;U riel U bc^°!,nee> doot de De Newa iBc-utvJne&it&i üs&ojm&tpdl Koerierster l. mm I I I K I FLINKE JONGENS 9 BEL BED R IJ FSA^SS I STENT Gemeentewapenbandjes komen NETTE MEISJES Loonconfectie atelier POSTCHEQUE- H GIRODIENST tweede en derde - Tv ^Éj| KOERIERSTERS r IV,- i K-V-v' I I I I I BEZIELING IN ERASMUS' STAD Goede piaten, goede tekst CR IS EEN OUD woord, middel- eeawscü-ReJoovifi en diep zinnigen het luidt: „Gij zult houden van de stad, waarin gij wordt gezonden." Wij, tegenwoor dig, hooren ln dat woord de op dracht: „Wees, Rotterdammer "pieus tegenover de stad trwer in woning en uwer broodwinning. Dus: werk aan' de toekomst van haar gemeenschap, en huldte haar verleden. Zie vooruit, zeker, maar vergeet daarnaast niet ook terug te zien. Schep nieuwe mo gelijkheden, met al de energie die In u is, voor haar samen leving. maar verwaarloos daar naast niet, in het enkele uur der besinning dat u gelaten wordt, de herinnering aan eigen en aan uwer stads-verleden" Voor zoo'n laatstbedoeld uur kan menig boek u helpen, en een plaat werk met tekst als het hierbij warm aanbevolene, ln het bij zonder Het is van Gerhard J. Toonder, en het heet puin aan dev Rotte (A. J. G- Strengholt Amsterdam, 1947j. Het is van dezelfden Gerhard J. Toonder, die in het >*egin van den oorlog dien merkwaardigen (en niet ganschelijk "voldragen! roman „Vreemdeling in Babyion" liet verschijnen, dien goed-geschre- ven roman over ome Leuveha- ven. Schledamsche Dijk en Hang met hun merkwaardige haven- stadspDpuIatie. menschen zooais Je ze alleen maar in Rotterdam kunt ontdekken als je van de stad houdt en tot haar wezen doordringt. Toen Toonder's Ba bylon door de Dultschers ver woest was heeft de hierboven genoemde piëteit van den schrü- ver G. J. Toonder geen vreemde ling gemaakt die Qns den rug toewendde, doch een d»e begreep dat hfj moest houden van onze getourmenteerde "ha venstad en hij is er gaan dwalen met z'n camera en met z'n hart vol herinneringen Er; weer kwam hij tot schrijven Een mooi boek is „er door ontstaan, een royaal uitgegeven boek. be stemd voor allen, die misschien eens per week nog eris 'n uurtje sparen om zich te verdiepen in herinneringen en dan: met ken nis van zaken. En niet. zooals. wjj onlangs ontdekten in dat. overi gens mooie, werk van Edna Fer ber „Great Son" (The World Publishing Cy., Cleveland and New York*„Who could tell the way the world was headed, for that matter? Look at old Ion- don, smashed up. Look at Rot terdam, pleasant a little town, as you'd want to see, the sturdy or nate buildings quaint, and the narrow streets and the docks and the warves. Mashed." (Ver korte vertaling: „Kijk naar dat goeie ouë Londen: in' prak ge gooid. Kijk naar Rotterdam, e^n vroolijke kleine stad, leuk om te zien met z'n ouderwetsche stoere. overladen versierde gebouwen, z'n nauwe straatjes, havens en werven. In de puree.") Zooiets is schrijverij aan de hand van een verkeerd-gelezen Baedeker. Dat is vreemdeling blijven in ieder Babylon. Maar wat Toonder heelt 'ge-' daan is net het tegenovergestel de. Met „Puin aan de Rotte" is hij getreden in de ("hen van heiL die meewerken aan Rotterdams toekomst, door z*n verleden waardig te eeren, in de rijen yan wie doortrokken -zijn van den waren Erasmiaanschen geest. Van de zijde der Amerlksansche rpp'itolikemsche parilj is een resolutie bij hef Congres Ingediend,, .waarin wordt gevraagd, dat de VS* „öfLSeieel bij de VN protestecren tegen de wijze waarop de Poolsche verkiezing^ zijn gehouden" Ballonrace in April In het kader-der derde internatio nale lurhtvanrttentoonvelltng ..Aero- Fair", die van 16 t.m 22 April ge houden zal worden, wordt op 1B Apnl een intemaionale ballon-race georganiseerd onder leidine van den he<»r Boefman. De firma Oxygenlum zat voor al hei waters ofgas zorgen. Zij heef' het cylinder-materiaal reeds uit de U.S.A. ontvangen. Voor deze race zün uitgenoodigd, de Cordon-Bennetvaarders: dr. Til- genkamp (Zwitserland), de Fran- schen Ch. Dolf flus en P. Jacquet. de Belg Jean de Vogelaar, de Brit Lord Ven try en de wereldkampioen Janusz uit Polen. Van Nederland- sche- zijde zullen waarschijnlijk een of twee ballons het luchtruim kiezen, De ballons zullen als reclame-object door eenige bekende instellngen worden geadopteerd. 0-m. de NIWIN, Nederlandsch Volksherstel en „Ruiten-Troef". De „Good-Year"- Company zal trachten een kabel ballon uit de U.S.A. te kragen ten einde deze beschikbaar te stellen om als richtingwijzer dageltjks boven Houtrust'te worden opgelaten. LIEFDE OP DEN- LANGEN AFSTAND In grid Bergman en Charles Boy er hebben elkaar telefonisch hun Üerda beluigd. terwij] zij in New York was en hij Ln Culver City, Callfomië, een afstand van bijna 5000 km. Deze „liefde op langen afstand" was noodig, omdat bij een brand ln de Enterprise Studios in Hollywood een gedeelte van de geluidsband van -Arch of Triumph", de nieuwe rüm met Bergman en Boyer, verloren was gegaan. Ingrld Bergman sprak de woorden .nl: haar rol, en Boyer gaf de ant woorden. De geluidstechnici van Hollywood deden de rest. f—Avond-Mulo—i Inschrijving voor de Cursus 1 Maart van „DE ROTTERDAM SCHK AVOND-MULO" elke Vrijdag van- 8-9 u_ a. d. School Ie Mlddel- Undstr&at 67, telefoon no. 36314. -Kunstgebitten™ me» volledige garand* v«n»f rj.se PQnlooze benanaeltns door ..- iincar-isen Leve- rint eventueel dtreci n» bet ireitltM BeteUng in overle* Ombouwen van niet passende gebitten in I da? gereed Clae» de VriMfUm tl b Tel itsis - Rot'erdam MOTORJACHT te koop gevraagd, leng te 6 tot 10 meter. Postbus 1005 A'dam. WONINGRU1L Gevraagd dubbel bovenhuis tegen benedenwoning of te huur gevraagd vrije étage van bovenwoning in H'dam Zuid; Br motto textiel No 1943. Bureau Beyerlandsche- taan 180 Wonlngroll. Aangeb. Am sterdam benedenhuis 5 k., keuken, badk., kelder, huurprijs £700 tegen soort gelijke woning Rotterdam of omstr,. Nathans, Baa- straat 15 huis Amsterdam REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een */s uur klaar Claes de Vries el aan 2lb, Rotterdam - Telef 37519 Bekwame HALFWAS BAKKER gevraagd. Goed kunnende opmaken. A. J. v» d.- Berg, Nwe. Bin nenweg 65: Het Hoofd van de P.R.A. te GOUDA verzoekt teder, die In lichtingen kan verschaffen om trent de gedragingen gedurende den bezettingstijd van ADRIANUS THOMAS JOHANNES NOBEL oud SI jaar, gewoond hebbende te HILLEGERSBERG en GOUDA, zich onverwijld ln verbinding te stellen met hem. Nobel hield contact met den S.D- tc Rotterdam, •Het wnd. Hoofd der P.R.A D. J. C. Peters, Per 1 MEI a s. GEVRAAGD: TAPYERGUNNING in behoorlijk, rendeerend koffiehuis te R'dani Br. onder lett. S- A. S. aan Nijgh en van Ditmas Rotterdam Metaalwarenfabriek zoekt voor haar HOOFDBOEK HOUDER een ZIT-SLAAPKAMER of zit- en slaapkamer met voll. pension op goeden stand te Rotterdam. Br. no. 993 bureau Het P«rool. -Bij de Gemeente-Ziekenhuizen van Rotterdam Kan een KLINISCH ANALIST(E) geplaatst worden. Uitvoerige sollicitatiebrieven op zegel te rich!en tot Burgemeester en Wethouders van. Rotterdam en in te zenden aan Bureau Personeelvoorzlenlng, kamer 331. Raadhuis. Rotterdam, uiterlijk tot 14 dagen na het verschijnen van dezen oproep onder No 46 Voor de cartonnage-afdeeling van ZEEPFABRIEK KORTMAN. SCHULTE worden gevraagd: VAN* 15-16 JAAR Prettige" werkkring. Aanmelden aan de fabriek: Achterhaven 48.' Rotterdam. 1 BANK1NSTELLER gevraagd voor middelgroote revolverdraaiery. Brieven met inlichtingen onder no. 984 aan Bur. Eèt Parool. f en wij plaatsen Uw ECfoon Ac L'°r tn "e No d**"". want nette werksters boren 15 Jur. Ongehuwd Hoog loon Aanmelden:lederen werkdag ua 3 uur f behalve Zaterdag»), Hugo de Grootstraat 4L TeKniir:- ZIT SLAAPKAMER voor I. óf 2 Heeren met ot zonder pension. H. Knol, West-zeedijk 33 b K.ÜDELGRÜTE WOLLENSTOFFENFABRIEX Tilburg vraagt een Vereist J Opleiding M.T.S-.fabriekservaring en speciale belangstelling voor vraagstukken Op het gebied van Interne bedrijfsorganisatie. Taakt Werkvoorbereiding, tarifiërlng. ar beidsanalyse, waarnemingen, planning, tech nische calculaties, voorziening van gereed schappen en onderdelen, toezicht ,op onderhoud. Aangeboden wordt-een inte- - resshnle werkkring mei goede salariëring. Eventuele.' candid aten zullen worden onderzocht op 11 Maart t947 door de Nederlandsche Stichting ..voor Psycho- techniek, Wittevrouwenkade 6. Utrecht. Eigenh. geecht, br. met'voll. inl. ën twee nieuwe pas foto's (van voren en opzij) aan Adv. Bur. ALTA te Utrecht voor 15 Februari. In linkerbovenhoek van brief, op foto's en envelop; Par 5100 met n3am. adres en ■•leeftijd IJsclub Kralingen GR O OT G ECO S T U ME E R D IJS FEEST jf 'np j/.; vt Zaterdag 8 Februari 1947, aanvang 19.30 uur Speciale verlichting. Gelegenheid tot inschrijven'bij den administrateur. Prijzen voor de .fraaiste en meest origineele costuums. a. Datnes b. Heeren c- Groepen d. Dansparen. 'xNa afloop gelegenheid tot dansen in de Sportschool „Kralingen". Entrée voor niet-leden. L20 (bel inbegrepen). ZONDAG 9 FEBRUARI WEDSTRIJDEN VOOR LEDEN. v om het Kampioenschap van de Usclub. Kralingen, 500 en 1500 m. Aanvang 2 utir. Dagkaarten voor niet-Ieden 7T-20 (bel. inbegTepen) Ook in Rotterdam!! In Leiden en Den Haag reeds een groot succes Zeer leerzame verzamel sport. Eenig In Nederland. Voor i°nff en' Oud J Alleen en uitsluitend bU de door ons Ingeschakelde slga- 1 renwinkeliers te koop 1 I Sigarenwinkeliers, die voor rayon alleenverkoop in aan- merking: wenschen te komen, kunnen dit aanvragen aan ons Hoofdkantoor NEWA. Hoogewoerd 63, Leiden. Da NeJarlandicSe kultmoadef* tle« r«ifc. haliand olt n««> he< Ulcbly Bocljonblolc. De allewering hiervan en ven ander* Llebig producten wordt echter ernjtig ver traagd door gebrek jan personeel op onze Inpek-afdeelino Voor dare aldeellng vra gen. wij vpor directe indlenjtlredlng eenlg* Prettige werkkring met gunitige erbeldt- voorwaerden. Aanmelden tusichen 9-l2uur NED. LIE BIG MIJ. N.V. SCHIEKADE 48 - ROTTERDAM Nog steeds hebben POSTZEGELS waarde. Wij zoeken daar om te koop: Verzamelin gen, Partijen, Serie*» enz. BOLKEBAAS Messchertstraat 32ft Rotterdam, telefoon 39105 Gevraagd; FWNKE DIEXSTBOOE voor day en nacht of dag. Werkster aanwezig. Mevrouw Koelman, Kortewegfl Lommerrijk. HUlegersberg SCHOP'S Vleeschwaren- fabr. vëaagt «enige goe'öe Uitbeenders en eenige flinke JONGENS 15-16 Jaar. Aanmelden: v. Hclrr.ontstraat 21 van 9-12 uur. vraagt *©or diverse efdeellngen MEISJES boren 16 Jaar. roor Inpakwerk eo lichte tab riek awer Iczaam- haden. Hoog tooa. Aanmelden:lederen werkdag tusachen 3-4 uur (behalve Zaterdags), Hugo de Oroot- •traat 41. Gesr.: zoo spoedig moge lijk ln Den Haag een Dienstbode voor gezin zonder kinde ren v.: d. en n., zelfst. kunnende werken. Pret tige werkkring en goed loon verzekerd. TeL 72701 R'dam of br. no. ?92 Bur Het Parool, 'LUXOR^ THEATER* Nog slechts NEGEN dagen AANVANG 7.30 UUR. Z0HDAG 9 FEBRUARI LAATSTE MATINEE 1 UUR Plaatabesprelcen 10-3 uur - Telefoon 28326 Gevraagd: le klas RECLAMESCHILDER Liefst bekend met thea terreclame. Vast werk. Koog' loom Ab.' Schrijver, Snellemansatraat 14, Rot terdam, tëL 48465. Voor direct gevraagd: FLINKE HULP UT DE HUISHOUDING voor den dag. Klein gezin. Banketbakkerij -A. v. d. Heuvel, West Kruiskade 32r, Rotterdam. N.V. MAGAZIJN NEDERLAND, MatVneaserlaan 50, Rotterdam, vraagt voor terstond: EERSTE VERKOOPSTER voor de afdeeling- Modeartikelen, met het vak bekend, en - LEERLING VERKOPER 17—19 jaar voor de afdeeling maatkleeding. SolL uitsluitend schriftelijk Aan bovenstaand. adres,'.' ."'A' GEVRAAGD: r-CAFE RESTAURANT VOGEL- MEENT 98 vraagt ten spoedigst EERSTE GOMMIS vöor ■de keuken AANK. 2e BEDIENDE voor-de banket-bakkerij WERKSTER voor de keuken ÊEN KOERIERSTER BRENGT HET U I voor het verwerken van overall». Geregeld wérk. PRINSES JULIANALAAN 23 TELEFOON 27683 Wordt er gewerkt oan de qualiteit of niet? Nou en of! In Frank Rademaker's Cacao- en Chocoladefabriek .die de beste bonbons, van Nederland maakt is wèrkjin overvloed. Er. zijn nog; keurige, ijverige' - MEI S E S EN I O N CE NS tekort ftioor het verpakken van bon bons en hopjes en voor opleiding in het vak. Een hoog weekloon en goede nociale verzorging Ugt er voor flinke jongelui te wachten. Kom eens praten aan de fabriek. 'tusschen 912 en 2—5 uur. FRANK RADEMAKER'S CACAO EN CHOCOLADEFABRIEK Voorhaven 90. Rot te rd a m-W. Vele handen maken licht werk. Toen er te weinig banden -waren, is er bij den Postcheque- en Girodicost een groote achterstand ontstaan. Die is ^nn weggewerfa door de extra inspanning van bet personecL Maar nóg komen er handen tc kort. De dienst heeft nog behoefte aan vrouwelijke en mannelijke krachten «in lé jaar en ouder, bij voorkeur met Mulo-opl. of daarmee ge lijk te stellen ontwikkeling. De arbeidsvoor waarden zijn onlangs aanzienlijk verbeterd; dc vooruitzichten zijn goed. Wendt U scbrif- tóft'jk of mondeling rot hef Bestuur van den Spaarneplein 2, 's-Gravenhage. Het Bureau is op werkdagen geopend, behalve des Zaterdag*. ACCOUNTSKANTOOR <e Rotïerdam vraagt eenige assistenten B''even pider no 998. Het Parool Da Coöper. Grobthandelsvereen. DE HANDELSKAMER ,^IAKA" te Rotterdam zoekt: Een vrouwe', odministr. Kracht met dipl. U. L. O. en Praktijk-dipl. Boekhouden. - Leeftijd tot 25 jaar. Vrouwelijke odministr Krachten met U. L, O.-dipIoma Leeftijd tot 23 jaar Eenige Jonge Vrouwelijke Kantoorkrachten voor de mechanische administratie. Een Vrouwe). Jongste Bediende Leeftijd tot 18 jaar. Voor de 2 laatstgenoemde functies strekt U-L.O.- diploma tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, diploma's, vorige werkkringen, ver langde functie enz., te richten aan de Aid. Personeelszaken. Pos,tbus6008 te Rotterdam-.W KANTOORJUFFROUW voor licht schrijfwerk gevraagd op fabriekskantoor. 'De voorkeur 'ge- nieten zij, die reeds eenigen tijd op kantoor werkten en in Zuid wonen. Sollicitaties onder-opgave van leeftijd, verlangd salaris en referentiën te; richten aan nr. 985 Bur. Het Parool. ADVERTEERT iN DIT BLAD, I—10 mm IEDERE 5 Bb HEER f; L— Neef Pleter die had een commode A .Dat ding had. hij niet meer van'node 'n „Koerierster" gewrocht. Het. ding werd verkocht. Volblijdschap zeng Plet toen een ode! f Inzender. M.:' ysn Putten, late Jerlchostraat 40c. - R'dam-O. kan n'a ontvangst van bericht 2JS0; in ontvangst' komen nemen aan -ons bureau - schiedamscbeslngel 52. Hotterdarn. KOST EN INWONING Heer op leeftijd, gem. betr. zoekt net kostbuia In kl. ge- '•■rzln,!-liefst met huls. verkeer, legen 13 Februari. Br. met opgave onder No. 978 aan y Het. Parool DIVERSEN -Radio defect? Bel op 36SM Brink en Berkhout Cl de ^•Vrieselaan 112 -Hypotheek op woonschepen beschikbaar, te koop gevr. Woonschepen, zeil-" en mo torjachten. bootmotoren. Jng. Bur- Junior Vlaming, Hendrikkade 48, A'dam. •Nette alleenstaande Juffrouw 39 'Jaar, zag zich gaarne geplaatst Jn de Huishouding, 'cuéfst bij heer alleen. Br. "ronder No-:' 9S7 aan "het Bur. Évah i'Heti ParooL Jonfeman, 43, Jaar, NGVP, i^hiet yverk.'::z,:/k.-,m; wed.;jO} ès'gesch.v ofvriJgez.- vrouw toi 7?.4B v4. rillclndi geen'.-bezwaar. S ;Br. ónder Nó.' 2938 Zaagmo- Pedlcute aan tmti door da me. onder medisch toezicht gediplomeerd Tel 4267*. Net 'R.K. Meisje, leeftijd Sl Jaar, burger stand,-z.kjn dtto heer vaste positie Br met foto, welke- op eerewoord worden geretourneerd. Sr. onder No. 980 aan Het Parool p**fotiy» klaar terwUJ wacht WALG'b Fotan» Siu- dlo. Ooucscbesfnge) Wi. - Tel» no 25693 LESSEN Anto-rUscbool Zuld. WHI A Lou wc, gediplomeerd K N A -C-insiructeurs, bezit Ned. Grootvaardlgheldsdlpl. BeUerlandschelaan IS. TeL. no..;"71041.- Een perfecte-opleiding'waarr borgt de ANWB-Bonds autorUscbool „Correct" en O wordt desgewenschl thuis óf. aan de zaak gehaald AlTWB-Instr J WuUts. En- ;eischéstraat47.TeL 36333- Autn-RDscboo] H.' P. Take gedlpl' K N A C-Instructeur A NWB BopdS-AUto-RU school Jan Sonjèstraat 4. (nabü Mlddellendstr) Telef no 38777. Lang, slank persoon (1,84 M) wil smoking rullen voor Jacquet. Br No. 5481, Bur Nwb Binnenweg 2?4 b AntO'MotorrDschoo) Bver- •teyn. Bezitter Ned Groot, vsardlgheidsdlploma School van vertrouwen Vlollértti *2- -Tel 73130. thans ook Henegouwerlaan 6 bö Beu- kelsdljktunoel.Tel 36686' Autorijschool Will A Loanr Gedlpl K N A C-instructeur bezitter Nederlandsch Groot vaardtghetdsdlpl Gerrli lan MuICerstraat 79 Tel S0321 WONINGBUIL R'DAMA'DAM, Aangeb vr Belétage nabij centr stad f27,50 per maand ln ruil v. huls Rotterdah 3 h 4 kamers. Br. No. 961 aan Het Parool WonlngmlIT W Smits zorgt voor Uw compl verhuizing tegen zeer bUlljke prijs. Al leen Zwaanshals 286, tel 43484 Woningruü Bureau De Maas stad, Putschel 220 tel 73324 run» voor U met succes Vraagt Inlichtingen BUILEN projector 8 mm. Keystone nw ln- koffer v. goede klein beeld camera Beukelsdljk 10 Telefoon 37228. Rullen: V o Kinderwagen, ln goeden staat tegen Wandel wagentje of te koop. Schoor dijk, Goede Hoopstraat 8 Z Bullen: Mijn crème kinder wagen. 1 g-st met bedje voor wandelwagen. Te koop: bB- byjasje met mutsje ;-± 1 J- De Jong, AzaJeaatraat 3S b, N MJJn Philips radio voor perz. tafelkleed, vloerkl. of haard g st. Br. no. B8l Het Parool PERSONEEL AANGÉE" Juffrouw 20 Jaar G.G., 1 j- ervaring als verpl. zoekt haar passende werkkring in Rotterdam. Br. met" opgave van salaris aan Langenbach, schiedamscheweg 62 a. R'dam Incasseerder biedt zich aan, tfrvens lichte kantooradml- rvtstratlé. Br. No." 061 aan Het Parool. Net Jong meisje zoekt pret tige werkrlng lij drukloopen- de winkel «ls leerllngver- koopster. Br. No. 989 aan Het Parool -. - 1 - Boekhouder heeft nog eenige avonden vrij. - Administratie, Boekhoudingen. J. Bogerd- Strevelsweg 69b, R'dam (Z)- Telefoon 74356. - PERSONEEL GEVRAAGD Sloom waïscherij „De Vlijt Snphiastr 103 vraagt mei» let en bekwame siNJkster» Loon volgens rtjksregellns 'a Avond» na 6 uur Sophia kedp 67 bovenhui» Gevraagd bekw.- man gelster, WasscherlJ Hagelwit, Hendr Sorohstr. 4,-H. Nt, Ramaker Neidagmeisje gevraagd voor halve dagen, góed 'loon. .Mevr. v. d. Kamp,stadhou- derswég 24a.--,-- Gevraagd:.' nette dienstbode v d e n. Cohen, Bergweg 338. bb SChlekade. Tel, 41785. Gevraagd zelfst- Meisje, bo; ven 20 Jaar. voor dag of dag én nacht. Werkster .aanwezig. Mevr, Henses, Math; laan. 255, Heer alleen, wedr. 57 Jaar, bezlgh. thulshebbende, vraagt nette R.K. Hutshondsler met aangenaam zacht karakter en .gezellige huls. omgang niet ben 40 Jaar. Huwelijk niei uitgesloten. Alleen ser. br. met recente foto welke óp eerewoord retour onder No. 1044, Bur. Beyerland- SChelsan 180, - Voor direct flinke hulp in de huishouding gevraagd, f15 per week plus verval voor dag en nacht. Hulsel.k ver keer, Café Maas; Tel. 1M Oostdtjk 271. Oud-Bcljerland. Gevraagd: juffrouw voor de huishouding of zelfst. dlenst-r bode v d en n boven 25 Jaar. Mevr. viester. Bentlneklaan 33 a, Telefoon 494 15. Net meisje v dag en nacht gevraagd, -zelfst. kunnen wérken, klein gezin, goed loon Mevr Koster, Lumeyj straat 5 a, Tel 49296..; Net meisje gevraagd v d of d en n, Mevr van Hal, Ci- de Vrieselaan 110. -V Meld-Hulshludstef gevr. of flinke dienstbode vden. Mevr. Voormolen, SchansW. .71, Overschle, Telefoon 43901 TE HUUR GEVRAAGD Net echtpaar zoekt ongein, kamér met gebruik van keu- ken.-Bri. L y. d Steen, Oeh- terveltstraat 52 b R'dam. Kleine bestelauto te huor- Te .bevragen ,*s'.avonds ha 5^0 A. Fase.' Slotachedljk 191, Pooriugaial T^huur: gent. zlt-alaapkaraer str:, water met ontbijt/ B b.h h. HeemraadsingÊlBr - No Bas aanBur, Het-; Parool Te huur; gem. zit en »I*ap- kamer, gesch. ,voór 3 heeren; b b h h met pension, schiet baanlaan slb. Te huur voor heer alleen met voll. 'pens. .tegen 13 Febr. Mevr "standaard, Oude dijk 86 a. - - TE KOOP GEVRAAGD Perzen iieeden loopers meubelen te; koop gevraagd C. F- Berlijn, Heemraadssin gel 106b Telefoon 32568. Accordeons, guitaren, man dolines, banjo's. 7- simonie. Beyerlandsehelaan 29, telef. 71160.: Gevraagd filmprojecten IS mm.;, camera's 8-^-16 mm.; schermen automatisch; Beu kelsdljk 59, Tel. 37228. Eiken or mahonie 2 of 2 deurs linnenkast; v jjjvan. eiken comode. .Br. onder-P 2936 Zaagmolenstraat 47.. Schrijfmachines te koop ge vraagd Coöp.- Kunstmestfa- brieken Vlaardingen; Tweede Hands RU wielen-te koop gevr roet 'ert zonder banden. H. Rljnderse, Plerei- straat 32b. - y. PIANO gevraagd voor «en mijner eeratbeginnende leer lingen. Niet te;hoog :in prijs. W wegman Jr, Bergweg- 76b R'dam N. Telefoon 46587. Heeren!!' ik koop alle oude kleeding en huls- raad wv Kroet, .Gaffelstraat 68. R'dam. Stuur slechts een kaartje. Brandstotfenh. zoekt vracht wagen van 3 ton. met patent- assen, p.K Te adresseeren L v d Kaag. Broeraveld r19. Schiedam,- Telefoon«6811. v O TE KOOP 'Consumentenbonnen kun nen bij" ons -nuttig besteed worden. Steeds voorradig alle soorten bedden, dekens ledikanten,opkiapbedden, kfnderledtkanten. .wiegen enz. Beddenhuls „Het Oos ten'.' Gouflschesingel 412-416 tio; tramhalte 1-4 en- 16 b/h Oostplein-. Te koop een tapUtJe l'/»X2, tusschen 6—« uur. J. van Diejen, Cronjéestraat 33. Levensmiddelenbedrljf en Brand stoffenhandel aangeb. Zeer ruime "verdiensten met wonlngruil Br onder ..No, 874 aan Bureau Het Parool. Te koop- aangeb.: Engelsch ledikant 2:per»-l met spiraal prijs fW of rullen v. divan- bed; 1 -Jongens winterjas, leeftijd 16. jaar f50: l sala mander kachel met 'platte pijp f20. Te bez. Pleter de Hoogweg 115 b Te koop: Plusfour vo, licht grijs, leeftijd: 12—I8 Jaar,, pf rullen -voor .zilverplate thee blad, Henegouwerlaan 26 d- Fraaie gebeeldhouwde old finish kroon, 6/arras, prijs f 85. telefoon 33507. LevensmlddelenbedrUf aan geboden, primo -ipvipntaris met woning, veel perspectief Br.No; 982aan Het Parool. Antobuskachel; 13 volt, tel. No. 36786, Een «o - goed als - nieuwe motorearrier raet gesloten bak. Breur,/ KJelntttaat23: Botterdtm. /.'•■.-v.'/V; /'rw ;:'vV'. Te koop zoo goed als nieuw kinderledIkan»Je, Munter. Borsdaarstraat 21 b, R'dam Zuid, Wintermantels met en zonder' bont m 40-42-44'beperkte voor raad wollen blousse's 1.' m- weensch modehuis Bergweg No- 301. Te koop: Prima ontvangtoe stel „8 lamps Super" mei balanselndtrap In prachtige salonkast. Te bevr. na' 7 uur 5. Voogd. Finschestraat 19 b- Te koop: Heerenflets nieuwe binnen en buiten banden; M. v, d, wil, Paradijslaan 5Sa Te koop: .een Haard en een party marmer bij G. c. Mar tens, Tapultstr, BS a, Chariots Witte trouwjapon met sluier te koop. v. Weelstra el 25 bi 1 X bellen. Te koop prachtige notenhou ten kroon, compleet f150, Laanen. Mljnsheerenïaan 157b Te koop: zgan Kinderwa gen, in riemen hangend, v d VUst. Gr Jan van Nassau- straat 15 b (bij de Kleiweg). Hillegersberg, na 7 uur. Te koop: zg an vo zwart colbert Jasje gewone maat en'fantasie pantalon en tga n v o blauw Jasje voor 6 J ..Br oncfer No 986 aan Bur Hoi Parool. Salontrapnaalmachine, ln pr. slaat, of rullen voor dames- en heerenfletsen. Na 7 uur. j, v, d. Have, walenburger- weg 133 a.- PLANO, krulssnarlg, Dultseh fabrikaat, volle toon- mei gsrantlé Prijs -f950. Hendr, Vrij, West Kruiskade 38 a. Telefoon 30143. Te kóóp: Damesrywiel mét banden en lamp., In goeden staat J. de Groot, ZBagrao- lendrlft 3 a Te koop aangeboden; „Gil let" Motor 1938, 125 e.c.,,Tei; 47883. Bergsche Rechter Rot- tekatie'2 Café-Vergunning- met Pand, Stadje Z.H koopprijs f 18.000 inl Nióuwveld. stadhouders- weg 120, tel.- 4G491, R'dam. Trouwlustigen! ,*t Betrouw baarst adres voor Meubelen is: Gebr Lindhout, Zaagmo lenstraat 11, (hoek Vletstraat) Zie Etalages), Te koop 1 pr. nwe werk schoenen .maat 40*41: -tevens sjjelbak m. sch, na 6 U MA Braams, Walenburgerweg 62. Zonder vergunning. Divan-- bedden onder volle garantie f35; 2 pers spiralen f32.5o: 2 pers. - bedstel f 36,90 en f41.50; pracht - wiegen- van f 23,50 voor f 18,50 Haast UI W- van Maaren Zonen,-. Noordplein li en 1, Aangeb. Nw vo „Benzo" Jf. rijwiel (half transp.J, nwe banden, ruilen voor pr, radio Na 6 uur HavendUk 138, Schiedam J.LO. omlcrdPelen uit voor raad nog leverbaar van 120 cM3. o, J Saarberg. Schans 35 b, Rotterdam. Te koop: zgan Merkstof- zulger, emaille haardkachel, nieuw handwerktafeikleed. schoudortasch, Erasmussln- gel 28 a Winkelhuls met woning. We gens'sterfgeval'ter overname winkelhuls voor alle doel einden, geschikt en overna me inventaris. Br. No. aan Het Parool, cf Telefoons NOS. 44132 45236.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4