't CAFÉ-RESTAURANT DE SCHIEDAMMER Tweede Kamer aanvaardt het CentraaKeconomisch plan Vliegwereld neemt afscheid Yan Geyssendorffer Geen hooger uitkeering aan gepenslonneerden Elfstedentocht nu Zaterdag lrgoen Zwai Leoemi doet een beroep op de wereld r\<L/l -A" -ui-HWEStEN f)g faudjsn. RaCHÜSSEMSTR. -4D3 TEl-30270-3S52I BED IN ADM, LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TEI-EFOON 59300 REDACTIE; TELEFOON «6105 ABONNEMiMVTSPRUS PER WEEK 11 CENT FER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS t 0-0? ET PARG9L ZEVENDE JAARGANG NO. 31 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1947 wDit beteekenf echter geen geleide economie (Vrq onzen parlementairen redacteur, NOG voor de verkiezingen diende de toenmalige minister van Han del' en Nijverheid, Ir.Vos, een wetsontwerp in tot vas'srelling van een Nationaal Welvaartsplan. De opvat'ingen van dien bewindsman ten aanzien van de geleide economie kwamen in de memorie van toelich ting-, zoodanig tot uiting, dat de heer Kanenhors: gisteren in de Tweede Kamer veronderstelde, dat daarbij meer de propagandis dan de s'aate man öan het woord was geweest In het voorloopig verslag toonden de Kamerleden, die de vrije economie voor het bedrijfsleven onontbeerlijk achten, dan ook een groote ongerustheid en zij zagen" het Centraal Plan bureau, dat In het wetsontwerp zijn wetieiyksn grondslag krijgu als een instrument tot aan banden leggen van.het bedrijfsleven. In de memorie van antwoord wierp minister Huysmans, die lr. Vos aan Economische Zaken was opgevolgd, olie op de golven. Hy distantieerde zich van de gelelde economie, stelde het Planbureau voor als 'n adviseerend lichaam en wijzigde bovendien den titel'van de wet in „Voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan*', En het gevolg was, da' het gisteren met Vlag en wimpel, d.w.z. zonder hoofdelijke stemming Werd aangenomen. kolonie van Amerika Vele Kamerleden nu gerustgesteld Van de ongerustheid was niet veel overgebleven.. Natuurlijk was die bij den heer Nederhorst (P.v.d.A.) naar aanleiding van het oorspron kelijk ontwerp niet aanwezig ge weest. maar hij bleek ook de ver- kv/akking van de prlncipieele basis Van het omwerp niet al te zwaar op te nemen. Ook in dezen vorm was bet voor hem nog een mijlpaal in «ie geschiedenis der economische werenschap in ons land.. Planning, aldus stelde hy op zijn beurt tegen standers gerust, is niet hetzelfde als overheidsinmenging en de plange dachte is niet specifiek socialistisch. By wilde echter wel gaarne weten, of het planbureau alleen economi sche prognoses zal verstrekken of dat or een consequente planpolltiek van te verwachten is. Een productie- plan moet z.l. een opdracht inhou den, gebaseerd op Intensief overleg tusschen het planbureau en het be drijfsleven. Hij bepleitte de instel ling van een productiewet, waar door de regeerine -.de bevoegdheid krijgt om producneplannen te doen doorvoeren. De heer Smeenk (A.R.) ont kende niet. dat breede bemoeiing van de overheid met het bedrijfs leven op het oogenbllk noodig is De adviezen van het planbureau kunnen nuttig werken voor het be drijfsleven Hy waarschuwde tegen een te royalen opzet van het plan- bureau. De heer Schmal (CB.) hoopte, dat de minister zich van de gelelde economie steeds verder zal distan- cieeren. Kan, vroeg hijde minister aannemelijk maken, dat wij naast de vele onderzoeksinstituten, die wfj al bezitten, nog het overkoepelend Insribuu van het planbureau noodig hebben, dat drie en een halve ton tal koeten? De heer Korthals (Pv.d.V.) behoorde tot hen, die door de me morie van antwoord gerust gesteld, waren. Hy stelde de zaak zoo. dat Ttfê ^oVèïrfêia"'eéfr"$öede kp'ptoa'tüür' noodig heeft voor oe coördinatie van het regeeringsbèleld. op financieel, economisch en sociaal terrein. Hff waa bereid, om de regeering deze - apparatuur, 't centraal planbureau, te geven, doch stelde de vraag, of het bedrijfsleven genoeg Invloed heeft in de centrale plancommissie. De heer Hoogcarspel (C.P. 2T) constateerde, dat na de indie ning van het wetsontwerp door het vorige kabinet de reactie de over- band - heeft gekregen. De minister verdedigt in de memorie van ant woord de wet, maar is eigenlijk een teenstander. Aan het plan ont- br-eKt een basis: de socialisatie. Hy ontdekte ook nergens waarborgen om te verhinderen, dat wü econo misch een worden. Ook de beer Kortenhorst (K.VP.j vond, nu mmts er Huys mans de zaak heeft overgenomen, alles veel aamiemrM'l:er en evenals de heer Korthals was hy bereid de regeering een apparaat te .verschaf fen. dat een hulpmiddel kon zijn bij Jiaar politiek. Plannen mogen echter geen tyrannle beteekenen. zooals de vijf-jaren- en andere plannen, en in normale tyden moei het accent van de gebondenheid worden verlegd naar de vrijheid HU accepteerde het wésontwerp als voorloopigen maatregel, totdat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zal zyn totstandgekomen. Minister H uy s m a n had het by de verdediging van het wetsont werp niet moeilijk. Hij betoogde, dat he- niet vooruit liep op het re- geeringsbeleid inzake "t economisch leven Doch de staat dient ook op sociaal en economisch gebied het algemeen welzijn In hei oog te hou den. Het planbureau zag hjj als een techalsch-wetenschappelijk. advisee rend orgaan. Hü wees-er op, dat, al zal er in normale tijden minder re- geerlngsbemoeiïng zijn. de overheid zich toch zal hebben in te laten met conJunctuurpoUtiek. Gelelde economie in staatssocialistisch en vorm wees de minister af. Het ligt niet In de bedoeling der regeering om een bepaald economisch systeem door dwangvan boven af door fe drijven. De heer Kortenhorst, die een amendement bad 'ingediend, waarvan de strekking was. dat na Invoering dér-publiekrechtehjke be drijfsorganisatie' overwogen zal wor den of er - veranderingen in deze wet moeien worden gebracht, smaakte het genoegen/ dat. dé. mi nister hel overnam, nadat gebleken was. dat er in de Kamer geen be zwaar tegen was. Vandaag komt o.a. de Interpella tie-Haken over de brands toffenvoor- riening aan de orde. NIEUWE BONNEN Voor het tijdvak van 9 t.m. 22 Februari 1947^ Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook no. 4) 59-6 algemeen 750 gram suiker, boterhamatrooisel 0f 1500 gram jam, stroop, enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk 59-7 algemeen 1 ei 59-8 algemeen 500 gr- ainaasapp. Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 4) 60-3,60-4 alg. 250 gr. suiker, bo terhamstrooisel. of 500 gram Jam, stroop, enz. of'.250 gr. chocolade of suikerwerk 60-5 algemeen 1 et 60-6 algemeen 1000 gr. ainaasapp. Bonkaarten MA, MD 701 .(strook no. 4> 59-4 suiker 250 gr. suiker, bo- terh amatroolfiei, enz. of 500 gram stroop, jam enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk Tabukskaurttn enz. T 69, T 70 .2 rants, tabaksart. 200 gr. chocolade en/of sulkerw. of 200 gr. suiker,'bo- terhamstrocisel, enz. of 400 gr. jam. stroop, enz. 2 rants, tabaksart. 100 gram chocola de en/of suikerw. of 1ÖÖ gr suiker, boterhamstrooisel, enz. of 209 gr. jam. stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reed3 óp Vrijdag-7 Februari wor den gebruikt. J Op de sulkerbonnen is voortaan naar keuze ook .chocolade of sul kerwerk verkrijgbaar. Op de bon nen voor versnaperingen bah men desgewenscht ook suiker of jam koopen. De volgende bonaantvyzir.g voor suiker en versnaperingen zal op Donderdag 20 Februari plaats vinden. V 70 X 69 X 70 De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk bp .Woensdag 12 Februari a.s. ingeleverd worden bij een handelaar in groenten, en/ oT fruit. lersch schip op mijn geloopeii Bemanning in IJmufden aan land gezet Gisteravond is het Zweedsche Sj. „Wandla" ln IJmniden binnen geloop en met aan boord de 17 op varenden van het lersche s.*- „Osrian", dat Dinsdag bij Ter- ncheliinjr op een rnjju liep en gis terochtend is gezonken. .De „Osslan" was op weg van Embden naar Plymouth met een lading van 12Bü-ton timmerhout. Naar. de' kapitein van de „Os- Rian". vertelde, was de reis door de stormen en sneeuwbuien al bijzon der zwaar geweest, maar niets had dóen vermoeden, dat er zoo'a tra gisch einde aan gemaakt zou wor den. Dinsdagochtend had zich on verwacht een hevigeontploffing ■voorgedaan, die een enorm gat midscheeps had geslagen en de ke tels had doen springen. Het schip had zich. op zijn lading drijvende kunnen houden. Ten gevolge van den ontsnappenden stoom na de ontplof 1 mg was de eerste machi nist ernstig gewond geraakt. By aankomst in Umuiden is hij di rect naar het ziekenhuis overge bracht. Na de mUnontploffing 'maakte de „Osslan" snel water, maar men was niet in staat geweest radiogra fisch hulp te vragen, daar alle lei dingen verbroken waren en geen etroom kon worden opgewekt. Na eindeloos wachten kwam Woens dagochtend het Zweedsche schip „Wandia" dat op weg was naar Antwerpen in zicht De bemanning van de „Ossian" begaf zich in de booten naar het reddende schip en zrfj waren nog niet goed en wel aan boord of de Osslan" verdween ln de golven. „Elsie Cam" In veiligheid Omtrent de Britsche trawler ►.Elsie Cam", die op de Engelsche oostkust met man en muis ver- 8a^n zou zijn, heeft IJmuiden- Radio thans een bericht onge vangen, uitgezonden doorhet kust station. Cellercoats, dat meldt, dat de trawler Elsie Cam veilig en wel: met de geheele be- manning aan board de haven van Grimsby Is binnengeloopen. Aan de rijksuniversiteit te Lei der Ned. Bpoor- en tramwegen heeft In verband met den grootén nood onder de gepenslonneerden een uitvoerig adres gericht aaii dé Tweede Kamer. Op de' Algemeens Begraafplaats te Noordwijk is het stoffelijk overschot zan den bij de vliegramp te Kastrop om hel leven gekomen steward van de K.L.M,. H. Hoek, ter aarde besteld. Collega's van het slacht offer dragen i< kist naar de groeve. WEERBERICHT "Weersvefwachtlnj, medegedeeld door het -K-N.M.I. te de Bilt, celdie bat Donderdagavond; AI ATI GE VORST Zwaar bewolkt met hier endaar opklaringen. Plaatsel. eenlge sneeuw doch in het algemeen van geen be- terkenls. Matige tot vrfj krachtige Noord-nostflUke wind Overdag meest •matige vorst Ook piloot Rietman leraarde besteld Onder groate belangstelling is gistermiddag op Westerveld het stoffelijk overschot van Geyssendorffer, de bjj het onge luk op het vliegveld Kastrup om het leven gekomen K.LJ> „-piloot, gecremeerd. Op zijn laatsteh tocht werd de bekende vlieger begeleid door vele vrienden en collega's uit de vliegwereld. Aanwezig waren de directeur van de K.L.M., de heer Plesman, mevr. Martin, echtge- noote van den onderdirecteur dei K.L.M., die zelf in Indonesië vertoeft!vele K.L.M.-piloten, o.a. Smyrnof, Hondong en Van Yee- nendaal, delegaties van de mili taire luchtvaart, van het perso neel van Schiphol en van het hoofdkantoor der K.L.Tvï. Er wa ren vele bloemstukken, o.a. van de verschillende bultenlandsche luchtvaartmaatschappijen. Nadat het orgel het Largo van Handel ten gehoore had ge bracht, sprak de heer Plesman een afscheidswoord tot den ont slapen piloot, die, aldus spreker, de eerste kwarteeuw der burger luchtvaart heeft medegemaakt er als vlieger in binnen- en bui tenland groote bekendheid ver wierf. Zijn betrouwbaarheid was spreekwoordelijk. De heer Ples man haalde eenige herinnerin gen op uit Geyssendorffer's loop baan, zooals diens veilige lan ding op een heuvel in de buurt van Croydon en een even geluk kige landing met een defect landingsgestel op Waalhaven. Spr. herinnerde aan Geyssen- dorfferis eerste ïndiëvlucht, waarna ër nog vele zijn gevolgd- Hij heeft zeker meer dan 25.000 vlieguren gehaald, zijn laatste vlucht is echter wreed onder broken. Ik hoop echter, dat hij met zijn 21 metgezellen thans veilig is geland, zoo besloot de heer Plesman zijn rede. De heer Timmer, een persoon lijk vriend van Geyssendoiffer, gaf een schets van het leven var. zijn vriend. Namens de col-, lega's van de vereeniging van K.L.M.-piloten bracht de vlieger Steinbeck een laatsten groet. De oud-vlieger Van der Drift sprak troostwoorden tot de nabestaan den en dankte namens de fami lie voor de belangstelling. Met het Ave-Maria en het Wilhel mus werd de plechtigheid be sloten, In Enschedé In Enschedé werd tezelfder tijd het stoffelijk overschot van den bij de ramp om het leven gekomen tweeden bestuurder, G. J. Rietman, ter aarde besteld. Onder de vele 1 elangstellenden die zich in de rouwkapel op de begraafplaats verzameld had den, bevonden - zich talrijke Twentsche sportvliegers en een deputatie van de KX.M. met aan het hoofd, gezagvoerder K. D. Parmentler, die er aan herin nerde, dat piloot Rietman over groote gaven beschikte en stel lig een der beste verkeersvlie gers dier K.L.M. zou zijn gewor den. Ds. D. Oosten sprak een afscheidswoord. E.V.C.-demonstratie en het N.V.V. Zaoals reeds is gemeld heeft het verbondsbestuur van het NVV on langs een brief gericht tot het hoofdbestuur der EVD, waarin be zwaren werden geuit tegen de wijze waarop de EVO haar demonstratie op 9 Februari te Utrecht voor loons- en pensioen verhooging heeft voorbereid. De EVC heeft hierop thans ge antwoord en een verklaring, waar in o.ra- wordt uiteengezet, dat de door het NVV gegeven voorstelling, als zou de voorbereiding ln strijd zyn met de loyaliteitsverklaring, niet kan worden aanvaard. Aangezien echter de door het NW-bestuur opgeworpen bezwaren een beletsel zouden- kunnen vor men voor de door te voeren fusie, verklaart de EVC zich bereid - zulks om eiken grond voor gerezen wantrouwen weg te nemen de volgende consignes uit te geven: I Aan atie" desbetreffende NVV- Leden: af te zien van hun. voorne men deel te nemen aan onze 9- Februari demonstratie. 2. Aan de eigen afdeéllngen: hun activiteit te beperken tot niet NW leden.- 3. De reeds verzonden gastkaar- ten aan plaatselijke instanties van het NVV als niet verzonden .te be-, schouwen. GEEN NIEUWS UIT SOESTDIJK Ook gisteren^ is het bijzonder rustig geweest ten paleize Soest d^k. De Koningin maakte haar dagelijksche wandeling ln het park, terwijl de Prlns den geheelen dag afwezig was. 's Morgens was hy in Den Haag voor het bijwonen van de wekelijfesche bijeenkomst van den Oorlogsraad en 's middags ln Utrecht, waar de Nlwin een vergadering hlëld. i Gisteravond omstreet*» zes uur deelde baren Baud, de particuliere secretaris van; Prinses Juliana, mede dat er geen aanwijzingen zijn. dia er*op 'dulden, dat het gToote nieuws fonmlddellyk aan staande Is. Banklo oer beroofd Daders! ontkomen rnet ruim 25.0ÖÓ gulden Gistermiddag is dr 6G-jarige A. P. Moerman, banldooper van de. NV Kasvereeniglngbi een grhnuw aan de Keizersgracht» te Amsterdam door twee personen nèereeslapen en van zijn ta«ch. Inhoudende or^evwr 25.0nft en eenige ehêqr.es. beroofd Be daders zbn, ontkomen Dé. heer Moerman ging' atr ge woonlijk zijn vdagelijkscne ronde maken, die bes.'aat uit hef wegbren gen van errectep naar verschillende kantoren, waarna hy dpze ronde tioe eens maak;-, om de selder» te mnen. Toen hy 'zlch naai- de firma Hobijn en Scheffer. die op óp teerst.- «tage van een gebouw aan de Kei zersgracht gevestigd, ts. begaf, om- moeite hij op d? trap een onbekend persoon, die herb me- een tasch een slag op hel hoofd toebracht, zoodat hU naar beneden viel. Daar stónd een medeplichtige van den dader, die hem nog een slag op het hoofd gaf. waarop Moerman het bewus - bleek. daf. 'rijn tasch mef Jnhouq was verdwenen. De laatste .overval op een bank- looper van de N V. Kasvereenigzng dateert van twintig Jaar geleden. Deze was toen door den looper zeil geënsceneerd. De daders moeien, zich reeds da gen van tevoren hebben voorbereid; om te weten te komen, hoe laa' Moerman precies by de fa Hobijn en Scheffer komt en dat hij dan een goedgevulde tasch by 2lch heeft Sneeuwstorm teistert Ameland Aan alles is gebrek Hevige sneeuwstormen woeden over het geïsoleerde Ameland, dat nu geheel van de buitenwereld Is afgesIo;en, omdat het vliegtuig, dat de verbinding Leeuwarden—Ame land onderhoudt, reeds eenige da gen den tocht niet heeft durven wagen. De sneeuw bereikt op som mige plaatsen op het eiland een hoogte van enkele meiers, waardoor ook het verkeer op het eiland zelf ernstig wordt belemmerd. Er heersch? een groot gebrek aan ver- sche groenien en fruit en ook raakt de voorraad krachtvoer voor het vee uitgeput. Van dit laa'ste zai men' niet alle bonnen, die voor dltvtydvak zyh aangewezen, kunnen honoree- ren. De ystoes'and op de. Wadden zee ts nog zeer slecht. De harde wind van de laatste dagen heeft veie wakken ln de ysmassa, die rich van Ameland tot de Frlesche .fcüst ui(- strekt; Téroorzaak'waardoor- het onmogelijk 15 van het eiland af de Frlesche kust te voet te berelkenr De postboot heefi sinds 14 December, dat is ln 53 dagen, den overtocb* slechts 14 maal kunnen volbrengen Ook aan steenkool is er gebrek op het eiland, maar men kan zich me: bout behelpen Spoorwegen werkten tegen sneeuw en vorst De moeilijkheden, die de sneeuw val en de aanhoudende vors! Maan dag en Dinsdag ln het spoorwegver keer veroorzaakten, waren Woens dag grootendeels opgelost. Mede dank rij he; feit, dat de dagen lan ger zyn geworden, zijn de vertragin gen. minder talryfc dan in de vörige vorstperiode.. De busiynen Gorinchem—Botter dam, Lage Zwaluwe's-Hertogen- bo&ch en Amersfoort—Ede (gedeel telijk) moes-en worden gestaakt. Werden op 3 Februari in het et maal 25 kolentreinen met in totaal 1071 beladen wagens uit de mljn- s'reek naar alle deelen van ons ver kleumde land vervoerd, op 4 Fe bruari reden 26 kolentreinen met ln totaal 1113 wagens, Ondanks de slechte weersgesteldheid een verheu gende stijging dus; Negentien -trei nen met in to'aal 1017 leege wagens keerden naar de mynstreek lerug. Ongeval met jachtgeweer Maandagavond -werd de 17-Jan- ge landbouwer 8. uit Konings bosch, onder de gemeente Echt tL;mb.i doodelijk getroffen door het ontijdig afgaan van zyn jacht- geweer. S, wilde kraaien gaan schieten, en had zich daartoe ver borgen in een bietenkuil. Vermoe delijk is het geweer, bfj het neer zetten afgegaan. 8. wera gevonden met een schotwond ln de borst. Toen hulp arriveerde,- bleek hy reeds; te.?i1n overleden De stoep als kansel I Als uitvloeisel' van de oneenlg- heid ln. de Hersteld Luthersche Kerk heeft het bestuur v-mn de Luthersche kapel in Amsterdam besloten het gebouw niet meer be schikbaar te stellen voor predik-, beurten van ds. Bik. Ds. Bik heeft echter j.l. Zondag aangekondigd, dat hy er toch zal preeken. des noods op de a toep I DE ..VANGUARD" IN VOLLE ZEE. tnet de Engelsche koninklijke familie- op weg naar Kaapstad. Liete foto werd genomen vanaf ZMS „Obedient", een van de begeleidende kruisers. P. v. d. V-AMENDEMENT, DAT MééR WILDE, WERD VERWORPEN (Van onzen parlementairen redacteur) Het wetsontwerp, waardoor aan de extra-uitkeerlngen aan gepen slonneerden voor 1945 en 1946 «en wettelijken grondslag wordt gegeven, is gisteren door de Twee de Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarvoor was echter een amendement van mevr. Fortanier—De Wit. waarin de eipchen van den Ned. Bond van gepenslonneerden belichaamd wa ren. met 45 tegen 15 stemmen ver worpen. Deze eischen waren: voor ■>946 een uitkeering van 27H pro cent; een bedrag van f750.— mag niet worden overschreden; de uitkeering zal 'niet minder mogen bedragen dan ƒ500.met dien verstande, d»r de uitkeering het pensioenbedrag niet mag overtref fen. Hierdoor zou dus vooral te gemoet gekomen worden aan de kleine pensioentrekkers. De Ka mer stond daar fn meerderheid sympathiek tegenover, al was er wel eenige verwondering, dat een dergelijk amendement, juist doo< de P. v. d. V. was ingediend. Mi- riister Beel verklaarde het echter onaannemelijk. Dwangmethode Hij rekende de ^Kamer voor, dat de uitkeering van 2945 31.4 mil- lioen gekost had (ƒ22 mijl, voor .de^b.urgexU^.ambtenaren^^^jmjUt voor de marine, f2 mill, voor het leger en 6 mill, voor de Spoor wegen) en dat de aanneming van het amendement dit bedrag zou verhoogen tot ƒ57 mfllioen. Bo vendien hield hij vast aan. zijn op vatting. dat hiervan categorieën voordeel zouden hebben, die slechts kort (minstens 10 jaar) in overheidsdienst, waren geweest. Toen de Kamer niet erg onder den Indruk van deze argumenten bleek, voegde hij eraan toe, dat Zinken geld verdwijnt Nog geen beslissing omtrent metaal der nieuwe munten Naar aanleiding van berich'en over plannen tot het ln omloop brengen van nieuwe munten, deelt het ministerie van Financiën mede. dat het on'wern-m»''"^-waarin de voornemens der regeering dien aangaande zijn vervat, in een verge vorderd stadium verkeert. Omtrent het metaal, waaruit de nieuwe munten zullen bestaan, en de coupures, 'die ln omloop zullen worden gebrachl, is echter nog gee- rierlei-definitieve beslissing genomen ■De berichten, als zottden 'de zilveren munten geheel en al uit de circu latie verdwijnen, moeienop zijn minst genomen als uitersi voorbarig warden beschouwd. Wanneer de voornemens van de regeering door de Staten-Generaal worden goedgekeurd, zal zoo spoedig mogelijk tot intrekking van het im populaire zinken geld uk de bezet tingsjaren worden overgegaan. Prijken Staatsloterij 15.000; 5779. 1500: 4569, 1000: 6B58 met premie van f 30.000 1000: 7986. 400 7474. 200: 5226; 21604; 6224; 1255; 16479; 5560. f 100: '2318; 21397; 2145' 15Ö74; 11172; 3672; 7420; 18GD4; 13330; 8864, 19209; 20604; 20310; 4683; 21132. aanneming van het amendement het wetsontwerp zou worden Inge trokken. Aldus onder dwang ge plaatst Weken de belde regee- ringspartyen het halve ei van het "ontwerp te verkiezen boven de leege dop van geen uitkeering en daarmede was het lof van het amendement beslist. Bij de stemming bleken enkele leden, die zich aan de dwang-me thode van den minister niet ver kozen te onderwerpen, uit de Ka mer verdwenen. Tegen stemden behalve de regceringspartijen: A.R. en de C.H. Ti Janus en Van der Feltz. De overige C.H. teden stemden met de beide St Gen. de P. v. d. V. en de C.P»N. voor. Het was 'n voor alle partijen zeer onbevredigend einde van het de bat en - voor de kleine pensioen- trekkers in het bijzonder, die nu maar moeten afwachten, wat terecht komt van de belofte van den minister, dat de regeling voor 1947 met bekwamen spoed zal worden voorbereid en dat daarbij zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de thans naar vorengekomen verlangens. Hooger handelsonderwijs Boven het bericht in ons blad van Maandag voor de cursussen van de Vereenigingvoor. Hooger Onderwijs 'ÏÖ^de1* 'écbüörfelschê^wetenscbappén stond een verkeerd kopje. Dit had moeten luiden: Hooger handelson derwijs wordt voortgezet. Van een nog boogere school dan een tmn- delshoogeschooi is dus geen sprake. EUWE WON TWEEMAAL VAN CROB Dr. Eu we heef: In zijn eerste partij van den schaak-tweekamp te Zörlch tusschen hem en den Zwitser Grob. tweemaal gewonnen Er zullen, nog vüj partijen volgen. WoodcockOïek op 3 Maarf De wedstrijd tusschen den Brit- schen zwaarRewlchtkamploen Bruce Woodcock en den Franschman Stepham Olelt ts thans, op 3 Maart te Manchester vastgesteld. De wed strijd Woodcock—Ba ksl wordt niet voor de eerste week In April ver wacht Het bestuur van de Elfsleden- tocht-vereeniging heeft Woens dagavond opnieuw vergaderd ea nogmaals de rapporten over den toestand van het ijs besproken. Het heeft daarna bekend ge maakt. dat de reeds driemaal "ijesiclde Elfstedentocht thans is vastgesteld op Zaterdag 8 Fe bruari. Het bestuur, is tot deze öe- sllssüig gekomen, omdat volgens de weerberichten van het K.N. M.I. de vorst nog minstens eeni ge dagen zal aanhouden en de wind. die in Friesland tot dus verre stormachtig blies, veel minder krachtig is geworden. Het stuiven van de sneeuw is daardoor opgehouden en de ba-, nen zullen kunnen worden ge veegd. Op vele deelen van de 200 km. iange route is daarmede reeds een aanvang gemaakt. Ket Ui is op vele plaatsen slecht. Berijdbaar is het echter volgens het bestuur van de Elfsteden tocht-vereeniging overal. Slechts een nieuwe storm, hevige sneeuwval of een plotseling in vallende dooi kunnen thans nog den Friescben Marathonloop te genhouden De route is nog niet in haar geheel vastgesteldL Daarover zullen op zijn vroegst Vrijdag nadere eegevens volgen. Er is gelegenheid tot inschrij ving van Vrijdagochtend af, ge durende den geheeien dag en den daarop volgenden nacht tot half vijf toe. Voor de tourrijders is de inschrijving geopend tot Zaterdagmorgen 5 uur. De deel nemers moeten zich voor deze inschrijving niet. zooals bij vo rige tochten, melden in het beursgebouw, dat deze keer niet beschikbaar is, maar in café ..De groene Welde" te Leeuwar den. De afdeeling huisvesting. In lichtingen en pers zijn Donder dag en Vrijdag eveneens in dit café gevestigd. Telefoon 5743.- Het telegram-adres is: Elfste den. Leeuwarden. DE ZWALUWEN GEKOZEN VOOR DEN HAAG De vol>?en3e speler» UJn uUgenoo- dlfid voor. de Zwaluwen-ploeg die Woensdagavond 12 Februari op het VTJC-veld een wedstrijd ral spelen tegen een Haagsche combi natje. In dien de gesteldheid van het terrein zulks toelaat:. Doel: Van Raalte (Blauw Wit); achter: wjiders (Blauw wnj en Van Bun (MVV); midden: Van Buytenen (HerraesDVS), vermeer (Excelsior) en Theunissed (Llmburgla); voor:Maes- .ten (Maurjts). schaap (Donar). Ehlen („«Jtt. Boys), Abe Lenstra en Botma (Lelden HMrenvecto-neservesr Jacobs LH'mburgfaf, Jan Lenstra (Reerenvf, Terlouw (DCV) en Lakenberg riVEC)';- Het geldt hier een proefwedsfcrijil met het oog op de ontmoeting Roode Duivels—Zwaluwen op 1B Febr. aj. te Gent. Het Haagsche elftal 1» als vólgt samengesteld: Doei: Niezen (ADO); achter.- De Jong (ADO) en Choufaur (Quick); midden: Stam (VUC, Smit (VUCl en Busken (BMT); voor: iveu- teboom (ADO), v d Vegl (HBS). Kempes (HDV), Schreuder (DHC) én De Harder (VUC) Reserves; Dankel* man (HVV|, Rolfes (VUC), Langelacn (HBS), Loof (ADO), Arkema en D® Grooth (Quick) Openingsfocht van „De Maas" op Hemelvaartsdag De Koninklijke roei- en zellver. „De Maas" te Rotterdam zal op Hemelvaartsdag haar tradltloneelen openlngstocht voor zeiljachten jraar Veere houden De bekende Camper- veerscbe toren, vanwaar men een prachtig uitzicht over den mond van de Ooster-Scheide heeft, ui het ver- zamelpunt zijn. V. .Overgave of oorlog In verschillende talen heeft het radiostation van .de Palestynsehe verze'sgroep Trgoen Zwai Leoemi Woensdagavond een beroep gedaan op de wereld. .Engeland beeft het masker laten vallen", aldus werd verklaard, „en Ls thans bezettende mogendheid geworden. Het heeft ons voor de keuze gesteld: overgave of oorlog. Overgeven zullen wij ons echter niet en wij zijn er zeker van, dat onder het overgroots deel van het Joodsche volk geen verraders zullen worden gevonden." De radio legde er den nadruk op. dat de lr goen tot den laa'sten man zal strij den. en vroeg de hulp van de andere volken. Gruner de dupe van een list .Over de zaak-Gruner zèl de radio, dat deze het slachtoffer van een list ls geworden. Temand. die zich als vertegenwoordiger van de "lrgoen heeft voorgedaan.-heeft-hem er-toe gebracht, bij den ..Privy Council" in beroep te gaan. Maar zoo spoedig Gruner het bedrog haddoorzien, heeft hy zijn beroep ingetrokken STOCKHOLM BEREIDT LANGENDIJK EN BROEKMAN HARTELIJKE ONTVANGST Vanavond de Europ. kampioenschappen Jan Langendyk en Kees Broek man zijn Donderdag en Vrijdag onze eenige vertegenwoordigers op de Enropeeeche schaatskampioen- schappen te Stockholm. Al zullen zij ongetwijfeld hun best doen om een zoo goed mogelijk resultaat te bereiken, men kan er verzekerd van rijn, dat z(j ntet bet uiterste van hun krachten zullen vergen; dit met het oog op de wereldkam pioenschappen, die over ruim een week in Oslo worden gehouden. De, ontvangst van de beide rij ders in Stockholm was heel pret tig. Vertegenwoordigers van den Zweedsctten schaatsenrljdersbonci kwamen de. beide Nederlanders van den trein halen, brachten- hen naar het hotel, en lieten hen wat van do stad zien. In de avonduren had de heer Blomgren, d!e„ia vroe ger Jaren" 22 maal het Zweedsche kampioenschap heeft behaald-, Langendtjk en Broekman bij zich thuis ultgenoodtgd. waar zij temid den van eon gezellige hulseiyke sfeer een paar genoegeiljke uren hebben doorgebracht. De Zweed-, sche bladen raken nog steeds niet uitgeschreven over de verrassende prestaties van Broekman. Men ziet in hem een der favorieten voor den Europeeschen titel, doch ge lukkig is bU zelf bescheidener. „Misschien m later Jaren", zoo verklaarde hy ons, „maar dit sei zoen zal er nog geen sprake van zyn". BU de loting bleek, dat 27 rijders van 8 verschillende landen hadden ingeschreven, nl. 2 Denen, 2 Engelschen, 4 Finnen, onder wie de academisch wereldkampioen van Davos. Parkkmen, 5 Noren. 3 Po len. onder wie de ook in ons land bekende Kaibarczyk. G Zweden, an der wie Hetlund, Janemar en Seyffarth, 3 Tsjechen, van wie niemand iets weet en tenslotte onze beide landgenoot en. De loting had tot resultaat dat op de 500 m Broekman uitkomt tegen den Zweedschen kampioen Hetlund. terwyi Langendljk tegen den En* aelschman Croshey start. Op de *3.000 m hééft Broekman wederom een sterken tegenstander, nL den Zweed Janemar- Langen dljk zaï ln den baan komen tegen dfen ons onbekenden Tsjech Hansilk, - De wedstrijden vinden Donder dag en Vrijdag in de late avond- uren plaats.- De radio wees er nogmaals op dat de lrgoen nooit een Britsche in stelling zal erkennen. Ongeveer 1500 Joden te Jeruzalem hebben aanzegging zekregen binnen: 48 uur hun woningen, die ln de af gebakende Britsche veiligheidszones- liggen, te verlaten, aldus werd te Jeruzalem, uit Joodsche bron vér- nomen De Joden, die plaats moèr- 'en maken voor politie, troepen' en Britsche ambtenaren, hebben klaar- blijkelijk geen ander onderdak toe gewezen gekregen, aldus genoemde bron Am er. Zionisten bijeen Uit Washington wordt gemeld, dat v- alle Zionistische leiders" in Amerika voor een buitengewone vergadering te Washington, die op 17 Februari zal worden gehouden, bijeen zjjn ge roepen ln verband met den toestand in Palestina. VON PAPEN ZIET ER GEEN CAT MEER IN Hij zal. niet meer aan de verdediging deelnemen Franz von Papen heeft besloten, niet meer deel te nemen aan (te verdediging in het thans regen nem gevoerde zulverinssproces. aangezien h|j peen moeeHfkhefrt mee» 7.iet om ve--»--e bezoldigingen te weerleg gen. Vole? dr Sachs, president ran net zuiverlnpsgerechtsbof te Neurenberg, is Von Psoen. die D:nsdaa e«,a»-os- •eerd werd. na geneeskundig onder zoek. lor het doorstaan van gevan genisstraf In *.raat vhlekeiL m» s 7itn cel verwarmd wordt Van de theorie naar de practijk Daar de Technische Hoogeschooi te Delft tydeUJk haar werkzaam- heden moet slaken wegens gebrek aan kolen, heeft de beheerder van de Nederlandsche s eenkolenmynea de gelegenheid geopend v.or studen ten der hoogeschool om. zoolang de Technische Hooseschool gesloten ri.\. onrterpronds In tip mijnen te gaan, werken Er bestaat de «gelijkheid voor 250 studenten z;ch op re geven. ■- Voor hutsves tng wordt des ge-' wenscht gezorgd Delftsc.ie st ten. die hieraan willen deem kunnen zich persoonlijk, telelc of telegrafisch melden bi) de afdi ling Personeel der Slaatsrr tel 4541. te Heerlen. De voormalige president van de V. 3., Herbert Hoover, is Duitschland aangekomen, waar J de voedselpositie in de economische samengevoegde-Britsche en"* kaansche zönes op verzoe president TVuman zaj bestudeer en.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1