y C tgstaf MONOPOLE De politieke situatie in land ons PWllüfil \Msddt -uit-iV ^a^dL" U5r«i nWu.uij'Vc HAVENKWARTIER f» STADSNIEUWS kantongerecht GASLICHT" een boeiende en ontroerende film SCHIEDAM passage yup BAKENS VOO® CA f£Q™yim™ VERTEGENWOORDIGER .:|l/ Voor dfe P.v.d.A. sprak \Vim Thomassen Woensdagavond neeft W*m T'r>o- T-.as<ert se«* retard van dr Pa rij va:» t'vn Arbeid. Ir. h-e: Volkscebov.w itiaeiis eer. ve.-c<idor.n«. cirarastni- fC*rd door de plaa'.-ehjke afdee/.r.i van cjtve partij. een rrde gchouder. over de huidrse pohheke situatie ZJJn k'.are. da delijkf u'-'eeruerme over de hoofdpunten was zeer ze ker tneerd» e beiancstelling waard Kvwecst f>e Indonesische kwestie be- "heersciit sedert tangen tijd ons -politieke leven m het kort gaf de heer Thom essen nog eens eexi over zicht van de omstandigheden, die tot <Je huidige situatie in Indonesië <4S „c, i^wiu leiden. Voor den oorlog heeft men deriandsehe zijde, net nationalistisch streven stmts J wederkeerig te f, onderdrukt. Zelfs toen Nederland reeds was bezet, wenschre de Ken- malice regeering niet tegemoet te komen aBU de elschen tot ten sa- hienga&n van Nederland en Indo nesia op voet vain g' iykheid. De December-rede van 1942. na de capitulatie van Nederlandsch~lnd:ë voor «Japan; kwam tot stand ln de periode dat Van Mook. Je veel verguisde, minister van koloniën was Deze rede. de basis voor de huidige onderhandelingen, bleek echter na de bezetting van. Indo- neslë door de Engelschen. bi} het overgroots deel der toheemsehe ■bewolking niet bekend te zijn De voornaamste passages uit. de rede nadien door de regeering nog <?P Stoot* schaal verspreid, doch - het kon den ontstanen toestand niet meer ongedaan maken. Dit alles,- en de trage gang" van zaken bij de Engelschp bezetting. maak ten, dat de Nederlanders in Indië de zaak „uit de hand gleed" Er blijven echter, ook na de er- ker.mng van de republiek >g ge noeg factoren die sair- -erking tusscheu Nederland en Indonesië mogpJjk maken. Hoe groot net be lang van I ud it voor het land is. bewijst wel het welvaartspeil van onze bevolking, dat voor den oor log lager zou zijn geweest, als er geen inkomsten uit Indië waren geweest. De overeenkomst van Llngga- d.iat: is het begin van den nieuwen rechtsvorm voor de nieuwe ver houdingen. Deze overeenkomst wordt echter ernstig bedreigd, zoo wel van Indonesische als van Ne- derlandsche zijden. De republikei nen hebben nog steeds niét het be vel ..Staakt het vuren" gegeven. De Commissie-Generaal is nu be zig het bestand, dat van Neder- De republikei- maken. De Partij van den Arbeid is het mei de Com missie-Generaal eens. dat alleen lanes den weg der onderhandelin gen een,goed "resultaat bereikt kan worden, vechten zou .het einde van riles bettekenen De Pardj van den Arbeid heeft het sis zeceeringsparti.1 niet ahljd gemakkelijk, doch de Indonesische kwestie, en dp plannen, zooals deze zijn samengevat in het •egecrings- procram. maken het de moeite waard om te reeeeren Dat tn geen land de sociale spanningen zoo mini»m waren als hier. schreef de ,heer Thomassen toe aan het feit da» de socinlisten in de regeermg zitten Nr de rt de werden aan den heer Thomassen nog verschillende vra gen Besteld n a over de positie van den ottd.-SDAP-er In de Partij van den Arbeid de samenwerking met de KV P en de troepemdt zending naar Indonesië I.v m de laatste vraag deelde de heer Tho massen noa mnde da* Sjahrir nog kortgeleden tn -*en gesnreV. had verklaard het zonder de Neder— landsche tttwpen n*>t gesteld *e kunnen hebben Ook Sébërnierhom was de meening toegedaan dat de aanwezigheid van onze troepen in Indonesië pen waarborg was voor de onderhandelingen. De voorzitter der plaatselijke af- deeling van de Partij van den Ar beid. die de vergadering met een kort woord sloot, verzocht allen, die goede Ipctmir beschikbaar wil den stellen voor de militairen tn Indonesië, dat tn te leveren bij m*vr -Van Woorkom. Wij herinneren er onze lezers aan. dat men ook lectuur voor dit doel. dat door het Ni win-comité verder wvrdr verzorgd, kan Inleve ren aan het bureau van onr blad. Lange Haven 14t. De foto's, die isik de Engefsrhe koninklijke familie aan boord van het shigschtp Vanguard", op teeg noa' Znid-.'ltrjko. eerden gemaakt. »'«m den per helicopter t'0« boord- gehaald om «.tui Engeland te tro'de» iseb/o.ht Het rnontrni. waarop het xhegtmg landt op het dek vtiv den oorlogsbodem Tn tie groote mttngzaal van het ScWedajnsCbf Kantongerecht had ■„'koning Winder, met at zijn koude kuren, gisteren geen schijn van kans. ne ronue kachel snorde dal hei een *ust was. en verspreidde een wet-, dadige warmte, die he; vieusfle no- stand.'gheid. zoo dü In de harten der delmqyen'.en aanwezig mocht rijn. deed v-erKeeren in een gedwee€ aan- vBarding van het recht dat over hen - werd gesproken ook achter de groe- ne tarel verkeerde men ditmaal in een.miide RJemming. zoödür dw xittlng verlfeo (n «tn sfeer van ee- -moeccijjkheid. cHe de aanwezigen somsnirts .verleidde om een uiltje te 5 knapöcn "VZonder licht op den weg Vele delinquenten hadden de Toe- ^p kcrOst niet zoo donker ingezien, toen re «ch met onvoldoende, of gtheel zonder verlichting langs de wegen hadden gespoed Mr Cos bracht hen echiertot andere gedachten. Het ;|wv'erd tn vele gevallen Pén or meer flinke bodes M w van L uit: Viaardmgen had ■"chljnöaar wei.eens tets gehoord van animositeit die er tusschen Schiedam en Rotierdam zou heer- ■v"5Cheri Hij gaf prompt op alle moge- lUke wyzen af op aè straten in Rot- g-jterdam. dfev atte: lampjes direct deden springenen slak hoog dc pToti ^.yoor de B-K.-taan „waar zoolef* Vr iioolt zou .rijh overkomen." Jammer, hem bleek Mr Cos niet erg ^chauvinistisch aangelegd. Het kostt" fc;den Vtaarrfinper een dubbele boete ;g'yan f 8-. of 3 dagen.' - De 'Schl'édamsehe. bankwerker N J d. E. had "de strüdbij] opgenomen ;.en Woy wel eens zier» wié hém tets kon tnaken Voor het feit dat hij zonder Tlehr. «eiste omdat' een nieu- dynamo nier te koop was. Drie- f'/ maal was hij voor deze 2llt)ng door Mr. Cos gedagvaard, viermaal mocht jt-tb reeds eerder een boete betalen HU ksvam ook nu weer tot de over- tuljftng dat her tegen het recht slecht Av.;boksen' is. F 9— or r dagen kostte ^rftet; .heen; nu in totaat. RH wiel niet op slot ?|^;VOöi* de delinquenten die hen flets •//onbeheerdlieten staan/bad Mr Cos geen goed woord over Luiheid norm- |/*de hij het; en anders niet.; H. 8 een kantoorbediende uit de harlngstad //kwam hiertegenin opstand. Nog •'/■gèen halve minuut had de flets er gestaan toen de agent hem weghaai- de. Mr. Cos toonde dementie, mls- '.- schlen ook onder Invloed van het meervoudige ..Edelachtbare" dat de f. kantoorman niet eenmaal op het eind S/van een zin vergat, en halveerde de «Isch van den ^ambtenaar tot f 5,-r ï/of 2 dagen- 7;: :De schiedammer A. B wa» erg klein behu-sd en had een groote telijkheden een hoogtepunt vinden iv/vSschtobbe. Op zichzelf geen feiten I jn het ontsteken der vreugdevuren /om voor de balie te verschijnen. edoch, het ging ook hier over een i/fiet*, öie onbeheerd op straat had /.■'gestaan Het hcele geval werd door -B eens "'t de doeken gedaan, en i zoo hnoroc 1 we. dat op dien zater- doc mrOclor-^r zijn vrouw de wasch- ïGbbe tevoorschijn haalde om hun Vier. spruiten- eens een groote beurt ï&e geven. Nu bleek het bij B zoo te zijn. <Jf« er dan voor de flets geen plaats meer was in het kleine hutsje e?.dus ging de flets zoolang op straat. Door een toeval, de meeste mensehen ■.■schbnen bierdoor bij den kanton- //rechter te komen, was B. niet thuis /vloen dat gebeurde en hij had het sleuteltje W zijn zakt /Het was RenneUjk moeilijk voor Mr. Cos te bepalen wat hier het rwaar- '•'.'5te moest wegert, de kleine behuizing f'. of het geconstateerde strafbare feit. B. kwam er ditmaal met f3,of Z /dagen af, vanwege het kleine hul* /en de groote tobbe. Z VJaardlngsche" perikelen Dé', viaaddlngsche W, C. B. Kad het bestaan om in de avonduren op de S'jïaven aldaar stfl te staan. Dat mag /■niet, zegt de raad. voar de zedelljk- beid Juffrouw, die deze bepaling ZViaet de voeten getreden bad, kreeg ot 1 dag op het request. //De Schiedammer P. K. hod op 15 /October zelfs In een ateenen portiek /gezeten op Westhavenkade. H. kwam l/'er met of 1 dag goed af; i HET FEESTPROGRAMMA Ket bestuur der Oranjévereeni- glng heeft in samenwerking met de jeugdorganisaties en in overieg met het gemeentebestuur thans een definitief programma'samengesteid voor de nationalen feestdag. Wanneer de vierde telg van het Prinselijk Paar overdag, voor het invallen van de duisternis- wordt geboren. 2ullen tien herauten door de stad trekken om aan de bevol king mededeel ing- te doen van deze blijde gebeurtenis. -■■til ■■"er. Vindt do. geboorte»/s, avonds o.f; 's nachts"-'plaats dau komen de herauten eerst den volgenden och tend de heugelijke tijding meiden. Wanneer de geboorte voor het middaguur plaats vindt, ls er 's middags om twee uur een zang- hulde door de schoolkinderen voor het stadhuis., waarna de burge meester een toespraak.zal houden. Wannet er een prinsje wordt ge boren, zijn er 's avonds om zeven uur dankdiensten in de Groote Kerk en de Julianakerk- Bij de ge boorte van een prinsesje vindt al leen de eerste dienst plaats. 's Avonds half -negen is er een fakke'optocljt vanaf het Marconi- plein, via Broers vest en Hoogstraat lanes het stadhuis. In de Lange Kerkstraat wordt de stoet in drie doelen gesplitst. -Een deel mar cheert naar het Van 't Hoffpleln, een tweede deel naar het Kozen- burgplein en een derde deel naar de Rembrandtlaan. Op deze oleinen zullen de fees- _,Dlt programma geldt voor den dag als'de Nationale Feestdag valt op den dag van de geboorte. Vindt de greboorte na 12 uur 's middags plaats, dan wordt het programma eerst den volgenden dag uitgevoerd, met dit verschil dat de kerkdienst of -diensten ochtends plaats- vind tl en). Burgerlijke Stand GEBOREN: Reinoud, z. v. P. V. Leeuwaarden en G. J. SIjj koord, Parallelweg 242. Johannes H., z. v. G, H. BaDljns en A. Koning, Marlastraat 26- Bastiaan C., z. v. A, de Man en A. Bonnema, Dr. Noletstraat 1- LevenL kind van C. A. Zandbergen en C. M. Oost- dam, den Bommelstraat 1. OVERLEDEN: C. D. v. Lltti, 5 mnd-, Nassau Ia an 75. E. Cornel- lo, 76 j„ wed v. A. Bosma, Am. v. Solmsstraat 19. C. Bakker, 94 j., L. Nieuwstraat 17. D. H. Post, 77 j., wed. v. J. L. P. Fatjjn, Maria- straat 32. K. Bijkerk, 71 j., vr. v; J. v. Nieuwen burg, Nic. Beetsstr. 70. Voor do laatste maal „Met P.C.J, over xee" Ook de wereldomroep is niet ontkomen aan de bezuinigingen die na de reorganisatie van ons radiobestel allerwegen in het. omroepbedrijf zijn toegepast» Een van de programma's, die hieraan ten offer zijn gevallen, ls de uit zending voor zeevarenden ..Met P C.J. overzee", die *s Woensdags om de veertien dagen plaatsvond in het Passage-theater te Schie dam. In Rotterdam en Schiedam mocht deze uitzending zich w een steeds greoter wordende be langstelling van de zijde van fa milieleden van zeevarenden ver beugen. Ook buiten dezen kring echter kon rcen kennis nemen van deze voortreffelijke uitzen ding. doordat sinds eenigen tijd SCHIEDAMSCHE OORLOCS SLACHTOFFERS iïierondef publiceeren wij' de 2esde lijst van Schiedammers die direct of indirect door oorlogs geweld om het leven kwamen Men wordt verzocht ontbreken de namen op te geven bij de ai- deellng Algemeene 2!aken op het stadhuis, waar ook de volledige lijst ter 'Inzage ligt. van Oers. Cornells, geboren 23 4- 1899: Offerman. Petrus Mam mis, geboren 27-4-1918; Offers Werner, geboren 24-11-1921; van Oosten. Theodorus Marie Jo hannes, geboren 10-10-1915; Op- senoor, Hendrik, geboren 17-12- 19'j3: Osté, Jacobus Andries, gc- het programma door de plaatse- f bpren 22-3-1889; Öuburg, Hei. lijke radio-centrales werd gerele-j oriK. geoorei; 4-1-1915; oen veerd. Ouden, Ar:e, geboren 12-5-1910; Het ligt nu in de bedoeling i van Pelt, Jan geboren 6-9-1897; deze uitzendingen tn Hilversum van Pelt. Pieter Cierrit. oort te zetten De familieleden von zeevarenden worden dan aldaar uitgenoodied om hun groet op de gratnofoonplaat vast te laten leasen en de uitzending voor zeevarenden bij te wonen Aanvragen hl ervoer zijn te rich 'ooren 1-9-1908; Penning, Bas tiaan. geboren 25-8-1869; Plam- btcK, Mathus Hermann, gebo ren 19-9-1906;' Piat, Cornells Jan geboren 23-3-1.378; van dti Pluiim, Petrus Qerardus. geboren "-7-lyl7; van der Pol Jfohannes ten aan de afdeeHrrz Werel dom -1 Cornells, geboren 11-2-1927; Pol- roep van Radio Nederland Post bus 150. Hilversum De laatete uitzend ine kon zeer zeker niet de meest geslaagde worden genoemd. Maxim ei René. twee jongens met een gi 'aar. The Harmony Sisters en de humorist Willy Vervoort pas ten noe wel het best In het kader van dit programma. Men ont kwam echter niet aan den in druk, dot hier te gemakkelijk wordt gewerkt bij de- samenstel Jing van het programma. Wil de Wereldomroep dit soort uitzen dingen tot een hoogtepunt in haar programma's maken, dan zal men toch op origineel er wijze m^efen sraan werken Het 's jammer da» dit afscheso van het Passage-theater niet arootseher kon zijn. 'Agenda C A n c e Januari. Ulfvoer.'ne Tncnfri! fi Januari, R K Volksbond. 8 u Knth Arb Buweginq Ma^na P^'p met ..net vierde Beest" Films; Passage. 2. 6.45. 9.15 uur: De Z.ehavlk met Errol Flynn Od bel tooneel de 2 Geordl's; Monopole 2. T -n 9 uur- Rnne of Russla met R H*r- Tav'nr Feestavonden e.H-r S Febr.. Volkseebouw 8 uur- Fees'avond Al? Bond Mereurfus Vereeniff,»»e<ioVnl, R utir: wijk S PHrmwnd 8 Februari. Musis Sacram. R uur: Feestavond RVbPW Heöetiavond, g nnr, Geref Jeusd- huis, I.anfce Haven: AannieldlnR: rol!erlanlen(tes) xnviV-artle. fsirfbutie-aeeBd3 Vrijdac vindt In bet distributie kantoor nan de Broersvesj de uitrei king piaais van nieuwe levensmidde len-, tebnks- en ve«— -"nrlncenkaar- 'tn son ne" wier rumm bealnt me» de letters Sl t'm Spii- Het kantoor Is eeonend van 9—12.30 en van 2—5 u Wen dient distributiekaarten en te- vensmldrleienkaari K Tm mede 'e hrensen. derdijk, Willem geboren 23-2 1917; Pompe, Jacques Johannes, geboren 14-12-1915; Pont, Abra natn, geboren 16-12-1926; Poot man. Machiel Petrus, geboren 7-12-1922; van der Poort: Silvj- nus Antonius, geboren 13-3-1901; Post Anthonius, geboren 4-19- 1913: Prein. Hendriku? Wilhel mus. geboren 14-2-1909; Prins. Cdrnelis Rïentzen, geboren 26-10 -1908: Prein,. Mar In us Johannes, geboren 17-6 1917. Rademakers, Johannes Adria- nus, geboren 1-6-1919; Radstake. Josephus Bernardus geboren 31-5-1925; Ratsma,. Jan.-, geboren 12-11-1903; Van.Ravens. Ary, ge-- boren 17-9-1915; van der Ree Hendrik, geboren.'33-9-1911; Ree dijk, Willem. geboren .19-9-1937, de Regt. Marinus, geboren 2-3- 1922^ -van ..Ren,sv.'an4e. ,Thomn,<;, geboren7-5-T92Q;"R'ippérdb. Jo 'hanna Theresia. geboren 28-8' 1928; Ritman Coenraad, geboren 26-2-1907; Hitman.. Joban Lode- wUk.geboren 11-9-1918: Roelf- sema. Albertus Johannes.gebo ren 8-5-1911; Roelfsema. Gerard geboren 29-8-1923; P.oelof-ten. Hendrik Johannes/ geboren 19- 10-1903; Roelofsen, Roelof Ge rard. geboren 8-10-1908; Roodèn- rijs. Petrüs Leonardus, geboren 31-3-1895; de Roo.'Caspar, gebo ren 5-3-1914; 'de Roo. geb:"de Bruin. Cornelia, geboren 2-7-1905 de Roo.. Pieter Johannes, gebo ren 11-5-1928; Roódsant; Adria- nus. geboren 30-6-1385; van Roon. Aart. geboren 16-5-1934; van Roon, Doe. geboren 17-12- 1927; de Houw, Elisabeth, gebo ren 16-6-1938; de Ruiter. Jam geboren 27-I-19G9; de Ruiter, Leendert, geboren 29-1-1916; Rijkuiter. Petrus Abraham, ge boren 20-10-1905; i.Rijksdijk, Jo hannes Otto, geboren 9-2-1924. Volgende week in Capitoi De Amenkaiwn Kunnen liei dus ioch nou En hoe: Den laatMen tijd ha«J men soms wei reden er aan te Kvtjfrteu Ik wtl jietm n.unen noemen maar wat we. het vorlse ia»r tit' Amerika Bestuurd krcic**ii. ,w;is uw veel zaakf. om het met scherper te ze£B«i En daar presenteert de Metro-Golclwin-Mayet dan voor de veranderins eent een film bta boeiend, roo technisch volmaakt vaak van sfeer en spel. «lat men weer picaiet in zijn f:1 inleven paoi krijsen. John van Dm ten. de dram ai mg en rcRisseiir fieoise Cnkor heben zich op Hamilton's iooneelstttk ..Gaslicht" geworpen envan de tiselilke ge schiedenis van den onwaarschijnlijk stechten mr Anton ren film uentaakt dtc voor vete soorten if-v„chouwers onweerstaanbaar zal bU'ken in dU verhaal, vol drelginB en beklemmme zorj-tie Cukor voor een pracht fc evenwicht In spanning en verade mt ng en geraffineerd én knap be speelt hU de mysterieuze sféer van Londensphe mist en flakkerend gas licht in een interieurwaai de geesl win <fe vermoorde vermaarde znnge- red no« in alle vertrekken en meu belen schijn» rond te waren marles Boyer suggereert volkomen den charrnamen. sterken en magne- ilschen fielt van een echtgenoot, die zyn engel van «»t Jonge vrouw gek tracht te maken, door' stelselmatig haar zelfvertrouwen ie ondermijnen op een dutvclschc wijze PSychologtsch voortreffelijk is dit hoofdmotief in .de film uitgewerkt tot hei einde me waar de schurk Radioprogramma DONDERDAG 6 FEBRUARI Avond programma HILVERSUM I. 301.5 AL. iS.ou BazuinkvjOrtetiP, 30 Ned. Strijdhr.j 19.00 Nieuïvx; j9./j Symphonic of Strings; SO *5 Lesing; 19.45 Leentg 20.00 N te mos; 2005 IV «erover t., 20.08 Staf ma stek; 21.30 Gr. pk- 2200 Nienws; 22,15 Actueel geluid: 22.30 Don Kotakkenkoor22.45 Avondoverdenying23 00—23 57 Concert. HILVERSUM II. 4'5.5 M. tn 218 M.. 18.00 Nieuws; t8.is Avro- miiteite-otk.; 18.43 Sport; 1900 nu naar bed; 1905 Gr. pl.; 19.15 Harmonicaspelers19-30 Radio Volkstnitsiekschool20.00 Nieuws 20.05 Echo v. d. dag; 20.15 Viool concert; 21 15 Anna Karenina21.45* Confetti; 2245 Lesing; 23.00' Nieuws; 2315 Marek Weber; 23,30 Hoogste lijd; 23.45—24.00 Zang. "844. Daantje was heclemaal fllet onder den -indruk over de vondst van den gehelmdnnigea drank HU lachte om mijn ernstige gezicht en riep- .L-aat je niet beetnemen. Ketelbinkie V zoo'n. drank bestaat niet. Ik denk dat er gewoon suikerwater In die flesch zit. wacht ik zal eens proeven!" en hij maakte warempel aansta!- K^ten de kurk van de flesch te trekken om te fgaan drinken, stop", gilde Ik. woedend over ^zooveel onverstand, maar Daan grinnikte en i- wüde toch zijn domme plan uitvoeren, hij deeu //■net, zoo dom als de kinderen, die ondanks &<alle waarschuwingen toch met granaten ape- len. „Sufferd", riep ik en sprong vooruit: .mis- êKschlen zit er wel vergif in. geef nier!" Ik srttsu? ^'dë" flesch uit de handen van Daantje, die toch /wel een Beetje-schrok van bet woord ..vergil'. „Ik geloof dat jjj stopverf in je hoofd hebt bromde ik „Hoe kun je anders zulke domme din gen verzinnen. Misschien heb je gelijk en is -die flesch en de brief een grap. maar ik geloof het niet. In ieder geval moeten we voorzichtig zijn, ik zal dezen drank meenemen en door mijn vriend professor Steekneus laten onderzoeken, die heeft verstand van rare ontdekkingen. En kom nu vlug mee uit deze donkere kamer, het is hier *fcfl en klam, bulten schijnt de zon Even later wandelden we weer door het boacli en ik vertelde Daantje over andere vreemde ont dekkingen. waarvan ik 2e! f de gevolgen onder vonden had. maar onder al dat praten woelde ik me niet prettig meer, mijn rustig gevoel van dier. morgen was verdwenen. VRIJDAG 7 FEBRUARI Ochtend' en middagprogramma HILVERSUM 301.5 M.; 7 00 Nieuws; 7.15 Gym 11.; 7.30 Gebed 7.45 Gr. pi.; 8.0O Nieuws; 8.15 Pluk den dag, 9.00 Gr: pi.; 9,0$ Concert, ro.oo Lesing; 10 2$ PïanokuAntet noo Zonnebloem; 11,30 Als d* sfele luistert; 11.45* Ber. uit Indo nesië; 12.00 Angelus; 12.03 Dub ba favoriet22.30 Concert12.55 Zon- neivijeer; 13.00 Nieuws; 13.15 Vau- devilie-ork13.50 Lesing; 14.00 Roti. Phtlh Ork.; 1430 Peer Gyni. 15.10 O pet a10.30 Na schooltijd 16.4$ (>r fl-J 17-25 Concertgeb.ork. 17.45 hel buitenlnwl leest. HILVERSUM II, 415,5 *M.: 7.01> Nieuws; 715 Gymn; 7.30 Gr. pi.; boo Nieuws; 815 Koor sang; 8.1 k Operaprogr.; 8.50 Vuur de huis- vrouw; 900 Concert; 9.30 IVaUi- tianden en pol. ber.; 9.50 Slrijkork.; 10.00 Morgenwijding10.20 fw- dracht11.00 IVeenSCh kwartiertje, tl.l5 Voor de vróuw; 11.30 O» mus,; 1200 Viool en piano; 12.30 Sport; 12.35 Lichte muziek; 13-0' Nieuws; 13.15 Orgel en piano; 14 00 Kookkunst1420 Schumann Ërahms-prtigr15.20 Hoorspel. 16.OO Zuid-Afrika, -gr.; 16.30 7 us- schert twaalf en Péstten; 17.00 Gr pl.; 17JO Muzikaal babbeltje. SOEKAWATI SPRAK TOT NEDERLAND Oost-Indonesië zal zich niet afscheiden van de resf ,.D« staat Obsl-lnfliiicsië is HUtonomr «.taal ph gem ttcuvcrplne Wil scheiden on* ceenzins van de resl van Indonesië, mei name van de republiek, af, maar «illen er tezamen een ijrootcn federatie ven ifaaf mee rormen. de Vereenistfe Stalen van Indonesië, die met Ve der1 and v/U blijve» samenwerken !n de van v-derlaml en ïmlone- sië. waarvan ll,M de Konimrin bet Jinnfö val zij?»". AicU's sprak Z.E Tjokorde Gde Rake Soekawat.i, de president van den kort?e>den gevormcien staat Oost-Indones Sn een gisteren door Hilversum I uitaezobden rari'orerlp tot het NederSandsclte volk. De heer Soekawati veraeïeek het. federatief-opgebouwde Indonesië van thanr met de ,,Rebub!:ek der vereenigde Neder'anden" van vroe- aer. en betoogde, dat ook het In dones;sche volk regionale cn plaat selijke autonomie noodig had aLs eerste stap naar de eenhe!d. Daar voor moe* er ook In de republiek Indonesia nog het een en ander veranderen. maar bet spijt ml} dat ik hier Iris minder vriendelijks moet zeggen - er zal bij ve!e Ne derlanders 5n Indonesië ook het een en ander moeten veranderen". Tn het bijzonder aan het adres van de onbekookte tegenstanders van Linagadjati gaf de heer Soekawati de verzekering, dat de inteücetuee- IPdones'ërs ook buiten de repu bliek In overgrpote meerderheid de samenwerking onderling en met Nederland verwezenlijkt willen zien onseveer volgens Ltnggadjati. Was dit accoord verworpen, dan zou a2en gcedwiüenden Indonesiërs den grond onder de voeler, zin» wegeeslagen De minister moet spreken Vragen over de doodstraf Het Eerste Kamerlid de heer Brandenburg heeft aan den mi nister van Justitie een aantal vra gen gesteld over de niet plaats vindende tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken, waarbij aan de schuldig verklaarden de doodstraf is opgelegd, een kwestie, waarop wij dezer dagen in een hoofdartikel de aandacht vestig den.. Het Kamerlid vraagt o.m, of juist is het bericht, dat de minis ter van plan zou zj}n alle gevallen, ook de ergste, ter gratieverlee- ning voor te dragen. Voorts wordt gevraagd of de minister bereid is, in die gevallen, waarin het ver zoek om gratie is afgewezen, de onverwijlde tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing te be vorderen. „Johan van Oldenbarncveldt" naar Indonesië Vannaeh? is na eenige dagen uit- steï de „Johan van Oldenbarne- veidt" van de Mij. Nederland naar Indonesië vertrokken met een flinke troepenmacht aan boord. mei oe bepevrde juwi-elen. rnuai zijn trekken ihuis Kruat. tlatik zi) de vastihHidi'iidliciü van een detective. uiljUekonrt dooi Joseph Cotton ge speeld Maar war ,A«e fnni onv erge lelijk, maakt is oe pracnii^e eevucUke ereatit» van In^rtd Bergman de on- ^elttkki^e ntevrouw Aruott. slacht- Oaer iuivere helde voor Ueu eehige- in haar .injjsien mui don tvaanzln. haar zware liefde voor den echtge noot schenkt .zij sterk on:i «verend spel eq loont zU ?tch eet» actviee van eerste grootte AardiRe bijrollen zijn er nua vj'n Dame May whm.v. Angela Lansbury en Barbara Everest O— Nachtvaarf op de rivieren De Hooidmgemcur-Directeur van den Rijkswaterstaat maakt bekend dat de nachtvaan tot nadere aan kondiging is verboden op den Bo- venrUn rivierafwaarts kmr S65, op den Waal rivieropwaarts van de haven van et. Andries. op het Pan- nerdensch kanaal, op tien Neder- rtjn en op den Lek rivieropwaarts van kmr 952. -d—,1—nTo—o- VLA AR DINGEN Hinderwet* Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 4 Februari 1947 een proefvergunning voor den tijd van een half jaar verleend aan B/.«-KEa van der VEEN Co., alhier, tot uitbreiding van de grofsmederij, reparatie- en con- structlewerkplaats in het pand Hagestraat 71 met een fabriek voor de vervaard! e ing van tran- srcrtmiddelen (hydrolische kip- constructies en gemeente-reini gingsmateriaal) machines, plaat- en constructiewerken in het pand Hagastraat 69- UIT UET POLITIERAPPORT Uit het pakhuis van P. de M. aan de Oude Sluis, werd in den nacht van Dinsdag op Woensdag 101 liter „ouwe klare" gestolen. B. G. van P- werd op het hoofdbureau van politie ln bewa ring gesteld wegens, het verhande len van distributiebonnen. A. P. deed aangifte van dief stal van een handwagen. Aar» ieder huis een oranje- schildje en iedere Huisgenoot met een omnjespeldje Duur hel Comité Rooae Kruis- paviljoens zal in samenwerking met de aid. VJaardmgen van de N.i.W.l.N een Oranje-schiidjes- en speJdjesverkoup worden geor ganiseerd. die wordt gehouden op de te verwachten feestdag ter ge legenheid van de a.s olijde ge beurtenis in het Prinselijk - Bezin, r baten van dezen verkoop zijn dus bestemd voor de inrichting van je Roode Kruis-pavlljoens eii wajr de jongens Ln Indonesië. Men deed reeds vele malen ten beroep op de bewolking, maar men kent de offervaardigheid van de Vïaar- dingers, .e- rekent er duarom op, dat Vlaardtngen zich ook uu van den besten kant zal laten zien. Een 'teder koopt dus een soeldje en be vestigt aan zfjn deurpost een schildje. Onze zieke stadgenooten en de jongens 111 Indonesië vertrou wen óp een volledig succes vin deze actie Eén ding ontbreekt nu nog om den verkoop te kunnen or- ganisevier.. n.l ^en groot aantal collectanten en colïectrices. leder en kent tiet belang van deze actie en men verzoekt -je Vlaardlngers hoven 16 jaar zich voor dit doei te melden bij den ïeèr Borst, Rech. Holststraat 97. alhier. (Schrifte lijk). HlNDERWi. B. en W. brengen ter open bare kennis dat zij aan P- On- derdelinden, metselaar, alhier, en zijn rechtverkrijgenden ver- '.running hebben verleend tot oprichting van een Inrichting voor machinale houtbewerking in het perceel W. Beukelszoon- straat 9 TOONEE LUIT VO ERIN G VOOR DE N-1.WM.N. Het to^neeigezelscoap van Wü- ton-Feljenoord zal op 24 Februari geheel belangeloos een tooneeluit- voerlng geven, waarvan de baten bestemd zl;r voor de N.l W I N. VISSCHF.RIJ Bjmpngekomen aan de Vachhal; V|. 30 D. van Harep 6331 en Vi. 200 L. Rog 3301. Vertrokken K.W. 9 J. V. d. Ben! en 9ch. 23 T. Korving. DE ONTSPANNING VAN" DEN ZAKENMAN Ook de tweede lezing die prof. ar. Casitrür voor den Zakenstudle- kring hield ls een groot succes ge worden. Ontspanning is noodzakelijk, al dus prof.. Casunir, maar men moet nu niet denken, dat ontspanning en vermaak hetzelfde rijn. Dit is echtergeenszins waar; een. goede slaap geeft reeds heel veel ont spanning. Nimmer mag ontspan ning echter ontaarden In uitspat ting. Met een hartelijk applaus dankte men den spreker voor zijn interessante lezing. GESLAAGD Bij de te Rotterdam gehouden" examens voor vakbekwaamheid van Detailhandelaren 'ln Melk, Boter, Kaas en Eieren, uitgaande van de Vakgroep Melk- en Zuivelproducten slaagden de hee- ren D. de Boer, A. Bös,„G, Ham, J. Mooi). H. v. d- Linden, C. Paal vast, G. Rangelrooij. J. Sas, W, Suiker, A. de Vette en J. Vreug- denhil. OPBRENGST N.I.W.1.N.-COLLECTE De collecte, die door de NIWIN werd gehouden tijdens den feest avond van de Band Nederland- Indië heeft f 62,06 opgebracht. ONZE MILITAIREN IN INDIë Namens de Ned. Hervormde Kerk van Vlaardingen is een commissie gevormd uit de B.K G, (Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg), welke tot taak heeft de geestelijke verzor ging onzer mannen en zonen in Indië te behartigen, en tevens con tact te houden met de ouders, vrouwen en verloofden, welke^hler achter bleven. JUBILEUM VI, DUBBEL MANNENKVVARTET ln verhand met het 15-jarig jubileum van het viaarcüngs Dub- beimannenkwaTtet, onder leidina van den heer P. van Berkei geeft het kwartet op Maandag 10 Februari om a uur een concert in de Harmonie. Er wordt medege werkt door de Muziekvereenigmg ..Voorwaarts". Een dag later viert men feest, eveneens in de Harmo nie. De Schiedamsche Arbeiders Tooneelvereentging „Kunst na Ar beid" zal aan dezen avond naar Tnedpwerk1n« v-prWnen Hedactie: Emujastm»» <7, Viaardlngcri Agentscti#P Vlaardingen: Groen v. Prlhstereretr. 18 Vlaardinger Ambeelit*. Merellaan 31 Ncderlandsche xwemsters naar Denemarken lei Koster—van Feggelen. Nel van Viiet en Hannie Termeulen zijn door de Kcbenhavn Svöaue Union Uit genood igd op 8 cn 9 Maart A ldaar le sarteu op de nummers 3 maai 10» yard wisselslag-estafette. Han nie Termeulen voor de 100 en 400 meier crawi. Ie* Kostervan Feg- gclen voor de 100 en 200 meie* ng- slaa Ncderlandsche xwemcracks naar Maastricht Ter goSotrenheid van hel 121-jarig bestaan van het Sportfondsenbad ie Maaetrich; - zulten Zaterdag 8 Fe bruari in he» zwembad nationale zwem weds trflden plaats vinden, waaraan o.a de Nederlandscne wems ets Nel van Vliet. Hannie Termeulen. Willy Haverslag en Gtwije - Gaillard zullen deelnemeiv in deze wedstrijden zullen ook da beste Limburgsche zwemmers star- ten Messiaen naar Nederland De veelbesproken Franschc com ponist Olivier Messiaen zal op 17 Februari in het Concertgebouw te Amsterdam eigen werk komen uit voeren - Een plan voor de oprichting van «I ischeepvaart-organisaiie over de getieele wereld vormt het voornaam ste punt op de asenda van de transport- en verkcerscomtnisste der V. N. die le Lake Success bijeenkomt De comtnissie beslaat uit vijftien leden Scheepvaart AANGEKOMEN SCHEPEN 5 Februari Juliane, Mantyluoto Vinka Spoorhav hout; Skjold, Kopenha gen Ruys Merwehav stukgoed: John Millldfze, Baltimore R.K.C. Wa«tlhav ke'en; Ganges, slbt Co- wes Maassluis; Cascade. Lissabon Hammerstoin Jobshav stukgoed; Spica, Bergen Burger IJselhav ha-, ring; Otava, Helslngfors' Burger IJselhav stukgoed: The Gountess, Liverpool Furhess Spoorhav bis cuits. 6 I'cbruarl Titania, Stockholm Burger IJsel hav stukgoed; Nada, Antwerpen Schellen Parkkade stukgoed; Vien na, Harwich Hoek van Holland; Prague, Harwich Hoek van Hol land; Jelo, Oslo Burger IJselhav stukgoed VERTROKKEN SCHEPEN 5 Februari Mont Sandra, Halifax; Sirius, Fiume; Mies, Oslo; Ebro, slbt, Sunderland; Normandia, Gothen burg via Antwerpen; Kingfisher, Londen; Stad Arnhem, Savona; Exvort, Londen: North Tipperary, Dublin via A'dam; Antwerp, Har wich; Oranje Nassau. Harwich. 6 Februari Buclclow, Dundee via Gent. Wind Oost. Matige koelte, kalme zee, dikke lucht. SCHEEPSBEWEGINGEN Arak, 4 v Oslo te Antwerpen; Almeria Lykes. v New York naar R'dam 4 te Antwerpen; Aktjo, 4 te Antwerpen; Alcinour, 3 y Aden 11 Batavia; Aldabi, thuis 4 y Rio. de Janeiro n Bahia; Amstelveen, (ex Jan Steen) vertr 8 Febr v R'dam n New York; Albatros, 1 te Grimsby. Bemina, 4 te Esbjerg: Blanken burg, slbt 4 v Vlisslngen n Dieppe met 2 bakken;-Bullfinch, 3 te Lon den uitgekl1 n R'damBernard v, 2 te. Goole." Czéchoslowakia Victory, 2 v New York n Antwerpen en R'dam;. Chr Sass, v R'dam n Oost AziS 2 v Al giers; Congostroom, 2 v Freetown n Antwerj en; Coen, 5 te Antwer pen; Capella, 3 te Fowey; Coeta, pass 3 Spithead inkomend; Ccn- stancia. 4 v Cristobal n A'dam. Deifshaven, 10 v, Antwerpen te New York verw; Delft, thuis 4 te Curacao. Evangeline Park, 5 van West Indië te A'dam; Evertsen, 4 van Dieppe a Par. Fairisle, 3 te Londen uitgekl n Havre, Antwerpen en R'dam: FrI- sia, 1 v Havre n Berville; Frederic W Galbraith, 4 te Charleston. Ganymedes, 2 te Curacao; George P Garrison, op weg n R'dam 3 op 45 Noord en 18 West. Hedel. 7 v Antwerpen te R'dam verwar't. In orde, 2 te Grimsby. Jo. pass 2 Dungeness n Kings- wear; Jura. 2 te Grimsby; Jupiter, 2 to New York. K. I. Luekenbach, 4 v R'dam te Tampa. Lely. 4 v Lissabon n Buenos Ayres; Louis de Brandeis 29" v To-, copilla n R'dam; Liberty, 3 te Leith; Lena, 29 te Genua. Maiden Creek, 2 v R'dam te Mo bile; Michael, 2 te Cowlchan Bay bestemd n Nederland; Monarch of the Seas, v New York n R'dam .4 te Antwerpen: Manto. 3 v Parama ribo n Trinidad; Maaskerk, 4 v A'dam te Dakar; Mizar, 3 te Ro chester. Ovula. 2 te. Abadan; Olwe, 4 te Hull; Oise. 4 te Parijs; Oranje polder. 3 te Londen uitgeklaard n R'dam: Pax I, 3 te Antwerpen; Patria, 2 te GrimsbyPlettenburg. 3 v Boma n Pointe Noire. Romeja,. pass 2 Spitheau inko mend. Seaboard Trader. 3 te Vancou- Vf bestemd n R'aam; Sambre, v Parijs n R'dam 4 te Antwerpen (v Tb)Schelde, sleepboot 4 te Vlissingen: Svoider. op, weg n Ant werpen 3 op 459 mijl Noordwest v Ftnlsterr»: Segre, pass 3 Gibraltar n R'dam: Simmons Victory, 2 v New Yojk n Antwerpen en R'dam. Teuna, 3 te Middlesbro; Tjiba- dak. 4 te Kobe; Tjikampek. 7 v Seattle, te R'dam verwacht; Tyne, sleepboot pww 3 Spithead inkomend Van Ruvsdael. Ir v New York n Hampton Roads: Vrede, 4 v Oslo n E6bjerg; Var» Galen, -orpeboot- jazer thuis te Aden: Van Ostade op weg n Plymouth en A'dam 3 op 6fin mill v Land's End. Wlm 4 v Birkenhead n Dieppe. Zweri'cr, 4 v viissingen n Har wich Zwaluw, pass 2 Spuni -iead inkomend: 7,«ester 9 té KJngslynn 0.t_v rUSCMWS£-a>NC£RN F/C/EEN PAP/WOUNTTUM DER M.eta MET AANHCT OttMl. S OQ.zlia (FIVE CBAVSJO CAIRO 1 ERICH VON STUQfjEIM. FRAHCHOTjn^^^BAXI^JOOPJWALI^ Wjj vragen voor Schiedam flink voor de behartiging van een groote Verzekerings portefeuille. op incasso- en provlrie-basia. Voor actief peruoon goede'toekomst. Borgstelling ver- cischt. -'//Z'. Sollicitanten van 25-35 jaar' gelieven uitvoerig/te schrijvenonder no. 996 bureau Het' Parool. y. Vanaf Vrijdag 7 Februari JEAN GABIN MJCH1I SIFON Een spannende film vo) hevige emoties en onverwachte sensaties. Toegang 18 ir* MEISJE, 19 jaar BIEDT ZICH AAN voor kantoonverJczaamh., in bezit van Mulo-dipl. Br. iettera S.C.R. bureau Het Parool, :;vvjr Te koop: donkerbl. laken kinderjasje, IfL 5-HJ jaar Groot. W Frankei Istr, lQ4a pr krulEsn. Ducanola Piano merk „Fiedler", zeer -wemifc beapeeld, piachllg vart- toon met 30 rollen. Nlestadt. Bolt dijk 2X3. Teletoon 68308. In ruil; Mnoi ben^Ueonu.S. 3 kamers en keuken voor •^roo'er nul*, geschikt voor samenwoning. Br en inl. B Steennorst. B BalJo.s 62 IETS VItKI OKEN? EEN KUEltlEHblEBt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2