CURACAO: VOORLOOPIG GEEN KAAKJES EN KOUWE THEE De „Alk" krijgt er een nieuw jasje aan Harmonie in k zwart fiotUticechtec CARMEN MORY spionne en avonturierster tuinkalender Handelsvoorlichiïng in handen der ondernemers HET ging met de uitnooüiglnee" te Curasao in een dusdanig tem po dat we er op den kalender al spordijr geen plaats meer. yoor hadden en we goed op moesten passen voor doublures, Van loópen was geen sprake, als we ergens genoodigd waren stond de wagen netjes voor de Alk te wachten en het is verbazend hoe gauw je aan een dergelijke verwennerij gaat wennen. Hoe moeten we straks weer «onder kraken overschakelen naar: drie-op-zes-af, met kou we thee en kaakjes? I passeerbewijs voorzien teneinde tóïit door de terrein poll tie te wor den vastgehouden, maar deze orde bewaarders kenden ons al lang ze dronken koffie op de Alk en zou een nieuweling ons aanhouden, dan brachten onze vrienden hem prompt aan het verstand, dat het woord ALK al meer dan voldoende is om de slagboom wijd te openen. Ach ja, je bent bekendof Je bent het niet! Dr. Euwe drinkt niet simultaan HOE 't OOK ZU, het smaakte ons best, al die mooie wagens, die heerlijke diners, koele „lange" drinks, groote sigaren en gezellig gepraat. Piscadera baai, een hrerlijke zwemplaats met een' fraai clubge bouw stond voor. ons open en btf uitzondering mochten we op het vliegveld een der „Constellations" van de KJL-.M. van blnr.en zien. Daar op het veld kwam een oud Fokkertje aanwaggelen: „nee maar, de Snip" en waarlijk, daar was hel beroemde toestel, dat de Kerst- vlucht in 1934 zoo goed volbracht. Het b al lang afgekeurd maar om dat het de Snip is, mag hel nog een beetje vliegen. Snippen zijn kennelijk aanzienlijk sneller dan Alken, wQ deden er IVz maand over van Schiedam naar hier! AL spoedig stelden we ons in verbinding met den directeur van het geweldige bedrijf, de Curasao Petroleum Industrie Maatschappij, kortweg Ceepirrt genaamd. "We werden meteen ontvangen en na hem een en ander van de reis te hebben verteld, waarvan hij blijk baar reeds had vernomen, ca on zen „tooverbrief" te hebben ge toond, een schrijven van het hoofdkantoor aan alle Shell-kan- toren op onze route, om ons on verwijld en zonder betaling ter plaatse olie te leveren, was het Ijs gebroken en was de heer Korthals - ons bijzonder ter wille. Er werd een regeling getroffen om de Alk in 't dok te zetten, af te steken en geheel opnieuw te schilderen, on- der en boven de waterlijn, Wét we maar konden bedenken, konden we krijgen. En zooals het trouwens gewoonte is In Curasao: eerst werken en dan praten. Moge dit niet altijd goed zijn, ln een ander gebiedsdeel, dat we eveneens be zochten, deden ze 't andersom maar kwamen dan helaas niet ver der dan 't praten! De A!k gaat in 't dok Nauwelijks was 't schip uit 't water of we hoorden de sta len stekers en borstels al schrap pen en schuren, daar zat schot ln! Een autotootje haalde onze drie butagasflesschen, die zouden wor den gevuld en zoo ging het maar door. Grappig was de wijze waarop de groote baas onze „olie-order" behandelde. We hadden op een papiertje de bestelling gezet, 300 liter gasolie, 20 liter pertoleiun, 25 liter gasolie, 20 liter petroleum, 25 Ernstig bezag hij deze order en ~ööüer tioodsche~stllte"drukte liiJ"op een knopje. Ergens kwam een be diende uit de lucht vallen, aan 'wien de baas met bezorgden blik op het papiertje vroeg; „Zeg Mr. X. de kapitein van de Alk heeft dat en dat noodig, wilt U eens even onderzoeken of wij bet ln voorraad hebben en er dan voor zorgen? Uit het kantoor raam keek men op het sehottegat, waar de tank booten van drie- tot achttiendui zend ton by bosjes binnenvaren om tc lossen en te laden in of uit de enorme zilverkleurige tanks, ■waar millioenen liters door de pijp leidingen geperst worden..,. Zoo dra wij ln' het dok waren 1 had men ons van een Ook bij de Marine waren we van hoog tot laag bekepd, de Com mandant van Land- en Zeemacht, overste Suermomlt, stelde veel be lang ln de reis, hij kwam op een warmen middag In ons heele ka juitje zitten praten en gaf geen kamp, .10c warm *t ook was, hij bleef beneden. De lagere rangen kenden ons uit het Sehottegat. waar ze ons met hun motorboot vlot sleepten toen we te veel het kantje hielden en aan den grond Hepen. ,,De loojen verraaier" DE HEER MADDRO was zoo vriendelijk ons een marine- beroemdheid te toonen, nl. de Looden Verrader, Aan dit scheg beeld, het borstbeeld van een vrouw, zit een heele traditie. In 't kort, voor hen die de geschiede nis niet kennen, zij vermeld, dat het fregatschip Alphen te Curasao ln de lucht vloog waarna het schegbeeld werd opgevtecht en Ln den tuin van eene dokter de Gorter geplaatst, welke tuin uitziet op de Armabaai. Als de cadetten zee waarts gingen zelden ze tot elkaar, wanneer ze het beeld over den muur zagen staren: „Daar staat Met de „Alk" rond de wereld VI In 4V» maand heeft de „Alk" de tocht van Schiedam naar Curacao volbracht De „Snln", die andere vogel, die de beroanninjr hier 7lei rondfladderen, deed -r In 1334 korter-ovéri. lïeel Curacao werkt er aan mee om de stoere kerels van de Alk", wier faam In deze* streken ver °p hun komst vooruitloopt, feeste lijk te onthalen. De bemanning heeft eea geesliff onderhoud met [Lr. Euwe en mijmert op de plaats waar eens ,,de loojen verraaier" stond.,,. ïntusseften wordt de „Alk- grond lg opgeknapt en op 20 No vember na een verblijf van drie weken op Curaca<«, wordt er on der hartroerend afscheid van alle nieuwe vrienden gestart voOr Cliristcbal in de Pan amazone, -.vaar het scheepje na tusschen het kanongebuldervan oefenende oorlogsschepen verzeild te zijn geraakt zeven dagen later veilig binnenloopt In totaal zijn bier- mede bUna 8000 mUl afgelegd. „Aan de rest van de SOOOO begin nen we volgende week'*, zegt stuurman U°ogstrate: aldaar Dokter Euwc, die juist uit Holland was komen vliegen om de schaakliefhebbers alhier een lesje te geven. Elk beroep heeft toch zoo z'n eigen woorden: toen wjj hem vroegen even aan te zitten voor een drink, deed hij dit niet woarbü hjj fijntjes opmerkte: „ik drink niet „simultaan", waarmee hü bedoelde dat h|j in eigen gezelschap nog wat had staan. Hoewel wij een week langer in het dok stonden dan voor ons noo dig was, er stond n.L nog een schip met bodemschade hebben we ons geen moment verveeld, in tegendeel, we kwamen tijd te kort. Toen we uit het dok kwamen, wa ren onze „boerenachten" echter told. Enkele afscheidsbezoeken volgden, proviand e.d. kwam aan boord en na de gezellige afscheids- lunch, die de heeren Maduro en Vlaggenparade voor de manschap pen der saluut-batterij 1-R.V.A. te Baarn. Treinreizigers steeds vergeetachtige!- En de vinders minder eerlijk. De Statistieken van het Bureau Gevonden Voorwerpen der Ned-er- landsche Spoorwegen, wijzen er op, dat in den loop van het afgeloopen laar, he( aantal gevonden voorwer pen gestadig is toegenomen. Hetgeen verklaarbaar tg, want ook het aantal reizigers steeg - th het geheel werden niet minder dan 75.204 artikelen door eerlijke vinders bij de Spoorwegen ingele verd. Daarvan konden er 26,252 (35Vi) onmiddellijk: ban de eigenaren wor den teruggegeven. De rest (48,942 stuks!) werd naar het bureau te Utrecht gezonden, waar.... siechls -9.<85 aanvragen binnenkwamen van reizigers die in de treinen iets had den laten liggen. Van die 39,785 aan vragers konden er 9675 worden ge holpen. Aan de overigen (30,110) moest bericht worden gezonden, dat het door ben verloren voorwerp niet ln handen van een eerlijken vinder was gekomen, In totaal kon echter 47 V. van het .aantal gevonden voor werpen aan den rechtmatigen eige naar worden teruggegeven Voor.<len oorlog bedroeg drtt percentage om streeks 70 *M We mogen hieruit afleiden, dat het reizende publiek minder eerlijk Is geworden. Maar.... ut, deze cijfers blffkt toch ook, welkeen. wonderlijke nonchalance velen ten opzichte van hun bezittingen hebben. Immers, van de 75,204 gevonden voorwerpen wer den er 39,287. (47 niet opgevraagd! En daar! waren dan weliswaar heel wat: niet meer 200 fraaie handschoe nen bij en andere voorwerpen, die weinig waarde meer hebben, maar er waren ook vrij kostbare stukken onder, zeer kostbare zelfs, wier eige naren. nimmer by de Spoorwegen zijn gekomen, om te informeeren, of hun eigendom daar wellich, was ge bracht. j die looje verraaier ons weer af te kijken". Op den duur werd het; hun. te veel en werd het beeld uit den tuin gehaald en mee naar Nieuwe- diep genomen. De hoogere offi cieren aldaar vonden het niet zoo héél erg maar toch moest het beeld met het volgende „stationschip" mee terug. De booteman zette er een mooi kwastje verf op en zoo kreeg dr. de Gorter z'n beeld terug. Maar.... de nieuwe lichtingen ü^adettcn dachten er4 preciep eender over, met het gevolg dat het beeld weldra weer tc Nieuwedkp was cn natuurlijk weer terug moest, na eerst weer netjes een ander kleur tje te hebben gekregen van den zorgxamen bootsman. Het huis én het beeld gingen over in handen van Maduro «Si Sons, maar dat was voor de ca detten geen bezwaar en nog vele malen, ik durf niet te zeggen hoe vaak, omdat de opgaven te ver uiteen loopen, werd de reis "heen en weer volbracht. Het laatst, vol gens den heer Maduro, in 1939 door lieden van H.M.S. Gelderland onder overste van Straalen. De diefstal was tevoren gepleegd en op vermoeden werd het schip af gezocht, maar geen kans, da baal meel, waar het onderin zat, werd niet onderzocht. Toen het schip het fort passeerde, bengelde plot seling de Looden Verrader aan den boegspriet In Holland terug hoop ik deze zaak eens verder uit te pluizen, hier op Curasao kon ik weinig hou vast krijgen, niemand wist het rechte. En aangezien Ik er foto's van heb genomen, ja, zcifs met het beeld In m'n armen geknipt ben, en Ik adsplrant dieven geen cent kans meer geef om het nog ooit b(j Maduro te vinden, moe' ik er het mijne van vreten. 'De K.N.S.M. zou zorgen, dat onze overtollige warme kleeren, diverse wollen dekens, ln twee bisten ver pakt ln Holland terugkomen. Nu het reisplan verlegd is en wij niet door straat Magdaen gaan, kunnen we die erg best missen 1 De wntL Gouverneur Jas ontving ons in zijn typisch ouderwctech kantoor, dat uitziet op een echt oud-Hollandsch plein. Zijne Excel lentie informeerde naar het doel van de reis cn stelde overal belang in, HJJ noodigde ons uit 3n zyn privë-woning de koffie te komen gebruiken, hetgeen ons een eer cn genoegen was. Nadat 2. Execll. persoonlijk in ons boek had ge schreven bracht hij ons haat de Alk terug om nog even een kijkje aan boord te nemen. Bij* den 'kapper DE REST van dezen Zondag be steedden wij nuttig do^r den „kapperswinkel" op te tuigen.-Ora beurten, zijn we kapper en nemen plaats op een aardappelkistje. Het slachtoffer zit een trapje lager op het dek. En 'dan doet de tondeuzé haar werk grondig. Allen geknipt zijnde (je moet op zoo'n reis nu eenmaal selfsupporting zijn», veegt de laatste kapper nog gauw even „de winkel aan", een puts water sliert over 't dek en we zijn weer.... kaal! De werkzaamheden aan de A!k zijn gebeurd, een lichte intering bij het schroefraam, tengevolge van de galvanische werking tusschen staal en brons van de schroef, wordt gestopt door zinkplaatjes aan te brengen, waarna de inwer king van de baan is, voor zoover het de scheepshuid betreft. De Meester en ik begaven ons op glad 'is en hielden enkele lezingen eerst voor leerlingen der A.M.S. en latei voor de CJP-LM.-leden yan de watersport. Tijdens een diner ïn de Club Assiento ontmoetten wij staf ons in Americano aanboden, was de koek op- Vertrek van Curasao EEN NATTE DRUILERIGE OCH TEND brak aan, 20 November om negen uur vertrekken, was af gesproken. En, om negen Uur klet sten dc landvastetj aan 'dek, na tienduizend handjes gegeven tc hebben. ,De motorboot van de scheepvaart-inspectie met vele vrienden aan boord ging een eindje met ons mee. Op den* wal was het een gewuif van belang, en Langs de geheele Handelskade hingen mensehen uit de ramen en wuifden met zakdjek en gordijn of h^t broers en zusters van ons waren. üp het fort stond de lange over ste en zwaaide met beide armen, een paar zeeschepen gaven -drie lange stooten. Het zonnetje kón het niet nalaten om even te schij nen, het was ook zoo'n groot mo ment, om nooit te vergeten. Een mijl buitengaats keerde de launch terug en aan het gewuif kwam geen einde. Tot donker toe namen we afscheid, want toen we uit de kust waren, begonnen de tankboo ten die van Venezuela kwamen en ons meestal wel kenden, te seinen met morselamp of vlag. „Goede reis" lazen we aan alte kanten, of de vlag ging, ouderwets maar mooi, drie maal neer. Ons scheepje, glanzend wit toen het uit het dok kwam, had helaas een half uur later al ae Locale kleur oftewel Curacao-water- lijn. op het water drijft een vette taaie olie-substantie, lie zich langs de scheepshuid omhoog werkt tot aan de reeling. Het is jammer maar. we zullen het maar vergelijken met het hotel-plakadres op het koffertje van den globe trotter!.... Curasao verdween uit het ge zicht, in rook en nevel zonk het weg. Ik ging naar m'n kooi cn toen ik om 9 uur de wacht overnam hadden we Aruba bijna dwars. Als een brandende fakkel lag het in zee, een prachtig gezicht met die duizenden lichtjes m de torens, als reuzen-kerstboomen op 25 Decem ber. ÏVat zouden' deze eilanden, Curasao Aruba zijn. als „de olie" er eens niet was? In 1931» nog trokken ambtenaren hun schoenen tilt om de twee cent te besparen die ze, zonder schoenen niet hoef den te betalen bi] het passeeren van de Wilhelminabriigt. En nu kent niemand armoede, het gezellige Keukenstraatje zit 's middags vol werklieden, the het zich kunnen permitteeren a rato ven twee gulden een .maaltijd te gebruiken. In Holland zag men zooiets voor den oorlog nog niet. Onze tweede log, ditmaal met klok en al, verdween in de golven, toen de bazaan gypte, de schoot onder de klok bleef haken en deze van dc plaat rukte. Neen, met log gen hebben we geen succes. Toch hebben we er een noodig om de lengte van 8 uur naar den middag te kunnen verzeilen, bovendien is het zekerder btf het aanloopen van land. Los Mongos, een onbevuurds rotsengroep Hepen we vrij kort aan. Als men dan eens naar Aruba Curasao kijkt, met elk vijf be trouwbare vuren! Een "Vreemde gewaarwording was hel. toen we op een donkeren nacht plotseling tusschen oefenende oor logsschepen zaten, waar de licht- fakkels de zee tot mijlen in het rond verlichtten. Het deed ons Jc- rugdeoken aan de oorlogsdagen in Holland, toen afweergeschut bul derde en tichtfakkels omlaag kwamen. Afwisislecd onder vol tuig, klein tuig of op den motor maakten we zoo onze 120 mijl per dag en tuften ACTUEELE FIGUREN Prof. Van dér Leeuw over- -y. de Existentialisten In zijn tweede lezing, voor de Volks Universiteit behandelde Prof. Dr. G. v. d. Leeuw de moderne wijs- geertge strooming van. het exis tentialisme. Aan- vijf vooraan staande figuren, verduidelijkte hij de beteekenis en den inhoud van deze denkwijze. Pijnlijk actueel, omdat wij verkeer en midden in de geboorte-weeën van een onbekende toekomst. Komiek, om als dernier cri te zien aangekondigd wat min stens vóór 25 jaar in Duitschland begon. Wil men in één zin het existentialisme karakteriseeren dan neme men Sartre's /TExistence prëcède 1'essence", het bestaan gaat aan het wezen vooraf. Hier richt zich het denkei niet op de wereld (kosmologie) noch op God (theo logie) maar op den mensch (an thropologic), antwoord "zoekend op de vragen: „Wie ben ik?, „Wat doe ik?" „Waartoe besta ik?" OORSPRONG Het existentialisme -komt van twee vrijwel onbegrepen 18e eeuw- sche denkers, die veel overeenkom stigs hadden en toch het verst denkbare contrast vormden: Kier kegaard den Deen en Nietsche. Beiden komen ln hun aforistisch denken tot hetzelfde hoofdbegrip: den twijfel, niet absttacten twijfel b.v. aan het bestaan van God, of aan de betrouwbaarheid der zin tuigen, .maar den existentteelen twijfel van „wie ben ik?" „besta ik wel?". Beiden komen voor het NIETS te staan en doen dan een sprong. Kierkegaard doet den sprong ln het geloof. Nietzsche in het radicale onge loof. Hier wordt gebroken inet het ge bruikelijk wijsgeerig denken: eerst het wezen Giet denken) dan het zijn. Kierkegaard poneert: gelóóven is zijn. (Zooals men gelooft, zoo Is men). Nietzsche: willen is zijn. (Zooals men, zich handhaaft, is men). Naast den exlstentieelen twijfel zien zij ook den angst; DE MODERNEN Heidegger en Jaspers vinden dezen angst ook. De mensch Is een ,gesmeten-heid". Daar ligt hij, naar nu heeft hij zijn mogelijk heid Daarbij ontstaat de angst voor de vele mogelijkheden. Arm in arm leeft hij met de zorg om overeind te blijven, Heidegger, de atheïst (en nazi), gaat niet, ais Kierkegaard, met zijn. angst en zorg tot God; hij komt in zijn efnstig verantwoordelijkheidsbesef door de hopeloosheid uit bij het zwartste pessimisme: het niets. Jaspers, de psychiater, is anders. Ook hij zegt, dat de mensch nooit volledige ontraadseling zal vinden, maar „de mensch gaat boven zichzelf uit, mensch is Iets dat overwonnen moet worden. Het menschzUn begint eiken dag op nieuw".- -i V'i y. -A- -- - 'JEAN; PStJLSARTRE De 'geniale vertaler van deze Duitsche vaak duistere, denkwereld in helder Fransch; „Het existentia lisme is een humanisme" zegt hjj, niet het humanisme van Schweit zer, maar het nadrukkelijke van 't menschzljn als gegeven. Ondanks den schijn van sommige z^ner romans en tooneelstukken Is sar- tre moralist De mensch heeft ver antwoordelijkheid. Hij is niet Iets, hij wil iets zijn. Hoewel ook Sartre pessimist is (immers met God houdt hU geen rekening) maakt htf toch Des Zwijgers devies het ztfne: „het is niet noodzakelijk om te slagen om aan het werk te gaan" Hoe de christen met deze werke- lijkheldsphilosophie kan spreken een volgend maal. F. Oberman ZWA.ST ia ten kleur3 die enthousuude voor- en tegenataHd-ttera heeft; er zijn vrouwen, die zwart alleen geschikt vinden voor plechtige ge legenheden, moer de meeste hebben het gevoel, dat garderobe niet compleet la als si? niel minsten* een zwart zijden jurk bezitten, en liefst nog een mantelpak en mantel in dezelfde kleur. De argumenten voor zwart zijninder daad sterker dan die er tegen: den meesten vrouwen staat het uitstekend, zwart is geschikt voor de meest uiteen- loopende gelegenheden en maakt, slank boven dien. Deze fiuf vormt een uitnemenden onder grond voor sieraden en gameeringen, en extravagante modellen zijn, wanneer sff in zwart worden uitge voerd, in den regel geslaagder dan wan neer een vopanfer fcleur tcordf gekozen. Bet ensembledat vnj rechts boven af beelden, is geschikt voor een slankeniet te kleine vrouw. De volants accentueer en de heupen eenigszins; ook de schouders zgn vrij forsch, terwyl het middel, zoo- als de 'mode dit seizoen eischt, haast on- natuurfyk smal is.yDe opstaande veeren- tooi, die op het baretachtige hoofddek sel is aanjgebracht, vormt de vroolijke noot in. dit geheel. Op een voor jaarsdag kan men d«t toilet uitstekend zonder mantel op straat dragen. De figuur rechts beneden draagt bij haar mantel met moderne, wijde mouwen, een ustralen- krarts" hoedde op den bol bevestigde veeren steken boven den rand wit. De derde afbeelding laat een namiddagjurk zien; het statige zwart wordt opge- vrooljjkt. door een halsgartieering in af stekende kleurt^leno#l om hel «malle middel een breede ceintuur wordt ge dragen, waardoor het eenvoudige jurkje toch iets aparts krijgt. Het kleine hoedje gaat bijna geheel schuil onder slridsveeretu „Mijn grootste misdaad was mijn te groote intelligentie CARMEN MARIA MORY, bijgenaamd de „Zwarte Engel van Ra- vensbrilck" vanwege haar gitzwarte haar, heeft zich Maandag schuldig hooren verklaren door het tribunaal, dat belast ls met het berechten van de beulen van het zoo beruchte vrouwenkamp. On danks het feit, dat zij. ter dood veroordeeld werd, was Carmen Mory echter nog opgewekt gbnoeg, om aan een Associated Press-verslag- gever een interview toe te. staan, waarin zij hem belevenissen vertelde uit haar sensationeele spionnage-cerrière. 6 FEBRUARI .Langs een schutting of een muur kunnen de. Loganbcs en de Japansche Wijnbes In den zomer ook in uw tuin hun sma kelijke, sappige vruchten voort brengen. Het zijn weelderig groeiende gewassen, die de 1100- dige ruimte en bovendien een zonnige standplaats vragen.- De grootvruchtige Amerikaanschc* Braam kan eveneens langs een muur of schutting worden ge plant. Deze kan een zeer groote opbrengst aan bramen Jeveren. doch de plant kan ook een kolos sale afmeting bereiken. De a-an- planting kan thans nog geschie den. S.L. Reeds in 1938 ter dood veroordeeld TIJDENS* het interview kwam de Britsche officier weer ter spreke waarmee Carmen, naar zij gedurende het heele procés heeft beweerd, verloofd is geweest.. -„Laten wij niet over hem spre ken, wilt U? Het is een Britscb officier. Denkt u uiet, dat ik hem thans tegenzin zou inboezemen nu ik tot oorlogsmisdadigster ver klaard ben, beschuldigd, mij hebben gedrag ep als een lid van de S.S.? Hij was zoo charmant, zoo aardig tegen mij". Carmen Mory is 40jaar oud, doch men zou haar niet meer^dan '34 geven. Zij zei peinzend; idat zij er altijd naar had verlangd na haar huwelijk in Engeland le wo nen. „Ik houd erg veel van het Engelsche landschap. Ik rijd goed paard en tennis gxaag. Een klein dorp in Sussex, Surry, Kent of Yorkshire is een schoone droom na de acht jaar, die ik in vuile concentratiekampen in Frankrijk en Duitschland heb doorgebracht". Carmen Mory vertelde de ge schiedenis van haar wonderlijke carrière, vanaf haar jeugd in het Eemer Oberlind, waar haar vader, dr. E, E. Mory, een sanatorium had, tot en met den oorlog, tijdens welken zij door de Fransch en, be schuldigd van splonnage. ter dood Veroordeeld, door de Duitschers gevangen werd gezet, en dt Brit ten, naar zfj beweerde, behulp zaam was bij de jacht op den voortvluchtigen nazilelder Martin Bormann. Kaar uit Zwitserland afkomstige moeder, was door haar eerste hu welijk Britsche, zei Carraen Mory Zij zei, dat zij twee Engelsche half-broers en een Engelsche half zuster heeft en twee Zwitsersche zusters Tweede Mata Hari ZU vertelde weinig van de reden, waarom zij In L938 door de Fran- schen ter dood veroordeeld werd. Haar vonnis werd veranderd m gevangenisstrai en uiteindelijk werd *U, naar iU beweert, door president Lebrun begenadigd. „Men liet mij doorgaan voor een tweede Mata Hart" zei ze. „Doch ik had slechts een Duitschen Ges- tapo-agent bespionneerd, die ook tot de Fransche geheime dienst behoorde. „Ik kan nog steeds be wijzen, dat hij een dubbelrol speelde: voor de Gestapo werkte en de Franschman bedroog". BIJ de bevrijding in 1Ö40 werd Carmen Mory gearresteerd door de Duitschers. Toen zij ln Berlijn „IK KOM IN COED GEZELSCHAP" Carmen Maria Mory, de in het proces-Ravensbrück tér dood ver oordeelde Zwi\sersche journaliste, heelt een boodschap aan de pers ge zonden, waarin zij zegt, dat zij haar vonnis zal aanvaarden als de be schikking van het lot. .Ais lk moet sterven", zoo zegzij, Aal tk goed gezelschap komen, want durende de laatste jaren hebben heel wat. omchuldigen hetzelfde lot ondergaan." Naar meer .normale verhoudingen Een nieuwe sfeer doordrong Dinsdagmiddag de statige ver gaderzaal van het ministerie van Economische Zaken: particulier initiatief trad in de plaats van de overheidszorg van voorheen De staat recipieerde, de staat bood gastvrijheid, maar de on dernemer voerde het woord. De voorbereidingen tot een volledige reorganisatie van. de economische voorlichting, die maandenlang in stilte hebben plaats gehad, zijn: thans beëin digd en een stichting, het- Cen traal instituut voor Handelsvoor lichting, ls ontstaan, die actie! en stünuleerend denkt te kunnen werken op alle terreinen van hei- economisch ievea Handel, zoo wei import als export, transit-o en representatie, nijverheid en re clame, kortom iedere sector' van ons goederenverkeer, met* het' buitenland ligt op het - werk terrein van dit instituut; Sterk gesteund en in het zadel gezetdoor de, overheid, moet tenslotte op een windstillen och tend de haven van Cixristobaj bin-, nen. 702 mijlen in 7 dagen, we mogen niet klagen. Het totaaF gemaakte mijlenaan tal te 7976 mijl; aan de rest van de 30.000 beginnen we de volgende week.* ';"y - deze nieuwe instelling door haar proeven van bekwaamheid eerst toonen het vertrouwen van ae ondernemers waard te zijn. Het welslagen van den opzet, de schakel te worden tusschen de particuliere economische belan gen en de overheid, hangt af van dat vertrouwen, van de kracht, waarmede industrieel en handei drijvend Nederland dit instituut, dat talrijke leden telt uit be kende economische kringen, zal schragen. Zoodoende zal de Economische Voorlichtingsdienst zich, na over dracht van de handelsvoorlich ting, gaan wijden aan economi sche voorlichting over het bui tenland, speciaal ten behoeve van overheid, en bedrijf. Deze dienst krijgt a.h.w. een theore tischer karakter naast het Cen traal Instituut, dat 'met zijn marktonderzoek' en bedrijfsana- lyse regelrecht en van dag tot dag behoeften en prestaties van de binnen- en buitenlatidsche markt zal registreeren. Het be treft hier een omschakeling, die behalve praktisch effect ook een groote symptomatische waarde heeft; het particulier initiatief gebonden aan grenzen door, het welvaartspeil gesteld (èn als zoodanig door de; Overheid te. regelen) herneemt, zijn plaats door propaganda, voorlichting en organisatie op handelsgebied in eigen hand te nemen. kwam, werd ze drie weken lang aan een „nljptangverhoor" onder worpen door Relnherdt Heydricü, den - „beul ven^Lldice";" dhr toen de naaste medewerker van Himm- ler- was. „Ik slaagde erin, hem ervan te overtuigen, dat ik niets ist van de* activiteit van de Ges tapo in Frankrijk. Hij liet mij een verklaring teekenen, dat ik niet zou trachten Duitschland tijdens den, oorlog te verlaten, doch lk deed alles, wat ik kon. om weg te komen. Ik werd echter door mijn eigen lands lieden op de Zwitsersche am bassade, collaborateurs, verra den. Ik zal dit Zwitserland nooifs vergeven" zei ze. Haar poging om Heydrich om den tuin te lelden, deed haar in Ravensbrück terecht komen, en vandaar ln de beklaagdenbank van het Hof voor oorlogsmisdadigers, tezamen met de S.S. bewakers. Boodschap aan den Paus Het meest vreemde gedeelte van het verhaal van haar carrière is de bewering, dat zij aan den Paus Inlichtingen zou hebben verstrekt over de medische experimenten „welke op de gevangenen van Ra vensbrück werden genomen. Zij maakte hiel* voor het eerst gewag van tijdens èen getuigenverklaring onder eede, en deelde in het inter view verdere bijzonderheder hier omtrent mede. In 1943 had zij door bemiddeling van een katholieken priester volledige bijzonderheden, met afzonderlijke vermelding van de verschillende operaties, doen toekomen aan graaf Von Galen, den bisschop van Munster. Ongeveer twee maanden later,, had de bisschop ln een preek een aanval gericht tegen de experi menten, zei ze. En later werden de feiten gepubliceerd ln een katho liek blad. Het gevolg was, dat er ln Ravensbrück een grondig onder zoek werd Ingesteld naar degene, die de Inlichtingen had doen uit lekken Samen met de Britten Mory betoogde, dat zij na haar bevrijding met de Britsche inlich tingendienst had samengewerkt bü de speurtocht naar oorlogsmisda digers, „ik bracht de zaak tegen professor Gebhardt en nog meer Duitsche artsen, die ln Neurenberg beschuldigd worden van het toe passen van vivisectie op mensch en aan het rollen", zei ze, en „ik gaf ook inlichtingen over de mogelijke verblijfplaats van dr. stumpfegger. Hitler's lijfarts, en van Martin Bonnarm". Zij betoogde, dat zij de arresta tie van zes of zeven oorlogsmis dadigers bewerkt had dien tijd had zij. naar zü zeide. samenge werkt met staff sergeant A A Martin, van de Britsche inllchttn v gendienst. Deze ongetwijfeld schrandere vrouw, journaliste, muziekrecen sent, taalkundige en sp'onne. b° eindigde het interview met de ver klaring: -„Het is mijn grootste misdaad, geweest, dat ik te Intelligent was" Minder verkeersongevallen in 1946y; v Volgens de voorloopige cijfers van he- centraalbureau voor de statis tiek hebben ln 1946 26.546 verkeers ongevallen op den openbaren weg plaats gehad. Dit ls aanmerkelijk minder dan ln het laatste normale jaar voor.den oorlog: in 1938 be droeg het aantal ongevallen QameUJk 46.664. De gevolgen waren in 1946 echter veel ems llger: 1157 personen werden gedood, terwijl er 6396 era «Hg gewond werden. 1 De overeen komstige cijfers voor1938 bedroegen' resp. .780 en 4482. Het aantal -lich! gewonden was in 3946 belangrijk lager, t.w. 5l 15 tegen 10.938 ln 1933 Ui'sluitend materieele schade -. ont stond in 1946 resp. 1938 Lengevolgé van 15 971 resp.31.9D2verkeerson gevallen, - Sterke man Eep korte bruine leer en jekker met" wol afgezet te een imposante dracht. Als er dan nog een paar vierkante schouders onder zitten en er een gespierde bruine nek bovenuit steekt, 20aals bij dezen Dirk, maakt bet geheel ëen pooti- gen indruk. Men doet maar het wijste zoo'n stevig heer niets in den weg te leggen en hem vooral niet te prikkelen tot verzet. In. het café waar Dirk regelmatig komt. zal men hem wel een beetje ken nen, maar het is de vraag of iedere bezoeker op de hoogte te van het feit, dat hij, zooals we juist hooren oplezen, reeds twee veroordeelingeü achter den rug heeft wegens mLs- handeling. 't ft'mogelijk dat de Kastelein ervan op de hoogte is en zoo ja, dan vind ik dien waard een held, want hij heeft bewezen dat hij Dirk flink aan durft te pakken. Laatst op een avond "ging het weer tamelllk rumoerig toe in de zaak. Dirk had het met een paar klanten aan den stok, argelooze bezoekers blijkbaar, anders hadden ze het wel uit hun hoofd gelaten' met Dirk van meening te verschil len. Achter de List" vandaan hield de kastelein een oogje op de leven dige debaters en toen hij Dirk al rooder en rooder zag worden, z'n nekspieren zwellen en z'n kaken trekken van het knarsetanden, liet hij van bezorgdheid een bierglas overloopen. zoo genageld stond hij aan de kraan. Dat gaat mis, dacht de goede waard, lk moet ingrijpen om erger te voorkomen en met een paar groote stappen kwam hU op Dirk af en verzocht hem pismo-an te dqen of anders maar op te du velen. Maar Dirk was al iets te ver over z'n toeren om nog naar goede raad te kunnen luisteren en er zat niets anders op dan hem maar kalm en zeer krachtig de deur uit te duwen. Nauwelijks was de rust In het café weergekeerd of er volg de een hevige knal en met donde rend en rinkelend lawaai verbrij zelde Iemand eerst de 'zijruit en on middellijk daarna de groote voor ruit van de zaak. Het was het werk van Dirk, die op zijn aftocht kans gezien had een groote asch- bak te grijpen en hem nu op deze wijze terug bracht. U schijnt een ware wildeman te zijn, zei de rechter fronsend. Heelemaal niet, edelachtbare, ik ben alleen een beetje opvliegend, sprak Dirk rustig en zachtmoedig voor zijn doen. Ook tijdens heb vonnis 30.— boete, hield hij zich heel gedwee, maar toen hij bij het weggaan den kastelein passeerde, zag je zijn borst zwellen onder den mooien bruinen jekker en ik vond het wel een rustig idee, dat er tn de rechtzaal geen aschbakken aan wezig zijn. Labour nationaliseert ELECTRISCHE BEDRIJVEN AAN DE REGEERING Het Britsche Lagerhuis heeft een wetsontwerp der regeering voor nationalisatie van alle elek triciteitsbedrijven ln principe goedgekeurd dóór een amende ment der oppositie, ter verijde ling van het ontwerp, met 340 tegen 165stemmen te verwreiv L>en -yT-vyT-T:- ïn 'de~ toekomst zullen de. be- drijven beheerd worden door een centralen raad, die de be schikking heeft over een kapi taal van 800 milüoen pond ster ling Stalin weigert Fransche onderscheiding Het Fransche persagentschap heeft Dinsdagavond gemeld, dat Stalin „met leedwezen" gewei gerd heeft de Fransche militaire medaille te aanvaarden, die de Fransche regeering voorgesteld had den Russisch en leider. Win ston Churchill, generaal Char les de Gaulle en wijlen presi dent Roosevelt postbuum te verleenen. Generaal de Gaulle heeft reeds geweigerd de medaille te aanvaarden op grond van het feit, dat hij ten tijde van het aanbod de regeering was en dat de regeering zichzelf niet kon beloonen, Staltn heeft volgens AJ?.F. zijn erkentelijkheid voor het aanbod uitgesproken en deze jeweïgerd, daar sedert Lenln de leden der Sovjeteregeering geen: buitenlandsche onderscheidin gen mogen aannemen, FRANSCHE PRIJZEN WEER NAAR BENEDEN Van officieuze zijde te Parijs Wordt voorspeld, dat de nieuwe prijsverlagingen, zooals voorgesteld in het Kader van de anti-lnflatie- carnpagne. welke ln het begin van Januari door Blums kabinet ls in gezet, ln de volgende drie weken zal worden doorgezet. (De verlagingen zouden, volgens de oorspronkelijke plannen. Ingegaan rijn op 1 Maart,) De prijten zullen hierbij 10 procent naar beneden worden gebracht. Bandensmokkelaars voor den rechter De 43-jange kapitein ter koop vaardij, h, F., wonende te Hui- zum btj Leeuwarden, had een af spraakje gemaakt met den kapi tein van het motorschip „West laan", G. van der L., om in En geland banden te koopen en naar Nederland te smokkelen. Driehon derd één en dertig rijwielbanden en 11 autobanden werden na aan komst te Rotterdam door de eco nomische recherche ln beslag ge nomen. "~e eccnom'xche pohrie* rechter veroordeelde P. Dinsdag middag tot twee maanden gevan- genisstraf en. een boete van 3000 subsld'-Jr twee maanden hechtenis, met verbeurdverklaring van de banden Van der L. werd conform, den elsch veroordeeld tot een1 maand gevangenisstraf en I 1000 boete, subsidiair drie maanden hechtenis. Minder autobusdiensten in de Hoekschewaard.1 In verband met de gladheid van den weg zijn de autobusdiensten van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij ln den Hoeksche waard, met uitzondering van' den dienst BlaakËchedijk—'s-Graven- deel, en die. op Schouwen "eh Dui»... veland, tijdelijk stop gezet.^ „De troon leeft" Ter gelegenheid van delbiyde. gebeurtenis, zal Folygoou-Profilti een filmpje uitbrengen;getiteld „De. Troon Leeft". L ris'. Het draaiboek; 'isobaareen .sce nario van A. Koolhaas, dat uit aantal Inzendingen:- werd verte De 'geheele staf van ..Polygoon heeft aan dezefilm, die haar vol tooiing nadert/ zijn; medewerking s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3