mi fjQppÜttl Onder nieuwe Vlag GASUCHT jMflZEIIi f*H33HBIliEE CfiöcoSade artikelen naar keuze T HET EXECOT/EPELOTON DE MAN MET HET IJZEREN MASKEfe^ VREEMDELINGENLEGIOEN STAN LAUREL-OLIVERHABDY mgWiSM IB ZWITSERSE ynei/wesh/h c/e m$/e TUDEUJKE AANBIEDING OQKOPUWSUIKERgOKHEK «^mmiiiiiimtmrnm»^ Ciüis! Vr. Kantoorbediende jheheSSERUANJZ BEKWAME le VERKOOPERS UEERLING-VERKOOPERS A.B.C.-CABARET BEDRIJFSLEIDER. aank! bediende steno-typiste VICTORIA S PRINSES JT£>Af&£AREN£>BN fi CAPITOL ft COLOSSEUM 'Y1VU1 ROMANCE van Buul's boekhandel Pe-lqttnmnq HORLOGES 'Befcicuitifooi/Hq /net /tutt/eScAe eana/\6~*° en nog diverse aivde^bnoctólen A LIE MET GARANTIE.' HUWELIJK Wist O -da t door onze bemiddeling icowrl in net binnen-, *j* in hei bulten land vele fioeda huwelijken tot stana gekomen zijn. waarvan wty steeds nieuwe relaties en recommandatie krttgea dat In l95ï een vooraan staand dagblad waaxdeeren- de artikelen over dit bureau jcïreet, wMkp wjj u op asn" vraag gratis In blanco nou ven toetenden. dat dit het oudste ge- vestigde bureau hier te lan de k met meer dan ad-ja rige ervaring en discrette op dit sjebled Selecte tela ties In de betere kringen Bureau „SEARCH". Btersaardesltigr» 79c. R'dam Tel kt#7. Kant.o. 9-> u TE HUUR GEVRAAGD gemeubileerde etage goeden stand, omtrek Hille- gersberg voor klem gezin met volledig pension cl ge bruik fc'iuken. Br. onder No 1013 aen Het Rarool. Gezocht door Echtpaar k., leeftijd EO jaar, ZIT-SLAAPKAMER met keuken of keukengebr. No. 7564 Adv. Bur. J. GrUseels JrNw. Bin nenweg 166 H H. Veteenipingsleiders be stelt tijcüR. wy leveren keurig afgewerkte marsch- trom voor f AS, pr. koperen bazuin f 59,» en hebben tevens een groote collectie rieten snaren, tromstokken, tromveeren, enz. Muz. hnndel T. S ley pen, Zcmerhofstr. Tel. -ITS 55; Goudschesingel 519. TeL SUT1- VERFHLTS „DE REGENBOOG" J, H. BODEWES Een- drachtsstraat 143. KA.MEBLAK. alle kleuren; PLAMUUR. STOPVERF. TERPENTIN A BLVNEN- VERNIS GOUDBRONS - TISCTCXJS CETA-BEVER BEITS VLOERLAKVERF Ambtenaren en vast partlcu- Ueï" personeel tot maandin komen ZONDER BORG, max 590.—, Wettelijk tarief CON TANT GELD direct en vrij te besteden. Vlug. zakelijk, dis creet. lichts aflossing. NATIONALE VOLKSBANK R'dain, Maurltsw, «5, tel, 257*3 REPABAÏTEX KUNSTGEBITTEN in een uur klaar Claes de Vrleselaan 21b, Rotterdam - Telef. 37519 „De Kaplaars Groene Hflledijk 262-264 heropent Vrijdagmiddag 7 Februari om 2 uur of SUIKERWERK Ons geheet verbouwd en vernieuwd filiaal Is nu een van de mooiste en modernste schoenmagazijnerï. Wij nodiQen U dan ook gaarne uit deze nieuw* aanwinst te komen bezichtigen en,... tal van vrien delijke en bekwame verkoopsters zullen U als openingsrectame een schat van de laatste mode snufjes tonen, die Neêrlands Schoenindustrie tegen redelijke prijzen biedt ^Openlngs- aanbtedlngenl Oók In al onze tj öfidere fii/aien. Rotterdam I Math«n*sicr!*an 29 - Nw. Binnenweg 379 - Gr. Hilledïjk 262-264 - Putsch®- 'aan 7**123<*-Séh?«ifabi: Hoogste I». Boon*,-:*r->-dracht: „v.Woansal", Voortlr. 237 lc Rutten s krijgt een nieuwe vlag met-den nieuwen naam CAFETERIA - CAFETARIA Deze naam is het zichtbare symbool van ONMIDDELLUXE VERLICHTING EN VERBETERING Te huur gevraagd door echtpaar zonder kinderen: Ongein- Zitkamer, Slaap- kamer, Keuken, Badkamer V Brieven onder no. 999 bur. Het Parool. Net heer, op de hoogte van zaken en handel, in het bezit van pera auto met vergunning, zoekt een hem PASSENDE WERKKRING agentuur of controleur voor zaken of iets derge lijks. Er. no. 1002 bureau Het FaroaL Groothandel in Textiel vraagt voor direct aank. MAGAZIJN BEDIENDE leeftijd plm. 16 jaar. Aanmelden: E- de Sterke Co., Ftochussenstraat 58 HET GROOTE NACHTFEEST In „THE GOLDEN DANCING'' Gebouw DE SPIL, Dordtschestraatweg 483 EERSTE OPTREDEN van LOU BANDY in Nederland, na 'zijn terugkeer van zijn succes volle tournèe in Ned. Indie, op Dinsdag 11 Febr. van 8 tot 2 uur en op ons GROOT OPENBAAR BAL op Zaterdag 15 Februari. Entrèe ƒ2.50. Plaatsbespreking aanbevolen Telefoon 70697 „De Eeuw van Christus" ZONDAG S FEBRUARI 12.30 UUR SPREEKT JOZEF RULOF ln Gebouw Palace, Zomerhofatraat, tot de Roze- kruisera-orde, de Theosofie en de Christian- Science. Kaartverkoop: Kusthandel DENIS, le Aïlddel- 1 andstraat 27, telefoon 30491. UITGEVERIJ VAN DaMESTUDSCHRIFTEN te ROTTERDAM vraagt: Vlot kunnende typen. Brieven onder no. 1014 bureau Het Parool. N.V. P. VAN REED WIJK vraagt voor directe indiensttreding: voor haar afdeeling Tapijten en 1 Gordijnen. Vereischten:. goede omgangsvormen en grondige bekendheid met de branche. Voor goede kracht goede vooruitzichten. Alsmede EENIGE Persoonlijke aanmelding bij den Personeelchef, dagelijks van 9-1 uur jongkindstr. 22,Rotterdam. A- J- F. SC HELL, West Kruiskade 65, teL SS597 Slagerij Snelbuffet Worstfabriek, vraagt: Leerling-Kok Worstmaker DAGDIENSTMEISJE Loon 15—/20 per week Aanmelden persoonlijk of schriftelijk. BLAUWE ZAAL (Beura^ebomr} Jni*pt Meeat- lederen avond 8 uur met C0RRY YOHK - W1M KAH MATTHIEU VA8 EYSDEH Emreo.póitee t t Z—f 3.—. f recAten iob^irepea PUa.»abe»orekiM *sn 2 tot 5 uu«- »an de lc*»»a Be»rtfoy«r.' Cioeae- ALLEEN ZONDAG 9 FEBKUARI GEEN VOORSTELLING In een groote banketbakkerij met daaraan verbonden banketfabriek te 's Graveahage is plaata voor een prima Sollicitant moet bet vak volkomen b«beer»chen, zoowel hei fijne handwerk alt de machinale productie. Hij moet xeer goed op de hoogte ïljn van ad- ministraiie en in «taal om nieuwe productie methoden in-Ms voeren. Uitstekende organiietor. Alleen zij, die zich volkomen competent achten, gelieven te solli cite eren. Voor geschikte kracht eeer goede levenspositie. Brieven met volledige inlichtingen onder D 115, Alg. Adv. Bur. De la Mar, Noordei ode 122a, *i Gravenhfige. ,.>.■•1—10 cam ƒ1-, IEDERE S mm MEER f V- Op sloften Jrwam hU utt VJa-nen ÉOji Had gétn schoenen meer om te Wnen. H Koerierster wist raad Eti) liep inderdaad Weer ftuiywaarta op „Amerllcahen". Inzender H. A. VerT-eek, Hooglahdstr 61b. R'dam kan na ontvangst van-bericht f3.50 in ontyaugs* 'komen némen aan ons bur, scWwlamichMlojel B P-otterdam .Gevonden. Bergsehe Plas Rechter zw. handschoen. Bollekamp MathenesserL 211 KOST EN INWONING Werkman zoektkosthuis met huiselijk verkeer. Br. onder No, 1009 aan het Bureau, van s^Het Parool TE HDPR GEVRAAGD Heer -zoekt ïltslaapk. met pension, per ,i April Br. onder No. 1003 aan het Bur. van HeisParool. Echtpaar z. kinderen -zoekt --• ocgem. kamérs -- met gebruik. i-'r--van- keuken,.^Schulpweg of -,'Becht,MeiJand p^i^'NO. 3*. Zuid. DIVERSEN VLOEDA vanaf j J p kamer Witten. schilderen- plas tieken, behangen zeil en loopers leggen enz Wonlhg- onderhoudbedrQf H Hoog er- werf, Bas Jungertusstraat 233 Zendt briefkaart, Uw kunstgebit cebrokeDf wtj - zorgen vooreen - meile en eoede reparatie Droglste ry ..De Tbger". Dordische- loan ifla V'- Dame»-—iHéerenll tic kOop aJlt oude kleed!ng en huls- raad W Kroet. OaffelStr 86. Rotterdam stuur «Uechts een kaartje wu dame, die 3 Februari in Arena by mede bezoekster f 20 wisselde 24 34» Opbellen? Modellen gevratigo voor kap persvak school, voor knippen scheren haarverven. Ohdu- leeren enz Aanm Maandag en Vrijdagavond 8 uUX aan de sen ooi de Bruynstr sia asthma verkoudheid koorts moeilijk mhaling ..DE MAAS" C.V. ROTTERDAM Flinke SLAGERSKNECHT gevraagd. W. VRIJHOF, Sehiedamschewég 127. JONGSTE BEDIENDE (ManneUJk) gevraagd .voor lichte kan- tporw.epkzaamheden - .en kaartsyst- Br. met opg vert, sal No 4393 Adv. Bureau Bril, Claes de Vrteselaan 23. STEENDRUKKERIJ SleepheUingslraat heeft plaats voor enkele jongens om als leerling opge leid te worden tot - Handpers- en Offsetdrukker y leeftijd 14-16 jaar. GEVRAAGD op druk Scheepvaartkantoor: JONGSTE BEDIENDE (Engelsch-Dultsch) Brieven met volledige Inlichtingen te 'richten onder motto „Kantoorpersoneel" aan Bureau Jar. GrijseeJs Sr., Rochussenstrsat 79b, Rotterdam Frosta C.V. Conserven- fabriek, Bergschenhoek vraagt ERVAREN FACTÜRÏSTE- TYPISTE Schrift, sollicitaties met opg. sak enz. Frosta, Bergschenhoek. VOOR DIRECT GEVRAAGD: 2 WINKELJUFFROUWEN Alleen zjj, die met het vak bekend zijn, kunnen zich aanmelden. SLAGERIJ N. v. TOORN, Noordmolenstraat 75 Mevrouw G. J. Nefkens, Francois - Haverschraidt- laan 52, Schiedam, vraagt een NET. MEISJE voor. dag of d agen nacht. Hoog loon.' HOOCTEZON MAKE-UP Massage (gedlpl Manicure DUNNE 81KB KADE I (hoek. .Wagen*tfaati Uit»lxuterd beter® .Clientèle Oédpêntf ■'♦Sii-' 10—4 um EEN LEVENSGEZEHLINt» EEN KOEBIERSTEB! FILMPROGRAMMA'S voos de VOLGENDE WEEK HEI BOEIENDE EN PRACHTIG GESPEELDE FILMWERK. D*G i 49-415.7-919 f 2ON0 2-*30.7-9.l5 IQEGANG 16 1»A» lOEGAMG 14 JAAB j WERKD Ï-7A.15 U, .ZOND 3.430-7-9.19 U' PREMIÈRE VAN DE /MPONKRÉNDE AMEPKaANSCHE fILM ,(LCM EDWARD G. ROBINSON KiCHAKD ATlENÖOROUGH 6.VA (M OE PREMIÈRE VOOR ROTTERDAM VAN DE BUITENGEWOON MOOIE F*M DE* KAF. TOEGANG ELKErt LE6FTUD I BENEDEN 15 JAAR ONDER GELEDE. 1 CASSA GEOPEND VAN 10 UUR AF I CP HET TOON EEL BART LEY EN PARTNERIN 10 ,Y j\ Ir, Ut rurrniLnc vwwn «uiicnoftin »An Lit aw.imw .tww.i mvwit JFRiN in min nOn5€n5 w MUZIEK R.A.F SYMPHONY. ORCHESTRA 1 ARPNA PROLONGEERT DE lAnutlA DAVID O. SELZN1CK - poon. w-DAPHNE DU MAURifcK LAURENCE OLIVIER en J0AM FONTAINE NEDERLAND-flLM O» WT TOON EU BEATRICE PERCEUY BALANCE. ACT REG»- ALFRED HITCHCOCK FREDY SALTEN EN ZUN 18 SOUSTEN TOEGANG 13 IAaEL DAG. 2A45-V15 UUR ZaTéRD EN ZOND. 13CMA.45-9.15 UUR DE VLIEGRAMP BU KOPENHAGEN. IN MEMORIAM EN PLECHTIGE UITVAART VAN PRINS OUSTAAF ADOLF EN PILOOT GEYSSENDORFFER VOORTS; UirGEaf?EJO NIEUWS- MUZIEKFiLM MET BORRAH M1NEVITCH TEEKENFILM MET PQPEYE. op het rocwea. DE BRUNËLS MET DE 6EENEN IN MN KNOOP CAS PUPERS EM ZÜN 18 SOUSTEN TOEGANG'H JAAR. DAG.ÏA45-9.1SU ZATERD EN ZOND. 14344.45-9.15 U IN HET (DOOR PIK EN DUN) mi: LUTUSCA,. ÉtffÊ WEEK GARSON WALTER P1DGEON zoNP.i-a45-63o-9.i5 M.Gk m.p.ea rlm Een Jtlm om ttenrnaal ie zien IHARMONIE JOHN CARRAND1HE inAiunvnt» ÉVAUNE ANKERS in OP Hn TOONESLi RASPINi fcEH JONGLÉU* Mri WERELD REPUTAT1S AUTO PARKKUN ACHT» HET tHCAT» tUVWMLITALLJHC OrfDt* HET IHtAIEB CFOTENO IOT 34 UUR TOEGANG HET MEEST SPANNENDE VERHAAL DAT OOTT OP HET FILMDOEK WERD GEPROJECTEERD TOEGANG 1B J'AR EEN GROOTE LIEFDE IN DE SCHADUW VAN EEN FRANSCHE STRAFKOLONIE An^at voor'Sriep? Ken ik m'el? Tk ben ver geten, wat griep ot verkoudheid ia. «odert ik degelijks mijn tabiet fharmascorblne van Brocade* inneem. De bsfome«r msg nog *00 „neenluchtig" rijn, Pharmascorbifle - het zuivere vitomine C-prepftrast beschermt mij afdoende (egen jritp eo verkoudheidI Voor daeltieffenden gricp-efwar; P HAR MA SCORBtNE In apotheken ea drogisterijen. 20 tableuen. 0.75 tab lenen BROCADES-STHEËMAN a PHARMACIA onder redactie van J SCHWAVER met medewerking o.a, van S. Halfweeg, mr. H. c. Hazewlnkel, Ir N, Th. Koomans. Murk bels, Leo Ott, J. M, pauist, jan Prins. Dit boek behandelt de beteekenls van Botterdam als haven- en handelsstad door de verschillende tijden.: ln een aantal zeer levendige, goed gedocumenteerde., hoofdstukken en laat zien, dat zoowel de capaciteiten- als de energie van Rotterdam door de rampen 'van den. oorlog ongeschokt zijn gebleven. 150 Afbeeldingen, 2 uitslaande platen, waarvan één met bijzondere do-, cumentaire waarde, verlevendigen de tekst. .Het boek, ln groot formaat op zeer fraai" papier ge-, drukt en op aantrekkelijke wijze gebonden, IS onmis baar voor iedCren Rotterdammer met eenige belang stelling voor zijn stad. Bestelt nog heden Uw exemplaar bi) W Goudschesingel 503 TELEFOON 2 0 S 6 6 ROTTERDAM y BESTELBON, Ondergeteekende ex. ROTTERDAM. DE POORT VAN EUROPA A 15.— Hanüteekening Dame zoekt deelname ln gezellig bridgeclubje Br. No. 1007 aan het Bureau van Het Parool. Breiwerk gevraagd, Br. on der No. 2.006 aan het Bur. van Het Parool. Sigaretten, Shag, Sigaren, Clgarlllos voldoende ver krijgbaar. Lucifers beschik baar tol) ,Jie Twee Stoepjes". Zwart Janstraat 80. LESSEN Lessen. Wis- en Natuur kunde. mechanica en alle werktuigbouwkundige vak ken voor MTS, HBS en MU LO. Billijke condities. Br. No. 10U aan het Bur van Het- Parool.. Banjoles gevraagd, liefat cen trum der stad. Br. onder NO «18 aan kiosk. Westpleln. A nto-RIJ school H. P» Take gedlpl. K N a C-lnstructeur ANWB Bcmds-Aulo-RU- schootJan Sonjéstraat 4, (nabij, MlddellandstrTelef ho. 36777.-:■- Engelsch. Conversatie, gram matica. bijwerken, opleiding examens a H. w. Lasonder, leer a res Engelsch M.O., van Houtenitraat 22 d, Blij dorp. Auto-Motorrijschool Ever- steyn. Bezlter Ned. - Groot- vaardlghéldsdiploma. School van vertrouwen, viollerstr 32, Tel. 7S150, thans ook Henegouwerlaan t bl) B«i- kelsdljktünnel. Tel,.38888.- AbtorlJschool will A. Louwe Gfidipl. KNA C-lnstructeur bezttier Netlerlendsch Groot- vaardlgheldsdlpl., Gerrit Jan Mulderstraat 79. Tel, 30321, PERSONEEL AANtiEB, Jonge dame zoekt gezellig tehuis, tegen verrichten van huish. bezigh- Br onder No- IOvB aan het Bur van Het parool, Meisje vraagt naalhoUen; Tevens vérstelwerk gevraagd De Vries, Pupllleostraat 84 b Accordeonist voor uw feest avonden en partijen Desgew met band K Abom* Kor|- mskerstraat 50 R'datr PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd; Knecht voor tuin der!). gem bedrijf bl, en gr Br. onder NO. 1000 aan BUT. van Het Parool. Een flinke Huishoudster gevraagd voor dag en- nacht, A. Doorneveld, Tciltnger- straat *5. 1ste etage. Meisje gevraagd ln klein gezin. Van 8.30 tot t 14,00 u. Mevr Smorenburg. Oostzee- dljk li, Botterdam. Gepené. wedn. met home z- Huishoudster met eenlg in komen, leeftijd 50 60 jaar. Geen 'kind. Br. Letter M, Agent Parool, Polderlaan. 24. MEISJE! Gevraagd fl. meisje van SVi—U'/«. Mevr. Stam. Statenweg 153 b, BJljdorp. Stoom,wasscheri) ,,De Vlijt". Sophtasir, 105, vraagt meis jes en bekwame slrüksters. Loon volgens rijksregeling. '8 Avonds na 6 uur Sophta- kade 07. bovenhuis. WONINGRUIl Wonlngruü: Aangeb, mod. ben. buis, flat BUjdorp. bev. 4 kamers, badk., keuken, kelder, baieon. Huurprijs f 34.85; gevraagd be». huls of le etage BlÜdorp of Wes ten, bev t kamera. Br. No. 1010 aan Bur. Het Parool Wonlogrutl; Ruime lichte woning west. hoekhuis, voor woning Charlols of Tuir.d. Br onder No. 1005 aan Bur. •Het Parool Ben Bosch—R'dam, Mldd. st. woning voor zelfde woning R dam. liefst ben geen ZUld Huur 140, Koolman, Zw. de Croonstraat 37 b. Rotterdam. TE HUUR Te Huur voor net heer een ruime. zlt-slaapkamer. str water en stookgel, met pen sion Sr. No 997 aan Bur Het ParooL Rullen; 2 nw. binnen- en buitenbanden voor radio met bil betaling. Br. onder No. 100L aan Bur. Het Parool. Modern blank eiken bureau ru .'en voor een Heerencos- tuum m. 52, Br, onder No 363 kiosk, schleweg. Rullen: zgan Damegpumps 37 tegen schoenenbon of zelf de maat schoenen, N"a 8 uur Bajonetstraat zo. i x bellen TE KOOP GEVRAAGD Dressoir ol Ou (ret en 2 pers. ledikant. Br. No. P 2940 Zaagmolenstraat 47. Te koop gevraagd 2 pr. gym nastiek schoenen, zwart en wil m. 3Q. Br. NO 1038 Boek handel SchOemakers.Lange HlUeweg 8B, R'dam'...Zuid. Wie heeft voor mij Stoffeer ders gereedschappen ie kOOp J, Berkel, Griekschestr. 46 b. Rotterdam West TAPVeRgüNNING in ver vanging gevraagd d. solide jaren bestaande zaak aan groote verkeersweg. Br. No. 1004 aan Bur. Het Parool. Piano of vléugel te koop gevraagd Br. met opgaaf: Straatweg 68, R'dam-Nooxd. TE KOOP Consumentenbonden kun nen bij ons nuttig besleed worden, steeds voorradig alle soorten bedden, dekens ledikanten. opklapbedden. ktnderledikanten. wiegen enz. Beddenhuls. ..Het Oos- len" Goudschesingel 412-416 t/o tramhalte i-4 en 16 b'h Oostpleln- Voar uitgebreide collectie accordeons vanaf f 125, Ban jo's, Mandoline's en Ukelele's naar Muz, handel T. Steynen, Zomerhofstraat fi. teL 47855; Goudschesingel 519, tel. 28171. Te koop; Kinderwagen z g an. a v. Krimpen,Strui- ienweg 4 c. Charlols. Te"' koop: Wintermantel m. 42 f30. zware heeren gummi regenjas fl m.. opvouwbaar veldbed, hulk V. 12 v. jol en enkele markiezen, zaagmo lenstraat 146. telefoon 41379. Te koop: D. OverkajpL. m 40 met ritssl.. woi gev., f 15; rolveger (Zauns) v.o, f 25; Mass eiken sjoelbak f 45. 3. M. Janssen, Noorderha- venkade 33 a. Te.koop: 1 pr W- led. dames schoenen m 40 hak, zga n. De Ridder, Ringdijk 17, Noord. Pr. massief eiken gothlek Dressoir aangeb.. 2 m. lang. 6 pers. crème theeservies, alleen particulier Br. ondet No 834 aan Bur. Het Parool. Te koop: Heerenjas en vest,; m 50, windjack wol gev. Nwe Binnenweg 414.: Te koop een goed spelende merit radio, prijs f U5. Na 8 uur. Scheele. Utrechteche- straat 35 b -' Te koop; Pr, langharig wit Angora jasje m. 40; mantel- costuum marlhebl, flanel m 42. Bennel. Wm, Beukels- zoonstraat 19 Te koop: Wegens omstandig heden v.o. ln goeden staal <1. winterjas, mantelcostuum. leder HJeostuum, of rullen lange lederen Jas m ,4B, d. japonnen. Adres; v. Zon. Cllviastraat 5 b, R'dnm N. Niéuwe mofcerne radio's, te zien bij C L van den Burg Poolschestraat SS a. trap op. bud Mathenesse. Kruidenierszaak. Randge meente R'dam. omzet f2000 p w koopprijs 112 MO, tol. N»euw%eld Stadhoudersweg 120, telefoon 46*91, R'danL Tekoop: Huls- en Slaapk anteubl., merk' Pander en öiv. art. Te zien Vrljdagav. 7—9 uur: RoüeriJschelaan 28n Electrlsche trein r Markltn, prijs f150; Hoogs rubber laarzien f 25. Tel 392*3. Poppenwagen te koop. Mod. poppenwagen met- rubber banden. Evegaars, N. Croos- wijkscheweg 19, na 6 uur. Chique zware Trouwjapon met sleep, onderjurk en taschje. Eitsch, R. Rotte- kade 29L To koop; eiken llVs-Jutaesux met Auplng spiralen en bed den, Telefoon 48239. Te koop: modem eiken Cylbid er-Bu reaU zgan. Te- - lefoon 48239 Te koop: Een keurige win termantel v_ meisje 10 d 11 j., V.O. Dennendasl 31 Zuid Te koop: Jonge Duitsche herder, 9 mnd. oud, Te bevp telefoon 29348. Te koop aangeb-:' Duitsche b uf fetkasi, Ztvdjndrechtsche- straat 118 Trouwlustigen. Speciale aan-' bied ine Engelsch® huiska mers 7 fauteuils.- 4 stoelen, dressoir met theemeubèl. bijpassende, tafel, alles."teza men f 476. f 525. —595 De Meubeineurs". Groote vis- scherljstraat 8—10 R'dam Witte Keeshond, 9. mnd oud, lief v. kinderen, te1 koop aangeb "De drool, Dordtsche- laan 232 a.v:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4