V. DE SCHIEDAMMER Eerste Kamer is het niet eens over prof. De Quay Verzet tegen bevoordeeling van bijzonder onderwijs Voor en tegen de fusie op het E.V.C.-congres Kolenslag in Tweede Kamer RED. EN ADM. LANGE HAVENT »j SCHIEDAM - ADMINISTRATIE.' TEf-EFOON fiS3(M REDACTIE' TELEFOON S«5Ö5 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT rrn kwartaal f losse nummers t o.os ZEVENDE JAARGANG NO. '32 SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN I WITTE DE WITHSTRMI 46. TÓ. 27513, R'DAM Was hij landverrader of ploegde hij den akker van de illegaliteit? {Van onzen parlementairen redacteur.) De debatten over de begrooting van Binheniandsche Zaken gister middag tn de Eerste Kamer, kregen een bijzonder karakter door de scherpe aanvallen op de figuur van pror. De Quay, oud-lid van het driemanschap der Nederlandsche Urne. die, zoöals bekend is, benoemd te tot commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Terwijl zijn figuur, zoowel van anti-revolutionaire als van communistische züde in een ongenadig licht werd gezet, vond hij een warm verdediger in een lid van de fractie der K. V. p. De inzichten stonden hier lijn recht tegenover elkaar. Terwijl hü van de eene zijde geschilderd werd als landverrader; beeldde de verdediging hem als iemand, die de ille gale actie had voorbereid door zijn leiderschap van de Nederlandsche Unie of 200a s het schilderachtig werd gezegd hij ploegde den akker van de illegaliteit. De eerste aanval kwam van den heer Algra (A."ï.) die het vrij sprekende rapport omtrent de han delingen van het driemanschap, allerminst overtuigend vond en die informeerde, wie de hooggeplaatste dignitarissen waren, die de Neder landsche Unie hebben geadviseerd tot steun aan Winterhulp en Ar beidsdienst De'Minister zegt zelf. dat dit landverraderliike instellin gen waren, doch in ons nationaal verzet daartegen vonden wij de Unie overal tegenover ons. Illegaal werk der Unie bestaat eenvoudig niet, omdat de Unie er tegen was zooals zij ook tegen de parlemen taire democratie was. Deze spreker achtte het .ontoe laatbaar een leidende figuur uit die beweging op -en hoogen post te plaatsen, gelijk geschied is. Dit zou-slechts te accepteeren zijn als de minister kan aantoonen. dat teeenover de zware debetzijde van prof. De Quey een minstens even- groote creditzijde staat. De heer Brandenburg (C. P.N.) vond het fneer dan erg. dat een landverrader bedoeld is prof. De Quay zich kan beroe pen op de woorden van iemand, die een van de hoogste posten in ons land bekleedt: Hij stond op 'het standpunt, dat in bet belang van het volk en het land de be noeming van De Quay tot Com missaris der Koningin herroepen moest worden. De paladijn van prof. De Quay, de heer Wijffels (K.V.P.) be toogde, dat er een hiaat was op te vullen tusschen ons volk en den bezetter en dat het driemanschap alle hulde verdient voori de wijze waarop het dit gedaan heeft. Prof, De Quay was de man. die-het ge- heele zuiden heeft bewaard voor .Infectie met de Nazi-leer. Onder voortdurende interrupties van den heer Brandenburg betoogde de heer Wijffels, dat deze communist- niet het recht had om kritiek uit te oefenen, omdat z|jn politieke vrien den pas in de illegaliteit gingen, toen Rusland in oorlog kwam met Dut tsoh land. Een krachtig pleidooi voor de zelfstandigheid der gemeenten hielt'- de burgemeester van Zaan- by hU* voorbeeld en. aanhaalde van de w|J.;e waarop het centraal gezag 'voogdij over de gemeenten uit oefent. Bij den wederopbouw lijkt het zelfs op een voorbeeld van Duitsehe ober-organlsatle. De loon- en salaris politiek wordt door Den Haag gedicteerd: de gemeente mag' niet boven het rüksplafond uit- PAROLOSCOOP Ku KIux Klan in Georgia IN DEN Amerikaanschen staat Georgia Is een wonderlijke, on verkwikkelijke geschiedenis aan den gang, waarbij ook telkens de geheimzinnige spookachtige naam der Ku Klux Klan wordt ge noemd. Men hoort nogal eens de vraag wat die naam van de mo derne Amerikaansche veemgerich te Ijjke bokkenrijders, die anti- Joodsch, anti-negersch, anti-vreem delingen en min of meer pro-nazl- ïstisch zijn. toch beteekent. De aannemelijks te lezing luidt, dat toen generaal Rob. E. Lee. zich *n 1865 had overgegeven aan Klyssss S Grant, de zuidelijken vreesden, dat uit de al te snelle emancipatie, der ex-negerslaven zich onge- wenscht<\, toestanden zouden ont wikkelen. De planters-aristocratie stak de koppen bil elkaar, om te voorkomen dat de negers ook maar. in e enig opzicht gelijkgesteld zouden kunnen worden met de blan ke plantagepioniers, zij vormden een „kring tot afweer der gevaren", een cyclus (Lat.) ofwel „kuklos" (gri.). Van het defensief: ging men geleidelijk over tot het oHenslef, en de naam veranderde van- Ku* klos-Klan tot Ku Klux Klan..Zoo als met de meeste geheime geweld- genootschappen, zoo is het ook met de Ku Klux Klan g< zU ontaardde tot banditisme, om dat de zedelijke zijde van haar beginselen niet deugde: waarachtig geloof en waarachtige mensehelfjk- heid ontbraken er aan. Het pu bliek lachte er wel om, dat men nachtsbfj groote vuren bijeen kwam, gekleed in witte gewaden met groote puntmutsen op, waarin twee gaten zaten voor de oogen en dat men „den bok liet dansen". Maar zoodra gelynch en derge lijke uitspattingen het gevolg wa ren, lachte men' niet meer. En on schuldige menschen werden uit hun broodwinning gestooten, ver kiezingen vervalscht, zoodat „men" woedend wercL Maar wat haalde die woede uit? De Ku Klux-Klan deed alsof ze verdween, of dat zij haar slechte „binnengeslopen" ele menten ver wij derde, maar na eeni- gen tijd dook de -KuKlux Klan weer op zonder eenige verandering in haar samenstelling, daden, of keuze van slachtoffers. Nu zijn de wetten van den staat Georgia of niet heelemaal in orde of voor vierderlei uitleg vatbaar, ^anders zouden er thans niet drie "mannen gouverneur spelen, n.l. de zoon van den verleden najaar ge kozen doch inmiddels overleden gouverneur Talmadge, de man die iets minder stemmen kreeg dan de oude Talm-.dge en de vorige gou verneur. Deze drie, Talmadge, Ar- naü en Thompson, «bekampen el kaar alsvan vestingen uit. De banken betalen niet meeruit', want: wiens handteekenlng-is gel dig? Talmadge vertegenwoordigt dè echte, oude Ku Klux Klan, Ar— nail is „nlggerloving" pro negersch, en van Thompson is niet precies te zeggen, waar hij staat. Hun volgelingen „gaan geregeld op de vuist", met elkaar. De lijfelijke en materieele gevol gen zijn voor dè weerloozen, en dé verwijten worden de democratie In' de schoenen geschoven, alsof de tnstanden in: Georgia "iets uit staande hebben met democratie. Ku Klux Klan is fascisme.. gaan. Spreker wilde een deugde lijk polltie-apparaat doch In han den van de gemeenten zalf. De heer Zeg ering H adders (P.v.d.V.) bepleitte steun -aan sportbonden ter bestrijding van de zedenverwildering. Hij vond het onbillijk, dat als gevolg van de zuivering weduwen en weezen-pen sioenen woeden ingehouden wan neer op het gedrag der weduwen of weezen in den oorlogstijd niets was aan te merken Hij drong er op aan atn de nagelaten betrek kingen van hen, die vielen aan het front en in den illegalen strijd niet via jiantsehappeiijk Hulpbetoon te steunen. De heer Rijers bleek een voor standers van scherpe overheids maatregelen tegen politieke sta kingen als in October plaats von den. .Hij drong er op aan. dat de positie der. onderwijzers gelijk ge steld zou worden met die der amb tenaren en wenschte geen politie machtsapparaat in handen van één minister. Een sympathiek geluld liet mej. Tjeenk Willink (P.v.d.A.) hooren -bij den eersten keer uat zij in de Eerste Kamer het woord voerde. In de eerste plaats bracht zij hulde aan mevr. Mr. Ribbius Pclletler die haar zetel In den Se naat vrijwillig aan een ander Hd van de Partij van den Arbeid heeft, afgestaan en in de tweede plaats drong zij aan om in den Senaat minder te praten en meer te wer ken om op deze wijze te vermijden dat dit college een doublure wordt van deTweede Kamer. Zij drong aan op positieve maatregelente gen de. zedenverwildering, zooals kampeerexcessen. lichtvaardige echtscheidingen: en de danswoede. Zij merkte zeer ter snede op,, dat wy nu minder ten .br ïoeve van'dé politieke delinquenten zouden heb ben uit te geven als wij vroeger meer hadden .uitgegeven aan jeugdzorg. Vandaag komt Minister Beel aan het woord, Prinses Beatrix antwoordt dr. Van Mooie Woensdag is op hèt paleis, te Ba- ,tayia',;_een danktelegram^van' prin ses "Beatrix" daggezonden gelukwenscheri ont vangen^' i 'V? ■•V.Li Maandag proteststaking in Italië Maandag- zalin geheel Italië om 11 uur 's mórgens 10 minuten ge staakt worden uit protest tegen1 de onderteekening van het vredes verdrag met Italië, welke dien dag zal plaatshebben, aldus maakte Radio Rome gisteravond bekend. -VRIJDAG 7 FEBRUARI 1947 Het 20.000 ton metende droogdok van de werf ÏVittQn- Fijenoord, dat tijdens den oorlog door diverse bomt refters werd beschadigdis na een grondige reparatie titans weer in dienst gesteld. Hoewel de sleepbooten döor het drijf ijs bij het manoeuvreer en gehinderd werden, is het niette min gelukt het gevaarte op zijn plaats te krijgen en ligt het thans gemeerd aan speciaal daartoe gebouwde meerpalen In dezen tijd van groote drukte in hel reparatiebedrijf beteekent het herstelde dok een belangrijke verruiming van werk «n de Rotterdamsche haven. Het grootste dok van Wilton, dat circa'47.000 ton mat en waarin een schip als de Nieuw Amsterdam kon worden opgenomen, ligt nog steeds in beschadigden toestand in de Waalhaven. Over het herstel van dt dok. waarvan een-sectie in de IVtltonhaven was gezonken en later weg- gebaggerd, is nóg geen beslissing -genomen. „Klanken uit een ver verleden" (Van onzen parlementairen redacteur) Gistermiddag heeft m de Tweede Kamer een. even merkwaardig als uitvoerig debat piaats gehad over een wetsontwerp, dat in hoofdzaak een formeeie strekking had. Dit wetsontwerp gaf aan 12 bezetttngsre- geiingen wetskracht en onder die 12 zijn er eentge van groote beteeke- nis; zooals de vermindering van de leerlingemchaal en de invoering van het 8e leerjaar. Het eerste van dit dozijn besluiten is het z.g. stop-be- besluit, dat m November 1940 uitgevaardigd werd door den secretaris generaal van het departement van finderwijs. f Kunsten en Weten schappen. Door dit besluit werd ue goedkeuring van den bouw van nieuwe scholen, ook van nieuwe bijzondere scholen, onderworpen aan de goedkeuring van den Minister, zulks in afwijking ran de Lager On derwijswet. -H. Minister Gielen heeft au deze 12 besluiten ongewijzigd overgenomen met de bedoeling, dat er straks een speciale wet zal komen behal ve Juist dit stopbesluit. Dat heeft hij zoodanig gewijzigd, dat er wei nieuwe scholen kunnen worden gebouwd zonder toestemming van den minister. Verschillende afgevaardigden zagen hierin een bevoorrechting van het Bijzonder Onderwijs en daar waren, meteen de poppen aap. het dansen, zoodat de schoolstrijd weer Ih volle hevigheid scheen op te laai en, hetgeen den heer Trianus aanleiding gaf om te spreken van klan ken uit een ver verleden". v het stopbesluit i n strijd was met de grondwet, juist was, maar hij achtte het van belang, dat bij de tegenwoordige materïalcnpositie het mlnisteneele,toezicht gehand haafd blijft, en was van meening, dat waar er toeh spoedig een nieuwe wet .komt, er. geen enkele, reden was; óm nu hals over" kóp juist deze "wijziging aan te bren gen.- Dames-kemphanen" in actie De heer Van Sleen (P.vid.A. 1 nam hierbij een eenlgszins ander standpunt in dan de dames V a n, den Muyzenberg-Wl 11 em- seïi (C.P.N.) en Fortanier- de Wit (P.v.d.V.). die zich ge droegen-'- ais ^typische kemphanen vair het openbaar onderwas, die overal bevoorrechting van het bijzonder onderwijs zien. De heer Van Sleen ging van een geheel andere gedachte uit; ïirj redeneer de, dat waar deze bezettingsmant- regelen ongewijzigd werden gele galiseerd, zoowel de goede als de slechte, er geen enkele reden was om juist alleen in het stopbesluit een wijziging aan te. brengen. Hij liet daarhij In het midden of hc-t argument van den Minister, dat De cavalerie uit Amersfoort en de artillerie uit Utrecht wilden beide de eerste zijn, die bij de blijde gebeurtenis hun gelukwenscshen sou den aanbieden. Dit heeft geleid tot ,jpionnage" nabij de telex-kamer ie Baarn De geheime'zender der cavalerie was ondergebracht in een schuurtje achter de keuken van het Astoria-chalat. „Hef goede moet overwinnen Op het E.V.C.-congres te Am sterdam zijn gisteren de discussies begonnen over de fusie met hef N.V.V. De Bedrijfsgroep Hout en Meu belen, zal zich achter de fusie scharen. „Het zal",zoo zeide een der sprekers, „een .historisch moment of wel de groote blunder van dit 'congres zijn. hoe de beslissing over de fusie ook zal uitvallen". „Het aantal tegenstanders van ae fusie is in'E.V.C. en N.V.V. ge lukkig' klein. Wij hebben ons als één man uitgesproken voor de fu sie op grond van het fusierapport. Opdat wy en onze kinderen eén gelukkige en welvarende toekomst tegemoetzullen mogen gaan"." Ook de gedelegeerden van 'e Bedrijfsgroepen' Spoor. Tram en A.T.O. en van de Hotel- eri- Res taurantbedrijven verklaarden, dat in hun delegaties vrijwel eenstem migheid over de fusieplannen be staat,. Vervolgens kwam de vertegen woordiger van de Grafische Be drijfsgroep aan het woord. Ten aanzien van de fusie zeide spreker, dat de bedrijfsgroep der Grafische Industrieën, de fusie met hand eri tand zal verdedigen. i.We hebben van de laatste stunt, van het.(N.V.V, gehoord doch ons. gaat het om eenheid, wö zullen geen kan* geven aan speculaties op verdeeldheid ln de.E.V.C. Daarom Van der Lende vergeven we je deze stunt/omdat jouw en onze orga nisaties maar één belang hebben: de arbeiders ten volle kan behar tigen". Een vertegenwoordiger van de Haagsche Vakgroep Overheid ver klaarde, dat zijn groep zich niet met de fusie kan vereenigen, om dat zijn delegatie de woorden van de kameraden, uit het N.V.V. niet vertrouwt. „Gisteren loeiden de luidsprekers van het N.V.V, in Den Haag, niet om de arbeiders tot de eenheid op te roepen, maar om ze af te hou den van de loonen- en prijzende-' monstratie, die 0 Febr. (n Utrecht wordt gehouden, jij kunt ons be lasteren en verguizen, gij kunt ons uit de E.V.C. gooien, wy willen strijd in de E.V.C. tegen het N.V.V. en de Stichting van den Arbeid" „^y kunt het' lichaam dooden, maar de geest blijft leven". De plaatselijke groep Amster dam Overheid verklaarde zich daarentegen voor de fusie. Daarna kjtvam een vertegenwoor diger van de Landelijke Bedrijfs groep Overheid ean het woord. „Ik wil niet eiken tegenstander rangschikken bij de arbeidsvUan- dige elementen, maar anderzijds zie - ik de situatie bij het N.V.V. niet zoo dramatisch". Het N.V.V. is springlevend, doch de leden zijn gebundeld door het kluwen van het reformisme, W|j willen de fusie, omdat alleen het goede mag zegevieren. In de middagzitting spraken o.m. afgevaardigden van de groep transport en zeelieden uit Rotter dam en van de bedrijfsgroep voe- dings- en genotmiddelen^ Behalve één Rotterdammer verklaarden alle sprekers zich. voor de fusie. Aan het einde van dezen vijfden zittingsdag spraken nog twee 'af gevaardigden van de 'bedrijfsgroep, fcextie. en kleeding zich voor de de eenheid, die de belangen van fusie-plannen uit. """Op Jifén^puht"W'aren*dêJb^ mea en: de heerVan Sleen het eens: n.l. dat de bezoldiging- van de gehuwde onderwijzeres, die -nu uit nood weer in dienst wordt ge^ nomen, onrechtvaardig is. Bh de berekening van haar salaris mo gen n.l. maar JO dienstjaren in rekening gebracht worden. Tegen bet wetsontwerp zelf be stond in de Kamer wéinig be zwaar, met deze'beperking, dat men den onbeperkten tydsduur niet kon aanvaarden. Van den heer Terpstra (A.R.) was er dan ook een amendement om de werkingsduur te beperken tot 3 November 1947, met de bedoeling om den minister min of meer te duingen zijn nieuwe wet zoo ty- dig gereed te'hebben, dat zr\ dan. reeds in werking zou kunnen treden. De heer Teuiings {K.V.P.) verdedigde de wijziging van het stopbesluit met het argument, dat in 1040 zich tegen dit besluit ze ker een groote oppositie zou heb ben ontketend indien dat toen mo gelijk geweest was. Hij beriep zich ook op de grondwet en gaf boven dien de verzekering, dat het bij zonder onderwgs niet zonder noodzaak scholen zal gaan stich ten. Minister G1 e I e n was van mee ning, dat' de materiaalpositie geen reden kan z|jn om het stopbesluit ongewijzigd te handhaven.' Er blijft immers altijd een instantie, die den bouw of herbouw beziet uit een oogpunt van beschikbaar materiaal. Met het oog op de grondwettig erkende vryheld van stichting van bijzondere scholen, weigerde hij om te voldoen aan het verzoek van den heer Van Sleen om de wijziging terug te nemen. Ten, opzichtevan de sala- rieering der gehuwde onderwijze res verklaarde hy, dat de periodie ke vérhoogingen voor deze func- tionaressen door wijziging van het bezoldigingsbesluit op de normale wijze zullen worden toegekend. Verder venvees hij vele in dit de bat tot uiting gebrachte deside rata, op onderwijsgebied naar dc Inter-departementale commissie, die de aangekondigde wet zal voorbereiden. De heer Van Sleen bestreed nog eens, dat het stopbesluit in strijd was met de grondwet en wees er met nadruk op, dat het geenszins zijn bedoeling was om te ageeren tegen de wettelijke gelijkstelling tusschen bijzonder en.openhaar onderwijs. Hij diende een amendement in om het stop- .besluit in z|jn oorspronkelijkele zing te herstellen. Dit '.amende-: ment werd verworpen met 39 te gen 22 stemmen,. De; heer J o e- k e s (P.v.d.A.) verklaarde .vóór de stemming dat hy niet voor het amendement zou stemmen, oindat zijn practisché beteekenins slechts zeer gering was. en hij hét'niet juist achtte om daardoor een on- juisten indruk te. wekken. By de stemmfng vond h|j een tweetal van zijn partijgenooten aan zijn zy'de. V. Het amendement van den heer Terpstra werd door den minister overgenomen, nadat de datum was veranderd in 1 Februari 1948. Visch als dank De vereeniging van haringhande laren en de bond van vlschrookers Katwijk/ Noord wij k hebbenbesloten alsdankbetuiging voor .den kolen slag", dien "".de mijnwerkers Zondag hebben - geleverd, >'een partij van. ruim 30.000 bokkingen te sturen Binnen enkele dagen zullen.de ha ringen, 'die. van de:- beste kwaliteit zyn en momenteel wórden gerookt, naar Limburg vrorden gezonden. BROEKMAN MIST ROUTINE Bij de wedstrijden in Stockholm Het was een koude, gure avond in het stadion, toen de 500 en 3000 meter der Europeesche kam pioenschappen, welke voor J*- eerste maal na den oorlog wer den-gehouden. met 27 deelne mers werden gereden. Kees Broekman reed een zeer matige 500 m. .Hij kon met deze baan waar de rechte einden aanzien lijk korter zijn dan op een baan van 400 meter, niet overweg Aan zijn manier van rijden was duidelijk te zien. hoe weinig rou tine onze landgenoot nog neeft. Maakte hij in Oslo een tijd van 46,8 sec. op den korten afstand, nu deed hij er 49,4 sec. over. Langedijk. die In Oslo op de 500 meter was gevallen, noteerde thans 47.9 sec. en deelde de 16e plaats met den 37-jarigen Janus Kalbarczyk. de bekende Poolsche rijder, die met Jan Langedljri reeds ln 1936 op de Olympische Winterspelen startte. Op'de 3000 meter kwam Kees Broekman, die tegen Jannemar had geloot, voor de eerste maal van zijn leven uit. Hij slingerde over de baan en zelfs zoo erg dat hij tweemaal bijna een kruis puntbewaker omverreed. Hij kon totaal niet met de talrijke boch ten overweg, maar noteerde des-, niettegenstaande een naar ver. houding behoorlijken tijd. Intus- schen had zijn partner Janne mar in een der eerste ronder, een halve b'nnenbaan eenomen. terwijl hij toen de buitenbaan had moeten rijden. Waarschijn lijk wordt de Zweed gediskwali ficeerd. Een definitieve beslis sing wordt op den tweeden dag genomen- De resultaten van den eersten dag lulden: 500 meter: l Jannemar fZwe- denV 44.6 sec.; 2 Farstad (Noor wegen) 44 9 sece.; 3. Larsson (Zweden) 45 sec.; 4. Seyffarth 1 Zweden) 451 sec.;-16. Langedijk (Lr&doriand) 47,9 sec.22. Broek man (Nederland) 49.4 sec. 3000 meter: l' Seyffarth (zwe den) 4 min. 59 sec.; 2. Ketlund (Zweden) 4 min, 59.4 sec.; 3. Far stad (Noorwegen) 5 min. 4.1 sec.; 13.-Broekman (Nederland) 5 min 16.7 sec.; 16 Langedijk (Neder land) 5 min; 185 sec. Klassement na den eersten dag: 1.Seyffarth (Zweden) 94.993 p.; 2. Farstad (Noorwegen) 95.583 p.; 3. Bedlund (Zweden) 95 600. p.; 14, Langedijk (Neder- 'andl. 100.933 p.; 19. Broekman (Nederland) 101 683 p Loos alarm in Bussum In Bussum ging Woensdag avond het. gerucht. - dat de ge boorte van de prinselijke baby een feit was geworden. De di recteur van hotel Jan Tabak bracht het bericht en alle aan wezigen in de hall van het ho tel zongen, begeleid door het orkest, het Wilhelmur, waarna een, dronk op het welzijn van de pasgeborene werd uitge bracht. De directeur had bij de Ma- jellastichting. twee verpleegsters hard zien loopen en op cijn vraag wat er aan de hand was, kreeg hij te hooren. dat „overal de klokken luidden, dr. De Groot voor de radio had gespro ken en dat de kleine het goed maakt". De domper op de feestvreug de kwam natuurlijk gauw ge noeg- Inderdaad had de klok van de Nederlandsche Hervorm de Kerk in Bussem geluid, maar slechts bij wijze van proef--.'. De annexatie wordt voorbereid (Van onzen parlementairen redacteur) Naar ons ter oore komt, ligt het in de bedoeling van de re geering om de voorbereiding van de bestuursovememing ln. de eventueel bij ons land te voe gen stukken Dultsch gebied óp te dragen aan. een.kleine com missie. Wij vernemen, dat men van plan is hiervoor in de eerste plaats aan te zoeken den oud- commissaris der Koningin ln Limburg, mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck. BU de overneming zullen zich natuurlijk tal van vraagstuk ken voordoen; bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, justi tie, bestuursvormen alsook van het taalgebruik. Voor al deze problemen zal de heer "Van Sonsbeeck, als hij benoemd wordt, moeten trachten een op- voor te bereiden. Minister Huysmans geeft belangrijke cijfers Nederland had voor den oorlog een productie van 13V2 rnililocri ton steenkolen per jaar. tenvyj bovendien nog een belangrijk kwantum werd geïmporteerd en van onze eigen kolen 5Vi mjiiloen ton werden geëxporteerd. In 1946 bedroeg de opbrengst der Limburgsche mijnen SVi railüoen ton. waarvan v» mijkoen top om dnogènde reden moest - worden geëxporteerd, terwijl 3 mdiioen ton werd geïmporteerd. Voor 194T hoopt -men op een opbrengst van lO'/j millloen ton, waarvan ook weer J miliioen ton moet worden uitgevoerd, terwijl men hoopt op een Invoer van 3 miliioen ton. In 1946 is l millloen ton verstrekt aan elec- trische centrales, l mih:oen aan de Mijnen. 1 mjllioen san de Spoor wegen. 2 7 10 miliioen werd besteed voor cokes- en gasfabricage. 31'IO miliioen kwam ten goede aan de industrie en 32 10 miliioen werd ver strekt voor huisbrand. Antwoord op vragen der communisten Dit waren eenige van de cijfers, die min. Huysmans gisteren aan de Tweede Kamer mededeelde in anr- woord op de interpellatie van den heer Haken (C.P.N betreffende de brandstoffenvoorziening voor verwarmir.gsdoeleinden De inter- pellant. die huide had gebracht aan de mijnwerkers en het spoor wegpersoneel voor den verrichten Zondagsarbeid. stelde den minis ter een tiental vragen. Op de vraag hoe groot het eigen gebruik der mijnen bedroeg, intwoorude de minister, dat dit in 1946 1.187.009 ton Is geweest. De vraag betreffen de de maatregelen voor de verhoo ging van d( productie beantwoord de de minister met een opsomming van de maatregelen, die reeds va ren genomen en in de toekomst nog zouden worden genomen. Hier toe behooren verbeterde organisa tie en productiemethoden, produc tie-toeslagen. bijzondere sociale, maaregeien en verbeteringen der volkshuisvesting. Op de vraag of dé extra-produc tie van den vorigen Zondag geheel voor verwarmingsdoeleinden was bestemd, moest de minister ontken nend beantwoorden, om de een voudige reden dat alleen huis brandkolen voor verwarralngsdoeb einden geschikt zijn en er ook an dere kolen z|jn gedolven. Alle hulsbrandkolen worden voor ver warmingsdoeleinden bestemd. Op een desbetreffende vraag deelde de minister mede, dat aan ziekenhui zen, scholen, ouden van dagen, ge zinnen met kleine kinderen zoo veel mogelijk voorrang wordt ver leend. De inschakeling van vracht auto's is, zooals men weet, reeds geschied en dé vraag daaromtrent was dus in feite overbodig. De minister maakte van deze gelegen heid gebruik, om mede ie deelen, dat de Ned. Spoorwegen ln Janu ari 8R0.0D0 ton kolen hebben ver-' voerd. hoewel van de 13.000 kolen- wagons van voor den oorlog slechts 6509 zijn overgebleven. Maatregelen tot het lossen van ingevroren kolen, v waarnaar de Interpellant eveneens informeerde, zijn zooveel mogelijk door de oe- treffende eigenaars genomen, zoo dat nu nog slechts 100.000 ton in gevroren Is. Ult de Vereenigde Staten wordt ln .Februari 196j)00 ton verwacht", uit Duitschland 75.000 ton.-tilt Polen 20.000 ton. Dit ln antwoord op de betreffende vraag. Deze aan voer betreft echter uitsluitend üï- dustrle-kolen. De heer Haken had ook ge vraagd, welke maatregelen de mi nister gehomen heeft om turf ter beschikking te stellen, doch uit de Vrachtauto's rijden kolen Maar nog niet van de mijner» In tegenstelling 'ot eerdere be lch ten. a!s zouden vrachtauto's reeds ingeschakeld zijn bij het ver voer van koJen van de mijnen naar het Noorden, dientvermeld, dat geen auto's deelgenomen hebben aan het raassavervoer. Op het laat ste oogenbük heeft het rljkskolenbu- reau de beslissing om van het auto transpor' gebruik te maken opge schort. daar bleek, dat In de Rotter damsche en Amrierdamsche -baten? nog kolenschepen lasen: Van Rot terdam worden de kolen nu van he' Amerlkaansche stoomschip Herald O. Wilson per vrachtauto naar Den Haas vervoerd, waar de gasfabriek over 'een voorraad kolen voor nog slechts drie da ven beschikte, 'erwijl de gasfabriek te Zwolle en Steen- wijk-aanvoer krijcen uit, Amsterdam. Het ligt voor de hand. dat men eer.v deze voorraden, die dichter bij de' verbruikscentra Uggen, wil uitput ten vóór de 'ócht naar het verre Zuiden te ondernemen. Alles is ech ter klaar om op het eerste sein 'te starten en het ziet er wel naar uit. dat dit binnen enkele dagen gege ven zal worden. Zelfs als. wat zeer c-aarschntjlijk is. de dooi plo'.seling zou invallen, zullen de rivieren ze ker niet binnen een wéék bevaar baar rijn voor dé kolenschepen- Wat Rotterdam betreft rijn er nog geen aanvragen binnengekomen atn met auto's in Limburg kolen te laten halen. De voorraden hier schijnen nog wel voor eenlgen tijd voldoende te rijn. Verhoogde kinderbijslag Het ligt in debedoeling aan werk- loozen, die overbrugging?- of vorst- verlet-ultkeerlng genieten. alsnog den verhoogden kinderbijslag met terugwerkende kracht vanaf 1 Oc tober. j.l. uit te betalen zoodra de moeilijkheden van admtnistratieven aard overwonnen rijn. Elfstedentocht met handicap Een deel van het trajectioopt over het Ijsselmeer Het zal Zaterdag een Elfsteden tocht met handicap worden. Er zijn nameiyk enkele 'stukken in het 200 k.m. lange traject, waar van het Ijs onberijdbaar Is, Dien tengevolge heeft men een nieuwe en tot dusverre nog niet gebruikte route moeten uitzetten, waar&IJ de deelnemers o a. van Stavoren tot Werkum over het IJselrneer langs de Friesche kust en langs Hinde- loopen zullen moéten rijden. Dit is de eerste maal ln de geschiedenis van den Elfstedentocht, dat het traject bulten de kusten van Fries land ingelegd. Het ijs ls hier bij zonder fraai, spiegelglad, hard en nog onbereden. Radiowagens met luidsprekers reden gisteren door Leeuwarden en schalden een verzoek dDor.de be sneeuwde straten voor. de. bewoners, tot het openstellen van hun huizen om alle deelnemers aan den tocht onderdak te verleenen. Hetresul taat was bevredigend, maar .ol het voldoende zal zUn wanneer morgen de groote stroom uit alle deelen. van het land aankomt, valt nog te betwijfelen. Pim Muller telegrafeert at. Intusschen stroomen de telegram men binnen, vele van schaatsenrij ders die zich reeds voor den tocht opgaven, andere van hen, die om onderdak vragen. De tekst van een der telegram-, men luidt„rheumatlek belet mijn aanwezigheid." Het was geteekenQ door Pim Muller, den thans -85-ja- rigen vxoegeren secretaris van den Nederlandschen bond voor licha melijke opvoeding, den man die in 1890 als eerste den Elfstedentocht volbracht en op wiens instigatie 'de Friesche Ijsbond in 1908 de eerste officieele Elfstedentocht organi seerde. De drie eerst aankomenden van den wedstryd wacht een gratis va* cantiereisje naar Amsterdam. Te legrafisch bood een hoteldirectie dezen drie rijders een gratis ver blijf van drié dagen met een Intro- du cee ln het hotel aan. Duizenden chocoladereepen1 zUn naar de controle-rpost b|J Bolsward, vervoerd, waar een chocoladefa briek aan iederen deelnemer gratis een reep en een kop héete-cacao zal verstrekken. 1 Ook bU andere, controleposten „wórden Ijlings koek en consumptietentjesopgeslagen.^ uiteenzetting van den minister bleek, dat op het oogenblik vrijwel geen turf meer ter beschikkingis. Het antwoord op de vraag inzake verstrekking van spek en eieren aan mijnwerkers hebben w|j dezer dagen in de bladen cunnen lezen, terwijl de minjster op de vraag, of of co.ntr nis ten uit de mijnen wór den geweerd, volstond met te ant- v.oorden: dat hem van de organi saties daaromtrent, geen klachten, hadden bereikt. Ook de minister heeft zijn waardeering betuigd voor de bijzondere prestaties der mijnwerkers. Kolenprijs lijdelijk verhoogd Het directoraat-generaal van de "prijzen deelt mede, dat met ingang van 6 Februari de de tailprijzen van vaste brandstof fen in verband met verkeers moeilijkheden tijdelijk, mogen worden verhoogd met tien cent per hectolieter respectievelijk 1.30 per ton. Verdere verhoo gingen zijn niet'toegestaan. Consumentencrediet treedt in werking Met ingang van 17 Februari zijn de eerste waardebonnen van het voorschotboekje voor het consumenlencrediet, 11.L de numers 02, 03, 04, 05 en 06. gel dig - verklaard.Zooais bekend, beginnen de inhoudingen rop In Bussem ging Woensdag- over de week, eindigende op 3 Februari. Circa een kwart miliioen Ne derlandsche gezinnen wordt door het consumentencrediet geholpen. Zij omvatten ruim één miliioen' persone^, da. ruim 10 pet. der geheele bevolking. De waardebonnen blijven in elk: geval tot 1 Januari 1949 hun geldigheid behouden. De lijst van goederen, welke met behulp van het consumen tencrediet mogen worden ge-, kocht is nog "uitgebreid met de volgende artikelen: Onbedrukte katoenen enfla nellen stoffen aan het stukj potkachels en kolenfomuizen,V eenvoudige ledikanten (ook op- klapbedden). Dé aandacht wordt er op ge- vestigd, dat hèt niet geoorloofd Is andere dan de'op dgze lijst genoemde goederen via net con sumentencrediet te koopen. Ra- dotoestellen, stofzuigers, wasch- machlnes- en andere hulshou- delijkeapparaten, doch ook.:, kinderwagens, ameublementen e.d. vallen niet onder het con- sumentencrediet. Bierut president van; Polen Cyrankiewicz kabïnets- formateur Bierut, de 55-jarige ex-voor-.1 zitter van de Poolsche Nationa le Vergadering, is Woensdag met 408 tegen 0 stemmen, en 23 ónt-, houdingen van Mfkolajczyksy1 boerenpartij tot president van de Poolsche republiek gekozen. De voorlooplge Poolsche re- geering - van Edward .Osobka Morawski. heeft haar ontslag ingediend. President Bierut heeft daarop Cyrankiewicz," se cretaris-generaal vande socia listische partij, met de vn ilng v_n een nieuw kabinet belast;,: dat waarschijnlijk Zaterdag be- eedigd- zal worden. v Drie vliegongelukken eischen 16 dooden In totaal zestien personen zijn g-ateren om bet. leven gekomen bij vliegtuigongelukken. Elf van. hen vonden den dood bll.bet neerstor- ten van. een vier-inotorig c baansch Hjntoestel van den dienst Havanna-Rome, in èen. ge bergte, 160 tón' ten westen van Madrid. .v-'iri In Brètagne verloor een Flese- ler-Storch van de Fransche marine b|j acrobatische toeren ln de lucht een vleugel, waardoor hel naar beneden stortte. De wee Fransche marinepiloten werden gedood. in Pietermaritzburg (Natal) kwa men drie inzittenden van een par ticulier toestel om het eleven toen dit tengevolge van den mist, in een plantage neerstortte. Op deze plaats was een week tevorendoor de zelfde oorzaak een ander vlleglulg tv pletter gev'ogen. Hans Fallada overleden ,De bekende Duitsche schrijver van het bock „Kleiner Mann was nun Hans Fallada, wiens wer kelijke nuam Rudoh Dltzen was, is Donderdag op 45-Jurigcn leeftijd t© Berlijn overleden. In zijn laatste werk „lm Namen des Deulschen Volkes" beschreef Fallada een gewoner, „kleinen man" die ln zijn strijd tegen het Hitier- dom, onbarmhartig vermorzeld MISS. ELLEN WILKINSON OVERLEDEN Miss Ellen Wilkinson, de Brit- sche minister van onderwijs en het eenige vrouwelijke lid van. j het BritscheKabinet, is, 'naar' Reuter meldt, heden in een.zie- kenhuis te Lenden overleden. M^s Ellen Wilkinson werd als bronch:tls-pat:ënt verpleegd in het'",; St. Mary-riekenhuls.' Zij ls over- - leden n& een. hartaanval- Z!) was 1 i Jaar oud. Max Gardner, de pas benoem-; de nieuwe Amerikaansche' ambas-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1