Elfstedentocht in felle koude oostenwind en sn Driehonderd wedstrijdrijders aan den.start. /--;. MINISTER BEEL VERDEDIGT PROF. DE QUAY Ëerelijst van Elfstedentocht- winnaars fevQactijUe. tcadiii& DE SCHIEDAMMER Britsch „vijfjarenplan" voor Palestina RED ÉN ADM LANGE HAVEN'HI SCHIEDAM. ADMINISTRATIE' TEJEFOOPJ 6Ü300 REDACTIES TELEFOON 06305 ABONNEMENTSPKUS PER WEEK 31 CENT pÈu KWART AA L f LOSSE NUMMERS f 0 Ofl rem ZEVENDE JAARGANG NO. 33 ZATERDAG 8' FEBRUARI 1947 .-N- 'Dit jaar zijn er niet meer dan ongeveer 1400 t toerrijders PRECIJES om vier uur vanmorgen dreundende deuren van alk* hotelkamers In Leeuwarden onder de vuistslagen der obers, kei Ine rn en dienstmaagden om iie deelnemers aan den Elfsteden tocht uit huu rustëloózen slaap te Wekken. Felle-lichten kuipten aan en emmers vvasehwater werden aangedragen, omdat de meeste waterleidingen Sn Leeuwarden oor «Ie langdurige vorst bevroren zUn* Een uur later zyn alle wedstrydrijders, 280 In totaal, in de loods van de. Friesehe Steenkolenhandel bijeen, Dan reeds Is het een naar voren dringen van belang naar den twee meter breeden uitgang, waarvoor een touw gespannen is, dat precies de startlijn aangeeft. Eèrsfe efoppe in snel tempo „Eén, twee, drie. vier.vijf! Afhalen", telt de wedstrijdcom- - missaris en dan verbreken 'de eer sten, onstuimig opgedrongen door de honderden .anderen, hét laatste beletsel en stormen den 400 meter langen weg.op naar de Schenken schans, waar. zij pas de' schaatsen kunnen onderbinden. De beste bardloopers zijn dus het eerst op weg. v Kort en verblindend is'het richt van de blitzlampcn der. persfoto grafen. Maar rustig en helder is het schijnsel van de maan, d:e de bij anderetochten gebruikelijke zaklantaarn overbodig, maakt. Doch., het bijzondér goede zicht op de baan i's een van de heei wei-, mge voordeelen op dezen barren tocht. Behalve het moeilijk te be rijden h's en de afstanden, die. .met of zonder schaatsen gclo'.pen moe ten worden, blaast er bij elf /gra den vorst een bgtende Oosten wind. De wedstrijdrijders, waaronder Zich de cracks Ade de Vries, Lou Geveke, Auke Adema en Van der Bij bevinden, hebben daar nu een sterken ruggesteun aan op de wat het- gs betreft gunstige etappe 'over Zwette naar Sneek, De toerrijders, waarvan ar uit Leeuwarden ruim 1300 starten, zullen om zes uur vertrekken. Binnen het uur, ln Sneek Zoo groot is de snelheid, die dn nog onvermoeide AvedstriJdruder* met den sterken wind mee ont wikkelen, dat om vijf minuten voor half zeven binnen-het uur dus de eerste groep van zeven, waarondèr Adema én He. Vries, -de^eontrftlepost - ln- Sneek- kunuen- foltirieo valleu." Daar staan in het vroege mor genuur honderden tezaamgedron- gen om hun favorieten te zien passeeren en hun een laatste raad geving na te roepen.Maar de rij- dera hebben oog noch oor voor Iemand. Zoodra zij hun eerste ©tempel op de kaart hebben ont vangen, schieten zft' er weer. arm zwaaiend vandoor, naar de tweede atad iaden toer: Sloten. Daarheen zal het Wel minder snel gaan. Het Ijs. wordt slechter en de wind die zij tot dusverre half me e hebben gehad, krijgen.zy nu juist schuin tegen. ïn IJlat, waar de kopgroep om 6.S1 uur arriveerde had Lou Ge veke uit Leeuwarden de leiding. De tocht over het Slótermeer op de route van Ulst naar Sloten duurde dit jaar aanmerkelijk lan ger dan in 1942, toen de voorste rijders er niet langer dan 40 mi nuten voor noodlg hadden. Daar het ijs dit jaar verre van fraai ls op het Slótermeer, was de route in een grooten cirkel in plaats van in een rechte lijn over het meer ge legd. Waar bovendien het ijs van deze uitgezette baan nog slecht is, valt het niet te verwonderen, dat de kopgroep de contróle in Sloten eerst bereikte om 7.15 uur. Een minuut later arriveerde daar de volggroep, waarin o.a. Verhoeven gezien is. Bosman en Schipper eersten In Stavoren Om 8.15 uur passeerden gelijk tijdig twee. rijders de controle ln Stavoren. Dat waren J-.J. Bosnian Uit Kreukelen en Klaas Schipper uit. Steenwijkcnvold. Een minuut later volgden: D. van der Duim uit Oldeboorn, H. C. Schuelen uit Barneveld en J. Wijnia uit Edens. Om 8.18 uur arriveerden in Sta voren. Vermeulen uit Ter Aar, W. Wijnia uit Edens, B. D. Nauta uit Grouw, Van der Hobrn uit Ter Aar en v, d. Berg uit Vught. - Drie kwartier nadat de eerste rijders Stavoren .hadden verlaten, kwamen er enkele van hen in Hin- deloopen aan. Om 9 uur precies kwam daar de leider Bosman uit Brèukèlcn aan tezamen met den kranig rijdenden J. Wijnia tilt Edens. Schippers was 1 minuut achter geraakt en liet zijn kaart om 9.01 afstempelen. Nummer, vier was Schuelen en vijf Van der. Duim uit Warga. Vijf rijders kwamen gelijktijdig te Workum aan om 9.25 uur. Het waren dezelfde, die samen vanuit Hindeloopen het -TJselmeer op waren gegaanBosman, Wijnia, Schipper, Van der Duim en Schue- ler. Vijf minuten later volgde zonder mankeeren de volggroep, waarin zich ook dezelfde rijders bevonden, die ln Hindeloopen reeds samen reden. t.w. Lo Geveke. A. Verhoeven, Leffertsma, A. de Vries en H. J. Vermeulen. Fellé strijd Een uiterst felle strijd heeft zich tUBschCn Woudsend en Stave ren cp het Hegvrmeer en de Fluessen ontwikkeld, waar -het Ijs zeer goed is en de rijders den sterken wind in den rug hadden. Van de kopgroep die uit IJ 1st vertrok oicef alleen Bosman over. Met den tvlnnaar van de ronde van Grouw, Klaas Schipper, die sterk naar voren is gekomen, reed h{j ais eerste het oude stadje bin- men na-een tocht over de meren in recordtijd. In 1912 reder, de leiders over den afstand Sloten-" Staveren (toen was het nog een kortere route) 1 uur en 7 minuten. Bosman en Schipper legden dit maal een langoren afstand af in precies l uur tijds. Het tempo, dat Bosman inzette was zoo hoog, dat J. Wijnia achterbleef, al kwam hij dan ook na de vliegende race over De route De route van de Elfsteden tocht loopt als volgt: Leeu warden Sneek ÏJIst Woudend Slot s Woud' end Ilegermeer Flues sen Morra Stavoren Van Stavoren terug naar de Morra. vandaar naar Hinde ioopen. Het stuk over zee Stavoren Hindeloopen is dus uitge vallen. Wel rijdt men van KÜndeloopen over zee naar Workum. Van Workum gaat het dan weer verder naar Bplsward— Hariingen Franekerl vrouw Ui waar 21/ 2Vs kilometer moet wor den geloop en naar FinJti;nv Verder naar Baxtlehiem. Oudkerk, Dokkum, terug naar Oudkerk en vandaar over de Bonken naar het eindpunt Leeuwarden. ken schaatsenrijders, dat tn Pool- k.'eedfj en met schaatsen behan gen, vol belangstelling de route kaart voor den Elfstedentocht be studeert. ..Ja, het wordt slecht", beaamt een blonde Pries, „bar slecht" Maar het heeie groepje gaat toch het hotel de Groene Weide binnen, betaalt het Inleg- geid en ontvangt de deelnemers kaarten. Het is waar de elfstedentocht van dit jaar zal er een worden om nóóit te vergeten. De berichten over het lis op. de meeste trajec ten tusschen de elf steden zijn zeer ongunstig, bijna afschrikwek kend. Slecht Ijs. lange stroeve stukken, afstanden om te loopen van lOO meter. .500 meter en zelfs van 2''i kilometer over steene.n. stroo en zand. Dit alles en nog veel meer drukt zijn stempel op den elts eden ocht 1947 De belangstelling valt bitter tegen Wel is het dezen Vrijdag avond druk in Leeuwarden. maar het hart van de Friesehe hoofd stad klopf riiei zoo onsfuimlg als in andere nachten voor de ijsma- rathon De staat staat niet op stelten en al tamelijk vroeg in den avond zijn de café's met meer voi. De rijders van morsen zij a zuini ger met hun krachten dan die van andere laren De mees ten gaan vroeg te oed; óm tien uur zitten nog maar heel kleine g,t>epjes bij- ?enin de .re?>aiirauts: Tn een dan cing, waar een orkest van twaalf man vroo'ijke k'anken ten gehoore brenet zweven vijf- parer over den dansvloer. De nachtelijke stroom van 8990 menscl eh.di'e men in het begin van dit jaar verwachtte, is niet ge komen Het; afwisselend vaststellen en weer afgelasten van den tocht Deelnemersaan de Elfstedentocht melden eich in het inschrijvings- lokual Dé Groene. Weide' te Leemearden Geer. maatregelen op gebied der Zondagsrust Het duurdetot bijna, half twaalf gistermorgen eer dé helft van het aantal leden plus één aanwezig was en de Eerste Kamer de be handeling van de bégroQtlng van Binnenlandsche. Zaken kon voort zetten. Minister B e l gaf de Se naat thans dé volle, maat bij de beantwoording der sprekers en de s daarvan de voornaamste oorzaak'j senatoren snorden van ple2ier Maar ook het bijzondér zware par-j cour? en de relie, reeds veei te»- lang aanhoudende koude hebben _,u? vele schaatsenrijder! ervan weer- Een hooge vlucht nam het be van den minister-president niet.Hij begon mej de verklaring, bonden r eb t, 'bet e]f!t,óena»ori- dat van ae re-eerlng geen dranti- tuur te .torten sche maatregelen op het terrein Vrlldagm'ddaa twaalf uur hat! |a'"' Zondagsrust arjn te verwach- den zich In het hote' de Groene l tenben comirussie is samenge- Welde noa s.erhts 20 rijders voor steJd om net probleem der zeden den wedstrijd en 63 voor den tocht T- de meren slechts 3 minutenlater ln Staveren aan. Leffertsma, De Vries, Geveke en 'Mulders vielen geheel terug/ Geen van hen be vond zich onder de eerste .tien aankomenden in Staveren. Uit de groep, die ln Olst nog vlak achter de .kopgroep reed, is ook Adema met zijn kameraad HUma-Verdwenen. -h^tarVermeu^' ien uit Ter Aar, is "op de' leiders niet verder teruggevallen. Hij kwam ln IJlst 2 "minuten later binnen en boekte nog geett 3 mi nuten achterstand op den leider Bosman in Staveren. Een ernstige candïdaat voer de overwinningheeft zich "nu ook vlak achter de leiders genesteld. Het is D. van der Duim uit Olde boorn, die zich in 1940 onder de vijf winnaars bevond. Van der Bij uitgeschakeld De taaie Van der Bij uit Anna Paulowria, die zich in de vorige drie tochten zoo wist te onder scheiden; bevond zich btj Stavoren nog onder de rijders der kopgroep, maar maakte een 1 eel ij ken val, waardoor hij op zijn hoofd terecht kwam en vari verder rijden moest af zien. Ook een veelbelovende jonge Fries uit Leeuwarden, Cha- risfus, kwam daar ten val cn moest opgeven. Lou Geveke is nog niet uitge-: schakeld. De 3terke. Leeuwarde naar heeft weliswaar, tusschen Sloten en Staveren een veer ge laten, maar schijnt dé leiders toch nog op de voet te volgen. Abe de Vries volgde kort daaropmet Adema,-die échter niet meer was vergezeld van den jongen Halma. De situatie is nu dus als volgt: drie beproefde rijders (Bosman. Schippers en -Van der Duim), waar tusschen zich twee onbekende rij ders ophouden (Wijnia en Schü- len) liggen aan den kop. Vlak daarachter rijden met een achter stand van vijf minuten- Lo Geveke, Kleefstra uit Stobbega, Abe de Vries, A. Verhoeven uit Dussen, Nauta uit War ten a, H, J. Vermeu len uit Ter Aar, J. W. van der Hoorn, -Ter Aar, W. S. Wijnia uit Adena. Om 9.10 uur kwamen T. Schol ten uit Giethoorn, een minuut la ter R..A, de Boer uit Giethoorn, om 9.13 uur Leffertsma uit Stob bega (die kennelijk het hooge tempo niet meer kan bijhouden en uit de kopgroep ia teruggevallen), om 9.13 A. W. van Herk uit Ber- kel en Rodenrijs tezamen met F. Korver uit Edam in Stavoren aan. Belangstelling valt bitter tegen Onzespeciale verslaggever tele foneerde ons' gisteravond uit Leeuwarden. „Waar halen ze. het -jè£ vandaan om zoo'n tocht uut te schrievn", zegt eenstoere Grdningef temid den van een groepje' onverschrok- De winnaars van de Uen tot dusverre gehouden officieele Elfstedentochten waren: A;'* 21 Dec 1890" W/ J. H, (rrPim Muiier in 12 u. 55 m 2 Jan. 1909: Kl. Hoekstra (Warga) ln 13 u. 50 m. 7 Febr. 1912: c; c; j; de Koning (Arnhem; in 11 u- 40 min.- 27 Jan. 19J7: C. C-J.de Koning (Leur) ln 9 u. 53 m. 12 Febr. 1929: K. Leemburg (Leeuwarden), 11 u. 9 m. 6 Dec. 1933: A. de Vries (Dronrtjp) en S. Castelein (Warga) beiden tn 9 u. 5 m 30 Jan. 1940: P. Keizer (De Lter), A. Adema (Fra- neker), D. v, d. Duim (Wargaj, C. Jongert (Alkmaar) en S. Westre (Warmenhulzen), allen In 11 30 m 6 Febr. 1941: A. Adema (Franeker) In 9 u. 19 m 22 Jan. 1942: S. de Groot (Weldum) ln 8 u. 44 tn. laten inschrijven Dés .avonds om npeen uur vwaren déze? getallen resp art.n en 1400.. In tótaal ver wachtte men gisteravond niet meer dan 3000 deelnemers in Leeuwar den. De Etfstedentochtcamrrnssie is er. allesbehalve rouwig om, dat de tceioop die van 1942 (853 en 36931 niet overtreft. Menis er ditmaal van overu'gd alleen de aller beste rij dersnaar Leeuwarden .te hebben getrokken Zoowel de deel nemers zelve als de controleurs en de organisatoren -zullen nu weel overlast missen van de duizenden, die op goed geluk den tocht aan vaarden omdat ze zoo graag .een s.ukje van den roemmchten schaais- toehL-wHlen-ryden. Seyffai+h Eiiropeesch kampioen Na een spannenden strijd tus schen de - Zweden Seyffarth en Hetlund en den Noor. Farstad. is de wereldrecordhouder Aake Seyf- farth er in geslaagd op den twee den dag van de riuropeesche kam-, pioenschappeii den. titel te behalen DeNedériandsuhe vertegenwoor digers' hebben op .den tweeden avondgoed gereden. Op de 1500 meter noteerde Broekman 2 min. 29.5 sec. en kwam met dezen tijd precies ln de middenmoot terecht. Langedijk kwam iets bovende 2''« minuut Op de 5000 - meter was voor Broekman een tijdschema van Smln. 50 sec. opgemaakt en hU heeft reeds zooveel ervaring opge daan. dat hij er in slaagde precies op dit schema te 'rijden. Hij bezet te hiermede de 8ste plaats op de zen afstand. Langedijk wilde 9.min. rond rijden, doch de Engelschman tegen wien hij uitkwam, nam in den aanvang de verkeerde baan, zoodat de laatste eigenlijk gedis kwalificeerd hadmoeten worden. Door dit incident, ontbrak het by onzen landgenoot aan voldoende vechtlust met het gevolg, dat hU 7 sec bóven zijn schema kwam. De resultaten van den tweeden avond luiden 1500 Meter 1. Farstad (Noorwe gen) 2 min. 19.5 sec: 2. iSeyffarth (Zweden) 2 min- 19.Ö sec; 3. Jo hansson (Noorwegen). 2 min. 21.5 sec.; 15 Broekman (Nederland) 2 min, 29.5 sec.; 17. Langedyk (Ne derland) 2 min. 31.5 sec. 5000 Meter: L Hetlund -(Zwe den) 8 min.- 36.4 sèc.; 2. Seylfarth (Zweden) 8 min. 37.2 sec.; 3. Karls- son (Noorwegen) 8 min. -46.3 sec.; 8. Broekman (Nederland) 8 min. 50.1 sec.; 16. Langedijk (Nederland) 9 min. 7,1 sec/ Algemeen klassement1, en Eu- ropeesch kampioen: Aake Seyf- farth (Zweden) 193.186 p.; 2. Het lund (Zweden) .194.807 p; 3. Far stad (Noorwegen) 195,444 p.;; 14, Broekman(Nederland) 204.526 p.; 18 LangedUk (Nederland! 206.143 punten. Président Trumania door .Robert Hannegan, voorzitter der dèmocra- tische partij, op de lijst van candl- daten voor de Amerlkaansche pre sidentsverkiezingen ln 1948 ge plaatst. In het Witte Huis legt men ct den nadruk op, dat Hanne gan, Truman ten aanzien van de aankondiging niet heeftge' pleegd. id- verwildering" te bestudeeren. In de Houding van het Amsterdamsch' gemeentebestuur tégenover d' Octoberstaking vermocht de mi nisi.er geen symptoom te zien van zwakke handhaving van het over heidsgezag. Tn onderzoek is of er in bepaalde/gevallen: reden.ia, om h et tengevolge vanzuiveri riga- maatregelea vervallen weduwen- en weezenpehsioen - te herstellen De minister .meende, dat de voor ziening.in dé burgemeestersva.-a tures met voldoenden spoed ge schiedt. In verband met de critiek op prof. De Quay wees de minister erop, dat op de sa- menstelling der. cotpmissle -—geen critl&Jc ls- véfnórutn.- Ry was. het met *dë"warme'ver dediging van de Nederland- sche Unie door den.heer AVyf- fels volkomen eens. Inderdaad- zijn er door-de N.U. fouten gemaakt, doch die r»«n ln het juiste verband zien. Déze fouten; vallen.wee tegen-: oyer - de:-positieve waarde die het werk van de Unie heeft gehad. Niemand trekt de zui verheid van prof. De Quay in twijfel. Omtrent de organisatie van de politie wordt nog overleg ge pleegd: spr. hoopte, dat een oplos sing zou worden bereikt waardoor ook de belangen der gemeenten worden behartigd." In beginsel voelde spr. niet veel voor samen voeging van,gemeenten, doch men kan geen gemeenten handhaven, die geen bestuurskracht hebben. De autonomie der gemeenten In hoofdlijnen sloot de minister zich aan bij het betoog, van mr. In 't Veld inzake de autonomie der gemeenten. Hij was ooit voorstan der van een verderen uitbouw van de bestuurlijke zelfstandigheid der provincies. Ten opzSchte van de overschrijding, van het Rijkspla fond. door gemeentelijke salaris regelingen zal. de grootste soepel heid worden betracht; Het cen traal toezicht op de noodlijdende "gemeenten kan op het oogenblik niet worden' gemist. In onderzoek is, of armenzorg ondergebracht moet worden by Sociale Zaken; dit onderzoek zal geschieden in sa- mènwerking met de ln te stellen Staatscommissie voor de herzie ning der Armenwet. Bij de replieken merkte de heer Brandenburg (C.P.N.) op, dat niet de Nederlandsche Unie den grondslag heeft gelegd voor het .verzet in Nederland, doch illegale bladen aJs „Het Parool'*, „Vrij Nederlénd", „Trouw" en „De Waarheid". Volgende week: de apelUng De begrooting van Binnenland sche Zaken werd tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangeno men. met aan teek ening, dat de communisten ertegen waren. Het zelfde geschiedde-'met do begroo- STROOMBEZUINIGING IN ENGELAND Na een bijzondere bijeenkomst van het Engelsche kabinet heeft Shiriwell, de Engelsche minister van brandstol f en, in het Lagerhuis, meegedeeld, dat de ind strieele ver bruikers in het gebied van Londen en in het - Noord-O. sn. Noord- Westen en midden van Engeland .net ingang, van-Maandag a^. geen electrïciteitstoevoer meer zullen krijgen. De particulieren iri deze streken zullen van 9 tot 12. en van 14 tot 16 uur_ worden afgesloten. Volgens minister Shin wei' konden de electrisc~e centrales niet ze ;en. of zij nog een week of 10 dagen toevoer kunnen verschaffen. Daar om werd tot deze beperking beslo ten. BUna de 'geheele Engelsche pers levert ernstige critiek op de regee- ring. Eenlge bladen herinneren-er aan, dat Shin well ln September de Buggesties,dat vermindering van het verbruik van electriclteit nood zakelijk zou kunnen worden, ais „slechts propaganda" heeft be stempeld. Andere bladen leggen, er den nadruk op. dat een dergelijke maatregel zelfs tijdens de. periode van de hevigste Duitsche lucht aanvallen niet werd genomen. De T:mcs schrijft, dat. het be sluit der Engelsche regeertng ..de meest 'drastische beperking der Engelsche Industrie sinds men- schenbeugenis" beoogt. Ook de andere blader., het Labour-orgaan Dally Herald incluis, nemen het de repeertng kwalijk, dai' zij het pu bliek niet beter heeft ingelicht. - tin gen van hét-Zeevaartfonds en bet Staatsbedrijf der P.T.T., waar over zelfs geen woord gesproken werd. Prof. Kranenburg, de president der Eerste Kamer, is nog steeds ziek. Hem werden door-zyn plaats vervanger, prof. Anema, en door minister Beet, enkele warme woorden gewijd. De volgende week komt het speilihgontwerp aan de orde. Dat kan een felle strijd worden. Deviezen-geknoei Scheepsbevrachter en een delg veroordeeld De glashandelaar F. 3. te Brussel wenschte gla,- aan Ne derlandsche firma's - te leveren, maar kon niet iirc?t een ver- gu/mlng. krijgen, opdat zijn waar door Nederlandsche han delaren ln Belgische franks kon worden betaald.. Om de levering toch door te laten gaan. liet hij daarvoor bij een vriend, den scheepsbe vrachter B. van der P. te Schie dam een bed^e van 30.000 deponeeren als borgstelling tot dat de devjezenvergunnin g zou zijn verleend. Van der P die het in het bezit houden va»" dit be drag eenlgszins bezwaarlijk vond. wilde het graag kwijt J. deelde, hem daarop mede, dat drie menschen op "rijn kantoor zou den .kpriienly. die hij op ver- "Cora "walv^épaaldé "briefJ és.' "dé" som kan ultbétp^n: Deze perso- nen hadden vorderingen op J.. zoodat op deze wi,|ze een en an der vereffend kon worden. Dé douane kwam ln 'et bezit van deze papieren net gevolg, dat de douane-recherche zich naar het kantoor van Van der P. te Schiedam begaf. Zonder zich be-1 kend te maken werd hen op vertoon van de papieren on middellijk 16 000 uitbetaald, Op deze wijze kwam men achter he* particuliere clearing-svs- teem van J. te Brussel, waarbij van der P. als intennsdair fun- eerde. Voor dit fe;i hadden Van der P. en P. J. (welke laatste niet was verschenen) zich gister morgen voor den economischen politierechter alhier te verant woorden. Daar Van der P. zon der eenige restrictie aan het onderzoek van de douane-re cherche en den rechtercommis saris had medegewerkt, eischtC de officier van justitie, ondanks den zeer ernstigen aard var het misdrijf een geldboete van 3000 gulden met verbeurdverklaring van de 16.000 gulden. J. die, zooals de oïficier op merkte. het verstandiger geoor deeld had In Brussel te bleven, werd bij verstek tot acht maan den hechtenis en een geldboete van 10.000 gulden veroordeeld met bevel tot.onmiddellijke in hechtenisneming. De politie rechter veroordeelde Van der P. conform den eisch. Mussart sloeg het eerst Blauwe Zand-affaire in revisie Nog één keer beeft Mussert's rijzweepje een rol gespeeld in de rechtzaal Nog één keer is de zaak. die ii 1937 en 1938 berucht is ge worden" als de Blauwe Zancl~affaLre opgerakeld. Het Haagsche Gerechtshof heeft n.1. opnieuw onderzocht, wie eerder geslagen heeft op dien Vrijdag middag, 14 Mei 1937, omstreeks 3 uur: ir. Mussert of de stoker Pte- ter Melcher. üo Hooge Raad had revisie ge last en de nieuwe behandeling op gedragen aan het Gerechts».of in Den Haag, zoodat men opnieuw be leefde, wat er gebeurd is bij Mus- sert's bezoek aan de Amsterdam- sche volkswijk over het IJ, ge naamd Het Blauwe Zand. Melcher heeft indertijd zijn straf van tien dagen uitgezeten, maar wilde nu gaarne worden gerehabi liteerd. De verdediger, mr. B, J. Stokvis. !egde den nadruk op de symbolische beteekenis van deze revisie. Voot het Hof heeft Mus sert zijn eerste overwinning in Ne derland behaald en het Neder landsche volk heeft Melcher's vér- oordeeling altijd als onrechtvaar dig beschouwd. De raadsman was van meening, dat het Hoi ifich in dertijd bewust heeft laten beïn vloeden door de figuur /a». Mus sert. Dat ging den president, mr. H E Cost Budde, te ver, Daarover werd dus maar niet meer gesproken. De behandeling, duurde niet lang Er werden eenige getuigen gehoord, schuitenvoerders en zeelieden, die indertijd geen verklaring hadden durven-afleggen, omdat, «ij door N.S.B,-ers waren geïntimideerd. De getuigenissen waren na tien jaar uiteraard wat vaag geworden maar de meesten waren het er wel over eens dat Mussert eerst met zijn rijzweepje had geslagen en dat Melcher toen terug had geslagen Ailcn een van de beide chauffeurs van Mussert. thans gedetineerd Friedrich Wilhelm Wöiker hield vol dat het omgekeerd was geweest doch indertijd heeft hij zelf voor het Hof te Amsterdam anders ver klaard Melcher zelf wilde het te mooi maken. Hij zou niet doelbe wust naar Mussert zijn toegegaan hij had' ook niets tot hem gezegd en alleen maar een klap gekregen zonder iets terug te doen. Zijn ver dediger bracht hem echter toQrede. De procureur-generaal mr. R. Rtmer was tot het. inzicht grim men dat uit de getuigenverklarin gen is gebleken dat Melcher wel |e- slagen heeft doch uit noodweer'Hij vroeg ontslag van,rechtsvervolging. Mr. Stokvis die Musserl's eigen lezing van het geval uit „Volk en Vaderland" van 14 Januari 1938 citeerde, ken hém daarin bijvallen, zdodat over' veertien dagen Mel cher waarschijnlijk zijn tang be- geerde_.rehabilitatie.:zal: krijgen--. - Mevroüw/EIeanor Roosevelt heeft namens haar echtgenoot he hoognle Fiansehe onderscheiding de militaire medaille, aanvaard aldus ïiet Fran- sche ministerie van bultenlandsche zaken Tsfanj» Kal Tsjek heeft deze onderscheiding evenee.Ts aangenomen Prinses Mar griet waak', aan de hand van custer HuidekoPer een wonde ling tn de sneeuw rond hel palets r>. Socsfdijk. Aanvaarding echter niet waarschijnlijk De nieuwe voorstellen van de Brltsche regeering ln verband met de politieke situatie in P^l^stina zijn schriftelijk aan de Arabische dele gaties en aan het Joodscb bureau toegezonden. Men gelooft, dat \het Engelsche kabinet over het algemeen de voor stellen vanBevin heef' goedgekeurd, die, naar - verluidt, inhouden, dat binnen het kader van het mandaat tot een soort.,, vijfjarenplan moet worden J overgegaan met Seml-auto- nome Arabische en Joodsche gebie den. Aan hét einde van die periode zou de toestand weer ln oogenschouw moeten worden genomen. he< geen niet zou behoeven te beteexenen, dat een verdeeling zou worden Inge-; voerd. Het, nieuwe. Bri'sche pian voor ziet vöor s ln een gecontroleerde Joodscb e immigratie van 40ÖO taan per maand gedurende twee Jaar waama.de kwestie opnieuw under oogen. zou worden gezien De Joden hebben steeds den elsch «es'eld- cut zij de immigratie geheel in eigen hand willen hebben. He> is niet. be kend. of de Brltsche regeenng in geval van. verwerping der" nieuwe voorstellen; za) besluiten «e toch uit te voeren ofwel -het pl&n aan de Vereenigde Naties zal voorleggen. De - Arabische delegaties zullen vandaag vergaderen om het plan te best,udeeren Haar antwoord zal ver moedelijk m dit «eekend aan. .Bevm worden overhandigd en men ver wacht, dat de conferentie-inzake Palestina Maandag weer zal worden bijeengffo^nen. -. Het" wordt echter we'inig waar schijnlijk geacht, dat de Arabieren het ."plan zullen aanvaarden Hel voornaamste bezwaar-Van de Joden., die vandaar het plan zullen bes'.u- deèren, zal waarschijniyk zijn, dat zy volgens het plan geen aaneen- geslo'ien gebied krijgen. De voorzitter van de Amerlkaan sche vakbond O.l.O. heeft een be roep gedaan óp den .Brirschen mi- nis'er van bultenlandsche zaken. Fe vin, om den s'aat van beleg "ln Palestina niet afte kondigen, daar deze politiek gevaarlijke reactes dor Amerlkaansche publieke opinie zou kunnen^ te weeg brengen Ontwapeningsimpasse duurt voort Gromyko en Austin beiden onwrikbaar Gisteravond Is" een speciale ont- werp-commissie van de Vereenigde Naties Mjeengekomen om te trach ten een oplossing te brengen in de impasse waarin het debat over de ontwapehlngskwestie is geraakt, doordat, de Amerlkaansche -m Rus sische zienswijzen wodanig ver schillen, dat er geen compromis mogelijk schijnt. Gelijk nen weet bestaat'er óneenlgheid over dé be voegdheden van de ontwerp-com-' missie: Volgens Amerika kan deze zich slechts met' ontwapening als zoodanig be/;gbouden terwijl de Sovjet-Unie haar ook wil belas ten met contróle op de atoom energie. Men vergaderde gisteren twee uur en er werd'zelfs een Aus tralisch - compromis-voorstel inge diend, dat echter niet vermocht; Gromyko en den Am erikaanscben vertegenwoordiger lustin,die Ba- ruch heeft opge-'oigd, nader tot elkaar, t-- brengen. Naai; het Fransche: opperbevel" In ..tndo-China"heeft medegeöeeld .be dragen/de verhezen aan dooden den gewonden sedert het,, begin," der vij-, andeüjkbeden met de Vietmunèehen iaS3 man. r.. DAT de oadertiandejaars van da Indonesische Repuül.ek gewe.- gerd hebben L.r^gadjati te teekt'c - ru»ar Dic.oa zgn afge reed is eer somber ber.cht.' Zit het .ri-M -pii.w w vast? x Tot goed begrip van zalen moe ten wij de positie scnerp stel.en. Vóór z|j naar Nederland terug keerde bereikte de Comui-ss-e-Ge neraal met dc lr.dancs.sc Repu bliek een accoord. dat door be-de partijen werd geparafeerd Vervol gens vroegen zij beide machtig.ng om het 'geparafeerde accoord te or.Jertrekenc*.;. L)e Ncdei c. regeertng besloot, d.e machtiging te verit. tern Daartoen wu. zy vo..ec g bevoegd. ..Goedkeuring" van de Stateni-Generaa.' behoefde rtet te worden gevraagd het gold h:er geen ontwe-rp-tractaat tusschen Nederland en een vreemde mogend heid. N:ettem.ü stelde de regeertng terecht de Staten-Generaal in de gelegenheid, haar Indonesi sche pol.tiek te bespreken en .d.e Of-d- o* af te keuren. De Tw-*-- de Kamer nam een mot.e Romme Van der Goes van Naters aan. die weewaar de -resceringspoLtiGc goedkeurde, doch er een bepaalde mterpretatie aan vast piakte. M.- n;ster Jonkman had daartoe den weg gebaand door een omzichtige regeer',ngsverkiariag. d:e thans néast de 17 punten van Linggadja- ti. de toeüchtj-.g daarop door de Comm:ssie-Gcneraa! plus de binden de notulen der besprekingen as richtsnoer voor de uitwerking t n L;nggadj?.ti zou gelden. Aan Indones'sche zijde verliep het vlotter Terucrrekeerd in Batavia, verr.am de Ocmmissie-Generaal. dat de regaer.ru der Republ.ek bere d was. het accoord van T. negadjatj {met als daaraan onve.-breiielijk verbonden Je toelichting on de no tulen) te teekenen. Soekarno heeft dus n:et een persoonlijke in- tcrpretale van het accoord gegeven lezegd deze interpretatie moet aij. Ccmr'ss.e-Generaal, aar va; - den. anders teekenen wy n'.et. In- d:en het scheepje thans vasteit, dan alleen omdat Nederland al'een voorwaardeiyk, Indone sië daarentegen onvoorwaardelijk L ""cad.iat'. aanvaarden wil. Wat nu? De Commissie Generaal is niet meer, wat zij was zy heeft krach* verloren, doordien Reg^°- rjng. lichtelijk onthuts- ever Llns- ead.l8'l haa* strakker aan Instruc ties bind' en haar tevens aanvult met leden, wier bezwaardheid over het accoord vaststaat, weshalve van hen een remmend effect op de ui*- werking verwacht moet worden." Gelijktijdig hoort- men geruchten over de benoeming van een conser vatief tot gouverneur-generaal Is de rëgeering daarmede met den gevaarlijken weg opgegaan van de 'radltioneeie politiek van geven-;, én terugnemen ten aanzien van .In donesië?. Toen in, 1917 de vloedgolf van hp- radicalisme over de wereld sloeg, was het de Gouverneur-Gene- '".f1 raai Van Limburg Stirum, die èri- kele onontbeerlijke stappen inpro-" gressleve "richting zétte Néderiahd gif." ;.yoa .Stirum /.wérd, opgevolgd-/- door Fock.. een conservatief mah,". die de hervormingen van rijn voor-/, ganger eing afbreken Nederland nam terug. Toen deswege onrust ontstond, verscheen In den persoon van De Graeff een -~-»niitstrevei.- der gouverneur-generaal, die mond- jesmnat overigens'ér de scherpe kant,en van het beleid- Fock weer afsleep. Nedö-t^nrf sèf. Zijnopvol-. eer was de aarts-reacttonnalr Do Jonge, dl- de hardheid én het wan-', begrip van de - Fock-periode nog /,'-';'. met lengten sloeg.Had zijn, opvol ger Van Starkeriborgh S'achouwer, er ttjd en omstandigheden naar ge-; had. hij zou een vriendelijk on(-, voogdingsbeleld gevolgd hebben, met dat van De Graeff te verge-' '1-:' lijken 1- De. bormg kwam.' Een niedwe /->p vloedgolf van radicalisatle. tien maal honger dan die -an 1917, sloegover de wereld.Voortgedre-v ven foor de Internationa) e omstan-' digheden kverste de Nederlandsche regeertng. Links. Van Mook, aan vankelijk ln eigen omgeving gesa boteerd door Den Haag, gedésa- voueerd. later door Je Commissie- Generaal gesecondeerd, bereikte midden tn de revolutionaire situa-, tie het accoord van Llnggadjati: Maar d. slinger van de politiek© pendule tn Nederland zwaaide al weer naar rechts. En zoc morrelt Nederland nu aan Llnggadjati; zoo praat het nu over uitztudmg van halve voorstanders of drie kwart tegenstanders van het ac- coonl. Geven nemen g°ven nemen, dt traditloneele 'politiek. Het ls minder dan rampspoedig, dat wij het scheepje der. nnder- he'.delingen al zlg-zaggend op het strand hebbenlaten ioopen Want het moet er toch weer af. tenzij - wij der waanzin der gewcldsoplos- sine zouden verkiezen. Onder deze omstandigheden ernstige, weinig goeds bergende omstandigheden vestigen wij onze laatste hóóp opl den moed der Commissie-Generaal. Moed om de realiteit.' ook de militairen recht in de oogen te zien: moed om lan«s een vaste lijn van zakelijke-en concrete afspraken de .militair© 1 sl'uptie op te heideren *.n 'outen, aan belde zijden, ronduit1 fouten te-noemen: moed on> Llnggadjar.t vast in het vizier te houden en zich niet door onbegrip cn half- -:// held in den rug van den rechten weg te laten afduwen Mo^d bo- venalou., zoo noodln. Den Haag té confronteeren met haar ^ptre- den 'ndien haar het voortmaken onmogelijk wordt gemaakt. Een progressieve oplossing -ah:- hef Indonesische conflict-.Is de ..f ecnig mogelijke. Elke stap achter-. uit is er een naar jen chaos. .v.. -• Generaal Spoor Woensdag weer naar Batavia Luitcnani-generaal Spoor .zal 'Voensdagmnrgen naar Batavia te- /•/- rufkccren Hij bnopt daar Zater- -f jf dagavond "aan te komen. Weer een doodstraf uitgesproken1: :.Dé; 21-Jarigë 'Jetse -Bos: /die::' was toegetreden tot; de OrcJ-/; nt» issrioüzelen als wachtmees ter van deze Duitsche Instantie,// deel uitmaakte van een der be-';/ ruchte vuurpelotons, dié/Rot^'/; terdamsche burgers op verschil^ lende .plaatsen inde stad exe- cuteerden -werd glstermiddag/: door "het bijzdndér/V^eréchtshqfri conform "den eisch ter dood ver oordeeld. - 'ï-j Dr. It C; Kuiler ls benoemd tot// prtvaat-d ocenfc^,lngdëh|leerM vari .het/•.VerkèerswezéhwlèiaH^ deNederlandsche' Económiscbe HoogeschooL'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1