CÓ-. fcUleh BjHB' AU TOSLOOPERÏJ DE SCHIEDAMMER Groentehandel gaat staken Djocja én Linggadjati Bezwaren -y/Z24B5.^.4S3B7na6>iu?i 0PSLfiCPlPRT5:TERBREG5CHEWEC25E.R'DPM HET PARGDl JU£D. EN At>M LANGE HAVEN J« SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEI.EFOON 59300 RPD^l7~'B: TELEFOON «654» ABONNEMEN1V. ABS PER WEEK 3] CENT - PER tCWARTAAC f 4. LOSSE NTTMMERS f 0-09 ZEVENDE JAARGANG NO. 34 MAANDAG 10 FEBRUARI 1947 Wie kent Brede.ode? Van Bollands informatie- en recherchebureau De groepscomniandaa i van de 4! fes po: iDe, Van Voors: te Twello, .•naakt, namens eten officier van jus titie bij de arrondissementsrecht bank te Zu;phen. bekend, dat is ge arresteerd Johannes Bolland, gebo ren te Rotterdam en wonende Jen- siusstraat 6 aldaar, in verband met door hem gepleegde zwendel-a ff ai res. Bollend gal z'-cb uit als direc teur van „Bolland's Informatie- en recherchebureau" te Rotterdam, doch werkte thans onder den naam Brederodc. Ieder, die aan Bollands informa tie- en recherchebureau eemge zaak la handen bi eft gegeven, van weiken aard ook <te ;sn betaling), wordt ver zocht zich S4.;:r:fteiijk of persoonlijk te wenden tot de rijkspolitie te Twel lo. daar niet ui tgeslo-en is. dat door hem bedrog is gepleegd. Ramadier vervroegt Blum's pionnen Paul Ramadier, de Fransche minister-president hcc/t ln een radio-rede medegedeeld, dat de eerste maatregelen voor de twee de prijsverlaging van vijl pro cent. die in Januari werd aan gekondigd, deze week genomen zullen worden. Dit beteckent, dat Ramadier de uitvoering van het oorspronkelijk door Blum opgemaakte plan met drie we ken heeft vervroegd. Ramadier zegde in zijn rede toe. maatregelen te zullen ne men tegen, „speculatie er ab normaal grootevoorraden". De regeering zal zeer binnenkort aan het parlement wetsontwer pen voorleggen, strekkende tot het op hooger moreel peil bren gen van den handel. KONING WINTER CONTRA KONIÜG VOETBAL. Dat er bg strenge vorst tóch gevoetbald kan ■worden, heed Sparta gisteren bewe zen. liet veld werd schoongemaakt en twee elftalten speelden een oefen wedstrijd. Ondanks de felle koude waren er togh nog belangstellenden en na afloop van den wedstrijd bleven verschillende spelers nog eenigen tijd doeltrappen f Eervolle opdracht voor Gerard Rutten De cineast Gerard Rutten. thans officier in algemeenen dienst van de Koningin: en in verband met dc te verwachten heuglijke Gebeurtenis ter .be schikking van prinses Juliana en prins.Bernhard, is aangezocht tot hetvervaardigen vah een film, welke een beeld zal geven over de periode, dat de Konin gin de regeering heeft gevoerd. Zoo als men weet. zal Hare Ma- Jr telt ln 1949 haar 50-jarig're- geerinesjubileum vieren. Deze film, welke vervaardigd wordt, in samenwerking met of ficieel e instanties. zal een docu mentatie zijn van dit voor ons land zoo belangrijk tijdsbestel. De titel voor de film is nog niet bepaald. Er komen goedkoope pannen Een verheugend bericht voor de huisvrouw: de Nederlandsche. blikindustrie is begonnen met de productie van aluminium; pannen op grooter schaal tegen lagen prijs. Naar de-directie, van de Vereenigde Nederlandsche Blikfabrieken ons meedeelde, is er voldoende materiaal om deze productie zoo hoog op te voeren, dat er aan de gróote vraag kan worden voldaan. Er is slechts één moeilijkheid, de ooren. Deze worden van bake liet vervaardigd en daarvan is. niet voldoende aanwezi". Bin nen afzienbaren tijd hoopt men echter deze kleine moeilijkheid, te hebben overwonnen. De pan nen worden in vier maten ge- I verd. Per stel van vier zal de kleinhandelsprijs 25,50 bedra den. De kwaliteit is uitstekend. Die - phn nen' worden "solfder" dan' ze ooit in Nederland zijn ge maakt. Militairen naar Indonesië Doordatbij een dermet Insche pingsverlof zijnde militairen, te. Ber gen op Zoom in garnizoen, nek kramp was geconstateerd, werd het vertrek van'het 4-3 R.L naar Indo nesië, dat aanvankelijk op 7 Febr. was bepaald, uitgesteld. Thans Is de quarantaine-'oestand opgeheven en worden de met verlofzijnde raili- ±air«jt«:-uUit^yk.-.^t3,:v.FebruarrvJerug, verwachfc> Ïfêï vertrek van 4-3 H-L naar Indonesië" zal rui op Woensdag 19 Februari plaa's hebben. wordt veroorzaakt, achten wo maar. één oplossing steekhoudend: het vaststellen van. redelijke prijzen, zoowel voor den groenteteler ais den grossier en detaillist. Dit houdt dus ln, dat de consumentenprijs, Zoolang de vorst aanhoudt, eenigs- zins verhoogdzal moeVn worden. Treedt echter de dool iii. dan stijgt direct de aanvoer en kunnen de prijzen weer zoo spoedig moge-: lijkworden aangepast. Deze oplossing la. verre van ideaal, maar wij zjen geen betere. De consumenten zullen op dit puni het noodige begripmofeten toonen voor de onoverkomelijke moeilijkheden waarvoor de regoe- ring, de tuinder en de groentehan- del bij déze weersgesteldheidwor- den geplaatst- Aan het uit den gron-J halen der groenten en haar vervoer uit alle deelen van het land naar de steden, zijn thans: enorme risico's verbonden. Het lijkt, ons niet meer dan billijk, dat deze risico's dan ook door allen in ge lijke mate worden gedragen. .Minister wijkt niet Van goed ingelichte zijde deelt; men ons mede, dat minister Mansholt niet van zins zou zijn te wijkan voor het dreigen met staking van den groentenhandëi. Evenmin wil hij de veïtingprijzea,: vaststellen, daar naar zijn mea ning voor den handel bij dè hui dige maximum prijzen een rede-- lijke winst mogelijk is. Zou de handel Woensdag' inderdaad gaan staken, dan vertrouwt ^ïxj erop, dat het publiek gedurende eenlge weken - langer zouden' de moeilijkheden niet duren zich haast de vrij gebleven groen ten zal. bepalen tot geconser veerde en diepvriesgroenten. De minister achtte het niet moge lijk de thans geldende maximum prijzen,te verhoopten en over acht weken weer nieuwe in te voeren, Bij het vaststellen der veiling-' prijzen zou het naar zijn:'mee-* nlng noodzakelijk zijn een aan- voerplicht en een verdeeisysteein v in te stellen en hiervoor 'ont breekt thans het benoodigde per soneel om den gang van zaken te coptroleeren. - men ons voorts van de zijde der ondervakgroep mededeelt, onge grond. De kern van het conflict Onze landbouwredacteur teekent hierbij aan: De kern vari het conflict tüsschen minister Mansholt en den groente- handel, over het huidige systeem van maximumprijzen, isgelegen in de vraag: Waarom «el vaste verkoopprijzen voor grossier en detaillist en waarom geenvaste inkoopprijzen op de veiling?- Deze situatie acht de handel, onder de tegenwoordige omstandigheden on billijk en onhoudbaar. "En wel om de volgende reden: De aanvoer op de vellingen is thans zoo gering en de vraag. Juist naar groenten waar voor de prijzen .wijn vastgesteld, zoo groot dat het ln de practijk onmo gelijk is beneden den vastgesteiden grossiersprijs te koopen Het aanbod van b.v. witlof, roode kool en, prei. was ln de afgeloopen week zoo gering, dat de prijzen op liepen tot xespi 74, 19—25 en 42 gulden per 100 kg., terwijl aan den. consument niet meer mag worden berekend' dan 60, 21 en 25 cent per kg. Dit verlies berokkent de handel zichzelf, zal men zeggen; accoord, maar het grootste deel der consu menten vraagt zijn groenteman Juist om deze producten. Eu wat moet de handelaar nu doen als hij met honderd collega's op'de vei- lingb^nken zit en er worden b.v slechts 50 kisten witlof aangebo den? De groenteprljzen geheel vrij la ten lijkt cns. een onmogelijkheid want dan zouden zij rno hoog op- loopcn, dat het product voor de massa der consumenten niet be taalbaar zou zfjn. - Sir Malcolm Campbell zal trachten zijn eigen wereldsnelheidsrecord te •water te verbeteren in een speciaal ontworpen raceboot met jet-propul- sion", dé, Blue-bird". Deze boot Wordt uitgerustmei een, De Havü- land Goblin tl gasturbine-motor Sir Campbell bij het model van ie Op 8 Februari heeft de republiekeinsche regeering te Djocja een communiqué uitgegeven, waarvan de. tekst als volgt luidde: „Het kabinet, op 8 Februari te Djocja bijeen, besluit na over weging van de beslissing, d(jor hef Nederlandsche parlement be treffende de motie-Romme-Van der Goes van Natere genomen, welke beslissing de Nederl. regeering door bemiddeling van de Commissie-Generaal aan de Indonesische delegatie heeft over handigd; het standpunt van de republikeinsche regeering tc handhaven en de Indonesische delegatie slechts toestemming te verleenèn tot ondertcekening van het acoord van Linggadjati (zooals- vastgesteld na de republikeinsche kabinetszitting van. 13 Januari), dat.geheel gebaseerd Is op de schriftelijk vastge stelde artikelen van de. overeenkomst alsmede op de toevoegin gen, vervat in de minuten en de officleele correspondentie tus-; schen de beide delegaties. - - Dé Indonesische delegatie heeft'de opdracht gekregen de Ne derlandsche delegatie hiervan in kennis te stellen". Us. kanonneerboot .Van Speijek" is' van Amsterdam turér!ïnif£% Indië vertrokken ter aflossing van 'de Johan Maarife" sedert het'begin voh hél vor tg jaar vertoefi. De oorlogsbodem^, v!*: V;- ':i'verlaal de ktlde\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1