t CAFE-RESTAURANT DE SCHIEDAMMER Minister Mansholt verklaart groentenhanciei den oorlog Veel lof voor minister Drees in de Eerste Kamer sfA r ikfetW£STEN fig ffe-taum/KJUAiie h.aUn. R CH U55EN5TR;4D3 TEL-3D270-38S2I RED. EN AUM LANCE HAVEN 14] SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON BMOO REDACTIE. TELEFOON 5S5Ö5 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK JI CENT. PER KWARTAAL f 4. LOSSE NT7MMERS t «.W ZEVENDE JAARGANG NO. 37 DONDERDAG 13 FEBRUARI 1947 Vakgroepen hun verordenende bevoegdheid ontnomen-, t. NIEUWE BONNEN voor hot tijdvak van 16 Februari tot en roet 1 Maart 1817. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA. KB. KC 703 (strook no. 1) 61-1 brood 800 gr brood 61-2 brood 400 gr brood 61-1 boter 125 gr boter 61-2 boter 125 gr marg. of 100 gr vet 61-3 boter 250 gr marg. of 200 gr vet 61-1 melk 4 liter melk Gl-2 melk 7 liter melk 61-3 melk 7 liter melk 61-1 vleescb 100 gr vlwseh 61-2 vleesch 400 gr vleesch 61-1 alg. 250 gr kaas 61-2 alg. 2 eieren Gl-I> ros. 1600 gr brood 61-E re». 200 gr kaas BI-K re». 300 gr broed Bonkaarten K!>, Kfc 703 (strook no. 1) 62-1 brood 800 gr brood 62-1 boter 250 gr boter 62-2 boter 125 gr marg. of 100 gr vet 62-2 melk 12 liter melk 62-S melk 12 titer nivlk 62-1 vleesch 100 gr vleesch 62-2 vleesch 100 gr vleesch 62-1 alg. 100 gr kaas 62-2 alg. 2 eieren 62-R res. 800 gr brood 62-U res. 500 gr rtfst of kin dermeel (uit rtfst bereid) of Idnder- biscults. Bonkaarten MA, MB, MC, ME, MF, MG 703 (strook no. 1). 61-4 brood 800 gr brood Cl-4 boter 250 gr boter 61-4 marg. 250 gr marg. of 200 gr vet fit-4 melk 5 liter melk Gl—1 vleesch 300 gr vleesch 61-5 vleesch 100 gr vleesch 61-t kaas 200 gr kaas 61-4 eieren 5 eieren Op 20 Februari zuilen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnaperingen en tabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Februari a,s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop' eerst met ingang' van Maandag 17 Februari a.s. mag worden gekocht. De niet aangewezen bonnen van de bonkaarten 7bl kunnen worden vernietigd. Geldig blijven slecht» bon 59-1 en 60-1 algemeen voor petroleum. Koppige brand in Oud-Amsterdam Grachtenhuis uitgebrand Een felle brand, d:e mei zUn hoog door het dak slaande vlammen tot in den verren omtrek zichtbaar was. heeft Woensdagavond een oud-Am- sterdamsch grachfenhuls geteisterd. Het' s'ond spoedig vast, dat er geen bewoners ln gevaar waren, zoodat de brandweer zich slechts behoefde te bepalen tot het bluschwerk, dat in den vrieskouden avond niet mee viel. Omstreeks zeven uur Is het vuur uitgebroken aan de achterzijde van het pand Heerengracht 250, waarin de kantoren gevestigd zijn van de levensverzekering maat schappij ..De Oude Haaesche van 1836" Mei twaalf slangen werd het vuur aangetast, maar desondanks hadden de vlammen zich tegen acht uur een weg naar den voorkant van het huis aevoch en. Om negen uur was de" brandweer meester ran het ter rein, maar de bhisschlng duurde tot in den nacht voort. Drie verdiepin gen en de zolder zijn geheel ui'ge brand. Omtrent de oorzaak van den brand viel nog niets.mede te deelen. DAGBLADEMPLOYE'S IN PARIJS STAKEN journalisten smokkelen nieuws De Fransche regeering heeft gis teren geweigerd de eischen tot een loonsverhooging van 25 V» van de Fransche dagbiademployés ln te willigen. Alle vakvereenfglngen van typo grafen hadden tevoren verklaard, dat zij Vrijdag in staking zullen gaan, Indien de regeering hun eischen niet inwilligt. Inmiddels heeft een staking van een gedeelte van dagbladarbeiders te Parijs zich tot de provincies uitgebreid. De staking onder het administratieve personeel van de Parijsche kran ten heeft de Journalisten er toe ge bracht op allerlei manleren hun nieuws op de redactletafe! te bren gen, waarbij zij zich niet ontzagen een levendige smokkelactivltelt te ontplooien, toen de stakers posten voor de kranteribureaux hadden uitgezet. Xntusscben beeft het bestuur van het Parijsche Joumalistenverbond gisteravond een „dagorder" uitge vaardigd, waarbij den leden werd bevolen geen functies van het. sta kende' personeel over te nemen. Aar. boord, van dg „Willem Barendje", kort voor dg aankomst in het Zuidpoolgebied. Een bokswedstrijd tusscher. twee leden van de beman- ntr.g gaf dén cineasten De Hoer en Strijbos gelegenheid wat afwisseling in de dagjournalen''ie brengen. Het sportevenement werd ook door de andere opvarenden boa gelijk grtvaardeerd. Sjahrtr over de out werp-overeen komst; Corporatief Portugal De middellandsche zee. heeft in iedere eeuw van onze beschaving beweeglijke onrustige volkeren aan zijn bevers gezien. En als-wt) 19Ou als Jaar van uitgang nemen, hoeveel resoluties en boe- veel dictatuur hebben er dan wei hun haan laten kraaien uit de Mid- dellandsche Zee-gebieden! Balkan Italië en-Spanje hielden niet op aan de Portugeesche grens, doch staken het Portugeesche volk ook aan, tn vroeger jaren met een steeds weer terugkeerende neiging om omwentelingen teniet te d^en met een evenmin geslaagde om wenteling of, later, met een systeem dat geënt werd op Mussolini's fas cisme. Dit laatste, steunend op het duo Carmona'Salazar, handhaaft zich nu al bijna twintig jaar. Het meerendeel der Portugeezcn be treurt het wei, dat er geen persvrij heid Is en geen vry recht tot ver gaderen, maar het schikt er zich m: bet is een minderheid die on- dergnmdsch moet werken en die het herstel der democratische vrij heden tracht te bewerkstelligen. Binnen! andsche crltiek. dringt haast niet tot de buitenwereld door: in October verleden jaar nog een militaire opstand ln Porto zonder eenlg ruCces. en zeer onlangs een waarschuwing van bet lid van de Natlondle Unie, Pacheco de Amorim, dat er Inflatie dreigt en dat de arbeidersklasse er zeer slecht aan toe is. Bultenladsche critlek 15 zwijgzaam geworden men kan niet twintig Jaar achtereen het- zellde blijven verwijten aan een land vanwaar weinig agressie dreigt. Alleen de tTNO gaf onlangs van haar afkeer blijk, toen Portu gal het lidmaatschap aanvroeg, (daartoe min of meer aangezet door Engeland en Amerika); bet hep uit op een afwijzing, waar van Lissabon aan Rusland de' schuld gaf. Van alles wat niet lukt, geeft Lissabon aan Moskou de schuld; 2glfs als de Portugeezcn op een filmfestival geen prijs be- nalen. Is het de schuld der Rus sen. Toen dit iaatste te Cannes het geval was, schreef de Llssabon- sche Dlario de Manha mismoedig met een zeer vetten kop „Portugal eens te meer slachtoffer van het Russische. veto". Maar opwinden doet men zich niet. \yeemoedlge berustingla het kenmerk bij de meeste Portugeezen, of zooals wij onlangs weergegeven lazen: „WIJ, Portugeezen hebben onze roeping in de wereld vervuld. Wij hebben de andere werelddeelen ontdekten ontsloten. Nu zijn wij een klein. beschaafd arm volk met het oils vreemde 8panje bi den rug en vöór ons de oceaan die door mach tige groote mogendheden wordt be- hcerseht. Het doet ons niets, dat wij op het cogenbJik het op drie na grootste Imperium ter wereld zijn". Treurig, zoo'n uitlating, als men een overzecsch gebied heeft fo.a. Angola, Mozambique) i'Je volop zorgen voor suiker, kof'ie. koren, maïs en katoen. Een ander zit er naar te snakken l Te Hoorn werden Dtnsdog harddroverijen mei orresfeden gehouden. Eenige deelnemers in actie. Smienten helpen mede in den kalenslag. Ongeveer sao'student^n hebben gehoorgegeven :aan den oproep, om gedurende desluiting van de Hóagésehool in. de w>>ncn ie 'gaan v ;>s„ Ten groep, kranigevry. willigers voot 'net gebouw, waar sy gekeurd sullen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1