1 m mmë C D 3,Mm mém, yOnt'ifcftf wvtdt -uit a STADSNIEUWS 1 „SPES" Nol. Tamboer «Oome Keesje" voor de V U. Groot-Brsttarinie gaat vooruit C! idge Bodega BAGATELLE BOPIGAjDISTiN" RSIZ BAR 'h (jonde ttf%.... TUDOR HENK v. d. JAGT Na zeven jaar weer Wr-.nu»u94 SCHIEDAM Met teeken van tacc» a!,vi «selinq. galante avonturen, waag- Bekw. Koper-Bankwerkers Leerlingen IPASSAGE Desnna Durbin Propagando-ovond Blindenzorg De vereeniging voor algemeene blindenzorg.- „Steunt ons stre ven"". die haar werkzaamheden l uitstrekt tot. Rotterdam en zijn omgeving, hield In het.. Voltesge- boüw etm propaganda-avond. die /■vin de eerste plaats bedoeld was w voor de vereenlgingen, in welker •v krin^ de groene collectebus van -Blindenzorg'* een regelmatige •x gast Is. De voorzitter der vereeniging de heer M Pantekoek, gaf in 2Ün openingswoord een overzicht van het doe! ran ,31'ndenzorg": de behartiging van de stoffelijke be. Jangen van hulpbehoevende blin den. Dit werk zal binnenkort een zeer belangrijke uitbreiding on dergaan. Per 15 Maart krijgt de vereeniging, de beschikking over een villa te Apeldoorn, die zal worden ingericht als rust- en vacantlehuis voor blinden, die op '_f medisch advies naar buiten moe ten.Een prachtig resultaat, dat -alleen tot stand kon komen door de offervaardigheid van velen. Eet gedeelte van den avond na deze inleiding werd geheel be langeloos verzorgd door het caba ret-gezelschap .De Boré's". de accordeonist John de Vries etl 't dansorkest The Mem-makers onder leiding van Eer Jansse. De ïaatsten verzorgden ook de mu ziek bij een gezellig bal. De Sch'edamsche Volksuniversiteit organiseert op Maandag 34 Februari in Musis Sacrum een voorörachts- avond. die n!e' alleen toegankelijk Is voor haar leden, doch voor alle be langstellenden. De bekende voor drachtskunstenaars - Willem van CapeDen, alias „Oome Keesje" van de V_A.R.A^ en Kommer Kleyn. dien men kent van de A V.R.O.-iflt» zendingen, zullen dan optreden met een gevarieerd programma van voordrach en en sche'sen. Kaarten voor dezen avond zijn verkrijgbaar bij ons bureau, Lance Haven 141. en voorts op de rol een de adressen: Passage IS. Broersvest 3. Oerrit Verboom raat 17. Rubens plein 16a. Boerhavelaan 124 en Oude Maasstraat 35< „B RE DERODE** VIERDE VASTENAVOND 'i Het R. K. tooneelgczelschap „Bre- derodeT- heeft jer gelegenheid van haar Vastenavondviering een opvoe ring gegeven van een blijspel in drie bedrijven Van7 Mar. Jansen en Ge» rard Nieten, ,,'t Gouden Kalf. Veel tijd om te. repeteeren had men na -Pracht idee" niet meer gehad, en ditwas dan ook wel terdege -i merkbaar. Het doel. een vroolljken svond te geven, wero echter, volko men bereikt. Gelachen Is er genoeg. Een gezellig bal met muziek van ..The Merrymakers" heeft den avond besloten. Vanavond en morgen zijn er repri* jes. ,v Klaverjassers in feeststemming De Schiedamsche klaverjassers hebben in zaal Odeon te Rotterdam op feestelijke wijze de comp? li'.e besloten; Nadat de RewtWpen*prii^ zen door den Voorzitter tóJririe ze- gevierende vereeniging waren, uit- gereikt kwamen Fred Fagel en rijn gezelschap, de Wama's en het Syl- vester-balietaan bod. zy brachten met groot succes de revue „Uit den brand". Een gezellig bal. waarbU de band van Ferry Overdijk de muziek verzorgde, was er tot slot van den avond. Kafottersfcest De Kajotters van de Stngelparo- chie hielden In he*. VereenigiDgs- lokaal hun Vastenavondfeer. waar voor zij zelf een programma ba el- kaar hadden gezet Het is een revue- programma geworden, dat er zijn mocht Dat men van alle marleen thuis was, bewees wel het optreden van een eigen Kajottorsband. die be* muzikale gedeelte van den avond, welke" met een gezeUig sa menzijn werd besloten verzorgd. De voorzit er der afdeeling. de heer i Lindeman, heeft den avond met een kort woord ingeleid- FEESTVERLICHTING IN KETHEL In Kethel zulten op-den uationa- len-feestdag geen bijzondere feeste lijkheden pleats vinden Wel Is er, op lnitla'ief van de plaVseJIJite Onnievereemging. bij de twee ker ken een flood: Ight-verlichting aan- gebracht, zoodat op den avond van den feestdag ter eere van de ge boorte van een prins of prinses de ■- twee kerktorens in een zee van licht zullen baden. De Kethelaren. die bun feestvreugde wel eens willen ut en in een dansje, zullen hiervoor naar Schiedam moeten komen. BUKGEUJKK stand GEBOREN: Adrlaan M.. z v' A M v Westen en H C v Berkum. EK laan 261: Helena C, d v Th J den Hollander en M v Hagen, Boer- h ave laan H Petronella J, d v J P Post en P J So linger, Strijensche- straat 20; Maatje M. d v A Wllle- boordse en A J J Voogd, Tuin- laan 70. OVERLEDEN: G Krabbendam. 52 J. Nassaulaan 75: E J H Plan- beek. 66 J, Fabrlstraat 88; A L H v Moss- laar, 3 j. van Marumstr.3. J SCHOLEN WORDEN GESLOTEN Het meenendeel der scholen ln onze s ad zal aan hel eind van deze week de deuren moeten sluiten' we- ^jens kolenschaarschte. 8IJ enkele scholen beschikt men nog over eenl- sen voorraad, zoodat men deze nog geopend kon houden. Langer dan te be- eind van deze maand k&n dit echter ook niet. Doordat men op het gymnasium een bijzondere soort kolen gebruikt, waarvan nog vol doende voorraad aanwezig is. zullen de lessen aan deze school gewoon voortgang vinden. Waarschljnijk zal de examen-klasse van de Rijks H.B. S. hier worden ondergebracht. Ook voor de examenklasse van het Mulo ocderwys wordt een dergelijke op lossing gezocht, om deze leerlingen, die och reeds zooveel stagnatie by hun onderwijs ondervonden door den oorlog, nog niet meer achterop te doen gerakeu. Casrantsoen blijft gehandhaafd Wat de brandstoffen voorzie ning betreft, ziet de toestond er in onze stad niet rooskleurig, doch ook niet direct wanhopig uit. Door den regelmatlgen aan voer per trein is de handel in staat het publiek op de geldige bonnen van kolen te voorzien. Het is echter mondjesmaat, zoo dat slechts bon voor bon geho noreerd kan worden. Het huidige gasrantsoen wordt -voorloopig nog geliandhaafd. De gasfabriek.'die nog over vol doende kolen voor de gaspro ductie beschikt.' is zelfs een niet te verwaarloozen factor ln onze kolenvoorziening. want zij is in staat. ca. 2000 mud kolen aan den handel af te leveren Felicitatie-registe^ Op den komenden natloualen feestdag, alsook op den daarop vol genden dag zal er, gedurende de uren dat het Stadhuis voor het pu bliek geopend is. voor een ieder ge legenheid bestaan, om in de aldaar neergelegde fellcitariereglsiers te teekenen. Bij het tcekenen kan een bij drage worden afgegeven voor het werk van de Stichting 1940—1945. die zich voorstelt een huldelhjk aan te bieden aan het Prinselijk paar. De registers worden uiterlijk twee dagen na den feestdag opge zonden. Filmavond Voor den* filmavond, die de Singelcongregatie gisteravond in de zaal van den RK. Volksbond organiseerde, bestond ondanks het koude weer betrekkelijk veel belangstelling. In het program ma werd o.a. vertoond de film „Vadertje Langbeen". Uit he* politierapport A. J. V. ui* Monster is door. de politie aangehouden wegens hei ver voeren van gedistilleerd zonder de hiervoor vereischte papleren- in be zit te hebben. Hevige sneeuwstormen teisterden Noord-Engeland. A'o&y Royton Junction op de Rochdale-Manchesler-H}n geraakte een trein ingesneeuwd. Poolsche soldaten zeilden den trein uitgraven, doch dit plan móest worden opgegezfn. - ROTTERDAM Agenda Tooa»tlr v .n 11 13 ..en H Febr.:Muals Sfccrum 8 uur: TooneeigMel schap „Brcde- ro<*»" met Het Gouden Kaïr* 33 Februari: R K VoIkdJond. 8 u- Magna Pete met „Het Vierde Bee*t". Films: - Passage 2. 8.43 en 8.15 u.. Za en Zo 2. 4 30. 6.45 en 8.15 u vijf bakens voor Goïro met Er leb voo Stro- tttim Op *t toonee) The 4 Ralley'r blcycle-acL MonoDale 2. 7 en 3 uur. Za 2 5. 7 en 9 uur. Zo 3. 5, T en 9 uut- Havenkwartier mei Jean üabin Feestavonden edt- 13 Februari, Vblkssebouw, 8 uur: Buurivereenlginjs! Ampèrestraat Vergaderingen! 14 Februari. Zaal Tivoli.: 8 uur: Openbare vergadering C. P. N-. H Gortzak, spreker.. Distributie-agenda Vrijdag vindt in het diütributie- Xiin "1 aar< de Bioer3vest de uitrei king plaats van nieuwe tevensmldcfc? len-- tabBks- en ve— ^erfngenkaar- ■ert wior ritino- beelnt met ie letters Wit Lm. Z. Het kantoor is geopend van 812.30 en 2—5 uur- Men .dient distributiekaarten en le vensmlddetenkaair, K 70i mede te .brengen 3. Ontsnapte NSB-burgemeester had pech In het dorpje Middeistum (Gr.) werd in de bezetting een burge meester aangesteld, J. de G. een koopman te De Beemster, die was klaargestoomd op de bekerde „bur- Remeest: r-cursus'De G. was een felle N.S.B.-eT, hij werd spoedig de schrik van het dorpje. In de land wacht vond bij een gewillig werk- tuig. Na de bevrijding werd bij opge sloten in bet Intemeerlngskamp „De Slikker" te Pietersburen (Gr.), waar h(j werd bewaakt door de ge broeders schollema. Een van de broers werd na eenigen tijd adspi- rant-agent van. politie te 's-Gra- venhage. Enkele, weken geleden hoorde hij van rijn broer, dat de voormalige b urgemeester van Mid deistum kans had gezien te ont snappen. wie schets zijn verbazing, toen bfj dezer- dagen De G. op den Rijswijkscheweg te 's-Gravenhage zag loopen. De G. Is thans weer naar. „De Slikker" overgebracht. Tentoonstelling in Gerxon „Onze vriendschap eischt een volledig begrip van eikaars pro blemen en plannen. Met deze tentoonstelling hebben wij daar om getracht u iets te laten z'en van het leven van Groot-Brit- tannic, onze dagel\jksche vreug den en zorgen, onze plannen voor den wederopbouw en de verwachtingen van een betere toekomst voor ons allen?. Met. deze woorden richt zich het Britsche volk tot he; Neder- landsche op de tentoonstelling ..Britain Goes Ahead", die van 12.tot 26 Februari In het gebouw van Gerzon alhier wordt ge houden. In denzeifden geest spraken Woensdagmiddag de heer E. L. Wclff. vertegenwoordiger van de Gerzondirectie. mr. Rogers, de Engelsche Consul-generaal in Rotterdam en burgemeester Oud. die de expositie officieel opende. Mr. G. R. Gauntlett van den pers- en informatiedienst der Britsche Ambassadein Den Haag gaf den genoodigden, on der ~wie zich vooraanstaande personen uit het stedelijke cul- tureele. ambtelijke en bedrijfs leven bevonden, een beknopte technische uiteenzetting. De tentoonstelling, die op tournee is door ons land en vervolgens naar Vlaamsch België overge bracht za] worden, is één. van acht soortgelijke ..monsterkof fers", die op het. oogenbük Europa doorkruisen. De soberheid van den gehee- len opzet geeft een zeer getrouw en eerlijk beeld van he1" Engel sche leven thans, want „Auste rity", dat is soberheid, is het wachtwoord in naooriogsch En* geland. In tegenstelling tot de Naval Exhibition, die in Augustus 1945, eveneens in Gerzon "gèhoudén, werd. bestaat dézetentoonstel ling dan1 ook bijna uitsluitend uit foto- en platenmateriaal; RA D107. ECiELo Ik tea' radiosegels noodig. vijf stuks Ik betaalde met een tientje, stak de zegels ir. m'n 'sak. maa" t er gat de vijf gulden terug op te nemen. Toen ik even letter den amb tenaar irt'n domheid bekende, kot de goede man stelt natimrlijk- ttt'J meer herinneren ze mij atof met terug gegeven te hebben. liet. na tellen ï'Oii de segelkas leverde geen batig 'saldo op, hetgeen dus zeggen wttde, dat iemand achter mij^in he> rijtje zich over mt)n vijf piek ont fermd had. Er restte mij niets anders dan met m'n zegeltjes van twee in plaats van één gulden per stuk huiswaarts te tijgen, waar «ft) nieuwe kopzorgen wachtten, ttl. 'se zóó listig weg te stoppen, dat mijn jongste dochtertje se niet vinden sou. Dat kind. drie jaar oud en een schat, lijdt aan een ernstige kwaal, de knifiziekte. Al wat se te pakken krijgt, onverschillig wat, levensver zekeringspolissen, bonkaartenpapie ren geld. se knipt het ijverig aan flenters; Ook mijn radiozegels...., die haar alziendoog in een onbe waakt oogenblik had ontdekt.... Wat te doen? Nieuwe koopen, die me goed uitgerekend op drie gulden per stuk souden komen? Geen kwes tie van. Dan liever snippertjes zoe ken, puzzelen en plakkenAt een paar avonden ben ik daarmee bezig. De radio speelt onafgebroken en op volle kracht; ik wil waar voor tntjn geld hebben! "j- dat echter zoo tot het oog spreekt, dat men het gemis van modellen en objecten in natura niet behoeft te voelen. Foto's en aanplakbiljetten Het eerste gedeelte is gewfjd aan het naoorlogsche Engeland, zooals ook deze heele tentoon stelling geen oorlogs- maar een vredeskarakter draagt. Verschil lende facetten van volksgezond heid, voedingsvoorlichting, wo ningbouw en prefabri cation zijn op enorme groote foto's afge beeld- Dan volgt een interessan te serie, behandelende de in schakeling van de arbeidskrach ten in de oorlogsindustrie en de „reconversion".^ de overschake ling op vredesproduetie. Sociale verzorging en ontspanning voor de fabrieksarbeiders, een uitge breide fotomontage van de so ciale verzekering en tenslotte de plannen voor den wederop bouw; van stad en land besluiten deze afdeeling.; Circa honderd aano'akbniet- ten. alle bizonder raak. soms *e!fs bepaald kunstzinnig, ver tollen meer dan woorden kun nen. over het leven in Engeland gedurende den oorlog. Zij - grijpen den toesehouwer dadelijk, eaan recht op den man af en hebben in series soms de aantrekkelijkheid van een ver volgverhaal. lil een zijzaaltje worden ver schillende malen per. da~ aller lei documentaires' vertoond, die ongeveer drie kwartier duren. DAN C*l N G Oord ischeMraat weg 387 Tel 74818— 70957 (hij emdpum lijn 9» lederen Znlerdag. en ZondaeavnrKl GEHll I G - DANSEN t The Old Traveller* SWINGEN VERBODEN ZAAL TE HÜUP V AL.LE DOELEINDEN «-GRAVENDIJKWAL 138 TEI.EFOON 38744 U weet het wel Er is maar één C HUISMAN - TELEF 19130 «j. Ber*we* (hoeft NoordsinKel' SCHOUWBURG - ZUID DANIflhlft wmaHO 8? Itctam Z (ül 31MJ teder* Zun dag the dansanl v 1—6 uur entree «0 C O CBN'BA All HANSEN V S-t2 u ZAl EN TF HUUR M WH1 PKHSON'KN C)tf)nar men heen aaall Eig.: Wm. Nolföe Dancing Bourgondië cnarluisehe Kencsmge] «8 OPENBAAR DANSEN *s Zaterdag? en 's Zondaar» van 8—t? uur v Entree f 1- THEO KLOEN NIFOWE BINNENWEG 210 DIERGAARDESIXG~L fi Wie niet adverteert, wordt vergeten VLAARDINGENI Redactie Rmminriii 47. viaarrtinsen A*entüchap viaardtniten Groen v Pnnstererjtr vjaardiu^ei Ambnehf Merellaan 31 li Voorwêdstrijden voor kampioenschap 71/2 Voor de wedstrijden om liet bil jartkampioenschap van Nederland anker kader 71'2. iie van r6 t'm 3 Maart in Den Haa^ worden gehou den. hebber dertien spelers Inge schreven De Leeuw en Sweerlng (Amsterdam), v. d. Pol en Elchels- heim (Rotterdam), Van Vliet, Metz en Lubach (Den Haag), Tee- gelaar -(Leiden), Jacobs (Roosen daal) De Ruyter ,.;i< Waalwijk),* Wevers (BnschëdeV, Kobus (Haar lem) 'en Kruithoff (Barend-echt) Ómdat slechts acht spelers tn den eindwedstrljd mogen, uitkomen, moeten er yoorwedstrijden worden gespeeld, waarover de wedstrijd commissie van den NedL Biljart Bond een -dezer dagen een beslis sing -al nemen, Zwaiuwenploeg voorGent Dezelfde spelers van de Zwalu wen-ploeg, die voor den niet door- geganen wedstrijd tegen net Haag- sche elftal waren aangewezen, zullen worden uitgenoodigd voor de match tegen de Roode Duivels in Gent op Mardi Gras. In verband met den geringen beschikbaren tijd ls er vaj, afge zien nog een oefenwedstrijd te spelen. Dorpentocht door de Alblasserwaard Zaterdag, 15 Februari, organi seert de Zuid-Hollandsche Ijsbond een dorpentocht op de schaats door de Alblagerwaard. De start vindt plaats om 10.30 uur te Albiasser- dam.Deelnemers uit Rotterdam kunnen met de autobussen yan 8.30, 9.00 en 9.30 uur van het sta tion D.P. vertrekken. WEERBÉRICHT WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Zwaar bewolkt mef plaatselijk ne vel of mist, geen neerslag van be- teekenis/* matige wind tusschen Noordoost en Oost, aanhoudende meest matige vorst Waarnemingen hedenmorgen 8.40 u. Luchtdruk 77i9.2; wind N-O 2: temp 7—7.2; max. temp. 8.8 (gistermiddag 4 uur); min temp 8.0 (hedenmorgen 1.40 uur); weersgesteldheid: betrok ken. VLAARDLVGEN KRIJGT EK EEN INDUSTRIE BIJ Iedere echte Vlaardinger weet op de Kon WUhelminahaven de oude glasfabriek aan to vijzen, waar ien- 'a11en laren eenden hard gewerkt werd. De fabriek lag al jaren stil. tot de heer Kon van de N.V Kon's Edeiglas te Leerdam de rank eens eing bekijken en tot de conclusie kwam. da: er in VJaar- dinaen op het gebied van de glas- prod"cle nog wel Iets gedaan kan worden Er werden proeven genomen op allerlei gebied en men slaagde er: ln een el&zen knoop te fabricee- ren van een zeer goede kwaliteit ZooaJ? men tt-isewwerden deze Vnoo- nen voor. den oorlog uhsluitend uit he: buitenland betrokken. De otide fabriek wordt, intussclffiti" gereed gemaakt om de productie, die in her berin nog slechts .ec-n gerinaen om- rang heeft, ui* te breiden. Er wer ken voorloopig alleen vakmenschen uit Leerdam, maar he* Is d" bedoe ling dit personeel zoo spoedig mo- gplilk door Vlaardingers te vervan gen. - VÓËKSONDERWUS Op de dezer dagen door Volks onderwijs gehouden vergadering werd besloten over te gaan -ot he> vor men van wfjken in de gemeente met afzonderlijke wijkbestoren GROOTE NIWÏN-AVOND 1 Ook de Zakenstudiekrfng verleen' zijn medewerking aan de NIWIN- actie en wel door het brengen van het toonee ls tuk Amor in de pas torie". De opvoering vlnd> plaats op Woensdag 19 Februari in de zaal .Harmonie. Het knapenkoor o.i.v. Nlc. Korver verleent eveneens mede werking, MERIJPmE GUZEN' Het Cultureel Centrum is er ln geslaagd beslag te leggen op de be kende film „MerijntJe Gijzen", naar het boek van den in den oorlog vermoorden schrijver A. M. de Jong. Mr. C. A. .de Ruyter-de Zeeuw spreekt op deze bijeenkomst, welke word' gehouden in Luxor op Zon dag 16 Februari, over „Het kind in de samenleving". V" D.SJ V. „NIEUWE KOERS" De pas opgerichte afd.^Vlaardin- gen van de D.S.J.V. „Nieuwe Koers" hield dezer dagen een vergadering in het. Volksgebouw, waarby her hoofdbestuurslid Jan van Stralen sprak. VLAARD IN GEN KRIJGT KOLEN De burgemeester van Vlaardingen deelt mede, dat ter voorziening ln het tekort aan huisbrand, tegen In levering van een geldigen brand- stoffenbon, via de kolenhandelaren. een eenheid Amerikaansche kolen ter beschikking zal worden gesteld. Het publiek'dient zich voor verkrij ging van deze kolen in verbinding te stellen met zijn eigen, brandstof- fenhandelaar. Bep van Kiaveren in i Rotterdam Zooais Bep van Klaveren op deze foto staat afgebeeld zag hij er Donderdagmiddag, toer hij de „Sibajak" verliet, niet uit. Na een verblijf van ruim zeven ja ren In het warme Indle en Aus tralië viel hem het Nederiand- sche klimaat van- deze dagen wel wat koud op zijn gespierde body. Verwelkomd door> familie leden en talrijke vrienden en 'bekenden uit de bokswereld, die hem aan de Lloydkade hadden, opgewacht, zette" ide populaire bokser 'voet op'-vaderlandschèn bodem, vergezeld van rijn Aus tralische ëchtgenoote. Van Klaveren en zijn vrouw nemen voorloopig hun lntr<?k in de ouderlijke woning in de Van Rhijnstraat. Bep zal .spoedig in training gaan, want hij is vast van plan, binnen enkele maan den weer ln den Nederlandschen ring te boksen. Van het* succes, dat hij daar bij oogst, zal afhangen, 'in hoe veel wedstrijden en.tegen welke tegenstandera de thans 39-jarige bokser nog zal uitkomen, K.N.V.B. mist,10.000,— Op het kantoor Noord-Holland van den. K.N.V.B. zijn onregelma tigheden ontdekt. Sedert 1 Febru ari ls de administrateur L. P. voortvluchtig. Uit een onderzoek van de ftnancieele commissie bleek dat sinds October j.l. de boeken niet meer waren bijgehouden. Voor zoover men dit thans kan vaststel len, is er een kastekort van 10.000.—. V Scheepvaorf AANGEKOMEN SCHEPEN I 12 Februari; Vulcanus A'dam Tanger Hudig Veder bijlegger R'dam; Elyslan Coast Newcastle Burger LTselhaven stukgoed; Michael J. Owens Balti more Vlnke Waalhaven kolen: De- rindje Bordeaux per-slbt Tyne Vin- ke Schiedam ledig; Walenburgh Casablanca Muller Merwehav. stuk-, goed; Llbelle Antwerpen Hammer* stein Jobshav. stukgoed.- - ■i J3 Februari Stad Maassluis Chili Hudig Veder Lekhav. stukgoed; Gaasteriand Goo- !e SSM Parkhav. 'ledig: Soemba Vllsslngen Wagenborg Parkkade stukgoed; Prague Harwich Hoek van Holland; Antwerp .Harwich Hoek van Holland; Aspen Valencia Hudig Veder Lekhav. fruit;. Bellatrix A'dam' Hudig Veder Lekhav stukg VERTROKKEN SCHEPEN 12 Februari rv' Clan Cameron, Glasgow via An-'- werpen; Hav, New York; Castor, HelsLngfors via HullAudacity, Dro- gheda; Mlzar. Noordzee; Export, Londen: Oranje Nassau, Harwich; Vienna, Harwich. Wind Noordoost, flauwe koelte, kalme zee, bewolkte lucht. SCHEEPSBE WEGINGEN Adinda, 9 te Singapore; Aldeba- r* ran, 12 te Hallfax; Antonla, 9 v Hongkong n Miri; Averdijk, 11 v Tacoma n Portland Oregon; Am- stelkcrk, 7 v Freetown n A'dam; Arak, 10 v.Vliasingen n Rotman; Annam, 9 v'R'dam te Kohsichang; Baralt, 10 te Mobile; Blommera- dijk,, 11 te Havana; Boswxirth,/10 te Londen uitgekl. n R'dam; Bier- vliet, pass 10 Dover om "de Oost; Bantam, 8 v Bombay n Batavia; Bacchus, 9 te La Guayra; Calchas; pass-10 -Gibraltar,naar Oost-AÜ6 uapëllaV 11-■V^A^tvèKsJ^ '■pèö-*mr^ShötobamiyCörhfettn^ Goole n- Par;'tüKfcJjh ".h- '7'Dulvendyk; thuis 10 v San Fraa- - "f cisco n Los Angeles; Diana V, 9 te Goole; Euryades, 10 v Batavia n A'dam; Frisco, 11'te Nlei; Frlsla, .10 tè Cherbourx; v Gainesville Victory, 9 v New York n Antwerpen en R'dam; Hvassafell, 9 v R'dam te Reyk javik: Heron, pass 10 Lizard naar Curacao; Jean Lykes, 10 v R'dam te Gal- vesbon; Julius, 7 v R'dam te Ko-' penhagen; r Kyska, fl v New York n. R'dam; Leonard a L. Romero, 9'v Balti- more n Nederland Leon S. Merrill, 11 v Philadelphia n R'dam; Michael, 8 v Port Albeml naar R'dam: Midland V ctory, 9 te New York; Muncie Victory, 10 te New York: Oglathorpe Victory, 9 v New York n Antwerpen ei- R'dam; Oranje, pass 12 Gibraltar n A'dam; Oranjepolder, 12 v Londen naar R'dam*. Olse, 12 v. Parijs te Ant- werpen: Prima, 12 v Londen te Antwer pen; P'nguin, 8 te Dundee; Piet Hem. 3 to Sandn&es; Polydorus, B te Bi tavla; Quo Vadis, 11 te Shoreham: Robertnellls Lewis, 9 v Balti more n Nederland; Regeja, pass 9 Dover n Goole: Ralmo Ragnar, 30 v R'dam to Gdansk; Samaria, 11 v St. Thomas naar Martinique: Seaboard Trader, C te NaruUmo; Stal. 15 v Algiers te R'dam ve**w; Stensby, 3 v R'dam' te Baltimore: Sirius. 4 v R'dam te Westervik; Stogeborg,7 v Stoek- ho'm n A'dam en R'dam: Treventhoe, v China 10 t* Lon den uitgekl n Antwerpen en Rdam: Thames. Ribt 9 v Falmouth n Twente. 8 R'dam to Boston Line: Utahan. pass 10 Balboa n Ne- dcrla id; Vecht, 8 op de Tees; Wegro, pass 11 Vlisstngen n Jér sey; Wlm. 12 te Antwerpen* Wel tevreden VII. 8 te Bo«*on Line; Wüd Ranger. 31 vR'dam to Bremen; Zuldland. 10 v MUfordhaveü n Port Talbot tl étac. 'J' 350. W» ie waard «n zijn vrouw allebei flauw gevallen waren van schrik over zijn onzichtbaar held moest Daanljt bet zelf ouk wel gelomcn. Hi, v..'eintz even op het bed zitten om er over na te denken S-v'en ondertussdien sleepte ik de twee slachtoffers, die ol weer begonnen te ontwaken, de gang op en deed 'de deur np slot „Ziezop". zei ik: ..Nu gaan we vlug aan hel werk véór er nog meer ongelukken geheuren Trek vlug ie kleeren aan, die zi;n niet onzichtbaar. •Dan kan ik tenminste zien waar ie bent. Uaantje Mijn dikke er—J sch.cn erg onder den mdrua van hel gebeurde, bij kleedde zich zwijgend aan en toen hij daarmee klaar was stond ik toch ook »cer even beteuterd te kijken. géne'-%\Vant de kleeren om zijn onzichtbaar lichaam '- gaven wc! precies den vorm van Daantje aan, ma.-r teAdeipUalAriviie nief bedekl waren, rooals njn gezicht, handen enrkniefti." kwamen nu veel erger uit. „ls,- er nu nog iets bijzonders aan me te zien", piepie Daantje angstig. ..N-Nn". zei ik eerlijti ,.Een beetje griezelig ia het wel. maar de mcnschcn zullen n, nu tenminste geloovcn." Dat zou.ik heel sue! onder- vinden, want de waard en zijn vrnuiv waren, zoodra hun flauwte over was. naar buiten gesneld en hadden den botchwachtér gehaald. .."t ls niet pluis, agen! zeiden ze- ..Je moet dat jongetje arresteeren..:h.;. - heelt zijn. vriend 'weggelonverd en bel Ons schrikken De agenl stapte regelrecht naar hoven en flopte ui de deur ..Ah", zei ik. ..Daar zijn ze al Pen, ie klaar, Daan?" Ik diaaide me ont en schrok voer dc tweede maal. Het aankleeden had niets geholper alles: wal Daan aan zijn onzichtbare lichaam irot. - iverd in «n paar minuten Aftfc dnorziciitiu. Vyu. zijn -klecrcu iet. rugzak was- nog even eto gnj^ .mist te zien en toen;niets meer. AlfeiDeene kenntstevlne Heden overleed tot onze diepe droeöieitl, zacht fen Kalm, na een langdurig lijden ln de hope des eeuwige levene, onze ge liefde Man. Vader, a.s- schoonvader Broeder Be- huwd-Broeder en Oom GEKARD, KRABBENDAM Echtgenoot van Jannetje ■wUhelmlna von Dijk ln den ouderdom van 52 janr. j W Krabbendam— Van Dijk 'C Krabbendam en. Verloofde Schiedam,, 10 Febr. 1847*:- Fabrlstraat 28b. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 1* Februari a.s. op de- algé- meene begraafplaats -te Schiedam. Vertrek van het woonnuia de» rum, te 2 uur.j"v,j;r^;., een WONING? - r -r EEN koerierster: Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden 4n de hope des eeuwigen levens onze lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, behuwd zuster en tante, mevrouw utlhAmina kruit Geb. BrIBr ln den ouderdom van 74 Jaar, Uit aller naam: y - v - A. Kruit Kinderen - en kleinkinderen Schiedam, 1L Febr 1947 Ooetaingel 106 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaata hebben Zaterdag a.B Vertrek van het sterf huis voormiddag 10 u. Flink meisje gevraagd om met hulp van, werkster de hulshouding te doen Groote wasch buitenshui». 'a-Zond. vrij. Br. no 8 1350 bur Hel Parool te Schiedam "Vonof Vrijdas Is Februan/ TYRONE POWhR «t. LINDA DARNELL In »j 1 Y Fen film voo MPEA. Een ftlm vol I halzc'Ij en schertnpartljen. TOEGANG H IAAH Vfe,Vd45en 2-7 9 w» Zele.djg 2-5-7-9 uur Zwdza 3-5-7-9 uur C.iu epen 10 uur en Koper-Ornomentwerkers Halfwas Koperwerkers en gevraagd. DUCHATEAU en Co. SCHIEDAM Willemskade 3 Telefoon 68049 b.g.fj. S3325 Hoog loon. o,tv 7USOUNSW-CONC68.1 CHAFMANTcR DAN DAC. 2-4.45-9.15.^ZOHO. rïOIT TÊ VOREN IN EM HATratSTP.t43 4.t5-è45 0ta ,fclfy Q» HET TOONUli CHinB ABOS Huishoud- en Industrieschool voor .Schiedam en omsfr. LEDENVERGADERING Maandag 17 Februari de» avonds om 8 our Tulnlaan 108. v Het bestuur. Gevraagd ne| meisje PG v. de hulshouding. Mevr. Tgk,. drogisterij „Het Anker", ^s- Gravenzandestr 41b, SChled. Wonlngruli. Wie ruil» vrij ben, huls,3 kamers ensulte keuken voor grooter vr. bov. huls goeden stand. Br. no. S 1349 bureau Het Parool. HOOGTEZON MAKB-UP Massspe (gediptManicure DUNNE BlERKAlïE t rhot-k WigenziTaatt üitrlu'iend oeterv Chentèlo Geopend van 10—8 uur Juist NU tUd voor adverteert»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2