BOMMEN VERNIETIGDEN HITLERS RIJK BELGIE LIJKT EEN LAND VAN' BELOFTE opzienbarend rapport'eert, dat Duit- sche oorlogsproductie in 1944 baar I hoogtepunt oereikte siiiiiiSis Drié kleine meisjes op ski's Groots nieuws blijft nog uit Meneerke, we gaan met pracht en praal naar den ondergang Schouwburgen en bioscopen krijgen geen kolen meer Urkefs gaan aan den slag Toestand op eiland 'XMBtS&glmSr - - mntli llllllll.l iiiiiiHiiiiiiiniiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiuiiinimtiÜT iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiii!!)iuiiilii|iLiiiiiiiiiiii.iiiiii»iiiiiimmiiiniiiiiiiiilu Wij allen herinneren ons vaardiging van machines ter nog het gevoel van vreugde, vervaardiging van munitie iets waarmede wil gedurende de terug, doch deze bedroeg in dat oorlogsjaren 's nachts het ge- Jaar. toch nog altijd ruim twee- zoem van de tallooze vliegtuv- .maal de productie van 1940. «en die onsland overvlogen, j Eerst het jaar 1945 bracht een hebben beluisterd: ,;Nu zal het scherpe daling van de produc- vel nie\ lang meer duren, nu tie, doch in de maanden Januari eaat de Duitsche Industrie - er .-tot en met April van dat jaar San" dachten wij destijds; En wierpen de geallieerden dan ook inderdaad, het einde is geko- 437 millioen kg. bommen uit, men doch dat Is zeker niet in voor een belangrijk gedeelte be de e'ersté plaats te danken ge-;stemd om het Duitsche ver- i f TTnlt— lro^l*CO weest aan het feit, dat de Duit sche industrie door bombarde menten is lamgelegd. Gedurende de oorlogsjaren hebben de" geallieerden in to taal 1.800.000.000 kg bommen op de asmogendbeden Europa 'uitgeworpen, - doch zooals uit een officieele Arueri- kaansche publicatie blijkt, be vond de Duitsche oorlogspro ductie zich in het jaar 1944 op haar hoogste punt en was zij in dat jaar zelfs nagenoeg tweemaal zoo groot als in 1942. Daling in: 1945 Uit dit - rapport waarvan een uittreksel is 'verschenen in het Jongste maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat Duitseh land zich niet op een langdu- rigen oorlog had.voorbereid en. dat Hitler in September 1941 zoo zeer van het spoedige einde van den oorlog overtuigd was," dat hij een vermindering van de bewapeningsproductie beval." Eerst in Februari 1942, dus nadat de Sovjetlegers reeds eenige malen „verslagen" waren,werd Speer- tot minister van de bewa peningsproductie benoemd en hij slaagde er wonderwel in de oor logsproductie te reorganiseeren. Het indexcijfer van de totale productie der Duitsche .wapen en munitie-industrie (Januari- Februari 1B42 *=100) .bedroeg van 1842 tot 1944: respectievelijk 142, 222 en 277, en dat in weer wil van het feit, dat gedurende deze zelfde jaren de geallieer den 46, 185 en 1090 millioen kg. „bommen op de Aslanden wier- penl Wel liep-in 1944 de ver- k eersapparaat te desorganisee- ren. Doch zelfs toen produceer de de Duitsche bewapeningsin dustrie nog ruim 80 pCt. meer dan in de eerste maanden van 1942. Arbeidsvraagstuk Uit het rapport blijkt verder, dat 't arbeidsvraagstuk DuitscH- land gedurende de oorlogsjaren geen bijzóndere problemen beeft gepaard: 't aantal in één beroep werkzame vrouwen nam nage noeg niet toe, terwijl dit aantal gedurende den oorlog in Enge land met 45 pCt. vermeerderde. Het huishoudelijk personeel ver minderde slechts mei circa- 200.000, In Engeland met 700.000. Doorde gedwongen tewerkr stelling uit het buitenland en door het inschakel en van krijgs gevangenen, heeft men in Duitsehland het aantal arbei ders in de oorlogsjaren kunnen vermeerderen,doofa hierdoor kon men natuurlijk niet voorko men, dat er een groot tekort aan militairen, vooral aan gevechts troepen, ontstdnd. Ten slotte .vermeldt het rap port, dat de' verliezen onder de burgerbevolking ten gevolge van de bombardementen veel geringer zijn geweest dan men zou verwachten: 375.000 burgers werden er door gedood en 625.000 gewond. De verliezen onder de militairen waren ech ter veel grooter, men schat dit aantal op ongeveer 4,5 millioen. In het binnenland en aan het front te zamen kostte de oorlog Duitsehland dus ongeveer 5 mil- ïoen man. Hokkie Holder? voor de perszuivering Getuigen wil hij wel, zich verdedigen niet Hakkie Hoidert, ex-directeur van „De Telegraaf", die als S.S.-man aan bet Oostfront streed, stond gisteren voor de perszuiverings- comrxvssie als getuige. Als verdach te verklaarde hij zich niet te zul len verdedigen, zoodat alleen op stukken uitspraak wordt gedaan. Als getuige verklaarde Koldert Jr., alles m overleg te hebben gedaan met zijn vader, daarbij „het belang van de zaak (De Telegraaf) in het oog houdend dat belang e'schte samenwerking met den N.S.B.-er L. B Röhrmann, directeur van de drukkerij Elsevier. Daar, bevestigde Hoidert. werd o.a. „De" Misthoorn" gedrukt Een mijnheer Geertsema was aangetrokken om Duitsche drukorders binnen te halen. Vol gens Röhrmann bestond er slechts een formeele overeenkomst vol gens welke Elsevier „De Telegraaf" drukte. De overige „Schundlitera- tur" was gedrukt omdat de Dult- rchers dreigden de machines weg te halen. In zijn requisitoir merkte de ge- ruige-deskundlge Govers op. dat hij Holder? niel alle schuld wilde ge ven voor heigeen er met öe ..Tele graaf Is gebeurd. Zijn vader en oom speelden het geniale soel even hartstochtelijk me*. Hij blijft echter formeel aansprakelijk voor at het gif dat de krant over ons volk heeft gespuid en niet alleen daarvoor, HI1 vorder; tegen hem de maximum straf, die het persbesluit kent,n.l. uitsluiting voor den tijd van twin tig jaar Tegen den NSB-cr Röhrmann tverd tien Jtear uitsluiting voor de bod rijf s- zuivering en zeven jaar voor de perszuivering gevorderd, fegen den N.S.B.-er Albers, op maker van ..De Courant", werd twintig laar gcölscht. Het. bijzonder gerechtshof te s- Hertogenbosri»heeft uitspraak ge daan in de zaak tegen den voor- ma!-2en commissar;® var» politie te Tilburg H Boersma. die to dienst was getreden bij de waffen S 8 en die 11 Joden had doen arresteeren Conform den e'ach heeft bet hof den verdachte veroordeeld tot de doodstraf HU verkreeg recht op beroep van «assatie HOOG BOVEN- ONS LA NU vlagen <(r bommenwerpers van d.. R.A.P. om in Duifsrhlatu; hun last: af te werpen, (lach voor te da; deden, daalden ze tot vlak boven hun doel. Blenheim oommetKverpets t allen hier de, electricitèimcenttalen van Keulen aan, terieijl de grana/m van de PLAK/in de lucht ontploffen rondom- de. Briische toestellen Radioprogramma DONDERDAG 13 FEBRUARI /f-y Avondprogramma HILVERSUM \I, '301 M';: 6.00 Rhapsodia Sextet; 630 Ned. Strijd? kr.; 7.00 Nieuws; 7.*5 Zang; 7.23 Lezing; 7.45 Causerie; 8.00 Nieuws; 8jOS Wceroverz.8.08 Gevar. 'pro gramma; 9.30 Gr, pl.; 10.00 Nieuws Z0J5 Causerie; 10.30 Koorzang IÓ.45 Avondoverdenking; ll.óo Amsterd; Vocaal Ensemble; ri.30 Gr. pl.; 12.00 Sluiting. - HILVERSUM II, 4*5.6.00 Nieuws; &J5 Renova-Seplel; '6,45 Sport); 7 00 En 'nunaar bed; 7.Oj Gr. pl.; 7.15';Jong Ned triand; 7.5c Radio/VolkstiTusiekschool8*00 Nieuws; 8.os Echo v. d. dag; 8.1$ Radio1 Philk. Ork,; 9.1$ Hoorspel 10.05 Confetti; 10.45 Lezing, ii.QO Nieuws; ,11,13 Disco allerlei; 12.00 S7«:'h«g, V RIJ DAG 14 FEBRUARI 194? Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM l, 301 M: 7.™ Nieuu-s; ?.1S Cyntu.; 7.30 Orgel spel7.45 Een Voord v. d. dog 8.00 Nieuws; 8.15 Basili-o Koor. 8.30 Concert; 9.00 Kamermuziek: 9.30 Yehudi Menu'tir.. .vtool; IO.30 Morgendienst11.00 Tiny Kotsc piano; li.45 F'aw ber. tut Indo nesië; 12.00 Metmpble-ork.; 12.10 Orgelspel; 12.40. 'Metropote-ork.: 1.00 Nieuws; 1,15 Vrij en b'ij; 2.00 Orgelspel; 2.20 Sr?tryy«M; 2 JO Sachsische S toot ska peil e; 4.00 De clomatie; 4.30 Arnh.' BlaaskiAirtet; 5.15 Mannenkoren; 5.45 $iaf- i muziek. HILVERSUM H. 4t$ Aj.. 7.00 Nieuws; 7.15. Cytnn.;. 7.30 Gr.pl 8 60. Nieuws; 8.15 Gtpt 8.so Operaprogr,; 8y>o Voor de huis- vrouw. 900 Cantabile-Septet; 9 J- Ivatersi. en pol. .bar.; 9.50 Finian- dja; 10.00 Morgenwijding; tO.20 De Regenboog; 1045 Voordiachi, tt-oo fItnpcrló Argentina; 11.15 Lezing; tr.30.Oferette-pOt,» 12.00 Pianoconcert; ujo Spul; 1235 The Skymasters; t 00 Nieuws; r EnsembleBartho Decker; A ookkunst; 2.20 De Kwintetspelers; 3 20 Hoorspel; 3.50 Gr.tnuc.; 4.00 Miller Sextet; 4.30 Tusschen twaalf en zestien; 5.00 Ouvertures en ww •'en; $.30 Muzikaal babbelt te. Controle en verblindende r. verlichting mS?Kf?;N'AC>elt rnedc- dat de t€r-van .HnanelSn den com- SSSSSfLKoninklijke Mare- rsortrf -f,? n tuspecteur-gene- opdracht heeft om t'Jdens contrble op'den va-rinrr, [v^5!lndende verlichtlnR vem "^tuigen te doen doo- Rond paleis Soestdrjk Dravend paard trekt de Prinsesjes over het sneeuwtapijt (Ven onzen specialen l;verslaggever) K heb, om met Vtruly te spre ken, een verrassende ontmoe ting gehad. Zoo dagelijks rond Pal els Soestdijk wandelende, heb Ik mij reeds vaak verbaasd over het snel vloeleride beekje om den hof tuin. Aangezien mijn tintelende ooren een stevige vÖ'rst signaleerden, rees tn mijn verkleumde brein een vraag op: Waarom ligt- hier geen ijs? Ik besloot het raadsel op te lossen en wandelde het pad langs het beekje af, tegen den stroom in. Om spoedig te ontdekken, dat er een kunstmatig watervalletje j.Tevreden 2ette ik, den te- _„tocht" in en toen in een flits zag ik tusschen de boomen door een dravend paard, dat goedig drie kleine meisjes op ski's over het sneeuwtapijt voort trok. - De prinsesjes, die onder het.hoe dend -oog van een plqueur de ed^le kunst yan - ski-Örlng be oefenden/Een sportief stelletje, dat onbewust van het spiedend oog voortglijdt. Ik weet, hoe on plezierig de. Prinses het vindt, als haar kinderen nieuwsgierig bekeken worden, maar ik ver lustigde mij In' het tafereeltje. Dit te vereeuwigen zou voor de fotografen in ons hotel een stunt beteekeneri. Een kinder droom. Stel je voor, achter een echt paard door de bosschen té glijden! Dit plezier zou ik nu zoo graag alle-kleine meisjes van Nederland gunnen. Ek vraag mij af, welk paard die kostbare kin derschaar is toevertrouwd. Ik weet, dat in de stallen, tegen over het paleis, behalve de poneys, zes paarden huizen. Maar dit Is niet de schimmel Rex van. prins Bemhard. Is het dan de hengst Baby .of de snelle se ringer Marjolet? Neen, ik meen, dat het Trix is, de 21-ja rige trouwe merrie, waarmede de Koningin, vroeger over het het - Scheveningsche strand ge-1 lüppeerde, het kalmste paard van alle, waarop de jonge prin ses Juliana' eens reed enidat prins Bernhard bij zijn beëedi ging bereed. Daar gaat-ie, de prinsesjes naar hun moeder, die zoo dol op kinderen is, dat zi' .er wel. twaalf zou willen hebben, zooals zij 'zelf eens in haar. ver lovingstijd heeft gezegd. En Trix gaat naar zijn stal, welke bin nenkort met een Russisch veu lentje verrijkt zal worden. Maar de verslaggever wandelt tevreden naar het AstDria Cha- iê. om het laatste nieuws te vernemen. Hij hoort, dat prins Bemhard direct na de geboorte voor de radio zal spreken en dat de prins zelf depas geborene het eerst zal fotografeeren. Een dezer foto's zullen de deelnemers aan den Oranjetocht als surprise ontvangen. \'\.r -■ Voorts gaat het gerucht, dat een van de chauffeurs van het paleis voor het eerst weer eens nachtdienst heeft gehad. Heeft dit iets bijzonders te beduiden? D. vereenigde schare van jour nalisten loopt onrustig in.de lounch van het hotel rond. De kolen van ons tijdelijk woon raken op. Zal onze nieuwsdorst in een Ijstijd ondergaan? Het groote nieuws blijft nog uit. De vooruitzichten zijn onzeker. Maar de verslaggever is tevre den.. Hij heeft een verrassende ontmoetinggehad. Sinaasappelen zijn. vrij.. ff? jN" 1 HET LEVEN IS TE DUUR (Van - onzen specialen verslag gever). DE Hollander gevoelt zich in België als èeb losgelaten jachthond. Ge herkent hem on middellijk: ziet dien heer daar begeerig voor1 een étalage mei parfums en dameskousen. Hij staat daar'eenigszins verbijsterd in zijn eigen land keurt hij dergelijke winkelramen nimmer een biik waardig maar nu kan en moet hij koopen. want zijn liefhebbende echtgénoöte- rekent stellig -op hem Daar verdwijnt hij verrukt in den winkel, de hand op de por- temonnaie, stellig zal hij daar in nieuwe perikelen geraken, want de keuze is ontstellend groot en erg onoverzichtelijk voor. zijn mannenverstand! En de arme vermoedt, nog niet. dat iedere étalage hem zoo; zal doen watertanden. Want er is in België inderdaad alles te koop en het hem toege meten hoopje deviezen- zal hem weldra tot wanhoop brengen. Ziet: sigaretten, te kust en te keur. Tel 15 tot 20 francs neer en ge ontvangt twintig Virginia's zoo vaak ge maar. wilt. Dan zijn er nog radio's. Prima toestellen 3500 of 5500 francs en duurder, yerder automobielen, fietsen en camera's. Enfin die krijg je toch de grens niet. over. - Maar een echte,borsalino;.pas. op,r mijnheerf;74is-ikpst:.u -ha 700, frs. En een franc doet officiéél 6 cent.- .Nylonkousen? Best meisjelief, als je er 125 of 200 francs voor oyer hebt. .Of wil Je 'liever dat eenvoudige jurkje, dat kost maar,20DO frs zonder punten. Zoover gekomen, benijd je in derdaad de Belgen, wan1 die hebben immers francs. Ziet hier hun rantsoen voor een maand: 9 kg brood of bijna 7 kg. meel, 660 gr. koffie; 500 gr. margarine en 250 gr. boter, 1 kg. suiker en 250 'gr. reepen. Kaas 150 gr., en daarnaast vleesch en' reuzel. Maar sinaasappelen (15 frs. p. kg.» mandarijnen, noten etc. zijn allemaal vrij. Echt ja- loersch heb ik toch werkelijk in die Belgische étalage., gekeken naar de Hollandsche paling en ons oerproduct; genever. Wacht. Een fleschje cognac 325 frs., of advocaat 180 frs. Als ge daarvan hebt gedron ken, gevoelt, ge u, een stuk ge lukkiger. Maar alle zoete likeu ren die de Hollander door zijn keel laat glijden-verhoeden toch niet, dat de Belg hem-; onmiddel lijk herkent: .er komen er zoo veel, weet ge en dle~ harde keel klanken „Hoe gaat het in Holland, zulle?" vraagt hij vriendelijk en opgewekt, als je op straat den weg vraagt. Je vertelt eenigszins bedroefd, dat het daar zoo heel anders is. „Ach meneerke,, vergis*" u niet. wij gaan met veel pracht en praal onzen ondergang tege moet. Wij leven op te grooten voet. Onze regeering is. lichtzin nig. Hier leest „Het Handels blad": Wij zijn een van de duur ste landen van .Europa gewor den, zelfs rekening- houdend met den lagen stand der va luta.... Zooiets kan een tijdje duren, maar niet lang." .Iu ja, dat zijn geen vrienden der regeertng. denk je. Maar het geluid-dat haar aan hang laat hoDren klinkt niet zoo veel anders. Het leven is tè duur, zoo bevestigt een vak bondbestuurder. De kosten van levensonderhoud, t:tonden in De cember oficieus op 332. als het prijspeil van voor den oorlog op 100 wordt gesteld. De loonen waren toen misschien op 240 tot 26C aangeland. „Een der groote oorzaken daarvan is," zoó schrijft het (katholieke) „Handelsblad", „dat onze handelaren nog im mer verwend zijn door de groote oorlogswinsten". Het wordt elders bevestigd het handelsapparaat is na den oorlog ontzettend uitgebreid In enkele maanden tijds mnest het Handelsregister ca., 80.001"1 nieu we inschrijvingen boeken... Datis nu stopgezet. Maar er moet meer gebeuren. De prijken moeten omlaag. „Geloof me" zegt een welmee- nende vriend. ..misschien staat de Belg er individueel beter voor. doch het algeheel herstel van Nederland beoordeel ik over langeren tijd veel optimisti scher". Zijn dé menseden dan ner gens tevreden met 1 et eigene?. In Rome koesteren de menschen siclï reeds in een heerlijk vöorjaars- tonnetje, de bloemenstalletjes prij ken met een keur van voorjaars bloemen. de huismoeders bezwijken dunks de hooge kosten van leven*, onderhoud, voor de verleiding en torsen deze fleurige lenteboden ome naar huis. TÜINKALENDER 13 FEBRUARI Stapehnuurtjes zijn een zeer mooi .onderdeel van dé moderne tuinkunst. Ze zijn eigenlijk inu talies van de oude. verweerde en begroeide muren van ruïnes Hier en daar worden tusschen de oude steenen gaten opengelaten er» deze met plantjes gevuld Die plantjes verleenen aan het muur tje zijn natuurlijke bekoring Eenige aanbevelenswaardige plantjes zijn: Arabis alpina. C«- rastium Alyssum saxatile. Au- brietia, Samfraga decipiens, Ar meria, Campanula carpathica. Phlox sectacea. Raoulia en Sem- pervjvum - S L. Scholen en bibliotheken staan ook op de lijst RECEËRING GEEFT VRIJE SATERDAG IN OVERWECINC 11 ET hel oog up de zeer moeilijke - kolen positie van 'iet oojgen- bllk en de noodzaak <(jdens de hui dige koudeperiode de bevolking zoo spoedig mógelijk te voorzien van toa^dstoC''.vóp.r. yer\v£Uinïng, hjL. dé regeering .het dringend,-,g-e- wenscht, dat de levering van kolen aan die diensten en bedrijven, iveike ^»iet bepaald onmisbaar zijn. tijdelijk wordt gestaakt. In verband, hiermede deelt de regeerLng aan 'de oetreffendc over heidsorganen, zooméde, aan de be voegde Instanties tn het bedrljfs- Itven het volgende mede: 1. Inrichtingen voor publiek ver maak, waaronder schouwburgen, bioscopen, dancings, e.d. zullen voorloopig geen brandstoffen ont vangen, terwijl eventueel tot tij delijke sluiting kan worden over gegaan. 2. De bibliotheken en Inrichtin gen voor onderwijs o.d. zulien eveneens voorloopig niet worden bevoorraad zoo lang de burgerbe volking niet van brandstof Is voorzienen dienen zoo noodig te worden gesloten. 3. Alle rijks-, provinciale en ..ge meentelijke. autoriteiten worden ultgenoodigd de dienstgebouwen e. d„ waarvoor dit zonder aite groote schade bij de uitvoering van den dienst te verwezenlijken is, des Zaterdags te sluiten, een' - en ander met nadere regeling van de diensttijden voor de andere werk- Regeering on volksweerbaarheid Gezagshandhaving uitsluitend faak der overheid Naar, aanleiding van onze publica ties In ver-and mei een circulaire van tie vereeniglng „volksweerbaar heid" is aan bevoegde Instanties de vraag voorgelegd of de regeering haar standpunt betreffende de pa- ra-mllltatre organisaties heeft gewU- xlgd. Daarop werd bet stellige ant woord gegeven, dat dit standpunt nog steeds onverzwakt wordt gehul digd en de regcering van oordeel blijft, dat de handhaving van bet ge zag en de openbare orde by uitslui ting behoort te toerusten h|) de daar toe aangewezen overheidsorganen. Nalatigheid in Mei 1940 wordt gestraft Maatregelen tégen officieren aangekondigd v Het ligt in het voornemen van den minister van Oorlog maatre gelen te nemen tegen militaire, autoriteiten, die to de Meidagen van 1940 in gebreke zijn" gebleven. Vallen hun gedragingen onder het bereik van de stratwet, dan zullen zij volgens de voor.militai re proceduresgeldende regels voor berechting ln aanmerking koijien. De beslissing berust hier bij den chef van den Generalen Staf. De indiening van drie wetsont werpen betreffende de militaire Justitie is binnenkort te vrach ten. Zij zijn den Raau van State bleok reeds gepasseerd en er wordt de laatste hand aan gelegd. Ten aanzien van militaire auto-: 'ritehen, die wel Is waar m gebre ke zijn gebleven, maar niet vallen onder de strafwet, zal de minlbtei maatregelen nemenof be vorder en overeenkomstig de Bevordermgs- wet voor de Landmacht 1902; e.q de Wet vow het reserve-personeel der landmacht 1903. daaen. Voor kantoren en. magazij nen wn particulieren onderne mingen e.d. wordt dezelfde ge dragslijn 'hierbij to overweging ge geven. Op beperking der avond- er nachtstraat1ver lichting' wordt ;n sterke mate aangedrongen. Het iiijkskolcnbureau heeft op- dracK ontvangen toe te zien. dat .de voorziening van de met name ..onder een en twee .genoemde, groe-. "pén van vërbrulkérs. geen voort gang vindt, zoo lang de bevolking nog niet in voldoen-le mate de brandstoffen heeft ontvangen, waarop rij volgens de aangewezen bonnen recht mag doen gelden. E.V.C.-befooging een „fusie-struikelblok" Het N.V.V. heeft naar aanleldln,? van de moeilijkheden, welke zijn ontstaan rondom dc betooging van de E.V.C te Utrecht, wederom een brief gezonden aan de EV.C. „Wij handhaven", schrijft het N.V.V daarin, ,.dat U met betrek king tot het propageeren van uw eischen voor 10 loons verhoog lng de regelen van het geoorloofde verre hebt overschreden. Het ver baast ons in hooge mate. dat U zich tot N.V.V.-leden hebt gewend om hen op te wekken aan de de monstratie deel te nemen". Het N.V.V. publiceert n dezen zeifden brief een archiefstuk, dat bewijst, dat Inderdaad uitnoodl- g ln gen als in de vorige alinea be doeld, zijn verzonden. Naar aan leiding daarvan he-haalt het N.V V zijn mededeellnp, dat het ln de houding yfuï de B.V.C. cellenbouw op groote schaal ziet. Vervolgens richt het sclirljven zich tegen de uitlating van Blok zijl op het E.V.O.-congres: „Wij wenschen niet af te dalen ln de grafkelders van het N.V.V. Neen. kameraden, w!J gaan daarin niet afdalen om er ln te blijven liggen, maar om den daar toevenden nieuw leven in te blazen". - Het N.V V. concludeert daamlt, dat de E1V.C. als een feit aanvaardt, dat het N.V.V. ,.een grafkelder" Is. Het besluit van den brief luidt: „Alles wat tot nu toe geschiedde geeft ons aanleiding om de heele situatie, welke is ontstaan,' binnen den kortst mogelijken tijd met on ze hoofdbesturen ernstig onder de oogen te zien". Adam aan de ketting Of ik eens op deze plaats een vraag wil., beantwoorden, waar zij en haar vriendinnen het niet over eens kunnen worden, ver- zOwkl een lieve, lezeres mij drin gend.. -.-v „Hoe ver", schrijft zij, „mag ik-mijn man op feestjes én ge zellige avondjes laten gaan met de andere dames. Het gebeurt wel dat hij bij die gelegenheden ze nogal erg geanimeerd het bof maakt. Ik ben niet overdreven jaloersch, maar soms hindert he„ me en bederft m'n eigen plezier. Ik doe ook'wel mee, doch ik weet hoe ver ik gaar. moet.: Tot welke grens kan ik die flirt van mijn man tolereeien?" Wel, beste mevrouw, Deside- rlus heeft dagen lang zwaar zit ten piekeren over dat interes sante probleem, maar hij is slechts een man. ziet U. dus een wezen vol zwakheden en tekort komingen. ook op feestjes. Vóór hij rich dus verstoutte een ant woord op Uw vraag te geven, heeft hij zijn licht eeès opge stoken bij eenige hem bekende gelukkig-getrouwde dames. Haar oordeel is nogal verschillend, iees maar. „Als Bart het in zijn hoofd zoj halen op feestjes een ander te omhelzen of te kussen, zou ik hó.ar de oogen uitkrabben en' onmiddellijk naar moeder terug gaan". Dat zei Willy. ..Kees mag wat mij betreft zich amuseeren zoo veel hij wil, als hij maar in de kamer blijft of in het feestzaaltje". Dat zei Truus. „Als Ik Wim op een partijtje Iemand het hof zie maken én schuw naar mij kijken hoe ik het opneem, laat ik hem kalm dartelen, want wij weten wat we aan elkaar hebben". Dat zei Agaat. „Hans blijft op feestjes altijd vlak mij me. Je weet. bil is z->o ialoersch. Flirtte hij maar eens m t een ander, niet te erg na tuurlijk. geen kusjes en zoo". Dat zei Jeanne. Al deze antwoorden maakten me niet vee) wijzer, beste me vrouw. Ik voor mij zou 'zeggen; geen grenzen trekken van tevo- ren. Stil laten flirten, als man lief daar pleizier ln beeft, Al3 u veel van hem houdt zullen zijn vreugden ook de Utve zijn. Be mint ge Uw echtgenoot niet zoo heel erg verschrikkelijk, dan zal j alouzle U som tij ds overvall en. r n maar net doen of U ook zoo noodlg flirten moet. Als binnen vijf mtouten Uw. echt vriend ,ln de buurt de wacht komt houden, heeft-ie een slecht geweten. Handel daar naar. Knikt hij U 'echter van tXM strijdtooneel af bemoedigend tc heb dan geen zorgen^ want dan bent U het die de grens aangeeft.Gesnopen V- DESIDERIUS. Als het weer voro jaar. tvorat Een zeer geschikt sportpak voót lange wandeltochten of i'oor op de fiets. Het ts Van bruin fjuburdine,;: langs de armsgaten, tnanrhélum .en kraag afgesei met .chartreuse .btes; De mouwen zijn. driekwart -n, eindigen in. eert nauwe mant tut, Langs de patalon lóopen de kttoopyij. lót onderaan toe:' Met man en macht wordt de dijk naar Kampen voor vrachta uto's in orde gemaakt baart zorgen De toestand opUrk baart .«iryen. Er Is nn nog slechts een voorraad meel voor ongeveer twee weken voor de uit 4500 vielen bestaande hevol- klng- Aardappelen en grutterswaren z(jn er niet meer; de wlnkds rijn Jeeg en ook de kolen rijn op. De burgemeester van Urk beeft zich rIs te ren telefonisch 'ot den minister van Oorlog gewend met. het verzoek het eiland door middel van amphible-tanks van de zoo hoog noodJge levensmiddelen 'e voartion: De minister deelde echter 'mee, da' het leger niet;.meer over deae iseschikt. 1 Daarop heeft de burgemeester den; minister van Btonenlandsclje Zaker opgebeld met devraag het e.iiann uit de luchtvan proviand te voor zien. Doch ook deze mogelijkheid onuitvoerbaar. omdat een vl:*gtu:g' ten hoogste 500 kg pet viurht kan meevoelen en s eenkoien zich nu niet bepaald leencn óm aan een parachute naar beneden ge gooid te worden. Weg- Zaterdag berijdbaar Gisteravond kwam echter hei be richt, dat; na nauwkeurig onderzoek ts gebleken, dat de 25 „km-ïange dfjk tueschen Urk en Kampen met: enkele kleine verbeteringen ge- schikt kan worden: gemaakt .yoiryv het verkeer mei mch'auto's. Met puin,' dat ln denNoord-Oostpoiaer gebruikt zou worden voor hét -ver harden der »vegen en afkomstig «as van her: bombardement van Ro tpr- 'X: dam ln 1940, is vandaagbegonnen om het riJwirip8d, dat toegang den dijk geeft, te verharden, en verbrèeden. Zuiderzeewerken én';-' aannemers hebben vijfic. menschen ,7 beschikbaar gesteld." Dohderdax eh„;: VrUdag hoopt men zoover;té!:yórde^.7 ren. dat de provisorische, .wen terdag berijdbaar zal zijn De Wr gem ces: er heeft tot-het mtoisierië van Blnnenlandsche Zaken het verr zoek gericht wan - het departement V van Oorlog vijf ig wagens van drie -;>• ton er beschikking te /vragen dis7f Zaterdagochtend' in Kampen /bijéén zulien komen-om den /tocht- e wa gen j' VlU en dertig wagens 'zul !enb --:; - iaden worden metsteenkolen.;:'de ;- óverige met evensmddelenOp deze /.- a-yzc krUst "Urk .1400 mud brands uf i voldoende om elk gezin een mud uit te reiken Een ander.verzoek is ae--i; richt to hei miniserie van V.k-o- selvoorziening om de - benoodvde levensmiddelen in Kampen samen te brenven- Vandaag worden ookéit. Rot erdain 75.000 blikjes geconden- veerde melk naar Kampen .vervoerd.^ die!, dar»ookZaterdag 5 méegebraciit/; kunnen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3