Jb fi MmÉmÊfiÊM WSp:; IIP m, DE SCHIEDAMMER lL Zonderlinge geschiedenis in de Eerste Kamer - Uitbreiding van de C.-G. Houdt ons volksonderwijs op peil t: Kalmer atmosfeer geschapen door „Staakt het Vuren" Geruststellende berichten van Ameland en Schiermonnikoog Broekman rijdt niet in Oslo DE ÜBS mL' i D EN APMI U.W5Z HAVEN Ul SCHIEDAM VADMlNrSTHA-nB.; TE(iPOON ««SO REDACT If TELEFOON MMS AHONNEMENTSPBUS PEH WEEK 21 CEN T POT KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS f 0 ZEVENDE JAARGANG NO. 38 SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN. - WITTE DE WWISTRaAT 46^ TEL. '27513. R2)AM_ .VRIJDAG' 1-1 FHRRUART.'MJ /vAej. Tjeenk Willink cloet- een .onthulling Oyer maatschappelijk werk ten plattelande 1 rvan onzen parlementairen - redacteur) Men mocht een volkomen vreed zaam -debat over de begroeting: van Landbouw, in de Eerste Ka ma, verwachten, ware het niet, dat de minister door het ontne men van dé-verordenende-bevoegd- heden aan'." de bedrijfsorganisaties In den groentenhandel, stof had ge leverd voor eenlge bewogenheid. Doch eigenaardig vormde deze kwestie niethet pikante element In de gedacht en wisseling, doch een. mededecling van mej. Tjeenk Wil link, die 'men zonder overdrijving als een onthulling mag taxeeren. Het betreft hiér het maatschap pelijk. werk op het platteland, waarvan het departement zich het monopolie heeft toegeëigend_in den vorm van een stichting. MeJ. Tjeenk Willink (P.v.d. r A.herinnerde er in - haar zeer scherp requisitoir aan. dat' lü" Nov, 1041 de stichting Huishoudelijke /Voorlichting ten plattelande plot- selingwerd uitgeschakeld, door een. ten departemente gevormde stich ting „Maatschappen k Werk ten plattelande". 'Dit heeft geleld tot - een centralisatie,' die voor;, dit soort werk noodlottig ia. Het werk,-dat vroeger r bij de uit de maatschap- py voortgekomen - organisaties ber rustte bevindt zich nu in handen van den staat, want rdie zooge naamde stichting is niets dan een departementale dienst.Het secre tariaat der stich ting be vindt zich ook op het departement.Hiervoor is een subsidie van 350.000 uit getrokken en de stichting leurt: nu over, het geheele land met maat- BchappeHike werksters. Spreekster - drong er bij den minister, op /aan, om aan deze centralisatie ad: -ab- surdum onmiddellijk een einde te i - De heer Ho o g 1 a n d: (P.v.d.A) drong aanop-', het'economisch weerbaar maken van den land bouw, omdat een welvarend platte land van groote beteekenis is - voor ht geheele land. HU bleek tegen stander van den verkoop van Etaategrond aan boeren en meende, dat cultuurverbetering de voor keur dient'te hebben boven land aanwinning. --•>•"• D heer Zeg'erlng. H adders (P.v.d.V.) bleek, teleurgesteld, om dat het paehtvra&gstuk nog niet is opgelost. HU Informeerde naar. de winstmarge van den tusschenhan- del in aardappelen- en in bloem bollen en vroeg of het; niet - moge-, 'lijk was om elgenaars-grondgebrui- kers uit hun bedrijf te .ontzetten; indien zij dit verwaarloozen. .De. heer Kol ff (C.H.) waar- schuwde-tegen prijsvaststellingen, In - het ,;,bljzonder voor; .kersen.'-en drongaan' op_uitbreldlng^yanulèfer.-. f^rk^hteK^aah^ifrulcteeltscholen; ^vaar - meer leerlingen zün; dan:- bé-, schikbare plaatsen.',r -/•: 'De.heer yan.Velthov en (K. V.P.) Awenschte, .dat de kleine boe- ren, idle een zegenzQn voor de kerk,' staat en-maatschappij, op 1 hun-Juiste waarde worden geschat. Er 'is:- nogaltijd: onrust over een dreigende samenvoeging vanjikleine bedrijven./Laat/'deminister! da&r- tl omtrent een gerus tstel lende verkla pt' ring geven.' In: de travers van de §pBeersche; Maas zU a nog. groote ge- bieden in cultuur te. brengen. De heer;B té w J n gn© AR; j [was de eerste., spreker;© dle/overhet groentenconflict begon.Hij ..achtte het Juisti> dat de/ minister aan de bedrijfsorganisatieshaar - b'evoegd- '>-V;hedenheeft.';;.ontnomen. Ookr de heer. Brandenburg (C.P.N.) bracht den minister daarvoor hulde. De minister, heeft tot de; volgen de week gelegenheid om. zich over zijn antwoord te bezinnen,, want de Kamer;'- ging om. half vier/ naar; huis. Ér werd "door sommigen ver ondersteld,: dat de verwachte blijde' gebeurtenis de-heeren zoo vroeg en zoo haastig deed: vertrekken. Oordeel van Kamerleden over het wetsontwerp .Terwijl vele Kamerleden biykens het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot uitbreiduig van het. aantal conrnlssar^sen- generaal voor Nederlandsch-Indië instemden met 'de voorgestelde uitbreiding, stelden sommige leden toch de vraag' of daaraan met het oog op de vereischte besluitvaar digheid geen schaduwzijde verbon den ls. Zou het niet mogelijk en voldoendezijn. zoo vroegen deze ieden, ran de commissie-generaal deskunctgeadviseurs toe te voe gen? Overigens waren deze leden van 'oordcel. dat het van het groot ste belang is. dat de nieuw te be noemen commissarissen-generaal bereid zijn hun taak in den geest van de overeenkomst, van Lln^a- djatl te vervullen. y - Andere ieden stonden tegen de uitbreiding afwijzend op dezelfde gronden als destijds door' hen aan gevoerd. Zij meenden, dat ook een aantal deskundige adviseurs aan de commissie-generaal zou kunnen worden toegevoegd en vroegen of de huidige .leden niet kunnen wor den vervangen door ar.dere, die de gewenschte deskundigheid wel of in meerdere .mate bezitten. Som mige leden zagen ln het voorstel een bevestiging van hun-meening, dat de commissie-generaal in haar aanvankelijke samenstelling onvol doende capabel, is voor de haar toevertrouwde taak, speciaal door het ontbreken van hetJuridische element. Gevraagd werd of het de bedoeling ls. dat de nieuw te be noemen commissarissen-generaal zullen worden vergezeld door- ge zinsleden. Ëen volk, dat zijn onderwijs niet gezond maakt; geeft zijn vooraanstaande plaats - prijs .1. OEWEL niemand zal hebben ge-, dacht, dat - deze na-oorlogsche jaren voor het Nederlandsche volks onderwijs gemakkelijk zouden zUh, blijken de feiten en;cijfers ontstel lender dan de ergste zwartkijker, onsv heeft kunneri'voorspellen Hel is nu immers zoo, dat in vele scholen wegens gebrek aan :gebouwen - en materiaal nauwelijks op gang kwa men. dat' ln 1946 vele: geheel of ge deeltelijk moesten sluiten.'/omdat de onderwijzers en leeraren ontbraken, en dat. 1947 inzet met vele dichte scholen wegens gebrek aan brand-- stoL. Reeds rekent men er mee, dat een aantaldicht zal blijven tot 1 April.- Doodstraf voor Duitsche oorlogsmisdadigers Te Warschau ls de ^doodstraf ge- elscht tegen Ludwig Fischer; voorin Duitsch gouverneur van Warschau, Joseph Melsstnger,hoofd van de Gestapo te Warschau, en :Max Dame hoofd 'van de Duitsche poli-: tlemacht..- De beklaagden„werden, "beschuldigd vftnoorlogsmisdaden.: Teg en v denDuitschen mandant.Ludj Jaax::-,,vryh|Icli Mary Ch<trchiU*de joncste doflié- ran. IVInilor,i.C^irMB. «l minster in-het. huwelijk getreden met Captain, Scames van ae uota- stream Guards. Het bruidspaar verlaat de SL Margoretkerk na de hwwelijksi'oltrekkiMffl SJAHR IR VERKLAART: Nederlanders zien Indonesische kwestie te veel als portijvraagstuk Optimisme nog niet verloren •v ''.'I"' In een onderhoud, dat een cor respondent van United Fre** met den Indoncsischen premier dr. Soe tan Sjabrir had. heeft de«_ ver klaard, dat op het oogenbbk ge tracht wordt de onwettige elemen-, ten onder;: voUedige controlete krijgen. Ik zie geen reden, zcide hiji den Nederlanders om mede werking te verrocken, daar w0 vol komen ln - staat zü" zelf schoon schip met de onwettigheid te maken: begrepen, dat de Nederlanders zeif in inocliykheden zaten. Zij moesten aan hun eigen - constitutie denken en het is vrij dwaas om te trachten theoretische 'bepalingente regelen op een constitutie,die honderd Jaar geleden, tot-'stand is gekomen. Ik.ben er nog steeds van over tuigd," dat del;Nederlanders, wan-, neer zij onderling meer vereenigd waren geweest,, "deze kwestie - als een wèrkeiyk Nationaalvraagstuk hadden kunnen - beschouwen en niet als. een party vraagstuk. #AUes zou dan vee) gemakkelijker .gegaan Wij hebben het voor mogelijk ge houden," aldus ging Sjahrir.. verder, om' den politic ken strijd te regelen, zoodat wij ons konden-bezig hou den roet belangrijker dingen, zoo als het herstel i van het land. Het voornaamste vraagstuk; -was, hoe wij met de Nederlanders tot een regeling konden komen, maar zij weien van oordeel, dat zij te veer gaven, terwijl de Indonealers van eening waren, dat ;zUte .weinig .M8^t/-,af''.hebberi Dóór de lucht naaf de eilanden v; PAROLOSCOOP Indonesie's binnenkant Hangende dètlnggadjaü-geschie- denis djji kleine groepjes .buiten- landsche- Journalisten ln staat ge-. steldeen kijkje - te-nemen. In'Djoc-, Jakarta; en BoerakartaaanNeder- vlanders wasv.zulks ;niét- toegestaan, des te rbenleuwder ls men -naar dé bevindingen van de/? doorgelaten buitenlanders!Java .is groot -en/ïn een week; doét men,-rondneuzend.' niet veèl. Toch' brachtende buiten-I landersenkele.; indrukken: mee. die men niet.voor' ^verzonneny behoeft, te Wouden.- Het .was liun bijvoorbeeld opge- vallen, dat de geest /van/' geweld /S^weg ls k landbouwers, en stedelingen •#;gaan'. even .rustig rën vredig - htm, .•/'Igang aLs het geval is;;ln Siaan' en VMalakka. Het voedsel -is duur, maar. goedkoopérenbeter dan'/in - de v/.kustzönes van Batavia en Soera- baja./De voorjaarsrijst-oogst be- looft goed; te zullen worden. De on ervarenheid in bestuurszaken;; yordt vaakigoedgemaakt door; de toewij: ding-:"der tewerkgestelden in -aller-: vfe: leitakken Vto'diepststeunend; op; op de ervaringen van het; vroegere Nederlandsche; bestuur werkt ln /het in oogenschouw -■ genorpen ge deelte van - Indonesia- een volledig bestel met zelfs een amhaeologi- :p!./ schè af deeling die:- by voorbeeld, het. restauratiewerk' jaan; denBorobae- docr keSrn voortzet. Geïnlemewde Indonesiërs gaven- eerlijk toe; dat zy m. cultureel en' y:-</tectoiisch omzicht - veel' aan'Neder- /•/•ltmd hebben' te 'danken en de anti- ip#Europeesché-.gevoelenszij n// zoo ':>"//vaa«' en - on-omlÜnd,: dat ëen,: volle- ^^dige.'iverzaenlng'-tusèchen: .Oost/en: /West/óp Java althanslangniet ///:?T/omnogelIjk -moet, worden- geacht: Het politieke leven ln het /wnar- ^Af/genometfilndohesië "is tamelijk\le-, vendig.SDé/bultènlaiidsche 'JournaT; i/(-?:^:!;;.B5tenV^^iféh'^twaalf partijen/ aan; vah.V'de 'zeer v conservatieve - ver Tech ts'-staande/Mohammedanen tot 3^2;;:/en'met de,'ïinfa^tal^'onbelangrijke, :S^|Ë?con^imistea2|ï Op/;; het /k>ogenbliit 6taaxi alle" partyen vereenigd ach- L<;?'"/ter -de ;Tegeering;:eh? houden", hun v partijpolitiekop - den achtergrond. De v Industrieën en- de plantages zullën,'-/':na - de--bekrachtiging:'van /■/•/iLinggadjati, /.voor hoogereloonen ^^enSbetèrek lëvensvóorwaarden moe-; p^ij^tenlsawgende, arbeidersbeweging ihehlertoór.: Uvérti/zegtf drieeneen- "gf/t'half.'-millioen leden" te (tellen,, ver-, itideeld-over 26 takken .van bedrijf. Het'leger zou niet tegen het Ne- 't idérlahdscheóp-kunn en,1 maar 'men /vertrouwt, dat Java geen yiet-na- meesche/- rampen - zal/ beleven: - In- 5 het! érgste/geval,: zaly guerilla;tak-. tiek; worden toegèpast.*V //i/Japahsche,;/ Invloeden-y. zijn weg; /behalve/hier; en" daar;bij ::het /leger. LEEUW ARD EN, W oensd ag av on d (Speciale bericht vln^) .Tracht - vliegtocht róeè' te ma ken'naar -Ameland/,; aldus-seinde de krant.' Een'.telefoontje,' naar den Rijkswaterstaat was void bende'om aan dit "verzoek te kunnen vol- De. Rijkswaterstaat, die sinds 18 December/ toen de veerdienst uit viel,, het" verkeer-door de lucht met Ameland :-'en Schiermonnikoogon derhoudt/had al een excursie naar de beide eilanden voorbereid. - Het vliegtuig was gestart /van. Valkenburg/want het zfn^machi? nes .vanV de Luchtmacht,' die/: pa óverleg met den Rijkswa terstaat. de verbinding metde ge- isoleerde /eilanden in stand houden, Lui tenant. De Liefde .bracht de „Gelderland'''., naar Leeuwarden, vergezeldvan kolonel Aler, com mandant-van Valkenburg, die eens in Friesland poolshoogte kwam nemen:. "Hoe graag' zou hij ook andere n geïsoleerde eilanden -te hulp komen/wanneer hij maar de beschikking over meer vliegtuigen had. -. Binnen een kwartier stonden wij op Ameland, waar wfl werden begroet door - den burgemeester. Hg verzocht ons allereerst.- den dank'/van? de/, bevolking;-- aan de luchtstrijdkrachten; pver te bren gen voor het,kranige werk, dat-zg hebben verricht.In het bijzonder geldt .deze erkentelijkheid -majoor Mulders, .die Zondag een ernstig patiëntje, dat onverwijld in v een. ziekenhuis moest worden' opgeno men, naar Leeuwardenover bracht./Het> kind heef t hieraan zijn. Ie ven. te danken. i v. - .De/burgemeester,die zich.-zeer verontwaardigd' toonde/over. zeke- ,'re berichtgeving, waaraoor ,het 'corps der ïdchtstrtjdkrachtenv'on- verdiende /blaam heeft getroffen; verzekerde óns, dat de algemeene toestand óp -het eiland nog gunstig is. 'De - brandstoffenpositle ls ze ker niet 'Blechtër.dan elders ln'bet land'en devoedselvoorraden zijn van/dien aard, dat/de bewoners zich/de.- eerste/zes, weken niet on gerust behoeven te - maken;/^v;T:v-;. 'Hü 'gaf ten slotte een/ifder den wëlgerrieendénraad; niét /zonder ^ds de- Waddënzee: over tjè-loopen.; Xnsdaghadd en/vier: ei 1 andbewo-, ners deze-'prestatie -geleverd, doch dëze mannenwarén metd e. diepe en'/onciicpe>;;piaatsen:;op.het.:wRa volkomen -bekend;;:zöódat ;er voor hen? aandezen'/tocht; over/ het gs weinig, gevaar-was. verbondem/,^ P.T.T.hlélp 'ijla'- het- bezoek- .aan Ameland steeg 'de; „Gelderland" weer van het nóodvliegveld op. om ons naar. Schflrmonnikoog te/brengen.' Ook daar werd en wij begroet': door oen burgemeester en ..den/ TB-jarigen hotelhouderV^n der Werff, /;,die óns per vrachtauto naar zijn -howl liet - br en ge n o m denin w endigen mensch te venvarmen. Allerwegen hoorden" we woorden - van Iof^ Je gens de luchtmacht/en de P.T/1, die een! zendertje/ter beschikking steltje, toendé telefoonkabel wel ke het eiland/met het vasteland verbindt,defect 'was geraakt. De burgemeester/ van /Schlennomiik- oog volkomen: kon onderschrijven hetgeen zijn ambtgenoot op Ame land--.' ons over de voedsel-. en brahdstoffenpósitle hadvtjrteld:.-. Mvtdezegeruststellende.booa- schap aanvaardde de: „Gelderland die op' hetstrand - van; héteiland- was neergestreken,' deten^reis, oral ons weer veilig' naar .Fries- lands, hoofdstad te." brengen. RAF-bommcnwerper zijn. 'hans volk ;echU is geweest de Neder ïg'fc/ hét 'Indonesische /dat/het; altyd. bevreesd, oor;- Unggadjati,- /omdat iders eventueel-.hetzelf de zouden .doen wat zij op het oogenoldt-doem Door hun gedra gingen offeren de.'Nederlanders „de goede - gezindheid, van oe. Indonesi sche volken op. Wat béleekent dit? Niet minder, dan dat er dit Jaar meer dan een mlilioen Nederland.«che kinderen dc laeere .-5chi>oI verlaten op een peil van ontwikkeling töó laac. als sindx mee- dan een halve eeuw ln ons land niet Is voorgekomen. Het be- teckent verder, dat de afgestudeerde middelbare scholieren ten cenenmale niet voor hon taak ln de maat schappij gereed zijn en aan alle kanton te kort zouden schieten, ware het niet.'dat zü met hun steeds groeiend geud het intellectueeie poll onvermijdelijk tot hun niveau zullen doen dalen. En 'dit heterkent op tün beurt, dat Nederland steeds minder berekend zal zlin voor zijn taak in dc moderne wereld en afdaalt naar M i dd^n - Europocsch peil. WIJ zouden dit. gevaar niet be hoeven te -vreezen. wanneer wy nier. bil nlleen r.e maken hadden met de onvermijde'.llke na-oorlogsche moe.- Iljkhedcn Was dat zoo. we zonden die paar jaren van achteruitpang niet zoo tragisch opnemen: wetend, dat hers'el en. verheffing volgden. Maar dat weten we Juist niet. Of liever: we weten, dat de achteruit gang rari heden zal overgaan--in een permanenten toestand, die ge kenmerkt wordt door een lager peil der vólkson wikkeUng dan voorheen. Wie nie' aan struisvogelpolitiek wenscht te doen. weet dit.. Er .zijn duizenden"onderwijzers te kort. Het vak Ls In discredlet De salarisver- ho<iglng be teekent een verbetering voor wie nu in .de schoor s'aa'. maar het ls er ver van, dat daar door de werkkring .materieel aan lokkelijk is geworden. Het aan'al leerplichtige kinderen zal /enorm toenemen.De wantoestand van dé overbevolkte; klassen wordt: .straks, de .noTmale toes'and. het verslech- :prde onderwijs het normale onder- wUs. Niet rationeel eerstkomende" twintig '.-jaren,ver spreid over ;Nederland naar werke lijke behoefte!1 Wat de- Engelscheir sinds 1944 wèl - kunnen, daarvoor blijken wij hier de kracht e mis sen. Nog onlangs zei de Engelsche minister-president, mét het oog' op de verhooging van den - leerplicht- gen leeftijd op 1. April as.: „We zi'ten - krap' ln - onze menschen..We moeten door de kwaliteit- goed ma ken. wat - ons ln kwantiteit on: - breekt. In'dien we een leidende po sitie willen, behouden ln de indus trie, moeten we een,-goed/onder wezen bevolkinghebben." Zulke woorden hoort men nier niet. Vermoedelijk, denkt-de meer derheid van ons volk nog, dat, -'af gezien van na-oorlogsche moellijK- heöen. ons. onderwijs .tot het;;bes'.e onderwijs van - Europa gerekend mag worden. WIJ zijn echter:1-bezig dien goeden ouden naam te over leven. Een-bekend- historicus heeft eens als, historisch verschijnselaan gewezen, da/ Tanden,die- op een bepaald gebiedaan de spits gaan, gevaar loopen. Juist opk dat punt achteraan te komen ln één volgen de' persode. Het/zie*- er naar uit, dat dit met ons onderwijs het geval- zal zijn. Maar 'dat wil tevens zeggen;; veron Een ^reddingsvliegt'uig/van^ de R.A,F.,- .op;.:jveg om pakketten met/voëdsel/af te werpen/^oven: een -reeds tien/-?dagen/; door sneëuw:/.':gëïsoleerd Engelsen dorp!' is Donderdagmiddagna- een ^ontploffing: neergestort:;. De- zeven ledenvan debemanmng kwamen om hét leven: Het/on geluk gebeurde in de .directe omgeving //f van Butterton - in. Staffordshire;'1:- bet plaatsje waarvoor :het /voedsel, bestemd W85//:V/ Hoogerhuis-opposiEie tcger SHïnwcll' Teleurstelling Vuor den-oorlog bestond ,cr 'geen rassenhaattegen de- Nederlanders en er was zelXs nog geen haat tegen hen'-te bespeuren-, tóen de'Japan- nërs.v capiteleerdÊULl/Mfiar^döorAtal" dè gèveóhlen, dlë émdsdlcn hebben plaats gehtfd zijn. de gevoelens-ver bitterd. Ik ben van meening, zegt Sjahrir, dat! destemming tegen over de /NederlandersslechterIs dan dolt te voren, ik ben bang, dat de stemming; er/niet op zal: ver beteren,/ zoolang? wij geen/einde aan de gevechten kunnen maken. De Indonesische gevoelensvariee- rën thans,: van.'teleurstelling tot af- kèer en soms haat;;.:In het bijzon- dér ln die gebieden,/-die!- op bet oogenblik /nóg,;steeds door deNe derlanders- bezet, zy n -; en waar vóór denoorlog fiolltiek verdachte per-,, sonen verbannen werden. - Op /het" oogenblik/'trachten «de Nederlanders een. onderdrukkings politiek te voeren, met geweld. Op één plek schotende Nederlanders tweehonderd menschen. neer. U kunt wantrouwen steeds opheffen door feiten, die; aantgonen dat bet vert. -uwen gewettigd is'.'- maar Je kunt het niet bereiken met pratejn. Sjahrir verklaarde tenslotte, dat hü nog steeds optimistisch was ten aanzien van de situatie, ofschoon dit optimisme niet. gebaseerd Is op de overtuiging, dat de Nederlan ders de oorspronkelijke verklaring zouden onderteekenen, maar - eer der op het geloof, dat de Neder landers er niets voor voélen een ooriog op gmotcn schaal te begin nen. vooral nu de order „Staakt het vuren!'' een kalmer atmosfeer voor de-s onderba-ndelingen .zal 'scheppen. i 'f De Nederlanders moeten':,: besef fen, Jat/de zaak niét*, geforceerd kan worden. [Daarom gebruik* lk nooit determen oorlog of geweld. Politiek overlegt ,-. president Soekamo envicé-pre- sldentL MoehammaT Hatta;-hebben, ha een onderhoud ,metv dr., Soekl- man, voorzitter -van de MasJoeml, de ontwerpovereenkomst van. Llng- gadjatl besproken. Tijdens - dit on-, derhoud werd - besloten, _alle Indo nesische politieke partijen bUeen ,te roepen om gezamenlijkte over wegen," welke/ gemeenschappelijke houding men met betrekking tot de interpretatie van [de ontwerpover eenkomst /.door.;' minister.^ Jonkman zou; aannemen. - "ft Verdere stroom beperking in Engeland-/ i^Het'/; Britsche ministerie;-, voor brandstoffen en /energie 'heeft be kend gemaakt,dat de beperkingen in het gebruik vanelectricitelt voor huishoudelijke":.doeleinden, die tot nu toe slechts - voor /'een -j gedeelte van/Engeland/ Bolden, :met ingang vah vandaag 'ook op - de •rest, van het land/van toepassing, zullen Bijn: De rStraatverilchtli^. zal' tot een .mi nimum worden teraggebracht. ;-;-,'- Bovendien" begint over eenigen Ujd. de- s rijd om den bouw van nieuwe scholen. Die bouw wordt ln Nederland niet: rationeel-: verricht. Na den oorlog zijn - er-- weer /-ver- pohéfdene/Jjyrondere^scholen/npge^ whÉ,/:dil^l^afgërolltót^van;'t^nT bare scholen/in vkleine gemeenten, welke" bijzondere scholen mees .-al nogonder één dak zyn - gehuisvest; met'de openbare, maar diestraks een eigen- gebouw willen:- hebben- Er zullen', schoolgebouwen komen, waar ze nW ln dé eerste plaats noodle-zijn. "/wy-; zullen onszelf op nieuw een. mogelijkheid- tot verhel- fing/vah! Kot onderwijs/ uit;-het moë- ras! waarin? het.-asit,1- ontnemen, - Er zijn geen teekenen, d.e op een mógelijk - andere /ontwikkeling;; wij-/ zen; Men-bemerkt/niets,van een 'ónder wij spoil' lek/die - doelbewust aanstuurt opoverwinning: van: de groote gevaren.;/-Onbekend.' iseen vastschema vanondèrwijzersopleH ding, onbekend een plan om onder-' wijzers te winnen me' eep .redelijker kan- van slagen. Onbekend een schema van scholenbouw - yoor. de met onzen goeden naam Neder landsche geleerden, ingenieurs, ar- chl'eren op internationaal ge bied. /;-'■'/" Berusten wij er* ln. dat deze rol ls uitgespeeld? Henrijke Holland 's een legende geworden. Ook het Holland van Erasinus. Hugo de Groot, Van Vollenhoven, Lorentz. Huizinga? Een volk,-dat zijn onder wijs nie: gezond maakt, geelt <n vooraanstaande plaats prijs. Het óók artr.e Engeland heeft dat be grepen Maar wij sukkelen voort. Dr. J. C. Brandt Oorstlus "Kees Broekman zal niet aan de wereldkampioenschappen schaatsenrijden die dit week einde te Oslo worden gehouden, kunnen deelnemen aangezien hij met Inflnenza te bed ligt en hem op medisch ^advies, een startverbod Is opgelegd. De Nederlandsche ploeg in Noorwegen wordt wel door pech achtervolgd. Na Jonker en v. ,d. Voort is thans -ook Broekman het/slachtoffer geworden, dit maal/van/ de/abnormale/koude, dïè ëerst-té„Stpckhólm èri nu ook irogelijk haar Nederland teniK- keert.- Naar wij 1 verder vernemen heeft dëVgroote favoriet'voor; de wereldkampioenschappen, Char- IesMath 1 sen,-' eén.;zware v'verr koudheid/opgeloopën-waardoor men-vreestd at !;,zij n kansen' op den: titel //belangrlj kzUn/Tge- daald,-/Ook/de Fin /Tuoml-ge voel,.zich/nlet/fit\ èn"hët;;ls zeer de yraag;/pf;hij "aan/de wereld- kampioenschappen- za,lrdeel-, .nemen.- "/X, ','G N a d ë'4 wereld k am pioenschappen blij ven- 'alleen, Langedyk:-;:.vën Büyèn/ln .Nöorwëgen/ achter; om nog aan' enkele wedstrijden deel te; nemen. VOETJE VOOR VOETJE Het E.V.G-collie: htefc Zater- dag de furie met -hetT 'aan'vaard;' Dit. geschiedde r_metover- /s([r;i welchgende meerderheid: van - de 518 /afgevaardigden/ stemden - er- vóór- en 28- tegen -hetfusierapport -;;i In' ledentallenuitgedrokt/ beteekentjr;^. dit. dat' er J.60.000 voorstemmers en 900Ö tegenstemmers waren. - - >Het ':ls ln ditverband uiterst - leer- ip; zaam/: te wijzen op de getallen, cue vorig jaar Augtis-us op het zooge- naamde de bus kwamen: 16.000 vóór. 45.000 tegen. Het' ging toen kn« niet heelemaal .om dezelfde. Kwcsue. als nu. maar de stemmenverhou ding tn Augustus ls als graadme.er voor de .J^lebereidheid" toen zeer betrouwbaar. Ook aan" dengene. die weinig op dc hoogtri is ran de recente vakbe- wednesocschledenls. moe: het doi- delijlc rijn. dat er. in de E.VC- van Augustus vorig Jaar. tot ^Februari 1947 „iets" gebeurd Ls. Dit -.„ets kan men wellicht het beste om-. schrijven als een interne zulvermg gepaard gaande met een 'toeneming van de discipline. Over de inwendige moeüljkheaen van de E.V.C. is wel zooveel uitge lekt, dat men niet lang in het on- zekere behoeft te verkeeren omrrert de gestrengheid, waarmee deze zui vering is uitgevoerd. Bovendien heeft men op he: zoojuist geëmdig- de congres een der laa'ste „bezem- zwaaien" kunnen wiamemen. toen bl«ck. rtat A. vu., den BOT?, de ■uecde' vooreiiterot E, maar tevens de man uit den kring, der. opposiUoneele Rotterdamsche havenarbeiders niet meer-ln het hoofdbestuur was gekozen. - Van den Berg sprak hi af scheids- woord, dat een fraaie demonstratie gaf van v,*at vdj de toeneming-der discipline hebben genoemd, „wat zal cr nu te Rotterdam met de E. VC. gebeuren", had men hem ge- vraagd. ..Niets bijzonders'an-- woordde "Van den Berg y.we zuUen/i, de besluiten normaal blijven ultvoe- Het ls .overigens, wel duidelijk, dat de zuivering zich geheel volgens. po^;:.:; litieke ïynen heeft voltrokken. GaX niet de herkozen voorzitter, Bloteyi, te kennen, dat voor. tegeratandei^K; van de fusie, die om politieke rede nen tegenstandera van-iedere, prga-0. nisatle; zijn. geen ^ts me«y in. de E.V.O.;- terwijldaarentegen- dé goedwillende, lieden, die, yan,.pe fusie' niets -moeten "weten,omdat;c. zijnog steeds niet /begrijpen f waar het om gaat, nietmogen wotera - ul tg'estooten? Overeenkomstig zljfs woorden is v'de E V.c.-leldlng - ook te werk gegaan bij de deeling vari de onderteekenaars he' bekende Rotterdamsche fesh. HET DlNTELOORD-MYSTERIE OPGELOST Meisje van veertien jaar stichtte de brandjes -v. (Speciale; berichtgeving) In Dlntaloord. het Brabanteche plaatsje, dat door, een reeks, ge- hclmiinnige branden op, de botrde- ttP van den landbouwer Van Slfe- drecht reeds een dag of tien In- rep en roer verkeerde, Ta de rust thans teruggekeerd. /Gistermiddag heeft het veertien jarig - dochtertje van /den boer be kend, dat de branden heeft ge- sticht.•///:/:-'//;:/, Reeds I eerder'!; wasbij; "het onder zoek opgevallen, dat; ln .de- meeste gevallen dit meisje de pntdefcster van het vuur was/Gistermiddag heelt zü voor de rijkspolitie haar bekentenis afgelegd. Z$ zou, ^toe gevende aan - een vreemden -, ge moedstoestand r- onopzettelijk eënige malen, een begin van brand hebben' doen ontstaan. Na het-ver-, hoor kon -het kind weer; huiswaarts keeren. - - 4 Inmiddels had het onderzoek van de rijksinspectie voor/ het brand weer-wezen ln Delft, - onder leiding ■van' dr.* C. W. van Hoogstra.en, geen positief resultaat opgeleverd. In .samenwerking .met. dr. Froen-, ties, scheikundig adviseur van het mlnls;erle van Jiistitle. was ln het laboratorium voor crimlneele zaken té "Den Haag vastgesteld, dat .ln de verschroeide voorwerpen geen stof fen- aanwezig- waren, die zelfont branding zouden hebben kunnen veroorzaken. Tot gistermiddag wa ren er nog brandwachten by de boerderij /oppost en had de/ familie Van Siledrecht 'tUdelljic haar-: Intrek elders In het dorp genomen.; Deze velllgheidsmaatrègelen:;: zullennu wel spoedigongedaan, worden/ge- 'maakt. - v' Dintelobrd herademde. argeloozelezer zou vermoeden, dat door de" aan- vaardlng van het fus'.erapport door - 'de E.V.C.- de fusie zelf een feit waa ;.;ii geworden. l-v};*"# Zoo" eenvoudig la .F^ter^geeM--,,^^ zins. In? de eerste'.plaats omdat. net,-(/^ N.V.V. naar aanleiding'.vwi" toogingte Utrecht^ met - betrekking tot de _fusle,wederom fM Óm/, den arm'.; ln y dezen z«h^le^heeleinaar' rechtvaardlgde?:>'h<wdlM:^z^y-|at^^^» varen, zyn we nog.'steeds nlet.-Loe; aan'een werkeiyke. samensmelting.^ - x.De'IJedèn?' .van^heidenorgMlsanezg-.^™» moeten Immers: de fusiezelf ,aan-- vBarden;-h€tgeeaito-\dé,ipractok^D^;w,.^":^ teekent dat-vde/bediUfs^^n.-'-yraamM' het/N.V.V.- en de E.V.O./ leder af-t zonderlük fuslebespreldngen' moeten f gaan voeren. Zelfs /Indien in principe1 eens; ls;/ls eeh; dergéUl.ke|^| procedure, t ij droovend.;! Maar>.vrat /ér,v; j vi ;vanrie zeggen,'indien^mente voren^,,^ weet,'?dat/;een- aantal bpwtoste.aan^«tó te' />- - wU zen!!// dah-G.^'gelie^t|^.|eg^®^| "^Neerv'-'de' eenheid-''to de; vakbSVfef Hethoofdbestuur, van.: het N.V.V. men bU den fuelegenool - aanwezig y. aeht De telegenout wordf niet moede ie beweren, dal er Reen po- lltlcke invloed B. maar Dmmu.HI. Hld ,en wule een tactloosheid e (do- uttnoodlgingen aan N.T.V^-bestuur-..,-.,,^ dera voor Utrecht), waardoor hei"ZA wantrouwen opnieuw geweat .wordt. Goed beschouwd, zou het due nu de taak van de E.V.C. r«r„ door. daden aan te tooncn.- dat ei voor. wantrouwen: geen1, plaats .ts.. Daar- tegenover ;zou het N.V.V-,hoe be-. - grUpeUJk.ook zUn; waaitzaamh^d moeten ii pogen onbevoorooid.eeld: .v»| tegenover de .Ey.C.'Je .staan.(.Maai twee; laar-mkbeweglp^Wd ,heb-?;s, bendit: alles in werfceUlltheU niet zoo - eenvoudig' gemaakt. ."Wil1 hebben: óp1 dit' E.V.C.-congrcs vele malen -; gehoord de .5. eenheid.1 moet' groelen'BaDat: la natuurajic jalii. En croe'.en* gaat langraan;. r. ..*5. In'deze opspmmlng.i ibe- !Cor.Mli;ti Sehovji yoogM»;yariifi in /het Engélsché»' Hoogerhüts hebbeü .verschlllëndc tot- de opposi tie behooreode-léden verzocht--om aftredenvan Shtowll'/als minster van--brandstof- enenergievoorzie-. ntoB. Ook- de Aartsbisschop yan. Yorlt-yerweetShinwelFgebrek^ inzldit en moed.* Londt/Shepherd (Labour) - nam - het voor BtiinweU op en^i zei dat geen bd'.van .de ro-, ceering veen s<5lerper?. geest hwt dan -Shtowell eh ,;dat .;de,,oPP<«i^ zieh zou hebben verzet, hallen, tnen In October- 1816 holendlstribuüe had .willen Invoeren, 1 President Truman bestudeert thans de Britsche steenhoolcrisls. Hh: verblaarde, dat ..het miscnlen. mogeiyh -is om eenlge kolemchepen. die thans m de buurt van Engeland rijnen holen .voot andere- Euro pee scha landen vervoeren,, naar Engel, sche havens- te pingen van -• de -V«S. ,naar Engelanc. zoucen te. laat kuimen komem daar hlerpoor minstens vijf ien - dagen n'oodlg zouden zy n/aldus de. pr«H 'dent- De V.S hebben/ geen:;verzoek: om -hulp van Engeland ontvangen. Nog stecds geen veldsport .Vrede" lijkt onbeschadigd Het m,s." „Vrede"/dat- enkele dagengel ed en - op /dé'i-Engelsche kust" is'gestrand,; ts/jblj/hoog-wa ter vè^ériigedr^n^entsmaakt oogenschij.nlUk/'éen- ónbeschadlg- deri/' tódruk#:Mwfö$Is:>het - schip gënadérd 'ëh/.h'oopt:!het/vandaag vloti-te sleepen:.;a^i/decgiinstlge we ersomstan dl gh éden -aanhopde n Amcrikaansch «chip gestrand op;'de v-Spiikerplaat-'i;.-/ -!! ■v'Amerllcftaasche./hrioomsclilp. /.Capabav'ri jg [op /d# Spijkerpl&at/ge-/ strand. Sleepbooten //van- VUsstogen en- Terneuzen roeren ?- ter assistentie uit'.vH//:'/;/-/v;;,;// Fietsbandenen'*'fietsen - K&t CDK 'deelt mëëe. dat 'de /plaa.U" selüke dlatrlbutl ed lensterf', op v naow bekenÓ?tB'.m»kynidagenc/m;det.maan^. ,Febroari'/?gel<R«nheid..;ZUllen:v;-:geycn '/tot/hét^todlenen'^an-jan^a^; Eensgérind smaken -de Voetbal bond, Korbalbond en Hockeybond bekend/dat voor het a J., week-end alle wedstrijden rijn afgf'Mt. Het voetbalprogramma vrordt .traditie getrouw weer een week verschoven. MERENTOCHTEN IN ZUID-HOLLAND 'Dé Zuid—Hollflndsche Ijsbond Hoüandsch- Merendistrlct. orguni- fcert:Zaterdag"ep Zondag ®ede™/ de bekende- óén-, twee merentochten (resp.: 20, 40, en .CT km lang) over de KagerplasseiL Brasemermèer en. /■Lange^ra^e plassen. De banen zjjn sneeuwvrij gemaakt. KampioentcHap 2e kla«« /-I Donderdag -1 begonnen to/- Den Haag de wedstrijden om heV Ney derlandsche; kampioenschap tweede klasse groot biljart De uitslagen der mlddagpartuf" Krutu/sü CBftrendregti 40. 7J ,5 Van -Aken (Rdam--r c.3, ■van f dé Kei)!- UAldam). 40 .90. 3 Dillen .(Adam) ,;;34rr;:,:Mr,,,4, ■Vari',- Van' Gooi (Dorst N B) an /Mook/'f Dorstt N; B2/38 40 32 Vai iTeegelaax(Leiden) iiöohuizen i (Wassenaar) 104/6 -^69 ■©69 ©3 fhtis gêrn allriaagsch tamrtle dat ÜrtJtUane f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1