4 »<A L P H EN LINGGADJATI MAG NIET MISLUKKEN Nederlandsch bewijsmateriaal: maakt diepen indruk Coördinatie van het vervoer «SS DESGHIEDAMMER ARBEIDERS ZIJN VASTBESLOTEN 24 Jaren na den dood van Matteoftf Russen en de S.P.D. Minister bereid tot overleg met groentehandel Arbitrage is niet mogelijk P AR OLOSCOOP DE - fes; 0 i DRIEMAAL ZOO IN 17000 Ton zaaigoed ncodig in België LEVEN ALS DUUR 1939 Ook dit jaar slechts één paar schoenen Om den 2. Holland- schen wisseibeker Veesmokkelaars in arrest gesteld ZESDAAGSCHE TE ANTWERPEN m i j sïüwwrw assoa j twihva» «aa 'iNSO I£" .5I33M _H3d SflHdSl»N3Ma#UiIoaV - ïocgg Noojsi.ii -"aiiDvaaa V;.HWM tiOOd^'f3,L:.i31ZVULSimWXY. «TVQ3IHOS tW N3AVH 3DNVT JVOV tI3 'Ó3V ZEVENDE JAARGANG NO. 39 HET PAROL 2 «BEMIltH «EIKICÜ waai. kledinql}, sm&tt&loosI rein w'öP<dp:;i ZATERDAG ÏI5 FEBRUARI 1947J N.V.V*-bestuur zegt - „Geen enkele prestfge-overweglng, peen enkel meenlnysrerscM kan belangrijk genoeg rijn om de In Linggadjati voortaoplg bereikte over eenstemming- thans nog te doen mislukken. Iaat staan de toepassing ytn geweld te rechtvaardigen. De reactie vergisse zich niet in de ge-- voel ens, welke daaromtrent in de arbeiderswereld leven. Elk draven usar geweld, naar het „uitdeden van enkele rake klappen", zou op ^den grootsten weerstand stuiten", zegt het NW.V.-bestuur In een ver- tlaring over de situatie in Indonesië. tierlandsche werknemers en hun vrouwen de hoop en het vertrou wen, dat de moeilijkheden In-In- donesië zonder 'bloedvergieten er met behoud van den band tusschen Nederland en Indonesië zouden kunnen worden opgelost. „Over de politieke verwikkelin gen, welke zich in verband met de onderteekening -van de overeen komst van Llnggadjati en dé daar bij aan de Indonesische delegatie gestelde elschen. nu weer voordoen, wil noch kan het N.V.V.-bestuur een oordeel vellen. Maar het wil in de huidige kritieke situatie, uit naam van zijn meer dan 300-000 leden en ongetwijfeld ook uit naam van d° overcroote meerderheid der Nederlandsche arbeidersbevolking, opnieuw een dringende waarschu wing laten hooren". -'Het N.V.V.-bestuur doet een dringend beroep op de Nederland sche regeering en volksvertegen woordiging en op de regeering van de Republiek Indonesia, om voor de Teactionnaire agitatie hier en voor het extremistische drijven ginds geen duimbreed te wijken en alles in het werk te stellen, om tot een snelle, vreedzame en defini tieve oplossing van het conflict in Indonesië te geraken, opdat aan de schermutselingen, die helaas ook menschenlevens kosten, ten spoedigste een einde komt, het be vel „staakt het vuren" kan worden gegeven en met de demobilisatie van onze troepen in Indonesië kan -worden begonnen". „In zijn verklaring van 3 Dec, 1946 hield het, bestuur van het -N.V.V. zich bezig met de Indone sische kwestie. Het sprak zich daarbij niet uit over de politieke aspecten van dit vraagstuk, noch - over de bijzonderheden van een met de Indonesiërs te treffen re geling. Maar het nam wel stelling tegen het heillooze reactionnaire drijven naar een oplossing door geweld en het verlangde namens de 300.000 N.V.V.-Ieden. dat een oplossing door overleg zou worden gebracht". „Nadien hebben regeering en Tweede Kamer, de ontwerp-over- eenkomst van Linggadjati aan vaard-Deze beslissing wekte bij de overgroote meerderheid der Ne- DE DUITSCHE VREDE: DE STEM VAN ROME De Itallaansche regeering heeft verzocht deel te mogen nemen aan de opstelling van het vredesverdrag met Dultschland, aangezien „het nieuwe, democratische Italië het recht moet hebben bij te dragen tot de regeling van den vrede in Euro pa"; De woordvoerder, van het Ita llaansche ministerie van buitenland- scbe zaken, die dit mededeelde, voegde er aan toe, dat Italië van 13 October 1943 af tegen Dultschland oorlog heeft gevoerd. ErzbergerV vermoording wordt opgerakeld V Óp 25 Februari zal te Konstanz ln de Fransche zóne van Dulfsch- land hetproces; tegenVHeinrich JTiI-: begthSettT'drefe^ beschuldigd, in 1921 den Dtdtechen vice-kanselier, dr. Mathlas, Erzber- ger, te hebben vennoord. Een Duitsche rechtbank te Frei burg heeft bi November J.l. Tilles- sen van rechtsvervolging ontslagen op grond van het feit, dat hij onder de in 1933 door Hitler verleende amnestie viel. De Fransche autori teiten hebben hem echter weer ge- arresleerd en riln tegen de beslissing van de rechtbank Id hooger beroep gegaan. IEDER Z'N EIGEN KOLEN De Britsche minister Attlee zou het aanbod van president Truman inzake het dirigeeren van, voor an deren bestemde, kolen naar. Groot- Brit, tannië van de hand hebben ge wezen, Als motiveering word* ver meld, dat „andere Europeesche lan den de brandstof evenzeer noodig hebben als Engeland". Volgens de getuigenis van Musso lini's vroegeren secre'arls, Alfredo Cascfolo, is Mussolini persoonlijk betrokken geweest bij den moord op Glacomo Mateotti in 1923, aldus ra dio Rome. Op den dag van het ver dwijnen van .Mateottl, aldus Cas- cloio, vertelde Volii een der be schuldigden mij, dat zij Mateotti hadden 'vermoord en dat Mussolini hiervan zoo spoedig mogelijk verwit tigd moest worden. Bij het hooren van hét nieuws, aldus Casciolc, bleek Mussolini in het geheel, niet verrast. Hij ze 1de mij met niemand te spreken over hetgeen ik gehoord had. Dumini, een andere beschul digde, heeft Casdolo gezegd, dat Mateotti in opdracht van Mussolini uit den weg moest worden geruimd. In welingelichte kringen te Ber lijn neèmt men aan, dat de Socia listische Party Dultschland ,S.PXU in de naaste toekomst weer al, de Russische zone zal opduiken Als zelfstandige party is zij daar een jaar geleden verdwenen, na de vor ming van de Socfe- Eenheidsparit) Dultschland (SJE.D.),' een fusievan den linkervleugel van de S.'P.D. met de communisten. Leiders van de S. P.D.' zijn geneigd aan te nemen, dat de S.E.D. by de Russische bezer- tingsautoriteiten'uit de gratie is' ge raakt na de teleurstelling bU de ver kiezingente BerlUriiiir October J.l. .eAjlat j deze.ian'uorIteiten:;Ra§Tn^ -éeh. heroprichting van de1 S.P.D;" iirihaar. zönezouden zien; Onderlieding van hen, die zich afzjjttigVan de S.E.D. hebben gehouden en het werk voor S.P.D. ondergronds voortzetten. De bekende bokser Bep van Klaveren is na afwezigheid van seven jaren weer in ons land teruggekeerd. Bep en 'zijn vrcuw drinken hun eerste kopje koffie na aankomst te Rotterdam.:.;^ Naar wtf vernemen heeft de detailhandel in groenten aan minister Mansholt aangeboden het huidige conflict aan arbi trage te onderwerpen. De minister heeft hierop telegrafisch geantwoord, dat hü zulk een arbitrage niet mogelijk acht daar het hier een. kwestie van regeeringsbeleid betreft. Wel ver klaarde hij zich bereid tot overleg met detfevakgroepen, nadat deze hun advies tot stopzetting van den .iri-ven verkoop van de groenten, onderworpen aan de maximumprjysregeling, zouden hebben ingetrokken. - schïjnlijk danken? zij hun oor sprong aan het feit., dat de mi nister wel';?;.overleg pleegt met het bedrijfschap voor groenten, en fruit In.,ütrecht is de beslis sing genomen, dat de Utrecht- sche detailhandel in ieder geval niet tot sluiting van. de zaken zal overgaan. Langedijk verkoopt In liangendljk (N.-H.) is een vergaderingïgehouden van de bij de Langendij ker Groentecen trale aangesloten tuindersver- ecnigingen.feZij besloten de be volking van', wintergroenten te blijven voorzien,. Verder .wërdbesloten, dat in- koopers van groote steden bij de centrale groenten zullen kunnen inkoopen." Zij moeten zich dan in verbinding stellen met het bestuurvari de Langendijker Groentecent'rale. In een spoed vergadering''hebben ook de le den van' ''den R.K Bond van kleinhandelaren in groenten en fruit uit Roosendaal ei», omstre ken, besloten, den verkoop van een aantal tgroenten stop te zet ten, totde winstmarges verl terd zijmVri^v-V't- De,, vergadering, gingslecht? Bovenstaand 'antwoord van den minister werd gisteravond ter, kennis gébracht: van een openbare vergadering van groeit tenhandelaf en te Dordrecht, welke tevens werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit Am sterdam,: Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Gorkum, "Sliedrecht, Papendrecht' en omliggende .ge meenten,' én vertegenwoordigers van den 'groothandel' en; markt en straathandel lm/dit rayon, De vertegenwoordigers van den groot- en kle inhandel sp'ra- ken in een motie hun scherpe afkeuring uitr over'den maatregel van het ministerie van Land bouw en verzochten in de motie voorts directe intrekkinghier van:. r. Naar wij vernemen zal Maan dagmorgen 'het. dagelijksche be stuur van het 'Centraal Bureau van Veilingen zich .beraden, over de situatie en Maandagmiddag een; bespreking hebben, met de vertegenwoordigers der vellin gen:. Geruchten; .dat de minister Maandag^. a^^eéri„hesprelrii-«- zpu.'hêbbèn met rallé.vjietroklteh partijen, rijrik naar oris van be voegde zijde verzekerd wordt, uit de lucht gegrepen. Zwakzinnige gaat haar hospita te lijf Toestand van hetslachtoffer is hopeloos - De 33 jarige mejuffrouw J. A. L-, die Ln het pand Oosterstraat 13 te Delft bij twee bejaarde mensehen inwoonde, heeft gis teravond om half zes getracht haar hospita van het leven te berooven. Reeds van haar twee de jaar aï was de daderes in huis bij de familie W. Zij is echter verscheidene jaren opge nomen geweest in een psychia trische inrichting. Eenigen tijd geleden was zij uit het zwakzinnigengesticht ontslagen en teruggekeerd bij de fam. W. Gisteravond ontstond een woordenwisseling, die zoo hoog ilrP' d.at de "Ï4-jarige mevrouw W. tticj, L. buiten de deur wilde zetten. Laatstgenoemde heeft daarop mevr, W. terwjjl deze zat te eten, met een bijl drie klappen op het hoofd gegeven, tengevolge waarvan het slacht offer bloedend ineen zeeg, De echtgenoot van mevr, W. was op dit moment niet thuis. De daderes heelt zich vervol gens bij de politie aangegeven. Deze. trof het slachtoffer in hopeloozen toestand in de ach terkamer aan. De inmiddels ge waarschuwde G.G.D, vervoerde mevr. W. naar het „Oude en Nieuwe Gasthuis". Bonnen voor zieken veertien dagen geldig Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat ir de op 13 Februari gepubliceerde bonnen lij s' voor het eerst ook de geldig verklaarde bonnummers der ten behoeve van zieken uitgereikte kaarten ME, MF en MG zijn op genomen. Zooalsbekend ont vingen zieken tot dusverre rantsoenbonnen, welke een be trekkelijk. langen geldigheids duur hadden. Men moet er re kening mee houden, dat de om de andere week van bovenge noemde kaarten aan. te wijzen bonnen ook slechts veertien da gen geldig blijven. Japansche oorlogsmisdadigers staan terecht Holland: ein Auch-Sieger ,E' NEUE ZÜRCHER ZTG. maakt rich bezorgd over Zwit- s&rl&nd's. buurman, die ook onze buurman is: Dultschland. Politiek bezorgd. Het blad geeft een op somming van alle narigheid welke zich in de ex-Hitleriaansche gebie den ontwikkelt. In het Roergebied wilde stakingen, betoogingen en \voedselnood; in Neurenberg een bomaanslag,overal doffe -opstan digheid welke wacht op een cen traal commando; apathie, en alle ■i gevolgen'daaraan verbonden. Uit den- zwaren, moeilijken winter '46 —'47 komen de Duitschers niet ge louterd, doch we! verbitterd te voorschijn: zelfs de weinigen, die van goeden wille waren, vervallen tot een ongeneeslijke moedeloos heid. Men ziet geen uitweg meer. De haat tegen de bezetting stijgt; het woord „wederopvoeding tot de mocratie" is even zinloos gewor den als het Duitsche gezegde, dat V gelUkstond met victorie en vic torie dat was het uitverkoren dui zendjarig rijk van Adoiphus. Het eenige dat toeneemt ln posi tieven zin is een vorm van guerli- la-nauonahsrr.e. De Duitsche poli tici van links geven toe, dat ook hun de grond onder de voeten wegzakt en zij wyzen erop, hoe vyf en twintig jaar geleden de re publiek van Weimar „weggezogen" werd door een golf, een springvloed van chauvinisme: net zoo'n chau vinisme wordt thans merkbaar de overwinnaar wordt veracht, om alles, en niet het'minst om zijn ^-.overwinning, want „als de generale staf geen verraad had gepleegd, zou Hitler toch nog hebben gewon- vnen". Zielkundigen noemen dit Teeds tydens den oorlog door hen voorspelde gedoe: ,,'n Duitsche vlucht in een Dultsch chauvmlsme" - maar voorspeld, voorvoeld, voorzien l of niet':" deze arme democratische wereld rit er maar mee. Voor wie scherp zien, is het een duidelijk iets, dat zelfs de Duitsche communisten zich door den nieu- wen chauvinistischen vorm van na- tionaJicme laten voortzweepen, niet tegen de Russen, doch tegen de ...machten uit en ln het westen. Het „-' door de Dultschers laaghartig over vallen Nederland heet tegenwoordig smalend, „ein Auch-Sleger", een die 'ok mee heeft mogen winnen. .Het is goed dit ailes te weten. 'Tegen grootheidswaanzin is wei- g'.te doen; toch telt de gewaar schuwde voor twee, a! is men .maar een'Auch-Sieger'. want men is een ook-Jecggeplunderde een ook tot den hongerdood gebrachte, een ook-vermoorde door den buurman. Maar ook een dlc door de Groote Vier gehoord zal worden bU den vrede, die den lieden van V is vic torie zal - worden, opgelegd, u:t Auch-Siegersburenplicht. doeri- Dezér dagen werd bijv. op de velling te: Bergen op Zoom Waar-1 witlof l en 2 verkocht te^en resp. 80 en 88. ct. en 75 en 78 ct. per kilo, terwijl de voor den kleinhandel, vastgestelde maxi- De technische dienst van de N.ZM.T.M.wjin samenwerking met sneeuwploegen begonnen met het sneeuwvrij .maken van de trambaan Amsterdam-Monnikendarn-Edam. Een der; velé' sneeuw banken op het traject wordt weggegraven. - Uit de rapporten, die by het Bel gische ministerie van landbouw binnenkomen, blijkt, dat de - vorst groote schade heeft aangericht aan den tarwe-uitzaai. Hoewel de - tot dusver verstrekte cijfersslechts een voorïooptg karakter dragen, kan reeds worden medegedeeld, dat de verwoesting -van den tarwe-uitzaai in België op 75 procent kan worden geraamd. In sommige streken is dit percentage zelfs 90. Tot nu toe werd in België 129.000 ha land met tarwe bezaaid. Op 'grond van de binnen gekomen rapporten heeft het minis terie van landbouw berekend, dat de bezaaiing van opnieuw 85.000 ha een dringende noodzaak is. Voor dezen nieuwen uitzaai is 17.000 ton zaaigoed noodig De aanschaffing van dit nieuwe BRITTEN EN JODEN VOOR DE U.N.O. De Britsche minister van buiten- landsche zaken, Emest Berin, heeft aan dc Arabische delegaties mede gedeeld, dat de Britsche regeering voornemens Is, dePalestynsche kwestie voor de Vereenigde Naties te brengen. Generaal "sir Evelyn Barker, de aftredende militaire commandant van Palestina, heeft de doodvonnis sen van drie, Joodsche extremisten, die in het bezit van wapenen wer den aangetroffen op den avond, dat eenige Britsche militairen zijn afge ranseld, bekrachtigd. DE MOORD TE POLA voor Brttschen krijgsraad Maria Pasquinelll, de .33-jarige Italiaansche, dieer van wordt be schuldigd den Brltschen brigade generaal R. - W, de Wlnton te. heb ben doodgeschoten, zaldoor eeri Brltschen krijgsraad worden berecht, De verklaring' van den Italiaan se hen premier. De Gasperi,waarin hy Italic's verantwoordeiykheid voor de misdaad van de hand wyst,. ls door Engeland uitgelegd, als zou de zaak niet ;v door.een Itallaansch-s rechtbank worden behandeld. zaaigoed vormt thans een groo'. probleem in België. Er zijn naar de Ver.' Staten telegrammen gezonden, waarin wordt aangedrongen op het zenden van genoemde - hoeveelheid zaaigoed ln mindering van de aan België .toegekende tarwevoorraden. Indien de koude nog mocht voort duren, isslechts een uitzaai met zomertarwe mogeiyk. r. Tijdens een persconferentie ver klaarde de Belgische minister van economische zaken, Henri Lieb&ert, dat er nog steeds een. wanverhou ding bestaat tusschen de loonen en prijzen. Hy is van meening, dat dit evenwicht echter binnen zeer. kor ten tijd "tot stand kan worden ge bracht. Wel bewegen de loonen en de prijzen, alsmede de geldomlocp zich om het cijfer 320 (tegen 100 in 1939), doch de'toestand Is nog niet, zooals hij behoort te rijn. De minis ter acht heb een verblijdend feit, dat België vanalle oorlogvoerende lan den, op economisch gebied 'i dichtst staatby den toestand, waarin het in 1940 verkeerde. >- v Zuïvcrmgibeslüifcn Bij' beschikking vari den mi nister van Birinenlandsche; Za ken is, op grond van het zuive ringsbesluit 1945, gerekend met ingang-van 29 October 1945, aan dr. A; G. Brandsma; arts bij het gemeenteziekenhuis Bergweg, te Rotterdam,', ontslag; uit zijn functie'verleend. Bij uitspraak van den zuive ringsraad voor de bouwindustrie is Arie Kraayeveld Sr.,, geboren te: Sliedrecht, en. wonende te Zwijndrëcht voor den tij d var.-, acht jaar, Hendrik KraayeveTi, geboren te Sliedrecht, wonende té Zwijndrëcht, thans gecritl- neerd ln hetbewaringskamp mijn-: ^Julla", te Eygelshoven (L.); voortden tijd van: een jaar, Arie Kraayeveld, geboren te Zwijndrëcht 26 November 1904, wonende te Zwijndrëcht, thans, gedetineerd ;.tn- het' .bewarings kamp mijn „'Julia", voor den tijd van.twee jaar, allen met in gang vari' 23 .Januari j.l. ontzet van het recht om een leidende functie uit-te .oefenen :in>enize ondérnem ing, in welken tak va,n bedrijf ook. (Van onzen Haagschen redacteur.) DE aanklacht van Nederland tegen dé voornaamste Japansche oor- locsmL-itladlgcrt;, die thans voor het internationaal militair gerechtshof te Tokio terechtstaan heeft, na vele aanvechtbare getuigenissen over de wreedheden welke de Japanners hun 'Xederlandsche en Indonesische slachtoffers Helen ondergaan, een bijzonder diepen Indruk gemaakt, aldus vertelde ons tuit-kolonel mr. Sinnlghe Damsté. tot voor kort sub-. sOtuotaanklager bij het tribunaal en thans voor een verblijf van enkele weken naar het vaderland terugge keerd, Doch niet alleen het Ucht. dat de Nederlandsche aanklagers en getui gen over de ten opzich'e van; de burgers in; de bezette gebieden be dreven misdaden hebben doen schij nen. heeft onze aanklacht bijzondere beleekenls gegeven. De rapporten over de dapansche machinaties in Indonesië vóór en tijdens de bezet ting zijn wellicht van nog meer be lang. omdat daarmede werd be wezen, hoe hetJapansche op'reden, dat algemeen als agressief werd ge kenmerkt. dezekwalificatie ook in derdaad verdiende. In Indonesië hebben de Japanners aangetoond, dat de verovering nie' slechts het karakter had van een bezetting uit militaire overwegingen, doch dat zij 'en doel had annexatie van Indo nesië. aanvankelijk ln den vorm van direct ingelijfd gebied, later meer als vazalstaat. Ondergedoken document Dit bewijs, dat he1, sluitstuk vorm de op de beschuldigingen van de andere geallieerden; wérd voor een belangrijk deelgeleverd door een Nederlandsch advocaat, mr. De Weerd, die tydens rijn verblijf: in een Intemeeringskamp gegevens verzamelde en zorgvuldig begroef. Na den'oorlog heeft hij deze bewijs stukken weer opgegraven en «hans vormden zij een der belangrijkste documenten, die by het proces - ter sprake kwamen. Over de rechtzaak zelve had mr. Smnighe Damsté, die den Neder landsche n aanklager, mr. Biorgerhoff Mulder, uil Den Haag, terzijde stond, meer reden tot tevredenheid dan Indertijd onze vertegenwoordi ger te Neurenberg. In het proces te ToJdo, dat thans reeds sedert 3 Mei aan dèii gang Is. doch dat weltot October van dit jaar. zaJ voortgaan, zag Nederland zich immers een veel betere plaats aangewezen. Hier had een Nederlandsche rechter zitting in het Ilof en de Nederlandsche aan klager kon zelf zijn zaak voor het Hof brengen. Dit was een belangrijk voordeel, Ook al. maakte de president, de Aus- trailer sir "William Plat .Webb, het aanklagers en verdedigers soms niet gemakkelijk, door de typisch Engei- sche wijze., waarop hij vaak in de behandeling ingrijpt Er is'tróuwens te Tokio méér siof tot spreken over de behandeling, waarbij vooraL.héÊ wonderlijke optreden van de toege voegde Amerikaansche advocaten opzien verwekte. Het dlskwalificee- ren van getuigen, dat in Amerika gebruikelijk is, heeft weinig waar- deertag ondervonden. Niettemin ls het proces tot nutoe zeer bevredigend verloopen. Bijzon der belangwekkend was de' uiteen rafeling van de Japansche buiten lands che politiek van 1928 tot het uitbreken van den oorlog. Neder land, wel ls waar gehandicapt; door. den elsch. daV alles zoo kort moge- ïyk zou woorden behandeld, kon één van de mees; opzienbarende aan klachten indienen over dé behande ling van geïnterneerden en Ro- moesja's. - Advies van japanners De Japansche pers besteedt aan de behandeling van het proces bij zondere aandacht. Opmerkelijk, was, hoe één van de grootste Japansche kranten schreef, dat dit'proces tegen de voornaamste 28 Japansche oor- logsmisdadlgers. onder wie zich ook Hirota; de voormalige. Japansche ge- zan; in Den Haag, bevindt,' het bes te middel vormt voor de heropvoe ding van het Japansche voïk. Zelfs is uit Japansche kriüecn. de eisch gekomen, dat ook de Salbatsoes. die Japan economisch vrywel volledig controleerden, in de beklaagdenbank, behooren te zitten. Aan. dezen eisch- Is nog geen gevolg gegeven, doch. Indien een tweede zaak volgt,; dan Jljdt het haast geen twyfel, dat ln"-.. derdaad de leden van deze groep de banken zullen vullen. mum TerltoopprUs 60 ct.' pet kilo verschiHende deelen vari het Unie Verkeer en Spoorwegen zenden nota aan de regeering r\E problemen, die de sterke ontwikkeling van het moderne vervoer met zich mee beeft gebracht, dateeren niet van den jongsten tjjd. Reeds voor den oorlog: z^n deze problemen Steeds dringender geworden als gevolg van de krachtige ont- Plooyn géyan hgt jeryoer per. adto, ên_^het qntlnekim jmri^een^ planmatige ordening- van het totale yeVvoer, ï/T'T". Thans een ongezonde dez® organen zuilen zjco -* nchtjy.uen voor oogen toestand In slappe Ujden voerden de bedraagt. moeten stellen: een vervoers plicht, bepalingen omtrent subsidieering van 'het Ver voer ln vervoersarme stre- Ten gerievè van- denconsu-I onderling vaak een concurren- ment besloot men de volgende tiestryd op leven en dood, uie artikelen- normaal te blijven sommigen zelfs er toe dwong vervoer en de; ondernemingen ken en bepalingen omtrent verkoopen: spruiten, schorse- neeren, „knolselderij, zuurkool, snïj- en princesseboonen (ge zouten) en. fruit. De vakgroep detailhandel ln schoenen deelt maar aanleiding van geruchten aangaande de ongeldigverklaring der ln om loop ztfnde schoenbonnen en een eventueele afschaffingvan dé schoendistributie mede,dat voor de aankoopmogelijkheden van' het publiek uiteraardniet de' distributie,; maar de blrinen- landsche productie beslissend Js. Deze zal ditJ aar nog van dien aard zijn, dat ln het alge meen slechts één paar, schoenen per volwassen inwoner ter be schikking zal staan, De uiterst geringe import van schoenen zal dit getal niet zicht baar gunstig .kunnen wijzigen. In dit verband vestigt de vak groep de aandacht op den hul digen bon vrijen verkoop van Amerikaansche schoenen.Het quantum hiervan oorspron kelijk ruim 2 mlllioên paar ls Inmiddels tot ongeveer 300.000 De vakgroep deelt" tenslotte mede, dat de wenschen van een deel van het;publiek naar meer gevarieerd schoeisel, zeker niet bevredigd zullen kunnen worden ali.. gevolg van de' sehaarschte aan grondstoffen en arbeids krachten. Voor den wedstrijd over 25 km., die gisteren te Langeraar-werd ge houden met; als inzet do; wisselbe ker van denZuid Hollandschen Ijsbond, bestond groote .belang stelling. Duizenden toeschouwers waren van alle. windstreken geko men om 118., deelnemers té zien strijden. Joop Bosman, - de winnaar van den Ellstedentocht wist het niet verder te brengen dan een vierde plaats. Plet Keijzer, die eveneens voor dezen wedstrijd had ingeschreven, was op het laatste oogenblik door een lichte influenza' veriiinderd. Winnaar: W. A. Vermeulen (Ter Aar); 2 J W. van der Hoorn Jhzn (Ter Aar); 3 O. Sanders, (Nieuw koop): 4 J. J. Bosman 'Breuke- len); 5 J. Storm (Den Haag) Nationaal kampioenschap tweede klasse driebanden De uitslagen .van de vier par tijen, die gistermiddag werden ge speeld ln de wedstryden om het nationaal kampioenschap tweede klasse drietanden, lufden: Van Gooi 25 94 3 Loohulzen 40 94 5 Van der Kefjl 40 74 4 Van Aken 32 74 6 Van Nook Kruithof Van Dillen Teegelaar -37 40 13 40 0,265 0,425 0.540 0,432 0.544 0.588 0,245 0,754 tcf.en verliesgevende tarieven vervoersdiensten te verrichten. Eri tarievenstrijd tusschen de werkgevers beteekende voor de werknemers maar al te vaak; ongunstiger arbeidsvoorwaar den, langere werktijden,; lagere loonen, ontoereikende sociale voorzieningen. De vele pogingen reeds ge daan, om door coördinatie tot ee.i oplossing te geraken van -e talrijke problemen, die In het vervoer aan de orde zijn,-hebben t* t nu toé weinig of geen succes gehad, In deze ongezonde toestanden hebben de vakorganisaties van het vervoer, de Unies Verkeer en Spoor- en Tramwegpersoneel aanleiding gevondenfe om een nota op te stellen betreffende de coördinatie van het vervoer, die op 10 Februari aan de Mi nister r" van .Verkeer, van Econo mische Zaken en van Sociale Zaken, Is toegezonden. Vervoer is een algemeen fe. belang „w. 'V'.'-T. Na èen opsomming gegeven te hebben van de voornaamste problemen, die het evenwicht en de samenwerking in bet;ver voerswezen bedreigen, consta teert de nota in den opbouw van het na-oörlogsche transportnp- paraat een streven om de gele den schade zoo snel mogelijk te herstellen, zonder dat men d&arblj voldoende rekening houdt met de totale vervoersbe hoefte. Hoewel men er zich van bewust is, dat een te groot ver- voersapparaat voorkomen dient te worden, valt er een ernstig gemis aan krachtige, leiding bij en atdoend toezicht op dc ont wikkeling te bespeuren. Om in deze lacune te voorzien wenschen de opstellers van de nota het geheele vervoerswezen een eenheid, een gemeen schappelijk belang te zien en behandelen. In groot verband gezien, zal de centrale overheid een welbewuste leiding gevende taak hebben te vervullen en o.m. door wetgevende maatrege len zorg hebben te dragen voor d° zoo zeer gewenschte samen werking van alle bij het-vervoer betrokken bedrijfsgenooten. Daartoe dienen representa tieve bedrijfsorganen, In den vorm van bed rfófss chap pen ge vormd te worJen, die paritair zijn samengesteld uit vertegen woordigers van vrije organisr ties van werkgevers en werknemers, van oorwegen, wegvervoer (met inbegrip van tramwegen), water- en luchtvervoer, zeevaart en havenbedrijven. Tevens zullen sub-organen, eveneens paritair samengesteld, moeten worden ingesteld, die onder, leiding en verantwoorde lijkheid van het bestuur van.het bedrijfsschap, nader vast ï-te stellendeelen van' het; vervoer voor hun rekening zullen nemen. de berekening en in rekening te brengen kosten van den weg voor elk soort vervoermiddel en volgens eenzelfden maatstaf. Als direct te nemen maatregelen stelt de nota voor de Wet Auto vervoer Personen In werking te doen treden.Voor het: vervoer van goederen- zal een bedrijfs- vergunning vereischt moeten zijn, die uitsluitend verleend wordt, indien aan de gestelde voorwaarden van een goede voorziening in de verkeersbe- hoeften voldaan wordt. Een uitgebreide smokkelaffairë Js te Hllvarenbeek (N.-B.) aan het licht gekomen. In verband met een verboden handel ln korrie werd bij A. van P. te 'Hllvarenbeek door op-, sporingsambtenaren der prüsbe- heerschlng een huiszoeking gedaan, hoewel geen koffie In-de woning werd aangetroffen vond men er een kasboekje, waann de vrijwel geheel complete boekhouding van een veesmokkelaffalre was bijge houden. Als gevolghiervan werden in samenwerking met de rijkspolitie 13 personen in arrest, gesteld. Vier hunner' kochten regelmatig vee voor den smokkel naar België, ter- wyi de overige personen voor transport zorg droegen. Sinds eind 1945 verdwenen In totaal I00D stuks vee over de Belgische grens. De ge- mlddelde,, Inkoopsom per stuk be droeg f 800.—waarbij een gemid delde winst, van 45"» werd gemaakt, zoodat met dezen veesmokkel een bruto bedrag yan f 1.360.000 ge moeid was. De personen belast met het overbrengen van het vee ont vingen f 100.— per stuk. Tot dus verre, werden acht personen uit Hllvarenbeek en een uit Tilburg, die met deze veetransporten belast waren, aangehouden en ln het huls van bewaring ingesloten. Lapeble-Seras leiden Gisteravond omhalf tien viel het startschot van der schen wlelerwedsrijd in het palels" D Antwerpen. Er werdspoedig, ln tempo gereden, waarbU scbe koppel Lapeble onderscheidde;- In '.het 'vsLn' dèh strijd'hmaREe noot. Pellenaars een vai.fea uit de piste gedragen mo den. Het bleek echter niet ernstig tc zyn en zoo kon na 20 minuten weer i De resultaen van de sprins van:1 3 uur .yarinach rijn: le klassement: 1 Pllenaers2 Boeyen. fe-:"-'....."' :r„ 2e klassement: 1 Schulte; 2 La-; peble. - - 3e klassement: 1 Kaars; 2 PéUe-i naers. 4e klassement:; 1 Bruyland; 2„ Schulte. v - 5e klassementI Thyssenf 2 'De-fe; meulemeester. Na de sprints zaghet l sement er uit als volgt:, 1 Lapebie^'fe Seres 8 puntencp 1 ronde2 Cooi5:v- Thyssen 11 punten3 Kaars-^De r- Kuysscher 10 punten; op 2 ronden 4 Pellenaers—Middelkamp 10 purir ten; '5 Acou—Bruyland - 6 punten Backer—Van eenaeme j 6 punten; -' 7 Quimbretière—Le Nizerhy 0. puntenJ op 3 ronden: 8 Godeau—Dousset:-2Sii punten; 9 Savelberg—Vaia den:' Broeck l punt; op 4 ronden: :10 Schulte—Boeyen 21 punten. Wereldkampioenschappen1^ wiel ren nen 1 Voor de wereidkainpioenscbap- pen wielrennen 1947 té Parijs is5; het volgende programma - kend gemaakt 25—26 Juli 75ste U.C.I-con- gres. 26 Juli:, Series en kwartfinales;! der amateur- en prof, sprint-':, wedstrijden. Eerste série- deri stayerwedstrijden. 27 Juli: Halve finales en finh-ffe s der, amateur- en prof. sprint-- wedstrij den. Tweede iserie .deriy stayenvedstryden, 28 Juli: Series en kwartfinales'; derwereldkampioenschappen;,' achtervolging. Derde serie der,-: stayerwedstrijden. -fe':-. 31 JuliHerkansing stayers;^ halve finales en finales der ach-fe' tervolglngswedstrljden. -, v| 2 Augustus; Finale stayer-we- reldkampioenschap. 3 Augustus: Wegwedstrijden'; voor amateurs .(start 5;uur); en professionals (start IJ uur). ,--vv 1: •••'•VCfe De fotograafhad weinigmoeite, anJ onda^dè^talrijkê^i, die in.Southainpton dè\ Queen:EH^pctlt^:kon^nde::wl^Ai^^kai'{i:,.^ "I i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1