Een Prinses Groot-industrieel chartert een K.LM.-vliegtuig rogramma voér Schouwburg open HotitUeechtec fËplftttfrr AK/ltUtW-uit xVl y-UL^dl" UtkinLu^v. XWé BiD CN ADM eCHIRDAMaCHWKQCi. NH1 ADVCRTKN-rMN IN DnLICHTINOrjf Q7XU ROTTERDAM - TELlrOON »iM UJNUO ABONNEMt>TSPRIJ8 PER WIÏR a C*XT PER KWARTAAf f 4 - LOÉ8I NTJUIUMtMl 9ITOAVS'STICHTING JB K T PAROOL** POSTGIRO 386644 m.[ BANKTTX: ADAM9CBI RANK TR RTXAM - HET PARGDL VRIJ. ONVERVEERD MiT KOLEN vam nDinimaatten, Jdlji KUfflUOE WINTER GEZELLIGER MAKENÜ! MATHEH£S5EKPlEiNI2'RDAM-TEL.3ll48-i43SE ZEVENDE JAARGANG NO. 41 OmBMoi»lljk EJpLgbJmJ voor Rjijlleidajji «q Q$astiet#g DINSDAG 18 FEBRUARI 1947 Eek prinses. Wekenlang heb ben ontelbare menschen op dit oogenbllk .gewacht en over dit oogenbllk- gedacht. Gewacht op kanonschotenen feestklokken, ge dacht aan het derde prinsesje Mar griet, ver van huls geboren, ter wijl haar vaderland vijandelijk be zet was:'.De hanteerders van telex en telefoon, de beambten van de telegraaf/ da omroepers van de radio, de Journalisten, de kanon niers rdj hebben, sinds Zondag morgen vooral, In afgebroken span- nlng klaar gestaan om het groote nieuws de wereld over te zenden, want Koningskinderen komen op deze wereld, ingeluid met gene genheid van heel een volk en de warme belangstelling van milli- oenen daarbuiten. Een prinses. WIJ verheugen ons met haar ouders over haar voorspoedige ge boorte en wil wilden, dat wij haar nu al welkom konden heeten in een gelukkiger wereld dan die, waarin -zij - binnenkwam, ook al weten wij, dat zij opgroeien zal .tn een goed Nederlandsen gezin, ver- sbrgd zal worden als weinig kin deren, omringd zal zijn van liefde, die gelukkig veel kinderen en van een belangstelling, die maar wei nig kinderen ten deel valt.-De we reld, waarin zy het levenslicht; ziet, ia in vele opzichten een trieste en onharmonische wereld. Zoo hebben wij menschen haar ge maakt. Elke geboorte, koninklijk of niet koninklijk, moet een spoor slag .zijn om aan het opgroeiende geslacht een gelukkiger wereld to laten, dan die, waarin wij vandaag scw loven E''ÉN'-PRINSES: 'Ja, maar op dit, oogenbllk „alleen maar' een hinu. Alléén maar het wonder van een mensch, dat ter wereld komt, hulpeloos-en Van menschen alles verwachtend. WIJ leggen onze gelukwensen en aan Prinses Juliana en Prins Bern- hard, aan onze Koningin, aan Be atrix, Irene en Margriet naast die van ons volk. Wij hopen, dat het gezin van SoestdUk in vreugde en vrede leven mag en dat de Jong geborene, groot geworden, aan -ons aller inspanning, de gelukkige we reld, werken zaL, waarnaar de men schen heiken sinds mcnschenbeug*- nls.- - Een prinses i De'-vlaggen gaan uit, de klok ken dreunen. Nederland, vrij Ne derland, viert als weleer de ge boorte van een koningskind en het ral blijmoedig de schade van 1943 inhalen, toen vijandige vreemde lingen huishielden in Soestdijk, waar in den vroegen morgen van" vandaag 51 kanonschoten dezen nation alen feestdag aankondigden. Koningin bedankt de Spoorwegen De Koninginheeft vorige week een door haar onderteekenoe bood schap. gezonden'"'aan het personeel der :Nederlahdsche;, Spoorwegen: - „Voor de grooteinspanning, <U« gij u door veelvuldig overwerk en nachtarbeidonder zeer ongunstigs weersomstandigheden getroost- hebt, om het .kolenvervoer van de mijnen naar alle deelen van het land moge- hik te maken, betuig ik. allen mijn bijzondere waardeering." Piloof maakte verkeerd* berekening Volgens de resultaten van het e*r- s'e onderzoek naar de ooraaak van de-vliegramp met de DC. 4 by Bo gota, Bchijht^de "piloot den afstand, die hem van ,het vliegveld bij Bo- .gota scheidde," verkeerd te hebben berekend, waardoor hij te vroeg be gonnen 1» met dalen tn .tegen de bergpiek vloog. O-trein Hoek van Holland— -Balei tijdelijk vervallen Wegens de ernstige kolenschaarüch- t* ia Dultechlaad en «pedaal in de Franeche'besettlngszdne, moeten de directe D-treinen Hoek van Hollend —Bazel, vla" Venlo, Keulen, Frank fort, thans tweemaal perweekloo- pende, tijdelijk vervallen. Vertrek laatstetrein uit Hoek van HoU&nd Dinsdag: 25 Februari «n uit Basel 33 Februari K.L.M. komt Denen te hulp De Denen zijn voor aanvoer van levensmiddelen, geneesmiddelen enz. In hooge mateafhankelijk van de scheepvaart In dezen strengen winter verhinderen Ijsbanlères de scheepvaart. -Aanvoer door de lucht blijft alleen over, maar de Deensche luchtvaartmaatschappij kan in deze behoefte niet geheel voorzien. Zoo- als meermalen voor den oorlog ls gebeurd, heeft Denemarken ook nu een beroep gedaan op de Neder- landsche tnagerluchtvaart, om den hoognoodlgen aanvoer doorgang te doen vinden. Gistermorgen' vertrok een K.L.M.-rrachtvl5egtulg naar Kopenhagen om gedurende de vorst periode in Denemarken transport diensten te -verrichten. Miflswfnf van Bertola met ril" knock; out; l D» Brltache kampioen Freddie MUla, de overwinaar van Qulnte- meyer, heeft Maandagavond Londen met k.o, in de vijfde ronde gewonnen van deri Itallaamchen kampioen Bertola, die aanvankelijk op punten-: had voorgeitaan. In-den-stillen hackt, in het stilte p aleü 'SoestdijkïU, dong verwacht, maar onverwachte toch nog, een kindje grboernièen Primtfje. prk uit het isolement bevrijd, Ffttig vrmektwageen va» den Hulfver- teeningfdlmjt van )yt. Ministerie .ram;', Mimnealandiche Zaken, geladen trtet levensmiddelen en kolen, bereikten' Zaterdag na een ewaren tocht 'over den d^k van den Noord Oo*t polder het geïsoleerde Vrk. Segrf-. peljjkerwijee heerschte er bij de bevolking groote [vreugd* en voren weldra talrijke handen ijverig in dg weer, em de wag ene af te iaden. Voor zakenreis naar Azië en Afrika De E1.M. heeft een overeen komst gesloten met een der on dernemingen van het Van. Leer- concern, waarbij zij aan deze onderneming een Douglas DC-4 vliegtuig ter beschikking stelt voor een zakenreis van den heer B. van Leer, leider van dit con cern, naar Voor-rndiè', Indonesië, China en Zuid-Afrika. De tocht zal duren van 12 Maart tot 4 Blei a.s. - De reis zal gemaakt worden met de „Twenthc", gezagvoerder P. Both. De route Is voorlooplg ais volgt samengesteld: Amsterdam Rome..Cairo 'Lydia Basrah Karachi Calcutta Rangoon Sin gapore Batavia Singapore ■Hongkong .Shanghai Hanoi Calcutta Karachi Mog ik rsjijn sweep terug Een niet al te Jeugdige dame belde dezer - dagen bij Churchill thuis aan, om hem.haar zweep terug - te vragen, "- De zweep nJ.,; waarmee zij 'hem 37 Jaar geleden in Bristol op straat een klap had gegeven.-; Dat waa -In-'het riieetst van den strijd der.suffragettes om het vnniwenkiesrecht. Op weg naar'-'"een..-vergudering -r-Mytézi Cliurchill-'destUds- do6r/zyhv;toen:: ^23-Jarige. bezoekster met een zweep geslagen; zyn. hoed;:viel;: :daarbU hp;dongrond, de dame> werd gearresteerd,Churchill "be- hield de zweepals souvenir:^- .-'p.-f-Ik herinner me nog, dat,-; hU 'erwit van: werd, - poor daerl, 'zei def thans^ÖO-jarige ex-suf-; J ':Churchill moet .van; plan; zijn aan het verzoek; gevolg te' ge ven;' dan verhuist :.de zweep' mar Af:-; ..het - museum der.fEn- gelschevereeniging voor.,;vrou wenkiesrecht... -.< Aden Nairobi Johanne»- burg Leopoldvüle Lagos Takoradi Dakar Llaeabon Amsterdam. Van deze route kan afgeweken worden. Het vliegtuig etaat ge heel ter,beschikking van den heer Van Leer) die waarschijn lijk .vergezeld zal worden door zijn echtgenoote. Voor dit speciale doel moet er natuurlijk het een en ander aan het* Interieur worden veranderd. De 44 passagiersstoelen met ver stelbare rug-en zitkussens, In gebouwde oschbakje»; takken voor literatuur, voetsteunen eh leeslampjes zullen verdwijnen. In de plaats hiervan "komen vier compartimenten. Alle on derdeden, worden van te voren vervaardigd *en enkele dagen voor het vertrek in het toestel gebouwd.. Direct achter de cockpit ligt de „hulskamer"; Een groote tafel, enkele ruime fauteuils, een ta pijt in een warme tint, gezellige schemerlampjes en een „bar" zuil en-tot resultaat hebben, dat ook op öngeveer 2000 ,m. hoogte de huiselijke' sfeer niet, ont breekt. Aan een zijde la deze af- deeling afgesloten door een gor dijn. Hierachter, ligt het werk-, vertrek van den heer Van Leer. Aan de eene zijde,staat een groot bureau, .stegen., den ande ren wand eenbank voor bezoek kers en een-boekenkastje. Loopt men verder naar achteren (dus ln de richting van de staart van het toesteU:dan komt men. In het eerste slaapvertrek, waarin zich een,'bed; twee hangkasten, vele. laden en een opklapbare waschtafel bevinden. De-hier achter, gelegen slaapkamer ls eveuzoo -Ingericht.In hetr ach terste gedeelte van het vliegtuig bevinden zich r de werkkamer van de secretaresse en de pan try. .De kleur zal'overwegend beige worden gehouden. Al het te gebruiken materiaal wordt eerst brandvrij gemaakt. Het geheele toestel zal van een „air^ condltlonlng-systeeni'* voorzien worden. Het programma der festiviteiten inoijizé atad, zooals dat dezer dagen reeds werd bekend gemaakt, luidt als Volgt: f 2 UUR Gebouw „Pro Rege", Oudedijk ll^Tvertoonlng Van de film „Veertig jaren". Toegankelijk vwr iedereèn,. 3 UUR Afmarsch van vijf muziekkorpsen vau het Pijn- ackerpleïn, het Heemraadsplein, het Lusïhofplein(bij de Nieuwe Plantage) de Statënsingel (by^d|>PrinsekerkJ en het Afrikaanderpleln naar het raadhuis::-'- - 3.20 UUR: Receptie op het Raadhuis. d;V 4 UUr: Défilé voor het raadhuis van vereenigingen en de putaties. 4.30 UUR: Samenzang op de trappen van het Beursge bouw. Aula H.B.S. Afrikaanderplein'^filmvoorstelling „Veertig jaren". Toegankelijk voor iederésn. 7 UUR Kerkbijeenkomsten. 8.15 UUR: Samenzang in de Koninginnekerk. Korte toe spraak van den burgemeester, mr. P. J. -'Óud. Medewer king verleent de marinekapel. Deze samenzang zal per radio worden uitgezonden, eveneens naaf .Oost en West- Indié. 8.15 UUR: Samenzanguur ln de Wilhelmlnakerk. 9.30 TOT 10,30: Openluchtbioscoop aan'/'de Hillevliet (alleen bij goed weer). 8 UUR:. Nieuwe Zuiderkerk aan. den Westzëedijk,. popu laire orgelbespeling door Piet van den Kêrkhoff met ge meenschappelijke zang. De Oranj evereeniging „Prinses Juliana" zal de herplanttng ter hand némen van dé tijd ens de bezetting vernielden Oranjeboom vaah^eVLange Geer, die geplant werd .ter gelegenheid van de/prinselijke ver loving. Daarna zal een prinseboom geplant worden als herinnering aan de geboorte van de nieuwe prinses; HET GERUCHT.. J.W uur, het zooreelstA offlcieelé gerucht „Lek op de telex het hericht kun feomen r' Het Farcxrf,, redactie, expeditie, &llec zit tn itarthoudiug gereed. De Jong- ate. ter redactie kan rijn ei niet kwijt en rent tod de telex naax.. de telefoon.- Maandagmiddag 3 uur, 5 uur, 7 uur. De aandacht verslapt weer. De, aflossingen komen, maar.... de Jongste blijft. WIJ hebben zijn moeder en vader laten waarschuwen. Wim komt niet thuis eten. WIm kan op een loempia uren voort.... Maandagavond 9 uur en 10 uur en 11 uur. De slaap komt,maar hèi, bericht niet. Zouden we een her haling krygen van" alles, wat we al doo vaak hebben gehad? De ouderen zakken af, naar huls. Maar WIm blijft. En Wlm i* het. die, klokslag 3 uur, met berende stem den hoofdredacteur en daarna alle anderen, uit bed belt,terzijde gestaan door zijn oudere collega's: „Het ls zoover!" Juicht. Wim. „Een Prinses! De telex! Zes pond] Alles well" Alsof hijzelf de geluklrige vader wa* ^Radio-uitzending- naar Amerika v>:Al vroeg feest Een Amerikaans ch correspondent heeft om 5 uur vanochtend, van uit het Astoria Ch&let te Baara, •en rechtstreeksch radio-verslag ge geven voor de American Broadcas ting Corporation. HIJ haaldeeen drietal Journalisten voor de mlcro- f«on, terwijl ook kapitein Rutten •enige woorden door da aether tot de Amerikaansche luisteraars sprak. Al- vroeg- feett, ,Vvi; Een half uur na het bekendma ken ran d» blijde gebeurtenis z(}n de leden van de Utrcchteche Btu-r dentensocletelt reeds aan het fees ten geslagen. Na het: uitbrengen vn een toast op de Jong-geborene togen de. studenten naar de ge meentelijke telefooncentrale te Utrecht, waar jdjn de dienstdoende nachtploeg verrasten en iederlid van net personeel een glaasje Oranje-bitter aanboden. Bx-polltfelc« gev«n$en«n De afdeellng Rotterdam van de Nederlandsche Veeeeniging van JCX- Polltleke Gevangenen uit den Bezet tingstijd organiseert op Saterdag- avond 37 Februari een hljrondere bijeenkomst voor. leden «n belang- steUenden. Onder andere «d de pre mière worden gegeven van de- docu mentaire Tsjechische ölm „Opdat, wtl niet vergeten". Deee föm,waar van de VereenlgiE« het uitsluitend recht van vertoonlng heeft, la niet voer openbare verteoning bestemd. De aTond nal een officieel karakter dragen, waartoe een «ere-comité 1» gevormd onder voonitterschap van den burgemeester mr. P. J. Oud. Nog enkele kaarten zijn verkrijgbaar bïj het secretariaat, Henegouwerl. 41. Vrij*, Hervormden begroeien hun (weeden predikant Zondaar W F»bru«rl cal Om, 3;'- X. Hinnemin vin Middelburg ln de R*- monatrsnteehe Kerk middag» om half drie zijn Intrede doen al» tweede voorganger van da afdeellng „Rotter dam", van da Vereeniging van Vrlj- zlnnlga Hervormden ln Nederland. Vooraf xal da. tlanneman Ir. dezelf den dlenat worden bevettigd door da O. Weatmljaa w f" Jffcuwu-fJinxeartcfijtiité Ka; da bazettlng Van Duïtachland I» op inJtlatief van de Kngelsch* regee ring door do Brltsche militaire bestu ren een comité ln het leven, geroepen dat ten doel had, regelend op te treden ten aanzien van het verkeer op den Rijn- Dit comité dat den naam droeg: Rhine Interum Korklng Co mité, zal binnenkort ophouden te be- «taan en. wordt vervangen door een Instituut,; waarin de atatcn, die bij het Rljnvaartverkeer zijn betrokken, gerechtigd vertegenwoordigd tullen zijn. krachtena den aouvereinen wil hunner regeeringen.. De naam.Van het nlcuwa Internationale lichaam tal lulden: Ternporarery Comity for Rtüna-Traföe. Hetplan la. da hoof den van damlsalat in dit comité xlt- tlng t« doen nemen. Om land zail verv moedclljk vertegenwoordigd worden door kolonel Harmsen. Het doel S» met behulp van dit comité hot ver keer in betere banen te lelden, het verkeer op don RUn door coördinatie te regelen, h«t .uitwerken van een verkeeraprogamma, hat alulten van aveeenkomiten. mef aociale aapecteil, het voeren van besprekingen met be trekking tot de' vrachttarieven, ani. Twm, klndtron <foor het IJ» gtsakt- en verdronken Te Mlddelbua* «öa drie kinderen vtta reep. 9, 0 en 6 Jeutr oud in een duiker gereden en door het Ua ge zakt. Het gelukte om. het oudste kind spoedig op het droge t« bren gen, doch.de twee zesjarige knaap jes kwamen om het leven. Voor de ouders van der slachtoffertjes is dit dubbel tragisch, omdat «y enkele Ja ren geleden bÖ een soortgelijk on geval reeds een vijfjarig kind ver lóren. Clandestien® slachterij ontdekt Door ambtenaren van den O.C.D. werd ten huize van den landbouwer HendrikGriffioen te Eemnes een groote daadeetien® slachterij ont dekt.' Een nog niet geslachte vette koe, de reeten-van een geslacht dier, weegwerktulgen en. alageragereed- ■chappen werden ia 'beal&g geno men. Talrijke personen uit- Eenuies en omgeving werden gearresteerd. Sedert medio OeJiuari worden hier niet minder dan tien boelen ge slacht. E«n uitgebreid ondersoek is gaande. Adriaón 'en Olivier in Paiaco Aangemoedigd door het enor me succes, dat de best-seller van Leonhard Hulzinga: Adriaan en Olivier, herdruk na herdruk deed beleven, heeft men gemeend er goed aan te doen, dezen kol der ln hoofdstukken ook voor het tooneel geschikt te maken. Daar gelaten of ditidee nu geslaagd mag héeteru kon het Roomsch Tooneel nauwelijks een beter stuk gekozen hebben, om de echte vastenavondstemming op te roepen. Waren Adriaan en Olivier In den beginne misschien nogxwat onwennig en.; jstro ef vooral to samenspraak 'tSêfimeerïëfè' rare schatzoekers uit; de lucht kwamen vallen, viel er alras geen speld meer tusschen te krijgen. Jef Lupkens als Ollvaan was een formidabele gek, des te bewonderenswaardiger, omdat de vamp-achtlge nymf Cecil, onder wier bekoring hij dient te raken, zich duidelijk meer. thuis voelde achter de schrijfmachine, dan ln de dubbelzinnige rol, die Huizin- ga haar w in zijn boek althans toegemeten heeft. Oliestookinrichting vervangt kolen wy hebben redenen om aan te nemen, dat de nieuwe Schouwburg heden weer open gaat enopen zal blijven. Zoodra het bericht kwam, dat de kolenschaarschte zoo groot was, dat openbar» ver maakt inrichtingen gevaar liepen gesloten te moeten worden, is het besturu van de kunststichting sah het werk gegaan om de normale stookinrichting voor kolen te ver vangen door een, waarin olie ge bruikt kan worden. En dit zou ge slaagd zya. Dit resultaat van initiatief en doortastendheid ls opnieuw een be- wUs, dat Rotterdam na den oorlog dubbel van aanpakken weet: Hulde aan de Kunststichting voor dit kra nig*. stukj*. De berechting van vijandelijke oorlogsmisdadigers ZooaJj gisteren medegedeeld, heeft de bijzondere raad van cas satie in de zaak van deri Duitschen oorlogsmisdadiger A. W.L.- Ahl- brecht uitgemaakt, dat de Neder- landsche recditerlijke macht geen bevoegdheid bezit om leden van een vijandelijke krijgsmacht en daaraan verbonden organisaties wegens oor logsmisdaden te berechten. De bijzondere: raad van cassatie overwoog o.m.. dat in het licht der rechtsontwikkeling thans zeker niet meer gezegd kan worden, dat van volkenrechtelijk gezichtspunt het Koninkrijk der Nederlanden rechts macht over vijandelijke oorlogsmis dadigers nou missen, maar dat dit geenszins insluit, dat by den huldi gen stand der Nederlaadsche wet geving ook de Nederlaadsche rech ter reeds rechtsmacht over vijan delijke oorlogsmisdadigers zou heb ben. Daartoe ls namelijk noodig, dat de Nederlaadsche rechter hetzij een Internationale overeenkomst rechtstreeks kan toepassen, hetzij kan steunen op een Nederlandsche wet, waarin de werkgever .rijn in ternationaal erkende rechtsmacht over vijandeiyke oorlogsmisdadigers ln de internationaal erkende sfeer in concrete rechtsvorm heeft ver- wezeniykt. Zoowel de Internatio nale overeenkomst als de bedoelde Nederlandsche wet ontbreken. oe* <U »«hrUf»t»r Ja v*n 'Am- m«r*—Küller 1» th*n« In hoog»r beroep gegaan. N»«r men zich z«l herinneren door den Eerereed voor Letterkunde tot 1 Januari JS5J haar de letterkundige werkzaam heid ontzegd. De raad acht dan ook de rechts macht van den Nederlandschen rechter In beginwl beperkt tot die genen onder de leden van een vUan- delflke beaettend© macht, die hier W lande de wetten of gehrnDcws van 'Öeh""oorIn)rvNefiï)e h^géach rmd en. ".Al - leen op dien grond kunnen *8 door de Nederlandsche gerechten worden berecht. De ontoereikendheid van d« be slaand* Nederlandsche atralwet- gevtog als grondslag voor de berech ting van vreemde oorlogsmisdadi gers biykt ook daaruit zegt de raad dat verschillende zeer zware schendingen van het oorlogsrecht zich zelfs nl*t een» onder bepalin gen van hetwetboek van strafrecht laten wrtogen, hetgeen er mede op wyst, dat het toot deze oorlogsmis drijven niet geschreven 1*. De raad wijst er verder ln zün sententie nog op,datTorens taande onverW laat de rechtsmacht over personen, die hun Nederlanderschap ten gevolge van hun treden ln vreemde Migs- ofstaatsdienst heb ben" verloren, Dr. BARUCH KOMT NAAR NEDERLAND Nieuwe ambassadeur van de V.S. een sympathieke figuur »>B AMBASSADEUR DER VEREKNIGDE STATEN U LlBHboJl Herman Benjamin Ba.ruch de laatate twee Jaren atelllg de meest gefotografeerde man In de Fortugeeache^hoofdstad geweest Zyn vertrek naar zijn nieuwen post te Den Haag *al diep worden betreurd door zijn d uitenden LiBsabonache vrienden. VAN NEDERLANDSCHE AFKOMST Het ls*dwezen xal ook ongetwij feld niet eeuxydlr syn, want van alle Amerikaan een e ambasaadours ln Portugal hoeft Baruch mis schien d« grootst* geestdrift en toewydlnr getoond voor het volk van het land, waarheen hö is ge zonden.:- Herman Baruch Is zoowel van Nederlandache als van Portugee- sche afkomst. ZJJn familie stamt af van de Joodach Portugcéüchc familie Barroe, die tydena de var- Volgingen in d* vyftlende eeuw het land moest verlaten *n zich. in Nederland vestigde. Enkele leden dezer familie - gingen later naar" Amerika en van hen stamt de te genwoordige Amerikaan»ch» fami lie Baruch af. 355. De woedende chauffeur sprong in/rijn auto; die nu niet meer te zwaar was én reed weg.' Ik 'was ook kwaad, want Daantje had' me ditkoopje ,-gc* -t. leverd. Veel kan» op een nieuwe lift 'was' er niet; over den stillen wég suisde zoo nu en dan een'vol A- geladen vrachtauto voorbij." „We zullen verder moer'; ten loopen", ze; ik: „Het dorp waar de trein.Ianga komt, die ons naar professor Steekneus brengen kau';,: ligt nog een paar kilometer verder op, We gingen "op "- marsch én Daantje-mopperde den heel en weg, dal^ hij niets' als last van zijn onzichtbaarheid had, V i«dere«n schrok sis hij in de buurt'kwam «n eten koopen kon hij nu ook niet. '.y/\ D« zon ging hooger aan den hemel staan, de wtg- was .warm en onze kelen wérden droog.;,.Ik'zou .biest# a«urd« Daautje toóa w» aan den ingang' van het dorp een karretje passeerden, mtar Ik aei dst' we haast hadden, we mochten den trein met ^missen; hoe eerder we bij professor Stcekneui waren hoe vlugger hij vveer zichtbaar zijn *ou. Ik staple -and door,, want ik dacht dat Daantje dit wel begreep, - maar hij acheen andere plannen te hebben. Plotse- ling hoorde ik geschreeuw van" den ijsman;'die' m«t groote .-pogen rijn karretje nastamde, dat plotseling- schijnbaar vanzelf onder, zijn handen weggere den was en nu door de atraat voorthobbel de alt een losgeslagen pazrd. „Help", gilde de 'man dierijn broodwinning zag verdwijnen:;„Mijn kar gaat sta- k«n' houdt hemIedereen schreeuwde en rende en ik stampvoette' van ergernis, over de eigenwijze streken van mijnonzichtbar»n vrUnd. AmbaflMadeur Baruch werd op 28-April 1872 ta Camden ln South Carolina geboren als zoon von dr. Slmon Baruch «n ctjn vrouw laa- b»L Zyn «»rat* onderwys kreeg hy geheel ln de openbare scholen van New York City, met name ge- durend» vyf jaar ln openbare school no. CB, en der meest be kende scholen aldaar. Hy bezocht voorts d* universiteit Van d* City of New .Ycrk, waarvan zyn broe der Baruch later curator werd, en behaald* daar in 1892 cum laude zjjn graad, v Na bovendien gepromoveerd te fn sian d* universiteit van Vlr- nla, was hy gedurende meer dan ree. Jaren als intemlat eninwo nend geneesheer werkzaam aan *t groot* Mount SInal-zJekenhuis te New York City, een der grootste Instellingen van dezen aard in Amerika." STEEDS EEN RECEPT ln de Amerikaansch* ambassade te Lissabon raat het verhaal, dat •en secretaris slechts behoeftte niezen om in het privè-kantoor van den ambassadeur te worden ontboden. Daar wordt hy op een stoel gezet, krijgt een thermome ter ln zyn mond en komt d* deur niet uit «onder »«n recept. Toch heeft dr. Baruch het me dlsche beroep er een tydje aan gegeven om werkzaam te z(Jn ln ae leiding van een bankiers- en makelaarsfirmm en als directeur van verscheidene belangrijke In dustrieels ondernemingen. Hy houdt van de Jeugd en niet zelden ziet men dezen „jongeling" van vyf en zeventig met zyn slan ke, kaarsrechte gestalte, xy° blo zend uiteriyk en «Dn Sinterklaas- baard omringd door groepen 1; chends kinderen. - Een ander beeld van zyn leven te Lissabon ls dat van een vrien- deiyken grootvader, die in den tuin van zijn woning: "speelt met xHn tengere, blondlokklg* kleindoch ter.. zyn «enig» zoon, Robert Baruch heeft-HJdens den afgeloopen oor log als - commandant van een es cort* torpedojagers to den Stillen Oceaan gediend. Ook het kweeken van planten ls steeds een. van. "zyn voornaam st* llefhebberflen geweest. .ü.v.-: D* ambassadeur spreekt vloeiend Dultich en Fransen.-*h; bezitj'een behoorlyke k tpoMUKiham Veertig plu» Als lk het wel heb, krijgt ds gemiddelde burger 2 ons kaas tn de veertien dagen. Klaas kan men niet tot de gemiddelde bui- - - gers rekenen, hU la landbouwer van beroep en boeren hebben wat de blkkesement betreft' een streepje voor. Allicht, zJJ berei den zelf de centrale spijzen en. een boer die met 2 ons kaas ge noeg ennam moet nog geboren worden. Maar de ambtenaren van deC.CX). houden daar geen rekening mee. Een mensch ls een. mensch,zeggen zÜen het gaat niet aan dat de eene zit te raspen aan een korstje en de ander het centimetersdik op z'n boterham legt. Daarom gaan d® C.C.D.-ambtenaren nu en dan eens poolshoogte nemen bij d® boeren en als zij by. die. be voor rechte menschen aV te veel voorraad vinden voor eigen ge bruik, moeten zij hard zijn en den bult to beslag nemen. Zoo'r» C.CJX-ambtenaar had er de lucht van gekregen, datboer/;, Klaas een onbetamelijk voory./. raadje kaas. op zolder had. Op een dag kwam hij op het erf van de stee en elschte toegang tot den kaaszolder. KI aas Het; hem kalm naar boven klimmen; maar toen de ambtenaar via den langen ladder de vliering" had bereikt, kon KJaaa de ver- leiding niet weerstaan den pot- tekijker een poets te bakken. Zoodra de ambtenaar de plan ken van den zolder onder zich had, nam Klaas den ladder weg en het duurde meer dan 'een halve dag aleer hij den C.Cl).- r; er gelegenheid bood eindelijk weer omlaag te komen. Toen de: man met 80 kg. kaas naar bene den klauterde stond Klaas hem met een riek op te wachten, Je blijft van m'n kaas 'af,//;/ sprak hU dreigend en ofschoon hij met den riek geen stëekproe- T:, ven deed ln da richting van den ambtenaar, voelde. deze zlch'-ü;" toch dermate onheusch behan deld en bedreigd, dat,hy er werk van maakte. Ik ben toch boer, zei Klaas tot den rechter. Mag lk dan>v niet 7 kaasjes van 4 kg. en 5-v> van 8 kg. ln voorraad hebben, voor de consumptie? Ik vtod,: -, het nogal een verschil met onzë- j, 2 ons, zei de rechter en het/Is;^ toch niet ln de haak zoo'n amh- tenaar een halven dag op den. zolder gevangen te houden en. hem daarna .gewapend met een'/' riek op te -wachten.'/,®, 40.— boete plu» 14 dagen .voorwaard dyk-Jtfeerttg^ph 2 V toepasaelljkfl 'strafvoor;kaifr- zonde, maar Klaas kon de aar- digheid niet waardeeren: Twee ons kaas,mompelde hy onder het weggaan en ver-,/ achtelljk bekeek WJ de kale bur- gers, die het daanne® moeten stellen. Misplaatst* Inmenging van-.:// het publiek Yorige week Woenad** kwam een// bewoner van Biydorp by den ■eden- dienst aangifte doen ran een mis drijf. gepleegd met zyn aoontje op bet Us ran den 'etatensingal; Een rechercheur ging op ondereoek uit en slaagde «r ln den dader .op te sporen. HIJ arresteerde den Jongen," maar toen hU hera. naar bet bureau wilde overbrengen, werdhet hem danig lastig gemaakt door het pu bliek, dat den Jongen trachtt* te onzetten. De politieman sag xlch zelfs genoodzaakt van zyn. pUtooi gebruik t* maken. Naar aanleiding van den misplaatste Inmenging van. de zUde van de omstander», wijst de politie er nadrukkeiyk oo, <fct het publiek zich t« allen tijde dient t« onthouden van bemoelenlancn met politiezaken. Het publiek, immers ziet slecht» den «rreetant en krijgt medelijden met hem. wanneer hy maar genoeg misbaar maakt en be zweert, dat hy zoo onschuldig la als een pasgeboren lammetje. In do sentimenteel* opwellingen van- heb oogenbtlk beseft het publiek echter niet, dat zoo'n «rreatant de inbreker; zedemnisdadlger, - ftetoendlefot% zwarthandelaar kan .sün, van wi*a:; het morgen de dupe wordt. Bal-mosqué van Mutua Op tzadlttonmUi"-'. W-m'»*tiu4"1-: vsn de KJC.D.C .Mutu» AroScttt*'^2; z»t»M»f«vond ln td»Rlv1èr*h*l gin» h*t xoo mo«*UJk nog ultbundlgow.' *n drukker to* d«n ,blj ót> 'wild* pret-//; mnkerU vorig J*»r. r/'j D* meest fantastisch» ultraoiut*rbv->~ gen. van een, compleet- circus en «en. haan met vijf kippen tothoela-hoela juffrouwen en een heschuiumet-mula/'i Jes toe dwarrelden op d* volls dsns- T vloeren dooreen. ..'tsV;/. Welgeteld warsn *r 4M gectwtué meerde feeatganger» waarven r -tctt',; prtj» verwierven voor bun feeatdoa» Half-twaalf kwam het démaagué, w*r# opluchUng voor velen dB* hun virme pakjes, «en bezwijming nabij ./ar*n. Do dar.sluat wa» -<#LUKlaa,s nl« groot, dat d# Nlghtatars, *fgewls-- r: se ld door de Btadion- ban® uur toe contlnu-arbdd hadden' ts',.y*t>.v-'ri«' richten, Tosn keerde men met behulp van tram», sn auto's;bulawaart*.'^^- SCHIEDAM HET PROGRAMMA TAN'/Dï// NATIONALE FEESTDAG; 130 xum. Overhandigli*'der oor-/,; kond» door den .burgeanreator/nan'r de hemuten «n vertrek van dezern/ voor hun tocht door den stauLjb;®,/;® Z dut n.m. Kinderzanghulde voor.!' het stadhui» «n toespraak bunge/ meester, voor hetstadhuis. 1 uur n-m. BIJ rondere kerkdien- aten ln alle Proteatontache" kerken en de Oud-Katholieke gemeente/S' 7.10 n.m., Vertrek ilchtetoet van^. aT het M&rconipleln," lenga het stad® hula, naaar v. ,'t Horfplcta/ Roeen^ bungpleLn enRembrandtloan; vrrugdevurea worden ontstoken: «A/In deavondureD zal de/gas-UlL, natje op de Koemarkt braiiden,iijer^ wyr sn Kethel:-de/twee/keTlrtorer^ vellicht; zullen/zijn.; Op .devNattoihar: Ie Fees tdagi eh de /rfag'/daannai/zalj men op het stadhuis idé .féHcitatte^ registerskunnen - teekenen. v/By'fdeonlang» Vgeho^»fa»*ocir? 'aüe-examens/'alaagdeh^roor^he (Öptóma bockhoiKlenf/aa^S^^ 'hibnt'e^^depi'wrXO.1^^- v®nVDr;«I;/;j.^.v®nè3j«CU. :-MXdSn«heer/Aiio

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1