Minister Manshoit houdt voet stuk Onbehagen m: DE SCHIEDAMMER bij Studentensociëteit „Phoenix" op 1 Maart 100 jaar Proces over nalatenschap van Max Blokzijl Strijdmacht overzee is thans voldoende Bruneel-Debruycker winnen de ,;Zesdaagsche/, RED. EN ARM..LANGE HAVEN HI SCHIEDAM ..ADMINISTRATIE: TEl.EPOON EMM -ƒ,'•!• 1 - REDACTre: TELEFOON 66505 T„ .JCBONi^&rcNTaPRljs'T' PER .WEEK 31 CENT ':Wr. KWARTAAL 't 4." LOSSE NUMMERS f 0.09 HET PARGDL SPONSEN - 2EEMEN - BORSTELS - KWASTEN WITTE DE' WITHSIRMT 46. IEL. 27513, RDAM ZEVENDE JAARGANG NO. 44 VRIJDAG 21 FEBRUARI 1947 Interpellatie over groenten-conflict in de - Tweede Kamer (Van omen parlementairen redacieur.) DE/voorziening van de bevolking met groenten, die door haar te be- ..taiep rijn, is. een levenskwestie en zij is dat thans nog te meer omdat door de loon- en prijspolitiek van.'de regeering he.t Iooiitrek- kend deel van ons volk als' het' ware in een ijzeren tang zit. In dl' groote verband moetmen het: optreden zien van de ondervakgroep groothandel ln groenten/ die als antwoord op het ras'stellen van maxi* mum groote en klginhandelspryzen-voor de meeste gToenten de han- delaars adviseerde om geen groenten meer té ".koopen1 en te vérkoo- 'per, waarvoor deze prijzen, gelden De minister van Landbouw, Vis- scheri) en Voedselvoorziening neef', op deze bewuste sabotage van een 1. noodzakelijken regèeringsmaatregel gereageerd, door de ondervakgroep.. mitsgaders ceboven haar .'staande vak groep en de met haar verbon den ondervakgroepen op het-terrein van den hande'. In groen en. haar verordenende bevoegdheid te on'netr.en. Over dit optreden van minis- ter'Manshoit -zoowel, als over hetvasts-.ellen van maximumprijzen ls gasteren een Interpellatie gehoudenln de Tweede Kamer. bedrijfsgroepen. De overheid moet zorgen, dat de consumenten groen ten krijgen en daarom' Ls. na de opheffing der verordenende be voegdheden. vrijheid gegeven aan ieder om ln groenten, te handelen. Deze maatregel is genomen ln over leg met cjen.minlster van Economi sche. Zaken. Op de handhaving der maximumprijzen word* op de ge bruikelijke.. wijze confcróle 'uitge oefend.- cv;- -. Een prijsregeling is overwogen, toen bleek, -dat de prijzen van de groenten 80 pet. hooger waren dan ln den- vorlgèn winter. De vastge stelde prijzen komen overeen met, de prijzen, dieonder- normale om standigheden in den .vrijen handel werden gemaakt.zy zijn afgestemd op. de prijzen van 1945. De regeering kan eenvoudig niet toelaten, dat deconsumenten de dupe-worden van het. hoogopdrljvsD der prijzen als gevolg van buiten gewone omstandigheden. De vaste gestelde pr«zen laten een 'redelijke marge toe, maar wij kunnen de veOlngprijzenniet In dc hand ihou- den zonder een verdeclingsapparaat-; Metmeergoeden wil van de zijde der handelaren en'van-de veilings- besturen .zou echter een behoorlijke regeling, te treffen/ zijn. Tenslotte verklaarde de minister, dat hik niét herald .was om de.-maximumprijzen los. te'laten. In zijn repliek gaf de heer V an den. Heuy e 1 toe,-, dat - *toptreden van de organisaties nie; toelaatbaar was,doch voor zulke drastische maatregelen.- als de "minis'er heeft toegepast, was geen aanleiding. Infcrpcllciit als folk van groepsbelang "•-'Het was de heer Van den Heuvel (A.R.) in diens jaren een van de oudste K&mer.eden die zich door deze inrerpellatie tot tolk maakte van den groothandel ln groenen envan allen, die door het- -verdedigen .van- -vrije:- prijsvor- V ming' groepsbelang, stellen boven gemeenschapsbelang. De mcèrpel- lant betwijfelde, of inderdaad tot .staking was opgewekt, en hij meëri- de. dat,-indien dit" wel hetgeval1 was, de minister wel andere .maat-: regelen had kunnentoepassen, b.v. schorsingvan de betrokken perso- nen... Het zwaartepunt van zijn aan- val - was gericht op de maximum-. pryzen. Hij .ontkeiide,. dat: de con- sumentenprijzen voor grinten te hoog waren, en .berekende aan de. hand van de vellingopbrengsten in 1946,. dat Iedere Nederlanderniet meer dan 25 c^nt per ..persoon. per week had uitgegeven voor - groenten.. Ligt er een reden tot ingrijpen; als een volk vier ?fcèer zooveel voor tabakswaren uitgeeft, als voor groen ten en het' groote sommen - besteedt aan .verinaak? .- Naar zijn -meening'.zou er niets terecht komen van de maximum prijzen en-, helpt men, als 'er een. groententekort is' ih „den winter, er niemand mee. Alleen zeer. hooge maximumprijzen zouden hpoge aan- voeren/ten gevolge hebben. De maxte mumprijzen moeter. worden losge- la*en. besloot spreker. De regeling van de groen'envoorzieniag gaat nu eenmaal boven de macht van de overheid. Minister antwoordt LEKKER ZAL DAT SMAKEN.' r' De prinsesjes Beatrix, *lrene en 'M ar grietLiooneny.veel belangstelling voor een prachtige taartf die aan het paleis Soestdijk..werd bezorgd. Minister Manshoit zette uit een. dat de bedrijfsorganisaties van de overheid bepaalde bevoegdheden hebben gekregen,, doch" dft; het voor .de' overheid onaanvaardbaar is, wanneer; zij maatregelen nemen, die ingaan tegen het overheidsbe leid. sDit gebeurde hier, toen,..de organisaties adviseerden om den ln- en yerkoop van .-groenten vallende "onder - de'- prijstegelir.g.stop te zet-"" ten. De kwestie moest door de re geering principieel worden gesteld, ook -tl verband met de. publiek-" rechtelijke ontwikkeling van heb be drijfsleven in de toekomst. Onder de bevoegdheden van:debetrefféa- de. organisaties vielen.. o.a>: regeling van voortbrenging, invoer, /uitvoer,, afzet; regeling van "vestiging,uifc- ;'breiding. van; bedrijven enz,; vast-, stellen vanvergoedingenvaststel len van' prijzen en marges1v.ast- stellingvan. voorschriften, aangaan- de boekhouding en administratie. Het was niet mogelijk de be stuurders af te zetten. Eventueel zou dat kunnen geschieden, door de PAROL O SC OOP 'Twee' tegen twee HET aan kolen en Industrieën rijke Roergebied wordt in -aller lei toonaarden bezongen dn.' de in-, temationale regeerlngspoütiek. i Dat was tijdens den' oorlogreeds zoo, en het- zalnog wel lang zoo blij-, ven. DeDuitschers - kunnen - zich -maar niet indenken, dat men 'de zorgen, nooden en baten van dit, hoogst belangrijke gebied blijvend uit hun handen wil houden, maar het is beier, ook met het oog op de nimmer-doovende oor'.ogzucnrig- heid en vinduigrijkhetd der Duit- schers. De Franschen nu willen de Duitsche Roer intemationaliseeren binnen een omwalling van' hoog?, potdichte tolmuren, en. zij hebben de tot in alle nauwkeurigheid uit gewerkte voorstellen daartoe kant en Waar voor de bijéénkomst van de Groote Vier te Moskou, waar de Dultsche vrede zal worden samen* gpsteld uit de verlangens der groo te en van - de kleine geallieerden. Engeland, in welks bezettingszone het Roergebied ligt,voelt niets vööï het Fransche - voorstel, in economisch opzicht niet en ook in politiek opzicht niet.. En de Ame rikanen zijn ertegen,, omdat zij nog steeds geen volicdiv benul hebben van .de Europeesche'gevoelens na ydrie. germaanséhe invasies binnen zeventig jaa/r en omdat zij van Europa een afzetgebied, een markt- prool.willen maken voor hun' han- delsbegeerten. Vooruitiöopend' op de Londensch- Washingtonsche bezwaren te Mos kou va.n ReLin en generaal. Mar shall, 'laat een Russische stem reeds in de Prawda hooren, dat .de" Russen beter' benul hebber. rvan' den,kijk der kleine ex-bezette gebieden 1 envan' Frankrijk op'jde toekomst" -van; vde Roerdan dé groote geallieerde goden over zeer Enumeteen smeedt die. stem-(van den": '.Rus; met.denFinschen naam lv Kuusihen. net ;.'alsde man die/ In- der tij d i-'Karélië ;';ont-:Fmsch te)//'uit .zyn - betoog: een; wapen:, „Engeland.; en Amerika', bemoeien zich vee], te veelt met; 'de Jiinneniandsche /aan- gelegenheden; .vah anderen",'--zegt hij, ,-,het"is -in 'alle slavische "landen /.merkbaar; ,zyroefenen.druk uit: -met vllegtuigén/.iriJdégMayië,;.zij l'v- hou deh- hetgoud .V van Polen. vast, j^n' .willénidef geheeleifyrereidv:ecorió-';' 'misch ""en kapitalistisch;;'aain .zich. onderwerpen. Frankrijk heeft er. '•zynbultenlandschen-handel/reeds aan opgeofferd. Amerika -.ririgeioOrt ■■'•.dewereld niet *1 zijn dollars en - zijn T-graari' en/ .- .Engeland;(ringeloort; iy'me.t'z'n Roerkolenpolltiëk^waardoor:. •'de'/West-Europeeschëjlahderi: thans ';in"kolennoodverkeeren.. De;-kleine geallieerden zijn aan/ hapden'./eh /"voétënkgèbóndeh.van'M^sipa,";^ i; ési/. met;.i Naryik'k;' iïi%Het'V Pransclie Roerplan - krijgt u.djÜs-vieen .kans. Moskou zal er niet ^vtegerivzljni-- Daar/ komt jhét' "eigenlijk rop/Tleeru-'Molotof;zegt he* "nog'wel. niet, maar hll heeft het een „men" s(Küü^m)/ite"fdÓskou;/jatëri;-?aan- c kondigëh'met een;bëtodg;jdat; zich. yifetërk^i.riit;,riaar5,'fdéSkc^ ikvoelens Lin>.wést-EÜrbpa;;',-;^'^-;v:^ „Gezag is gezag" De heer Sunrh.o'f (P.v.d.A) verbaasde zich. dat de heer Van den Heuvel ,-ais aanhanger, van hei "beginselgezag is gezag" niet: meer critiek had-hp de;houding 'van de handelarèn.' Als de regéering de vaststelling van deloonen -in - de hand houdt, moetzüdat ook' doen met. deprijzen.§211 is .verplichtde groenten ;- prijzen binnen /redelijke perken te - houden.',1 --Dè"heer'.rB 'o r Vt^fCSPiN: r'fdrönr er op aan, dat do inkooporganisa ties die rru de groentenvoorziéning ter hand hebben, genomen, dok"ver der erkend zullen worden. De heer Sc hm al (C.H-X-meen-" de. dat;:de wóórden van de .hande laren te veel op, een goudschaaltje zyn gewogen, Hy achtte: het- op/ treden' van den minister niet- ge lukkig - - De heer,-Bachg (K.VJ?,)achtte een krachtig, optreden:, nóodig, maar de groent enliandel was hsiar zijn meening-'wel ln een onmogelijke situatie" gekomen, toen wel de prij zen'var. gmothande'. en kleinhandel waren vastgesteld maar niet die van dc telers/ ri' De hèer Kortenhorst' (K.V. P betwijfelde, of de minister het recht had om de verordenende be voegdheden der bedrijfsorganisaties in tetrekken, 'en zij n partijgenoot Groen verklaarde meer aan de zijde van den in-erpeliant te staan dan aan .die van den minister. .Ds heer' Korthafs (P.v.d.V.), hetadvies tot staking afkeurend, was met.den heer Bachg van mee ning, -dat de groen'enh an del ir. een onhoudbaren toestand was gebracht De héér ,S c h 111 h i s (P.v.d-A.) begreepniet. waarom de handela ren zich niet eenvoudig onthielden van inkoopen tegen te .hooge prij zen op de veiling.. Waarom kouden zy daarin niet eensgezind zyn en wel als het tegen de regeering* ging? Nadat de heer Hoogcarspel (C.P.N.) er met nadruk op had ge wezen, dat. terwyi da mynwerkers een offer brer.gen voor het alge-, meen. belang, de groothandelaren ln groenten alleen aan' hun eigen belang denken endaardoor de loon- en prijspolitiek der regeering saboteeren, repliceerde minlsTer Manshoit. HU betreurde; datde fcuinbouwcodperaties zich; niet bezig houden mét- den; afzet verder dan de.veiling. Voor de' erkenning van inkoopcombinatieszullen in i'edèr geval eischen van vakkundigheid en credictwaardigheidmoeten worden gestelds;;Als// de-organisaties haar stakingsadvies:-'; intrekken,was de minister tot óverleg ten volle be-; reid./"- Gebonden '.veil ingpyzen riJh inderdaadwenscheiyk,doch' zij zyö slechts -mogeiyk,indienhetbedrijf- schap voor een. verdeeling; kan zor gen. 1 Delft gaat feestvieren V v OOK DELFTSCHE BURGERIJ ZAL DEEL HEBBEN AAN DE FESTIVITEITEN,.;.. KLOKSLAG twaalf uur in den nacht vanTyrfldag '28 Februari op Zaterdag l Maart a.s. zal het. honderd jaar gelrden rijn. dat: de Dclftsche Studentensociëteit Phoenixwerd,opgericht. Om dit feit te herdenken zullen de Delftsche studenten: ln de volgende week, namelijk van 27 Februari tot en met 3 Maart een aantal feestelijk heden organiseeren waarvan niet alleen zij die-college lonpen aan de Technische Hoogeschool, doch tevens de geheele Delftsche burgerij zal meeprofiteeren. studenten zuilèn' worden onthaald. De daa zal dan worden bestoter. met een' vuurwerk, dat 's avonds van tientotl/h'alf;lf voor het so ciëteitsgebouw1 zal worden gehou den. ic v - Diverse attracties In Delft gaan de studenten niet. zooals in vele. andere'universiteits: steden; verloren in de massa. Het studentenleven drukt zijn stempel op'> dit Zuldhollandscha stadje .en er bestaat een'band tusschen stu denten en.burgery. Om; dit tot uit drukking; te brengen venneldt .'het feestprogramma dan ook1 als eerste punt een officieele ontvangst van de politie," en de diverse vereun- ninghöudèrsj; en leveranciers die Delft '-rijk Is; pas den volgenden dag, Vrijdag, beginnen de eigenlijke plechtigheden voor de studenten zelf: 's middags van twee tot ha'.f vyf de receptie van het bestuur \van 'Phoenix en de herdenktngs- plechtigheden voor de leden: festi viteiten die ,hun hoogtepunt zullen hebben te middernacht, wanneer de eeuw van Phoenix' bestaan vol la. Hengelwedstryd De eerste Maart staat weer in het* teeken van de verbondenheid tusschen studenten en bewoners: des'imlddags van half drie tot half vijf wordt"er voor de beide plaatse- .■^ke..^ihéimrivareehigij3gen,.;.K:U.P® RIetvÖdrn^énT^3eT;Ocni3 ké-> BaarsS èenwedstrijd 'gehouden-üide./BIn- nenwatersloot. Dit brengt natuur lijk met het "oog op het feit,dat er in-dat water op het bogen blik 44 - centimeter ;dlk Ijsligt, 'wel eenige technische; moeilijkheden met zich mee, doch' daarvoorzijn technische: studentenY niet bang; men ,wil namelijk: bijteh in het ijs hakken en via dezegaten zullen de hengelaars moeite doen, zoo veel mogelijk - van de 100- pond visch, die er- voor die ;gelege"nheid In de Binnènwatersioot zal worden uitgezet,aan den haak té slaan. Ball onopst Uiring Voor hen die zich niet voor de hengelsport -.lnterfesseeren, Is er een andere attractie dien middag; Om drie uur zal op de Markt een ballon 'opstijgen, bemand door/ den bekennen ballon vaar der. den'heer Boes man. uit Den Haag Dit zal de derde ballonopstyging ln ons land sinds den oorlog zyn de ballon is afkomstig uit Parijs en heeft een Inhoud van 600 m3. Waarheen de tocht gaat, zal "uiteraard van den op dien dag heerschendén wind afhan gen. Inmiddels zullen de réunisten aankomen. Om kwart overvier wordenzü van het station afge haald .om zich, na ln optocht'door de stad te zijn getrokken, voor de réunle'te verzamelen in het socië teitsgebouw aan de Phoenixs treat. Kinderen niet vergeten Maandag 3 Maart," de laatste dag van.de feesten, zal gewijd zijn aan de Delftsche schoolkinderen. Voor duizend tot; vijftienhonderd leerlingen van alle vierde- klassen der lagere scholen deskundigen hebben uitgemaakt, 'datdeze ca tegorie blijkbaar bet meest ont vankelijk is .voor/dergelijke festivi teiten zal den geheelen dag larig Tvan/'s morgens' tien' tot "s avonds zeseen kinderfeest worden geor ganiseerd. Het programma moet nog eenverrassing blijven. Bekend is echter reeds, dat de: kinderen zich zullen verzamelen op de Markt en ln optocht naar de sociëteit zullen trekken; waar. zij t door* de - Gedeeltelijke verbeurdverklaring gevraagd De. nalatenschap van;:wijlen Max Blokzyiwas gisteren voor•-'t Haag- sche -tribunaal., 'onderwerp eener procedure. Het tribunaal moet na-, meJÖk beslissen/ in hoeverre.'de na latenschap; van dezen - N.S.B.-er, aan wiendeXdoodstraf voltrokken werd,4vèrbeurd Verklaard:. z«J móë- ten. worden.- M Alsr; bijzonder vertegenwoordiger Van; Max. Blokzijl trad-.mr./ A- V. de Lauwere'joif. Deweduwevan Blók-' zyi werd -vertegenwoordigd idoor mr.- Graftdyk, terwijl v- mr. H.-j: Frima over/het beheer getuigenis, .aflegde-/ /":Het_ bleek/.datT de nalatenschap ongeveer -?;. 60.000/ grootis. waarby éen; recht1 :'op'/ pensioen/komt. dat 'aan^Biokrijl als hoofd van de af- deeilng :pers.; en./.propaganda van hétvoormalige departement .van volksvciorlich ting .werd^toegekend. Vóorl dit; perisïoen werd tilt 's /rijks kas -; een be drag - van 47.000 ge- stort;..waardoor -Blokzijl t^cht-,kreeg- op 'een pensioenj- waarby zijn dienst: jarenals journalist zouden /mee- teilen.. - Naar l ^rerii^vèrd^gèbracht/ dat^Blokzyii:'in dlenstvan' het? «ie-, parfemént;// 6500 per/.Jaar verdien-' de-en;; dat het bedrag, het/vermo gen vertegenwoordigend^reeds ;in 1934 bestond. Met behulp van hy potheek' Werd het meerendeei van dit geld 'ln hulzen lielegd. ;Mr. De i Lauwere voerde - ten'^be hoeve van - de. weduwevan. Blokzyi aan, dat zij., omdat zij- geen lid was van de N.S.B., of aanverwanteor- ganlsat.Ië;.; onvoorwaard eiy k van rechtsvervolging werd ontslagen, Zy was: oorspronkelijk .vau Duitsche nationaliteit. Indien /het geheele vermogen; .verbeurd wordt verklaard, zal/rij zeer gedupeerd zyn' prpdat het echtpaar in gemeenschap - van gMderen geh üwd'. was. v Spr- - drong; aanóp verbeunlverklaring van de helft„ van, het vermogen. f_j", J Ter zittingwerden 'de stukken van:'.Set: procés tegen/ Mox Blokzijl voor -het.- /Haagsche byzonder-. ge-, rechtshof .Ien^da^..yoor;, den S bijzon-:; dwèn>,raad ïvan;: cassatlêyoyëreelegd:. en. gedeelteiyk voorgelezen. Op 'deze rech tsgrori denl *.njoé.t?:eventueelfverr; j^urdverklarlng geschieden,".-t.® -r" -.Uitspraak.^op'"6 Maart. TtriWOezudag? 1st een- PranschMarl-: ne-i esvllegtuig; op ?de/ba« ts-Hy èi-ës i bij .Tculofl. neergestofl/.-:De<plloot-..-,'.wer£j geo.oc.ri, v;?v:///;:/>: Bovenstaand programma van de viering van Phoénix' twintigste lustrum werd; gisteren een twintig tal journalisten mpdegedeeld ln een door het bestuur van Phoenix belegde/ persconferentie?een ln deze kringen ongebruikelijke in stelling, .die er échter het hare toe bijdroeg, naderkennis, te nemen van het Delftsche /studentenleven. Van de 4900' in, Delft studèerende aspirantfingenleurs zijn 'eE onge veer duizend,-lid yan het-: Delftsch Studenten-. Corps en- deze-zijn ook vrijwel jalIérisIHd -vait de', söcicieti Een chronologlsch/ ovérzlcht/geven van 1 het - wekten wee van; Phoenix zou teveel, ruimte ,/ergen: /volstaan wy met op. te'; merken dat deze. haar naam aan-den mythologlschen vogel ontleenende socletéit dez( naam alle eer aangedaan heeft ondanks ettelijke, nioellljkheden o.a tojwle., branden her- -rec«. Bhocöto-^jbcnmalts-weer--wit haar asch.z."de laatste .keer na de bevrffding. Op. 18 December de dag van de stakingderDelftsche studenten naar aanleidfne -an het onts ag der Joodsche hoogleeraren werd zij opgeheven en toen ratj het geb. uw op17 Mei 1945 weer betrad, was alles geroofd, ook de prachtige bibliotheek, op een na de grootsteparticuliere, fllectle van Nederland.. Deze werd echter teruggevonden .op het -lot; Loeve- stein. nog voor meer dan tachtig procent in tact. dank zij het feit dat het toevallig een boekenminnende Dültscher geweeste was,,. die_, haar al dien .tyd daar onder rijn „be scherming" had genomen. Vier jiieuwe lichtingen worden ingeschreven Het Ministerie van Oorlog deelt mede dat zal worden overgegaan tot de inschrijving voor den dienst plicht voor de lichtingen 1941, ;l-942 1943 en 1948. Voor de eerste drie van deze lichtingen en voor de laatste zullen de .te verrichten werkzaamheden echter niet geheel geiyk zyn. Vor de lichtingen 1941, 1942 en 1943 zal 't iasuhrtJvingswerk niet in vol len omvang behoeven plaats te hebben. Wel zullep de inschrijvings registers volledig moeten worden samengesteld. Het voornemen be staat voor deze lichtingen geen algemeene keuring te houden. tenKij de/omstandigheden zich belangrijk mochten wijzigen.Uit deze lichtin gen zullen voorshands alleen enkele kleine categorieën-van personen tót gewoon dienstplichtige bestemd worden.. .DJt geldt voo-mamelijk.voor hen, die stjideeren voor arts. tand arts, apotheker of .Ingenieurofdie 'dè-ze, studie hebben volbracht. De ■groote massa, van de voor deze lichtingen in te schrijvèn personen zal', tot buitengewoon; dienstplichti ge worden bestemd met de bedoe ling om hen niet anders dan ln ge val van nood tot werkelUken dienst te'verpiichten. Omtrent de lichting 1941 valt op te merken, dat reeds voor den oor log-een inschrijving voor deze lich ting, heeft plaats gehad, doch. de toen opgemaakte, registerszijnin vele- gemeenten verloren gegaan, wat—ook omdat tal van de hier bij betrokken personen thans in een andere, gemeente "dienen te. worden ingeschreven heeft geleld tot het beslüit om de geheele inschrijving voor dié lichting te vernieuwen. De keuring van de lichting .1948 zal een aanvang nemen dadelijk, of .althans kort nadat de.loopende keuring voor. de lichting 1944/geëindigd zal rijn. vv'v'^v. v Gepoogd zijn vrouw te vergiftigen Echtgenoot.'krijgt vijf jaar 'De 52-jarige G. 3. TL, die-eind 1945 en be^n .1946 getracht had zijn vrouw met arsenicum té Vergiftigen;- teneinde te kunnen trouwen met zijn" vriendin ALM? D.. werd gisteren, door de Arr. Rechtbank alhier conform .den eisch veroordeeldtót 8 jaar ge vangenisstraf, en daarnater;beë schikkingstelling der - regeering. Zijn vriendin en haar - 'zuster G;':' A.-/D.; die zich aan: meder plf'Titigheid rihadden;. schuldig gernaakt'/dÖorThete'verstrekken yanhoeveelheden lourierkers- water. - 'en zuringzout; werden Vrijgesprojcen' - bij v'gebrek'aan bewijs.-Tegen ieder/derzusters' was één.; jaar' geëischtehhf:.,'"L-h ln ons land is geen plaats voor een para-militaire organisatie in welken vorm ook Oorlogsbegrooting in de Eerste Kamer Bij de behandeling van de oe- grootlng van het departement van Oorlog in de Eerste Kamer heeft prof Donkersloot (P.v.d.A0 'gisteren rijn bezorghei^ uitgedrukt over de groot? uitgaVen voor- defensie. Er wordt meer uitgetrokken voor be zwering van het kwaad, zoo drukte hij het uit, dan voor opbouw en vormthg van het goede. „Onze sa menleving vertoont een oorlogskli maat met' vredestendeuzefu, in plaats van hetomgekeerde". Het zwaartepunt van onze politiek in deze moet echter liggen in con structieve toekomstzorg. Wij moe ten ons steeds de vraag blijveT stel len, of herziening van de verhou ding tusschen de begrootiiigen der diverse -departementen niet ge- wenscht is, welke vraag> ik reeds nu bevestigend zou willen beant woorden." De heer Donkersloot vergeleek de-Ned. Staat, met een man, die zyn sterftekansen zéér somber inziet en zich daan-ra zoo hoog verzekert, dat hij niet' meer in zyn levensonderhoud kan voor zien.- - Afkeuring verdient de houding van de hooge militaire leiders, die in het openbaar uiting geven aan hun ongerustheid by debehande ling van Linggadjati, ,;Wy. moeten de zekerheid hebben voor alle toekomst",' betoogde de heer Donkersloot, dat de militaire leiders geen andere taal spreken dan de regeering. Ook de indruk hiervan zboals die nu ontstaan is doet reeds veel schade. - Wanneer de minister af wy zend staat' tegenover de Bfjz. Vrijwillige Landstorm, betoogde spr. vferder, dan kan er» ook geen plaats zijn voor een organisatie als Volksweer- baarhei temeer waar deze orga nisatie toegankeiyk blijkt 'voor be paalde politieke strevingen. De heei Koejemana (C.E.N.) achtre het onverantwoordelijk, dql van het budget, zoo'n zroot deel was uigetrokken voor Oorlog, hoe wel bjj zeide niét negatief te staan tegenov r een leger als zoodanig. Hij verwonderde zich niet, dat er in het leger een- mentaliteit ber staa als die van generaal Spoor, die alvorens Linggadjati aan- te bieden een klein bloedbadje wil, waar toch de hoogste bevelhebbèrs engestraft ln 'het openbaar biyk kunnen geven van hun." verzet tegen dt: regeerlngspolltiek. - Hy achtte de houding van den mi nister ln deze aangelegenheid scherp in tegenstelling tot die van zyn ambtgenoot van justitie, toen Dsenscbc- toiletzeep voor kinclëren In Maart voor baby's, in April voor oudere kinderen Waarschijnlijk zal ln Maart voor kinderen van 0 en 1 Jaar een bon kunnen worden aange wezen voor.een stukje toiletzeep van: Deensch fabrikaat. In April zal dan een: bonIgén voor, de kinderen, van 2,-i 3 en 4 jaar. Deze Deensche toiletzeep is ken baar aan de 'opdruk „made in Derunark". De detailprijs zal 0.37 per. stukje van 90 gram bedragen, hetgeen hooger is dan de prijs van de hier te lande vervaar digde toiletzeep. De wereld- schaarschte aan zeep ls hiervan de oorzaak. In verband met het groote te kort aan grondstoffen, voor de 'zeepfabricage ls de regéering er toe overgegaan een partij toilet zeep In Denemarken aan te koopen. Deze zèep heeft het normale gehalte aan vetzuren van 80 pet. Omtrent eventueele andere leveranties uit Dene marken kan voorshands nog niéts naders worden medege deeld. De nadruk wordt er op ge legd, dat uitsluitend voor deze Deensche zeep denprijs van 0,37 per stuk is toegestaan. De 1 prijs van.- Nederlandsche toiletzeep blijft 0.25—0.27 per:stukje van 90 gram. Gevechten op Java en Sumatra Guerillatroepén negeéren het .staakt het vuren" Enkele gevechten op Java en Sumarta tusschen ongeregelde Indonesische formaties en 'Neder- landsche troepen hébben vólgens UF., slachtoffers geelscht. Indo nesische guerillatroepen - hebben geweigerd zich te onderwerpen aan de order „Staakt het vuren", die door den commandant van het republikelnsche leger is gegeven. Een Nederlandsche militaire woord .voerder verklaarde, datvooruit geschoven posten te Padang be schoten zijn doorrepublikeinen, onder wie rich, naar' hij zeide, offi-, eieren en manschappen van de T,R:I.bevonden.Een gevangené/ Vertelde, dat de Islamitische; strijd- organisatle, waartoe hy behoorde, weigerde zich aan - de beslissingen van het republikelnsche Teger. te onderwerpen, In - de sectoren .Bata via, Buitenzorg en Soerabaja kwam het eveneens'tot botsingen. Antara vermeldt; datde Nederlanders met de aanvallen begonnen zyn door, het vuur te openen op de Indone sische- frontlinie hijPa Jang, - het geen de Indonesiërs tot togenaan- vallen dwong. - Linggadjati niet afgewezen Intusschen zal het voorlooplge Indonesische 'parlement op tK 25 Februari te Malang byeenkomen? Soekamo ;en Hatta/zyn daar reeds gearriveerd. Bevoegde kringen ver-f; klaren, "dat het parlement de basis overeenkomst van Linggadjati; niet cate gorisch. zal af wijzendoch, dat er gestemd zal worden over de po-/ liltek "van het huidige kabinet. Emil (armings naar Argentfniè' Emil Jannings, wiens propagan- dafilm#i uit' de nazipérlóde maar al' te bekend rijn,'.'.heeft eentpas;vbor Argentihléfcweteh !:tekrij gen, ./waar hü -in-een..aantal films-:' zal spelen, ::;'/J :<7cg, ri het. een openbaar protest, van mr Zaayei tegen de berechting, betrof. De communisten handhaven hun. eisch van terugtrekking der troepen uit Indonesië. Vertrouwen in generaal Spoor V.';: Minister Flevez zeide, in ant woord op een desbetreffende vraag, dat de sterkte van onze troepen in Indonesië thans voidoende ls vo.ir all-S taken, die zich daar zouden kunnen voordoen. De ver dere uitzenduig van troepen moet dan oo' niet' gezien worden als een versterking van onze strijd macht overzee, maar als afloss.'ig. De figuur van generaal Sptor achtte hij een waarborg ervoor, dat wy niet maar zoo eens een bloed- badje. when gaan. aanstichten. De regeering heeft heL volste vertrou wen ln' den generaal» Wel zal men teger bestandsschendlngen, indien deze voortoxiren, op de duurmoe ten optreden. Ten aanzien van dè „Volksweer baarheid" zei de minister, vol komen het standpunt te deelen van prof. Donkersloot. „Ik zie geen plaats voor een para-militaire or ganisatie, in welken vorm ook", zoo zei hij. Indien een^ organisatie streeft naar verhooging der geeste lijke en physleke weerbaarheid van ons volk is dit slechts toe te jul-' ehen. Als zy echter stoelt op be paalde nauw begrensde groepeerin- gen, bestaat het gevaar, Jat andere groepeeringen zich daar tegenover zullen stellen. In tegenstelling tot voor 1940 wordt de strijdmacht thans door ons volk gevoeld als een bezit van het geheele volk. Dit ls een enorme nationale winst, en wil mogen niets riskeeren wat dit zou kun .ten-doorkruisen. Cces Laseiir terug uit Amerika Hij krijgt de leiding in Den Haag T Cees Laseur, die eenige maanden geleden naar Amerika vertrok, Is ln Nederland teruggekeerd. Men heelt hem telegrafisch, verzocht - het vol-: gend seizoen- de leiding op zihc" té nemen van het tooneelpezelschap, dat den Koninklijken Schouwburg ln Den Haag bespeelt. De heer'Laseur heelt de opdracht aanvaard ond/"- voorwaarde, dat hem -Je eenhoofolge leiding van het gezelschap, zal worden toevertrouwd HEVICE ONTPLOFFING IN LOS ANCELES .Dertig. dpofteOj* 300, gewonden In een galvaniseerbedrilf te Los Angeles beeft een explosie, ver- moedciyk' van butaan, het eheele gebouw van twe verdiepingen ver- wost en oiru-ingende .ebouwen binnen eei'i afstand van 2"- km. beschadigd. Hetbergingswerk; duurt ng voort, dóch men heeft reeds dertig ilkén geborgen. Er rijn tot dusver 300 gewonden. ONBEHAGEN vervult ons Volk. Het heeft niet het rustgevend besef té wordeö geregeerd. Een volk is neg gevoeliger voor regee- rlngloosheid dun voor regeerings- koers. Zoolang zijn regeering dui delijk in één richting loopt, gevoelt hot zich veiliger dan wanneer de regeering niet weet wat zij wil. Wéét de regeering wat zij wil? Probleem 1: Linggadjati. De regeeringskoers is aan het ver vagen. Onbehagen ls het gevolg. Stuurt zij nu op Linggadjati aan of van Linggadjati af? Zjj zegt het eerste; haar daden wijzen naar het tweede. Probleem 2: De politieke delin quenten. Van een duidelijke regee- rir.gskocra is geen sprake. Een beetje barmhartigheid, een beetje gestrengheid. Veel geschipper, weinig houvast Onbehagen ts het gevolg. Probleem 3: De doodstraf: De regeering slingert heen en weer. Zij roept bijzondere'hoven in het leven, manr Ipgt hun sententies paast zich neer. F.en procureur- fiscaal slaat alarm. Een vice-pre sident van een hof volgt zyn voor beeld. Uitingen van onbehagen allemaal. Probleem 4: Da verhouding der regeering tot haar uitvoerende organen. .Admiraals, generaals, kolonels, burgemeesters gaan aan het hoofd van kleine en van groot- scheepsche acties tegen dc politiek der regeering. Lichte réprimandes zijn hun ergste „straffen". T^iat de regeering over zich heen loop^n? Het ls al veel te erg. dat die vraag ln ernst moet- worden gesteld. Onbehagen ls daar het gevolg van. ProJ bleem 5, 6, 7. Telkens stuit ge op gebtek aan kracht en doorzich tigheid in het regeeringsbeleld- Waarom? Omdat de regeering zelf eer. tekort aan overtuiging beeft. Omdat de regeering maar half ge- looft In haar eigen politiek: Omdat de regeering in het progressive tc weinig homogeen en in* het homogene te weinigprogressief is. Dat is een ongeluk voor het land. Dat kan een ramp voor het land worden. In een tijd, waarin een volk zijn bcstaansvragen moet. onlossen, heeft het vMr alles een bezielde regeering noodig. Alleen bezielde regeerders kunr.en een volk bezielen. De regeering van nu heeft d?e bezieling In griezedge mate. Daarom administreert zij het volk. maar regeert het niet. Daarom is het volk vol onbehagen. Want een volk wil geregéérd worden. ZOO kan men doorgaan: t Steeds" meer. radio's T - Op 1 Januari van dit Jaar bedroeg bet aantal aangegeven radiotoestel- len 697.279;'dit ls 68'/» van het aan tal toestellen op 31 December 1939 - (1.025.876) Het aantal - radlodlstri- - butle-aanshiltlnaen ls gestegen van - 411.720 ln 1939 tot 458.995 op l"Oc- tobcr 1946. Het totaal aantal luis- teraaxsbedraagt op het oogenbla al meer daö'-75V« van - dat.Tan-493®*" - - -*/' -'.WH-- "i-gr.r--: Mr. G. vait Baren 65 jaar- Zondag 23 Februari hoopt mr. G. van Baren, burgemeester van Delft en conservator van de gra ven der Oranjps in de Nieuwe. Kerk, rijn 65sten verjaardag te .vieren. Sehulfe—Boeyen tweede (Van onzen speclalen. verslaggever) Dc eerste Antwerpschcv Zesdaag- sche na deii oorlog ts gLiteravond tegen middernacht geëindigd met een zege voor het Belgische koppel Bruneel-Debruycker. Hoe men ook over deze „sport" moge denken, zeker ts, dat het een formidabele prestatie is geweest van de Belgi sche renners,., vooral, van" den 41- jarigen Dcbraycker, die het met zooveel succes heeft opgenomon tegen de jongere rennera Vooral de laatste uren waren zeer zwaar en meer dan eens moest de spons eraan te paa komen." -Het Nederlandsche 1 koppel Schulte— Boeyen slaagde er niet. inde Bel len op het laatste moment nog van. ïun voetstuk te rijden.' ZIJ probeer-' den-het wel. maar de bewaking door de Belgen was te sterk. Hitte èn mist In een atmosfeer van ondrage lijke hitte, verduisterd door een dikken mist van sigaret tenrodk en Stof, werd. op den laats ten: middag de ronde gereden onder enorme be langstelling van het publiek, dat. het Sportpaleis/van onder lot boven vulde.; Op het middenveld stonden diul2enden opeengepakt, die nauwe lijks -Iets konden zien,- daar het zei f s voor de Jury vry wel onmoge- iyk was, lew meer. te zien dan de kleuren en de rugnummers van de renners op het öogenblik, dat? zy door de bocht raasden, een ver koelenden zucht met zich meevoe rend. Een oorverdoovend gefluit en gejoel van de. menigte gaf de onte vredenheid te kennen over' de, trage wijze, waarop de stand óp de Ilcht- zuil werd genoteerd. Rond 5 uur lagennog5 koppelsvoor,waar onder de winnaars en Schulte— Boeyen,. (erwyi ./PeHenaars--M:iddel-; kamp opeen rónde volgden. Dan sparen/de-renners zich'-^voor den eindspurt^ Boeyen gelooft. - het wel, dóet?:.zich/*' te goed aan;; een schaalapplmoes' en eénflinkecar-- bonade, Maar als dan plotseling: de oudezesdagénkoning .T/Piet van- Ke mpenzich roert en s een premie? uitlooft van duizend.-; francs, laat: h U zy h blkkent Je in'den steek' -tem; deel te nemen aan de" klassementen Sprint van 6 uur. - Het mochfc'- ech^ ter- niet „baten.OoolsTrijs- sens leepen ?d it bultenkahsjéi.-ln de wacht tegelijk" met^eénzelfdé V;be» dragvoor de beste prestatie.In'.deze sprint Onafgebroken 'regent? hét/ nu premies endeserwa tl e krijgtz -haar deel; I Ron ds,7 uurgaan :*-7koppels aan den - M Spannend slot - Schulte,-—Boeyen, /- bvertuigd-, van den ernst van-:/"deze .laatste.."'/iren. schieten byherhalingweg- ohi een.: rónde ih; -te loopen^eeh? rondèl die noadzakeiy kèrwysliinoetgworden 'gekxjpen,*' willen/zy/'.-nog "/'eeri kans maken,/ De:;Belgen/dmmersj/hëbljpn/ in'/denïltop.vVan de;?race .'-veel,' tnefir; gaanpunten behaald, /By herhaling sla?* ,;A?.«en etf-ln hun" opzet, maar "de -Bel-' gen volgen hen op den voet en bli'vcn voortdurend aan hun ach-; terwie! plakken. Totda-, plotseling .- het. Belzlsche favorletenkoppel bfj verrassing een ronde uitloopt en alleen aan den kop gaat. Nu twii- fel: niemand er meer aan. of de emdstrijd zal tusschen deze. twee j koppe'.s worden 'uitgevochten.. Weer' loopen 'SchulteBoeyen uit en weer liggen belde koppels broeder- lijk vereend aan den kop. Dan wor den de laatste minuien verreden enl- onder daverend gejuich van de t-al- •e Belgen schieter. Bruneel •v-ker als eersten over de eindstreep. Vlak daarop vliegen Schuke—Boeyen door de finish en- het spel te uit, De franlcskes zijn ln eigen zak terecht gekomen I Hoe winstgevend de geheele affaire p-erlgene te gé- geweest, moge nog blijken uit de gulheid, waarmede de directie van het SporipP-tois op het laatste no- ment een premie van 150.000 frs. besrhikbaarstelde, te rerdeeien onder de renners. Linggadjati Ondetteekening is aan voorwaarden gebonden Republiek ryioet gestand doen wat is overeen gekomen In de Memorie van Antwoord der 'regeering aan de Eerste - Kamer met betrekking tot de begrooting van, het departe- ment van Overzeesche Gcbleds- deelen wordt, o.m. opgemerkt, dat op basis, van het politieke accoord, vande Republiekge-'-;." elscht zal: kunnen worden'ger stand te doen wat zij ls .over- eengekomen. ./.'*-• T.-" v Evenwel zal van de zljdejderi? Nederlandsche regeering- niet tot; onderteekening/vaö/het/ba-? sis-accoord - van Linggadjati worden overgegaan alvoreni/ijiellt^ Republiek h e eft|?;Vol d'aa ïiMaan^*" die voorwaarden, welkende?ré--/ geertng'jh'aarTth'aml^ gronden meent ,'.?te moeten >T.pe' regeering" stemt gaarhe^ïT met die leden, die' yobr-'de'eccH^ 'tiomiscHe^-lKlangénAzMw^jilr^ Nederland-.-enIndonesië-^re»^ thans'alsTstraks^yan^delunl^ byzonderéptóiidacii^^^"^ Zij -streeft-er"; dih^'^kVnaar^ polltl ek>. a ccoordari e t/eënfe'É!n^, /cïéélt#|«tt^cö'nqmisèl^^^w -Dé /vulkaWMayonJop "L f(Phlllpynenj>_ f^^Donderdagi^, -.werken. Tonnen,/ smeulendejü?ï*' stioómeri?iangs;;deE berghèilihgt; 'dë}:stad(lilbog.^^^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1