m is 1 1 1 I BBlÉilll m '4' It if 9 i wmw SSSI1 mocht mmmr HET FARG9I 11 1 DE SCHIEDAMMER mm ZOO KOUD WAS HET IN GEEN 60 JAAR En wij hebben nog wat voor den boeg! ,-S' Bijzondere rechtspraak wordt dit jaar beëindigd Coördinatie van plannen voor oorlogsgedenkteekens Wiüy. Cocsaci JE MM DIE NIET Ontvluchting uit de kampen niet m Ons tooneel en de toekomst Groot vervalschingscomplot in Frankrijk ontdekt 3 jl 1 c Pwj?--. Jive RED EN ADM LANCE RAVEN HI SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TElxrOON S4JOO REDACTIE: TELEFOON M5B9 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 21 CENT PER KWARTAAL I T-OSSE NUMMERS t HET PARGOl 6Htm»H BftWIG 1 5 11 f. 2 8 0 2 6 u>aa\ kleding sme-tte-looi I coin wordf_J ZEVENDE JAARGANG NO. 45 ZATERDAG 22 FEBRUARI 1947 Meteorologen niet optimistisch GISTEREN, Vrijdag Ï1 Febr. 1947, heeft het Meteorolo gisch Instituut In het Poortge bouw te Botterdam voor de 41ste maal in dezen winter een „ijsdag", d.i. een etmaal, waar in de maximumtemperatuur beneden het vriespunt blijft, genoteerd, Een belangrijke ge beurtenis, want het beteekent, dat we ditmaal den befaaraden winter van 1890—1891 met veer tig ijsdagen en alle andere strenge winters van de twintig ste eeuw zijn voorbij "gestreefd. Ook wat betreft de gemiddel de ochtendteraperatuur Is het thans kouder geweest dan. in genoemdep winter, hetgeen uit de hieronder volgende cijfers zal blijken. Alvorens.we echter deze cijfers bekijken, moeten we eerst een nadere uiteenzetting geven van de wijze, waarop men de strengheid .van een winter kan bepalen. Het valt niet mee precies:, té' wëëst; 'daar'behalve bet aantal ijsdagen ook de lengte en de Intensiteit 1 een woordje mee spreken.: Hetaantal Ijsdagen Immers kan 'geen volstrekten maatstaf 2ijn, daar bijv. in de tweede belft van Februari in c"3 nacht .betrekkelijk lage tempe raturen kunnen voorkomen, ter wijl overdag de steeds krachti ger wordende zon een lichten dooi kan doen optreden, wèl vriezend weer dus, maar géén ijsdagen! Aangezien bij vorst gewoonlijk de laagste tempe ratuur In de morgenuren wordt gemeten, kunnen we het best aan de hand van de waarne mingen van 's morgens 8 uur te Rotterdam de hoeveelheid kou de bepalen, die in diverse stren ge winters is voorgekomen. Aldus berekend blijkt de, win ter van 1890—1891, waarop ónze „oudjes" zoo prat gaan. het, wat dc totale hoeveelheid koude be- reft, nog .juist .te winnen van den huldigen, n.l. 338.1 graden tegen 322.6 graden celcius. De gemiddelde temperatuur - be draagt thans, echter; 6.7 grad't onder nul tegen 5.1 in 1890. In 1890—1891 kwamen in tótaal 62 dagen voor,, waarop de thermo meter vorst aangaf, en wèl.: in No vember 6 waarnemingen met totaal 32.2 graden. December 27 nfallr* nHn+p» fr, i t tèfl.1 I116t 180.7,' JBIHfftTt 30 imfit.. W-S, Tg? PAROLOSCOOP Duitsche bezcekzucht HOEWEL het vrijwel":overal', on- herbergz aam-koud biyft door een depressie, die zich uitstrekt van mitiden-Siberiëtot in Canada, ver toont zich, merkwaardig - genoeg,- een wjlde neiging tot het afleggen van bezoeken, en bij dfe bzoeken zijn er, waarvan men zich afvraagt, of de tijd er at rijp voor is. Dat .de handel rich herstelt,mits - in het fatsoenlijke niemand zal ont kennen, dat zooiets kan bi] dragen tot den zakelijke» wederopbouw van deze arme wereld. Maar dat de moreel e wederopbouw hier en daar verpolitiekt wordt. Is bijzonder ge vaarlijk, want zooiets houdtwei- eens geen rekening met de diepe, nauwelijks geheelde litteekens van de wonden die door den Duitschen oorlog en de Duitsche bezetting zijn;geslagen. En dit geldt eens. te meer, nu zelfsde weinige, zooge naamd goede Duitschers een juist begrip toonen voor de gevoelighe den van andere volken; Duitschers zijn altijd al slechte psychologen, en daardoor ook slechte diplomaten geweest, thuis zoowel als op bezoek. Kardinaal Von Preysing, op be zoek in de Vereenigde Staten, zelde eerst niet wat men' van hem had mogen verwachten, doch hij draait in zijn laatste interviews al by de zin zijner jongste woorden was: „hoe meer tevredenheid en hoe be ter toestanden, des te minder Hit lers". •'••.-' :".i Communisten uit de Amerikaan- eche zóne gaan op bezoek bi] En gels che communisten daar kan evenveelcritiek uit voortvloeien als eenigen tijd geleden, toen de socia list Schumacher met de zijnen in Engeland moest leeren waarin de mocratisch socialisme bestaat. De Keulenaar Adenauer denkt erover om met een gezelschap an dere Keulenaars bezoeken af te leggen in ons land„ Dat zal over en weer beheerschlng verg en .-Verstaat het gezelschap Nederlandse»?. Moet menhen met een gebruikelijk, luid ruchtig neo-Germaansch tegemoet- tredea?BUJft h«t bij zakelijke be sprekingen, of zal onze gastpllcht zich weer uitsloven en te ver gaan met pompeuze diners, waarbij spraakwater vloeit en het nabije verleden wordt weggegeten?zoo ja, dan zal het moeilijk zijn demon straties, te bedwingen, al is dr. Ade nauer nég zoo'n goede Dultscher en al is ieder lid van zijn gevolg honderd-karaats. Nederland ra! het aankunnen, maar vraag niet wat het Nederland aan zenuwen kost! Uit de vele andere wereldkundlg- geworden „bezoeken" nog dit eene: DrWemer Hels eube rg, atoom- kundige te Kassei, heeft de Brit sche bezettings-autorlteiten ge vraagd, rijn zóne te mogen verlaten voor een bezoek aan Argentinië, waar. men behoefte heeft aan men van Duitschers anti-semie- Btoomsplltsingsvoorlichting. In Ar gentinië wemelt het dat weet ten en. Winkels met opschriften als „Deutschlandhilfe". Een normaal mensch voelt zich daar net zoo min ■lekker als in het Spanje van Fran co. New Republic, het weekblad, zegt: „Heisenberger hebben ze noo- dig-voor militaire doeleinden". Dat bezoek wordt dus gevaarlijk zake lijk. Maar de USA en Engeland zijn Argentinië helaas reeds voorgegaan op het hachelijke pad. Het woord bezoek heeft vele sma ken. Men moet over een goed proef- zintuig beschikken, om lederen keer te kunnen uitmaken, waarnaar het met 3.8graden. December? wan dus verrewegde koudste maand. f In den winter van 1928—'29 werden slechts 21 ijsdagen ge teld, terwijl op 57 ochtendwaar nemingen vorstwerd geregis treerd met een totaal van 292.0 graden Celcius (gemiddeld 5.1 graden per waarneming).. Deze winter: kenmerkte zich door een bijzonder strenge Februari- maand, hetgeen uit het;volgend cijfermateriaalblijkt. Decem- b gaf 6 ochtendwaamemingen met in totaal 8.8 graden vorst, Januari 20 met 56.3,' Februari 24 met 201.3 en Maart 7 met 25.6 graden. Ook de mobilisatiewinter van 1939—1940, dien we verleden week in ons artikel over de ijs- winters buiten beschouwing hadden gelaten,, is niet. mis ge weest. Er waren toen in toteal 5F ochtendwaarnemingen met vorst, een totaal van 300.6.gra den (gen, 5.2 fe.rad.n) en 34 ijsdagen. In November ware. 2 waarnemingen met totaal1.8 graden vorst. December 3 met 7.0 Januari was ditmaal dus de koudste maand. De winter van 1941—1942 blijkt," wat lengte betreft boven aan te staan. Niet minder dan op 64: dagen werd 's morgens vorst geregistreerd met een totaah van 325.4 graden (gem. 5.1 graden) en 38 ijsdagen, Tn November waren er 3 waarne mingen met 6.4 graden; vorst in totaal, in December 4 met 5.2, Januari 22 met 172.8, Februari 25 met 115.8 en Maart .10 met 25.2, •'■v^riv.Ais' een rniiur Een reusachtig hoogedrukgë- bied, dat zich In het begin van deze week zelfs uitstrekte van den Oeral tot Canada, heeft zich nu al bijna 4 weken weten te handhaven. Het is als een muur, waarop de uit den Atlan- in het drukke stadsverkeer ligt slil en rustig het Rotterdamsche Park in een smetteloos wit kleed tischen Oceaan komende de pressies, die ons warmer weer moeten brengen, als het ware afstuiten. Normaal trekken ..de ze depressies via Ierland Europa binnen, doch thans buigen -zij af naar het Zuiden, naar Frank rijk en het Middellandsche Zee gebied,, indie streker» storm achtig weer veroorzakènd, ter wijl in .Noordelijker, streken ook in ons land! de. Oosten wind wordt aangewakkerd en koude lucht naar het Westen getransporteerd. Omtrent een mogelijk snellen afloop van de huidige voretpe rtnde zijn de meteorologen niet bepaald optimistisch gestemd zoodatwe mogen aannemer» dat we nog een aantal Ijsdagen voor den boeg hebben. Wat zal dus het uiteindelijk: resultaat wordenvan dezen winter? Men mag afs bijna vaststaand aan-' nemen datdé w i nter vair 1946 —1947 allé bestaanderecords zal gaan breken. Tot ën met gisteren waren er 41 ijsdagen geteld. Qp 48 daven atond btf dé ochtend waarne ming >de thermometer.' beneden bulv^iaet-4. totaai^322*.g.^: gcadea- t uBrn 'ift "7 ur'jHpyi V'riDi.omliaV: rraf fgem^.6.7ggradèn>"Decênibervgaf li waarnemingen'met in tb taal 72.3, Januari 16 metï'105.0 en Februari 21 met 145J graden.' De maand Februari, gaf dus lederen dag vriezend weer 1 V'e hebben dus al het hoogste aac- tal ijsdagen, de laagstegèml$ delde temperatuur en het laat zich aanzien -dat we ditjaar ook. de grootste; hoeveelheid koude bereikenWe zijner al dicht bij. Wetsontwerp is in voorbereiding Ter.,.berechting',van Duitsche - oorlogsmisdadigers 1 'Naaf' het AJVJP. verneemt, heeft de ministerren- Justitie naatreje- Jen ge nomen,öm (ongewemchtu "ge volgen van^het arrest van den bÜzondcren.-nUfcd^.van cassatie In zake Duitsche; oorlogsmisdadigers door een wettclijken maatregel te •■voorkomen?.. -tlJen desbetreffend wetsontwerp is;reeds In gevorderden staat van voorbereiding, j Zooals bekend heeft de. bijzondere /raad ■•van'/öassS.tie op 17 Februari heslist, dat.de'Nederlaridsche sti*af- wet niet van "loépasslng is op rnis- - drijven. doór^Diiltecbe militairen tydensde'; bezetting; in Nederland gepleegd, j: Looneh in de haven worden verbeterd Unieverkeer-en werkgevers worden-het eens Donderdag is*te Den Haag een conferentie gehouden tusschen de Unieverkeer .(waarbij 2ljn aange sloten de Centrale Bond 'van Transportarbeidaa, de Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transport arbeiders en de Ned. R.K. Bond van Transportarbeider? ,.St. Boni- facius") en >de besturen van de scheepvaartvereehigingen Zuid en Noord. Discussiès zijn gevoerd over de door de Uöieverkeer aan de or de gestelde' positie van de arbei ders. werireaatnuin .de Ratteröam- sche en deAmsterdamsche ha vens.-; In deze conierentfé werd in het algemeen over:; een verbetering van de Inonvoonvaarden overeenstem ming bereikt. Over enkele, onder- deelen zullen de besturen van bei de partijen - zich -nader beraden. Door beidepa*tllen, zoo deelt men ons mede, wordt er naar gestreefd op korten u tcriiiUn volledige over eenstemming:' te|bereiken en Je re sultaten vanhét" overleg ter goed keuring voor ;:t« leggen aan het cjuege van ifljksbemlddeUars. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft P. ::BWóh"ërs. uit Amsterdam, d ie ln1938 wege ns tnfsha n dei Ine \an MuKsert tor tien dagen gevan gen Lsstrafwérdu veroordeêTd, vrUge- sproken. J Memorie van Antwoord Justitiebegrooting Vóór 1 Juli zijn alle jeugdige politieke delinquenten berecht of buiten vervolging gesteld - In de memorie van anlwoord op het voorioopig verslag, der Eerste Kamer over de van hel departement van Justitie, deelt de minister mede, dat het in zyn voornemen ligt dewerkzaamheden der bijzondere gerechtshoven, trib unalen er politfcbc recherche met ingang van 1 Januari 1948 te doen beeindlgen. De minister treft voor bereidende maatregelen om de op dien datum nog te behandelen gevallen door de organen der com mune justitie te doen overnemen. De ongelijkheid' van strafmaat Hoewel in de bewaringskampen loffelijke pogingen tot heropvoeding rijn ondernomen, moet de minis ter erkennen, dat behoudens uit zonderingen. in het algemeen de kampen als instituut van herop voeding zijn mislukt. Het aantal bij de politieke re cherche-aanwezige dossiers is niet geUjk aan het aantal nog te be rechten gevallen. Talrijke dossiers bevatten immers niet anders dan klachten over feiten of gedragin gen, die niet alleen geen aanleiding tot vervolging of buitengerechtelijke afdoening zullen zijn, maar zelfs niet het instellen van een politie onderzoek rechtvaardigen. Waar het aantal gedetineerden, die dc grootste categorie van te berechten gevallen vormen, op 1 Janufri 1947 nog 23355 bedroeg, schijnt de schat ting van 45000 te berechten zaken eerder aan den hoog en dan aan den lagen kant. De minister streeft er naar, dat vóór 1 Juli 1947 alle Jeugdige delin quenten zullen zijn berecht ót voor waardelijk dan wel onvoorwaarde lijk buiten vervolging zullen rijn gesteld. Als jeugdigen worden be schouwd z\j, die jp of na 1 Janu ari 1925 geboren zijn en. naar ge lang van hun geestelijke ontwikke ling ter beoordeeling van den jeugdrofficier-fiscaal, rij die tus schen 31 December 1922 en 1 Ja nuari 1925 zijn geboren. BfJ de beoordeeling hunner zaken zal er van warden uitgegaan, dat in het algemeen niet alleen de mate hun ner schuld, doch vooral jok opvoe- Nationale ;eommissie uit de geheele 7Ilf1 mTnïit begint op 1 Maart a.j. haar nieuw feuilleton Abonneert U tijdig f J VERONTRUSTENDE CïJFERS r\E bewaking in de bewarings- kampen van politieke delin quenten schijnt niet zoo goed te zijn, als het Nedérlandsche volk mag verwachten, gezien het vele personeel eri de groote kosten, die met deze kampen zijn ge moeid. Want het aantal vluch telingen is ontstellend groot. Wij hebben een optelsomniètje gemaakt naar aanleiding van gegevens, welke in Amsterdam ter beschikking zijn. Het-betreft hier de periode van 9 Januari tot 3 Februari Hier zijn de cijfers; Totaal aantal ontsnapten 102. Uit kamp Laren ontvluchtten 43 gedetineerden,' uit de mijn streek 25, uit kamp Da.Costa- straat te Amsterdam 9,. uit fort Erfprins, 'Den Helder3, uit Vught 7, uit Valkenburg 2 en uit nog 14 andere kampen; telkens 1. Op twee n a zU n ai: d éze ont snapten", uit Amsterdam afkom stig. Deze twee komen uit Naar- den'.en Dlemen.' Er zijn, in de maanden heel wat „zware vallen" ontkomen. ge- Als het ontvluchten in het huidige tempo mogelijk blijft, kan verwacht worden, dat de kampen zichzelf zullen liquidee ren zonder verdere regeerings- maatregelen. Hetgeent-ch niet de bedoeling kan zijn: Hongersnood bedreigt Roemenië De bijzondere correspondent van Reuter te Boekarest meldt, dat een verschrikkelijke hongersnood, zoo als Europa in eeuwen niet gekend heeft, Moldavië,-dat wel eens een der graanschuren van Centraal Europa genoemd wordt, teistert. Duizenden zijn van honger omge komen. Honderduizenden zijn den dood nabij. Drie vijf müiioen menschen hebben hun voedselvoorraden, die na den oorlog door twee Jaren van droogte waren geslonken, voor het laatst aangesproken. Reuter's cor respondent voorziet het .'ergste De minister van O.v-K. en W., die j KB/Wah:"15 October 1945 belast fs met".hét"toezicht.op:'ooriogs- en vredesgedenk'eekens. heeft de coör- dfnatie.;van; de bestaande en nog te opperen, plannente dezen, overgela ten aan een nationale commissie Deze commissie; die werd opge richt op initiatief van den vice-pre sident van den Raad van Slate,; ihr mr. F. Beelaerts van Blokland,, ver tegenwoordigt he- Nederl&ndsche volk in at rijn geledingen. De - Ko ninginis Beschermvrouwe hiervan en Prins Bemhard heeft-bet 'eere presidium op 2ich genomen. Een werkcomité onder voorzitter schap ;van jhr. dr.vanHolthe uit Echten, waarvan verscheidene architecten en kunstenaars deel uit maken, stelt regelen vast voor aan tal. plaatsing en aesthetlsche ver- zorging rier monumenten. Voortsial door de commissie - de financiering der gedenk teekens worden verzorgd, In een nota stelt het werkcorru'é aan de nationale commissie voor, de stichting te bevorderen van de navolgende gedexdheekenjf. 1. Een nationaal monument te. Am sterdam op een nader te bepalen plaats^ 2, De «erebegraafplaats te Bloemendaal. 3. a. Een groep ge- denkteekens te plaatsen, b(] de voor malige concentratiekampen Amcrs- foort, Vught en Westerbork. b. Voor zooveel noodle f Jnancleelen be stand bij het plaatsen van een een voudig monument, overat waar fu- sllleeringen geschiedden. 4. Een le- germonument op den Grcbbcberg. 5. Een marine monument te Den Hel der of elders. G,Een koopvaardiJmo- nument te Itodcrdam. 7. Een monu ment ter berinnering aan den strijd op en dc herovering van Walcheren. 8. Een monnment te Eede (N.-Br.) ter herinnering aan de terugkomst van^de Koningin. 9. Een monument te Wagenfngen ter herinnering aan de capitulatie van de Duitsche wernnacht,.;:; v Het nationale monument in Am sterdam zal het middelpunt worden van plechtigheden op nationale ge denkdagen en centrum voor bul'en- landsch eerbetoon by bepaalde ge beurtenissen; De overige, ln de plan nen opgesomde, gedenkteekens ml- len uitf^n in vier categorieën: A.. Ter eere van gevallenen aan het binnenlandsche. front, ;B. Ter eere van het Jegw. vloot, luchtmacht en koopvaardij. C. Ter herdenking van den bevrljdinesdav der bondsé- nooten. D. Ter herinnering aan en kele gebeurtenissen van nationale beteekenls. Ten. aanzien van initiatieven van anderen, voor de oprichting van be-, paalde gedenkteekens, wordt, er op gewezen, dat dit Iedercomité ln be ginsel: vrij staat in het bijzonder die genen die: tot het op te richten mo nument ln een bepaalde betrekking slaan. Voor het feit datalgemeene geldinzamelingen hiervoor beter ach terwege gelaten kunnen wordendaar Engeland vóór Juni '48 uk India terug Attlee heeft gisteren ln het En- gelsche Lagerhuis medegedeeld, dat de Britsche regeering vastbesloten is om maatregelen te nemen voor overdracht van de macht in han den van verantwoordelijke leiders in India vóór 1948. Attlee maakte verder bekend dat de teruggeroepen lord Wavell zal worden opgevolgd als onderkoning van Voor-Lndië ,door lord Louis Mountbatten. De benoeming zal ln Maart van kracht worden. Attlee weigerde te antwoorden op Chur- tchllls vraag, waarom Wavell als onderkoning Is vervangen. De Britsche re geer lng.3 verklaring is- tegelijkertijd ln; Londen en In India bekend gemaakt. .Zij rial dié de plannen der commissie zouden kunnen doorkruisen, bleek in de desbetreffende kringen volledig be grip te bestaan. Zorg voor nabestaanden f $HToewèIeen globale rara tag. de to- T^ïFka4fëh'"?aé^prflnöëS"ó^?èèn':'i>^ drag van'; f 2.000:000 'taxeert,"éal ge streefd worden naar een. aanzien;yk hoogere opbrengst van de .geldinza meling.- •- De nationale commissie neemt n.l, het standpunt In, da( het voornaam ste gedenkleeken, ter herinnering aan wat achter ons ligt, behoort te bestaan in een onberlsj>eIljke verzor ging van ;;de nabestaanden der oor logsslachtoffers op alle fronten. Üit de haar toevloeiende middelen hoopt en vertrouwt zij, daartoe het hare to mogen bijdragen. ding en milieu mede ziüen bepa len, op welke wijze hun zaak zal worden afgedaan. Op 1 October ,1946 oevonden zich ln bewaringskampen 1550, mannen onder 21 en 4245 mannen.van 21 tot 23 jaar. In de kampen voor vrouwen waren Jeze cijfers resp. 40 en 252, ln totaal dus-5795 man nen en 292 vrouwen. Ee» zekere ongelijkheid van de strafmaat, aangelegd ctaor de ver- schiltende bijzondere' gerechtshoven en tribunalen, vait niet 'e ontken nen. Oov bij de commune justitie is dit verschijnsel niet ongewoon. De minister is bereid in sprekende gevallen gratlevcrleenlng te bevor deren aan degenen, die voor of kort na Ie volledige bevrijding van Nederland veel ernstiger zjjn ge straft, dan thans het geval zou zijn. Het Is den minister '-ekend, dat zijn opvattingen over de politieke berechting niet door iedereen wor den gedeeld. Hij is echter niet tn s, a.t. noch ook zou hij daartoe be reid zdjn, de onafhankelijke rech terlijke macht te verbieden van haar persoonlijke gevoelens, .ook al zijn die afwijkend van die van den minister blijk, te geven Dat de invrljlreidstelling van de lichte gevallen onder de politieke driirquenten een latentfascistisch gevaar zou aanwakkeren, vermag de minister niet in te. zien. Juist het feit dat de buHerivervolglrtg- ttelllng als regel voorwaardelijk geschiedde, heeft te. dezen naar de overtuiging van den minister zeer gunstig gewerkt. Hoewel uit den aard der zaak door een langdurig verblijf in een kamp veelal ook na hun Invrijheid stelling een zekere, verbitterde stemming '"gen de maatschappij bij do betn xkL.) delinquenten te verwachten zou rijn, is hun inner lijke bereidheid om de democrati sche, samenleving te aanvaarden vooral door de veelal spoedige In schakeling ln het arbeidsproces tamelijk groot. Dat de heropvoeding op eenig .ander doe! dan op de wederopneming in de maatschappij gericht zou rijn. moet met nadruk worden ontkend. Niet voor Amerikanen Soesfdijk meldt: „alles wel" Dr; dé Groot verzoekt ons mede te deelen, dat de gezond heidstoestand van Prinses Juli ana In alleopzichten bevredi gend Is' en dat ook de jongge borene het uitstekend maakt. ER zijn allerlei verschuivingen op tooneelgebied bezig en dat kon ook haast niet anders, want .C i.DUITSCHE" DOCUMENT EN MOESTEN FRANSCHE POLITICI COMP ROMITTEEREN gesmokkeld, waar een Belgische graveur 'er „stempels" op aan bracht om de documenten een „authentiek" karakter te geven.' Tenslotte wérden de. documen ten wederom- uit de gevangenis gesmokkeld waarna tusschen- persDnen moésten trachten de ze papieren op, zekere ambassa des en. consulaten te loczen als „vondsten uit Duitsche politieke archieven".--.:. Vichy en Gestapo.. Als intellectueel 'leider van het complot, wordt genoemd kapitein Jean Cavailhe, een „vroegere agent' van Darlan, het hoofd-van de militaire for maties van de regeering van Vichy". Zijn naaste medewer ker was de voormalige Gestapo- chef Walter Klein, die In een cel onder de zijne was onderge bracht Vichy-figuur leider Door een onverwachte „over val" op de gevangenis te Fres- nes bij Parijs is de Fransche politie er in geslaagd, de hand te leggen op een aantal ver- valschte documenten, die ze kere vooraanstaande Fransche politici, onder wie Georges Bi- daulfc en Féïix Gouin moesten compromitteeren en de binnen landsche veiligheid in gevaar moesten brengen. Een dertigtal politieke ge vangenen uit Fresnes wier namen alle op een door de po litie, die allang op de hoogte was van het complot. opgestel- öe lijst van verdachte personen voorkwamen werd voor on dervraging naar Parijs ver voerd. Negentien van hen, veer tien Franschen, die bij een Duitschen inlichtingendienst hadden gewerkt en vijf Duit schers van dezen dienst, wer den ervan beschuldigd, ln het bezit te zijn van documenten, afkomstig van een vreemde mogendheid (Duitschland) van het vervalschen van docu menten. Het ministerie van binnenlandsche zaken heeft verklaard, dat te Fresnes geïn terneerde Duitsche agenten ge poogd hadden in contact te ko men met hun nog in vrijheid verkeerende leiders. Deze agen ten zouden aan vreemde mo gendheden verzocht hebben hen te voorzien van documenten, verondersteld gevonden te zijn In Duitsche archieven, en be doeld om zekere Fransche poli tici in discrediet te brengen. Enkele vervalschte documenten zouden op de Britsche en Ame- rlkaansche ambassades en con sulaten te Parijs terecht zijn gekomen. Een functionaris van da Britsche ambassade heeft echter verklaard, dat men in het geheel geen kennis had van dergelijke documenten. „Echte" stempels Een van de betrokken Duit schers, een voormalig Gestapo- chef, zou vervolgens de docu^ meuten in eerste ontwerp in Dultsch hebben opgesteld, ter wijl helpers buiten: de gevange nis dezen, tekst In officleelen stijl overzetten èn typten.;>Deze getypte stukken -werden - dan J- gevangenis terug' de bestaande toestanden zijn.op den duur onhoudbaar. Het is evenwel zeer moeilijk te bepa len hoe de gezelschappen vol gend seizoen geformeerd zullen worden, omdat links en rechts nog besprekingen worden ge voerd, die, zelfs als ze met een conclusie worden bekrachtigd, tenslotte nog niet altijd con tracten blijken te beteekenen. Wij hebben vernomen, dat Ar- noldi zou trachten, samen mét Paul Storm, een vaste Rotter- damsche kern te vormen, dat Laseur in Den Haag zal tof zou?) komen en zoo meer. Voor wat Rotterdam betreft interesseeren die verschuivin- gen: ons natuurlijk zeer. Bij een eigen Rotterdamschen Schouw- burg behoort een eigen Rotter- damsch gezelschap, een gezel schap, waarvan de leden, hier wonen en zich thuis (gaan) voelen. Dit gezelschap zal dé ontwakende belangstelling voor het tooneel moeten stimuleeren. - Leden er van zullen zich tot de schooljeugd moeten richten. Er..;-, zullen Rotterdamsche stukken van Rotterdamsche schrijvers gespeeld moeten worden in Rot>- terdamsche decors. Het zal niet alles Rotterdam moeten zijn, wat de klok slaat natuurlijk, maar het moet „eigen", worden. Er zal gelegenheid moeten zijn de tooneelspeelkunst te leeren beoefenen en daarvoor zal een school, zullen eventueel avond cursussen gesticht moeten wor den onder leiding van „de" Rot terdamsche acteurs en actrices. Deze cursussen zullen bezocht moeten kunnen worden ook door /minder: goed gesitueerde;:? i jongeren. Aan het dilettantentooneel. zullen jonge régisseurs uitge- r e leend; moeten worden, kortom, er moet hier een warm. levende tooneel cultuur ontstaan, die,in samenwerking met de musici. van Rotterdam opgevoerd kan. worden door schoolvoorstellin- gen: en wanneer het' plan vol- voerd kan worden, waardoor ook een schouwburg komt" te .he-v^; schikken, dan is er een goede kans op een gezondeuitwisse-.; llng èn op een- behoorlijke) 11-'^ nancieelè basis. Het. komt ons p voor, dat. de: plannen van-de Kunststichting, die immers door onbevooroordeelde „amateurs'.1 wordt geleid, weerklank vinden. bijde Nederlandsche ktoneel- spelers. - Er"l^baangsteUing-. vrnrrtHé-v4j zijde. Niet een, maar tientallen be- - kende tooneel figuren zijn be- 2ufd over 'n schouwburg komt te beschikken, dan is er een goede reid, sommigen graag en zelfs hartstochtelijk bereid, het Rotterdamsche experiment te beginnen. Wat bij die opzet - noodig ls, behalve talent en leidersgaven, is enthousiast mc en jeugd. In Rotterdam passen voor dit doel geen. ult^ gebalanceerde, zelfbewuste maar bok in tradities vastgeroeste arrlvé's. Daarom hopen wij van harte, dat de Kunststichting midden in de verschuivingen de personen zal weten aan te trek ken, die hier met ziel en lichaam de zaak van het too neel willen dienen, die het ge- halte van de kunstprestaties op peil weten te houden, doch daarbij vooral niet uit het oog verliezen, dat Rotterdam op R'damsche wijze gediend moet worden, die hun eigen toekomst - met die van den wederopbouw zullen verstrengelen en daarin. hun geluk zullen vinden, opdat hun kunstgeluk ultstrale en ons opheffe en dat daardoor de schouwburg inderdaad een mid- l delpunt wordt van ons cultu- V; reele bestaan. De onafhankelijke fllmpixxJu- cent Jay Rlnhard Kennedy wil een\v5 of meer films vervaardigen over het l f;;.- Jeven van wijlen president Roosevelt;-': Kennedyhcetldaartoe reeds een contract gesloten met een van Rm- ifc'jr sevens zonen,-. Volgens Tsaldaris.J' den Griek-, sehen minister, van buitenlandsche C zaken,, zullen de eilanden von de.v.V':' Dudekanesos op 25 Maart bij 'Grie-V;^* kenland worden Ingelijfd. 25 Maart is in Griekenland een nationale feestdag, daar het In J821 op «Jle».-*^ datum 2ljn. Qnafiionkelljkheld kreeg.- Gerardus; Mooyman uit kamp ontvlucht Dichtgevroren gracht maakte het mogelijk Gerardus Moóymsra, een» voor zjjn „heldendaden" aan het Oost front door Hitler met het Uzcrcn kruis beloond, heeft kans gezien uit zün gevangenschap te ont vluchten. Deze man, nahr wien destijds de N.S.B.-burgemeester van Wasse naar een slraat noemde, werd na de bevrijding, toen hij langs slink- sche wegen in ons land trachtte terug te kecren, door de P.R.A. te.:^ Alphen aan de Rijn op 16 Maart 1946 gearresteerd en in de.cellen-'v barakken te Scheveningen opge sloten. vi- 1 Donderdagmorgen werd hÖ met '-') een aantal- andere gedetineerden^') naar het interneeringskamp „Ar-, mamentarium" te Delft, overge- bracht Zijn verblijf aldaar is maar van korten duur geweest, want reeds dezelfden avond omstreeks half."".-:, tien wist hy te samen met'nóg^| twee geïnterneerden te ontsnap-, pen.: Het kam pe en groot steenen gebouw, eens eigendom van de Oost-Indische Compagnie, dat.;.;'-, dateert, uit omstreeks 1600, .wordt aan drie zijden door grachten be-£$ grensd, die nu door de hevige;-; vorst geheeldichtgevrorenszyn^itó Een gToot aantal deuren, die alleen?:!- van binnen uit ontsloten kunnen worden, komtop het wateruitfe^ Ondanks den voorzorgsmaatregel, bijten ln het, ijs te hakken heeft Mooyman toch kans geziëïi^iï over het ijs te ontvluchten.' Hoewel het onderzoek hogViriH^a vollen - gang is. acht men hetniét uitgesleten,::dat déTuitbréken»btf ib* hunontvluchting, werden gehól->V pen, te meer daar bjj één deur. eenlge houtsplinters zjjn gevondeïuy. In verband We-rmede'wordt vee-'';S aantal•- verdachten verhoord,?? e enkele ziin dan ookcin apart Ikt ■ïfw.'C .v'iS :#4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1