m m ssr «iiiafSis M '«iff* DE SCHIEDAMMER V De doodstraf geeischt tegen V-vrouw lil vSI mm fiil ■BR SMsSl m SUL IS?, :!'--' TRIEST HOOFDSTUK UIT ZWEDENS HISTORIE :ëte;:::4^te v Ite.- ''"V. -te' ;:-te RED EN A DM LANQE HAVEN Hl SCHIEDAM ADMINISTRATIE TEI.EFOON SMW t REDACTIE: TELEFOON 86805 - ABONNEMENTSPRIJS PER WÊEK 31 CENT PER KWABTAAI, f LOSSE NUMMER^, f'o w HET PARGOl f' ro i wet kolen ww ^ïntmuaUenSdi/i KUNTÜ DE WINTER GEZELLI&flï MAKfE.HI ZEVENDEJAARGANG NO. 47 DINSDAG 25 PE3RUARI 15747 „Duivel in menschengedaante" verried honderden Joden vteteteEen kleine, donkere vrouw, met bleek. strak vertrokken gezicht. Mgjtjat in het verdachtenbankje voor tete jiet Amsterdamselie ^Bijzondere Ge- ijwhtshot, een vrouw, zooals er hon- --^te-derden tn hoofdstad rondloopen .^Maar deze vrouw heeft den dood V?'-'\an honderden Nederlanders «óp; naar geweten. Nederlanders d.e güeen daarom werden vermoord. - -f omdat ze van Joodsch* afkom? t ■:v:;:;yamL. Beruchte naam D n a van D Ij 'k; oud 41 fSWJtór. Een beruchte! naam tijdens' dë '•^■'^-MMttuigaJaren: Medewerksterrvan te' der. SD, 'n het btteonder «ah 'het /te> bnrè&U^van Kempin. Vóór den ooh eigenares va»een hoedenwinkel ^^opAderiiiNleuwendyk te Amsterdam. 'M&Jn JP^ondergedokenOearresteerd :te'";-■■■"als-VJoosró 'door;-; den Nederland- r BChèh" SD-'pr Schaap.. Na vQf dagen jeir vrljgèlatem J na beloofd te M-ïfiebl^d ondergedoken hlotgenodten te zullen verraden. Dit weerzin- ■wekkende .werk heeft zij "verricht d -$■: töt ■- September. 1944 en vol geus de verklaringen van haar chef. Schaap, was zij de beste, mede werkster, - die htf in dienst heeft gehad. A!a „honorarium" voor.;haar, werk ontving Anna van Dijk tien pro- te; cent vaateheiHn beslag genomen i geld.-Kempin schat het bedrag: te, dat zij mettwee -- anderen, heeft verdiend op 15 20.000 gulden.. Hoevee! Joden heeft: Anna van Dijk- nu verraden Hetaantal ls 1 onmogelijk- vast te stelle?.. -. Zelf (houdt, ze vast.- aan een zestigtal, •te-maar- de ex-brigadier van politie -V;A. "-K ~a p e r. die óok bij den SD S/icjhëeft. gewerkt.'zegt „Het zijn: -er te-honderden. geweest;. .Vijf- of zeven- honderd- misschien zeker weet - 's. ik het met." te;?.?; te Anna, van-Dijk. beweert, dat tv. onder.'.dwangtebëeft; gehandeld, te': Toen-.ze werd gearresteerd, had ze een valsch persoonsbewijs én -.ze luid andere:Joden geholpen. Schaap - had .toen gezegd r. Jelweet'hatruur- dik wel .wat er met Je gebeurt...-'..-.' pt-'Ik héb een krankzinnigen angst ge- vV:; kregen," voégt Vreter aan toe. „on- - derdulken kon ik niet. .want Schaap zei: dat is bij mij- niet' mogelijk." J;-' Schaap „Onzin I" ..Heel iiverie" -1 De Duitsche" SD-er K e m.p i. a i r: maakt een onsyrapatWekenrindrefc. Hij weet niets meer precies. .Ja, "Ans '"van Dijk stond als „V-Frau" ïnge- schreven. Hoeveel personen ze heeffc aangebracht - Geen -Idee. Maarze "A'was.-hé^'f'öveKg..!^,vl;A^.^^.#t" jgjgÊrEr,« s: :/„Heeft ze ook ötot,eens' -een. gehennen:zenderen'tev-en-' aé- hel^e^hTJkkerljJnj,Zeist bjj iu teGte" t 'te Veéèm&tof?idjtiat' :c,:Heéft-ïgedaam:::Wi] kregenv-varr.alle vteatmV-mUchtingemJIkvk^ deheeie .Nederlands<iepolitie5 rap- Mevr. Wi 1,1 e m e—S chif- - f e r. s, die. ia opdracht van deillle^;. galitelt. ais typiste: bij den SD heeft' gewerkt,-had Kempin eens gevraagd wiei.-fóchö wei dat."onsyBapathtótó.' ^zwarte "vrouwtjewas,:: dat geregel d' Vblj hem kwam. v,had hij gezegd, ,;dat:.,is:"Ans; van-;- Dijk,: die werkt', voor oiis en ze heeft al heel wat aangesleept." Een reeks getuigen verschijnt! daarna voord het-A hekje- familie-, leden .van slachtoffers Van Aha van: - Mi TiSSBffA PAR OLOS CO OP l^i-'n -Laatste! Onderkoning ENGELAND;s - raacht ondergaa; ',geweldige^-wljzlgliigem'Voor,wat; - zij tn- Azië achteruitgaat, tracht 'VU, ,-zlch. in Afrika schadeloos te;stellen;» :;wijwezen, er gisteren reeds op. -De v.;:- conservatievegemoederen In Enge- r.--:lafid kunnen;er. nauwelijksin berus- ten;, zij voorzien sombere; "vérneöè- r-V<rende jaren: uit India' weg, Palés- Srr;fina'sJot^in'.'de..handen, van de tJNO: o r;';gel^;d/:ln- het Verre. Oosien, veniron- J'-ögen,door Amerika, ln. Duitschlahd 4::;eenTmtader>efficlënt'be2eiterdande. ::-Hus^de Amerikaan of de.Fransch- man. Nu zijn tijden ^vanV oorlogs- moeheid f alMjd geschikt' voor ingrfj-: 'ipende ^bestuurlijte ^■vijziglngen,; om: te;dat ahes:mch'kaniivbltrekken zonder •^dlrectr toenemend 'oorlogsgevaar xdat la dus een,,gunstige factor voor EnH" .i gelantLTEn-, dan; er heeft zich .nog" :%:^TWó2^ié.fe?inleirws.' voltrokken zónder' ,;dae .van'- her vorige,' iofvan' hét oude; fi&veel: bleef hangen, dat troost en ver- ,vj:feoent.:;'"te;y;;J Jte: Atilèe' :heeft 'het' 'ontslag van veld- toaarschalkJIord: Wavell; .onderko- «big van India, wel heel onverwacht fr-mekend. laten worden. Om :echter den: eonservataeyéh,;^ die-;zich' hierover; A^zooals jte. verwachtenwas,:vreeselijk r.-. zouden' opwinden, ;ve^l wind uit.de zeilen..\nemén, '-werd 'tevens (benoeming van Louis lord Moünt- ;v.: batten;? een' neef des koningaaan- S^.eefcpndtgd:,. deze zal te Delhl bllj veni ÓP--.eigenbeéiieh .'staatte;-ót- Juni 194S;-Mèt andere:woorden*" net als, het zeventig -jaar - gleden "zal! dat koningin .Victoriaa teJJDelhl - werd' uitgeroepen.lals vkeizerinvan' -r India; komt een van .haar" achter- kl einzoons.-de Britsche' hegemonle 11- quideeren.,. "Deliquidator .is:';eeni'-ge- ;.zien man; men tent hem als kundig ^:;admlraal;; ehjalsveen;, bezonnenori-. Wf'.zelfstandig ioorlogsCipftèrbevèl-: t;:c;hehber,:ter;:herMnnlngt-van.de,'Tver-: JOT^^.gegane -.wateren:!;én'; -gebieden te:f-ien.,Oosten' van.. Voor-lnd16i':'Hij is de' families want^fvdeze! 1,'iSfi Mountbatien - blükteen •':::':w|^^e^f^^en^et:®n2elscheregee- .^8^: gei^hteteenbruikbare ^"'^rawnn' w^nnède ?een.£ oude; -j^oimftngename-;;!» fatinHléeesehi^PTiK ..-tak.Moimtbatten, ^maar "vóór den jtulddeldiehaam' '-SS2vader, was: ^ü^8::vön :Ba tfen berg, -Van '#!;;6®.®€ngd:«-IXiitsch7-Ehge]schferi bloede* te®h: eeu 'grootmarineman. -ixi - igl p. :;i^o^de;;Wlnstonf;ChürchiU-'dèzeiï :tPrins;Ludwig;|(ot vRrst^Sea^tKïrd; i"i^r?t®pzee-*lord.TiezevaderBatten-; ?;;cerg .had: den; naam alle -manoeuvres Batten bergtevèrslaat- ledereen hectic bet. .Maarde - oor- ">g - van Augustus 191'4 zou' uitbreken, en toen.zelde klein Engeland: i.Geen -..eerstenmarineman v van half-Dult- rschen, oorsprong ec'-met een Duit- scnen.naatn", zooda'. Churchill fmet het-hart ;ln de ech-oenen) Battenberg mocst-.verzoeken zUn-, ontslag te. ne- ,men voor-, belden een moeilijk- uur zyn tweede-:zoon. - de nieuwe on- .derkonlngllquldatór; heeft deze pijn— l^T?e herlnnering.thans goedgernaakt. "im ook -„heel an- er -Is eenVgroot Mountba'.ten .-en Dijk. die het treurige, relaas doen' van verdachte.s activltelt- Het verhoor van twee andere me dewerksters van den-SD maakt" een a» AVen,:dvcevec indruk- De, eerste is Brtanca Simons, 'eveneens Jodin, die vertelt; dat zij ergvonder den In vloed van Ans van Dijk- heeft ge- ataan. .ilk;, liep,steedstemet haar mee. 2U wist de Adressen, Het. waren hoofdzakelijk haar vrienden en ken nissen, die ze aanbracht." - - Ans vin Dijk liet; zich zoo nu en dan ook insluiten in een 'cel om ar restanten uit. te hooren Z}J maak-, te verder afspraken met onderdui kers om naar een bepaald adres te komen; vaak. bij haar thuis of bjj Branca Sunons, Kwamen de onder- d:- ere. dan verscheen de SD ook. Johanna de Regt bevestigde'dit. Ans van Dijk hield er zelfg" een kleine boekhouding op na van, haar werkzaamheden en Joh de Regt h,ad er wel eens meer dan honderd namen in z en staan ,,'ZU was in de wolken als zdj een pliLmpJe, kreeg van Kemptn," voegde .zij er aan toe. Ik was £ang voor haar; ziJ.cire.göe voortdurend -mij en myn kinderen te laten arresteeren." ..Een duivelin" (applaus!» ,,fien leugenroept Ans van DtJk luit.Joh. de Regt draait zich om en schreeuwt..Ans J 2 bent een duivelin, een duivelin :n menschen- ged&anW De stampvolle tribune reageert op dezen hartatochtelUken aanval met een spontaan applaus. Ans van Dijk heeft, ondanks de lange' lijst 'van slachtoffers, die de' president haar voorleest, nog de [brutaliteit op te merken- ..Wat wij '"deden, deed de Joodscbe Raad toch feitelijk ook en wij wisten toch he^ itemaal niet dat de Joden Ln Polen zouden worden vergast. Zij i'nsar Drente 01b er te werken. Dedoedstrai In zijn requisitoir sprak mr. M.- dfe.. C-eünck over de tërreur. DultscKëvb.ézétting? over - ons hëéfti gebracht; spéciaal de ,terret tegen ide, Joodsche bevolkingwaarh; voor. menschenwerden -gebruikt als;,-' verdachte,die; 'een satanisch jachtf]*' instinct- ón twJdieldeii,te: rwaarv an tlenduizenden,i;.'aJs;.:f:'-skichtbffer?zön g^alIèm;-.iiVetd^^dle^sinds/«Aprjl- 1943,-te-toen te zij ;met^,kortgekmpte^ W<mde9h«OT5fAlsr;ëeh;Timn^geKeeti gtog^ÖP een geraffineerde.-wijze in illeghle .kringen": wist lidoói1:tte^drirL-'. gen::^r»addev!mèei^Bënloi^#;&f G«üen ''eeneraydsitde^satanlsché wellust%n /anderzljds.j'de ;ioêle-£be^ rekening*-waarmede, ^verdachte" Ite ««itr^iie-douditiS': v-jv^- :Ditspraak-|iP: Tijdelijk meer. boter en minder margarine De grondstof ten-aanvoer, ln het binnenland voor de marga rine-industrie Is op het 00gen- blik door de weersomstandig heden moeilijk, omdat dit ver voer ln hoofdzaak per 'binnen schip geschiedt. Daarom ligt j het in de bedoeling in het to tale .vetrantsoen voor de perio de van 2 tot 15 Maart 125 gram margarine te vervangen door eenzelfde hoeveelheid boter Het rantsoen van 500 gram bestaat dan voorde helft uit boter en voor de helft uit-margarine.voor de houders van een a-, b-l of c- kaart, De kinderen met een d- of e-r kaart behouden het ge bruikelijke rantsoen van .125 gram margarine en 250 gram boter, - De voorgenoemde periode meer verstrekte/boter zal later worden ingehaald door tijdelij ke vergrooting van het deel margarine. Bon 72 geldig tot 8 Maart Het Centraal Distributiekan toor deelt. mede. dat de ter ge legenheid van de blijde gebeur tenis in het. prinselijk gezin* aangewezen bonnen T72 voor een rantsoen tabaksartikelen en V 72 én X 72 voor 100 gram versnaperingen geldig blijven t'Ci. 8 Maart. - Extra tabiab. in Maart Naar w*j vernemen, Is in Maart weer een extra-verrek king van tabak te verwachten. Foute hoofdbesteUer krijgt vier jaar 'v*. - De 5l-jarlge hoofdbesteller bij den P.T.T..- J. A.-B. te Schiedam, voormalig N.S.B-er. en land- wachter.- die in Augustus 'l 944 _'en brieven^met illegale lec tuur den S.D ln handen had ^espeeld.- werdgistermiddag door'het? bijzondere "gerechtshof veroordeeld tót vier j aar ,'gevan- jëhisstraf met ontzetting -uit. ,heide!kiesrechteh:enOntzeggihg ^an|hët^recht;::tot;:hêt bekleeden van?openbare - functies,, voor het léven a 'i -. i^Uit^'itotseottrattt Bij - K.B." Is- benóémd^ tot rid- d^.,th' *de: órüe -van Oranje-Nas^ smi;:j.iKoolji^nëvc»Kirtéri# school ëïhet deëvereeidgingiëeen^sch deh\by^;-te4lüiooö^! Steeds, opnieuw werd toegegeven aan den v.Duïtschen druk Op 9 April 194^. werd Denemar j ken.ln de gebruikelijke vroege och- 5 tenduren door DuiC5Chlanü oven-al- ien Denzelfden p«-htend om zeven uur werd deZweedsche minister van Buitenlandsche Zaken Güa t h e r, door den.- Duitschén gezant I von Wied gewekt en in het bezit gesteld .«ar eennota, waarin van Zweden werd geéischt: aeuLra-oi blijven, 'geen st^un. aan Denemar-, ken en Noorwegen.--.geen speciale mobillsp.tlemaatrfgelen. geen aan sporing aan. dè Denen en Noren urn. zich te .weer te^ellen Aruwoord werd diènzelfdcti',middag verlangd Zweden ga! hét: wij bHjvrn neu traal en zullen'vnleta- onderuemen. dat tot eenig. "conflict lusschen uus ec Duitschlandëzal minnen leid ei 1 Maandenvan^pannmg .olsden •.Narvik),jmaandeir.:<- waarin de -Zweedsche ^teg&óht te Berlijn: cRfic fc e rt- Kz|Jn"iJëgeeriiig steeds' weer.., tot tocgéventmeid/v jegens Duitschlahd maandeAHerhaaldelijk vroeg hij, Stockholm zöfs hm maat- 'r^^Ieii:^9éénTiiéïïfir^rewl''én:;- spr^ kers zonder verantwoordelijkheid «h bevoegdheld:totec>ördëeleri"::Ennog verder ging. zijn.:.tnilitaire: attaché. Juhlin-Dannfe;l,t, «'die-1 zelfs op Invoertng" vau cemuur op de pere-^aandrong^;Om:"'Duitechlahd itüaar/niet^prl^leh^ë^Vë ZWEDEN heeft thans-gelijk tijdig cnet Noorwegen een witboek gepubliceerd over de ■ebeqrtenissen in 1940 Het Noorsche witboek blij ft. hei Zweedsche broedervolk vriende lijk gezind Zweden kon. ondei Irok niet anders Het Zweedsche witboek is 'Jitvoeriger. wij cc tn-enen er hier het e»n en-ander aan maar: nu 'Is'.de ^rs":? Nietwaar?,"; i verschil - tusschen ,;v,. .B&ltenbergl...';-:';? t^hte^^wDeïêttsmïjn.est ■Jkr3 --W-rft-i Sto». Sneeuw, sneeuw en' nog eens snee uw. Hetdorp Scharuroude onder \Hobrnti3rfged*iïtetijtè:^ ondergesneeuwd^M éi 'man ■en: macht ;'a/ördt^er.' gewerkt,"''om den weg tusschen^Schqrwoude en Hoorn? sneeuwvrij^.**) ntakenr "De woorden -.^igeshten rvwcgX- heb hen ■■hier vel een pij s<jn :7S.' -'-der? ^beïeekenn, ëte',"-ë-' SYNODALE COMMISSIE VEROORDEELT Ds. VAN DINGSTEE Brieven aan S.S.-ers ges«hi ev< n De - kerkeraadder Ned.Hcrv. Geme hëéXt-! thans; het vonnis -in revisie, ln-i'de" zaak van'ds. yafl Dingstee 'gepubliceerd, te- Ds. .van, D. was bij 'de Algem. Synodale.- Commissie in beroep gekömeh-:yah>eenouitSpraak^ger öaajiëdbprëhet; provinciaal;: Kerk^. bestuur?van zuid-HDlland( waar bij;;!dit;;collegè vaststelde da.t^ de h'oüding'?van - ds;-v.-;'D. tijdens dè .bezettlngsjaréhëp,niet:,:ëgeweest was ^overeenkomstig de; belangen 'der*gemeente., dat hij'gefaald tódteln zijn houding, tegenóver de bezettende macht en ergens Üad: gegeven aan het geloof en hef gewetedder gemeente. Bij deze uitspraak nam het College nog; aan. dat aangeklaagde.'in Juni 1941. na betuiging van spijt, zijn houding had herzien.* .BIJ de behandeling-'-tn beroep kwamen echter dingen aan het licht; welkehet .Provinciaal Kerkbestuur niet bekend ge weest waren en dievde" aangele genheid ln een heel wat oügun stlger licht voor ds.. van Ding stee stelden Er waren' n.l. brie ven gevonden - van den dominee aan den SS.rer Schrie 'Noten boom, die" destijds (13 Ooctober 1942 en 28 Jan. 1943) aan* het Oostfront !-:vtnë Duïtschen dienst stond In deze brieven schreef da.' v D.teo.m;: .-Je- hebt een.;mooie, maar zware taak op Je genomen, "een 'taak- n.l. om jmet. Inzet van aJIesë'je leven: den strijd tegen het bolsjewisme-voor - Europa's bewaring- lilt te, strijden" ,en door hem hét -heldendom van Stalingrad - zonderweerga" - ge roemd: werd.' 'Het.-, bekend.'"wor- den -;vah deze brieven t gafds. .Dingstee. aanleiding \het beroep.dat""-hij t-. ingesteldhad egen een uitspraak' van den officier-fiscaalln - te'-trekken, terwijl :hij by ;de" behandeling vanKëde zaak insreylsle :'blj - de' Algemene? SynodaleCommissie toegaf.datëhij?:.in zijn houding ty dens'' 'denbezettlngsty d ;erni; stlg;te kort: was geschoten, wes halve - térb'gkèerte naar- de' ge- m*" te Pfjnacker-bera - ohge- weii. jht - voorkwam. -: en'hij -pet lëDecember 1946lóntheffing uït; zijn': -• ambt;>!'had gevraagd. -t In haar'ëüuitspraak;overweegt ëde Alg. S. Comm.? dat ds: van Ding- steeëëzich -schuldigheeft - ge maaktaan 'onchristellj ke1 wante del. aan. openbaren strijd met'dé 'geest env; de beginselenvan .de belij deriis der. .HervormdeKérk én aan verstoring van orde en rust ln deuitoefening van zijn kerkelijke bediening door steun te - verleenen aan een .ideologie, welke naar belijdenis en levens- pracüjk, met .het Christelijk ge loof in flagranten stx^d ls. Zij s chorscht ds. van Ding stee voor den tUd'van 1 jaar. In gaande den 8 sten Maart 194Ö. in zijn ambt te Pljnacker met behoud van tractement tot 1 December 1.1 (den datum waar op ds zijn' ontslag had ge vraagd)-- Hiermede heeft een zaak. die in -de Hervë-Kerk. te.Pijnacker groote beroering heeft gewekt en de gemeente ln twee par ty en t splitste, eindelijk; 'haar ■einde V gevonden; Wanneernu de eendracht ln de gemeente ook maa'b terugkeert en men er elkander niet langer-op blijft aanzien. - Er. is beter werkte doen. De „Van Galen" thuis morgen De"„VanGalen", wordt mor gen (Woensdag) tusschen-2 eh 3t uuraan-rhet-Steenenhoofd-te Amsterdam; yerwa.cht,;'.r^tei.T;.',;.;^ naar. de: "Zweëdschei-ert^mijDeii zulr jen .trachten door :te stooten?. Reetis' In Aprür^yoctvangt": Hitlerden Zweédschên a dmlraaJ.'Tha in. men stelt hem; .die: pertinente vra^g,- v;;-Th.a m co: Wij. zfln, van - plan eiken aanval af-te w^jzen.ëj- HJt l er iëGeldt -dat' ook.'Eage- Tta mm:, Jft-r--'-if- H l-t 1'e r.i^Wfelr'zegt, dat? De Jmning-?. ^rv te 1 f-T ham mi' ,.Dat heggen -de ningf - de - regeering „en heel1 het Zweedscheërolk^^ Kltler blij kt 'daardoorechter -;nlet gprustgesteld. Herhaaldelijk seint da'-Zweedsche; gezant ...naarv Stock-: holm,': dat'de rijkskanselier :ouge- :hOOTd;.nwyeus"te Is. Op 18 April telegrafeert hij' zelfsv-:.,Uiterste waakzaamheid;geboden" Hitler is razend, omdat Zwedentegensput tert 'j als het i om .Roode-Kruis- zendingöj'';- over zUn gebied gaat Koning G u a t a a f besluitolie opide golveh'te'góotehi: op 19 April zeridtëhijKitler een: brief:? :„Ik •werisch u hlerby i plechtig? tt'.föb' klaren; dat' Zweden, de strengste neutraliteit inacht zal hemenden vast ls besloten zich! met; alle :kracnt te verzetten - togen;: schending;' van zijn neutraliteit, van -, welke .ziide ook" - v.vHet antwoord op dien kalmeeren den s'brief?, Een trommelvuur op Zweden, om het tebewegen lijn neutraliteit toch ten voordeele van Ouitschland op te geven.;-.; 23 April:'verzoek, aan Zweden otn Vweedsch afweergeschut uit. de Bofors-fabrieken aan' de Duitsche troepen te Narvik !te leveren, in .*u!l voor 'ander; .oorlogsmateriaal.Het verzoek wordt afgewezen. 4 Meir nieuw Dultsoh verzoek om oorlogsmateriaal via Zweden naar Narvik te mogen zenden: Duitsche troepen, "rukken uit. Noorwegen op naar de Zweedsche grenswij gaan naar Stockholm zeggen zy 6 MeiDe Zweeds cheingennleur bah 1 ér u s wordt"door Goering op Karinhall- ontboden: ;Uw -land kantoch' v.nJeta. ënitrichten ais Duitschlahd zich zal gedwongen 'zien,; Zweden; te bezetten-; Hitier zal niets nalaten om te verhinde ren dat bil - Narvik >zou moetenop geven; Zweedscb- Veraet^zal h^j niet tolereeren. - te Goering .stelt cynisch voor dat Zweden ^oorlogsmateriaal - over zijn gebied naar Narvik zal laten voeren ,'to;? met; het.ïRoodeKruis gemérkte spoorwagens- Sommige wagons -zul-, len werkelijk .-medicamenten en ■levensmiddelen bevatten- die.zal men mogen openen en zoodoende het volk kunnen geruststellen „Onaannemelijk," antwoordde Dahlerus „Onaanneme!t1k'\.verklaarde 5 dagen later de Zweedsche admlraai Tbamm. - "t Zal men dat standpunt lang kunnen volhouden?. grants inbreuk op de neutraliteit, practisch neerkomende op directe hulp aan den vyand SelljktUdlg protesteert .Sngeland togenhet Zwéedsch. verbod van Ni c h o ,1 - s.v.Ei'é:v'Oek ..Why Britain is at war" een verbod op Duitsche insti gatie geschied.- '•Tweehonderdduizend Duitsche soldaten, dé heer Goebbels inbe grepen zijn daarna óver Zweedsch eebled getrokken Het Zweedsche witboek, waaraan deze bijzonderheden zijn ontleend, behandelt slechts de gebeurtenissen tot eind 1940 De piiblicatie' er van heeft m ■ZTOedén r ciieperi Indrukgemaakt. „Een Triest hoofdstuk.uit Zwedén's historie".' sehryf£ ,,Dagens Nyheter Zeker.? de Duitsche drukwas aroot; maar uienl kan-aan: dit -aPes -niet .herinnerd?^; zonder'-: ëzich s^be^lfdét>lBrf;:(toöstatetirt£ dai ■.iri'te 2weedsche dé 1 egatle.: fch 'iBeriy n ;wef - héél «ere; =evóellge seis- mograaT'is* gebleken. hrk weer moeilijkrfe bereiken Bakker? xttten xonder brandstof Door de hoog opgewaaide sneeuw op de kruin van dén Kaïnpërdljk ls de verbinding tusschen .UHc en het vasteland weer zeer moeüijk gewor den. Reeds Zaterdagavond raakte de tweede vrachtwagen van den ex- pedifèur Basterkamp de eerste. JS' reeds eerder onder het ijs, eeraakt in de glóoilne van - den dijk, 'maar kon op eisen kracht' - weer op de kruin komen. Maandag Is-'de post auto er nog ln - geslaagd de tocht .te maken.maar -de vrachtwagen >vt.n Basterknmp geladen met brandstof, voor debakkère. van wie.sommigén reeds bij .een koude oven zaten.'- Is. bij .het nemen van een. hindernis óp den dijk. gekanteld, en .van de .hooge helling, afgebuiteld. De inzittenden ,werdenwonder boven wonder, niet gewondmaar de briketten waren tot - in :.;den polder, .verspreid. Tóén 'het ongeval op Urk bekend w«-d.ver trok onmidde'Jilk een reddingsbri gade; welke to middernacht door een tweede eerolgd werd. daar de weéen uit de diepte naar boven gehesclien moest worden De bakkers moeten brandstof hebben! daar er anders "Woensdag, niet gebakken kan wo rdenL Ameland heeft weer Aan den Opslóeednk Wordt (4>hei oogenblik de laatste, hand gelegd aan een industriegebouw, waatrvdh een gedeeltè reeds iw oorlogstijd uerd ge bound Een groot aunt ai kleine industrieën, als drukkerijen wassckèrtjén, instrumentmakerijen en .textielbedrijf ies- sullen er-tn wo' den ondergebracht De, fnSustrte stichting ,Rutterdam' aai weid} een aam-a ng maken met den bona van een nog grooter iindüstriepami BEMIDDEL»NC TUSSCHEN ENCELAND EN „EGYPTE -In Cairo circuleeren geruch- tên dat .Syrië en Libanon hun b middeling, hebben aangebo den om ,de onderh andelIngen tusschen Engeland en Egypte overherziening van het verdrag van 1936. die een jaar geduürd hebben en verledenmaand af gebroken werden, te -hervatten. Zoowel' Engeland als Egypte hébben? ditvoorstel thans: in studie- Wanneer het. aanvaard wórdt, zai de kwestie „niet meet voor den. Veiligheidsraad wor den gebracht TE ZWAAR EN TE LICHT Von Papen,, die dé hem door het Beiersche denazificatiehof. op- gelegden straf van 8 jaar dwang arbeid te; zwaar vindt. v:al bin nen ,14 dagen, een beroep indie nen bij het nog op te rich ten hof van cassatie' inzake zuivëringsuitspraken. - ;Bij dezelfde instantie zal ör. Lórintz,;; minister voorde zuive ring;» -de Beierscheregeering, •ttt'OtéiBt^hönte^ënéhtëhH;: acht- Hc; Duifsr-Ue hof. dat Von Papen berechtte, heeft bericht on tvangen van d én;. Oostenrijk- scben.-minist-ervanjustitie.ëdah ook; Oostenrijk; den te Neuren-' fcrerig vrijgesproken haziminister wil; berechten in. verband met zfje aandeel in de Anschluss Van; 1938. Bisschop van Alessio gearresteerd De bisschop van Alèssio, voor- lóo'pig; hoof dvder.-apostolische missiën inAlbanië,: mgr. Fran cesco Gjini, is, -volgens té Vati caanstad binnengekomen be richten. gearresteerd. Er zijn in Vaticaanstad geen-redenen be kend, welke tot de arrestatie ge leid zouden hebben. Dezelfde-berichten zeggen, dat het Franciscaner klooster van Skoetari verwoest zou z^jn on alle. monniken gedood o£ ge vangen genomen. - In de Veiligheidsraadbehanr deling van de Britsche,klacht: tegen I Albanië aangaande het leggen;van mijnen ih hetKanaal Van Korfoé werd gisteren' geen overeenstem ming bereikt en de kwestie, werd verdaagd tot Donderdag. Weer Britsche hendel met Duitschland Beperkende bepalingen verdwijnen De uitsch? Board of Trade maakt bekend, dat de beperkingen op dén handel: mét den vijand welke voor Britsche' firma's den. handel met Duitschland oomöge^ lijk maakten, met Ingang van 4 Maart zullen worden opgeheven. Deze .maatregel treedt gelijktijdig met een soortgelijke maatregel van Amerikaansche zijde ln werking. ,Eeu en - ander heelt uitsluitend betrekking op den 'Uitvoer alt Duitschland De Invoer tn de belde Lezeitingszones zal vborloopig uit- sluitend dor de resn. re^aerL igen v rden behartigd Ten aanzien van der handel met de Russische en - Eransche zones zullennog afzon- derlljke bekendmakingen volgen. Klopjacht op nazi's goed geslaagd Organisatie werd reeds sinds den zomer geschaduwd "Officieel wordt medegedeeld tafcte de klopjacht, die ta den nacht van Zaterdag op Zondag begonnen «erd .1v tegen de geheime r nazi-organlsatlB ln Duitschland. „buitengewoon gete slaagd" is.: Meer dan 80V» van de leiders dér organisatie Is gearresteerd en men hoopt dat de rest eveneens gevat- jtal kunnen worden. - - De Britsche functionnaris die dit mededeelde voegde eraan toe, dat; de organisatie zeer kracht i^was en no»,- dit Jaar haar.-eischen had wil len stellen aan de? geallieerden. Te v .Londen is verklaard- Mat de-Brit sche autoriteiten reeds sinds vorige zomer de organisatie hebben "ge- schaduwdEerst; eenmaand ge leden ls men echter begonnen, deS activiteit van deze nazi's serieus te,nemen Strijd in Indo-Chino laait veer op ■Vïefnameezen',volgen tactiek der verschroeide aarde. ••V-. te'-.ë' Na^ een, betretóeUjke rus* van. 24 uur is gisteren in Indo-China de strijd- weer opgelaaid- Nam'dlnlüSë-! 100 km ten zuiden van HahÓL waac-, k" het? Fransche garnizoen reeds 'gedu- j rende zeven wekèn omslnseld is^onv? stender verbitterde ^gevechten van mantegen heesheid toenamen,-'v te? y In ?het noorden bestormden,! sche troepen met.: succes?, een^; van deegenstender5--aan. wléizware^- verliezen werden toegebracht. In dete "Ite omgeving van Hanoi blijven de Vtet-/ëte..'-;f.r nameeZen -de- tactiek der veticbroei^T; "de aardevolgen. ?-Een ?ijaheeroscbï;; dorp -^werd;?pUi^r«ndi.#!er^s~"^*d 'tijóuOleSK^^' 'teNVolgens- een bericht.van;.?hèt'J 'sche -persbureau?'AFP^hébbeh^I sche patrouiRes.s die -can .Hanoitea naar alle zijden over'.een afstand g van ruim' 9. kllomeier; een uitval ge- daaiL met gebruik' - vanl anks „hevige^ f gevechten 'qdeye&;met.^ sche?troepen. fein&elMfe'.-beèïn'l yenuj' Se gevechten opr:I9 -Decembér' heb- ben-y de Fransche - troepen getracht 3. den cirkel om'-HanbF, de groote, naar,"" Europeesch voor beeld gebouwde hoofdstad van ToaKn.: te. vèrgprótéiL^ Voleens: Fraiische atztori lei Ien zrJ J len; de wég en- de- spoorweg- -van'.Haiiói naar....Haiphong-, spoedigë .verkeer opengesteld kunnen worden?-- petroleum Duitsche druk blijft Het vertrek der geallieerden alt Narvik brteekende verlichting «n uitschakeling - van althans één ge vaar. Maar de Duitsche druk bleef: BerlUo stelde steeds weer den elsch van eigen doortocht door Zweedsch gebied. 14 Juli ontbiedt Ribbentrop den-. Zweedschen gezant Rlckert: weigering zaldoor Hitler worden beschouwd als een ïonvrlfht^UjXéi h-ndelln^. -Rickert - is r^-- den indruk en .rapporteert wen zou m.1. tot de meest vèrt en svelllcht .catastrophale. gevolgen voor ons land leiden en Ik beschouw haar onder'; de huidige ^omstandig heden als een politieke onmogelijk heid."'-' te.'-te En dan 'gaat- Zweaer» L"°Revea: „weermh"1 -.^cederen" --..verlof ganger? :n .ov?r Z' te' ge bied vu- vervoerd. l>_. Duit schers 1 en, daar ijlings mee- nog vóór d< offlcleele onderhand* Inéén-, waren afgeslotéïte Ter vooreiening ln de behoef te; aan petroleum: zijn gisteren 30 personen, over xhet Ijs van Amelaiid naar .'Hol werd getrok ken 'en hebben 20 vaten olie, per sl ede 0y e rgehaal d Volgens een derleiders van den;/tóeht- was het ijs volkomen .betrouwbaar en - is er tijdens, den dubbelen overtocht geen nrikel. nat -been gehaald.; Wel! was de .weg door de vele sneeuw',-neer zwaar voor de sledentrekkers. Vandaag 'gaan .opnieuw- een vijftigtal; eilanders naar Hol- werd om- 6 .ton veevoeder -te ha len, die de coöperatieve aan koopfederatie te Leeuwarden voor de Amelander boeren heeft opgeslagen. Canadeesche premier dankf Rotterdamsch kerkkoor. Het kerkkoor „In Honorem Sanctüe Elisabeth" van de St. Elisabethkerk aan de Mathenes- serlaan te Rotterdam heeft 4. '5 en 6 Augustus van het vorige jaar een bezoek aan verschil lende. oorlogskerkhoven ge bracht. waaronder ook Groes- beek. waar Canadeesche mili tairen .begraven liggen. Een lid van het koor, de heer C. G. Din- gemans. heeft den eersten mi nister van Canada, Mackenzie King, van dit feit op de* hoogte gesteld. Hij beeft een schrijven ontvangen, waarin Mackenzie King namens zijn volk ln;war* me bewoordingen dank zegt. De ouders en'andere verwanten der gesneuvelden, zoo zegt hij. zul len grooten troost vinden in de wetenschap dflt hun dierbaren op zulk een passendè wUzé wor den geëerddoori,hentedie;,2elf protesteert;! een - fia-: zoo zwaar- bebbeja-geleden.; Autokoning moet liften.... 11/ILHEI.M VON OPEI, de TT „Henry Pord" van Duitsch land, die ongeveer een millfoen auto's fabriceerde, moét tegen woordig zelf liften. Hy moest het vorig jaar ontslag nemen als voorzitter van den raad van. commissarissen Van hët"Opel- concern- wegenszijn< lidmaat schap .van de nazi-part^. HiJ is échter erg optimistisch, tfen aanzien 'van de Uitspraak van. hjet "denazif i«atieho£.'-v; V.! 1 „Hitier schafte "de "hóoge autobelastingaf; liet prachtige hoofdverkeerswegen aanleggen, ging vriëndsehappeljjk om met de Amerikaansche autofabrj- Ic&nten, die Duitschland be zochten, en reikte huh. onder 'scheidingen uit. Ik betaalde Iedere maand mfln-1214 mark aan de" partij, maar. bemoeide my niet met politiek. Zoodoen de kan ik nu rustig slapen 's nachts",- aldus von Opel. Amerika wil eilanden kcopen 'IJsland.een stsur der V,3.?„ .te'De Califomische republikein Bert,rand,Gearhart heeft giste- ren in het Amerikaansche- Huis v - vanrafgevaardigdénvoorgesteld.*^'' dat; de regeering onderbande^- - lingen zal openen voor den koop tete ■van alle eilanden in den Groo ten Oceaan, Atlantischen Océ^i^p-., aan enCaralbische Zee,; welke ;,voor de verdediging van de V.SL, - het Panama-kanaal en.'de Phi-te lippijnen noodzakelijk .kannen-te;--; worden geacht". Tevenswerd .lrijdéze resolutie tei;- voorgesteld, dat IJsJlarid worden uitgnoodigd om "een- te; staat., van deërAmeriktesnsche "v|: unie te worden. Reeds-eerder is' door de Vereenigde Staten? eën^te,% plan aan de .V^T. "voocgëlégd. tev waarin verzocht werd de bijna :v -; 1000 eilanden .in de 'Stille,;Zuid-,-te zee;, waarover Japan vroeger het tete bewind voerde, als „strategische beheergebieden" onder .het», al- te' -J leenbehëer van de-Ver. SL" te te. steUeruite#;;!";^^ Wachtkamer D.P.-station .Vjp wordt uitgebreid. De wachtkamer van het* D.P.te^të station,; die allengs" te klein jtejget te- worden, zai 'in den loop van --uitte te- Jaar worden uitgebreid met een! eetgelegenheid voor circa- -dertig:' reizigers. Daartoe zai da bestaande ruimte worden vergroot met een ruime eiker," die op het trototr zal worden "uitgebouwd.Men, v hoopt te te zoo spoedig.•mogelijk met de uit- breiding tp kunnen beginnen." fttdiè:viert W*geboorte)vad.Prinfej''Mafdke^Je^ htr&Hten:4e:'Paard, de. BÏ^Uè^Gebètfjenify rote..,' te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1