mm I! mmmmm M mm DE SCHIEDAMMER NI EUWE AANSLAGTE JERUZALEM; STAAT VAN BELEG AFGEKONDIGD „Dit is het begin van oorlog zegt irgoen Zwai Leoerni SIS ite li: SS .V Romme G.-G. Nazi's nóg niet uitgepraat Zware brand dan Merwehaven Linggadjati toonde onzen goeden wil, zegt Sjahrir Zeven Volkshoogescholen in ons land aan Y werk - RED. KN ApM. I-AJÏGE HAVEN 1*1 SCHODAM ADMXNI3TRATIE: TE1XFOON "aWM "--i R.FTÏACTIE: TELEFOON («Mi ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CERT PER KWARTAAL i 4. LOSSE NUMMERS t 9ÜB HET PARGDL ^/ZZ405.^7*483a7Hn&uLo 0P5inGI?icni5:TERBMsCHEWE^^ffinM ZEVENDE JAARGANG NO. 52 MAANDAG 3 MAART 19473® Een aanslag, die door Reutér de „stoutmoedigste" wordt ge noemd sinds de explosie in het King David Hotel te Jeruzalem, verleden jaar Juli; ls Zaterdag in de Palestijjnsche hoofdgtad ge pleegd op de Britsche officiersclub aldaar. Twaalf personen werden gedood én veertien grewohd, van .wie drie ernstig. De aanslag werd gepleegd door Joodsche verzetslieden in politle- uniform. Zondagmorgen om 8 uur is daarop in een wjjk van Jeruza lem, en voorts; in.Tel Aviv en enkele andere plaatsen de wette-, lyke staat van beleg afgekondigd. Britsche troepen houden in deze steden razzia's onder de Joden.ri :C ri BRITTEN HOUDEN GROOTE RAZZIA'S Gewapende lieden beschoten «Je -officiersclub en doodden twee Arabische 'politieagenten. Een zware -vrachtauto, vermoedelijk ecu explosf e ve lading met-tl] d- ontsteking vervoerend; drong door de prikkeldraadversperring heen, die het gebouw omgaf en een - paar seconden, later blies een explosie een zijde van het «ybouw. op;. - Ewr Joodsche verzetsorgani- ".satie. Irgoen Zwai Leoemi heeft verklaard dat zij ver-.. - antwocrdelljk is vobr den aanslag. Ineen Zaterdag -- aan de pers -verstrekte ver- klaring werd gezegd; „Dit is het begin van den oorlog"; Ook uit andere plaatsen in Palestina komen berichten .van Britsche vrachtauto'sen jeeps, die op mijnen zijn «ereden en waarbij vier rdooden en-gewon- dén zijn gevallen. Joodsche ver- zetslledyn overvielen" een poli- tiepostr bij Tel - Aviv; en op wegen in Noord Palestina zijn mijnen aangetroffen. Een aan vankelijk gelanceerd bericht over branden in de haven van Haifa, bleek onjuist. Massale razzia's Zondagmorgen werd voor de Mea Sjearim-wük in Jersuzalem de.staat van beleg.afgekondigd. - Britsche troepen werden gemo biliseerd om in--het geheele Goerings zelfmoord VERGIF VERBORGEN IN TOILET - Ia een brief, die Goeririg kort voor zijn zelfmoord aan ^kolonel B. O.Andrus, ^.denji, commandant, ^yan. cteNeurenberger gevangenis-heeft Beschreven, beeft hij verklaard dat hfj Indertijdin Mondorf (Luxem burg) - drie buisjes met .blauwzuur by zich had. Een werd er ontdekt, maar de tweede zat ln zijn. bagage en het .derde hield, hij rectaal ver- borgen. In -Neurenberg verstopte hU het In de afvoerbuis van het1 toilet,, die met een U-vormige bocht; loopt. Doorhet betrekkelijk zware metalen huisje op den bch dein van de „U" teleggenvoor- kwam hij - dat het met het „door trekken wegspoelde. Goering- had 'het buisje meermalen, meegenomen naar de rechtzaalvoorhet geval hij plotseling.: een/ andere -cel zou krijgen, hetgeen inderdaad vijf maal is voorgekomen. V PAROLOSCOOP De laatste loodjes Lentemaand wat -wacht de, wereld buiten den zoo warm- begeerden, dool?: eind van deze week een groote: trek naar. Moskou, - waar den tienden de Groote ri Vier zuilen beginnen aan de vredes, wel ke aan de voormalige Duitsche lan den zullen worden opgelegd, zonder dat deze. als partij zullen worden' gehoord. Men vergadert ln het E per idonova-paleis, dat ai eerder geallieerde mannen-wapenbroeders heeft geherbergd ln de.dagen, dat, wat nu een vrede voor de Duitsche landen heet. een -oorlog was tegen den van totaliteit én redelooze vraatzucht bezeten machtemoao-, maan Hitler.: Logeeren zullen de staven van Marshall, Bevin en Bl- dault in he; hotel Metropole, het geen. vrijelijk vertaald kan worden roet „wereldcentrum" of „moeder stad". Vermoedelijk komt generaal Marshall, Amerika's minister van bultenlandsche -zaken, het eerst, reeds op den 7den Maart. Bidault (Frankrijk) wordt den 8sten ver wacht en Bevin, die niet vliegt, doch over land gaat, den 9den. De deu ren der 'Groote V!erzullen belegerd en platgeloopen worden - door de vredesploegcn xder achttien, zooge naamd kleinemogendheden, want al hebben zij nu te; Londen bij de Kleine Vier (de zaakwaarnemers der Groote Vier) hun hart/ kunnen uitstorten ,en hun verlanglijsten kunnen deponeeren, met- die hart- uitstortingenen deponeerderijen. zijn zij niet veel opgeschoten en ook zij. zouden nu wel eens. gaarne wil len opschieten me: hun bezet tin gs-. grensregelings- en schadeloosstel- 'ilngskwestles. Hoe de.-achttien klel- ne mogendheden niet. haU of nau- - rwer bij het vredeswerk te betrekken. J.—r. daarover, zjja de Groote Vier het ri ln de groote lijnen en Ui de onder deden nog niet eens. Het is-al heel wat, dat Molotof er 1n toegestemd heeft 'de kleinen, ook maar naar Moskou te laten komen../.In- het gunstigste geval(en 'waarom zou men dat nu eens niet veronder- stellen?), besluiten de'Groote Vi.eT, .dat de'zwaarstgetroffen kleine lan- - den een voorname stem in het, ka.-, ripltfel kragen. En waarom niet? Want Moskou geeft dit Jaar zelf reeds aan de elf kleinere Sovjet republieken meer 'toegang to; het Internationale forum, Engeland is* al sinds jaren gewend z'n. domi- nlons, in alles tc 'kennen en voor de'wereld tien jaar-ouder;.is ge worden zal het overal blank samen „metlüet-blank zijn, die gezamen- lijk beslissingen van wereldwaarde -'.treffen. He* zullen alleen.de eeu- Wige. zwartkijkers rijn, die raeenen; danover tien jaar „blank" .niets meer beteekent en dat niet-blank" dan alleen de lakens uitdeelt. Vóór dién'tUd zal er echter nog heel wat- water door de Moskwa moeten etroomen 'en ook door de Theems, de Seine.'en de'Potomac; En zeker o zsl "vóórdien- tijd'de .vredesvietorle. v.met Moekou '47 begonnen zyn, het eenig Groote' Noodige. kwartier; -.jnassale razzia's" te houden. Het - gebied van deze wijk beslaat ongeveer een zesde Van de stad en er wonen zeven- tienduizend Joden. In een stadsdistrict dat grenst aan de opgeblazen- officiersclub; ..werd een. huis-aanhuis razzia gehou den. Volgens een officieel com muniqué zijn er in- totaal 18 personen, o.w. 19 burgers gedóod en 28 gewond: ■''■ï.-'ï Ook in Tel Aviv, 60 km. 'ten Noordwesten van Jeruzalem en twee in de nabijheid .van eerst genoemde stad liggende neder zettingen; n.l. Petah Tiqvah en Ramat Gan, is de staat van be leg afgekondigd. Zesduizènd man Britsche troepen hebben deze plaats thans geïsoleerd. V: „GU sterven" ,Gij zult sterven.'want ge-zijt een vertegenwoordiger van den Engelschen. Koning". Eendreig brief van dezen inhoudontving Zaterdag de. Britsché consul in SaoPauio- (Brazilië). Men neemt aan dat deze brief af komstig is van de IrgoenZwai Leoemi, die; In dit land vertak kingen zou hebben; Het huls van den consul staat onder po litiebewaking. v De; nieuwe minister vsini;weder opbouw en volkshuisvesting,; de heer U„. Neher,; Is .-.lid van .;de;'P.v.d-A; Door z(jn toetreding tot het kabinet is-; het „politieke evenwicht" ver broken/Tegenover 'vijf katholieken (Beel, v. Maarsseveen, Gieleh, Fiévez, Huysmans) staan zes leden -van dePartyvan den 'Arbeid (Drees, Vos. Mansholt, Llcf tinck, Jonkman,' Neher- -.Bewijs., van goede verstandhou ding," zooals men ona verzekerde? -"Inpolitieke, kringen loopt een andere verklaring. Tegenover het „geen bezwaar" van de katholie ken tegen de benoeming van 'een zesde P.v.d.A.-man in het kabinet zal het', „geen bezwaar" va^x- Party van -den Arbeid staan tegen de benoeming van een-kathoUeken opvolger van dr. Van Móók. Als Gouverneur-generaal nou thans prol. Romme ernstig in aan merking komen. Is dit juist, dan beieekeot het, dat een ambt, welks drager een zeer uitgebreide benoe- mingsbcvoegdheld bezit, in katho lieke handen komt, hetgeen dan de compensatie zou ztfn voor het. op treden van den heer Neher als leidervan een overigens „ondankbaar" departement. Bovendien wordt het dan van byzonder groot belang, met welke inzichten prof. Romme uit Indo nesië is teruggekeerd. Wanneer Inderdaad prof. Romme G.-G.-wordt, dan komt politiek ge dacht bijzonder veel af te hangen van de vraag, wie hem als leider van de fractie der K.V.P. In de Tweede Kamer zal opvolgen. De Duitsche Illegaliteit; ZIJ ZOUDEN NOG HEEL'. WAT-IN HUN MARS - HEBBEN i De Internationale commissie voor het bestudeeren van Europeesche vraagstukken .heeft Zondag een nieuw rapport gepubliceerd over de ondergrondsche beweging in Duitschlahd. Volgens dit rapport: ontsnappen nog steeds vele Dult- schers met vervalschte paspoorten via Zweden en Italië naar Zuid-- "Alr.ka. Ondanks de herhaalde te genspraken Is een groot deel var* het economische potentieel der na zi's ln het buitenland (Argentinië, Zwitserland) nog steeds niet aan de geallieerden uitgeleverd. De secret arls-generan! van de commissie, dr. Robert Borel, ver klaarde, dat het zeer wel mogelijk is. dat thans voorbereidingen wor den getroffen voor een eventueelen oorlog tegen de volksgezondheid: het verspreiden van epidemieën als diphtherie en typhus, het vernielen van het gewas en veestapel, door het verspreiden van .mond-, en klauwzeer, is zeer wel mogeiyk. WU hebben een man geen Dultscher die zich in de ondergrondsche nazibeweging bevindt en die ons op de hoogtc.heeft gebracht van de voorbereidingen voor het vervaar digen van dit geruischlooze -gehei me wapen. Volgens dezen man is het mogelijk dat personen met pa- rüpiuies en actetasschen bacillen meevoeren en de2e in poedervorm in ondergrondsche tremen en an dere- vervoermiddelen verspreiden Eorel geloofde echter; dat veel "van deze' beweringen, bluf -vad de kant. van de. nazi's la. ,.ZU zijn nog n.et. gereed, maar de omvang van ae ondergrondsche beweging in Dultschland Is ontzag'.yk". „Martin Behrmann" naar Tandjong Priok Het Amcrikaansche Llberty- schlp „Martin Behrmann" - heeft Zaterdag'zyn poging: om een la ding rubber, suiker en kinine ter waarde van vele milljoenën dol lars via'de Nederlandsche marine- blokkade van het repuhllkeinsche Java naar de Vereenigde Staten over te brengen, opgegeven. Op eigen Kracht. Is het, schip Zaterdag maar Tandjong Priok vertrokken, terwjjl het geëscor teerd werd door een vaartuig van de Nederlandsche Marine. Een welingelichteAmerlkaan- .«chétw>orAvocrder, he^f t.Zatexd.ag: "medegedeeld, dat «J©-kapitein was aangemaand. aan de instructies van de Nedérlandsche marine te gehoorzamen, aangezien de Ver-r eenigde Staten slechts de Neder landsche souvereiniteit in Indone sië erkennen en hét consulaat de mogelijkheid van het verliezen van Amerikaansche levens wenscht tc vermijden voor het geval de Ne derlandera hun. bedreigingen ten uitvoer zouden brengen, om op de „Martin Behrmann" te schieten, indien deze zou pogé» blok kade te breken.. - OVERSTROOMING TEISTERT TRINIDAD Krokodillen zwerrimen in de straten Dc Bollvlaansche stad.Trinl- dat ls 'thans geheel door het water van de rivier Mamore In-, gesloten en 3.000 bewoners zijn gevlucht. De krokodillen zwem men ln de straten. Men heeft sinds drie dagen geen voedsel meer en er'blijven .nogmaar steeds hevigè:-; regens;, vallen. Naar; schattingomvat de over strooming 15.000 vierkante /km. en zijn 12.000 personen geïso leerd. Intuschen wordt van-alle kanten getracht hulp te bieden. Truman: geen commentaar Op een te Washington gehouden persconferentie heeft president Tru man geweigerd commentaar;te leve ren: op deberlch'en. dat Bevin, de Engelsche minister van buitenland- schezaken hem verantwoordelijk heeft gesteld voor het mislukken van de te Londen gehouden bespre kingen over. Palestina President Truman is Zon dagmorgen aan boord van zijn vliegtuig „de heilige koe" voor een vierdaagsch bezoek naar Mexico vertrokken. Groote loods van ,Quick Dispatch' volkomen in de asch gelegd f."/.' EEN enorme brand hcctt Zondag in den vroesen ochtend, een7- groote loods van de stnwadoorsmaatschappij „^nick Dis patch" aan de Merwehaven, volkomen in de asch ge!egd._-De brandweer, die. met groot materiaal was uitgerukt, stond bij Da machteloos tegenover de geweldige vunrree. Van den inhoud van de loods. oa. twee komplete Diesel-scheepsmotoren voor de ïL PJM., kon. helaas niets gered worden. De schade wordt op en kele millioenen guldens geschat. Naar de oorzaak wordt een onderzoek Ingesteld. Zoo xvorden de inelkbtsorgers in de se borre dagen geholpen: een vrachl- auto" van dê fabriek tuenu. „een steèpje"?'achter sich aan en helpt het Accoord slechts fase in strijd om indónesië's onafhankelijkheid Vrijdag heeFt Sjahrir ia een rede van een uur het KJsM.P. een overzicht gegeven van de politiek van ztfn regeering, waarin hij ten aanzien van de onderhandelingen met de Nederlanders o.m. het volgende verklaarde: „De heftige reacties in Nederland werden door niets anders veroorzaakt dan voor de vrees van de Nederlanders, dat zij hon bezittingen*zouden verliezen. De Nederlanders wenschten niet te aanvaarden," dat, wat bier t« lande is geschied, niets 'anders iz dan een natuurlijke politieke ontwikkeling. landen als Nederland,- noch door Ook rcactionnaircn in Indonesië Volgens 'de reactlonaairen zouden de Indont^lërs niet ge lukkig, kunnen zijn. zonder dat Nederlandsche. troepen door het land patrouilleeren en zonder dat alles, -wat voor de Indone siërs van het- hoogste belang is. door Nederlanders wordt be slist. Dat dit onlogisch Is, is reeds door 't 18: maanden lange bestaan van de Republiek be wezen. De Republiek kan aan de buitenwereld-toonen. dat'de eigen bevolking' en-de buiten landers hier. vreedzaam kunnen leven eu bun' bezittingen behou den. Waarom.'zouden dan bui- tenlandsche, troepen ln. dit land verblijven? Ook in Indonesische krin gen waren :'.er. 'reactionnairen. die vreesden, dat de Neder- landsche. 'troepenhet ramp zalig tmperiolisme zouden herstellen' ten koste var de Indonesische.' onafhankelijk heid en eer. Deze houding reeft zich gemanifesteerd !n Instelling die ieders interesse verdient Het ïykt ons noodzakelijk, «ens wat meer aandacht t« riragbn voor de Volkshoogeschool, :een instltnnt van Decnsche origine, dat ook In on« land, op..zeven plaatsen reeds, een bijzonderer functie vervult;. Het 19 allerminst een school in den ge wonen zin van het" woord. Het Is er een zonder examens, zonder frikken en zonder banken. liet ts er -ook een, waar, be.halve de Jeugd, oude ren rilk en arm, man en -vrouw hun kennis kunnen verrUken. In 'n omgeving, die aan de 'Jeugd herberg doet denken, worden voor drachten gehouden en debatten, waarbU de docenten de leiding be houden., In /Bergenwerd by v. on langs een tweed aagschecursus ge houden, waar. middenstandsvraag-, stukken iri. verband met coöperatie én grootwinkelbedrijven 'aan de orde rijn -gesteld. Men zag daar, niet air leen v Winkeliers en., coöperatoren, doch 'ook v juristen,economen; boer; rén en industrieeleu;: Juist; de tegen stellingen en. de zeer': uiteenlóopende, meeningen >.waren er/ooreaak;vvan,- "dat j de; debat tenVvru ch* dragen d iiijtr-, deró -Verschddene' - cur£USsen zyn reedsgehouden,-di«;itwee totvier groote landen ala Engeland en de Vereenigde Staten kan wor den ontkend.; De positie van In donesië' zal dagelijks sterker worden, indien er organisatie, en 'discipline bestaat op het gë-, bied van regéeringr- zoowel als op da,t van de politieke partijen; het leger en hét burgerlijk be stuur.- J -* Mr. Assaat is met groote meerderheid als voorzitter van het K.NJ.F. herkozen, zoo meldt Aneta nog uit Malang. PRUISEN - BESTAAT NIET MEER Zijn gebieden worden overgedragen De geallieerde bestuursraad in Dultschland heeft Zaterdag een wet gepubliceerd, waarin wordt bepaald dat „dePruisische staat die steeds een promotor is ge weest van militarisme en re actie ln Dultschland, de facto heeft opgehouden te bestaan" De bestuursraad vaardigt het giifèislï1T/?"ll?^w5/dS{'^5e /De "pni£>ile^ etset-raet'-ian «- ir*._ /.nn Ia "t.partflnHwff nn O 3 tII n Républiek' souverefno macht uitoefende. Geen machtsvertoon Na den toestand in Indone sië vergeleken te hebben met verge ln Wl iet-Nam. zaide-Sjahrir; ..Als- de Nederlanders werkehik hun eigen belang, behartigen, moeten zij Indonesic niet met th bajonet en met machtsver toon bedreigen, terwül zü tege lijkertijd belooven ord» en rust te' herstellen en de veiligheid van. buitenlanders en hun bezit tingen te 'garandeeren.Ling- gadjati toonde onzen wil om dit probleem op een vreedzame wijze op te lossen. Vertrouwen noodir De republiek, aldus vervolgde Sjahrir, wil slechts; dat de Ne derlanders haar hun vertrouwen schenken én Inzien, dat de' In- d. neslers in staat zijn hun eig^n land te besturen zonder Nederlandsche troepen en leiders Als dezegoede wil bestond,zou den wrijvingen over woorden en formaliteiten futiel -r worden: Doch zoolang er wantrouwen bestond en Nederlandsche troe pen haar activiteit handhaaf den cn de' veiligheid der Repu bliek. belaagden, zouden pogin gen om het geschil vreedzaam op te lassen geen vrucht dragen. In dat licht moet LinggadjaF gezien worden: „niet als een eeuwige wet voor de betrekkin- g ri met de Nederlandsche na tie, doch slechts al» een fase in den strijd van de Indonesiërs or. een onafhankelijke zelfstan dige natie té worden en als een middel, waardoor verwoesting van den Indonesischen rijkdom en het Indonesische volk kan worden voorkomen: Republiek een realiteit Sjahrir wees 'er' ten slotte op, dat de Republiek, hoewel zij nog niet geperfectionneerd is, wer kelijkheid Is geworden ln de In ternationale politiek, welke werkelijkheid nochdoor kleine weken duurden op agrarisch .terrein soms, maar ook op to'aal andere gebieden. Het handwerk wordt niet vergeten en ter' afwisseling doen de deelnemers aan sport, samenzang en gezelligheid.Op he't oogenb'.ik beschikt dc Vereenlglng tot S'lch- tlng van Volkshoo gescholen over centra te Bakkeveen Allardsoog"; te Markele „Dlependaal". .te Bereen (N'.H.) „De Zandhoeve" en ...De oude Hof", te Havelte Overs'.nghe", te-üi'huizen-./t Oïdörp" en op Roc- kanje „Olaertsduyn". Het programma van- dit Jaar wordt in'eressant genoeg: o.a. van 7—10 Maart te Bergen een cursus over'„Het maatschnppeiyk -werk in en rond de bedrijven" van 10—2? Maart, een cursus, eveneens te Ser een. over ;J>e plaats en de toe-, komst van de Jongeren ln het be drijfsleven" en „Het leven ln onze- vroote steden". Te Bakkeveen zal dit voorjaar een'cursus worden ge houden voor Jonge landbouwers, d'.e naar Frankrijk willen vemigreeren; Voor dit laatste" doel worden :;ri0 selectie voor: gezettecursussen ge geven In het Emigratlecentrumr Mé-; rldon by Chevreusc in Frankrijk. Het A emltrrat levraagstuk wordt door onze VolkshoogesCholen rwel bljzon- dw flink aan gepakt ;en - dat, ls maar. goed ook want een al .te groote lichtvaardigheid'' tenaanzienvan'dit probleem kan/ veelellende /-ten ge-, volge/ hebben.;:;« Amerika klaagt Europa levert slechte waar, tegen hooge prijzen -. N In Am;rikaanscne 'handelskrin gen wordt geklaagd over de matige kwaliteit en dc. hooge prijzen der goederen die naar Amerika worden geëxporteerd. Dc aanduiding'„Im ported" betcekende-'voor den oor log. dat het een artikel van de beste kwaliteit betrof, onverschillig of het stoffen en parfums uit Frankrijk, léderwaren ,en wollen stoffen uit Engeland of bloembol len en haring uit Nederland betrof. Tegenwoordig bestaat er. In Europa slechts een zuchtnaar. dollars, die men langs den weg van den- min sten weerstand poogt/ te, verkrijgen. Hoewel men ln dé Vereenigde, Sta rten zeer goed op- de hoogte ls van de moellIjkt.eden - ln Erropa," moet toch worden- gevreesd, dat de bul tenlandsche artikelen;- wanneer «op deze ,wy, -j- wordt voortgegaan, min der.:/ populair zullen worden; liet-" 'geenfuneste gevolgen voor de toe-, komst zal hebben/ De Europeesche; goederen:. worden: onregelmatig at geleverd.: de .prijzen worden;aldboi -verhoogd y.aardocr de' Amerikaan sché ^winkeliersin moeiiykheder wordenJ gebracht.^ centralë ''-regeering en al zijn bureaux heeft opgehouden te bestaan. -. De gebieden die deel uitmaak ten van den Pruisischen staat en die thans onder gezag staan van den bestuursraad, zullen den status van ..Lander" krij gen of worden opgenomen ln andere staten. Functies en eigendommen van den Pruisischen staat zul len naar bovengenoemde staten overgaap. De wet treedt in werking op den dag van ondertekening, 25 Februari 1947. TSjlANG PREMIER VAN CHINA Reorganisatie der regeering Als. tljdelljken maatregel, voort vloeiend uit het feit dat dr. T. V. Soeng.als ministerpresident der Chineescbe regeering tsaf getreden t op hem wa:r hevige critiekgeléverd naar aan]eidlng van zijn 'falen om - inflatie te voorkomen heeft generalis simus Tsjiang Kaf SJek het mi nisterpresidentschap' overgeno men. ;Dè reorganisatie van Het Chineeschekabinet zal 15 Maart voltooid zijn. Men' wileen'par lement-röp breeder basis. Ook zal de in December aangenomen nieuwe grondwet moeten wor den uitgewerkt. De-burgeroorlog Generaal Tsjoe En Lal, de leider der Chineesche commu nisten, "heeft.cp 28 Februari aan Tsjiang Kal SJek getelegrafeerd dat indien hij zelf de order heeft geteekend, waarin ver klaard wórdt dat de/communis tische leiders nationaal gebied moeten verlaten, „hij de deur tot alle onderhandelingen gren delt". - Twee Amerikaansche leger officieren,-. eenmajoor en een kapitein;;beidentoegevoegd mi litair attaché in Mandsjoerlje, zijn volgens het Amerikaansche departement van oorlog rdoor de Chineesche communisten ge vangen genomen, GEEN ALCEMEENE STAKING IN ANTWERPEN De staking op de scheepsbouw- werven van Antwerpen; die ruim 4 maanden heeft geduurd, geëindigd,;De arbeiders zjjn van daag naar het werk teruggekeerd Op v eenZaterdaggehouden bijeenkomst van de soelalis- tische vakvereenigingen, die gedreigd hadden een, sympathie- staking in Antwerpen uit - te roepen werd besloten hiervan af te zien; ha/de arbeiders lnde scbeepsbouwindüstrie /het wérk hebben hervat. Brandweer stond voor hopelooze taak Een rossig schijnsel aan den westelijken horizon wees obs op het vroege Zpndagochtenduur, den weg naar de plaats* van den brand. Door denog nachtelijke; straten snelde onze auto naar het-, havengebied. -Op het Mar- coniplein was het ficht als over dag door. het flakkerend schijn sel van lange, roodgele vuur tongen; die uit de brandende loods opstegen. Als uit .een laaienden krater- daalden roode vonkenregens op de .witte sneeuw. Eén blik op de woedende vuur zee overtuigde van de schier hopeloozetaak, waarvoor de brandweer, onder persoonlijke leiding van den wnd. comman dant, den heer S. W, Hagedoom zich gesteld zag. Wateroffensief Aan de landzijde waren niet minder dan vier autospviiten, .de A's 3, 5, 7 en 8 in den strijd ge worpen. Grommende motoren stuwden door enkele tiéntallen, slangen een enorme w termas-. sa, waarmede, het felle vuur in de flank, werd aangetast. In de Merwehaven lagen bovendien twee bluschbohten van de brand weer en één van de havenpoli tie strategisch opgesteld. Met hun zware „kanonnen" onder hielden zij een onafgebroken waterborobardement op het laaiende vuur, dat gretig voed sel zocht en vond In den steeds meer brandbaren Inhoud van de loods, o.m. bestaande uit circa 200 ton krantenpapier, 250 ton cement/partijen autobanden en pakken tabak. In de loods be vonden zich tevens twee com plete Diesel-motoren, bestemd voor een nieuw schip van de K.P.M.Aan de oostzijde tegen dö loods opgestapelde .zakken met palm pitten j: werden' eyen- eehs dpor het vuur -'aangetast; Dat' van den- inhoudvan de loods niets'; meer te redden .viel,, werd - debrandweer al spoedl£ duidéjijk.'Groote partyen katoen eri. beerideren! die aah/de/havë.h- 'slagep géraakten ;even ens fn brand.vfiet "gelukte evenwel door voortdurend nathouden;/twee belendende tanks met stookolie voor - het G.E;B.-bedrij f en 'een groote hoeveélhei d hout,.; dat iri dënabijheidvan dloods .lag opgestapeld, te behouden.. Te vens werd een motorjacht, dat na^st de loods stond opgesteld, voor totale vernieling gespaard. Een geluk was, dat de wind richting was afgekeerd van de aangrenzende loods 11, van de hijschkranen op de kade, van dc daaraan gemeerde "schepen en van het hoogspanningshuls- Je. dat de stroom levert voor de kranen. De brand .duurde tot ln den middag voort. Telkens vlamde het.vuur op verschillende plaat sen opnieuw op. De aar de'ha- venzljde van de loods opgesta pelde en ln brand geraakte' ka toen en beenderen, gingen op nieuw smeulen, terwij' men cr met moeite ln slaagde,/vaten olie; die zich aan de noordzijde bevonden, in veiligheid te bren gen, De 'balen katoen zullen mét behulp van een kraan uit elkaar getrokken .worden, "een karwei, waaraan men reeds vmet hand kracht was begonnen; Elke baal zal -• af zon derlij k .opsmeuling moeten worden onderzocht: Eén bluschboot, die oorspron kelUk Zondag als IJsbreker op de Nieuwe Maas zou, worden in gezet, zal voorloopig in de Mer wehaven blijven liggen.'om bij eventueel oplaaien van den brand, te kunnen ingrypen. Nachtportier vertelt „Omstreeks twintig minuten vóór vijf", zoo vertelde orisde nachtportier van „Qufck Dis patch";-. de heer A.'L. de Jong. ,^ag - ik tijdens mijn rondgang over hét terrein tot'; mijn schrik kleine vlammetjes - lekken -langs de dakgoot yan loods 'III, ter hoogte vando /tinjmérmans- werkplaats, d 1 e -daarin tevens ris gevestigd. Tezamen mët: Som- ford, die de wacht had over een groote party-hout,-die in dena- de loods en den brandbaren in houd, greep dit zóó snel om zich heen. dat mij niets anders over-, bleef, dan telefonisch „groot alarm" door te geven aan de brandweer en de rivierpolitie, die weldra met veel materiaal arriveerden". Vobx de ^tuwad oorsmaat schappij „Quick Dispatch" be teekent de verwoesting van de loods, ter grootte - van circa; 3000 m2, een ernstig verlies al wordt dé schade geheel door verzekering gedekt. De - loods, y die geheel uit hout was - opge-/ trokken, stond: oorspronkelijk aan de Maashavenen is yan-.';:*; daarverplaatst naar het terrein y aan deMerwehaven.; Thans heeft het bedrijfdaari .nog dé... beschikking over de twee later bijgebouwde, moderne betonnen:- loodsen; Men gaf ons de verze kering, dat mede door het .be houd 'van de kranen',geenver-/ traging ln de werkzaamheden van het bedrijf zal ontstaan.'. Inbrekers stalen voor twee ton Ooggetuige vermoedde, geen y kwaad ln den nacht van Vr0da< op;-jt Zatcrdag Is" in een perceel^aan de, Keizersgracht te Amsterdam Inge-/*"/' broken.- waarbU ln totaal' voor geveer tweehonderdduizend gulden werd gestolen.'; Dé bult bestond uit/ zeventig bontmantels, honderdvyitlg meter wallen stof; vijftlgdufrend textielpunten en 'vierduizend gulden aan kasgeld. De dieven bleken door. de voor- .-; ^eur naar binnen te zijn- gekomen met een valschen sleuteL-die,.: toen:;?. Inbraakwerd ontdekt, nog in:- het slot slak.:/"' j..\-:.'y./'riri''v; Volgens het verbaal van eenTder omwonenden, die t' door een toe val ri ooggetuige van dezev inbraak .--wassl maar' aanvankelijk gren.h kwaad/; vermoedde, Btepteri';!Vryda^vond:g omstreeks >elf ri uur/i eenri/drletonari vrachtwagen niet een open laadbak en roode wielen voor,... het .."•p.eréeèlfe& De man mèeht; z!ch t e heriimeï^n',? dat* het nummer, van.' den, Mevr. Eleanor Roosevelt heeft gezegd; datr het naar haar meenlng* beter izou zttn,- indien geen .acteur zou probeeren haar óverledén rnari op het tooneel of voor de film Uit te/beelden.. Sf V. Zjj meende, dat de.gedachte-aan haar ovérlëd ehm an'-'nog ate eda; de mens ch iéni-té-yeVérih y cpr^Cgycst stond,r dandat lemahd met succes een pogingszoukunnen'doénuheni uit ,té;beeldem-;/.'V.'m. bijheid van1 de loods ligt opge^ stapeld," hebben: wij ;nog: gp-, tracht metschuimbluschappa raten, hét vuur ,ln de.; kiem, te smoren. Maiar in het':.hout yan! O S9071". was: De. auto'bleef eenigen. (Hd;;staan; en - enkele.^onbekenden, s'ouwden ,ln een snel,'tempo'-dén' ■laadbak vol, 'waarop de wagen; weer wee-veed. Eenlge late; voorbijgangers, argwaan/kregéh,doordat „de; d< open - was - blijven staan met'/i" sleutel nog ln het; slot, waarschi den om twee uur in den; nacht/» politie, die binnen/nog- eenlgen ach^«i tergelaten gereedschap,waarom" een'; breekijzer, vond.- ri /.rift/;: Twee doodvonnissen voltrokken ■Nadat"dc Koningin vafwijzend hadri beschikt op dc gratlcverznckcn, van/ J. Bonraard cn M. A. Rlddcthof,- d(e. belden tot de doodstraf waren- veroordeeld door het bijzonder ge- rechtshof (e Amsterdam.. Is bet vonnis Zaterdagmorgen voltrokken. Aan C. ITarmsc. tof dc doodstraf veroordeeld door.het nljzonder ge- rre.htsbnf te 's-Gravenhage, heeft de Koningin gratie,, verleend.IletV- Vonnis Ls veranderd f in levenslangtt^: gevangenisstraf. Boogaard, die bewaker ln het'/ huls.: van /bewartag.:, aan. dë.riWete-// nngschans té. - Amsterdam" was.heef tri den dood op zyn geweten van acht. - vooraanstaande Illegale., stryders; van zeven'; andere gevangenen; '.ri; Rlddcrhof bad zes'.lg, Engelschëri agenten van-: de BritishHntelllgenca/S Service verraderiritengëvo]ges'/waan-i? van 54 hunner,;>.het:-leven-.verlóren^ .Ook; verried;;en .arresteerde hij Ital/ van goede Nederi anders. Verliexcn onxer sfrïjdkrachfè De regeering maakt- bekend,^,dac v tot haar. leedwezenin 'de/wéeksvariri 2i t/m'.27 v Februari de;-navolgende7: verliezenrzy ngerapporteerd:" Gesneuveld of ovërledëhri(*eng«^|;k^ volge van oorlogshandelln gen Kon! nkllj kc .lan dma oh t: 'soldaat; Jliri vanErven,/ van,l-II- R.Ii,:;'afkom-#/, süg/:ult'vZwalIerfceiTpei,;:'. gpsneuveld-ririi op 18-2-1947 te Gekbrongri 1 Officier: vangezandheid rile'/ kl use A. Cornelius, van6 -RJ., aftcomstig'ril/ Uit is-Gravenhage/ överléden?; opri21v| Februari te Scmarang ril enge volgëriy van bekomen verwondingen door vUandèiyke Marechaussee 2e' klasse "T...van .A Dijk Kon, Marech.>',7; Dec.* dlv.j ;ftf komstig uitKampen, .overleden .opV-ri; 23 Februarite -Tjüeungslr. lenBe^ol-" ge vanhetri<iépen;.pp;.ce^laridmyn25/w- Soldaat/Jr Hovingr.rivahrit-1/R.I.,^ afkomstig/ult^Borger.rigésnéüveldïi 25-2-1947 bij Medatt.' De heer"Jrivrid. Leete'^Vtiji .ving - een - vischotter van; niet min-,ri; ,/der dan 2Qrippnd. ri ai"*"r,5"a w de - I L^r' ièren /'•-> - - wo den grred g A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1