1 ssi: -f:. naar I wsmmm Britsch Lagerhuis bespreekt Palestijnsche kwestie 8?/ Coasters7 varen in convooi Ht,- s 4 Hevig conservatief rumoer Met Jolde stem en met de vuist op tafel slaande heeft Churchill, de leider der oppositie, aan den minister van koloniën, Creech Jo nes, gevraagd hoelang tllc Ucemee- ne oorlog" in Palestina nog moet dnren, voordat er een beslissing wordt genomen. „Buiten de per soonlijke offers kost Palestina ons SO 40 mllUoen pond sterling per Jaar",,- aldus Churchill, „terwijl 100.000 Engelsr.he soldaten van huis rijn". Do minister antwoordde, dot de regeering zich ten volle van den ernstigcn toestand bewust is en dat alles zal worden gedaan om daaraan een einde te maken. Churchill was met dit antwoord niet tevreden en herhaalde zijn vraag onder de toejuichingen der conservatieven. „Is er niet een middel", aldus Churchill, „om de behandeling van de kwestie door de V.JV te bespoedigen Creech Jones antwoordde, dat- de regeering geenszins stilzit en alles dot'i om de afhandeling der aangelep'nheid te bespoedigen, waarop van conservatieve zijde een spottend gelach weerklonk. Creech Jones antwoordde niet onmiddellijk op de vraag van een conservatief,ef alle inlichtingen, die In het bezit der regeering zijn omtrent de betrekkingen tn«- schen de groep Stem, de Irgoen Zwai Leoeml, ae Haganah e.n het Joodsch Bureau, konden worden gepubliceerd. Na eerJg tumult van conservatieve rijde antwoordde de minister tenslotte ontkennend. Desgevraagd zei de Jones, dat geen der ter dood veroordeelde, Jood- ache verzetslieden tot dusver was terechtgesteld. Palestina en de U.N.O. Naar men meent te weten, voert Trygve Llc. de secretaris-generaal der V.N., besprekingen met een aantal afgevaardigden over het bijeenroepen van een speciale com missie ter bestudeering van het Palestfjnschc vraagstuk en ter voorbereiding van een voorlooplg rapport voor de algemeene ver- die tn September b|j- ,\Met niemand tn oorlog" Luitenant-generaal- MacMllIan, opperbevelhebber van de Britsche troepen in Palestina- heeft Maan dagavond in een toespraak tot de Hollandsch Lunapark naar den Orient Het 1b een uitzonderlijk schouwspel, .dat de Merwehaven thans oplevert. Op het terrein van C, - Swarttouw T verhulzen twee enorme kranen, pen volle-, dig ltmaparfc^van 'den "^wal.- in h« - Deeiische. schip „Marit Maersk". Dit lunapark com pleet met auto-scooter, motor- stellwand, lach-huls, Parijzer Ketel en al, samengesteld uit den inventaris van 11 verschil lende ondernemers op dit ge bied, waarbij dan nog komt een 32-tal wagens, zal Donderdag avond den Rotrterdamscfcen haven verlaten met bestemming Alexandrië. In Egypte zal men" eerst eenlgen tijd standplaats hebben te Kaïro. De zomer maanden brengt-., men in Alexandrië door, dat in Juni, Juli en Augustus zijn hoogsei zoen als badplaats heeft en dan meer dan een millloen inwoners telt. Vandaar wordt wederom Kaïro bezocht en hierbij aan sluitend hoopt men ook te pro- fiteeren van de Wereldtentoon stelling, welke .in 1848 in Egyp- tes hoofdstad zal worden ge houden, De Nederlandsche gezant tn Egypte en de Egyptische agent All Hassan - zijn bemiddelend opgetreden tusschen de.Egypti sche en onze regeering, van welke men de volste medewer king geniet. De Fa. Hommerson en Ver- molen heeft reeds vóór den oor- ■- log de noodige ervaring opge- geen orgels mee gaan naar den daan met het klimaat: er zullen i Oriënt en de ongeveer veertig Europeanen, die het - parkver gezellen. zulen niet - in de wa- ,gens,- maar in hotels hun intrek nemen. De Nederlandsche dich ter Bertus Aafjes, die als-pers chef mee zal gaan en', eenige publicaties over dit.: onderdeel -van het amusementsbedrijf het licht zal doen zien, zal met de anderen Vrijdag a.s. 'met den boottrein naar Marseille ver- trekken, om van daaruit naar Alexandrië over te steken. Slaagt het 'experiment, dan zal het verblijf in Egypte >.eer zéker verscheidene. Jaren duren. Rotterdam wil een vliegveld 'V*4p 'millioen* uitgetrokken ^{Volgens de memorie vanant- Krwoórd -vanrhet'centraal' rapport over ydé'. gemeentebegrooting, deeleh'/lB. en W.mede dat de .wederopbouw van 'openbare werken op het öogenblik op 1,2 -.milliard gulden wordt geraamd. hierin is begrepen.ëen bedrag /van 40 millioen voor den aan- ieg van een vliegveld Over dit -•vliegveld wordt nog steeds met het rijk onderhandeld. Van de zijde van de gemeente wordt aangedrongen op een spoedige •onteigening -van. gronden bij Gchieveen. Heel laconiek voegt de memorie hieraan toe, dat het bekend is, dat de directeur dér Schieveen niet geschikt /'acht.doch dat deze meening afwijkt, yan die -van den direc- teur.-van het laboratorium voor grondmechanica 1 te Delft, die .tot; de /„tegenovergestelde slot som komt. Belgische, ministerie van ppderwijs^deeltmede dat van -r Mei af .'de nieuwe, spelling in alle. staats- engemeentescholen gebezigd; zal-worden.- officieren van het Britsche railf- tairp hoofdkwartier-te Jeruzalem verklaard, dat er geen sprake'van is, dat het leger in Palestina in Oorlog Is mét de bevolking, of met iemand anders. De generaal zeide voorts, dat het woord „terrorist", dat een ze kere glans "én bctoovering heeft gekregen, voortaan uit het voca bulaire van het leger zal worden gebannen. In de toekomst zullen de „terroristen" „moordenaars, bandieten en uitschot" genoemd worden. VIET NAM DOET BEROEP OP FRANKRIJK De radio van Viét-Nam heeft een oproep van Ho Tsji Minh aan de Fransche regeering het Fransche volk uit gezonden. waarin o.m. - wordt gezegd,dat liet volk van. Viet- Nam eenheid en onafhankelijk heid wenscht? binnen de Fran sche Unie en dat de goede orde en de economische en cultiireele belangen; der Franschen zullen worden gerespecteerd. Voorts wórdt gezegd, dat het conflict vatbaar Is voor een on middellijke regeling en dat Frankrijk, indien hét de vrede weigert, geheel - Indochina zal verliezen, omdat de oorlog slechts haat en verlangen naar wraak zal tevoorschijn roepen. Minder gas en stroom in België Volgens' „Le Peuple!' worden in België ip het oogenblik meer dan 250.000 ton steenkool op de bevroren kanalen en rivieren geblokkeerd.; Indien de. dool niet onmiddellijk intreedt, dreigt de toestand voorbepaalde eUüctn- sche centrales, en ,voor de Spoor wegen., crïtlek te worden, Ook de gasbedrijven zouden hun overladingen moeten verminde ren. ETNA-ERUPTIE RICHT ENORME SCHADE AAN Bombardement overwogen Sedert het. begin van de nieuwe uitbarsting, van den vulcaan Etna op Sicilië hebben zich 23 nieuwe kratera geopend. De lava-stroomt.langs den berg naar beneden in een hoeveel heid, die groeiende onrust, te weeg brengt onder dé bewoners van de berghelling; - al dus lui-: den de laatsteh berichten van eencorrespondent van de'„Mès- sagéró" teCatahJa.Hét - oudé frbnLvamtdéh/lavaitraom^-flié. 1 ah gs "d èri'; Caccl'aior na/afPasso Pisclaro stroomde, Isvbyriaóver- dekt door' een ander 300meter breed front,Vdat zich niet een snelheid van 100 meter, per-: uur voortbeweegt. Volgens/, voorloo- pige schatting bedraagt de schade tot nog ;toè ongeveer 100 millioen lire, maar men gelooft, dat/ de: schade nog grooter/zal blijken te zijn.' Ds autoriteiten overwegen het gébruik - van - bommenwer pers en artillerie om den lava stroom te doen 'ophouden.c Ceheïmxinnige bommen in 1 Engeland aangespoeld /V Aan de kust van Yorkshire (Engeland) zijn geheimzinnige bommen aangespoeld, waarvan men gelooft dat zij een tot dus ver onbekend Duitsch .wapen zijn, aldus een correspondent vin de „Daily Graphic". De bommen bevatten elk 40 alumtoiumkleu- rige schokbulsjes. Toen er een tot ontploffing werd gebracht gaf het een verblindende vuur straal - .én een/'geweldige knal. Legerautoriteiten achten de mo gelijkheid niet uitgesloten dat het wapen bedoeld was om on- i*erzeebooteri tot zinken te bren- gen./; ,f. EISCH TÉCEN MATTEOTTi'S MOORDENAARS 30 JAAR De openbare aanklager. In het proces tégen de moordenaars van den Ttaliaanschen socialist Mat- teotti heeftde-maximale geyanee- nlsstraf van 30 jaar in het' :Ita-: Ila&nsche recht geëischt tégen Amerigo Dumini. Amletd/.Povero-: mo, Giuseppe Viola ;en- Augusto Malacria, die, - naar, hij zeide/ ac tief verantwoordelijk zDn../ voor den' moord. De' aanklager vroeg: 16 jaar .gevangenisstraf .voor FK HpeUl wegens medeplichtigheid, en vroeg vrijspraak, /voor Rossi en, Giunta wegens gebrek aan' bewijs: Op 6/'Maartzullen de pleidooien: worden/gehouden. - Egy ptisch-Engelsch geschil naar UNO Cairo op twee punten niet tevreden gesteld Nokasjy Paspa, minlsler-pfesi- dent van Egypte, heeft officieel bekend gemaakt, dat Egypte heeft besloten de kwestie Van de herziening van bet vedrag tus- schen Engeland en Egypte aan den veiligheidsraad der V. N. voor te leggen. De Egyptische regeering is na langdurige onderhandelingen tot de overtuiging gekomen, dat di recte 'onderhandelingen geen kansyan slagen bieden. Het af breken van de onderhandelingen schrijft de minister-president toe aan het feit. dat Egypte niet te vreden ls gesteld in twee zeer belangrijke kwesties: de ontrui ming van Egypte door de Brit sche troepen zonder vooralgaan- de sluiting van een verdrag en het handhyaven van de eenheid tnsschen'Egypte en den Soedan, zelfbestuur voor'de Soedaneezen en herstel van Egypte's rechten bij het bestuur van, den Soedan ter voorbereiding Van h'et. zelf- b'estiiur.-"/j;r.4^- Strijd in den Pacific Kapitein Thumanrt vertelt Gistermiddag repatrieerde met het si.'.„Friesland"; van de Hol- Iand-Australië; Ujn gezagvoerder. J. P. Thumann van deKiP.M., die een flink aandeel heeft gehad in den strijd, in. den Pacific. Toen Nieuw Guinea In. 1943 ernstig werd bedreigd, werd' dit eiland bijna uitsluitend door Nederlandsche schepen be voorraad. Kapi tein Th umann voerde het bevél over de Heems kerk", die met munitie geladen in de Milnebay door/een groot aantal Japansche bommenwer pers: In brand werd gebombar deerd Het schip is tenslotte om erger ontploffingen tc voorkomen tot zinken gebracht. Kapitein Thumann ontving voor zijn moe dig optreden het kruis' van ver dienste van ónze Koningin, ter - wijl hem bovendien nog twee Amerikaansche onderscheidingen zijn verleend. Als bijzonderheid moge nog worden vermeld, dal kapitein Thumann gisteren Juist 25 jaar in dienst is van de K P.M. Cisferen verjaardag van den Pau* De Paus heeft- Zondag zijn 7i-sten verjaardag gevierd .be nevens de achtste - verjaardag van zij n ponti ficaat. Den ge- heelen dag kwamen/" gelukwen-: schen uit, alle deelen der werèid binnen. Ih de, basiliek; yah /Sint :*Tiaisva4^.E»Bfcéi^ên^:de,^ketlc van denlPaus 'als/blsschopya'n Rome, wérd een,solemneels Hoogmis gecelebreerd. Op/12 Maart, de verjaardag van de Pauskroning,zullen be langrijker plechtigheden plaats vinden. N:suwe Fransche loonregeling goedgekeurd Pierre éourdan. de .Fransche. minister van voorlichting; heeft verklaard.',dat het Fransche ka binet een nieuweloonregeling waarbij 7-000 francs per 'maand als/ minimum^,'geldt.' heeft j goed gekeurd.-. 'Volgéhs Bourdan .hleid dit echter niet in,, dat de alger meene loonsverhooging van 25 pet., die de arbeiders, geëischt hebben, hier het gevolg .van zou zijn. Lovink bij Molotov Molotov, de Sow jet-Russische minister van buitenlanijschc zaken, heeft A. H. L.. LovIhk. buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van. Nederland in de Sowj et-Unie, Vrijdag té Mos-, kou ontvangen in verband'met de komende aanbieding van zijn geloofsbrieven aan; den presi dent van de opperste Sowjët der Sowjet-Unic. Spaak naar Nederland Het "comité van Belgisch-Ncder- landsch-Luxemburgsche samenwer king deelt mede,datde Belgische minister van - buitenlandsche zaken PaulHenrl Spaak èen- ultnoodiging heelt aangenomen.' om in het/ voor jaar onder, auspiciën: van het i co-, mltéln Nederland te' komen: spre- Celdlgheidisduureibonnen verlengd Het. centraal distributiekantoor, deelt mede,/ dat de. geldigheidsduur vande bonnen .61-2 ,en.- 62-2 aJge-, meen voor twee-eieren., isverlengd t/m 15 Maart Na hel overivinneti va^t talrijke moeilijkheden w'njii'ijsbrekers i op de IVcal tol Nijinegen AoQTgedrongen. De ijsbrekers ■werken zich door het ijs onderrgroote Belangstelling der N&meegseke bevolking. ,Deze onderneming is niet iets nieuws" - vindt de kapitein Twee en een halve l If'/n u- 'f I. if heeftïChinaóoo studentenpan de Jiang ■Kottg-.Universiteit-. naar-Enge land .gestuurd, teneindéldaar t elworden.bek'waa md 'in. d ensl rijd ter Jee-: 'De-cursus:-wordt.'gehouden' op: den--35'jaar ouden kruiser\..Renown'' ie :^jjb"«ïeï keer en -d^'^^ent^naa^kutijMdJefugy onitye-.-schepén-te.'bemannen, die door de^Britscheiadrniraliteil aan.China ipsulle» wérden geleend. Een Engehche.;.instructors geeft ronderrJchi^<:. maandtoitderweg Hét ia'; waariyk geen pretje met de fiets-door de dikke: laag sneeuw,«He hier en daar nog volkomen onaangeroerd over de parkkade .ligt /uitgespreid, te sjouwen, maar wé komen toch waar we wezen willen: op één van de zes kleine kustvaartül- - - gen/die bestemd zijn In con- i yooi. naar Indonesië te varen. Drie Jonge'kerels zijn bezig met sneeuwruimen.Aan een van hen vragen we of we den gezagvoerder evenzouden* kuxinen ..spreken. De aangesprokene, gekleed -in een blauwe .oyerall 'eneen kléin gleuf hoedje op, i zet zijn bezem e ven néér en../ zegt„Dat;/ kan, want daar spreekt J U:' meéi"''-Wé volgenden kapitein"naar hét achterschip, waar we ,in de salon/plaats: nemen.. Het Is'er ruim en gerirfeiJjker dan mèn op: het eerste gezicht van. buitenaf zou vermoedenEen schrijfbureau en een grootekaartentafel is het eenige, wat"/' hier/; aan een schip doet;;.denken. yVoór/het;overige zou men zich"' in'!een/huiskamer kun- I nen.wanen.1/: Een/een trale /verwar ming straalt/ een /weldadige warmte uit en de radlo/in/dé, hoek. geeft- juist'de nleüwsberlchteïï. Dit ia een d^r achepén welke dopri de,/ Néd/j/jlht&ch'ëj/^Sêgéering .gechftrtérd-^nn5^waar4tajflteM?!'- beginnen /we ons gesprek. „Zoudt U ons oens iets naders, over deze schepen kunnen vertellen? Eü waarom'het Juist dit type schip is, dat men voor het bijzonder werk dat U in Indonesië wacht, heeft uitgekozen?" „Ziet U, veel kan. ik Uuit den aard niet vertellenomtrent onze toekomstige taak-ln de Ovenzeesche Gebieden. Persuonlljk ben Uk er nog nooit geweest en dit geldt voor zoo goed als allen die aan/ deze onderneming zullen deelnemen. -. Zooais U weetkreeg men hier in; Nederland voor -den oorlog,' de grondstoffen voor /vetproductle, plantaardige oliën enz/ uit .Uido- neslëaangevoerd;althaas /voor een zeer groot gedeelte/ MUIIoenen kokosnooten werden in die dagen geplukt en de gedroogde vrucht, de copra werd met behulp .van kleinere vaartuigen, naar af scheept! avens zooals b.v. Makassar, Soerabaja of Batavia vervoerd, vanwaar groatere schepen van Rot- terdamsche Lloyd of Stoomvaart maatschappij „Nederland" voor het verdere transport Zorgden. Tijdens de Japansche bezettingvan Indo nesië, schijnen deze kleinere aan- voerscheDen voor het grootste deel gestolen, vernield/ of/door onoor deelkundig gebruik verloren té zijn gegaan. Het ongelukkig gevolg was, dat door gebrek aan dit soort sche pen. de kostbare vruchten hingen te rotten aan de boomen, terwijl op hetzelfde moment een nijpend gebrek aan plantaardige oliën in Nederland heerschte. Het is om deze reden, dat de. Nederlandsch- Indlsche Regcering het energiek besluit heeft genomen, om zelf de hand aan de ploeg te slaan.- Men zocht naar een-speciaal type klei ner schip ec vond dit-ln de. spe cifieke z.g. „Groninger kustvaar der". Een complete bemanning bestaat uit zeven personen t.w. kapitein, stuurman, twee machinisten, -kok en twee matrozen .In Indië zullen er nog- ongeveer twintig man: bij komen, Indonesiërs,/ hoofdzakelijk voor het los- enlaadwerk. Op een rondgangdoor het schip kenmerken/ we.dat i het zoo goed mogelijk is ingericht //.voor - de tropen," Luchtkoelleidingenloopen door; leder verblöf of vertrek. "Een electrische koelkast garandeert naast een koele.' dronk, eveneens een goede bergplaats voor /andere zaken 'welke onder/ lage tempera tuur /gehouden //moeten worden, zooals vlecsch- medicijnen enz. Reeds heeft iederlid der beman ning ëen tropenultrustlng in zijn bezitWelke namens; het Départe ment van Overzeesche Gebieden werd .verstrekt. De .bemarinlngsver- blljvén zijn - Ingericht met vaste waschtafels met stroomend water en zoowaar ontdekken we ook een badkamer met; kuipbad endouche. /V Somen varen „Hoelang denkt /U-. dot - de reis naar Indonesië zél duren, en .gaat U ln groepsverband of leder schip op eijjen gelegenheid? Hééft men ■wel eens eerder/ dergelijke groote reizen ondernomen/:met deze scheepjes en vaart, -U; op groote stukken,zoo a Is b.v. ;tüsschen Aden en Colombo rechtstreeks of volgt U den veel langerenr.weg. lahgS 'de kus t.Ziet' 1U, hetidee /-/.kustvaart" wekt de indruk van;het laatste"/ De gezag- oerdérdenkt even, na. alvorens' hij antwoordf. '.^luw' gé- schat kan men op eèn relsduur re-/ kenen van ongeveer twéé én een halve Wand, - vooropgesteld,Jat geenmotorstoringof andere-, on- gevallen/hetreisschemafin de/war sturen. Het is inderdaad dé .bedoe ling' Óm/'m/groepsverb£U]d/te;j gaan;, datyerschiUénde/ vbordeélen^ met: jneflelïrenBt.^Eéaf^'der/-,;; z»! U NO-COMMISSIE HEEFT CONTACT MET GRIEKSCHE GUERILLASTRIJDERS Grieksche kwestie in Moskou ter sprake schepen is volledig uitgerust; met een zendinstallatte en een radiote legrafist van „Radio-Holland" zal mee gaan. Op deze wijze zal het mogelijk zijn steeds met het vaste land in contact te blijven. Op leder der schepen is een radiotoestel ge plaatst zoodat tijdsignalen, weer berichten enz. dagelijks ontvan gen kunnen worden. U vraagt of het voor de eerst*- maal is, dat de KLEINE VAART dergelijke reizen onderneemt. Het is-reeds langer Can hónderd jaar geleden, dat van Groningen, Veendam, Hon gezond uft, schepen vran dezelfde tonnage zee 'kozen om vrachten, waar ter wereld ook opgeslagen, te vervoeren.; Zoo .ziet U dat deze on derneming van ,dat standpunt uit bezien niets nieuws is r en reeds meermalen is gedaan. En wat Uw laatste vraag betreft, zou lk willen wijzen op het feit, dat het woord /.kustvaart" inderdaad eenlgztos misleidend werkt voor een outsider. Beter ware' het te spreken over „kleine vaart". Hiermede wordt namelijk bedoeld:' de' vaart met zeeschepen van een tonnage tAn 500 tón, ln tegenstelling met. de „groote vaart" waarbij de tonnage boven het genoemde getal ligt". /•„Wé zien dat U een 'richting- zoeker aan boord heeft, kapitein! Is men - aanboord van dese- vaar tuigen ook .in/ staat; totastrono mische plaatsbepaling op zon, maan of sterren?" - 'r/Blj, deze /vraag staat idé- jonge ^uvrë^Vah/^n^'stbéh'h^enytrelfct' ;éen kastdeurtjé" open, /.Hfer. tó-^de "sextanten daar heeft U; de tijd meter*: welke bij onze hoogteobser vaties, wordt' gébruikt. Alle stuur lieden en kapiteins zijn ln iet; be zit van Rijksdiploma's, welkeals bewijs gelden, da,t l.eder van hen ln staat' is. tot: astrdnomlschë plaats bepaling op/zee. Ook wat de overige bemahidngbetreft, mag hier op gemerkt worden, dat allen oen rulme'kustvaartervarlng hebben' volkomen voor hun taakberekend zUn". „Is er reeds een datum van ver trek vastgesteld?" vragen we hem ten. laatste. 1 - „De.juLste datum ls er nog niet. Dit staat-in verband met hét arrl- Veeren vande ballastladlrtg cokes, Ingesneeuwd of ingevroren liggend ln Zuid-Limburg.We zijn in af- w .chting van het moment, waarop het transport naf\?Tiier weer mo gelijk zal zijn. Te -lang zal dit echter niet mógen duren in ver bond met de moesson in- de Indi sche Oceaan". De correspondent van de Times te Saloniki bericht een intensiveering van de guerilla-activïteit in Mid den- en Noord-Griekenland en zegt dat deze door het Grieksche leger wordt toe geschreven aan een poging om de commissie van on derzoek der V.N. met den omvang der beweging te impopeeren. De delegatie van de commis sie yan onderzoek, die thans een rondreis door de strijdge bieden maakt de commissie zelf verblijft te Saloniki heeft Zondag het eerste contact ge had met de guerilla-strij ders.- Zij ontmoette den leider „Nes tor". De delegatie hoorde ook verscheidene vertegenwoodigers van de plaatselijke landbevol king. Enkele leden betraden zonder, geleide het door de guerillastrijclers beheerde ge bied,vanwaar zij denzelfden dag terugkeerden. - Een der commissieleden partijdig? ■-/■'/- De Athëensche dagbl. melden, dat de aub-commissie der "V.N. Maandag In geheime vergade ring is/bijeen gekomen om een door. de Britsche en Amerikaan scheafgevaardigde Ingediende klacht over partijdigheid yan den eersten secretaris, den Noor kolonel Roschen Lund te bespre ken. /-"■ '"/•-•z /-/?•.> Volgens het Grieksche nieuws agentschap beeft de sub-com- missie met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin kol. Lund wordt aanbevolen zich strikt te houden aan de plichten, die uit de opdracht van den veiligheidsraad voort vloeien. Amerika's voorste] Van- gezaghebbende zijde te Londen wordt vernomen, dat de mogelijkheid bestaat, dat Het Grieksche probleem door de mi nisters van bultenlariósche za ken yan Engeland en dé V/S. te Moskóu zal worden besproken Een AmerlkaanKCh voorstel, <lat le Brltscbe tróepén ;ln Grieken land zullen bleven, Indien de VS-/ Griekenland economische hulp ver-/-; leenen, wordt thans door Bevin en hooggeplaatste functionarissen vanJV het m;ni»tcrié van bultenlandsche zaken oveivvogcn. /Een woordvoerder van 'het; ml- nlsterie-. wijst ièr; op, dat volgens.// dé laatste* officieele verklaring, over dé toekomst- van de .Britsche i/ troepen in Griekenland hun sterkte aanzienlijk zal worden verminderd. Er bestaat in politieke kringen te. Londèngeen twijfel over, dat de door de Amerikaneri opgeworpen kwestie óm al dan niet de beslis;- sing welke, naar in betrouwbare maar officieuze kringen verluidt,/ reeds te Londen genomen is, nL' om alle Britsche troepen, binnen- drie maanden uit Griekenland te rug te trekken, te wijzigen, er. een van kritieke: belangrijkheid en; moeiiykheid voor de Britsche re geering is. Grieksche missie naar VA De'Grieksche regeering over weegt ;om een missie naar de V.S, te zenden, welke de autoriteiten en financiecle kringen in zou lich ten óver de onmiddellijke en latere économische behoeften;van Grie kenland. Tsaldaris, die in Decem ber j.l. te Washington onderhan delingen heeft gevoerd, schijnt tot voorzitter van deze missie te zyn benoemd.-/ 1 Nu ook Zesdaagscho in Gent Nu Brussel - door Vele. moeilijkhe den niet in staat is -gebleken dit- jaar een Zesdaagsche op touw: te. zetten, heeft Gent het plan overge nomen en voor het eind van- deze maand van 28 Maart' tot 3 April: een ?esdagen -evenement in idt-ï zicht ..gesteld.. Verschillende; koppel»./ werden reeds definitief voor dezen;, wedstrijd geëngageerd. Onder hen// bevinden zich ScliulteBoeyen; La- peble—Seres (Frankrijk) Strom Arnold (Oostenrijk), Kint—Vaa// Steenbergen (België)/ en de- win- naars van de Zesdaagsche te: Ant- s; werpen, het Belgische koppel Bru- neel—De Bruycker. Buiten .deze koppels hebben nog verschillende andere renners, in wachtin'g. van een koppelgenoot, in-' diridueel ingeschreven. Het zijn Pel-// lenaers (Nederland) én de Belgen De Kuysscher, Adriaensscns,Dé/?' Backer,' Ramon. Van. de Meerschau - ten: en Ryckaert. Brand op kasteel Nunhem "Vermoedelijk tengevolge xran een sohoors'.eendefect. Is Zaterdagochtend brand ontstaan: in het kasteel Nun hem 'by Roermond. Het vuur/sloeg over op het dak en de bovenste ver dieping die verloren gingen.-Het ge bouw d&'eert uit de 17de eeuw. Geen Duitschers en Jappen naar Londen Noch Dultschland noch Ja pan zullen -worden uitgenoodlgd voor de OlympIsche spelen yan 1948.?Dit; ls Maandag catego risch/verklaard door een official van - het Britsche Olympische comité ln' de volgende bewoor dingen:, /.Er valt-niets toe te voegen aan de: vroegere, verklftr ring dat geenvan belde landen uitgenoodigd zal worden. De uitnoodigingen; zijn nog niet door het ?I.O.C. verzonden. Dit zal naar verwacht', wordt/in den loop van deze/maand .gebeuren. Ze zullen, gericht worden aan dié landen die erkende Olym pische comité's bezitten..In feite, hebben/ noch Dultschland noch Japan; zulke comité's, en ten slotte is het eene land! bezet door- twee mogendheden, terwijl vier naties het andere 'behee- ren. Hoe zou het dan mogelijk 'zijn hen te vragen? Zelfs indien men dit wenschte zouer nu geen tijd "meer zijn om erkénde. Olympische comité's te vormen, er» alleen:, landen?/met /.zulke lichamen zullen voor: de. spelen ln Londen worden uitgenoo digd". EVERTON NAAR NEDERLAND Verschillende leidende Engelsche voetbalclubs hebben' ..uitnoodlgiagen ontvangen/ om dezen zomer -wédstrll-/ den te spelenop - het continenti De Britschevoetbalbond heeft/ thans eerr'aantal van deze verzöeker/inge-. willigd. Zoo kreegEverton - toestem1, raing 'naar Nederland te komen. .Het. bondsburetw. van den -: KNVB heeft echter- tot dusverre-cog; geen ófficieele - aanvrafeevan een der/Né- derlandsche 'vereenigingen.. - tot veen ontmoeting met dit Engelsche> team ontvangen. .^•'Sch'oïïtTbtJ-«acht'-/^!ytecóimt' Afountbatten zal 22 Maart per vliegtuig te New Dehll aankomen om Wavell op te-volgen.ala onder koning yan India. Voor. het-éérst'-'sedert-'dr_le 'honderd-jaar toerden'le:Halfwegjtardryd*-: rijen met arresleden, met warmbloedige paarden'gehouden.pü0j$ Van der .Laar kreeg geen vrijgeleide Verwerping van het beroep geëischt (Van onzen Haagschen redacteur).' Voor' den Bij zonderen Raad van Cassatie te/'s-Gravenhage stond 'gis termiddag de voor de derd^; maal ontvluchtte^ Frans v.t d. Laar, beter bekend als de beul van Amersfoort,: by verstek ln hooger. beroep terecht.. Een oogenblik heeft het er tijdens- de ziltlcg naar uitgezien dijt de raad hem op ultnoodlglflg van den procureur-fiscaal, prof. Langemeyer, een. vrijgeleide- zou toestaan, opdat hl] alsnog gehoord ?x>u kunnen wor den,, doch na zich ln de raadkamer te hebben beraden, werd deze mo gelijkheid afgewezen., Terwijl mr. •Jederveen voor den verdachte, op trad, waar/het'zijn' collaboratie be trof,/ gingmr. Van den ..Heuvel /ui! Amsterdam uitvoerig ln op de ge-, beurtenissen -in. het, knrnp Amers1; foort, waarbij pleiter betoogde.-1 dar weliswaar vaststond,' dat/v.; d. Laar zijn handen en voeten nogalééns gebruikt:/ heertln hetkamp, doch dat/,-dit? ónmiskenbaar/.-géschled^zou zijn in het; bel ang( van de gemeen- schap van gevangenen. Met- stjaffe: hand heertv. d. Laar, aldus mr. V; d'-.Heuvel, /aan den zwarten handel aan het. veronachtzamén van de eers 'e elschen van hygiene en <^an tal van -ergerlijke mtss'anden, welke door ..verkeerdwillende groepjes, ten hadeele/van dé meerderheid dér ge1 vaneenen werden veroorzaakt/ een. einde gemaakt/. Daarbij Is WJ mis schien wel eens te' ver-gegaan.'doch' ook hij had moreel 4n het;kamp het noodige te/.verwerken. Onder; v. <d. Laars .leiding ls dit kamp - tot-; .een dragelijk kamp/voor de „gevangenen geworden; voor .hij er kwam. wap. Amersfoort onhouébaar. voor de/ge-' vangenen en toen hij 'er weer weg was, werd. het opnieuw onhoudbaar Pleiter yróeg - om, deze redenens een' zóódanig' vonnis,.-dat "v. ttI.;Xaar of ficieel-in vrllheid-sou:kunnen wor den ges'el d.- Prof. Langemeyer achJ- te." dóór.,pieltpr yreförins aangetoond? dat de strafmaat1 van vier jaren R.W.L te hoog was /geweest!voor bèldé 'enlftstrioggingen /"/envroeg* verwerping vaa het t>«uep.'-Uit-' spraak -24 Maart,? Dr. Dc Croot heeft Sóestdijk verlaten r - Gls'ermiddag hééft dr.' De Groot SoestdUk/: weer verlaten/ Vandaag, heeft;hJJ zijn practljk:, aan de!.Em- ma-klinlek te;s-Grs venh agé/.hcra fcf Koppclwcjisfrifd 'óp i Brasemé'rnieer v Onder'auspiciën Lvan?'den1 Zuid- HollandschenIjsbond organiseert'dé; Oude Weteringsche IJsclub-'.Wo«ut^ dag 5! Maart op de.-!Brasemermèén koppelwedstrijd over. 50 km (tevens 'plaats, van aanmc> start ding) Paviljoen de- Brasem.- /Telef. S: 1712, DC.'- mV^T'-Va.&b Dr. Hannema is vrijgesproken '"Gistermorgen deedde éérste/?/" kamervan het Rotterdamsche tribunaal uitspraak inde zaak? tegen dr./ Hannema, gewezen?!!: directeur van Museum Boyi"- mans, wieh./ten'.'laste gelegd was?? het/aanvaarden van. de /ftmetiep; van gevolmachtigde' voor :Het museumwezen' uit handen vari'v ir. Mussert, waarbij men aari--;> nam -dat hij hiermede, de .be^! langen, yan hét"!Nederlandsche volk/heeft '.geschaad.! Het trlbu-/;^' naai vindt geenaanleiding de s verklaringen - van dr/;- Hannema engetuigen; ih1 tw.lj fél Xe!/ trek-/'?!; ken ;en neemt-aan dat dr. Han- riëma i,-geen"i han delingen heeft/% verricht? instrlj d;/ met/de'belari-//^ gen .van het.".Nederlandsche volk;:Het,acht,;!temeerWwaar::|! verdachte reeds acht /maanden*!::/ to voorarrestheeft /:/-?^gezé,térip/p geen termen aanwezlgLstraf teleggen en spreekt beschuit® digde vrij.' Het beheer over het vermogen ,van'f-dr;Hannema' per 15Maart a/s,?sopgehevéa:>S verklaard. Procureurs fiscaal bedreigd Nazi-organisatie zou aanslag beramen Zaterdagavond 'kréég, dé:: Amsterdam yan de Haagsche P,R;A./?, - het,- verzoek: om: huiszoeking; te/doen^;/!? op feen"\dres In 'Amsterdam ///waar y?? een uit het kamp. ontvluchte S.S.-or zich'.wellicht verborgen/hield. Deze' S.S,-ër zou n.Lt hét? plan/hébben !om W ln - Opdracht /van; althans?/ln 'samen^'J/S; werking .-./'/nietje/één, ondergrondsche,:?;? nat.soc...organisatie /een aanslag-.te, WJM plegen op den procureur fiscaal -mr. 'Zaayér/v Dé^S.g/éer? werfl vonden. Alle procureursfiscaal .zljnV.; L??" op dé, hoogte gebracht. Voor "hun>-/ j/? veiligheid T.'ordv gewaakt. ^;,C/: -Pielc/ in^cassatie '|||f/§|p^ Cv piek,' ','in oorlogstijd direc-|J5"' teurTgeneraali?"/yan/^.W^ dle-dóöri/het.ihytondëp rgerócbte.rfl hof /-te. 's-Gravenhage a wegéns^ hulpverl/eening1 'aan - dcn!vijand-!l8^ yeTOordêeld//,tofc:?8ijaaE/?gëyarig^i; nlsstrafis' van deze uitspraak'.in.c?' cassatiegegaam. gerechtshof ir&ne^tOofl.. uit!TUbiirgjHdié itgëdurehdeSdehS log bijde.;f Waffen'^S^.iX ivaa,1? :5het^By zonder.^: ??s^ertógenbo«chl: 1 - r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1