mÊÈsmmi Pakhuis MIS mmm mm STADSNIEUWS ótfuiveisJïótm. ffi mm ,.MÊÊ^M-r 1HBL Onxe tafeltennissers" hebben .weinig succes I/WV? hotland mggggi - \mBSBBSSmrv De gladde weg Negenduizend boomen javaansch-westersch schilder in i?Jrz, s m m ms SCHIEDAM /leéklqs/BANKETBAKKER 4Si 1 S v/;: pi j 4 Nieuw rioolgemaal aan de Marconist-raai' Kosten worden op 2.SOO.OOO \Sss?hat "//VÏQ .een schrijven aan dcn"ge- Jneenteraad hebben/ B/öri W/liet :/Voorstel;-ged&&a;: om/een vvootfóópig &£QMItet /van -t -. 500,000 beschikbaar - te stele» - voer u4bouw van een ^uleuw^xrioo^emaal op het terrein ^an de Marconistraat. - ^^jjr^Vbèstaantfé 'JégèmaaT aan" dé datmorotntce!de hin- ^r.ehstad bemaalt Is te klein. «n'd» griechni^hè - /'uitrusting'r v aoodanig ^^rsJeten-cdatdebecJ.iJfajekertiêld, al te groot meer genoemd mag •rdeii./ Ook de stadsuitbreiding de boow van een nieuw rlool- ^aa! noodstuk e:yk maken. Door de D'ertft. voor Gemeente- :.-Wérken is een onderzoek incest el d naar de wijze waarop de looeing .V^aa het "rioolwater .tn onze gemeen- .te het best rou kunnen plaats vin- den, iJet plan dot in.het schrijven v&a.B. en ,w. wordt voorcesteld, gaat ervan, uit, dat met uitzonde- (Ting van het best Ann de Westen en de Gorzen. voor de cehee'e gemeen /.te é*n centraal rioo'?t?maa) ge sticht zal moeten worden op het terrein aan de Marcon 'straat. n;t centrale vernaai ral in de e ^'.e Plaats d" oude stadskern moeien bemalen. 2oodra de-«weering van i het stadsgedeelte tujpchen Schfe en Noordveét is roltcoid, wordt ook /dit door'.het' centraal rioolgemaal bemalen, In de verdere toekomst runen dan no? terreinen. zooals' bet V Oostelijk gedeelte van Nieuwland hieraan worden toegevoegd.. De to- .;tale oppervlakte.van het te bema len. v geb'ed zal 503 ha. bedracen Reeds, bebouwd hiervan Is raomen- /'•teel;-97 ba De keetén-van bet ;vói- |;ledlg:gemaal worden geschat, op ■,f 2.800.0OO. -.waarbij "B. en w, echter bet voorbehoud maken dat voor de, /juistheid van dlt/bedriig la den te- Benwoordigen tUd niet kan worden "ingestaan. In het geschatte bedrag ',/is ook begrepen den aanleg van.een /persleiding van het gemaal naar de /Maas en een noodlelding naar den Btetenhavenweg. - - <-> "Bet voorlooplg credlet zal wor den- gebruikt voor den aankoop ;vaa machines en enkele andere za- •-ken.-.Voor de machines wordt op het oogenbWc een lerertyd van 2 Jaar bedongen, zoodat spoed- ge- •-•wenscht is. De „Menocmbing" vertrok V naar Indonesië /v Maandagmiddag, half. een heelt j; ook,; de tinbaggermoleri iiMenoem- |:biag^"dle}opj de werf Gusto werd /gebouwd. -<ie reis naar zjjn -plaats' -van bestermaingBanka; aanvaard. $&st£ vertrekwas oorspronkelijk op tien y-OTr.|^6-ochtentSsv gesteld.:; doch g;de'i-jrwaremistbracht aanzienlijke Éi^:Nai<tot"/ï«shrekeïs denmolen mt igrijh/^isolement. '-haddenverlost, ffkwainép: de;pGnds, de Hector en de «JMiaerve van SxnitOo. ih actie. iHnnJtaak was het de Mcnoemhlrtg: snaar-Mfta«eiuis te deepen,ywaér' dé ^O-Ss&esXèeper1- '/.Theems" het gevaarte ..-•De /„Menoembing",. vtitot Port ^«aJd.-^doonitwee - sleepbooten warden pgétriadceni: "Van hier gaat het trans-* ^pcat$week/BJet/ecn-:ale^peri^^^ -^iï:-."Vandaag-> vertrettA-van-y-"'? de' werf ^SoaSa^Jai;i'en^e^jtrifiepboot.--'>-|1>e: ^l«mt^fboot^ls'|lir;^4bfót':'gepl&atst' ^mv-raif.doór-- de:^iPb61ze®^worden', Mverrieeph-Svli.De.i/ ^camnkln^': werd ''"g/jiser^geïéi^^bU'^.otistosïre^-. r:eh; is vóór rijh ièisinaar In- SlopVde .werf^geheeL'nageslen rreretlg-J bouwde: „BEATRIX" GAF EEN FEESTAVOND Het is een goede gedachte ge weest van de buürtvereeniging i.Beatrix" uit de Joh. Vermeer- en Paul us Potterstraat, om voor hun i feestavond tn hét Vereenl- glngslokaal ook de Schiedam- sche milttaire oorlogsslachtofXers voor zoover bij hen bekend, uit te noodigen. Deze menschen, die bij den strijd om onze vrijheid voor hun leven verminkt wer den en hiervan financieel mees tentijds groot nadeel ondervin den, hebben recht op meer aan dacht dan tot dusver aan hen werd geschonken. Op het gebled van ontSDanning ligt hier voor vereenigingen een taak! r Het succes, dat de optredenden dit begrepen. Dat haar voor beeld van vele zijden navolging moge óndervinden. - Het feestprogramma dat den aanwezigen gisteravond werd geboden, is verzorgd door het gezelschap „Varia". Onder lei ding van Nlc. .Koetsveld, die zelf de hoofdrol vervulde, werd o.a. een nieuwe revue opge voerd. De Provaria's onder lei ding van Anton v. d. Broek ver zorgden de muziek. Annie Engström begeleidde de liedjes op de piano. Het suces dat de optredenden oogstten was groot cn welver diend: De bevorderingen Uit het overzicht van de beror- derhsea van leerlingen der Am bachtschool in 1947 blijkt dat van de in totaal 567 ieerlincen er 34 niet. werden bevorderd. De meeste leerlingen die niet naar een hoo- gere klasse overgingen» sneefden m de eerste twee klassen. In de eerste bleven 14 en in fle tweede 11 leer lingen zitten. De derrie klassen ra ven hiervan een totaal van acht te z'en. De leerlingen in de.vierde: Wassen bleken in de voorgaande Jaren goed geflecteerd te zijn. Slechts één leerling slaagde er hier niet in het diploma te behalen. Oranje-avond Vondellaan Ook de buurtvereenigfng heeft met haar leden de geboorte van Prinses Marijke nog eens la intie- tnen kring, gevierd. Aan de avond die plaats vond tn bet gebouw voor Chr. Soc. Belangen, werd mede werking verleend door het muzjek- ensemble „De Vriendenkring", den heer W. J. Haten toer, die een in teressant filmprogramma vertoonde en den heer Tempelaars. Laatstge noemde zette de lachspieren danig ln beweging met de"kluchtVJolly". Onder/leiding van mevr. v. d. Geag werd aan hetslot van de avond community-singing ten beste gegeven. Een gezamenlijk gezongen Wilhelmus besloot deze viering van de geboorte van het prinsesje door de - bewoners y&q de Vondellaan, wie ln de pauze de traditloneele be schuit met muisjes niet werd ont houden. ;!T Korte vacantievreugde >}K Drie minderjarig* jongens die gisteravond kwart voer elf op. de Xdeoiarkt;t rondzwierven, trolücen 'de aandachtvan ,de: politie.BIJ ïaanlmudlng v bleek het drietal ;thïll«7terbehooren"tareen gesticht ^i'AlphenVakh-'dftiROïl Vannacht Ja hun: Op het politiebureau onder-, dakverléêh<L%DB:5 terugptó naar Alpben aan de}Ri|n,vona vandaag iy^fdezehde dag als de;,,MoaOeni- S§bl2»'t/vertrok':. dbfcide.stiiAftgge'nho-; ^èti^^J&bü^asöbute^ènsiOoÊvin. Amsterdmn werd gebouwd,: zoodat ;f;;drieyvari»de>zesmolens .-•.die: „dracht-van:' de/maatachapplj jatoa'^bUde -wervenoOTiblnatle i^Gustc^^t-Verschurefwerden 5>(;i Jxrfiwd,> reeda - .onderweg «zljn.^«v Pet De twèeds» rao'en die bij Gusto i^op^Htapel' staat zal over cal-ander-: ^«halTO'"''Smaflitó'/:;.waarschiJmiJkV;' ook "fiTeedstiewafevWOrtiengeta ^i^^p-bMddiöip|^.dat^:deze';JW)len' ^ti^;"^<yilnyAÜgü4tug., naar GBagka- |x^ktc?;siechte| povere-resultaten.' WÖxói^dMhèsj-wonhéh slechte van óemeiii^f Jt3-^0)Ven&;Van y, Oos-: ischa^éërehl^bnnëh-nog^geen lèrikëióciwedstriJdi^Zijtverlpren Zwiise'rland'^met 7 b—4.H yij ^iMSÉöidSg^éMettt'de'/We^Ku*. ^den^vóörjdep.SwaythlIng-beker l^liëeren^i^óojtgéze^Déyütela; ^yHongarij e^Br.-Indie3l; Crost«ürlJki-Schcrtlandw.oi I Eh- gei^4"Bëlgtó€^L;|ÊBr:nInfflë.- ^Waie5|5^ipP^nkrUkr^ïiot-: land i ^rO;: OóstenriJk-^Schot- fg Verder-wèoAnierlka 'mefc-.5^-1 §v;an^. Hongarije;.: en verzekerde ^zlch^^a^nnee>'yahprde: eerste plaatfi - op. het klass ^èfpiateh^FrankriJ k^-Neder- door/;de, r-2I^2D?21~lö;vHaguenauer/(F,); ^rfelBu^tN3g2ï^l5^4g2l;; iöfeafc'K^»' S-ro Y4^_-*r Q vi ,Stfï:«ay;'21^5,V 2l—16Lans- ,Soy>ivètó"f2^roï2l^lSal3^ 321-lj - S^fe^dHWefflêntaisyaiij-- ...i^ï&iïTsJechb^Slo- .é^pnt:.-6il 3U^0IDënëm&kéri|: rkifet>»inaië?sLlf 3 'Pnï _j^ZïrilséH8p3JkMl 0 WóderJjiii 'J pot ^,DejAt^lwMijto; xwaar; '40&SA BÓtterdamschedU^' ter hoogte -van bet Hema-gebouw. kon gisteren ;:een'tiuck-meV'oplegger fflh?ibuh«hvracht i^van en schrijve- twaalf .tonniet -meertor-; sen. ,- De assen begaven htt. Men 1 wasgenoodzaakt-de buizen .op de Broersvest: over,tè> laden op.seen auto;; die - w at? meer voor. een ;;der- gelijke last was .berekend^. Agenda' ï;%-:6/Maart,'.: Pas»gé-tbeater. .;8i:uur:, ^V/Schlea^KunRtkring^/iiTooneelgr.' Com«üs ;taét., "fonkelende \fZ stroom".1 ;pi',v"r - -.".n-pBStóke-tbeater, ---.Os, "-2. ats,,:en. SS? BU5^za-':.' enV'2ioi'-l.M:.\4 J5^ aiSi.en' ^^:9.l5 uuri DeSiTweellngbroeders V.?met" t»ouglas/; T&Irbanks Jr;/ Op' :'t Mön ïpole Da; i„ *n t> utir. Za I, 8.' 7 en uur,''-Zo'"4, 7 en s \b uurt ,,8 vans deMferina"-'met Crazy G^ng_ V er gade.r lu se's;D--.ó;//:''-.-: y.k/8k'Mflflrt./.Volksgebouw,-; a ;Uur; - Part» van .dea Arheld. Spreker: i Jbr. ^y.'vd*- Goes, van Na tens, FBMtivsDdtd/ ad-t <•-' HM BMaart»'-' Musis iSacrum,B uur: 3roo« show-avond, /;'Woen«dag.>worden.,tn4bet-'/bureau Bro«rsve$t kdoor dén;> dlatrioutle- dlenst'aleuwo/bon-en-.textlèlltaar- tèn'-.uUgeretktyaan '.personen :wler ttamén begirtnen/met de^lettera Boo kantoon;lg%*geopendvan;--.a- ttlt'tgir» en 2—B "i uur, g$£SSs» Byrd's Znidpool*TpeditUk Etn helleopttr tydetu <de landing-bphel de\ van den ysbreker ^Nórihwind'^ na een pfuérvofiVf'vóör^het ontdek ken van nieuwe vaargeulen doof h$t pakijs voor de sthepen dp achter grond) van d* central* groep van de marïn^Zuidpool^xPeditie ónder 'leiding van Sehout-bij-nocht Byrd. Byrd rapporteerde, dat .heldrijfys - dat het Zuidpoolgebied omringt tusschen' de Walvisckbaoi en den Oceaan, boo tnyl naar het Xoor den sich begon vast te tellen, xoodat hij de ontruiming van de basis-der expeditie.te Little America moest bevelen, daarmede syn Zuidpool-exptdilie tot een onverwacht vroeg einde brengend. - - Lijn 2 spant de kroon Vervoerde de RotterdAmsche electrlaché tram in de eerste drie kwartalen van 1938 52.531.903 passagiers, in-~2&46 vervoerde zij in eenzelfde tijdsbestek twee. en «n half maal .J zooveel hl.' 128.575.477. waaronder.dan zoowel tram- ais buspassagiers moeten worden verstaan.: Men behoeft, zich -niet to;vmvonderen, \yaarom. men opëengepakt aJa harlngéu in een ton -.;vanhet eene naar' het andere stadsdeel vervoerd ;p}éégt- te .worden. ■- -"Wat de tramlKnen- betreft. ver-" heugen .zich dé. IQneo- nacr den I linker/ Maasoever: ln de grootste belangstelUng.y iijiu 2? vervoerde over het/.tiJdvalc JanuariSep tember 1940 15.269.290 passagiers, lÜn .3.14,369.332. terwijl daarop ÏÖu 14; en ;10 vanuit Hlllegérsbèrg, óp i de 'ranglijst volgden met; rasp. 13.098.453 en 12^88.360 paasa- glcrs. In de maand September van 1945 zag/mén het aantal paasa- giera; met-vier; millloen stagen ten - opzichte van de •maand Augustus, wat niet beteckende, dat men toe» een ware hartstocht- voor- het réizen per.tram ontwikkelde, maar alleen dat véle zwarthandelaren ln het koopen van tramkaarten een veilige manier zagen, om hun overtollig gekl te beleggen in. tramkaarten in verband met dé gcldzulveringsmaatrcgelen. Op de Koemarkt moest de auto, bestuurd door G. v. d. M., stoppen voor een wagen die van den Buitenhavenweg komend den Rotterdamschedijk wou op rijden. De besturder van een vrichtauto die achter de auto v yn v, d. M, reed, wilde even eens stilhouden, doch dit ging niet 200 gemakkelijk. De wagen gleed tengevolge van den glad den weg door en sukkelde tegen den achterkant van zijn voor ganger. aan. Een kapot spatbord was het; gevolg. Op. de Hoogstraat kwam de 47-jarige H. P. zoo te vallen dat hij zijn rechterdijbeen brak. Door de G.G.D. is P. naar het Gemeenteziekenhuis overge bracht. S.P.S.V.-SUCCESSEN De Schiedam&che politiemannen, die meeliepen in de door de Utrechtsche politie uitgeschreven wandeltocht ter gelegenheid van de geboorte vanprinses Marijke, mochten een mooi succes boeken. Het groepje van 18 man wist de vierde prijs, een groote medaille, tn de wacht te sleepen. Schoorsteenbrand Dc brandweer moest Maan dag weer handelend optreden met de ramonneur bij een schoorsteenbrand in het pand van P. J. v. d. H. aan den Pa rallelweg. Het vuurtje was spoe- dig gebluscht. /'Hinderwet Burgemeester en' Wethouders van Schiedam hebben by hun be sluit van 3 Maart 1947 de besüé- sing op de verzoeken Van: HL D. Rietkerken, alhier,, om .vergunningtót oprichting van een; fabriek1 tot; het; vervaardigen van papieren kerstartikelon in het psh'd-Nieuwstraat 24;*en mOi j-"d Sis devHattaelsonaérdSife^ipBiilto^' 'gevestigdte RotterdshiómtArérj?. gunning, to t oprichting'vaneen le .yenamiddele'nbédrljf in - het -. .pand verdaagd, aangezi en de desbe-, treffende.onderzoeken hog-: niet zyn geStodlgd,: ^ÏGeborenr Petronella. Hk/d.' S emeijn 011 W- &rï Schikhof, Maasdijk-114: -Adriana' G.y- d. vy J.' ID; v.'.Uth" en/A, do .Valk, Boerha- velaan 1J Gerardus, z. v. ,G,'. Lem- son en 'Ci H. Beukers,; Dr.Nolet- straat l; 'Pieter H/, z." V.'G.: C, de Koster en >Ai v. /Buuren,: Heeren straat 13; Reinirus B. C., z. v.;J. H. Pil en B. A. M Peters. pr^NO: letstr.1; Gustav H.» z.;.v.y D.D. Gundlkch én W. v. d. Steen, Paral- lelwec 224Adrlaari S..sz. v; J. H. G. v." Stijh en M- S. Kers,' Vlaard. dyk 39Geertrui, «t v, B. Kerasen en QdvJï di Ham, Mariaatraat 96 Jacobus';H.",Vz.",v. - H.' J, Péters en M; Bijloo, Nassaulaan,75; Adriaha v.::S.;BöVen A. .Rodenburg, Groeneweg "46; - Johanna G, .d-- v. G. K. Hagenbeek en C, X Brands, Boerhavelaan D Overleden: D.': K. v. Dommele, SSriliweduwe, vanP.iCX; V. Mun- Hter, Bfoersvest 42 j S.- de-Neef, 7J., Dr. Noletatraat i: cy\> - - 1>— EXTRA RANT50EN/JABAK Donderdag 2a] voor 'dc :fco- racorJ.- Vèexi-lcQ ö3gen cea eittra-rantsoen tabalt verstrekt worden.Eén bon zalV geIdlr vertelaard '-worden voor- twéé rantsoenen en één;-?-vóór;v drie 'rantsó NEGERBALLET OP NEDERLANDSCHEN BODEM (Van onzen Amsterdams'chen redacteur) Op het moment, dat de Am- sterdamsche straten een hieuw sneeuwkleed kregen., werd een klein aantal uitverkorenen'in de groote zaal van: het feestgebouw Bellevue te Amsterdam binnen geleid tn^ de warmere sferen van Afrika en de West.' Berto Pa- auka en zijn volgelingen hadden ü8 hun omzwervingen; over het Westelijk' deelvan Europa den Nederlandschen grond betreden c zij waren bereid ons. niet al te ingewijden, in hun danswe- r* d een kijkje te gunnen op hun vertrouwd domein. Van de füm cn de gramofoonplaten kennen wy de middelen, die de negers gebruiken om hun kunst nader tot de Westerlinsen te brengen en de tam-tam had dien middag; zelfs, in den tijd die voor een korte Introductie be schikbaar was. reeds op ons de zelfde uitwerking als op de menschen voor het voetlicht. De rhythmiek van hun trommelslag werkte direct ah fasctneerend en meesleepend op?ons. toehoor ders. De beschrijvingen, die den lezers al eenige malen ter ver klaring van wat zij weldra te zien zullen krijgen gegeven zijn. werden realiteit Een toelichting va,i hem, die hun optreden hfrr mogelijk heeft gemaakt,deed ons de gedeelten, die uit de balletten ,X»e profeet" en ,£n zij kwamen" getoond werden, beter begrijpen. De enkele tafereelen uit hun balletten deden ons be langstellend worden, naar de complete. uitvoering van deze zelden .<tê: - aanschouwen ïdans- GDel:?/: Rotterdaihsch e - Paraol- tézersi zullen 'rftpt^kenlhsmakihg me.^hetottegerballet: op: 9 -jMaart de^hgélegéjihëld;0kriJkejQ^fèn^^riJ: zullend'dlei-iunièke j kans?ïzeker aangrij pen..- j E n ge Ia n d—-Z w ede n in .-/De iahdehw'edstrijd:',vc)€tbal'Ëöie- lamJ—Zweden -is vastgesteld- op; 19 Kovvmber. Er b'nogi; niet bekend waar.de weds try d.zal :i worden: ge- Radioprogramma r DINSDAG 4 MAART r 1 -HILVERSUM 1, 301.5 M.:.iS.oo Dinermug.; .18^0 SPorll8^0..Ned Strijdkr.n 19.00 i Nieuwst- I9.zy> pe Brug U 29:30 Dinersnu*.; 194$ serie;;fsó.0ö\'NieuVup.^so.os .Weer 'overa,;. só.oS De gewone.man so.is Gr'*.£ mus, ;ï-303o.^Vastenmeditatie,, gi.^0 ^Gr, ktnus.; 45Gala-concert, '234S Gebedi- 23.06. Niéuws. Voor- de vrouto,'v'4./5i'f>iö«ö^ö<jr- Uitgave 'St-icfttuis jaei'i Parool" PiaatseHjk: directeurr -B dé Vries. PI hoofdredacteur: ?Th.-.RajnAker. Hcrinneringsalbum Korps Mariniers Het comité „Rotterdam en .de Mariniers", heeft ter herinnering aan dé plechtigheden van 10 en IJ December J.I.,-toen onze stad dc mariniers officieel welkom heeft ge- heeten m hun oud-nieuwe .garnizoen, een album uitgegeven, waarvan de opbrengst ten goede?komt aan het NI WIN werk;. Hetboekje, dat tn alle-winkels verkrijgbaar is !a I'0.50 opent met een korte beschrijving van de geschiedenis van het Korps.' Een uitvoerigverslag van de fees telijkheden op 10 en 11? December vormt het leeuwendeel van - den welverrorgden folder. die boven dien 'met tal. van Illustraties vet- slerd'is. Herziening .van Finsehc J puntentelling ƒ- Naar de LAAF. m ede deelt, Is de scoring table commission, die belast is met de herziening van: de z.g; Plnschc puntentel- lip.g.-voor de athletiek, als volgt samengesteld: J. H. Moerm an INeder- land); B. Lindman (Zweden).; L. Miettenen (Finland) i; W.'N-* Groen k(Amerika)ir. G. Gua- bello (Italiël - en R. Holzer (Tsjecho-Slowaklje). - -i Den 4den Maart'is in Palestina in de plaats Gal Ed een .woud ingewijd, bestaande uit 9000 boomen, door Ne- derlandsche Jodea door middelvan het-; Joodsch Nar tonaal - Ponds.- aan geboden ternagedachtenh/Yaruden illegalen - werker Joc4>WesterweeL Op dezewijze heeft het* Nederland- sche?; Jodendom de nagedachtenis van Westerweel én veteandere.; Ne^, dér landers gemeen d I eeeren.r*. De overdracht, geschiedde. In'aau- Weèiglie'd van- den f Nederlandschen consul eh ;VC'.e anderc/autoriteltemi^i u jf |-a tail /ó'ii sic j Het bestuurvan het Multa'tül- genoo'schapr heeft.het voornemen de: urnenmét de"?asch '.vanEduard Doüwes" Dekker en alens y echtgè- noote .'welke zich thtmisln bet - Mul- tatuh-mii5eum'.i:m'r.*.de..-universitelts-V blblió;beek. teAmsterdam bevinden, naar eeh nrflcieele begraafplaat, bij": voorkeurW«stemld;-: Ie doen. 'overbrengen. - Men hooptydé over- brenglng op. 19 Fébhlari- 1948den stêrfdiag:van-Eduard i Douwes Dekt; ker.ite.doeo geschieden: 'T MARITIEM MUSEUM Basoèki Abdoellah Het- Maritiemzet'door inet plannen:, eerst: RoelficdbKoning met-zijn bavenschllderilenSen - vrij werk,'thans de Javaan RAdèn Mas B&soeki Abdoellah//dle;- in;. 1915 té Solo. -Wérd gebor«jj?i opgeleid Wérd aan de,-Haa«sche Acad«ttie;'|te >Pa^. rijs en Rome./verderatu deerde /en th ans' v txts^enf zy hl/belde^ vdder- land en., hee» èn/weeritrektó/yHet Oosten ./.voedty/'/éii inspireert'1, eljn kunst; - de." West'- verleéntshem-:.de mlddelenen/'de-vomen-"tot/uiting. Inbr/dehoofdzaal vindtmen zij n olieverfschilderijen;:iaan/dê# .höcfd-! wandenb/ treffen Karbouwen (20)? bU hua/sAWahwerk,: Berglandschap (4de; sumatraansche Oerwoudri- rier! (3)^de /Waterval /(l): én.' Soe-;: kaboemid<Z)ÏÏalle'- door-; hun /voór-: richtige»«/droonierige,';<warm-zui- :'vere.-:^wyze van: rien^n-Weea^éyejü-: Aan-de andere- wanden veelvfiguur; 'fiomsvan/ Ideftlemodellen Cnr/:;10 met den oris vreemden;titel- Demo^ nenprool),eneenTempelfeestv;dat byna '.JYansch"-bont gezlen la v en «en filosofische- mijmerij i die/ niaar. het Brltach-lndische zweemt; (nr. L7,/Teveelerite .weinig,: eén-Bedel- monnik- en Lastdragers)i jnaar. het werk van eeai;:NaiiOT?DatvBose/|CTj De groote dwarszaal .bevat de pastels, .-• de aquarellen,- en:-de .-tefl- keningen van onzen begaafdenJa- 1 vaan: teere vrouweprofielenuit Solo" en' Djocj (vooral t nr.;/ 22)/en illustratltó./.-van''"/- het- onvolprezen; Etamayana/vWij/vergeleken .wat .Ra den Basoekl Abdoellahmaakte;?van de Jacht op-het Góüden Hert (nr. 37):(-met /wat Indertijd ^/K./Venta- kappaer-van-- maakte .dezeJaat- ste blijft ih de mlnderheldv1"— -Blijft, over -de' vraag,'-waarom, Ab.- doellflh zlch niet moderner-r uit,nu, hij /n westersche jweergave.,verklest: boven/ speclflek-J avaansche//.-Waar- schynlük omdatrie zachtzinnige romantiek/ Onzer,'.la te ,i Impresslonlaf tenhem :ligt; en allelatere', hem/fif^ *>/De^ópéxilngiffedevoeringen, .-r.yan dr./S/Hofstra en wethouder mr- Gi B.^t^WalstiiöM gétiil dahk'fi* cultureeh; optimisme;,groate Rotterd&mschergastvrljheidett/van ?n: VoIdaahheid die in h aar, beschei denheid/vólkomen-: geréchtvaaïdigd was;//Raden Bflsoékl "Abdoellah's schilderijen .voelen zich; in deze omi geving evenzeer-thuis als; minister GIelen;^die/dei;openlng..van;deze oóstersch-westersche|J Iwnstmanjfes^ 1745 Khltindra Nath MazUmdar.J- >:«5 6,7 mwi Nieuws;,! niet/dé férsdoosjè VLAARDINGEN TAASCHTOÜRNOOI/SCHOOL-/ 'jeügd Ook dit jaar zal de Vlaardlng- sche schooljeugd deelnemen aan de voetbalwedstrijden die jaax- Ujks omstreeks Paschen worden gehouden? Deccmmfssle/ aje ult de onderwijzerskringen: werd: ge vormd. heeft .uit de Vlaarding- sche jongens -.vier. groepenge- vormd, nl./ groep - :A, rteerüngen ■van- '12 en 13 J&ar;: groftp B. leer lingen van 14 en 15 Jaar; groep, C, leerlingen jvan' 16 rëriil7- jaar, en groepD.i 'leerllngen f van 18 jaa en, ouder;* De speeltijd is te ruggebracht op: 20 minuten per wedstrijd, dit omdat er stómmen warén opgegaan dat er te veel van de Jongens werd gevergd. Een elf tal zal niet meer dari'drie wedstrijden,van: 20 minuten per dag mogen spelen. ZIJ nemen deelaandeé wedstrijden.' onder goede leiding, zoodat de ouders weten,, dat er in voldoene mate toezicht Is. ZALENVRAAGSTUK IN DEN '-.- - -. RAAD - Van de vraagstukken, die het dringendst om behandeling vra gen is dat van het gebrek aan zaalruimte. Reeds Jaren Ls dit probleem een der voornaamste onderwerpen van gesprek in de kringen van tooneelvereenlgin- gen. - muriekvereenüigen- enz. Ook de Volksuniversiteit zal meer „Volks'-unlversltelt kunnen wor den, wanneer Vlaardlngen de be schikking ;heeft: over grootere za len, waar rneer menschen ln kunnen» zoodat de prijs per per soon lager kan worden.: Dit pro- bi eem nu wordt morgenavond behandeld ln de zitting van; den gemeenteraad. Redactie; emmajtfik, r5, Vlaardlngen Ajeentachap Vlaard!ng«ru Cmen w Prlnatererstr 44 .- 'Viaardlnger Ambacht; Merel! na n ll.-J /'/:V Service bieden v l AT ik' loo truk vind van de Vr" K.L.M.■employé's, is. dit te altijdeoo aardig: tegen dje <»#ju\N*t-£6f-:te van je Houden: Op het Passogekantooi.:-beginnen -.-se - al netjes nietiwee woorden te spre- ken, ook kab je maar'een:'heel ?JWm-. U eindje vliegen tirilt en; in de bus'- naarhct:vlicgVeldSMt'.dejctouffeur, je'in het spiegelt je bemoedigend toe;. te lochen ..Service"-heet dat.' - Maar hoe se 'ook knikken en aan 'de pf'\,<)nnnblijft, kmid.ais je met soo'n toestel in 'de lucht 'ett, Op dutzendnieter begonnen mijn k handen al af 'te wiesen; Langetr tijd blies-} ik er in,jmnqr 'dai; hielp] 'niétkri 7 oen deed JJb/Vrk onder' de plaid, en ging, er,,op sittcn. Nóti't dat kan ifr'i' 'jaanbevelen - te wordenlangzaam] l Wamt-] va w je ]l ichaa ms zwaar te. Ik']-] voelde mijlOfo gelukkig 'er zat 'net na te]denken, wat ik nü eens ntet mijnvoeten-sou doen,, toen.', -Kijkjrisè was werkelijk allerliefst de stewardess.elan t hei begin liad se al gevraagd of ik goed sat. Nou,- ik jat best. Maar toen.: ikrihèt] net]] in orde'-had metmijn honden, kwam sy'lmet een op hout -geplakte land kaart'-aangestraald r ],K ijk] me-:: neef zoo vliegen we nou." - En ze rgikte'ptij de kaart. Ik'jog Wflecn. dol lu;t een ■■'■'héélkoude]' kaart h-os en docht even: ;,beri je mal, i k blijf] op mijn handenxUlett, rk< pak j'tn niet - aan."]:Maar te]was f se6] hartelijk eri' aardig, dat ik .het niet over mijn hart verkrijgen kon én ide: handen', dus .maar tevoorschijn] tJZiel u wel, meneerf" Van. ijs waren bb weer. - Maar] ik~~' sprak: „O ja, juffrouw. Dank Ulbeleefd"]' IVant .ook een passagier moét service- bieden. -'é' DEAMBACHT88CHOOL: In.de Jaarvergadering-van .de ver- eenlging „De. .Ajnbach:5Schóoï".;'wer den de jaarverela^e» vah secretaris en pennlngmeeater goedgeketird ;én* de heeren lr. W. A. den Bakker- en ir. A. j A. Kreber als bestuursleden gekozen»/Aan het Jaarverslag; ont- leenenwij het- rolgende.' In 1946 werden 155 leerlingen toegelaten. Er verrokken er 'ln 1946 137, waarvan er ;59>het-getuigschrift 4-Jarige: cur sus behaalden, "21 dat van: de 2-ja- rigecursus.' Zonder getuigschrift; vertrokken 4leerlingen. Vertrokken wegens oproeping in mill4 aire - dienst 28 en om verschillendeandere rede nen 25 leerlingen. d* VOLKSUNlVErtSfTElX Ethel Bartiett?en» Rae RobertsonT het wereldberoemde Engelschepift- nistenduo komt /Vrijdagavond aan- s aande; naar de Harmonie "in Vlaar- dln gen omdaar de leden der Volks- universiteit /een opvergetelljken 'avond.te bezorgen;-;■--? ébr.;j De -füms ult het levert vanide Ko- ninöjlke familie y w-orden zaterdag middag om; 4.30 uur nogmaals'ver toond voor 'V.U.-leden, sryjf. GAEaiEENTE-ZEEVISfHHAL i Gedurende Februari 1947werd aan de -Zeevlschhal aangevoerd 'voor een; bedrag van'-/,'< f 264,602.81 yévtvj. tri 82.183,43)/- en; Wél:; door '7/stOOm-: trawlers *'mét7 f :;B3.851"P82 /en"22'; mo- Jörtr^lem/met/f 210.750,99. riri 'jjrigk '■.-{Besómd:/: wad é;:.aan' Ivérsche/vls ch' f /40.521,05 en ft J-versche/''haring 1^234.081, Aangevoerd werden:' 233kg schelvisch9471 kc -kabeK Jauw;é39000 -kg'Wijting3982P scholr zöT^kg'botïfdsso^krs^ari^ig/kg tong: 774 kg tarbot; 161kg-griet; 300:kg rog.'en v!eet; 10>kgleüg:-én:' 757B80?kg^rsché>haring;ié^sl>é^?|/ Het totaalbedrag van dlt/Jaar./tó Wermedeé gestegen .:étot%fë351.84850. (V j 88 031, 38).\<r - •/Door het s'renge wihtérwéerikwa-; men jm TFebróari -nogégeenékuat.vla-f ertiere aan" de 1 k ^ötKspm)Enmj^|gi§^ Op.een wijkvergadering, van Volks- onaerwijs infde y- kleuterschoói./ te yiaardingen,West Nlèuwlahd.' sprak de heerJ.van Drie lover :»De; openT bare: school".Er werden eenige aar-' dige""films vertoondorér/hef;font-/' staan van' ijsbergen aan de kufit van PATRIMONIUM f GAATf^iÉ/ RESTAUREEREN;./'-/b/ff-if Iö 1917 werden dócr; de varecni- ging,-Patrimonium85 ./woningen ge bouwd benevèns/1/ winkelpand "fi&h de,42e :Vanbeyden'Oaelstraat/J.'/VJ Heeraskerksferaat/enW.Barendszn.» etraafe/jMerhadéook/ihidle/tlJdite kampen met/- materiaalgebrek/-en heef t/jtoem/-s tof ton/gebrolklikfÜIe achteraf j nle t;erg,;ges cWkf:;:bleken:te rijny/C>ok/to/)944^5:/toeh/de/be- mallng^deréijrtolêe ringen bstoptof-sls. aan de fundeering der,.woningenveel k^-aadgedaany/De/v inspee teurKder .Volkshuisvesting/ stemde. - toe,'.dit I le vérhelpen/: en'.Patrimonium zal hu zoo--spoedlgf mogelijk/met'; de.restaü-- ratlébegInneh;/;Dê.i beyronerséhóé vehi m^ny^r^dé|Jast;édlëézy/er/vah he bben,. eenvergoeding; van'2 ?,week« é.Met,5—^j/werd ^êfc^eersteVaeven- tor/van/yzOïZondag v géslageh ydoor1 3VH 3; uit' Hill e gersberg,-Toch waren' de yiaardln ?ers; In f h et] vei d]niét? veel s!echter,!..Maar zhheeft/de fkansen die; zU'had mletfbenutflné tegénstcl-' lülg met. SVH,/ die/ 5ervan :w iet /te benutten./VZCheeft hierdoor haar kansen op/heti' kampioenschap/Vén haar/ af deeling I'zeer. in - géVaarge bracht': ZIJ /.had slechts 2 punten noodig om hct: te f h Blen,' 'niaar/ moe t. mi]eers'/van rZPH-.- Winnen'., en; dan- aeriA'ï bëslissm gs wedstrij d.él. be-; w»7Pn.:'dafc/rii- r^hk; hffpftSón-'/hét. 4'J VI8SCHERIJ 3% mü e -iVLéiBbesomdeff Bios^/Vér-? trokken! K.W^9;* Scheepvaart AANGEKOMEN SCHEPEN f-, - 3 Maart Sherlngham,- Herwlch - HUdlg-- ai Pleters Lekhaven stukgoed: Flonla, Kopenhagen Coraelder.Lekhaven stukgoed;Melrose Abbey. Hull Vere Humber Agt parkhaven, stukgoed: Greta,' Antwerpen 'Burger. IJselh'av:f stukgoed; Torsa Carthagena, Herw" furth Lekhav slnaas.; Cedars BreakS-ct^ Lake Charles'/V]?/ommeren-. Pemls: -1- Taxaco IU; Amsterdam Vlnke Per- nis ledig;Tungea. Moermanak Soe- tenteer, en Fekkes fosfaat - Pemls; Bussard: Bergen//Vlnke i/selhaven visch. J Jetta,; Bergen Vlnke/tJsélhav /vlwb''? Calvin Victory»/':. Hampton -?Roads/S' Kuyp er, vanDam en; smeer VWaalhav paarden;jPrague,^Harwich Hoek' van, HoUand;/Anr\verp.Harwich .Hoek v 'Hollend;. Ingebórg. ,Temeuzen -"Air. Vrachtk-: PernJs ledig; Bataan, Shanghai ^,Wamber*ie Schlehav stg; Marchdalc,Hamburg .van Ommereflt/;?'/ Merwehaven stukgoed - VERTROKKEN SCHEPEN Maart -Vj 1 :Ky, f" A Manoemblng. 'Unbaggennolën BIIH-' - ton/per slbThames; Latla; FalmautH';/.' Prins/Willem :vafi Oranje, 'St. John;///: .Vienna,Harwich;.- Oranje Nassau, Trompenburgh, Londen. kalme-! Zee/, be Wólktelucht.?/Tc. AalKHJk ..tnuto. l -,t« Lóaeeai-SAli— chiba; uitgaand if pass rl-'Ferna&dó"//;' Noronha; Aruba/Li te/Antwerpen Angeja 3>v IJmuideh a Cént; Aam.// deRuyter pass 28 Düngene£a naar;]/; ltoc±flstér;'/' Arkè2dlJkaBSrto^VePa^f Cruz; Amstelveen 1.te" New York Audacity-2 van Èastham/n R'dam; Aalsum uit/S/ te. Madras/Algarve /./i 2 -te Oporto; Arak/i?te Valencia;- Alcyone'28 te Bljth.-'- -• - Beatrix;Margriet - - én 'Bo&glo ri sleepbootenmet' eendok -naar/Boe-/4// rabaja'-28 op 0.48 Noord cn167.43^/ OostBolasevalh ïl/van Batavia; n R'dam. 'alwaar - 25 Maart] verwacht;.; - „J ;Brlt5um,2:van]IJmtildaróte A'dam;.] Boskoop./, 2 - van. /Chilite A'dam; Blomrnersdyk thuis 2'te Londen;, Birmingham 28 - le LondënBan- - tam'23;:te B&t&vla;'Bornrlf l. van./;' Vllsaingen/ naarzee;, -Bessa-* 1; te?./:-! Paramaribo; Biervliet T Van Pary, - tlngton naar Cherbourg; .-.Boer- - haave 1 te Houston; Bonaventunr 2 van Santos naar R'damEecgrad 27 :Vans.Oran naar Perals; Bohus paSa -28 Gibraltar, naar R'dam;,.r Brastagi, 37..van Portland Ore naar.V- :B«6Vgirancliiwqi^^:^^^^i^^k^i /■LCólytto 2E van Dakar n Konakry Cottlca "1 - van Trinid ad n Ponta Delgadci;???Cascade ..I'/teOporto; Ooen?28 i te Kingalynn'iooeta28 :V/g '.Garstbn'jn/BideforiL- |^Delfzijl.:28 te Mlddlesbrop Delft»%.V< dijk thuis2' teAntwerpenDcni 2 van/IJmuidénrai Londen; -Delfsha- 0 weüël ^VaniNóT/óUcyht R'dam iRuyter/1; van* Swarisean Londen iDüivelarid2/te%trito 2 van Vllssingen n,-Londen;,Délta 'pass 28 .Yarmoufchreede'n-Middles- J ';bro;S:Döomanf 22 r,van4'Setev.haar Oran; Dürango Victor^/ 28 V' Phl-"^ jladèlpHl^nafu^lVdata^^é^l^sl Eban/:i/?.vah/'. Londen/'teé: Gent Egret frl--.van/.Eastham-"n/R'dam;/' v -Empire: Baron-,28 ;van Madraè^]mèx0ji: ;R'dam;:>Edm'jnd'.Fanning 28/van." 'i R'dam,te" Bordeaux;; Egmond pass-/*. I 1 Fernando /Noronha - naarMonte-;/ g video; Ebenhaezerivll/te Londen; Eenlshoni 28"te CoWeö.ri.-ri'r'-j'x- i OVeryséP ïe^MaartJ-te Lös; AngeïeS .rorwacht; Omen'.-2.;van Lissabon',n, Gibraltar- Omnj e ',uJ tg aadd "2 van Suezj'rOdysseus l .v/Cadlz m/Neder-:; land-'Oleum 27 /.te SSouthamptong Oli^sa&lr^jtMM^^iCGo^^Qnila^ 2S te]Mirl/^^M^!%ï^»:'' '-'fiErlne' Willem ,IVpdssJ-3 '¥t0 "Alxandrlë ;/Prlma/pflMéi:/iWis6lngén/ h/LpödéötsPöiiib' :2^MtoUlj3entfiaas^ Ah twerpen'rj Peridea; .28:^ h; ckiraqaójiPólyp" V^SouthaiMptoh;-/- Suez^Ponza ?2/vy/Vllsstagen? n- Bil-/: bao-„Ptesto: 27? v„Maryix>rtn>,Haylé;? -thuls^I-^te Aanmelden//BANKETBAKKERUip'ÓHET//^ StoiLIduinfistraat*- 4flAschledam,4!Telef<toaésNo?;i*6 te -h;u u r- gevraagdste 'Schië$lm^^?pjjgsjï '/yLBCER DES -VBEILS. |ifeËÉ8)8SlB^iMlB6Hpf RótteMBtrÉ* MeVr»ïCapi;tvr 9/tot 4é]VODdèllaan/57iA; V^./:kioderaafeM/iè;;;:: l/'pr/? motorrtJIeUrren;? bajc/^Béemst iö. Mb WèggëlöopënV/gehëel^ pincher,/" ongeeov luistert// SiBJack/^DraBf StrahdM; Ittllbht 5 bil^.Kóóyinahj/éJ ?Bqui^n^raèt]n< kantoren s.scho d nVte^houdi :/'c^VrAa^d?éehi'lrilfw'ds;;brjMj'd-. ^DdWferj^Sf^nmke^Jonieri:? /Gcbrs/v/d-Krogt/^HroeréveW: BEN/WON IN «MKi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2