B Ill O tm I» Boekhouding van dagelijksch in Rotterdam Vrouwen willen evenveel - verdienen als mannen GESPREK bij een Londensch haardvuur A. ^pEN.ppOLAARP illSlfilffSUff «wSmpraB^aaaig Sm M m is i - m&lifeli i - !;i} 111® W Jaar moeten de Britten van bui»eigen uitvoer/ kunnen léven? Om dat te kunnen doen,? móetelk -werkman T 5pet.rnecr. produceer en dan in. 1938. -Datop zichtelf is. al een wanhopige taak, na A S jaar. óorlógsgejakker?Daar.; .?-;'?bovenop komt/ het? gebrek aan werkkrach ten: er zyn nog ruim - eenfmlllioen man onder?:de wapenen en ;ien half j millioen- ln - munitiefabrieken? De gewapende; vréde van'vandaag; breekt de Britsche productief van morgen den riek.? Doe, daar den ont-; zettenócn hulzennood by?, én;,?als klap op den vuurpyi den kc'lennood. Zonder- kolen staan deBritsche fabrieken stil. zooals een groot deel- vandaag stilstaat" II^S^-EESBSSSlllSill ^e'X#fxxi^8«wi?®iiSsï! M Rusland wenscht vrede, zegt Duitscher die 't kan weten DE MAN- ÊM^Sb6ê§S& -Tweeduizend patiënten wachten op opneming in een ziekenhuis nRBT.r**t de telefoon op-di*. melding, Een broeder la «Idè'Ju- neemt den hoorn ran den haak: „Met den G.<W;Pe broeder no teert de woorden, die aan den an'derenkant van. de lijn' met op gewon - den «tem worden «esprokenman onder de irjun. Zaagmolenstraat bH Zaacmotendrlft. Slachtoffer zwaar «rewond. 8ne1 maakt de broeder '«*»- aanteekenhiff ran den tyd van melding- en plaats van hét'oiteelnk. Hij geeft sftnnotitie door aan ren collega, die een UJst raadpleegt met Ae ritten, die de negen xlekenaoio's van dtro G.G.O. op dat ooeenblflc ta de stad maken. -V X;V?x# -•••• G.G.D. krijgt nieuwe auto's Ah, de au*o van' broeder Tiisma is wö'.gem de. lijst om even over half tien uitgereden naar het Bergweg- riekenhule om een ontslagen patiënt ran daar naar huis te vervoeren. Xven lo'er heeft de broeder verbin ding met het ziekenhuis. Broeder Tilmia moet. als WJ by het zieken huis arriveert, direct meériJn wagen doorgestuurd worden naar de pi sa a van het anjfcval. De broeder krygt rijn nieuwe, Instructie» en even later is hl] full speed opweg na&r->.de Zaagmolenstraat. Daar is he' /zwirt van nieuwsgierigen, maar hit den tramwagen, waar het slachtoffer van de aanrijding op den grond Igt, heeft de politip.de s"raat vrijge-, nuakt. Byna eerbiedig "laat het aanrijding heeft de politip ."de s"raat samengestroomde publiek den broe- .der. en den chauffeur roet de baar passeeren. 'De Met den C.C.D.' aïs V.broeHer' mee .(Slot).,' man is er slecht aan 'toc^consta 'eert^de.broe der. .Met rijn vernieger-diplo- ma s, Aen i B. die elke broe- dor'van den 'GOD. moet bezitten, en a«jn dik wijls Jarenlange .ervaring, is hy wel In staat - een voorloop lge diagnose te stellen. Linkerbeen op 'wee plaatsen gebroken, - zware, bloeden de hoofdwonde en vermoedelijk hersenschudding,, is rijn conclusie, na het onderzoek van den man, die voor dood op het plaveisel ligt. De- ch^jffeur,;die in het - beri* - ia vwn een diploma EHLBO.. helpt den broeder by het aanleggen van «en voorkwplg verband en het ondersteunen van het gebroken been roe* behulp van een metalen korfje. Dan wordt de man voor zichtig op.?de ;.fbaar - gelegdx enXde. riemen om rijnt.lichaamvastgebon den.- Alles- gebeurt- rustig, zonder 'n enkel onnoodlgi gebaar óf 'woord: De port lerfen klappen tóè.T Nog i geen kwartjer na - hef- Ongeval - is - dé ge-? wonde in het Bérgwe^ekenhuls? afgewwrd.;?is;lnzyh? .«rlFtenboekJe"; heeft de broeder?: hettransport ran den- gewonde noteerd.'Volgende V Mjwfeyvolgende? rit! Zoo gaathet. x, bijna - onafgebroken^ door, van /des -->i';,roorgens echtétot? des middagsvier? twr, warneer hy wordt afgelost.' - ^Broeder: Deelstra' vertelt nieuwe ziekenauto** «gtx'def/'bwx'S. n .'#dè?£ afdeelbig denG.G.D.als 'de,?&aan nooMg Bedstra, wy j.fn xtfn Mgènoverv hem „Daar wordt van/.'de.- '.wagens! «Cn^seonderweg.' tnofordlenst van dé wat; gevergd faT;dag>"'.nlt 'ervoer^;-eh. inte-doet waiwna'zegt'U. Maar toch" looit van. - ongelukkken met :pjaU«t om ;:éeC|n?? »t*nd;^fo\handen; inaar «ra *fln <«èy;ongeièhffit:voor Xhtk i vtrroer^hrim^rieteëy^éh^gëifon-' •I den.Gduldclg Irannen we 'aeggen, dat -. hët#'ta:Xhët'"- voornemen "ligt,: bhroenkor* Vtoldenaankoop .--van, dertien moderne ?<-. hleuwë zlekcn- ..'a^'Bi.ovftljte-Jfaan^'j'die straksde - oude, versleten V wagens zullen tiver.-? S'->v,,Oude ■hoor,-Je: now - auto's van den .'„Geen wonder", antwoordde? ?B«ls:ra,':;T,wact:-;ïbcze:.'c3iauffeuTs: zijn allemaal primaX?rydereSïfZe? worden geselecteerd iuit? het rijdend ■^.personeel - vandengemeentelijken, - vervoer-enjj? mó'ördienst.X.Eèn£Gx G.D.- BAito v. mag ".in de - stad'*.-boven de maximum t snelheid iryderi.'wan- - rveér er haaet by''eengeval-is( maar ^ni^^lI3éem?éto:bèaiyL?waaf?by; een intensiefverkeer zë-6 weinig ongelukken gebeuren t Onzechatif- fewz-rydenrwatKze' kunnen.-'maar nooit jtüllen rij .-hétJ'aevenivan^een patlëntXjtaX gevaar?-; brengen?: door roekeloos ryden. Trouwens,Vide; po litie komt- hen - op alle mbgelyké wyae tegemoet, 'doosr waar-?daiv.noo- dig is, den? G.GJ?.-auto's "roorrang te wleeoeri." v- - x.Op het bureau ligt :'éeh stat>iel^ boekje®, de riitenboekjea X van- de ■broeders, die deze na beëindiging van hun.dagtaak:by.hün ohef-in leveren. Tezamen worden er onge veer -;d40rit en per 'dag gemaakt door de zeven .wagens op den rech ter Maasoever en detwee,die ia Ho' térdam-2iuW - zijn- gestation- ->.jv k" Spokende cijfers Op papier iijkén:. ie zoo' nuchter, decy fer® In de rubrieken,waaron der diverse? zieken- en gewonden- transpor! en rijn gerangschikt. - Het een boekhouding' van dageiyksch leedenellende" in - een' 'groote stad. Alleen - de; rubriek";.Vervoer on:sla gen patiënten" wëktXblJJdcre ge- vceleös: x:' -:; - •„He- dagtotaal onder de' rubriek „Opname ziekenhuis" zou?stellig nog hooger rijn, als de ziekenhuizen in Rotterdam nieizoo'n ontstellend tekori - aan bedden', hadden",- zegt broeder Beets tra. ..Gaat U eens mee naar broeder Hu Lz Inga op/dft mei- ding, dan kan- hyU 2e Cijfers eens laten' zien." J. Op het 'bureau ran de jnddlng, waar een zestal broedölTaAgdyks bezig k de meldingen op te nemen uit te r werken, doet broeder Uulringa ons letterlijk en figuurlik een boekje.open. waaruit het ruim- fegrbrok; hr de Rotterdamsche zf«- kenhuizen, dnldeljjk blijkt. - Voor *t on-lcrraait van breukop'ratto wach ten alleen-al circa - SOO mcnscben op opname In een ziekenhuis, flct aantal gevallen van vrouwenziekten, 'dienfet behandeld kunnen worden wegens plaatsgebrek, is nog véél, grooter. Sonjg laten Rotterdamschc patiënten <(ch in ilekenhtilzen in. Utrecht err^élders; opnemen, omdat zU niet; kinuien wachten, totdat rU In Rotterdamaan de r beurt ,'rzfjn. ;,U 'kunt wel begrUpen", zegt broeder Beets'.ra, dat wy,';;2obTang. deze; zorgeiyke - situatie? '.voor duurt.? deopname in'?een .ziekenhuis?'aan: bepaalde voorwaardenhebben :'mo e~-. ten onderwerpen.?? Zonier^ftanVraag? van? denhUlsdokt€r„.?by.-'dén-; G.G,D,> wordtv: geen- ?enkeIe:?pawën6^;.in'?«CD'; 'derg.irokenhxilzen? opgenómen,'??Dan nog? beslist de 'con'róle-dokter-rVan den G.GD.xteh huize van?'den?;.pa-? Üënt: of-.v aan - de /Baan v over?? de op-/ name." Het behoef li geen - betoogdat op den huisdokter',; de a. zware." plicht rost.?? om objectief te t 'zyn bij. - het stellen vvan de-;--diagnose?by ?rijri? -pa llën fc.;? 'Hetx zou bunnenvoorkó-' men;dathy -. Jn -ziektebeeld ondCT-': kent ren hU ,;teIaat.:? bij den ?O.G?.D? pm.rópnamevtin'iieen;'riekënbulsTver'» LENTEBÖjDENOp boerderij -'bij Geld-errn<iUen .werden drie ïiint- gebou n ENGELAND KIBBELT;: LAoetén mannen en vrouwen, die jeïutecortigo tet tv? Y Üébben.- evenveel verdiénenV.'ziehierde -vraag,die 'vooral in .geland,': waar zooveel :-yrpuwen; mannenarbeid' hebben-.-verricht;^ gedut enden' dén oorlog,öpni eïï w? in;, het'^ymld delpuh.L.-, dér,* b el an g-| stelling ls geraakt? Wat doet men ln 'zoo'n geval?; Br.-wordt: oen commissie benoemd waarin hoofdzakdyk mannen'zitting nemen., men bestudeert het, probleem gedurende twee Jaar. men ontvangt schriftelijke adviezen van 184 personen en bovendien nog eens mohdelingen raad van80 knappe' kappen.'Dan eindelijk brengt men een rapport uit! •?-• ''- VNi'- 'x 'Overigens met' het. eenige gevolg, dat de drie .vrouwelijke leden van de commissie heel kwaad wegloopen en gezamenlijk een min'- derheidsrapport.. gaan opstellen/ cmdat de .kxmclusies van de com-^, missie in geen enkel opzicht gedekt worden, door de feiten". 'Een grap]e?;.Wel neen dit is werkelijk gebeurd -in het rustige traditloneeleEngeland- En als men het rapport van de commis sie-heeft doorgenomen. kan men de woede "van de leden van het vrouweiyk geslacht wel begrijpen. Ook-.als Nederlandsche man. nietvage-tegènbewijzen'kwamen; verklaardG dé.-cormhissie. ,.ln-twy*. fel - te -verkeeren" -,,zonderoveri gens haar conclusies op eenigerr lei wijze^^randeren.'-; '/JvNiéts? beters rie 'doen" >SeL S - wXX v •'Waarom ^zi^'nTet? Naar-"' aanleiding&vaa s een s= berlch' - 3 in? 'ons blad,? dat- van de j lichtingen? 15 41 iX'lB 42 s ehWB43,T die sullen ;wór?; den i ingcschrëven^ ïde?- groöte massa? .-/niet"anders 'dan- in. géval vannood.; :^totTwërkèiy kenrdlenstS 2ai?I?wurden -? Ve^lich'i-'.'sehriJfE: een? :-abonhé ons; ^MAc^teert^nu^-ihétjjNèderlands'che,? - volk'-maarr zonder meer een-derge-? HJke"-* grové:onblliyfcheid? waarom deze;lichtingen?niet:en andere; well,; ïi chet? dan -/wel - voldoende bekendi? L^';'datf ér?ïdüi2éndéttP (alleen "I - in?*.? Den- ...'-Haag1 al 3000»'oudere onder-officie-? ren reeda geruimen iy d donder f de1 •/wapenen zijn. die grootehdeels? een functie in de 'raaafcschappy bekleedr den of een eigen zaak hadden 'en HU iGi-voor.Keen? zéer/'klein salaris wederom -in-"militairen dienst -zyn? -zy/heb-.' ^bën?2elfs-:nög?geèn?Wezeggihg: geh'ad - /én die mannen beginnen Als zfjmep - 34-35-36-jaaif, eü zélfs "op hog oudeV 9. rtti-? lëeftydl'jwëèji^la^iét? bargêrte'éeös tenigkeeren In'/hetmeeien deel/van' de/./'personeelsaanbiedlngen wordt immers- als/leef lydBgrens,; ten? höog- ite 35 .Jaaf?ges'eldi X XThriis1 bebi^ö?^5j/»l^mh??ae?"dienst-? tlge^onderoificfeben */nleta;?: te? C-maar/zy worde^- haidnekkiv^ Mdwgriyke j- onbil iy kheid nu .-óp - geen? M^kélevwyaé: eeav einde- te 'ttiaken?y--j .'.U/rietj zelf' op-'de' bank1;in? de hal :.?;al V. die mens chenj£rifcteh££Ze; heb bert allemaal .haast '«nbeschou wen -;hun eigen /ziektegeval "als - het?: belangrijksfc..Maars'el,dat? wfj ,:den? laatstgékomene om de een of andere reden; den voorrang zouden, geven, U?;roudt:eem?:-.zlén;.7/at;;:een:herrie; er? dan vón' staat tnoe'en?hard; zyh?'ensieder: op?'rijn ".beurt :?.helpeiï.;? Maar??dan dienen wdi ?-er--?ook ?van'; op,, aan - te kunnen;-'.:dat/; hetbiet, keén'.f Bpoed-eischende?? gevallen ^.bèr'.; treft,? waarvan de. behandelend'5- huisdokter óns ÜJdig ln kennis" had Hard"-;V moeten dë breeders %f en chauffeurs v'/yan ?den-;"G.G.D.;?zlch' dikwlllfif.tootten. "maar??wanneerv.on-, dér jdlt: döOt -de -ervaring én. routine oovelpE-de- kille pantser.geen voort-;:, durende :?bprechte drang tot?-;;hulp aart -'de lijdende meiteriihsfd; .aan wezig was, zouden" .mënschenftls broèdeij/r,Bëé' tstra? ?C?zaltg' méér, -dén veerMgJsar In /dienst '"yah" den-:.G; G;D.'0.'/hun:-r! menscbhevende,imaar tevens verantwoordeiyke ..taak', niet dagelijks met?zooveel-;?él9fa: en?: op-, gewektheid;?.kunnen vervullen H et schreeuwend té kórt pun sielèen huUrulmtiinï Rotterdam faiaakt -.veh bexpekeh :aon dev^^ninq^diakéli}tt otn een plaatsje voor, sichsclf 'of een STERKE GESLACHT WERKT TEGEN! De commissie heeft overigens wej iets toegegeven:."gemeente- en rljksambtènaren cnonderwijs- krachtéri van'?..beiderlei, kunne" mogenwèli het2elf d e;-.ver dienen. A4a&'in;?da"-lndustri^^at'?;d^ Als' men eenpoging gaat doen vrou weör??? en? mannenarbeid aan élkaar. gelij k.te "stellen; moet men om??të?sbëgihneh?jéeri^standaard; hebben V om""' diegelijkheid -,te. ren??'commissleIeden./:'vreemd?-te maribeiivrpéréni? Bij - de'gëmeente^ ambtenafen/enir;' spreekt hién >r; nóg-;j>ari; i dat/-„gelijke;-betaling mogelijk ;is/omdat..de mannen en brouwen i,.prac.Ü5cli: .^hetzelfde. even goed-'* Maar zóodra?*het..over fabrlekswerk^gaatr.wordt de tan-, 'daard/Plotseimgi/geheei/rtnders:: ,,Gëiyke:'betaltag:'Ifi?slechts?mo- gelij fc indlen.vrouwenprecieshet- 2^I^'/Wérk;ïonderi:ldentleke?pm/: standigheden^zoudéj^x/kimhén: doen als mannen." Misschien zou dat "nog 'aoo 'gek nietrijn. als onze commissie er niet achter had - gezeLc^dat ménbij bêschouk wing vah:;deze>kwéstië;?niet??haW abnormale tyden': ala een - oor log moest kijken.?;T-.^/1? •v|Toenrontstakende vrbuwen pas rëchtlin'wo ede,? wantrij .hèriririe- ren.lzich - maar tal ',te - goèd,-Vdat de'iminlstef^iyajiArbeld- Bevini lh dien tzélfden? oorldgj had??gezegd dat het- werk«van -denman vol- Iedig -'dooi*'de.v.vroüw -,'werd ver-;" 1 Maar dat was.abnórmaai. zegt dëcommissie; .entbövehdiën i.doen vrouwen? het werkniet éven goed Ais' het pf echter op Af n komt 'daarvan voorbeelden te geven; verschijnen ?in-het, rapport :aller- lei vaagheden .'/Toert dahook?;de^ .'ör«^&.iiitgetrëdea'-5 (wrpüweljjke^ comm^rieleden?meL?in?het/minst n de buurt SJiOTBUGmnnmnnt* -j /J'jr VninmniranimBBmia 1 herkende hem %die vandaag pjh^TiorUekê,^ t^iHeralr-/our-ri^/s/ié^ë/^x I ^priéven"'J ml^ Engeland 1jr-; ■1-1^:^ Het Paroolr beginiX V/j:| ^asrrmitfnuuifHimunuiuftmmmRwmnmiutuiumiuininuiTf van?? Churchill faelpen/, datrAfden? ?lmiriitén>s^tjyoc^.;ons|héètt;,ó^ ^CEEN^yiSSCHERSLATlj N V?l^. strcnge .Wlutèr 'brengt voor-, s«^?t<^^htótfIoUtèr,|narigheid |tt^^«a?inéé^all±»aró?hi'ètiVöö£ ^Mwret«)kte3!5bengéla^,$ft,dié? ?|^5ljö|'^^ü#;fê;schUWen'i#alsj? rtèt^gé^^gUhtftl^p;iS?i?omt:het? jhetsgèty ?ïi3??'ihd w-dftöd?/ gunstig,?? ;*ant^d«^?het?striJkèn;?der?stUX igëüylttïdé 7.Maasïo.ls ?eróp fde/ri-?; sP^eafSé«:^fctèi^e'f?drift?;ont/? .^^^vaartepët?:é^j:,vltechen"/ ^|fö%ri(jnï/6aaöat5d«wi88fth«i»'^ fSl^iaarMaëMdevért'^begéyèn;/. ^iM^etó^êngélaairsi^alét^nieiiiï r?Sg^yWcalléen alitevVenlo, him?, ^heproeven'^én//vangsten? ltÖ|g^a?^fd^?;7yrtfhéél^| Toëh-t'.- aldiis--?: liet' argument ;mfiar de,-vroawen doen het .niet zóo ~g"ped";\min i'of-meer van', dé' baan was, .TvohcL'de'" commissie weert wat anders! 1' c/, .Wouwenzijn"llchameilj k'--niet-- stérk 'genoegom- in'dustrièel .werk. te f doen"ten' bewijze>:?wamwan; meWeen'-medisch; rap port?-'van?v 23 J aar oud overlegde!; .de^mln-:- derheidscommissle? haaldè er? een: aantalmoderne"' 'ar tsen bijdie weerX precies?r-het:?i,tegenovergé; stelde^éwèerden^^g.^^^ ^,^a"'./zeiden;,'?de;r-mannen'VJtoen weer, ,j3?aar-de 'iware Industrie dahA daar? zijri-:all erlei^imachinës, nenfbediertenJVDè'.vrouwemhaalA denérïéen* teclinlsc-h L,expert?by /Als bepaalde werkzaamheden aan apparaten" èh' madhines,meer kraöhtc?"yereischen.4dan ..vrouwen bezittend; zijn .deze machines? on-? 'juist geconftriicerdi Maar bóvend f eri r izëggën de' vrouwen A volkomenterecht.'-- 'dat gelijkeV betaling ."van- beldé - gb-? slachten héélemaal-;nlet ;';betee .kent/idatfdè/vrouwén.'nu?.beslis t- oofc: in tdezware industrie zullen" Meri-.ziet, het: jae, commissie kreeg' het nletgemakkelijke Mcar het'^werdnog^ergery* tóen «dfi vrouwencommissie on tdekfë^ldat er zooveel mannen? werkverrich ten, "datvéélbeter door .vrouwen kon 'worden gedaan (bijv. Jn de textielindustrie)-s. X#iWaaroiri zitten- die mannen in onze banen en waarom verdienen ze na ,-.wc3 mannen-salarissen ??"- Tf«eu 2v s d.« cbmrafssie het dom-' ate'.^'dat)jzé^mogelijkerwijs had kunnen zeggen^JBr'f is Avoordé mannen opvhet rtogenbÜk niets beters s te"'rdo6nye*n^flJs\',we^,ae vrou wen-Ioonen;zoudën|. betaJen ontwrichtend weMde"/; loonstruc-^ Op dat momerst «tak een ware Maar.' met datal: is men nog geenl stap i^verdër/. g^oménl"? de strydVduurtTVWrt.^ln;: Engeland/ Voor ccn halt pond spijkers !?ifknaar? stedelijk; 'theater vkn Ahnaberg(Saksenlaat-,toe- ?achouwerstoe?, tegenbetaling van,geld of spijkers?>? f-XEen?' half l?pónd .Tspljkërsvls voldoende-?voor|éen?plaais- Het xtheater^heeft de -spy- kerrirnoodigo/bm?v decors te vernieuwen/ en;? te.xepare eren IK liep hem achterop:!»? Jj.vanPiccadilly fen hérki ;,vaih:-achteren»Xop? tien pas afstand;; aan. zyn «breedsporige?i manier. van loopen, éh/ aan> het lusje; vanzijrt -overjas/'dat" boven "zyn wltte boord- je /uitstak/?; Wanneer hy aan ./den wal was,: probeerde .hy or alty d ials reenr.;zoogenaamdev meaeer ?ult-?;té .zien; en dat, /lukte - hem /wonderwel, 'op - het -?.'.eeuwig, - omhoogstekende 'irWan'Jdër- Merwé, éérste stuur van den"?ïMaal6troomyATk-;had,?hem?In gees vie.* jaar -gezien. - ^t^Salü'^/zei' rik, .toén'-5 ik 'hemIn-' haalde. ;.?Alles goed?"^j;f'Y< Hy-keek opzij en gaf, me een tach vol witte tanden..*. ;.Ha, die ouwe leugenaar van Radio Oranje, ben Je ook weer hier? O, woon Je hier! Nou.ik heb alles overlee'd. de mijnen en de onderzeeërs en de terugkomst in Holland. Ikbegreep, dat lk gauw weg moest wezen.-,want. rij .begre- pen na vyf jaar niks van om. en wij niks vai hen om het nou maar eens netj'.-i: te zeggen.Nergens lang biyven, dat ishet beste, om met iedereen- den 'vrede te houden. Overmorgen ?ben ;ik -hier yok ,weer weg. - En'.- nou Je toch hier woont, vertel me 'ns, wat is hier? aan de hand? Londen .ziet er uit/ als'een afgetakelde Kerstboom - een .'eind na Nieuwjaar een stelletje.?: ouwe; kaarsstomp? es enverder, alles ver lept;?- En ze - schijnen hier ook x aj allestekort tehebben S^behalvé lange 'gczichten/Hebben. ze nou den oorloggewonnen of niet?'\"rp „Dae?rom: juist".'-?antwoordde -ik paradoxaal „Maar als Je er het ff] ne vanwetenwUt.-lees dan maar de laatsteWitboeken van de Jte: geering" p, i1 - T Hij3 chraapté zUn - keelmet een grom. „Je weet;, dat -ik van zware kost .houd by 't lezen; maar: off lei- eele paperassenleea'. je: als: eerste stuur aan boord? genoeg. Vertel/het me liever". Ik riam hém mee naar huis? .Via' twee pikdonkere ijsglad de achter straatjes, die hem de opmerking ontlokten, dat-ie voortaan inet dien ij zei -rijn rubber zeelaarzen aan zou houden? kwamen we in ?jns flatge- bouw. We gingen zitten, aan weers kanten v- afhet'haardvuur, be-., staande? uit - drie-gloeiende stukjes. ;steenkoo'. -J a \W1J rijn zoowat even oud. niet- \,?YY waar?"begon'":lk. herinner je jè. dat we op; school bij aard-, rUkskunde de politieke .wereldkaart voor ons - kregen Die - was: zoo wat ■voor; één-' derde róód gekleurd; en dan stond onderaan f ach ter een rood rechthoekj e„Br 1 tsche ./erèld- ï-yk/fEn? ult?';de rest, van de' lessen kreeg:?«3e|hëtidee,-'dat?3de??riritten fde-grootstertkolonisaterem:: yraebte vaarders?: ert?; .kapitaalbeleggers van de wereld warcn1?.tet..L--igel!ina;.op ?Sc\attën:/yan,steenkoolwas if'ge- bouwd en - dathet goud.--.het zwarte 'en-het gele,- niet-op koa. Dat was" d'xJyéL 'toen potidrblljetten-/.hét 'beste X tetemationale; paspoort Engeland ..van 'f-de Forsyte ;Sftgft'.',«> mompelde: yan? der.. Menve,. ,en van Kipling^ '^f^èciesï-Eö. -heruinér^jé ï-teaaat; Sóames .x?T?het e indvan? de ;éór,-. eyte i Saga frijn,; ouwe kindsche oom Timothyr opzoekt, die op ,rterven \"(EnTöf! f Dan -fwoorspeltdie?óu««re •aartebetegger;dat??Coiispls als'-znaar? 'Is'ge?jeurdf:Sinds .-Timoithy Forsyte doodging,?"eamen?met,de :héèië 'we reld van de.-orsytes,;Z).nde?Brit- Eche Consols steeds maar? gezakt/ gruw'eiyk gezakt, in noteeringen rentevoet.*- Het Engelant" ??aa Gols- wbrthy-^^Kfplirig^iA-dóod/;De.?ï-^ 'rnanCier-vtui? den 'schatrljken-mid-, ens tand - en de bard .van het lrh- -.rium?zijn? afgelostdoor. fPriestléy 'üe?,Verdediger.:van den? kleinen" man ?ert?' dc.or:-Koestler,?:/;?nvreemdelln (f dië^denAEngèlschmanilzy^^feilm ?^jipit;^Hel/;Britsche? ?:.w«eIdrUk^>sf nog'?? steeds roodi(j: ge- kleurd:kaartteekenaars '.•.zyn.??ach'x ;terlUkétXen:?;/ conservatieve -..1 f.den. 'C -oot-Brl ttanje .heeffe?A yn?:: klnde-?* ren f' groor.geb rach t ^met. zy n'el^en X.'.Eti"- nu.:*'viel van der Merwa in, ..heb Je, als "Je :in Canada en; Zuid-, Afrika' en Australië: en. Nieuw? Zee land-.komt,- den Windruk. dat. ?ze daar Engeland'en Schotland- als de bedaagde ;-K ouwotjesbeschouwen. „En hoe' die'koléónóód komt,, wil ik Je wet vertellen'', zei van 'der Merwe. terwijl hij opbet stervend; vuur wees. „Want zeelxii' on mynwerkers. hébben honderd jaar lang ?in één schuitje gevaren om. een raar .beeld té:-, gebruiken?'; Boames Forsyteen 'coiaortenhebbenfaltyd in de.ro-; zigé rijkeluiswaan geleefd,? dat Jtm' Pekbroek voor een'; schimmetje ,voor.-/jte" varen; zou.. En? net'zoo dachten ze, dat, zoolang ér kolen' waren 'in? de Engelsche - mijnen, er ook altUd bereidwillige kabouters zouden zyn,die er fcrotsch' op' wa ren, onder fdenf' grond te mogen leven om deheeren: Forsytes voor- deellg kolen te bezorgen. Als ze zi- iicose? kregen, 'gingenze;op den slakkënberg:en - dan kwamen? er vanzelf: nieuwe kabouters.? Maar- er komen-geen?> nieuwe kabouters meer, tenzij.'f;:?/ Je" herinnert; je '„King?coal" van /Upton-' Sinclair?? De' Steenkool'?-bailalleen r; toning blijven, als hy gedolven wordt door Koning Mijnwerker.? En; het'Is niet genoeg dat -. de nrtjnwerker de ge nationaliseerde - my nen i,h e2lt, want daar gaat het. nieuwtje gauw; ge-, noegaf;:; hij? en zyn- geïin moeten ér? goedvan kunnen1 komen.'Br wordt aan gewerkt, zeg- Je?-? Dat te 'een troost, want tk moet Je eériyk zeggen:, ik. houd van dit land :.en van de menscbeiu 't Doet me;-pyn in m'ri hart' om hier het levenspeil: eiken-? keer Tte". zien zakken, terwül ho t ln de f landeniX die Engeland hielp bevry den. ?- gestadig •-' omhoo g gaat,': Maar zoolang "de wereld door geldbehee rscht wordt,-?é /CHijV stond 'op vén-'narn 'afscheid. Ik liët::hem??ult ,met':'€eh?kaarsje.. Bij de?';dèur draaldebij zichom. „Bllj.r' dat ik rhier geen/.minister: hoef: terijnV,??2el hy - hoofdschud-? dend?; „Neen. dan maar lieverto den sneeuwstorm- op eenverijzeid -• Hy verdween door de klapdeur.? Hetlusje':1 vanrijn^ jaskraagstak ?Mttigf en vyastber adexuomhoog/ cier2fvatiS j ustitJe/xééii^griffiérv vÜ f fgetuigenfen ;eënlverdediger?-_ dat/iallemaai ;XVóorS: aie]}Xêóie" Koos,* "dieop f een Zaterdagavond in'feenv café aan'ihet- Zwaanshals, ren en nog£,èeh>^&ari'.vnèriden ;n^g'iëéa^g!M^èatilër^B#C men drinken, maar Jonge/ Jonge? W'atlrtvrmidaar/eehherrièivaj^ VNoü'- w4sxhet?xal';.den heeleh avond een béétj e? rtimoerü^géP weestSihlhët ?érfé.>;I>é;$tetmnin'g was puik/ sommige ^bezoekers hadden'? wel /^rij?in;een? dansjè%< maar - da'ti/inocht :.ïriét'?/ya6;|'deh^ kastelein "en !t =was. trouwens teri?;. vól ook,r- maar "toen ze'erinbgV^? om - stondenyté'; zeuren" kwami- Koos inet -ztln gevolg door.'de x deur.''r-5Nou wordt het'zéker.te-.Xx druk. .om';? te dansen, riép. èea'/f/- soldaat teleurgesteld, kijk "daar .AT; eens,; daar,:komt /éeh^yerbulOT^^p gen", .?.vol binnen. Dat sloe^op - Koos - en «-* de zijnen. Koos"1 ging r rustig ritten en als duivénliéf-M hebber? begon ,hlj ?.terst"ondeen'? praatje'met'"een' anderenvdui-TA;A; vensportman/Over hun. geljefdé;^/'--: vogels. Zeg nou zelf: kon het voedzamer? .Maar die,' soldaat,.ïftjs die,;Paul.- een jeugdig??-rechiut'.rf^; vervelend brood dronken,"zei? in- x v? eens wat hatelijks: laat dié. - ,- vent toch kletsen, -riep hij,? op Koos",'wijzend,'dieis--.toch>gek:3'"-'- r Toen' stond Koos op en .wandélriX-:?f dev„naar, bet-tafeltje waar Paul de - soldaat en Jan,- ook' een'?sol-,/?' 'daat, achter -hun'lbiertje zaten.V? En hij -sprak:',—Weet Je wie- hier gékT?zljn':- jullie rijn gek omdat L; je die;" pakjes draagt Deze x anti-militairistlscbe"- pro-X-;'/-.; paganda,'natfr Paul niet H1J\ p spron g o v ereind en m aak te j zijn*# vif koppelriem* - lós.'? Maar"vóór "hij daarineé'. klaar ;was had hy,?yan#'^.. Koos een paar draaien'■om-?z,hv^;;t^ ooren ,tepakken? die? nogal?,aanXji: kwamen.' A?lle tanden? en;kiezen?i.?-;; van den soldaat'stOnden.los;enTr;- bóvèndien? constateferdéde'r"dok??? X ter in'hét .ziekenhuis|Éiitér|eèn^ kaakfractuin:.'";-Ku?ri?asSdé'?||aa^^i aan wie ze nog? wel respect :en een ariiyn?? van??kmderliefde?"?,schuldig zijn en dlkwyIsm«U-;?da?h?:iee»: schlj al0~- maar daar ;snóud£.Xbét; "ook/.mee ?op;. Verder. ;»rillenAzë? op "elgetiXbeehen ?'staan.'#In'#c3anfJ" zeggen-ze ronduit,xdat^zeX d. /rechtrrip;vhëbben,:?,;y.'ant/iEngeland schy at zwaax:by ze da ?v schuld ë^lk^'scbafrolde-m: een?dossler? met knipsels en cyfere '/V.Héb? Canadee-.' sche crédiet-: aan Engelandis -300 miilioén.pond,Engeland 7ie ,fmtlié l250. irtUU<>en.Xpond -: sohuldig,? ?er Egypte 450 .mil!ioen:pond. De schul denaren vart vroe gerzyn;--? scbuld- elschera- gewordéK; Hoe komt;dat?. Alle Xlschatten,X dat i?hét ^Engëland van; de XPÓMiytes^iverzaiiieJd^hadf zyn/'er in twee dure: oorlogen glad dcorheen'gégaAm Zoo heeft?het.En-: geische ieger.:. da?', laatete-'vijf /jaar alle? Engelsche beleggingen - in Arr gentinlö 'c^gegeten./ in.? den - '.vorm van Argentynsch ,comed-beéf.': En geland heeft rijn overwinning duüi^ moeten'-betalen,:zoo•duur.'.dat het' vandaag 'op^AmprikaAftschcrédiet :injóet?/jlévêjfèv?Tabak. machines, gra&tt? grondstoffen voór de Indus-? trie -X::,het/: kómt - allemaal >?van overzee, en alle maal, op'den pof; .En binnen-"anderhalf/: Jaar.Ajd:»dlfl 'h oof schoon op.'", "XvXb'/'v, V wafc- dan," want de Aróerika- ,nen?"zyn;2oo'hard. al5;.een,spijker, enze zullen/ hei/sch' geen tweeden keer®eggen: TiWIJmoeten het lartd; Aardappelen kunnen./' door./ .ver- scbIlIende:'/':i?overerifiiykei??",rieJtten worden aangetast? Dit--' gaat'??- ten koste ?vah'do: opbrengst ?én,'de kwa- Utelfc: Daairom gebruike men s fceéds? ziektevrijeJi'ipootaardappelen,die? onder .rontrole? van'?den;Nedt rlacd--. schen: 'Algemeenen - Keuringsdienst -?(N^K)xzUn'/geteeld ?*';ert?ln,:ge^' plombeerde zakken ïmei.-certificaat' ln den' handel 'zyn; Deze? zUn'steedA hun prys waardTNimmer-- gebruike men:? ongekeurde pootaardappelert.- .Want? de. mogehj kheid beataat-dan;? ••dat; ze afkomstig -zyn? van planten, die dóór de? bebféffMidf//riekten zyrt'aftngetaBt.'Voor?de,':teelt'?vwi- 'sjalotten:?; gebruike? men,?.:.ook 'luit- 'siultendi/ gekeurd poo tgöed.',v Vraag het^uw.'leverancier!## X. mlr-schien;''veel;nxindërr'ingewto»? keld ?geworden"aIseènigé ,bezoe-r; kers' -,Koösniet onmiddellijkxx vastgegrepen hadden.-Dnt'.,vast^i?^ grijpenVwerkte -zoo 'aansteker/;xX lijk, dat.degenen#--die'A*Kr^'^#f yefithielöeiQj•.ï?bp|;huri^b^rtS^ë®^^^;■ vi-stgegrepen werden'" door, - r?an- dcre?klanten.--Zoo^bntetond;?#èri?|f een kluwen Ivan rekkende,, enïx; trekkende mannen,die al ,spoe-?' dig??éiki#voor?.2lcb"aaiïïhet5lós^^p rukken gingen.' Xwaardoör#éen£,x-' form eele ^massaslag v^ontbrand-ii# de. Tien", tegèlijkv. stortten- ';zlcb-#x- meti kracht „op de leestafelï-.-diëi# 'nnder^etdg^gekrai^finfêHwiïl^^ stortte?rDit'?werkte|kalmeBrehd.iS{%f Men,zagV-rhet" ^(öiwhhlgef^iÉü^^ iedereen ,weer..?óp z^beenea^ ■stehÜxbléék^Öós^au^ërowM te zij Hekl^^eén^beótje^wJJdbjsenf^ Jeer^óéi^lsfcriJd^aa^^ zieruv'^Hlj ??;beweèrtx;b!j g;kns^ kras-?xdafci^:|ï:iQé^^dè'i^akÊ^ han"dgeslagen;hseft?en;begTijpt^ niet hoe,dat zoó. aflhgekomert^LSA: Maai- de;soldaat";hqudt^völfdaj%5^ het ;"ops toppers??met?? d 0/gèbal deMf 'vuist|gëwees'l?^tt^AflëVgatuliflniW zeggen'-.dat die soldaten;vérvéf)A:^# .dronkèh/iwarèn^^BMM^^^ Xben'eigenlijk-'niet met;3 die? heerón •"lnT'conhèctlë./geweesfeS edëlaclitbat ez egt;?Koos;, bp'Az'nx-X; Zóndagfi.^Die^eene^maakté^z'h?^ koppel \los,j-du^^^ou:}hem|^if 'Oindat' desoldaten?'met?hat"eri? iy khédenbégorin'éhXwaiénlla-ëëgl Koos:|g;maan#driè^k"^1èd?,ér»!? MerkwaaTOw.^yéWuenttwfe^" dcrechter,-hoeeen zóo orrééed^ zaam gesprekals a-oyer-#iluif jesj2^-: ^IkêfTOldëfgeTOlgëE^kan^iótM^ WHHRMACHT-CENERAAL NOEMT/HET, DWAASHEID, - VAST TE HOUDEN AAN -HITLERS' FOÜT, „Rusland kan-de;.wereld niet *«roverènx«rt< de, weiridf Rud^cl^nle^" HetIslUvraash8ld.?teJbiyven«va8thoudenKBWAd<xf°ut/ran>Hitler#d(e' tvefeerde i ln ,-teelcn, dat Rosl&ndhartjrrondlg? weonchte/ don ^vrede#t« bandhaven." Geen enkele der-nog-levende Dulfoehê^mllltelren' kan 'dit beter,-„zeggen dan? de 71-jarlgé??? In Méskéii geboren - Bultschecivallério'1; generaal Errut .„Koeatrlng, wantlhy kent de Russen??#mdat hyfDalUch? militair attaehé U?- geweest.'in .Moskou en latefe-£ tydeW'flenfÓOTlóiiM' een groep van 400.000 Rumischc? verraders lh,-de.-jXWelmnadit'Xbeeft Amerika wilde iets van hem weten KoestrlngBVkenntsx vanRu«tÉChe zaken was-, 200grocdlgr?dat.?dè- riX: iring- 'der.;/Vereenigde S '6teöhém:? •1948 voor zes weken/naar' WASh- ington heeft "laten Overbrengen óm een.gelielm'-rapport op- te /stellen?^ Hy werd in: l931?'Duitech mlUteir aftaché^to.^zUn'X/'geboórteatSd^in? .1933 namhSJohtslag.éomdüt.-Hiiler aan;/.de? snachtkwam/:.maat',étwèe'; jaar/:::later?:rbenoemöeXnet.éDultecHé? opperbevel?hem ;ppniëiiW:?lO dezelfdé' functie.'- Hy ;-was j-in'j- Moskou,-: .toert? .diemrt mochtterugkecreri;; i'-iOoB? WltLï CORBAftl'; <t t -S" ïx L Op eens voelde irtj Weer eert" hefr; tige:.'ö«lgtn«;lweg??te, gaan /zofider dil bezoek' te-hebben ftfgele^^.Waiür-4 vóór hU,toch yah verweg-was-gè- komên en i;tochbleef hi)i alsofalles wat' hy daardacht ten-yoelóe^nem niet/weéeniy K? aanging ?en-konOeïn-/ vlóedeax Opeens?kreeg hij een?schok; •ert'? trók'>'rijn?vlrtgert??van' het:'nek5aJf alrof i:bètXwider?? atroom wa«gerat*? Achter??, hef /yénéteri'mri/' deplanren was de gestalte vaneen vrouw ver-; schenen,'' haar?- hand 1 séhoof-dé'' luléö? go^nöé»?o|^^ën^ha^^Beri{Uitj verscheen f tusschen - dé,?/ plaaiert en c'#8igurü - was gewendsnel-ren: «öherp waar/'ternemen; en - in/een'?seconde: riig«?hy XbaarizÖo,; :duideiyk.A??dat/;hU? tiaar daaroa xtefétnlbyróndèffiedêrt' had kunnertsbéSóhryvea-.2e'hadeen Wftt?5 vfeem d rf?vaöï een s$?«xdüf Sche? na/i ri.'.i-i"-. regélmatlg' üiond-?:te?grröoLXOrtdl ioewel :?de; trek- waren ert-- "'dQÏtrartjéSilaö: donker haar? dat glacftlangs het ge-. richt:iag<en-: dan /izi/dec/hftls?: breed uitsprong; in; dikke X krullen ,X waren haar - groote bogenwat/?mongbolSch: «chrtln,-5/zeér'ldonker ?en met; dichté/ lange wimpers?Maar wat hem het Sterksteitrof; was deuitdrukking/op ditjonge .- gericht - Hyhad die te. rtik-? vrijls gezien;önj;rich^ te? ktmnen i véi^?,- gissert. - Een" oogenblik wendde .zy :hei hoofd/af;;?büjkbaar pratende :?met iemand'achter haarln.deV,kamer-;.en toen? glimlachte ze,-:maar zoódra "se hem;haa?r},'gëtaat:nv:weer;,-!oewendae" gléódxdièï^Öbnlach^yan^haarjiUppèni enlhy^zag/aezelfdeTultdrukking.r^-; rogkeeren; .van angst;/ r, verdriet.-;ent verlatenheid/? Zij s t ond daar?aan t he# venster? alsóf 'rijiinVdbodigeyaariuiti 5 kééknaar hulp. rwaaropizy..tóchniet? ■|KTóëü|jaM :?rij '<nem;;plotseÜng ;Shij, voèldé. dété felSóf^haar/blik hem;bad: aaüigertaiK^Overtdén^klelnenxtümi heenkek&''^ël^ttüSd^^^XlM^,^ instinctief Alle»?- hy over/ziln-gezlcht hét masker |gUjdeh-# y^rach": erSny riéh-placht? te; verbergen./Hy?had' di^? zoö*.vaak.gedaan van?jongsaf-wm?en. vóorftl i; tri *:de£ laatste -i^jaren.^weia '^tièh heirt'étöt;?éea '4 twéedeXnriuuritgewor# nogjöoitëiemand'i geheelr emiali-rijq. waro; gericht^? toonde;'.-.,.'zelfèas als het^l«t^bèymst?:Wücte;'Veniiydei Lilian j Bennet! St aarde- uit 'het ven-? 'ster en' dacht:.,? waarom komt# die man h niet/btnneny.v.Wll ?;hiJhier-jzyn?? laïof/'aeéy.Of ?js#het#een-;wreemde-'.: ing^die ^,aliéén#^lcHfing€ajï( wil rragen." dié tnlsich ien mertserten rockt.' dteéhlèf^vroegèr#mï:Me /6tftd? gewoond hebberten xoux/rerdwenen rijn?! Zi] roncentreérde al tinaraan-' dacht op'"den .man 'by- het hek- om të óülkoniert^ win iahüer'e?gedachten die - haar - kwel dert.;? Ach ter zich hoor-; 'dé'irij ?dé; steïnmenTderlaadereirt;';dlfir .by|r?dé??!;thee.taielX!teteü?^/DeSm stem?,:Xvan xrrtievrouw,^;>Van /^Hé;-; tem. -de.?. onaangénamé--,?stem-;l-van haaf?rvadei?/ert/defsché#è?:ste Alice/SmltVen" riechte? een eó- ketert:f keer-/ die /van kapiteinsEnrüjof?, /ErikirZé had: hêt/'nietüangex? kunnen uithouden: daar bij hén?^te 'ritten en wasiopeeos'? naar/ het". venster|"geloof. ?péö.? raét;??éën vage# ópmerkir.g óyéf tol regen,ïaIsof;.? regenixifHolland? iets?: was -Ê waaroaa^men./ging/staren"' ïds een^J^^iinaw^de^eeuw^die!: "s; aarde namXX'"hetx jroosteloote" dén Xï.tfèrregendeh? gélsS!ëri„vbesmette^bloémenXrtaar/!?de: ewdfebógen^èh^ÖaóhtfSmëi^ ïMïl.h'ópitfeSilhiü! dnëkögh'ridl^^^l®^ alaóeiöóMrilgt^te)jteil^fefe;hó<^i#.date dteVmao ybinnénkomt. dati;het? een. bezoeker; Ia.Wat een Opluchting zou h«L zijn- te-kiliinenspreken. met/eer WeemdéXmetvlemandf/dlen Je ?Mmt' aankyken- zonder vrees,tegen :'wien J e -i kUnt-praten1/" zond er; al'fl d ?:woor-; den .'terug >te: dringen." die je wiiice Öntónappenien': die je ?«ületXwllK(;'méi? ^ZU:#MhrikfeX:.0p:é: mevrouwli^Van- Hettem. had tegen-' ha^'/gMproken??, •;'Jjiltan, sta J_ a&ai LX"h 'Jé Bult:? kbü/ vatten bij datX:?tochtige, raam" f iMevrouw ,;-.V an Hetf.em ^wae In staat/.tocht te?;ontdekkeclh;. eért? hermertacb algesloten?- nnmte,'; glimlachend. ..Er ataaiiöiYiönd iilj' hèt-; hek fëh^fkf vraag1 me i af/; wa t sbl] ,ia.^een- ihbrekert;:cUé?éribverpeinst,-r hbe5hy4 vannacht dli -huiS' kaö/bm'-, nenörlngen of* een xx'ri'r-Hk" hij hèëf t:i slndéiy ki??éèn;ibeslult,f genöiaétt| by -"komt 4-het'hek iblrtnenP-xx- stétoC-ert-'gebarerti'ïdiei^Cwfct^vreeoió,; aandeedalsof :;;:tefeéb//kleuM!?'écéné speelde rvUt/eenl-stuk-XToèni ze^eeu? "blik "Van?Erik "opving..- wist.ze^da'^Wj. dél^^'ifieér^JoertMmev^tówMVahj •Heitem'stegenMèrp^óilfcr^xal-^tel gaan(/Het- zal vóórden "Óokteé-rijö"i Mevrouw ./-Varti'-Hetteirt/: rtoenidé%haÓr/ 'manKaltiw?aide£dókt^i^m^y> f Erik "leunde - aéhfcerovér tö dert leunstoel ?:'eti;fdflébtié'wa?Édhid6shteéktt Lilian ifcooopfiiewón den:; alkof ziöh" mateloos';: verheugt iSóvérXIdè^kotrtst" van-een wildvreemde? ^'-*X? \v;-«.V? gérig/kwam.had/lLlliart/JulstXdë; voorde-arvgeopehdiDeibezoekeriEtood? .op'/déïtnaï;-' üruipénd!van? deoiregert!, hij nam riJn /hoed:, afiénovér' LUi-:; an's- hoofd, naar'de/vrouw-.vah'.'den. dokter?;? rieüde^.tól^hlIjTgilmlachehd^ kreet. van vreugdeit'i'ySigUrdl"; onihèlsdfl^zy?'dachtf? Zó0,| tóidat 81# gurd?l Nu;S?hoedan ook;Ik ben ;.bllj us? HJ li geiornen' Hy L*. Mh ot- bij naX eenvreemde,.^mevrouw Van/,'H ettem'f héns had :-.fiósgélaiefl."- rtak'Lilian'-glimlachend''haar-'hand uit én XTC-, g- '„Hoei'gaaiu't' met. Joü^X/fX L. 'au rj'tgiwel?°-t "TOZg iSiétrópw y art- 1 ei tem. t 7 ..r.vó-ci'. .--Xv'.1,- honderden ï:Russisdië?t:geüéraals tetmt dood.x vèroordeel d s ".wérdèa^F' ^•---5**1 derou4ailv0ringsacrife!-hXzo0:^J^^M- öude#/nrt!Uehi^ee/%Ruslahd^£:" geweldlge^lechnlschen#:aehtei;!sfeö gekregen?én|vooral>dé?iRóodè|lüchfcg machtXblc^t?/ZoadcendeïXert;rtéhfcér> WdèT^dé^stftóèóéfL5^^®^^, S!tln?SebtembÈ4l8«iB8a,tóM»Wö aanval?op:'de?Bovjet-UnIè/ber««'" Hy waarschuwde'Srijh'èiFfthté^ er geen oordeél ^koö#Wórden^gé-; /éorirtd- óverde/liracht'i-i'an^héfëR /sischéTlegeriXwarthéêï^mértïd: s<^óuwde#n&ar;#riJh!C%)nlte?_-- :tegen/P.rtlanö.;maat/:„mén!lWhlrt Hl tier*: niét i^ënea^n^^MiB^w^ wel/gèk?sls/bimcl''/iMg#de;?geitereal;-- K«jwng? d# hi/lorc- .rijn'ómbï ^periódèö^te^MoaktwSiVów^déh H'oorlóè #dri émaal i? me tXStallnWp et? ,n:«oonHlk ,;/he«ft i'/ftösprokertiX'ï.vëré '4fkItóraéfedatS;hy'=\toor:?dèzen?rééén ffbpvo1kér:;:kóh?|bédèhkënB;0iëWelÖ #^ttpéWëMda^ëénérti£dsf ZHdanof uit -L^nlnaTad do ®ajr«7lNmj,t,n f(S,t Li ■^^eStaHnSteSêehfJja^a 2C^tJe.;Hy.J«idt-ecii,ki:u6?e lèVétt?Shp#*hefé^lÖpaéierert|fr lflddpted;? wanizyni wéedé^yro _.T1 :schén?fanüjftsÉ'adèhï;^#Parysï worden «rvry» - ,/De v Só vjéts EmógeBXwé drocmOT!t;vfln,;;ëeö.;.ivorè!d zoo' ieidefj; »sj léftr? dal noé o.; h 'de- riji-een.- a béi^èrt%hÖ|n^'iehéélè :fcfééf tfitu|s^'^y>r hiO.J.T/'.X^Tf-.i^-vX/; xv: •yprm jdert.4|Het-s ;Wéstêö/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3