1 I i" f f >arD hiinnl- I I j liggs® uitbarsting der etna SHS31B MACHINESTIKSTERS en LEERLINGEN N.V. „OPTIFORM" 1 mgm Is het onvermijdelijk dik te blijven pl I I - BaajSa. Wjj; KANTOORBEDIENDE Banketbakker TEIEFOQNDISTRICI R8ITERBAM een Aank. STENO-TYPISTE d&k dók> KOERIERSTERS daflbaBHBHHI f" "v> ti huur anwEiBOPm EEN KOERIERSTER VERHUURT HET H - - y wmmg ?s-&, p:ï;DÉ/SRQNVVAN ALLE. VET !S HET VOEDSEL: Hongerdieef slechts onder controle j» rVaak komen Jonge vrouoftsn-op net, spreekuur met de klacht - ..Dokter word steeds- dikker en -toch eet'ik haast Alets en veel-. ai -verkeeren deze patiënten in waan, dat zij inderdaad heel -weinig: «ten en dat de vetaamet- j'vrttog veroorzaakt wordt door de ï^jwerking van een of andere myste- T^riëuze klier. Hef Iswei begrijpelijk P;fl06; zU tot deze meenlng komen. Het is -immers bekend, dat bij L'-.i'.'Ziektes van bepaalde klieren met inwendige afscheiding (dit 'zijn kllèren die bepaalde' stoffen de riS-a. hormonen in het1 bloed -. af- Medische TEN EINDE -'V"f'.Pe prefect van Catania te- -^legrafeerdeMaandagavond 'J. aan" den minister van binnen- landsche zaken, dat de erup- tie" van de Etna L tot. staan 1trekomen is - ï/c- tn het telegram werd gezegd, 'i;idat'..de vloeibare lava,, die een aanzienlijke schade aanrichtte, ■naar verwacht wordt, nog slechts enkele meters v erder zal v-gaan, alvorens te: stollen: telegrammen uit--catania meldden, dat een .lavastroom al "bijna onbeweeglijk was ter wijl: andere gedurende de nacht - slechts een vljftigmeter verder gegaan was. schelden) vetzucht ontstaat. natuurlijk vindt men het veer In teressanter de dikte toe te schrijven aan «ai ziekte vso een dergelijke klier, dan aan een - te groote vcedselopnemlng.Dese op- vatting berust, echter op L een ver keerd inzicht;in het mechanisme i van de stofwisseling.' Zonder in te gaan op dewerking van de klieren metinwendige afscheiding, moet toch even opgemerkt worden, .dat deze klieren nooit vet; afscheiden. De vraag komt. nu op, waar. het vet dan wei vandaan komt. Hierop Is maar één antwoord mogelijk "én dat' luidtvit hetvoedsel. Het voedsel .is "„de eenlge bron -van vet en geen klier of welk .ander orgaan dan ook DriöT k*1* vetzucht V- verwekken,, in dien «een voed- sel aan het lichaam toegevoegd wordt. Hier hoor Ik een dikkerd ver zuchten ..Dat is allemaal goed en wel. maar hoe komt het; dan dat ik zooveel dikker ben dan mijn broer, terwijl: ik zeker niet meer. eet?"; Om een goed antwoord te geven op deze.vraag is het noodza kelijk enkele punten van destof wisseling nader te bezien. Het Is tegenwoordig wel aan. een ieder, bekend, dat eon volwassen mensch per dag minstens 200 Calo riën gebruikt.- Wat. zijn nü Calo rieën en is dit getalwerkelijk juist Een Calorie is een eenheid,, waarin energie wordt.: uitgedrukt {zooals een meter een eenheid is., waarin lengte wordt uitgedrukt). We dus beter kunnen 'zeg gen Wij produceer en per dag 2000 Calorieën energie. De 'energie wordt geleverd door verbranding d. w, -a, door een chemisch proces, -waarbij" zuurstof - uir. de lucht gebonden wordt aan stoffen, die van het voedsel afkomstig zyh.Deze ener gie komt, op twee manieren tot uiting en wel teh eerste als warm te, waardoor we onze lichaanw- temperatuur op peil kunnen hou den en ten,: tweede als arbeid, waar door wij in staat, zijn arbeid te ver richten. Dit alles, geeft' meteen al antwoord op de .vraag of het gey tal van 2000... Calorjeën per dag juist.; IS-Het is nu iimtners wel, duidelijk, dat een man meer Calo rieën produceert eh dus;meer Voed. sei noodIg heeft als hij schaatsen rijdt dan als 'hij den heelen dag In; een luien stoel bil de warme kachel zfh. Of .wel de Calorieën-productie Wisselt onder verschillende omstan digheden. 1 Een voorbeeld Hierbij ..komt nog het volgende r men-kan wel eerlijk meenen dat men evenveeleet ais een ander, terwijl dit toch niet juist ls. Een voorbeeld hiervan - wordt gegeven door den Amerikaan Evans. „Stelt U zich voor";-zoo zegthij,.- „een- tweelingzuster ran 21 jaar, die bei den eren groot zijn. ieder 110 pond wegen en ia dezelfde omstandig heden verkeeren. De eene zuster gebruikt:- precies zooveel voedsel als zij per dag aan Calorieën produceert en haar ge wicht verandert dus niet. "De ande re zuster neemt een likje meer boter, op haar brood, een beetje meer Jus, laat. haar. soep ..niet staan.'ts een tikje luier en..houdt wat. meer van., chocolade, echter zoo, dat dit .door niemand- wordt opgemerkt, zelfs de zusjes -niet. "Toch houdt het tweede zusje per dag al gauw een .100 Calorieën over. En daar 9,3 Calorieën gepro duceerd warden door verbranding van een gram vet be teekent - dit- dat.ae, per Jaar acht pond vet overhoudt Op hun 26sten verjaar dag weegt het eene zusje nog steeds 110 pond, maar het andere: weegt nu 150 pond en op haar 31- ste Jaar 190 pond. hoewel zjj.schfln- baar ln volkomen dezelfde omztaö- |v digheden verkeerde als haar twee- M lingzusje 11". Deze en -soortgelijke'overwegingen - X;' hebben er; toe geleid," dat de voor- SAmtanncie mannen .op het gebied van de. voedingsleer van meen in? zijn. dat de eenlge wijze om vet zucht te bestreden ls: te zorgen dat de patiënt per dAg meer Calo rieën produceert dan door het voed sel kan aangevuld worden. Met an dere woorden, de patiënt komt op een hongerdieet. Dit dieet, moet1 echter, aan bepaalde eischen' vol doen, d. w. z. het.moeteen.mini-, mum aan bepaalde voedingsstoffen en ook.stoffen bevatten, die welis waar geen. bron voor Calorieën maar toch voor het lichaam onont beerlijk afin, zooals vitaminen-en mineralen,Daardoor ls -het noodssa- kelljk dat een dergelijke vermage ringskuur,- die bö voldoende mede werking van den' patiënt steeds een' frappant succes - heeft,i onder congiv trole vaneen medicus gebeurt. gtfHf Dr. W. STORM-VAN LEEUWEN |.V" Stalin geer» minister voor het leger meer Het presidium van/ de opperste Sow jet van de U.S.S.R.heeft het verzoek van J. V. Stalin, .voorzit ter van den ministerraad, van de U.S.S.R., om ontheven te Worden van cy n; taak alsminister van de gewapende strijdkrachten van. de U.S.S.R.V ihgevvilUgd." Maarschalk Stalin heeft "dit'ver zoek .ingediend in'verband met zijn uiterst drukke hoofdbezigheden, Het presidium- heeft generaal -N. A. Boelgardn benoemd-tot minister van de gewapende"-strijdkrachten van de, U.S.S.R. WINKELIER STAAT ONDER DRUK VAN DRIE KANTEN Tricotweefsels gelden op dit oo&i* blik als '.-iecr modern en menige vtouii) ?vu don ook dóigtadg soa'* ~wèrmé toolleri jurk, die itt het-yoor- jaar nóg' Jtitlke goedé diëtisten, kan b<rönjzén anllén bezitten! -Maar^;,, dan tou sij de streepstof. beter t«' de lfngte ku.nnen, verwerken 'end:een gladder modelletje - bunnen-ktesen 7er.si) *e tot de zeer slanken De- huurt, -louals de jongedame op foto. Vrij inkoopeh haast, onmogelijk -In> de nog altijd heerschende schaarsch te-economle vervult de winkelier veelal de rol-van den kop van Jut, Dat ligt voor de hand het publiek komt als regel, alleen met hem en niet met andere dis tributie-schakels in aanraking ën is: daarom: licht geneigd, alle 'onge makken van "dezen tijd op den .win kelier eft diens verantwoordelijkheid af te schuiven. Toch is dat. lang niet altijd bii- Uik. Er spelen zich n".I, zeer vaak verder -in de distributieketen, bij den grossier, ofbij .den producent, dingen af ..waarvan de winkelier de dupe wordt, maar waaraan hü wei nig of niets kan veranderen, maar' die. de consument i <he van den samenliang der dingen weinig of niets weet en ook niet kan weten toch aan hfcn wijt Wif willen enkele voorbeelden noemen. In den textielkieinhandel wordt door d« kleine detaillisten sterk geklaagd over het feit, dat de vrijheid om te verkoopen. aan wlen men. wil, mits slechts wordt ge zorgd voor een redelijkespreiding van alle beschikbare goederen over alle afnemers (welke faciliteit;,aan fabrikanten en winkeliers ia ver leend). tot .onaanvaardbare resul taten heeft geleid.1 - - - Tal van kleine winkeliers zijn vrijwel";geheel uitgeschakeld, door dat talrijke, grossiers geeo belang stelling -meer hebben voor kleine bestellingen, doch de beschikbare goederen verdeden over hun groo- te afnemers. Vele kleine winkeliers moeten - dus vaak „neen" verkoo pen. en wat fa maar al te vaak de reactie van het publiek? ;hèlK ben het. natuurlijk wél, maar hou den liever hel. goed onder dë toon- j bank om het twart te verknopenS" Dó grossier beall«t Een ander voorbeeld, van vrijwel omgekeerdën aard. Er zijn verachjV lende branches, waar; men star.; cJq hand houdtaan verdeoüngssche- ina's, gebaseerd op omzetten van vóór den oorlog. Een groot waren- huis, dat fn - dien t(jd rechtstreeks van de fabriek kocht," ontvangt ook thans flinke hoeveelheden, terwij] de middenstander, 'die via den grossier placht in' te koopen. thans afhankelijk ls van wat deze henr-: .zendt. Meestal - verdeelt - hö; zOn voorraad eerlijk onder zjjn afne mers, -; doch het kan gebeuren, dat M degroothandelaar dewinkelier 'eenvoudig mededeelt: „Ik heb een zending, voor u gereed liggen ten bedrage van zoo en zooveel. Wilt u'het. (ongezien dus) hebben or niet?" v> En wat doet de 'winkelier dan in schaarschtetljd? Hij neemt het om veelal later tot dfi ontdekking te komen, dat ztjn grossier hem met een deel minderwaardige ofonver koopbare artikelen heeft opge scheept En'alweer zegt ,'t- publiek: „Wat een deugniet, ciie winkelier, ons scheept hü met romrael af etj hij bewaart natuurlijk, zijn goede spullen voor zwarten verkoop." Er valt dus In den gang van za ken in de distributieketen nog wel het een en ander te verbeteren; Hler ligt een belangrijke taak voor d<s organisatie van het bedrijfsle ven, diè. ouder 1 toezicht van de overheid, van haar verordenende bevoegdheid -: gébruik zou kunnen maken om dergelijke toestandente UJf te gaan. I lis E teai Do Heer en Mevrouw SCHO KKÏNG—DE VISSEB .'geven U hlerWj In g too te «tankbaarheid en blijdschap kennis van de geboorte van 'hun zoon. - TASTMO HENDRIK Roti«n3azn.';: i' Maart. 1H? ;yA«ibreciitskolk «a. Heden' overleed zacht en kalm na 'een langdurig en smartelijk doch ge duldig gedragen lijden, echter: geheet onver wachts,'. mijn dierbare Echtgenoot, onze geliefde Vadër;i;P'.: Behuwd- en Grootvader, .Broeder. Be-; buwdbroederen Oom C'De Beer in den ouderdom van 81 Jaren. - - .f -ft Mnt-Tcerlfoi MD' Maas Jr- A., E. Maas-Beer - C Maas G." Maas-Klaverdük en kleinkinderen Rotterdam, S Maart 1M7 Eleve Verschulerstr. 6k voorb- Goudrcheweg ss. De teraardebestelling zal plaats vladen Donderdag T»-s. in het familiegral op de Aig.begraafplaats Crooswijk Aankomst Aldaar ongeveer 3 uur. Wegens overname en restauratie wordt de Noordom Bar TIJDELIJK GES LOT EN Aanbevelend, KEES VAN DEN BERG. ZAAGMOLENDRIST 26, TEL. 49352 J ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING P-V'-# ItTSSIR S« 70 Gulden;-per week en meer. kaö bij ons eert pr schrtiftnachhtctnooteur voor «len bu'.tend'.eust ver dienen. Indien hij traas» vakbekwaamheid beschikt Over eerdge verkooproutlne net voorkomen en Roede omgangsvormen. Verkoop van nieuwe en rebuilt ma chines ïantoorart.. meu- belen eoz Spoed gewensch' Brieven Nr 3110 Bur. Ben-, Jamln. Sladhoudcrsweg 40A. V T s t l g d p. C. c. WALTERS Psjchologisch-Piedago- flsch advfaeur Shmue)Mollerstrut 13 s iVoog-j beeprekiiig van In-! .«tvidueéie, móêiiykhédent HGwédjlts- m G«ünspTT>- bl«ncn;,.Vragën betreffende 'lOpvóedtog. -■ Spreekuren 'Di_' ezj Do.-ATDDd V. 7-8.30 Zat. v- 2-4 ea verder voi- •rEëhs afspraak. ZOEKT EEN ZAAL? VportBnillóft. Jubileum» V/ -;s D8n*avondeuz- JONKEH ntANSSTK-37 tto Iter dam Tel. 2MZ4 Vi'.GÜeillt Cntnfortabpl Modero U/acrrbm juist Zwartkop Shampodor Omdat Zwartkop Shampodor baar het ondefinieerbare ets" geeft, waaraan gewone ahampoon niet kan tippen. Zwartkop Sham* podor het oudatc reep en alkalivrije haar waschmiddel ia niet btj tne*al ontdekt, doch een product van jarenlange onderzoekingen. Vertrouw Dw haar tiéebta toe aan devol komen t ei Li ge - DAROPHEDRIN DRUPPELS J JAACHOLE NO«?.- HAlMENESSESWEG t WUERLANDSCwfCAAN vraagt voor dJverM j afdeetlngen MEISJES bovèn IE Jaar. voor Inpakwerk en Uchte I 'ïabriekswerkaaam- heden, ..^Kóog loon. Aan melden: lederen werkdag tueachen 3-4 uur (behalve i Zaterdags), Hugo de Gróot- straat <1. Jongemeisjes, het bu niét moeilijk een betrekkin* le vinden. wèl echter .om een goede keu» te maken- VI t BLOND DONKEB KINDER SHAMPOON MEDAILLES BEKERS--. .TAKKEN en fi - dVl,: KRANS EN Fai:L. SLIER Gouvemestr. 88c, R'datn V- MEUBEL- REPARATIE! Reparecren, - Koderniseerun i)'-: enzX-vaa allo meubelen, j ireL-v .BAAR®,Meutwtifihniaikt Uljanonwe g ES, Rotterdam ïiïd'rsX'dj Teléfoo'n "20991- >- nooGTezoN - mare-ut* Maawgé. igedipl-) „.Maaicure DONNE BlKRSADB I doek Wagenstraat) - -Dtteiuitenó peter* Clientèle Geopend "van 10—e -atu-- FtTNKE VERKOOPSTER -- .'.gevraagd om in de groote l warenhuizen parfumte-ver- Sr. no. 1308 "bur. Het Parool. Gevraagdvv;-V Mnl. of Vrl. VerelscRtea M-„U. L. O.-diploma en goed kunnende' 'Schriftelijke'sollicitaties aan - BIJK. ZWAAJTS ZAADTEELT EN ZAADHANDEL v, Zaagmolenk&de 28 b- Rotterdami RUILING PAKHUISRUIMTE Groothandel In 't Noorden der stad, beschikkende over ca. 60 m2 ruimte met kantoor en telefoon, wenscht deze te ruilen voor grootere pakhiilsrtüntle in R'datn- of omg. event, met wmtingniil. Br. 1327,.bureau Het Parool. Handelskantoor te Rotterdam vraagt VRL. KANTOORBEDIENDE Leeftijd.' plm; 16 Jaar. Goed- kimnende rekenen.. Prettige t werkkring. ,Blj gebïeken geschiktheid goed vooruitzicht. Sollicitaties :te richten^aan Adv. Bur. B. Knol, Mathenesseriaan, 310,-Rot terdam, onder,-'.no. 3454. Vereekerinfsinatelling vraagt 'voor spoedige Indiensttreding: .v 2 Geroutineerde krachten resp. voor.de afd. Boekhouding en Incasso: Br. no. 4420, adv. bur. Bril, Cl. de Vriesel. 23,* R'dam Zelfitand^r .DAGMEISJE gevr. in gèe£ '"ren 2' pers. Klèia'.tiüls. 'Zatórdags na-1 uür en Zondags vrij- Lóón naderovereen te kotnen. Mevrouw - MAHLER, Harddraverstraat 50 0 - Tel. 44359.; Aanmelden van 5J08. uur Voor direct'gevraagd, èen FLINKE HULP IN DE HUISHOUDING Klein gezin. Hoog joon. Prettige werkkring.j Mevx. H. COHEN. Lust hofstraat 64," bovenhuis. Telefoon no. 28848. .- Groot Café-Restaurant /raagt voor spoedige indiensttreding. Br. m- opg.' i: verl. sa; larls rib. 1322, bur. Het ParooL v- Gevraagd:"- .uy* nette <f& soa s.Sr. „>*A't4i|6 jaar: Aanmélderi.Èieendz. Róttér-* ;dam. AelbrechtSkaóe 34-25 Cêvraagd:' - HANDWEKKSTERS MACHINESTIKSTEBS en leeklingen. v ;.y B A A N S KLEEDfNGBEDR Maurltsstraai: 77 m de poorr. nè S 30 uur St.- Marlastrast n -. V, Rtmrrdam*:;-. Gevraagd: .2-, eerste klas B A.V K ET BARKERS voor direct lr. dienst tred. P damsche Broodbakkerij J H. J. H I J N E N Gouvemestraat 84 h. Bij het Laboratorium der N-V. Bataafse he Petroleum Maatschappij, bestaat gelegenheid tot plaatsing •van:. "'-;i O. ELECTRICIeNS Vereischt wordt: ruime eryarlng op het gebied van tnstaliatiewerk en bouw van electrise he apparaten, kennis van radiotechniek strékt tot aanbeveling. Leeftyd;max:'35 jaar. b. INSTRUMENTMAKERS Verelscbt wordt, ruime ervaring^en yakkeririis op het gebled-.van mechanische: metaalbewer- king.- Diploma van de InstrumentmakersscHooI. strekt tot aanbeveling. Leeftijd .max. 35 jaar. 3chrlfceHJke sollicitaties met. volledige gege- vens en voorzien, van een pasfoto onder >No. S <12 en S 43 te richten aan de Afdeellng Perr soneel Zaken van de N.V. Bataafsche Petro- leum Maatschappij,' Badhuisweg- 3 té Amster- data-Noor A 'Z Hef beroep «-«n tefefooUté I» iotereww»! e,B QutÜRl U werVt boicodieD mede »»d den opbouw van uw liod Verdachte: Diplom* Mulo, 3-j. HBS of daarmede gelijkgesteld onderwijn, leeftijd 17—25 jaar- Ook zij. die eenige jaren Mnio-on- derWiji hebben geaoteö. knnneo tolliciteeren. Meldt U schriftelijk - bij den Directeur v*o bet Vrijdag 7 31 aArs, 8 uur Zaterdag 8 Maart uur Zoodag 9 Maart .8 uur POPULAIRE VOORSTELLING te geven door de~S.T A.R.T. „ER KOMT EEH VRIEND VANAV0KD" Prijzen f 0.75 I'm I 2.30 S.T.A.R.T. „DRIEKONINGENAVOND" **a Sbekespeare Prijzen der pleats en f 1,25 t/m 3.-" PLaatabeapreken 2 dagen voor Iedere voorstelling aan de caaaa of telefonisch na II uur No. 36745. Vrl. KANTOORBEDIENDE voor onze^Verkoop-administratie. üeêfjÜd ongeveer 3J-; üitslu'tenii - senrLtteUJke soUlcftetles. 'tnet'vermekïing van 'schoólopleldlug :dl- óforn* »;-;vroegeré' werklcrlng,leeffajd. .verljtngd salaris.; -en eveniueel datum van indiensttreding, te richten EEN GOEDE OPLEIDING en V EEN PRETTIG WERKKRING -.Wij kunnen nog" plaatsen V Atelier voor Damesmantels en Japonnen, Aanmelden van 8—5T0: u. ALEIDISSTRAAT 3., Wij vragen 'een- beschaafden; (jongeman -als VERKOÖPER v, "In de bedden-- en -tapij taf dealing. Manufactarenbajpdel N.V.r v.h. II. Martens Co. Statenweg' 210 - .RotteriJam. GEVIUUIQD bij; -vr -y - Van Nleveld. Goudrioao Jl Co.'» Stoomvaar» M^. N.V. kencia von Erigelscb «n Duitsch vereischt. Frantch gewenscht Br. 'te richten (aan het Seeretarlaat, Veerhaven 2 Botterdam: I.7L-, IEDERK I IB O MEEB L— tmnós ih^'l prima /staat Merk PatiI. ea -'Co. Vbhnarljiustraat ^TCreWlnsttgemy WÖ hebhen y.w*èr:*lsv/3.old-flnlshdutri ykamers - en bianke'<;slaapJea--' ^iher«i"riKomt)?S ?pvértutóen. "vanv 'onte prijzen.<l'-Gebr. CindhOUt,za sg mol erstr,- 17 -iTé(kóopr-B"cast'.bl. met^.wlt ."■■strcepj»":vjj>m; 52-M j-z-gk n Ttv?' ti i oost.- br" met str®r 4T—«f Br (J35 iÏJ.T r anv.ï (Te^Koop EBgélsch f oxte rrier f, f.eud':Kl'.yj*ar?i' MathJaan tkxëj lpW|J?.Itlnderwagren (cr«nv': ;_na,;8 .uur. gtT*upilI«ttat3raat 51 Te koop imperial Gasfornuis t» pr- at" éngeb compl .Prijs fl 135^— Tei 40218 Te VSkóopf-wtttex hnridfjappit, chiqtie model te" bevr. Ghlsa- b'recht Bokellaa'n 22, H*berg Betere prfji, 'stand «n i; kans voor alle soorten nieuwe .-.en. gebruikte-; goederen U-ibeit TeL" 2S815 of bszoefcti VeUlng ,en "Verkooploka al Jonker- franastraat-24 Tekóóp Philipsradio''met namenschaaliYL^V-X:':eo -UK"-: golf»G. J.Mulderstraat; ^i^VébKtendfkbëdêbsrékqoo. yaóngécr.groofe p>troI«nwz«lt .^ó»i{].:"be<Jrl] fKoopprijs con- ^taht-tri" randgemeênte-Il'daiii !^4J»Ó(133ldpdrd Hef.Parool ïatóéBf?d«6vëas?? feerdoek y. itoeteriy GK vergew^Ben^ui- .•ondvért.'iuè^lriéurènywor: i nn^^?P»-Mrbt1yaga'mèrIak.1 Ë^t^èP'^klëürtnjifs-Pliiniiriirr ^ysnoèrïafcverf yPla stical -rp Bo^é „nobe d^arii'óltL finish, ütj 63 5. b pevonden- Het beste en voor- deeligste - adres voor" goéde i«t;goedkoope - - meubelen. -Eerst. .Kijken.,. dsn.yKoopen. - Kom t d a arbmbti on» eens- vrijblijvendhlr-nen Idjken? zonder koopverpUchttng, ..De •Meubelbeurs". Groote scheriIstraat:8-wio,Botterdam Pinker,.noten (kort en lang); blankyelkeo,iepen b erken; Zèbrónól?1; pallwandéril Groent ,Kor ftnaérstra at61^ '-.tel., 10608. Te koop y pracht - ,.vIo« rkle éd te7 bevr.'n>' 8 uur^EL'- Valk.- Zwaanshals'33T béni'v, 'T^Isöop^*b^ëMtj':i?óbr Csmal; ;pere;yBiÜ-l^7prijf7'ïrAulinan. iWandeloortlrtreat,;l»,-;l'*ï¥-':0.'-;S ,"Te -koop:2e etagepand nette ,;Str«atitiij :Schiek ad e;Wa arvau, "Cd^-otflgé'öleeg j, te Valeveréa.. '®ai^l^^.kHet.:"Parool.- TE KOOP GEVRAAGD Ter overname gcvr.v brann- k»»t» (niet te groot formsat) Briio 4423'Adv Bur Bril. Cl de Vrtesetaan 2J. 8'dao Gasredlator. te koop" gevr. •Voogt, - Loodgtetersbedrijf. Ketttngilr. li. Tel. «ai7 .té:; koop gevrl^naalmjiehlna en! ;Stofralger»: Br i mét merk "en pröa opg. Ar: vil Gent,; Ag- ■nIesostraat:1Dyiy:y:-''1-- Te-koop-, gevr: 1 driekwart" .bnntj**„ veulen Vofperslaner. Mool;'geem*Ul - kolenforanls •liefst moderiiitnet valdeur in'; haard.'Br.. P 3(737, ■straat Goedonderhouden - v e rzame - iing«n;3 ibetere'postzfcgel .teBca;Scoxit«rte1ibe^ngfiS^-: -vanHóek,.' :Oo udjchesltigel ,513.;; Telefoon24984."^;,.= Sï personeel gevraagd Gevr. dienstbod*!.-v'd ea Góed loom; Mevr „yRossen 'Rozenburglaan': Net:,' meisje "gevrj vl.^mor- ;gens: BJO tot 's mlddfgs 3 ru: Hendriks Bayeriandechelaan .12* ,(wlnkiri).,;.v..'^.'7-.i<5='" Gevraagd voor;, direct: -nette dienstbode of ihulshouóster. goed .kunnende yw'erkën*'en :kokén.v'.aooB ^iloohJ'ifAariniel-l '<jeh;MevriMa rlens-Mathenojy WUlem '<;NagéUaari:;l3^tel'|* iGévr pjiAprU.; eènV C'; keuken- .w«FkB0f3f!je-- en 2e nmefaje; B ödéSvSd ;"eo'v n/;.Mevr;;yan VlfetyWestersingel 1W.M - Gevraagd net meisje. Aan melden Mevr.: van Hal, Clae# de Vrteselaan U0- Set mnisje of werkster gevr gezin 3 per*. Hondusstr. 40a teL 39087. t Ge*/r. Olnk dagmeisje."Werk eter aanwerig.. Mevr- Boeke stem. Burgem. Meltveszlaar. 57B. tel." 30417. 'Gevr.-nëtte 'werkstér.'v'g gy -p.gL'i'Mas ndag.v.enV .Vrijdag-, -Mevr Sloft Boezemsingel 75 Gevr, huishondster v d en n Malsori'Spaans,;VlNw,;.Btnnen: weg; ;'v GwïasgC'S nét:;'"-;; 2em etsj v;g-g.v.: Aanmelden^.tusschen 2—5.; ti "Mevr :Pribs. :Kastanje plëlh ?7>'halte";WHgenplas." PERSONEEL AANGEB. Nel; betrouwb. pers,':>: gch. 33 n .ypryref.,; zoekt;-b e trek king als H incasseerder etc. Borgsom:tot f-Soo. Br.. 129£ Het Parool'-'.7-?--'.'-:^-**. ïJongelnl'.besch Ik kende "over (vrij e ):tijdi'én:schrtj£maehlne." zoeken";bü verdleiute.';; Br.yvio 1332 b ureflU' Het-Parool ddbi (Werkiter"; kantorenschoon' '/téfï. h'oudéhi;?l-ie£Bt>;ochtend qreny.BnnOj 1333 ;bur;Parool. -Heer,' b se.avoa radminlitr*. rief - werk lJt avonduren ÏBrrfn0\iS3B2burSH«paróóV, Besétij j uffróuw i 37-J zoekt zêUfctartdlge jpOSlHs,; (W1J xOOk; behulpzaamI'zljri'f ln ^éKtnkëli, .,Extéra-*;BE^óo.fl323-;;bur^;H.ëV. Gevraagd,-thiriBWérir.^OEvër- "schJÜlg^watt'Bri'nb^lMÓibut, ?Het>.ParooL'yUy:y:y^:^ïï1y;tf Bt^'^huiptl^a^hiilshftudlnf!; (n'y"dé;:ijn.or^nUren;.yflalarfa' ;nadBr,-.t:^érééft^;té^köm,éhl' oézorgw^n^^iKoefl^itereïyÖOTfcOfMfli Ook Qoteereh'iwtt tciefóntóch. - '-ji'd'/'S.y 25430 '0'ti Vfe-BtUli "ïïjmW ■''110.-^.^^ ir-r-rt ,-i ialtó-pakhuii.igöfy'^siigplaaWS Br, 1341- burivHot .PéreoLy"1^; Fl^rizóIdérrüimteïte.Vtti i'.vobrzleril.vaó v.wsler ;;enO's :^ricttélts,a&nslultlngVKto11i( '.truro'iBr^ijo (>1334 ./.bury" ;Te„huar;-won. ofwoongele genheid In...bet van huur-: macht (ging. Sr 1338 - bür Het ParooL-- - AutosUlllng aangeboden v. i „of 3 -. wagens.' >Tel, - 3W37. Kralingen. Blommers verboon .weer. Da mes- en Heentnrij wielen m. aleuwo banden.' .Blomnvérs.'. •:'Aieldfsstrr3a.; .Tel ?390S4; VR'darn yTE; HUUR GEVRAAGD Gevraagd -ydóor. echtpr z.'tc ongein'- öf 7 zólder kamer.':';;Br> Letter: C'-Parool Pólderlaan Dringen d;-Wie'X helpt, besch ë'chtpvSzJkf;? a«i)|:zitf;Mf«P;'!i'o*;, slaapkv m l keukenóf gebr; hiervan; Beslist-'goede I fa'millé omtr:;Westen^ of Centrum'.? Br.iiio - f340biir.' HetParool: HeérV zoekt i'alt-siaapk.y; nette stand.<,Br.7 no 1326 bur. Het' Gezocht" per;l;Aprtl-.Kém: Ea rner s.' pensionv. hëeiy alleen bb. h.hvM aélm um' .Tt:;' '60Br NöV'.lM)- Reevers, V Zaagmolen straat*"W7. V e DIVERSEN; In .1 vwe'ek keeren wU '.coj-, tuüras;vjaB,of.mantei,;prtnja ;!afwerking:WlageV prijzen:,; TeL-, *79M;-:Ck»rdelweg 191 a-^ Gratl» pedlcórë„'.Don<ierdag- avond ê-. yan:; ,S-fl ïriur èn-ïyer^ volgens tMedere s:'Donderdag; -gratt ijvêrwlj deren :S va n: yik v doorns'enz; Zaal- 6 NwyBeurs •Hoofdingang; B'damscheyj ca-; "dehalé^-Dir; K.: Brauni^ ,-5 'i Modéllen>5,^ gévraagd voor kappérsvakschóol „Voor. knip-; pto:-A''achérén;^hé arverven? óndui'eereri enz.-5>. Asnmel den Maartdag ^:;.er;-„yrtJ dagavond- :8.f(uürcS^ ab.^ae^chdrfrKde 7)im. ham, beieren De koster lust geen eieren. Wat lust dan? Koeken uit de pan Maar van HONIG'S BAKMEEL dun! cJKOOT HLECTHO-TBCKNISCB -rNSTALUATrEBUR. Ce ROTTERDAM Wraagt Electro-Technisch Teekenaur in'hetbezit van diplom» M.T.S.- Bekendheid met ECheeps- en andere installaties. elsmedo. eenlge jaren praktijk veretscht. c/olL soUtcltatiebr. ond motto ..Electro"te richten "ot Bur JAN GRIJSEELS Sr.. Rocbussenstt^Jb, R'dam D£ ERVEN DE WED. J. VAN NELLE N. V. te Rotterdam, vraagt voor spoedig© Indie&attre- ,dlag - VROUWELIJKE ADMINISTRA TIEVE KRACHTEN. Opleiding minstens Mulo-diploma. Leeftijd 16-20 jaar Sollicitaties uitsluitend -.r .'schriftelijk.. Uw ichrljfniachiné goed en' snel gerepareerd metvooraf prijsopgaaf en garantie A. Hennlrk. St ZOoC, HoekSChe- straat 20, telefoon.-4B32k Een nieuw» mantel? Maar dan verven of chem(3ch rei nigen bij ..De Valk". Adatns- hofstraat 140. Na 5 dagen ge reed en 6 maarden garantie. Bel, op ,74360..-"'' Kleermakerij,„keer- «n fep*- ratie - mrichting. „Spoedtg en- •.hülijky-.Rossaert^uaanzicht-- straat 10 A. - - -ï^HUWEUJK Wedo V43 <;1¥ werkmand eigen woning >zkermlsm ak> met' J- dóebt«r óf. wedZelfde, leeftijd ■BriVmet ?i'phatöx/jao?; 1333>7 bur; Hei parool .lil-f's. Dam e, -540 Ja ar eigen 'j hom e. ;V4ot i-ver ecb ij n tag A .'„'zoek t ;i a ngs ;ï- deze vvonsy inp a t h 1 e k e weg kennismaklngï;m:>"netten béer."SLiéfst;zakenman;;Ntet: bóvenitó; Ja'ariic Bt>np„ 1339;' burSa uHetlParoól;;;; voor eeó-serleüsé.y su cces- volle'-rihuweiyksbê middeling Bureati„Searchy;: ;Dlergaar-j desüigel ;79c.' TeI,- ;SCT07; Rot lèrdairi.-r: Kahtoorurenlör-fl - s WEGGEIjOOPEN, Weggeloopen sindsvrijdag- "middag zw.hondje lómgevtng; ;Phllips;;WHlemslraat;luJstert naar de naam TlmmyïT b t b -:Müidérai'; iJPhflip s -liWlllemstr. 27 B,. tel. 44166 VERl^HEN - Verlóreri:;beigé:d portefeuille ihh.yv wéekloonfi: .- .50.—; veranap .kaart gecottibl sfcaatrt,-:-. gaande .;- van remise Nw.>BlnnehWyhaarfGr.:;yi3-V :ÊcKeriJ5tr;.":,Tb:tb,.',H0fsteJe;:. Gr:'; V1 sschertj stra a t OS a Br heé réh pan tóf fél dóór (kind ;öuitengegoold'iV T.b.tb:'j Plan-.; ,tageweg E19"A—-Ik> - 0 Verloren br lederen porte feuille,. fcL formaat hoek zw* Jacstr.' Bergweg, tb tb-.O. r»s. Delfgauwstraat 42. - WONINGHUH. WoningruiL ^.ngeb. in Den Haaf (Bezuidenbotit) mod Dat le et bev .ruime suite, 2 slaapkamers, ^keuken, bal- cön - langs - héél* huis Veel*, bergruimte. t \'.\v - Gevraagd:tvoclng in R'dam niefsL-.BÜJdbrp)'tt*Jt;H43-50. V Br. no 1237 .bureau Het parool •WonlngruU;-Gevr.tevR'dam, Schiedam,R'beré. ben. huls "of filé- etage V tót ;fl.:"45 :p,nl. in;ruil voor;burge^vohlQgitew LH aa riem i-j Huür,"' p^n»;-;!v. LAdresii-Brandtstt-jT;:; Haarlem:.?; BUILEN S RuU«n';Vz g a nW.nicfaJesfleta rmetilgóëöèitbandéa '-26 x 113/8..;: v melsjes sportflets z ban-;;.; denf) Ajï'J?:; Roggeveen,?. Math. dijk; 17..y7,:;. Rtillen aangeb eenWiool in ruil"v v 'éeri ;.>hal ve 'viool. „WiV-.:; kamp.¥G?LJMUlüerstraat;63,B s.; •'HuÜen&'prima venlenmantel m 42 tegen; prima merlt^adlo - tusscheö - 6-9 -.uurigty-'"'*?®'sfe- (Heiman DullaertpL.tó^j/tel. e. lessen;; AutD-BUscbool Take .-; gedlpl i'K-vN rA'-v.CrlnetrUcteür, ■A?N:!&W,);:'B'SBÓndsiAÜtpiBU.^;;7 échóol M'Jat»sónjéetrs at„' 4 CnabU^MlddeUandstr.);;^isf„> pos);3 ANWBBondiAoto-RTotorriJ- school ■'„•'Everstey n;;^L'Bezitter, Ned/; Grootvaar dl gheldsdlplo- ma.-; Schóól dvanvertrouwen. ;yiolieéstraat^32;^!téief5:?i73i»„y 'thera*7 oókï Hénegoüwerl aan 8 'bü V Beüfcel„dilk-tunaél)!:|téli;,!g; no; 36668.;;:"' W& LSïgiiSë:;;;";; ,;0d-'0i:r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4