1 pft mm BEVIN EN BIDAULT ONDERTEEKENEN BRITSCH-FRANSCHE ALLIANTIE Historische plechtigheid begon als een klucht Moeilijkheden wachten 't Staat er slécht voor met de groente Illegaal Parool-man viel als Rauter-slachtoffer TEGEN DE ATOOMBOM BESTAAT GEEN VERDEDIGING Oorlogsvoorbereiding moet worden stopgezet IN hèt jaar 1945 is een nieuw tijdperkvoor de meiischheid aangebroken. Het: natuurkundig onderzoek van het atoom gedurende de laatste halve eeuw heeft ons geleid tot het bestudeeren der a to omkernen. E11 daarbij is te voorschijn ge komen,-dat er een geweldige energie in deze keni verscho- lèn is/en dat er middelen^ijn om bij/sommige: soorten ato1 men die energie yrij te ma ken. Eén kilogram van de uraniumsoo'rt ,U 235 geef t óns1; de beschikking over'25 milli- oen kilowatt-uur energie. BEVIN „DUINKERKEN ZAL ONS ALTIJD VEREENIGEN" (Van onzen Parijschen correspondent.) DUINKERKEN, 4 Maart. Hedenmiddag'om kwart voor vier de Britsch-Fransche alliantie geteekend in den salon' van de souspréfectuur in Duinkerken, In deze oude Vlaam- sehe haven aan, de Noordxee, die xoo nauw met Europa's geschiedenis verbonden is, en waar in 1940 Engeland en Frankrijkzijn uiteengegaan, hebben tij elkaar, thans Wéér .de hand gereikt, voor Engeland Ernest Bevïn, voor Frankrijk Georges Bidault. locrr uit nervositeit. - Voor mevrouw Bevln. mevrouw Btdault' .lady Alexander eh lady DianaCooper, voor .v. wie eft.-, geen stoelen waren,- duurde'het wachten;lang. Fo'ogra- fen. fllmoperateüre en Journalisten leverden Intiisscheh een' tweeden „slag 'van Duinkerken" In de- nauwe opening vsn de aangrenzende serre. - .Awfully'sorry" De pijnlijke situa'le,-van :de ont brekende verdragen .duurde meer daoi - vijf., mlnutfen. „Toen kwam ein delijk/een Britsch '-'diplomaat met een pakje, waarin dan -och - de ték- 'sten/Vair. het/verdrag- zaten...„Aw fully sorry:',": fluisterdehijtegen BerimMen kon eindelijk beginnen. Bevins rede Indrukwekkender Bidault;; improviseerde,-"-.'daarzijn speech onvindbaar bleek. De rede van Bevlnechter, die ook uit zijn hoofd sprak, maakte een vegl groo- teréfl - Indruk;: om da de Pransche mtal^er zich. tót dei.:tei verwachten: gemeenplaatsen 1 bepaalde.:.terwijl BevlrL.; zich -baar - ontróerd;doorhet historische moment. /eén^/groptere wélsprekendheidaanden dag legde' danzijn Franschë 'collega. Bidault wilde beg-rijpeiykerwljs méér haar' dé toekomst, zien dan naar de.glo- rte/eiC/dé ramp van- hetverleden r Bevlni'herl'imérdè-aan -eed kabmeis-ï zitting.; vanMei 1940 "onderChur chill,- toen de Britache ministers hoopten,;: dat/ tién procent /yan/ bun: expedltleleger- gered.Vlzou Mnnen worden van' he\. strand van -Dulhr kerken;SDoor.::het;he!dhaftlg-gedra2 van -.dejlBritsche"en Pranschéstrijd krachten:/" kón": bijna .het géhéele leger—3335:OOOman naar:"Enge.-; .1 and wordeft ^'bvei^ebracht.vftsipnlil-;- .kerken"/- zelde 1hij..-,.te'"een heilig dom inons hart;-: hét zal .-een;.het!;g-- dom.-;.zön' -in: het leerprogramma, van 'onze school en wat .onze- staats; lieden ook- doen/, Duinkerken:;; zal otizo-beide; vólkereh ;alty d; vereeni- •:gen,;'Erisv langen- tijd isprake .'van;. gewéest^V":ón2e,v,;prt)ef-entente;cat-; reu verdfö^Töï töéfi ïüJjrr cud stKtfaItetteche//kanMxaadsLéon i Slum. naar - Londen kwam-; ornvöor :ie. stellen.; hetverdrag nutót stand te: brengen':',aldus "Bevln,';',jwav nle- mand gelukkiger dan ik." :•- Vervolgens werden "de handtëe--/ keningen gezet naast éde metSv1 blauw lint verbonden roodlak-: ken van Berin'; eh- Bidault en van. ambassadeurs Duff Cooper en „Niemand gelukkiger dan ik" De onderteekentog* had 'piaars in. het éenige gebouw.- van- be teekenis. dat /in hetzwaar gehavendeDuin-, kerken- nog overeind istaat. De saion van de .woning van den onderpre- •:fect,.;die -men baas'ig voor-deze gelegenheid" in 'gereedheid bad ?ge- bracht, wasniet.'meerdan: éen klein; ver: rekje niet'-l* /vleügelpiano een schemerlamp en eenlge armoe dige -palmen, waar de offlcieele per-, ionen, zich verzamelden/' Thans trachten belde- landen de schade te - vergelen,; die .zij elkaar In het verleden hebben: berokkend. ?Zlj: beloven elkaar niet"alleen militai- ren bijstand, maar ook economische hulp onder hetwelwillende oog: van den ouden, i Duinkerker, piraat Jean Bart. ;-V Verdragen waren zoek. De '-historische plechtigheid- aêïf begon als een. klucht.'Toen Bevln er. Bidault het zij kamer; je betra den, waar de ón derteekenln g -zou geschieden, stonder slechts één- et oei/achter/de niet microfoonsbe-.;, laden tafel p-de i tweede/stóel/ dién menvergeten h^d neer te zetten/ werd haastig - van elders erbijge-, haald. Toen Be vin -:ook-, kon gaan -'Ritten, bleken dé- teks'en /van- hét; verdrag - onvindbaar.;, Ook /de rede, van Bidault twasnérgens; -- -, alle plechtige heerenvan het pro'bco' - kwamen ln beweging. De amhassa-. deura werden onrustig. PaulRey-: raud, die ln ;1940 del döor Churchill voorgestelde .Britsch-Pransche unie, had verworpen endie, aanwezig wasals riéputévan; dit",departed ment, maar eigenlijk wel.reden had om zich --"te - verbergen,-; verdween.; volkomen'; achter' .den grooten mg- van den heer Dumaine, "chef van. 1 het 5 protocol, die zijn monocle- .ver-:- PAROLOSCOOP rn Warvhopig eifrrf HET Grleksche leger Is langa de Macédonleché grenagebiedén wederom ik beweging- gekomen tè-, gen de, ja, hoé moet men die, colr lectie .ontevredenen. noemen,die daar honger, kou, ellende/ ontbe- ringenen doodsgevaar ..trotseeren óm der wille van één reeks en ELD-ideeëh, ideeën dua waar- van de links-extremistische en veel. oüd-illëgale "groepen. in „Grieken- land vol zjjn. Reeds imeer dan twee jaar woedt de strtjd;ln het. door. de Duitschers uitgemergelde - Noord-Griekenland.De een-zoekt, dit alles béstudeerénd, er liet ge-: stook in van Noordaiyke nabuur landen, ,de gander voerthet; terug 'y, to te en; gewapenden opstand, te gen wat mén in ,dé Griekscheopr positiekringen het neo-fasctsme yan' Athenenoemt, :De Grieksche regeering kam al .de handschoenen op en. heeft den VelligheidBraad lang gélëdën/ om. eencommissie van onderzoek gevraagd,; daar; zij het niet schuwde,, volkomen'open. kaart te spelen, en óver veel jje-i Kv/arende gegevens beschikte, be- awaréhd J voor nabuurataten- ;en: „likka.-extremistlsche ondermy- ningscentra". EindJanuari- stuurde de yeilig- lieldaraad kif,, önderzoelcingsman- ken. naar Athene,- iéder een ;staat,:. J uit - den Velllgheidsxaad vertegen-.: woordigend Ven® boyendlek;/ leder vergezeld door een; grooten- 'stai -personeel.Den S0sten; Januari: vergaderden die-elf dn het hotel Akropoils te Athene veel.te laat, vond de Grieksche regeering, „want nu verleggen de opstan delingen Ln. het Noorden hun. acti viteit naar andere, oorden ir. Oost en Zuid, .en zp wisschen alle spo ren van hun optreden in Noord Uit: de Siavopnonen onder hen (cLw.z. de tweetalige Slaviërs van Griekache" nationaliteit) trekken zich terug over de grens, of om zich veilig te stellen óf om ginds de arme slachtoffers van het Grieksche., „fascisme", te spelen. Bovendien nemen zij overal van daan gijzelaars rr.ee De commissie kreeg he* gevoel •- ln een wesi ennest vol wan toes tan-, den en'vol vendetta-achtlge-wrok té zitten Zl) achtte zich door ieder een misleid, zelfs door delegaties ki haar eigen midden, zooals .bij voorbeeld - door obstructie van de Joegoslavische en Albaneeschc de legaties, die niet eerder naar Athe- - ne zeiden tekunnen komen, dan nadat zf) op haar gemak te Skoplje een .Quislingproces hadden meege- maakt, en nog veel meer van der- 'A gelijke bèlemmeringen Ook Is er ruzie ontstaan' tusschen de eU en - de Grieksche regeering óaar aan leiding van een doodvonnis, tegen een groep bandieten: mochten de elf zich met zoo'n blnnenlandsche "..aangelegenheid bemoeien of niet? Athene protesteerde vurig bij de elf. en zeide, dat dezen alleen maar' -oor haddenvoor links-extreniis- tische org mlsatles en derzelver ln- blazingen, terwijl overvalt ra stadjes en dorpen'ln het Noorden al-meer 'clan drieweken- vergeefs om een bezoekje - bédelden: '.en had ook niet 1e rector magnificus, van de Atheensche hoogeschool zonder succes om een audiëntie bij de ëlf ge-/raagd. Zonder. Iets grondig te-hebben gedaan,' is de commissie meer dan vier weken te laat eindelijk ln Sa- lomki gearriveerd, doof en moe, en ervan overtuigd, dat. zij doen en latra kan wat zij wl' - Goed zé1 het nimmermeer kun- neii- zjjn:' aaarvoor heeft zij zelf ock reeds-teveel Jouten begaan.- Bovendien: waar moet .zij ..wer: i ken"?,:lneen - gebied waar strjjd.. moord en-doodslag al jarenlang op -- en-, neer golven en de..- waarheid iSvermoord Het gezelschap begeeft: zich daarna per auto naar het. strand. Hockcycompetitie afgelast De strengsté v aller winters heeft den Koninklijken \Neder- landschen Hockeybond dit jaar yenooptt«en bélanyryken eh in- ffrljpenden ^.niaatregelte tref fen voor de" Nederlapdsche hockey-beoefénaarsl Voor het eerst in de geschiedenlsiis^ gis teren besloten dit jaar dev.zoo «est a ij neerde hockey-* oihpeti* tie niet verder.'af te "werken, omdat het seizoen'- reeds\te ver te feTorderfl,-.;;.; v: Dit jaar zuUen toch enkele elf tallen,': die, hét V- bonds bestuur niet wil dupeeren." promoyeeren én 'wel. die tèaips. diévoor. de stopzetting van - de competitie wegensde vorst/reeds kampioen waren, of op',de; /eerste ^plaats stonden zonder§: e en;yerlies- punt. - 'GEORGES:'BIDAULTj \,- onderteckende voor Frankrijk scheplng te bekijken. Bidault ïceert terug naar Parijs ra Bevin: zet; met: .denminister ranidefensie;-lórd 'Alexander,-: zfjn reis naar Moskmu voort. Duinkerken.' dat in de geèchle- Nieuwe stakingen op til in V.S. Le.vis dreigt weer met - koleoslaking -.."•Tiet opperste gerechtshof der Vereenlgde Staten heelt opnieuw de uitspraak in het proces van "de regeering tegen - den leider, der „United:?- Mlncworkers,"Lewis, .- we gens diens„beleedlging^- van het gezag", Uitgesteld. vZUnibond heelt nil de bedreiging uitgesproken, dat aan ;dey,,wapenstilstand", ala' ge volg waarvan de 4CÖ.OOO arbeiders in de bruinkoolmhnen in Decem ber van het vorige Jaar de arbeid hebben hervat, op i 31 Maart een einde zal komen zonder /dat een nieuw contract tot etand zal;*ijn. gebracht. - f j DéVereenlgde Staten .worden dus bedreigd door,een nieuwe kulenstaklng. - ,v Daarnaast dreigt /een .landelijke telefoonstakfng. want namens - dé 191.000' employé's van de telefoon iu 36 staten is nd. te kennen ge geven, dat een. voornemen tot sta- 'king bestaaten" de voorzitter'van de bond dpr telefoonemployga heeft verklaard,;'dat - hij bereid^is, hier omtrent voor de senaatscommlsaie vöorarbelasaangelegenheden een uiteenzetting 'te geven.' De telefoonemployé'selschen loónsverfioogingen van 12tot 20 dollar per week. - Bóvendi en li dreigenverschillende minder - belangrijke arbeidaaon- flicten; In New. York City zullen _aj. /Vtaèhsdagv?80.000arbeiders ln"/dé kleedihglhdustrleKhet werk neer- ieggen omdat dóor.' huh ;bo'nd een 'ataklcg;:;:;Js geproclameerd. -Zij eischëh loonsverhooglng r en andere voordeelfen.yf-'/V-.--'C ERNEST - BEVIN 'v '„Duinkerken is, een heiligdont - in cmj hart." denis, Fransch, gelscp, OostenrüksCh en Spëansch Is geweest, zeven Jaar geleden voor negentig procent door. de Duit schers is v~rwoe5t en vandaag de Fransch-Brlteche ,- trait-d'unlon vormde, wordt weer een Fransch provincieplaatsje, dat tërugkeert tot zfjn dagelijksche zorgen van noodwoningen en wederopbouw. Duitschlands s+atus grootste probleem. to 'Moskou - Op tie agenda van de cctgferentle van-' Moskou- .komen.;de volgende pim-en *oor: 1.De- politieke-- en economische problemen van Dultschland. 2.,De 'toekomstige.statte van DuLtschland'Wsi.-,- 3.. Plannen voor deuitelndelUke. ui" voering; dér vredesverdragen. - "4.I Amerikaanscbé.voorstehehvoor een Viermogendhedenverdreg. :.5-rvHet 1 Ruhrgebled én :zijn /steen'- -'kool. 1 t a. Hét onafhankeiykheidsverdr3g voor" Oostenrijk. Hieraan'zal mógelijk nog'' worden y'oegévoegd het.. probleem van-.. de tóekomsligèvéohtrdlëi/óp :de.. Darda-: nellen. Bshalve inzake_het önaQian.-; kelljkheidsverdrag voör Oostenrijk bestaat,/ opalle genoemdepunten; een grooj verschil ,yan ineenlng tüs-: schen- deSovjelrpnie en deweste- J^fke mogendheden. y-;V:Wafc dé i Inleidende.-' besprékingra betref i4/heDJ3elacgiiUksKCvTaas-_ hédem-moeentspelemlbli/hetopsèlr' lën •:;:van-ti,r-het: vredèsverdrag Thiltschland.-; Op:.-dU:;'.puntv; hébben in. de eerste. plaa:s de Bc'tsche do-, mlnlons' hun. aanspraak" <^p; eèn - zoo. grpo- mogellj k aandeeltn. 'dit - werk krachtig haar voren gebracht "De oplossingvan Hét Duitschë probleem zal een. eindeloos geduid, eneer."- groot':'staatsmanschap ver-, elsch ra/ vMoméntezl besi'aat - het ge- vaar. dat "Duitschland ln tweeën zal, worden gedeeld,-waarbü deoosteyi Hjke v helft loaderRusslschehinvióèd' zal komen.Rusland staateen" géyy" centrallséerd' 'Duitschland' voor,/.ter-' wijl; ctetwestelyke-mogendheden; zul-, len. aandringen' op de .vorming van' een soort-- statenbond.; Voorta/.zal ;meh/.hiet .kurmen;rat- rojnenV aan.; een zwarénstrijd óver 'de óösielijké: 'grens 'van .Duitschland. welkëi aangelegenheid - dóor/devSor-, Iet-Unie -:aisin feitereeds geregeld- Wordt beschouwd/ Het Rijnland en hét Huhrgebled: vormen, op /zichzélf reeds:./ gtoote';>n/'::be.lan'p^ke;/pr»r- Memen. .-t {v'»i - In het licht: van hét- bovenstaande 1 tjn de Groote Vier 'niet; voornemens/ •>p de eerstkomende conferentie de /•oorwaarden, van hetvredesverdrag ;lnet: Dui'schtand wast te.-stéllen, -Zij //open slechts ln:Btaat:te. zijn-:bet Stél».- teWorden over derichtlijnen, waarop, 'enslottehet -uiteindelijke vredesverdrag zal kunnen worden 'iAïéiA'A Niéuwe Hooge Commiiiarts voor. Indo-China In de plaats t van admiraal/ThlK- - iry. d'Axgênlleu b Emllé Bollaert tot EWansche hooget «Hmnteri*. voor IndoChina benoemd. Bollaert is; commissaris S van:de republiek -" te. Straatsburg '/Hfl te' 56 Jaar-óud en speelde een leidende rol ln de vér-; zetebeweglng;" ln 1944 werd hjjdoor; de Gestapo gearresteerd -'en//naar Bergen-Belsen gebracht. HU la com- mandeur lh "/het Legioenvan Eer Lading „Behrmann1'. naar Ned.-lnd. regeering. In eengbter&vonduitgegeven: of ficieel/communiqué, wordt;, medege-. deeld,dat.de .directeur van .het de- pai-. cmentc .van economischë;; zaken heden - -• een order heeftultgëvaarr' aigd,waarbij óp da ,-rechlkhatlge eigraaare van de lading „van"de „Martinv/'Behrmann'/'/een bwöep.. W'ord1 - gedaari om de goederen ::ln. kwestie terbeschikking van de Ne- derlandsch-lndbche v regeerlng ;.te stellen/ De lading bevat 409 :;ton. suiker,500 ton - kinabast, ,4500 -'.foh rubber '„sheets", 284 tóncrepe"' rubber1 en: ongeveer. 200 tón /sImI-: yezela.- ,(-.v „,.7;r"-'-' esluursoverdracht ln A 'Oost-Indonesië j// 11 In/ afwachtliè' van déabefcreffendé initiatiefvoorstellen bestudeert -/het; binnei^andschbéstuur reeds thans, Öeï wjjzevan overdr acht;-'.van ./'®jn bevoegdheden.- aande tregeerlng .'.vari Oost-Indonéslë;--:In s aanmerking' hiervoor; komen .onderwérpen zón der of,met geringe, financleeie' con- 'sequenties, f. - - De overdracht van bevoegdheden, wélke '...rinancteele'; gevolgen-/ heelt, zal eerst,: mogelijk zijn./-nadat/.een begroo' ingdoorde regeer! ng van Oost-Indonesië opgesteld. Ballon landde bij Den Helder De /ballon, - die Maandagmiddag ter. gelégehheld.van/het»" eeüwfeest van destudentensocitelt Fhoenlx in vDelf t opeten, - landde avonds om ongeveer 10 uur Veilig bij /Den Bij CE3REK AAN BILJART BALLEN /N- Eemr.es werd dezer 'dagen^ eenóU/artu/edsirijd gei^Sar.i-' seerd door de plaatselijke ver. eenigihgen „De Eendracht".en ,.Ueidestcht" v; .Va eenigim. tijd /werden -dé supporterslii'f oheens' er., -één van ken wist zich in de keuken van }}ètcaféi meester' te maken van een partijtje eieren '.die', ai s(>oedig( dóór taai •.vlogen om rijn woorden kracht', bij 'he zetten y Toert de orde eindelijk hersteld was en de voorzitter, van Heidé- zicht" in een stoel neerzeeg*- he merkte hij. te laat] dat hij met dit. laatste gebaar ook het laatst overgebleven éi kraakte. Langdurige vorst en kolengebrek veroor zaakten groote -schade in den tuinbouw TUINDERS WILLEN NIEUWE PRl)SMGSJNC - •- N .het groente-conflict,- /dat nog steeds met toi|een alle/partijen bevredigende oplossing te /gebracht, wenschen thai»/cok; de...tuinders een woordjemèe/té :".sprèkehii;jT: De handel - heeft/v/zljn.. bézwarra en elschra' Inmiddels./cuïdeüjk?-;/ter, openbare, kennis .gebracht, ./maar ook de; tuinders hebbenihqn; groote •inoedilj kheden - die hen In /.hetiyóii- derhavigé icohfilct'y/h/ander tSand-;. punt: :doen; Innemen,,:dan/' öfe> .re- geering.v-ZÖ wenscben. öf \TlJe/p«^j- zen met a'de Tisico's vóoi cen tuinder, óf maiimumpWzëh.ïm^; dan met daaronder staanöe -ga-: rahtieprUwn/yis .zóodat „wanneer: .de tuinder door /eéh'ijjepaaide ioorzaaV met, veriSe3~. móet- werkem "dit; ge compenseerd /wórdt cini/den i/mnn van een. regeenngs-subsidie of/ wel een garantieprijs.^/ - Hun' standpunt'motiveeren./de. tuinders", met /te wijzen .op; de/ge- Joh. de Rek; de stencildrukker JJONDERDAG B Maart. pöot van sla- ra bloemkooiplantjes wordt de uitzaai ln de kassen van tomaten, postelein en snUboonen. eveneens naar een later tijdstip verschoven- Zelfs zullen - vele tuin ders één teelt moeten overslaan; t /'V.- Verwachtingen /De-.; -tuinders,' die wy spraken! meenen, dat de; typische vóorjaars- groehten zooais kropsla, bloemkool door; .genoemde oorzaken veel latex •m: voldoende/maté aan de veiling zuilen -komen: dan: tn andere Jaren behalve misschien de, spinazie. Bo vendien zijn de productiekosten van. den tuinder sterk; gestegen. Er werd onsvertéld, dat ;eike krop sla: op/het oogenbllk alleen ai/een dubbeltje kóst aan brandstof, ivóor.- c.e verwarming van de kassen). De kwaliteit - aai' ook -/véélminder zjju daD in normale Jaren: j - De aanvoér,- vooral, vaa krbpsia zal /dit voorjaar onregelmatig zijn Nu orengt' een 'krop -sia circa 65 cents cip, maar waiméer ieensr weldlge stagnatieen de groote klaps de. doo: krachtig., invalt.:,en scbade. die in dezen i winter- m^h'an l. aarihoudt. Is eén massa-aanbod te bedrijven is ontstaan - Hiervan j verwachten mfet aUe gevolgen van .were/ons een -Indruk/gegeven^Li/d'en .dens1:- een rondleiding: m'/eent:zestal; Velen herinneren zich nog wat er', twee jaar geleden op dien datum Is gebeurd: op de Veluwe, in/de.nabijheid van Putten, ondervond Ra ut er dat de vèrzetsgeést der goedé; Ne derlanders/voor niets terug deinsde. De onmenschelijkheid der Duitschë: wraak maakte echter .van het dorp Putten een tweede Lidice, en op,veel andere plaatsen werden lukraak aan gewezen. gearresteerden voor het vuurpeloton 'gesleept. Hier ter stede knalden o.m. op den 12den Maart schoten op het Hofplein en tot de daar neer- gelegden behoorde ook de" 43- jaiige stencil-drukker Joh/ de Rek, die den 2den Maart gear resteerd was,niemand weet uit welke oorzaak, doch vermoede-, lijk door verraad. Toe a hij in de ochtenduren van der. 2den Maart te zijnen huize ln de Toilensstraat 95a gearresteerd wera, vonden de Duitschers (die een raam hadr den ingeslagen, om binnen te .-.komen") allerlei verdachts, zi oajs stencilmachines. Illegale kopij en een wapen. In die paar dagen tusschen den 2den den 12dcn Maart is De Rek heen én weer gesleept tusschen Rotterdamen Schevenlngem Toende - Duitschers in den nacht van "den Hden .op den 12'Jen lukraak slachtoffers aan; wezen, om met hen, den aanslag op Rauter .te wreken, bevond De Rek zich - noodiöttigerwijs op het: HaagschévVeer. Even later werd. hij met eeii groepje an de ren. op het Hofplein neerge knald blj de dooden 'ag ook. een jongen die nog een kind tienduizenden..mde kassen, die' /vocn-^het'; meérehdeél^niet/voldoen- *de /verwarmd ioinnen. worden we gens kolengebrek. - Vv - Het gevolg' is,. dat een groot deel van de plantjes Is bevroren; In. de: platglaskassen, die zelfs met een dubbel stel rietmatten zönafge dekt/ wordt de schade op van den uitzaai geschat. Valt de; doól eensfttepr in""én komt, ér/veel -zon-; .nesch IJn,v' dan dreigt het gevaar; dat/, de/ nóg; levendé plkTitJes, die voor een L deel toch - reeds te groot ztfn - geworden/om olt té/ pooten. in de kassen- doorschieten. Het gebrek san arbeidskrachten In. dentuinbouw ,'Ckanhlër- nlet in voorzien wórÓen) zal /het; niet mo-" gelijk maken.' dé/plantjes snel ge noeg uit.; te pootsn. - f- De - - jónge spinazieplantjes heb ben de vorst beter verdragen, dan de sla: ende bloemkool-" /Van', de witlof-wortels/ echter, die/van I'ai' tot 'November öp het véld staan en :dah 'ingekuild worien om over Ce periode van November t//'April van tUd tot tijdinde kassen te wórden getrokken (de /wortel le-. ivert'tbë jo£)>;:zou/ minstens 50*/» in de "putten, -ondanks een dikke strpolaagverrotzijn. door bevriezen Of broeiing. Door de vertraging in den ..uit- vrpoteï-tuindersbedrijvén ,7'm /déi/di-; recte 'omreving./ van;Rotterdé,"m?en g.eorganisrerd-s'--/daor de..tuintiouw- studieclub; //Bottertam.en"omstcór' ken!/:: A VeeT plantjes, bevroren Om' dezen t^d van het .jaar. éou: eten: - /de/jonge/sla^/vCnblöémköól- '.plratjes./c/reeda/^-ln, - dra kolfden !grondyUi'teei^U.;mQetra/:zi3n/'maar; .Grootepartyen "zouden wederom doértjraarén aan tie /veiling ol na-u het. buitenland, geëxporteerdmóe ten; worden-' Dé-: tuinders i wenschen ,öah - evenwel/ niét/ de. dupe te wor;- öen vaii7'n enonnen pnjsval/ wan- neer deze door /een zeer matige subsidie/wordt gecompenseerd, zóo- -ate vorig jaar. het/gevai was. Daar voor zijn hun verliezen en; prcnluc- t:éiso6teu m dezen wuiter veel .te hoog geweest - f- /./Oe'tuinders' boperi^ dat/de^mims- ï&ru!si3c,uöQ»y s«e. re/ehn?. pi kunn.pn- -tief fen-'g<Üe" -zb^wg^ produ cent /als ','cönsumërit/ën ./6aHaer-^ai kunnen bevredigen W."-"',i' Mei de gewelddadige vermoor ding ,van' Jdh.."dë Rekkreeg het illegale werk een grooten klap; want "hij drukte Trouw/ Het Pa rool en De VrijPers.g Dagelijks kwamen demedewerker.; bij hem/ en v/s1 middags de koerier sters./,i'Zijn. werk, èischte hij. moesl er altijd: zbo goed moge lijk-uit-zien:. ook dat diende de goéde zaak, eh blj.-.jJlëgaal/eléc- t-risth/.Ucht" werd het daarom ook zoo zorgvuldigals mogelijk was. uitgevoerd. Het is goéd. dit alles nog eens even in herinnering' te. brengen, want/de*wereld vergeet gaaw,.té gauw/.-^Bn-'-'ook-; vergeet-zij; -hoe bL-Zöo'ö.gearresteerde>de inbde- len/kttidérên'/" achfërWevèh/Tibè dé/medéwerkèra^^werdenopge jaagd als wild, van het eene schuiladrés naar het andere...'. Hiervan kan o.a. de teekenaar Van de Rhee mee-vertellen; deze I ara/gelukkig, bij de be vrijding. Vrij. Voor de familie De Rek voor hem, en voor vele anderen uit die dagen, gaat de zesde Maart niet onherdacht voorbij. Eieren blijven op den bon Tn tegenstelling met de eenigea tfcJ geleden bestaande verwachting, dat de elerèndlstrlbutië In dit voor-, laar zou Hunnen worden opgeheven, ls thans komen vast te staan, dat dit niet', het geval tal -itijn. Hoewel v ln het voorjaar voldoende eieren(er beschikking zutlen komen om aan de binnenlandsehe, vraag te kunnen voldoen, zou een opheffing van d® distributie een zeer sterke stljsing van de eierenprijren ln der) nazotnèr on herfst veroo»raken. vooratsnng blijft derhalve de dis tributie van eieren gehandhaafd en is het noodlg. dat dén lulinveehou- ders .een verplichting tot inlevering vgn eieren, die niet In eieen gezin worden gebruikt wordt opgelegd. Prijs van bijzondere chocolade artikelen De chocolarte-industrle mag vóor> i aan haar productie voor een kwart richten óp de /vervaardigingvan bijzondere .artikelen. \roor deze ar-/ tikelen zjjn uitzonderlxjgsprljzëij toegestaan, dié voor; chocolade- reépen, chocolaadjes cn bonbons ten hoogste re5fr.:33,~45 en ei) cent per 100 gram .bedrageiL Voor -hetovérigë'deel van; da :- productie k blijven als maximum- prijzen voor,; chocoladé-reepèn,/; chocolaadjes en bonbons; re3p/ 24, 30 en 30 cent;per;100:grain geiden.- Het publiek kan in /de winkéls /;/-*-/" behalve ln. luxe'- zaken ,?t& allen" ttide de laag geprijsde .chocolada verlangen. - Weer een hajf pond citroenen Donderdag wordt In /de; bohnenY lijst voor alle leeftijdsgroepen, een - voortolevérlngsboh /bekend gemaakt/;^: voor: 250 gram -.citroenen, - >■■-/, Katholiek: 'comité- handhaving:-; rijkseenhtüd Opgericht is-een' voorlóopig ka- c tholi ek comité vafi/acti évtcrt-3taridS//: h aving van,/:de/dttadvirerkelijkeS> riikseenheid: als' -voorzitter/treedt/' op Ch. J/D. M."Weiter,'oud-minis- -J ter Van koloniën,/;. &ls;-/vicè-vóór- z1'' raai KiNvI.Ii.<ën/ala/aéjimét'ail ■'rease^meji/rJis/'E/öyah;/^ //YPlt£;épj^té;;YweïWic^ wettige-imddelen/./bovéngëno* doel te-: bereiken'met fnachtheni vanhet. verband der' Doodstraf geëischt tcaen officier De /Bdvocaat-fiscaal b|j het by- zondergerechtshof te Rotterdam hééft/ de /doodstraf /geëischt tegen .0.- D.- vaa-^de.-Poi/ tot MeJ 1940 kapitein bij de infanterie, doch: tijdens, de bezetting opperbahleider van d« W/;A/; en - .Hauptsturmftlh- ■er. - Van de Pol .was: reeds jq- 1932 en 19,33 lid van de N3B. geweest. Na dé/ capitulatievan hetNeöerland- sche/legersloot hij zich opnieuw byde „beweging" aan... Hy ging over naar de W.A en .vertrok-zelfs "als vrijwilliger naar hét. Oostfront.: Ih1944 kwam; hjj „geridderd" naar Nederland'.terug; waar bij in dienst: ,trad van de staatspolitie,-Verdach te/erkende de hemten."laste geleg de Tel tra. Sloot-woter bevaT nu veel keukenzout Tuinders, opgepast bij het gieten Er-ls .reden om: aan te nemen, dat het water ln siooten en vaar ten momenteel opmeerdere: plaat- sen zeer veel; keukenzout/ bevat/; Da&rom advlseert de rljkstulnbouw- consiilentden kweekers, die /het plan, /hebben: öeper' dagen /hun planten te/gieten/ dit' slootwater éérst/ op chloor te: laten- ohdér- zoeken, of te gieten met leiding water. Dit onderzoek1 wordt - voor de: leden uitgevoerd :öp" het labora torium, Van den - proef tuinZuid- Hollandsch:'. glasdistrict. Op den. uitslag van het onderzoek, kan ge wacht worden, Protcsttelegram aan minister jonkman. De voorzitter vanhet comité /HandhavingRljkseehheld", prof. ,:F. ;,S.Gerbrandy, - heeftaanden minister van overzeesche gebleds- deelen ren telegram gericht, waar in bi) namens het comité pro testeert, tegen het .misbruik, dat door U in de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal la gemaakt., van, de rede van HM. de Koningin van 7 December 1942. Dehoofdpunten uit die rede zi)n geïnterpreteerd op een- wijze, welke lnstryd ls -• met den redelijken 2ln der woorden en ONKRUID GROEIT CP EEN KALE PLAKTE.Tot ó-'Ah'gui-:'>1-;^ tus logs stond hurr een stad jjio.ooö 'inwonei S %j'-i HtROSJlMA.r'S- I, De dreiging. Dit geconcentreerde '..ar beidsvermogen kunnen we gebruiken voor vredeswerk: reeds; nu kanmen daarmee kostbare radio actieve stoffen bereiden, die van groote-be— teekenis zijn voor de biologie en de geneeskunde: wellicht zal men er straks machines mee drijven. Maarr wij. kun nen de kernenergie/ook ge bruiken om atoombommen te maken' .77 endan' komen de rampen over,de"aarde/ Er te geen twijfelaan,, datdit wapen ln den eerstvolgeu den oor log f zal werden gebruikt, zooals het reeds tegen Japan gebruikt Ls, maar dan op veel grooter, schaal. De atoombom ls een ding, .zoo gjóot ate- een plano,/ niet zwaarder dan eenige hónderden kilo's, dat/by ontploffingbinnen een fractie van een seconde een .zoo ontzaggelijke hitte Ven straling ontwikkelt, dat letterlijk/ alles ln de omgeving vervluchtigt tot /stof en rookJ/Het effect te va» dezelfde órde als Van 20.000: ton -trlnitrototuol,:.-- maar; daarenboven; ontketent;1 de atoom bom nog ee» geweldigen brand: -.Een stad. werd-.weg-' 'gevaagd Vt Hiroshima...waseenY bloeiende, groote stad van 350.000 Inwoners.; Op den ochtend van. ten zesden. Augustus1945; te 8 .'uur; 19. minuten, verschenen een paar/ Amerikaan-- ache vliegtuigen,die //een tóeln voorwerp, aan een parachute neer-/ liéten: Door/de onbeschrijflijk felle ontploffing üie: volgde' brak/brand uit op ongeveer/1000 plaatsen tége-" lijk; vande ::33 modern ingerichte brand weerstations werden;?;ér/427| onmlddelUJ k/ vemleld.' Een wind stoot als een orkaan blies uit den haard der ontploffing. Binnen de^ minuut waren een kwart mlllloen- menschen gedood of zwaar gewond. Over een gebied van tien vlerkante kilometer was de stad met den grond gelijk gemaakt;:-tot op - rijf-, tien kilometer afstand waren gs- bouwe;. Ingestort. Van de 293/lok-/ ters bleven er nog dertig Prof. Ar. M.'G. J. Mimiaeït} trad gisteren te .Rotterdam op voor het comité vnor Actieve Democratie/waar van weth. Meerlens,- ir., CL; F. fiü^er, dir. derGem.. Energiebedrijveriyif- Koomans en mevr., Dê/c-, huijzgn-Zeehaisen over de atoomenergie sprak. Beier dan een versJag .hiervanteé geven Jee kt hé téansjéprof^ Minnaert zèil aan 'I v.-oord. rt iafen. Het verschrikkelijke pro bteem 'van - de alcombom imnwTF bedreigt da gein-- sc he me noch held De groot .ir* acliviteii en \/aukzaam~ he ai gci'J.jden. Vandaar dat wij ieders aandacht I (Vervólg: op pag,; n .var ~T V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1