^SllÊSÊÊÊIÊt^H^K^ maËêÊmmmmmsmisMmm m DE SCHIEDAMMER Nederiandsche lezing van het incident in Cheribon Niet-uitvoeren van doodstraf kwetst het rechtsgevoel Hooggerechtshof in Amerika handhaaft Lewis' straf Moasboulevard in wording Uitgepraat f m - - •«sKBasMap- raw® :R»D CN ADM LANGE KA VEN 141 SCHTSDAM AX3MINI3TRATJI. TEf-tFOON «SJW ..V RSOACTie; TELSrOON ««Ms abo'nkfmB^Tsraijs per .week ir^cnrr :-P^5R KWARTAAL: f t. LOSSE NXWBÜ.f W& 'Vvi S ?M M j SPONSEM :-'ZEEMEN - BCF5TELS - KWASTEN j 1 WITTE DE W1THSTRAAT TEL 27513. R'DAM L ZEVENDE JAARGANG NO. 56 MjUMHtgl V RL DAG 7 MAART 1947 (Van onzen Haagschen redacteur;/ Een vertegenwoordiger van de Amerikaansche ambassade In Den Haag heeft/Vifaensdag een bezoek gebracht aan; Öèt minis terie; Van BuJtenïaridsche Zaken; "waar hij den chef van"'de dlrec- tleiVWh PolttiekelZaken; jhr.; mr. H. v a n V r e d e n b u r-c h, het standpunt' van/de Amerikaansche regeering over de ópbrengfcng van .de „bartin: Behrman"en de .gevolgde" Inbeslagneming van- de lading van hetschip, - alsmede over 'de omstaiidieheden^.V waai uit deze Inbeslagneming voörtlcwara, heeft-, kenbaar ge- maakt. Ten 'gevolge van. dezen Ame- i?rlkaanschen stap ontvingen wij de. volgende verklaring "r/ - Naar-aanleiding van 'een stap; dien een lid van de Amérikaan- sche ambassade 'op. 5 Maart' óp ^fhetTüeparteirient 7 van Bülten- - »1 landseheZaken heeft onderno men ln verband met, de „Mar-, kv-rtln Behrman" eh de door de:Ne- derlandsch-In dische regeering afgekondigdenieuwe in- en ult- ^VLerregeling, kan: wordenmede- ïfü gedeeld,dat de ,3ehrman" door de:Koninklijke; Marine wérd 7ge- iast ?de -;reede van Cheribon ite; v verlaten,- aangezien eenyvöprtge/ zet; VerbHjf ivan /dé ri,Bëhnnan'' op':deze< reedegeacht" 'werd 'in -yjstrUdyte. zijn. mét de^'openbare ördè en-'s lands., belang/. ;7. Daarop# is -Tde/.^Martin - Behr- man"op.Maart op eigen" krachtte Tail I jong Priok aan gekomen. Geen enkele vorm van geweld ts daarbij gebruikt. Iri een op. 2 Maart/doof de Indische - regeering afgelegde verklaring wordt, duidelijk, aangetoond,dat de nieuwe in- en uitvoerregeling het bevorderen/van een wetfci- gén ëxport beoogt.' waarbij, ten volle.' rekening" wqrdt gehouden mét de. behoeften, .van bulten- landacne af nemers van/Indische exportproducten en in'de; eerste' plaats mét' de/Amerikaansche behoeften; - Aangenomen mag- worden/ dat hèt/ departëment van Buitenlandsche: Zaken de - Amerikaanschev- -regeering', ult- yoerlg-zal inlichten zoodra riadé-* re berichten ov/- deze aangele- ffGnheid zijn ontvangen". w commentaar Inlichtingen, welke - wij 'bij de Aim ertkaans chë /ambassade over den ondernomen; stap" trachtten teverkrijgen; konden daar-éch-- .ternletwoMen; vers trekt/Zelfs: over den persoon, "dien de .stap had ondernomen, bewaarde mén in alle kringen hét grootst* stlJ- zwjjgen.. Ome vraag, ln hoeverre de Am erikaa nsché stap Iri/ ovër- eeristemmirigte/brengen .was. nén'te^duldep;,-'dat/de;* Amèri-' 'Mi Luchfverkeerop;Sch fphol /ernstig gestagneerd Z Hetluchtverkeer op! Schiphol - is door den dool,-die de./sneeuwmassa OP de; stari banen - in een modderige bdj verandert,ernstig- 3 ges t&gneer d Gisteren is alleen hetLidlë-vlieg- tuig op Schiphol -'geland.Alle:/An/ derebinnenkomendetoestellen-wer- den naar Eindhoven:'/ waar de toe-, «tand lete/beterts, of naar Brussel ,- gedirigeerd. Gestart -/'werd X er/ nog 'wei, "maar. alleen -door, dle/oestëlien.' <be/ naar,;/vliègvelden:A gaan, - waar" landen nog: mogelijk j,is. -Hetlucht- verkoer'- ttK't h Scandinavië'* is/geheel verbroken; Het landen*- op de vlieg- velden aldaar':;is door.: den grootcn sneeuwval totaal onmogelijk. -/ PAROLOSCOOP a ,rK. Vaderloos"Triest r^ rr ZIJN de Jaren, waarin men telkens .de kaart van Europa envan da andere v/erelddëelen moetbüwerkëni .-Heeft /men er bijvoorbeeldin/de vorige maand wel ..aan gedacht den nieuwen vrijstaat Triëst in te teekenen' en in de kantlijn ..iO Februari 1947" te vermelden? .Want administratief werd. het een./feit, dat- op dien datum deoude Itallaamche havenstad met het mecreudeels door Joegoslaven- bewoonde achter land haar^nieuw bestaan inging, bctre'ird.' door de moederland- Italianen als een' ontzaglijk verlies,, en door ;de naar havens strevende Joegoslaven feller begeerd dan ooit. De oppervlakte van. bet nieuwe, - staatje 2al 783 vierkante "kilometer zijnen de' bevolking zal'-' tusschen de 330 eb 340.000'zielen tellen: De uit den eersten wereldoorlog tevoor schijn gekomen vrije'staat Danzig had lets meer inwoners,terwijl een landjeals Luxemburgdriemaal zoo groot, is als de .vrijstaat Triëst doch dunner.-, bevolkt.- Dag,uur en plaats van Je geboorte -van- den nieuwen vrijen staat zijn bekend, nl. 10 Februari -1947,'.- 11 uur -'a ochtends, en Klokkenzaa* Qiial d' 'Orsay te Parijs,-maar leeft .deze Jongste der staten wel, aan wiens geboorte zooveel conflicten en 'oorlogachtige boosheden zijn voorafgegaan? De Triëstenaren zelf betwijfelen het. Zij - achten hun; vrijen staat -en .'.misbaksel zonder vader"aan 'dit misprijzend woord kleeft in zooverre eentge .'waarheid, dat :deoorlogs- overwinnaars - nog éteeds niet hebben kunnen uitmaken wie de- sterke, strenge, ...neutrale'.' gouver neur van het. nieuwe -Triëst moest -worden. Die mismoedige .Inwoners zien naar de bestaansmogelijkheden van Triëst als haven en-zij-vragen 2ich" af oi-zij ooit weer jarenzullen beleven als in 1937 en 1938,^ toen de, met "alle. energie omhooggewerkte havenbeweBlng r«sp.3.185.227, en 3.380.860 ion bedroeg.' Veel enqueteurs gaan door Triëst 'i-ronci en z(jondervragen alle. lagen van de-, bevolking en alle soorten van .roodwlnners ;.p z'n „Gallup s". Totnogtoe hebben ..alleen zij die tot de oLdeLevantijnsche meng-, /bloeden'; behooren. eenige hoop. dat -.Triëst 'niet'-' voorgoed verloren, /al zl|n., v Dat 'zijn ..deS; lieden/'van - .Griefcsche/ Turksche/ EgyptLsche; en andere nabü-Oostersche her komst; ln hun - handéri bevinden rich dé/h ar. delsbetrekkingen van df geh^e-e-Mlddellandsche Zeekust en de/banken ;vAlle anderen de x^:^*f4^elgeniUké-*;havenstadzal niet meer. a-.//'//^cTdar:250.000inwonerstellenzijn /^/'v;'-/er/niet gerust'op.'. Voor den' eersten gou^meur /een,'pracht -van ien ^M/'/^'levenstaak^ f om h «dé. Triës tenaren ^^j^V/'.wéer: gelukkig^,én /'ondèmémend te '-/l-.'-.'v;.-'maicpn mnt voor een achterdochtig ^•^^•rèrschpppel togschap"/heef tV/Trïëél I fejSsfef t y. kaansche regeering zich nlet zou stellen,achter,'devreederlj,'welke dé „Behrman"had uitgezonden, beantwoordde :-men; door er op te wijzen,; dat de Amerikaansche persbureaux dit' bericht wel heb ben gepubliceerd,- doch /dat/dit standpunt. !n ieder geval niet, officieel i ft?de Amerikaansche, ambassadc hekend was>/Vérae^; recommentaar,, kon men on& echter niet gevém'' ,V' Aansporing: tot vmét /Kapitein Grëy/ dé commandant van hét schipheeftiWoensdag. ztfn bemanning- bevel gegevenfixiet 'weid weerstand te bieden z(J er. tevoren v^imrapenên; op'-;u gericht worden"/^;te^n'ij€>de're poging ^ft;idè/^^<^l^dëi,«/'de;. luiken te/: openen opAde< Martin Behrmann, welke^é lading; de 're- geering „van Nt^Ianjsch^Mtii': Indlë als': contrabeuideverklaard heeft e» wélke ^/getóafc heelt in" beslag te'nemen. -/'/ - Hoewel Woenadag. -- uitBatavia werd 'gemeld,/dat/met/hetalossen vande lading een :aanvang iB"ge-i maakt waren Dondèrdag nog*:geën: maatregelen/ tot? fèltelijKërtconü 3/ ce.tie-genom eh. GrSy;la in dehi joop* van den dag formeel in .kemds-ge-" steld iyan-het. door zy/ regeerihg! in Den' Haagingediende protest-? Bovendien .heeft - eenNeaëriölidr? ache, inspecteur van pojitie'/hëm'j een dag\-aardlng jbeteekend::'; öm Vrijdagv:VooreenNederlandschen krijgsraad t-1 verschijnen OOST-lNDONESIe GEVAAR het republikciusche blad ;Merélcka"./8chrij ft vde-fheer/ Pra- wo toj/Saemodilogd^j -Kortg èled ert* verklaard e de /h^er/ Sj ahrir z/ln. eéh i ntervl w/' daï^ dr/Voh^Mook. te;/Deri/Pasar/Beloofde' Oostr Indonesië 'dezelfde/ plaate/te/zul- lén geven/ in de*Vereenlgdé, Stu/ ten als-de Republiek. /Dit-he tee- ként ofwel een .vèrlaging van de.i posiüe;.van/de/republiek--of.,.eén -i- - - - vtó^ei®^iüé^ah toe treed t"tdt 'de: Véfeeiri gdë/S ta/ ten 'vanrlndoriesiö/is .bet/doel van dr„/0a n'Mook b eréikt/rhaar dan zal 'de républiek/zoo; zwak staan/dat:; zij 'de kosten";van:-den wederopbouw:/niet kan betalen: Een - toetreden- vande iRepubliék tot /de/.Vereehigde Statenbetee- kent'voor/haar eeneconomische en;politieke; verminking. Yen energie tot materie Nieuwe proefnemingen in ///-- /"Amerika'-/'//. /■-'; -De creatie van stof door'"-ener- gle" te veranderen in en/'.vaste substantievA- precies-het vtegéOD gestelde- proces- dus, dat: bij een atoombom optreedt i- is een van dei doeleinden van,'de "beheerders yah de Nationale Laboratoria Un Brnokhaven (V.S.).;= - De laboratoria zijn een irLsteï- üng van de federale regeering en worden- geleid op grond van een contract van de beheerders met négen universiteiten Ih" de Ooste lijke staten. - Er/ zij ti v ongek endémachines ontworpen,die spanningen - van 2 milliard /tot3milliard. Volt zullen /kunnen produceeren ln den vorm van protbheh. of andere deeltjes/, die zoo zwaar zijnals 'een'atoom' vahétikstófl;/ Jfydens haan oPonthmd te Worcester in-Zuid-AtnkG£h#föcenlrutnr van ■eea --o,^angrijik^rüitteeltgehied^ onderhield U de^rBngehïh^.kbhinltiykt, Minister Van Maarseveen beroept zich op zijn geweten f 1 /■/;- (Van onzen*parlemen*alren xedacféur.>;/'-;4/ AN minister -VanvMaacseveeh's' :rede,'ter,verdediging, vai^zijn beleid,- /Yf/ln hétbijzonder, tenc opzlchtekyan ;t;depolitieke.delinqueijlen, v-gia'err.:- mlddagf" In/del -Eers'e Kamer/Tcütge^^in^^Lx^/de/OveriJ.sei^be Gede.c puteerde/rar.éSchnelder; eeh.nilcei- karakténriiefc^-Dew/pftrtqgêhpo.* 4,yan den: mlnjater..- overigensi vol/bewondering/voor'diens - batmharhghe'.dspoll- tlek. drukte zich' al dus 'uit r^JDe'i ihlnlster'rheef'- veel cepraat/* maar hèel •Welnls-Vgezegd/* Met -de- begroottog-vax.' 'Jitötl/tcv- welke -de aanleiding' .vormdé itotde aldus op vde - Juiste- /waarde' - geschatte '.J.ralnisterieèle uifr :ja";1neénin/.was/woénsdagttóddagAna;; de-'aannem5ng .van .'.de^begrootlne. van,- Overzeesche GebledsdeelehLv-nbgbegonnen. ';met/de';\ berechting L.van dedpolitieke .delinquenten als-ihoofdFchotéLI-waartbe/f/bekentle: op" reden -ran Ir? en*lei" nlet/ultvéerén/dér doódstraffén 'de|vooraaatn- «te-Ingredlën en leverden. Vertrouwenscrisis in - Hoogen Raad is - er nog - //De-: héér Zegering lladders (P.v.d. /V.)/ pleitte •- voerkhet, benoemen van vrouwen ais/-rechters. Ofschoon 'hij Ket^ aphedeh/van /- mr. /-Zaaljer a l- keurde,/achJ té-hij; hetbegrijpelijk^/ /:Ook/de/héervKól(f:lC,H:)keurrie hét-^optreden /van'. mr. /Zaaijer i iaf; Overigens'.., deelde hij diéns bezwaar, dat tej vaak'.word.t. afgeweken-van;; de 'jïpodisfa»f/''"""1 _né//de r.kwesiléï dwr-oonlèke: «elih" quehteM^JDe'Woéeitu!^ minister..- dat - hunInvrijheidstelling geen/tóténV^lasclsrischk gevaar; *op-i levert/ deelde hij /nlet/Groote - waak- zaamheld Us geboden/ omdat, dé.,ge- rindbeldk .der gerntemeerden/geeh: verandering heeft k. ondergaan. - Het rech :sgevoelblijftonbevTedl gdals de doodvonnissenniet wordenuitge voerd. Het gezag, yén/; den rechter wordt, er-'door :- aangetaste Men; moet het k ge vaar/dat het'volk voor lëisrén i rechter: gaat 'spe]en,' niet onder schatten. Prof./ - Donkersloot(P.v.d A."was het niet/ ee'ne.mev het Invoeren - van het'begrip„barmhartigheid" blj.;de berechting;'' Ook" deze. spreker, be greep niet: de uitlating van/den ml-; nts'er-.inzakeVhetniet aanwezig/zijn- vaneen latent fascistisch gevaar.. Detoestanden.' ln Duitschlandzfjn een waarschuwingtegenoptimisme, op dij /punt.' De. heropvoeding 'van' politieke/-' delinquenten - '.gééft'daar, ook weinig rédén toe.' Het gem la aan bereidheid ,tot 'wederopneming": X be grijpelijk; - maar - strijdig/ mor'/ hét al gemeen/; belang:/ omdat wU ten-- slotte?dit/ onverteerbaar - brok toch zullen, moe'en;. \«erteren. wilhet Ions straks/niet opbreken.' De behande ling der Jeugdige/politieke/delln- quenten noemde:, spr. een - tragedie. Over de zuivering was hij niet te vreden en evenmin oyerde wijze, waarop - de: Icwestie van dén Hoogen Raad is behandeld. De vertrouwens crisis ten opzichte van ons hoogste rechtscollege is - gebleven - en -daarin komt alleen een einde, .als" de, leden; die tn den bezetttogsUJd -gefaald hebben, afrieden. Minister Van Maajeeyeen wees ,t verwijt, dat hü^ het/volk:;niet had Ingelicht, af.; Wannéér Kamerleden :BOETE/;/MAMlJNWERKERSBONb:ÖPGEt£Gb;; ^^^^^:/VSbftW/i^'RDELI )K VERMINDERD ^folrittn i llethooggerechtshof '/am: ti\n. 'MVQ King in -April beallaslngr; met «even tegen 'twee raorkomen i1 j Bet/ hooggerechtshof /dérV-&. heeft "de-fuitspraak tegen John Le^vls, diedoor de rechtbank schuldig was bevonden aan /onge hoorzaamheid jegena het Hof, juist bevonden,. Lewis en/ zijn - mjjnwërkersorga- nisatiewarén /yeroordèeld '.tótc net b e tal en van?? boeten van /re hu. 10.000 en,3.500.000 dollar.-.-;'/*?/.. Het hooggerechtshof handhaaf de de tegen Lewis- geëischtè boete» maar 'oordeelde/dat de boete/ten; laste vande m(Jnwerkersorgani- satle verlaagd moet': .worden tot .700.000 dollars. De meerderheid "dér;rechters was bovendien van meêhlng,: dat, dé, rr.tjnwerkersbond 2,800.000 dol- lar/extra/zal/hébbënf;té/hëta3en? indienhij zichniet binnende vijf dagen volledlg. accoord 'verklaart met; de.'-uitspraak van-.de gewone, "-De'president-van het hoog-/ y.gére chtshofVinson; verklaar?//; |/de,'d atr de boad alleen.op éle-,// ;|tmentie, kon rekenen,/indien hQ// |/Léwi s'A vérklaring i$èan'^dëri^ '..„mlnfstèr ;van btnrienl and sche fer zaken(' Krug,'/gedaan- op20 /- //November/1946, geheel terug-// -#■ HÖ M:-voegdë-.v.er -■ aan^'toè'^dat/ de" wég/diëri./de/yakveréeniglng/had ingeslagen/.veen/zoodaiüg.; éms tige bedrelging'vórmde; voorbeennor- maal'/vCpT^Itütlohëel/be\^hd:;Vén .vqor/de-'/ecbnomiaqheAen'/Bociale welvaart/van^e/natlé"'./dat ^'een zwaj^/bbetevgewenscht/w^/r.om. j d ènnadruk .- te ?leggén^oi?0e|!ernstl I van de daadA'/ /'J/ï beslissing met/ stemmen,! /'Lewis zal nu de'verldaring. aan Krug, waardoor", inNo-"/: vemb er/j.l/ihëtarbèldscon— tract/wérd/.beëindigd,moeten;#: /Intrekken! -* - 'M In/Washington wordf /deAult/ spraak beschouwd als eenover?; winning .:-vo or Trdm an en zjjn ^re/ geering:„ln iitui strijd tegen' Lewis en/de mgnwerkérs".;,; ^'-,;: De. uitspraak van het, hoogge rechtshof hondt tevens In,- dat, In dien/. de mümverkerHbbnd per/81 Maart a.s, opnléuW staakt/ .de 2.800.000 -dollar/ dié;/Voorwaarde?? lUk in mindering worden gébracht; bybetaald moeten worden. Lewis heeft - ?totdusver- "geen/ commentaar; gegeven; .maar zal dat, wellicht; deze - weék/nog /dóen* .De - beslissing'-vanhet hoöggë-/ rechtshof/- schept*/eénv/précèqent, 'want./ zij - wil zeggen, .-dat Yde/wet Norrls-Lagiiardia, van /1932/: dle elke rechterlijke uitspraak tegen stakingen iri-conflicten;met privé# werkgevers 'als/ onrechtmatige "daad stèTnpélt/;niet:iyanitoepassing ia op 'de/ regeeririg/ala/werkgeef ster. In Wélingelichte/kringen is'men vanmeëning/':dat//de';-/bësU3sirig van /het /hooggerechtshof,, ««-■ /.rampzalige./mijnwerkerss taking",; Iri?Apriï'a/'é^heeft^v^^oniêri^}^ /■b'e/" -'Veréenigde ■*- Staten//worden, "echter;/nam«Reuter:'meIdt/jhairi/-h: hungëhéel bédrrigdS docw ,?/^n5 Siër? king b'van 4^0 e«rip!riv?>/ randde; /,We5t«m^/ünlori^rel^raj^»;C«in-A .pany<^Awelke^de^^^ej^>;m Van Reedérijstraat tot Leuvehavenbrug zal proefstuk voorden aangelegd kJAABi»||, vernemen,/wil .na"het - einde - van de vorstperiode onmld- fdrilUk /befonrien .worderi met den aanleg van een 500 'meier lan* proefstuk ?van dë' nlenwe Maasboalevard, tusschenReeder|jstraat en Leuvëhaveribrüg. Het/ maken;van 500 meter// kademuur, ten behoeve van de.nieuwe loskade, te Inmiddels, door de Oiwero aanbesteed. - 1 /Met dé /volfoöffriz van de bnnievardzaf eindelijk het probleem /van de hóoywaterkéa-lng bj^ Rotterdam/ definitief tot een oplossing «Uri A/- Probleem na Mei 1940 vereenvoudigd -Men weet,/dat "reeds eeuwenlang in j Rotterdam over/hetvraagstuk van de hoogv/aterkeerlng. te gedeli- bereerd met geen ander resultaat can dat 'detoestand onbevredigend bleef: De püde watérkeerlng, ter be scherming van debinnenstad lóo? pende over SchiedamschedUk-Hooc stmat-Groenendaal, bleek Immers: herhaaldelijk -n:et:./ "in staat over 's troomlnz van bepaalde gedee) ten v&n de stad - té:/! voorkomen! //De hoogte van cëkeering. ,3.60 M plus' NAP^ was. hiervoor ten /eenenmale onvol doende. - Verhoogin g. o.a. van de; Hoogstraat bleek niet- mogelijk/ ondanks: den - druk die. In .deze? her haaldelijk werd uitgeoefend door het -hoogheernraadschap „Schie- 4?i Eerst" ria 'den: brarid van Mei/;1940 kon.- debinnenste waterfceering. wor den verhoogd tot 3.85 M. plus N A P, o m. door verhooging' van de Blaaki die. daarmede óe waterkce/ rende taak /van de Hoogstraat heeft overgenomen"/Hèt probleem van de. besch e rmlng van/ de zgn.bultenstad tegen/ hoogwater 'te/na .de verdwlj-' 'ning vvan /'de bebouwj ng; eveneens' heel wat/ nad er tot zUn oploss Ing gebracht./maar toch is er op de bu reaux van de Dlwero en op de la boratoria/ voor/ grondmechanica in Delft.menig zweetdruppeltje ge vallen' aleer voor. de/ hóogwaterkee- ring yen. plan whs vastgesteld.dat uitvoerbaar was "«n tevens.' aariJde ëlschen ,m deriy Rijkswaterstaat staat/ inmiddels;vast, dat; de/;Ne derlandsche; Bank voor v het;, be staande. 5 grootenüeels verwoeste bijkantoor aan' yle - Boompjes, een: nieuw rebovw - tal krijgen.De plannen/ Ulérvoor tUri in stadie ge nomen. .proef -op- de som •Zooara/de vorstperiode tc:i einde te/- -zal l een/aanvang worden /'ge-: maakt met- den-aan'rg- van - het reeds eerder c genoemde, proefstuk.-, Wanneer ce nieuweLeuvehaven- brug/en keersluis -gemaakt' .wordt, zal de toegang tot de Leuvehaven zoolang worden, afgesloten. De: bin nenscheepvaart zal dan echter nog, via de Oude Haven enBocrengat, ótó/h;y}ifrihnvens.kunnen .bereiken./ DeDlwero -zal echterals hèt eeli- maal zoover is," alles'. Ja het; werk stellen om den tyd, waarin het- scheépvaartverkeer.^icor de Leuve havenbrug gestremd zal zijn, zoo veel mogelijk te, bekorten. Ook de werkzaamheden aan het nieuwe/b inn enbeur tvaart centra rh, ^zullen .riade vorstonmfddelUJk worden hervat.;/ Het/ maken yan*/% nieuwe' kade voor de WUrihaven fa reeds" door/ de Dlwero aanbesteéd en zal worden uitgevoerddoor/ de HolL Beton MIJ. 'Zoodra -.-het blm:enbcurtvaart- centrum gereed /ris. - 2al. de Oude Haven gedempt, worden met het Oog /op# den aanleg van. de belde enorme hangbruggen. Maar iaten we-ons niet ln een/ al'te. verre/toe komst vermelen! •/-//V lnllchUrigen'wenschtemg/h addénzij maar een interpetlatie'/moe/en hou- deri/Bo vend lëri behoortiweri/minte.tër. rich niet eera- tot .h e^ /yóllt/te/wen - den eri>: dan /toh -"de/Sjateri-.Ggrieraal:" Van"/'dé;/joq; rlóödvorinlé.§en?/wachien j nog80. op /af doening,r. I'rij;t1ericeyal- 'en. waarvan;/het;.?'adri^/.vm den bllzondprèri /rand /van '"caasi-'le b'.ri- nên/te:/rrioét/nog'óver,^éï/V'?^eve?'''-; zoek/bwltet;/wprderi/:Djt?::Tna«-;.he? 'dfpariemérit!,>rijé./?^r^eri.fiwördëri' 1 wan t/'di '/werlrip mét/tn^wi/è/vnorir vsrendb/d:-/.-Hiér/Is'-.-aUrén'l"de«"nl-. ri 'ster,-., sch uld.lq./ doch/' li tf ka ri/.dftf- 'naar',eer en;.sréwptemvef^ptwpofden ;jto:/15...vnri,; de -^d/yëval^m/te/'grBile aarige test: ;d1f ;--SPschledfi dtsh: 1 f en d om réd enen van faa ebeIanevi'.De mi nte'ér'. achrie hetonjuist, om yd e richtsnoeren/; voor "i hét/ grattpbelefd m^de /te dèé'enoverigens' hééft het kabinet-Srhermerhorn.r/en/.onzich'e vande'-ultvfteflne.der.rioodyonntssen reeds? rich 1111 nen getrokkenpente oroot - aantal 1> térech'fstëlllneën dezadelfjkp 0'uitwerklhe.%,verlóren doen zaan, De minister.zet'het/be- leid van het, vorire kablnet voort; Wat /denkt men/ vroeg- de? minister vprdrrlMmpt rstrerivp/'h-slrafflnrte bereiken? F*n strene «Irsfréricbl «ou ren hhtorteche. .dwaling'- illn. waardóór een rronte* rro»->i van ons volk vervre-md zon wnrtlen en -rift staat voa zlln tot elk-verraad Men scbrillk^eitf «s he< kenm"rk van de ^mT»oert,tie. Van ziln emotmoedbr- die peen nvnkk-ld. k. zal -het Nederlandsche volk Inter de-vrnch- ten plukken.; Ook Hutro de Groot »Mt voor harmhartfaheld en yroote geesten uit het verleden «|Jn liet met /hem eeiw.,„7 -J# v y Wat de i kwes'le van den/ Hoogen Raad betreft,/moeten :wy vertrouwen, op den nieuwen presidenf,: mr./Don-. Na: korte' replieken wérd /de/bè- grootlrig4zorider.;: hoofdelijke atèm-" mlng; aénéenomeri /met; aanteekenlng- dat: de C.P.N. er tegen te.- Lagcrhuisdebat- over Voor- Indië Churchill Valt politiek der regeering aan' Het debat over Vóor-Icdlë Ja het Brüscbe Lagerhuis werd gisteren voortgezet-mei-een rede van Chur chill. die betoogde, dat. het verkeerd te geweest, de regeering ..van Voor- Indlë toe; re verirouwen aan den leider der Hindoes.- Nehróe, die een goede, reden heeft tegen per.ig ver band tusschenVoor-Indlë en het Brifache gemeenebest gekan' ie zijn, •'„Als ik de regeerlngspolltlek tn 'Voor-Indlë - en Palestina./vergelijk. kom:lk tot de conclusie, dat er 1 wee flesschen ktnchiigé/medlcUn; worden klaargemaakt/ die i echter,/ aan den verkeerden- patiënt/wordengez»n- den.- De :PaIes:ijnsche. kwestie. Is' aan de/j'/JViNA/ivoorgelegd;/ maar? /komt Voor-Indlë niet veel eerder voor een .dergelijke ::handelwij ze ^In^nanmer-: AMtateter-president Attlee ant woordde; zich": er vanbewust -.té izijn./ ■dat de": ges telde ty dlimle t/ voor de machtsoverdracht /m'!Voor-Indië een zeef/korténAUd -/'voor fyöoi bereiding laat,dóch dat/de .Britschfl. regeering uit -/Voor-Indlë dringende adviezen heeft; ontvangen, dat; hét'/vastetèllen van: een' datum wenschelijkMs v.dset is ons doelgeweest: de:Voor-Indische x>li UcJ te doen - inzien. - wat dit;, toor iun land beteekent'?i aldus Attlee. Wijgelooven";-- zoo: vervol gde/Att- lèe,';.aa? - wtj/tn- Voor-Indlë/eén. groo; wérk; hebben -. yé rricht/z/Thans? te V de tyd gekomendatde -Voor-Indiërs, zelf - de v verantwoordelijkheid zullen overnemen" »- Een doorde - oppoeltle^irigèdierid amendèment. op de motte, van/goed// keuring /inzake /de!'pblltïèK/f welke de' regee.rlrig?cri.; aanzien. - van'/Voor-In-' "dlë voert, 'werd .met; 337vtegen/-,l85' stemmen verworpen. - .Woensdag./a.s// den/ Iaatsteri.dap van het' debatvoverl;heA.éconoraisch Witó«kK'-zal:/ Churchill Aéen Amotfa- vari vafkéiiring s Indienen/' inzakede. ecoiKmilsché//pollttek/rder./regeering.- Op du jaaxiyksche aiuc-isic/oj; vergadering/ van //den /iNéderland-/ techen/,Borid^f5rédding«yariédreri* kelirigen, v.cU:e- op 11" i/ïei -■ t*; ;Utrecht gehouden zal- wordeh/Vzal. /:de'5/yergad»ririg:/hefc/;.fusle-rapport bésprëken,tdat//hét!iybri^5/jaar&!s ult«èbracht#door!|eenj;ülb;tieri /bri gad es ben qéirideco mmlss i e. -Aan/de /hand /van'? dit"rapppf.t^^al. wördeti; nagegaan-off.dè;//mjderi//po'ri6 'ftBtatmetfam.- ^5! Bodem zakt voortdurend Ajii' Zaid-EToIland zakt de slappe hodem /voortdurend, oogpvp»*r 20 cm per eeuw,Het fa. echter niet zeker, of dit verrakkln^spreces zich eeuwig zul WIIven voortzetten,tnaar let- temln - moet' ovér een zeer/lange' pe-/ riodc::met;->en/hooger, worden van denjS: vloed.- .Iride Maas/ reken Ine wofrte-ngehouden.daar ook de bi^dlrig! van- de rivier, verzakt. Rijkswaterstaat heeft dan ook eenplan Bltsrcwerkt, totverhoo- rdériloópder i groqte rlrierèri-'/;1>e kruinhoogte van de ,,'dUken/' 'zal op 535/; NA P/ geb rach t word ea ln'/dit: -plan!' faét*aanleg vnn:_«nhóoéf woterkrêrlrie ,:'?lri «otterdam-'(dé -.«.-ii,,-. f-v-**v Ir .'Prank, /,Bdj.dlrecteur'Vari--gé-. meen tewerk en, vertel de oris éch ter. dat het langniet?gemakkèiyk waa, oraaan de door Rijkswaterstaat' gestéldeelBcben,-ten sanrien - van de hoogte vaja- .de -:.waterkeering. te éf?;By een verhooging van de watér- kirerlng tot het peO, vin»; 5JUS M NAP,; zou het/ gevaar, van druk1'óp de' lager gelegen losk&de' en - yer^l •chulvlng daarvan, nog gTooter Worden. Eerst Ismen van plan gé/- weesf om van den dijk holle be tonconstructie te maken, maar dit plan fa vanwege de enorme kosten en het hooge maferiaalverbrulk. definitief losgelaten. Thans meent men eenoplossing te hebben gevonden door de hoagte van ,riën djjk (boulevard) op 4.50 NAP tebrengen;waardoor, de dyk lichter wordteen- lang niet zooveel. zJJwaartschen crukopde loskade kan uitoefenen. Om evenwel aan dé door;- BIJ kswaterstaat gestelde eischen te-- kunnenvoldoen,za] de /muur*: die' loskade van boulevard scheldt, -tot: 5.35:,M.; worden opge trokken. waardoor dus- 'een'/-bultte?/ trade-van 85 cm. hoogtelangs den boulevard ontstaat. .By zeer hooge vloeden zal de balustrade dienen ter voorkoming van golfoverslag maar tevens zal zy onder alle om standigheden. stellig bydragen tot verfraaiing van den boulevard, die zich zal uitstrekken van WlUems- pleln tot Oude Plantage. - I Van de toekomstige bebouwing aan het stuk boulevard tusschen Willemsbrug en Leuvehavenbrug „Gciond versland xal overwinnen" Vrede de oplossing en nieï rxj'rlog, zegt gen, Spoor A,Het" gezond verstand zal óver,?, winnen", .aldus géneraal Spoor .tijderis een - onderhoud; van^wea uur:-met ;eén f cormponderit-/yajri, het republlkeinsche bïad.^ia'jat''. Generaal Spoor; onderstreepte, dat de oplossing :vari het/Indone~. steché>/probleem'*>gcIegendis:-/Ui! vréde en: niet.in;Oorlpg.;De 'gene-/ raai: déed^ eeh?beroép op:den: goe-,' den *wfl| van" 'dé;1 republlkeinsche /pm^an^Ugkht^enulteieii/ teeri'vah/hetrepublikèlnséhe'ie-- ger.-/ te'"- hebhen>?óritmoeÉ!maar merkte 'ook öp;*/:dat derepubli-/ keinsche troepen te Padang !en" Me dan /weinig /begrip /tronen;/ De Nederlandsche" -troepeii^némeri .uitsluitend -; toevJucht/ tot':- geweld/ wanneer zij daartoe/ gedwongen worden. Zoo heeft het; ingrijpen van deNe derlandsch e troe p en tegenhet 'rcpublikeinsche „LasJ-. kar Ra'jat"/te Medan :op:/3T/De- cember alechts 'plaats gehad na dat - eeh overeenkomst met; den opperbevelhebber van de repu bllkeinsche troepen op Sumatra was bereikt. IS;Nederland „uitgepraat" Zfj/Tberi in/dë oorlogajarériach//;; ter verdul8teringagoraönm;op :on/A^,-v derduikadressen,honderden jonge-" Nederlanders ln kleine, :groepjes 'A -Af bijeenkwamen zeiden ze; .neenA' f.,N lang niet'. Nederland uitgepraat'? Dat zul/jéAnders beleven !-Na:deri-^/://A oorlog, i als/ wij duurzaam verlost/Vy/éA zijn; van het' knellende harnas ,vau onze doodvoorzichtige neutraliteit, begint een' nieuw Nederland l. Dan y;'. V wordén de deelen van; ons -Ryk/int//?//||ï een nieuw /vérband gevoegd. Dan:-.;-/'.;#; gaan wy /iri?onze sociale éri econo- misehe verhoudingen ;or,-er. tot .de órde' van' een nieuwen dag. Dan is het/yoorbij met de stempe!aar3 en met die duizenden jonge men- schen. die alle kantoordeuren ea'.A fabriekspoorten potdicht vindeu. Dan gaan wy ernst .maken met de /"-'AA; benoembaarheid van alle, Neder-' landers'"tot alle ambten- het uit met.die verlammende hok-/-' jes- - envakjestactiek, waardoor" wy de eenheid van ons, Nederian-" 'derschap; niet meerzagen. Dan... Jaja, zóó droomden toen- .dul-^v' #4/ zenden. Zoo droomden zij nóg toen -^L 5 Me! 1945 de bevrijding eindelik kwam.:Maar, In;hetgevolg, van der* /-/.--A vrijheid iriaixhéerden réactlê -.-en';, qw verslapping/moreel verval, gebrek, '7| aan geloof in een: Nederlandsche:;//: I/tjï taak' en een-.Ncderlandschd--./ toe-k,.*/;A;/ komst? Dezelfde jongeren.' die zich /.ri-'V. In.de.:oorlogsjaren, hadden i otri-.;./. hoog' getrokken aan. hun verniet;-. - -. 7 wingsdroomen veiwielen tot aar- zcling./twyfel, ongeloof,-..wanhopp?^?g^S H-;Vandaag ia het- zooyer, "-dat/ zij :;A'A bij honderdduizenden zouden-, wil- Ien emigreéreri... -Zij walgen van^:' r zuivering en échamperen over yer- nleuwing.-' Zij,'/schamen -zich i voor-?/, 'n* de droomen van weleer.1- A- A .-"Ia*-,Nederland dan tóch „-uitgri-,^,-,;./ v - -■1 1 s v A/A? Neen, Nederland Is nlet uitge?f?A/|-4 A/Nederland is nog altyd dat land van voor het overgroote deel een-"1 - v- voudlgë, hard werkende menschexL/",^:^ die samen jrroote dingen:tot.stands kunnen brengen. Voor dat'iand Is niet typisch de doordraaier, die -, z|Jn zwart verdiend geld ln café'a, -7.-'.; en tingeltangels rollen laat,/noaar de 'kleine, simpele' burgownan./. Nederland is 'de postbode,!- die dag aan dag z(jn slecht betaalden plichtvervult;/de bankwerker, ;df zün vyakrkent en;:het:/;stipt* ult|/ Qefent;dè kantoorbediende, diege-i trouw zyri een tonig wérR/verricht;: "de onderwyzer, die? voor een hon-# /'"-./.'iSJ 'gersalaris/mét; geestdrift:, lézen; /schrijven en/-Tekeneri'/leeri-)@?;: de' mijn-werker,;diever/één fichepje öplë^:;!de:/beiw^chipriér/^'dië.;r.f^k,i 'zyn gareel' Bjoawti/de/havenajbei/fl/.^ der;://die'.r den;he'el'en;7/da^^a^aró|5^ aflaat van/tri!.plaégen^tev;eggen#^- te •■'zaal en en i/te .wieden dë-riatiriZ|j fsamëri/makeri^g/rugjf" gegraat/:uiL?ïhet/mérg/en/<*-""^ L"" '%P*Ëhzóó'n vólk i ïÉgy™ praatVV .Het raalh or. rist ultge-/..../ praat;zyn:klriné/wërk<mdè/:men^|*JS-' scheri-!/mogtó^dan^^fAriiet§^ïgS. 'machte'Z3n - nationale .idealen/ In/ .welgekozenwo or d ente,'formulee?^y^^ ren, -ricditlng/te^geven/VaariiLhun.';/; -*-1® geestdrift enhun •goeöéri'.vril!~lér^ behoeft: maar één regeering/opz-teh: 'fltaori.;; dié /hun/den/sweg /-wljstiiënj; den;stoot geeft, en zij:zullen mar-,.: chee'ren. 2ÜQ - staan/dag/ irifdag^/uit gereed om; zich/ te/laten jmeeslee?./| pen en voortstuwen; .1a,' zy ,/rè.gen daa.rom.-':zy "willende#zekerheid hebben, .dat er:een? Ideaal is om er.;/ voor telwerken; een H doel //óm|-ërS' naar; te/streven/' Wlc: huri:'datfgeéf t.S zal beirierken;/dat; het/Nederlarid-i sche-volk-.niet', uit gepraatü'ïêr Het ïykt.er rilet op/1 :PVi 'fiKi V-1's schieten was net ganzenjacht Amerikaansch kolonel vertélt 'over1 zijn meHtode jrHet,' waseigenlijk -hèel 'eenvoudig"net /ganzen j acht;## dat schieten op V/jlV?,/zegt kolonel Armstrong, de hleuwèM Amerikaansche militaire v at-/.; /taché lh België; dle tljdfens de/7 V-beschieting van/* Antwer?!# pen'met zJJnJuchtdqelartlllé- rie verscheidene van deze., raketprojectieien onschade lijk heeftgemaakt voorzij den grond bereikten. - Kolonel Armstrong heeft j^zljn - jheele. Jeven ganzen geschóten BRITSCH-NEDERLANDSCHÈ I ?n toen hij te Antwerpen voor ALLIANTIE? „Niet uirgeslofetV', zegt BritSch woordvoerder „De mogelijkheid dat Engeland, ingeval van een Engelsch-Belgi sche. alliantie ook met Nederland ■een alliantie wil sluiten, Ib zeker niet uitgesloten", aldus verklaarde gisteren een woordvoerder, van 'hét Britsche - ministerie Jyan buiten? landsehe zaken. HQ voegde er nog aan /toe,dat Bevin zich Dinsdag na de ondertcckening van het verdragvan Duinkerken niet'',al# leen ten/gunste vari een Engelsch- Belgiseh verdrag had uitgelaten maar?óok: over' allianties met-an- dere geallieerde mogendheden. Het Belgische 'ministerie van buitenlandsche- zaken heeft gisto- ren,%een bericht afkomstig van den "Brussclschen correspondentvan de New York Times als zou België d e laatgté 24 /uur c Engeland en Ruslandvóorstelleri hebben ge- daan /Voor een" bondgenootschap, tegengesproken. J Gestrande Yonkee's weer vertrokken - Gistermiddag' Isvhhet vliegtuig Stockholm", vari de American Over seos Airways met ,aan boord drie eh twiiï'ip leden van de "Amerikaansche delegatté./voor; déV'vredes'conferenfcle. te - Moskou en vier Amerikaansche journalisten/ vari/ Schiphol: naar.; Ber-/ lijn •vertrokken./'De; "Amerikaansche consul;de/ heer/: Aiberi/zM/I/Doylé,": v;as op het vl iegveld aanwèzlg om hea/pit gelelde/, e Het?;InHituuttvoor:Scheépvaart. ériLuchtvaart:/ en éde/ Britteh Rea dlngi.Room and Infohnatlon.' Sérvt- ces/zön 7vriorlooplg; in /.verband 7met dë/S:-heeiéchenirê:'>S.kolérischaarschieï des Zondags i.en. e]k€n:/werkdag :na' ll/^FJernarid ?de/Bririoxi;! in-óègere/ airibassadeur.yari^VJchy/iri/hëttbe'// -zétté/;j-Frankryk;#iS'/tei'Verö8iJlé8: wégeria^gcöHalMrati'ë^riiètMSéri; aft«iijawwp«ffpÉwwaa!isB Brinon:l>.«l j*ar;óud hét eerst de V-wapens zag. werd hij .meteen aan de' ganzenjacht herinnerd. Als eenmaal was vast gesteld hoe, de kanonnen gericht moesten.worden, konden ze rus tig'zoo blijven staan./want de Dultschera lanceerden hun voor de Belgische haven bestemde laketbo'mmen steeds van.dezelf de plaatsen af. ,.En"soms zonden deDultscliens de bommen af "ln reeksen' van: acht./ Dan was--.het heel emaal1 precies ./ganzerijaclit?/ zegt'-*dtr Amërikaanschë/-;kólonèi. Kolonel Armstrong's .méthode he elt%el,/eenig;7succes/gehad:/ van 4886v?hommen:/dle. er/op Antwerpen zijn afgevuurd. zoo, lezen wijIn. „De Nieuwe/ Stan- daard '.'7 harilden-dë '/'raalihen'-van de AmèrikaanscheJuchuiocibat# terijéhy-et? 2183 /'neer.-/Èri op/:/dc vitale wijken van-; dé - stad:/kwa- ,mën; slechts 21 I proJëctjelen nèer./ MIN. DREES'ONTVANGT OUDEN VAN DAGEN Minister W.'- Drqes 'heeft /gisteren -; eeh aan tal vertegen woordl ger» <;.vbii 01 gant^Eties /von ;oéden /van- dagen ln4 gebbof..;ónivangen?'1?-; VVDéi'.; vertegenwoordlgërs7/vhebt>«j; hem'/véraóchu/'Inkomsten/vrin/ itmo^ nende kinderenmetïlang'er/ln/inlri-:: dering te brengqn /op de: oridersleu ning van /ouden - van//dagen /z Voortf kreeg/hhïhet.'iverzoek/ï de; pndérs/eu< -n lngem/nieti zoozeer#;te.|'richtéh-^;t^>/ hèf :drie7 klassen ssteteet^doch/Lraeer? op l de;/te bet&lèri?/hureri/ln/.de#vér:?; .schillend wooripl aa/seri'A Iri\: ve rt^rirl; mèt/.de - nog/nie(/«itó|^ërldrié^nde/ ncodvoorrienlng#;vroegen«?de/-.'';ver-; teffenwoorriigëre5//déh^'riUntetief?|^^ "winen:/beyórdereni;deh'huitiIgeu/r;Dy/,' 8lag:,met/;terugwerkeude/;ki^.ht/70l.') r Mihtei ér; Drèéslhêef|/dén vértegèn^ -'wóordigérs'(övëriv«ïing;ivmthuri/;verffii izoeken;Ltoecezegd/^Hy;Mrelde:/m»jte^ dat/hqt,Wetsöntwerp*noodvbórz1emnp! hlririerf^véei|fen^c^ra^do^ Svmderi/g GERUCHTEN, OyERiMOORD/; 1 OP FRANCO 7 In',Parys circuleerden I glstèrén-é-j1 uit kringen van - Spaanscheballin-%,^ g-en afkomstige geruchten,1',yoïgèns ;.f; welke Franco? yermi^M zou Een 1 desbe tref f end;/telëgrami^zouV'fïi uit7NewYorjt7zyri7öntvangwu//Da-g;#; Spaansche ambassad^fe/^Parfla^l verklaarde*- echter-/ géén /bericht- over?een vermoording .Van".^FïrttncpMt té hebbenontvangenden ook func- tionnarlHsén van - da; ::Spaanscho ambaflsade te Londen spraken bU '- het hooren -/van;7dezé/ geruchten- vari* „belacheiyke •yerzinsels";# eri zeidendot/indien er.; lets-van-dien aardwas gebó u rd. Tdé ambassado^77 het zekerreeds/^ou:/hëbberi^;gef.^ Dooi veroorzaakt in i Zuid-Limburg' ■ïlsiSflöverlast O.m. in Valkenburg stroomt^ '7/ smeitwater- door dej Stad De dorpen 'eh kleine plaatsexL" 'Y- dié in/de-koravonnige ,daleh' schéri.'.de Zuid-Limburgsche heuf vels,llggeri;'-.hëbhen^oóte»|oyèr!?|^^tó- last van het" smeltwater,' 'nu Woensdag de dool is Ingevallen,, >v gëp&^d^mët^èoïi^ lagen.' In^-dë onmiddellijke ^cm-, 11 -- 'gevlng van Maastricht,-,' -o.a/^.c Scham 'énhét/Witte vröu wenyèldi1^-- "kreeg-men van dit smeltwater-?-^' wél den meesten last.In" Meersen;///:-; wer'd zelfs" een nieuwe "beek .ge- y*. formëerd,/die, komende van-den# Ulestraterbërg,' dwars door/fdeze.^fe plaats/llép.7Valkenburg/ dat/ldièpi^g^ ligt 'tusschen "de. omringende heu-;^ veis',' kreeg? het/"zwaar; 'te';/ vefdu-ZL/^/y ren,, Hier: stroomdehtiefcyate?7?/^|' var? Skanten* langs - de he:-/# llngen -het; stadje! bliménr,térwlJl7#/7V^ 'oote;dé10^iaêj»;d^^t^vjr daadDon derdag#, mëtV.hèt# Ui steeg^Het' Walrampleln en' enke-, Sï. Ook?'elders,/in/- de mijnstreek^ o:a^'.i.-ln^KUmmanrMa^aal#da6^ eyerieens# in'? ''jizeerü/héu velachug# •^irëlnrt.li^^dirëièÓe2ict^i!riBtiea^dL(^ boërderyeri/ehtwonlngen/tè/dverh/f stroöinen; ""zoodat/r-met-'/man"1 'macht/gewè'r^tymbesr^rden--^ het/waterivari; de :ëryén':en^t>déj ën'-dé/Keutóbeëkf/zierideróo'gi yoör7 'eeh -gëdeelté.7 onder71 w ai c c- ^hlhgen^J^'^fóerd^éi'^' rnmih

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1