tb. VlM êh AU TOS LOOP ERIJ DE SCHIEDAMMER Vergeefsche pogingen om Urk te verlossen Stille getuigen 600.000 Italianen em ig ree ren Sc"hacfiftWrr9"Ai Voor Bevolking nom met meer dan 200 duizend zielen toe Postkantoor in rep en roer „Alarmklepper" spat uit elkaar MIS! Geen Britsche stappen inzake Linggadjati ZV2Z4D5 l7é/,A& ?07ho6uub OPSLSGP LE10T5:TER B RËGSCHÈ W E D253 R"0 B M Rntme sort eer in? legertruck onderdeelen RED.-EN ADM. LANGE ftATOJ 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEIXFOON «9300 REDACTIE: TELEFOON 86505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CFJJT PER KWARTAAL f 4. LOSSE SUMMERS i 0 09 ZEVENDE JAARGANG NO. 58 MAANDAG 10 MAART 1947 Kanaal tot op den bodem bevroren Wanhopige pogingen; werden in het werk ges'eld om het isalcir.CDC van Urk op te heffen. Een der boo ten van de Urker Stoomboot Maat schappij die in Emmeloord lag, is Vrijdagavond losgemaakt, üit he' ijs en heeft den strijd tegen he* ijs in het kanaal aangebonden. Den ge- lieelen nacht is doorgewerkt er tegpn den .middag wasde boot én kele kilomeers gevorderd ln de richting van: Urk. De directeur:-van de maatschappij, de heer W. Kroon, achtte daarop het oogenbllk: geko men, om ook van Urk uit. een po ging te ondernemen om héIjs te breken. De geheele mannelijke be volking van Urk werd opgeroepen om hulp te verleenen, Zij gaf hier aan spontaan gehoor. Een ijsvle' werd door het; dorp gereden -inaar het kanaal in den polder. Men trachtte daarmede het. ijs te breken, maarhoewel op een: gegeven mo ment ongeveer ..veertig mannen in de ijsvlet, hadden plaatsgenomen en minstens evenveel, mannen; er:".'om heen stonden, scheurde, het ijs niet. Sen aan den wad liggend beurtschip werd. toen .losgemaakt.. :Tweestaal draden werden aan den kop vastge maakt en aan weerszijden van het kanaal begonnen honderden stoere Urker,. visschers ..te trekken, terwijl de motor van het schip opvolle- toeren draaide.De - ijsvlet bevond zich vlak voor den kop van- heb schip om alsnog te trachten het üs té scheuren. Niets mocht evenwel baten en men,mag gev.cselijk aan nemen, dRt het- kanaal wellicht tót aan den bodem bevroren is. Intus- echen had de boot van de Urker Stoomboot Mij. de pogingen door- gevet, maar op '-vijf "'.kilometeraf stand VRn TJrk was het ook daar mee absoluut afgeloopen. en stootte de boot op een ondoordringbare ijs- barrière. Het was een heele teleur stelling voor de rijkhalzend naar verbinding uitziende Urker bevol king,.-. Directeur Kroon heeft zich nu tot de directie der Zuiderzeewerken ge- TRUMAN STEIT ZI|N V AC ANTI E UIT President Truman heelt zijn vacantierels "naar de Caraïbische Zee „met het oog op den huldi gen toestahd"voor oribepaalden tijd uitgesteld. Het,lag aanvanke lijk in de bedoeling, van den pre-., sident om Zaterdag uit iWashtng- t<m^ te: vertrekken.' 'Charles Ross, 'de secretaris van den; president, wilde niet zeggen of het oiriblnnenlandsche of bui tenlandsche aangelegenheden ging. Kort-voordat Ross dé mede- deeling deed, had Truman met het kabinet densteun aan Grie kenland en andere kwesties faé- iproken. Bü het proces tegen 31 voormalige bewakers en bewoners van het con centratiekamp Buchenwald, dat 11 April ka. voör; een Amerikaansch militair hof te Buchenwald zal aan vangen, zullen lampekappen,boek omslagen, handschoenen en andere voorwerpen, welke van menschen- huld en -beenderen, afkomstig van personen, die In het kamp den dood vonden, vervaardigd zouden zijn, als stille getuigendienen. Deze voor werpen waren in gebruik by een van de beschuldigden, Ilse Koch, 'de vrouw van den voormaligen kamp commandant, in haar villa. wend me- het verzoek om water uit het IJselmeer. m hel kanaal te la'er, strcomen. Op dit verzoek is guns'.le beschikt en hoewel he* groo'e kos ten met zich zal brengen, zal het pcii in het kanaal' met een halver, meter worden vórhooed. Men hoop: M—mcde e bere.ken. dat het ij? ios.aat en bet zoo mogelijk wordt. v,?f :e breken Hpfc wórdt,de 'boo»«r« ■yd." wantde voorraad levensmid delen -en brandstoffen is totaal uit geput. 'V Dertien docden bij vliegongeluk Tengevolge.- vin, he' slechte: zich* is een vlermoiohg toestel van de R. AF;Zondag op heteiland Iscnia in de Golf- van Napels tegen, een berg gevlogen;, Alle" 13 inzltrehden kwamen om he:- leven Er bevonden zich o.m. vijf, Britsch.e bursers. ren Italiaan en eèn baby van 2 jaar aan boord, Hél-ylïeatuig .was op weg van. het vliegveld HassanS in Egypte naar Cianpino bijRome. Cènv Markos - overleden Volgens het teAthene verschij nende blad „Akropolis" is gene raal Markos, „opperbevelhebber van het democratische leger" het Grieksche guerillaleger, tijdens de jongste operaties in liet gebied van he'fe derde Grieksche legercorps ge-, dood; dit bericht wordt door. het blad „Embros" bevestigd. Generaal Markos zou door de commissie van onderzoek worden gehoord. -V; Dit Jaar zullen 300.M0 I'alianen naar landen in Europa emigreeren en eenzelfde aantal naar landen rzee. Hiervan vertrekken vbyna 3 haar dé V.S. Frankrijk neemt. 200.000 Italianen"; op, België 50,000,.' Engeland 3000....Onderhandelingen met Polen en Tsjécho-Slowakije. zijn P AROLOS COOP De fnternatfonafe handelsorganisatie „DAS OPI De. rijden zijn veran- R derd. Onze Arnerikaansche po sitie in de wereld is veranderd. De geaardheid van ons Amerikaansche volk is anders geworden. Onze be- gihselleuzen van 1896 en 1930 zyn hopeloos verouderd. Als wU nu, na twee wereldoorlogen, nog aan isolationisme zouden doen, zouden wij een getuigenis van een gees telijk en zedelijk bankroet geven. WU grijpen dus nieuw in de we reldsituatie ln: als leiders! Ons volk wencht datLeiderschap op zich te nemen. Vrede, vrijheid en handel kunnen niet worden bereikt met geweld, wel met begrip en samen werking, en: 'n beetje moeltel" Dit is het besluit van. de groote rede van president Truman, de rede, waarvoor wy den lsten Maart reeds waren gewaarschuwd door Charles. Ross, Truman's pers chef,' dat zij zeer belangrijk zou zyn, omdat zij zoowel binnen- als buitenlandsche actualiteiten zou "bevatten. Hy zou. haar uitspreken in de Baylor-univcrsiteit van Waco in, Texas, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.; De rede vermeldt inderdaad, dat zoowel de repubükeinsche als de democratische Amerikanen in een herstel van den wereldhandel (op 2'n Amerlkaansch en met verlating van het isolationisme) een posi tieve b'Jdrage zien voor den vrede .en de vryheden in deze wereld. Maar de rede vermeldt ook details, die ons even de ooren doen spitsen, temeer nu wij ln Tandjong Priok een Martin Behrmann-Incident zien groeien, omdat de Amerikaan sche kapitein van het schip zün 'bemanning bevolen heeft „met alle haar ten dienste staande mid delen zich te weer te stellen tegen -maatregelen en personen van de NederlanrtechIndische regeerlng". Zoo'n conflict kan te maken krij gen met de volgende woorden van Truman: ..Amerika's buitenlRnd- sche. betrekkingen, de politieke zoo wel als de economische, zijn on deelbaar". Met andere termen: „Een economisch geschil is een politiek geschil!" Men vreeze .dat niet. Want „wij stellen geen legers meer ln bewe ging", heeft Truman eveneens er aan toegevoegd, „wy praten een conflict uit aan de rende tafel, tot de oplossing er is, want een eco- nomlschen oorlog-wint- niemand. De Internationale handelsorganisa tie binnen het kader van de UNO zal zich met dat alles bezighouden. Haar macht, zal zeer ver gaan. Anders verwordt de wereld tot een chaos,- waarin willekeurig Invoer aan banden kan worden gelegd product voor product. land voor land en waarin aan hen. die meer koopen dan is toegestaan, boeten e-' gevangenisstraffen kunnen wor den opgelegd De internationale handelsorganisatie zal voor dit alles 'uitkomst, brengen". Parijsche 'dagbladstaking .■-■ten'-^eindë'.u.'ji De. 17 V». ióonsverhoogiag voor de Parijsche dagbl ad-employé'b. Js, door minister-president..Paul- Ramadier goedgekeurd. Aangenomen wordt, dat de staking, morgen .definitief 'zal- eindigen..,.:- Koffie cn choco vrij in België Edgard Lalmand, de "Belgische minister, van voedselvoorziening, heeft verklaard, dat chocolade, kbf- ïle,-:" peulvruchten en- misschien ook aardappelen binnenkort zullen wor den vrijgegeven. Brood, melk, vleéséh, suiker en vetstoffen zullen echter gerantsoeneerd blijven. Hjalmar Schacht, die (door het tribunaal van N eurenberg werd vrijgesproken, zal 9 April a.s. te Stuttgart voor een .Duitsch zuive ringsgerechtshof verschijnen. Twaalf verdronken, zeventien .'...'.gered Een pont. over den Ryn by Dus- seldorf is tengevolge van het breken van een stalen tros gezonken; van de "29 personen, die zich op de pont bevonden, .werden er 17 gered. Leipziger Messe een schijnvertooning Naar Assoslated FTess meld*, kun nen de meeste Duitsche fabrikan ten de op dc Leipziger Messe ten toongestelde artikelen niet ieverer.. Naar oude tradiliè is de Messe in staat honderdcuizendenbezoekers te trekken, hetgeen temidden van de ruinen van Leipzig voor"de j Duitschers èen kwelling moet .zijn. De levensmiddelen 'zyn' 'uitermate i schaarsch. Vele hotels, die in hét verleden aan bezoekers der Messe onderdak boden, l)g«2n in" puin'.en de nauwe straten van de stad zijn sinds de Messe werd geopend onop- houdeïijk bedekt geweest met mod derige sneeuw. Sommige Duitsche Journalisten. die in vroegere jaren de Messe heb- ben bezocht, waren, uiterst critisch gestemd ten aanzien van het ten toongestelde op technisch gebieden een hünnêr schreef over de naïve teit", waarmede Duitsche firma*?, reeds lang verouderde technische;ar- tikelen hadden ingezonden." Niettemin is het feit, dat. In. een verscheurt land als Duitschland met zijn ontwricht transportstelse een onderneming van dezen omvang kon slagen op zich zelf verrassend Volgens den Britschen nieuws- dienst in Duitschland zouden dev Sovjetrusslsche autoriteiten ..hun j belofte voor extra toewijzingen van grondstoffen" ter uitvoering van de orders voor artikelen, die momen teel op de Leipziger Messé worden*; tentoongesteld, ingetrokken hebben Deze „onverwachte maatregel" zon ..pen groote beperking van leveran ties van dé tentoongestelde arti kelen naar de andere" zones en het buitenland beteekenen, daar 'de producenten nu alleen op gewone toewijzingen kunnen leveren". Ooodst-raf geëischt tegen Wies Moens In de" zaak „Zender Brussel", het radiostation dat. tijdens de bezet- tin». proDuitsche. berichten en re portages uitzond, heeft- de audi- teur-milltalr. van den Brusselschen krUcsraad 7 doodstraffen geëischt tegen voortvlpchlge beklaagden, namelijk tegen, dén bekenden schrijver Wies Moens,. Pol Doél,oz. Jab. Demets. Julïeri Deheu.: Ri chard van der -Heyden en Odiel Broucke.: y Verder werd tegeti een groot aantal medewerkers straffen tot 20 Jaar geëlsch. De boeten bedra gen in totaal ongeveer 15 millioen frank. te Roode Kruiswerk te. Tjilendek In de bedelftarskolonie T.Ulendek. een eemeen^e-instellïne. die -thans rildeltJk r geplaatstis onder de mor gen van. hetRoode 'Kruis; heeft inen enkele dagen geledendé eer-, ste groep bedelaars uit Pantjasan gehaald. - 73 menschen. die .onmidr' delhlk bij hun aankomst ln het kamp warden ontsmet en medisch behandeld, voor zooter dit noodig aangewezen "ngroote.;- frisser,e 'o- Ralèfi, waar zij- m dé-hun verstrekte nieuwe - kleeeftng gestoken, hun eer ste man! eten'ontvingen: een flinke portie rifstsoeo met wat vleesch of een- vischje. Thans herbergt, de ko- lonie.reeds over. de. honderd bchocf- tigen, die. er 'goedé verzorging kril- gen. Per dag hoopt, men veertig -of rijf tig nieuwe patiënten te kunnen opnemen. - Honderd van de driehonderd opvarenden van een; kleine Chinee- sche stoomboot zyn verdronken, oen deze boot, na in brand te zUn geraakt, op .de rivier de Yanktse zonk.l;;-: dok E"ne!tnid- is ci^es'.'ipi -•dn den bouw van reusenschepen voor tie ,Transotfontisehe vaart. Deze foto toont ons de tewaterlating van de 14-000 b.r.t.'^roote J'ciria' van de Cnnard-U'hile Star l\jn ven de werf Har landden l'ollf te Hel fast Het gerieflijke Ofeaanschifr heeft accumbdatiewóor eyj passagiers, terwijl kei bovendien 7OOO ton lading ban taenetiten. Zelfs, onder de slechtste uueerso mstandtgheden blijft de A.N.W.B. wegenwacht op haar post en helpl.de automobilisten waar dit noodig is. Maar somsrakeri de helpers zelf in moeilijkheden en dimis het de beurt van dé; automobilisten om hu lp te- bieden, hetgeen don ook gaarne v- gedaan wordt.-.. Dezer dagen werd een postkan toor te Alplien a.d. Ryn ln, rep en roer gebracht, door een explosie Terwijl een der ambtenaren bezV was de uitgaande" stukken te stem pelen en daarby met kracht- zyn stempel, drukte" op .een briefpakket, vloog dit plotseling meteengewel digen knal' en. een felle" steekvlam uit elkaar. Het gevolg was een klei ne paniek onder de ambténaren en ambtenaressen ln het postkantoor. Men dacht aari een bom, .maar ge lukkig bleek niemand gewond te zijn, terwyi. evenmin eenige schade was aangericht. Alleen van het pakje zelf .was niet veel meer over. Slechts wat verschroeid papier was het eenige, dat zou kunnen dienen voor'verdere nasporingen. Nadat men van den eersten schik was bekomen, werd de "politie ge alarmeerd en deze slaagde:: er in den naam van den afzender, op. het papier te ontcyferen. Het was de Veehouder Van E. op den Oostka- naalweg. De' politie trok' door sneeuw en ys naar dezen -uithoek van de gemeente om dén veeliouder aan een tand te voelen. Toen volg de al. spoedig.de weinig, sensatio- neele ontknooping. De .veehouder bleek een zoon te hebben, die als eigenaarvan een kweekerlj in Aals meer zijn nood had geklaagd over veelvuldig voorkomende diefstallen van: plfinten uit zijn: kassen. De veehouder had zich taarop herin nerd, dat hij nogeen aantal zg. alarmklappers bezat,dle hti. tydens de bezetting,; had aangeschaften welke moesten.: dienen om ongenoo- den gasten schrik aan te jagen. Deze klappers kuimen aan een deurpost; of aaneen raam worden bevestigd en explodeer en, wanneer deur of raam wordt geopend. „Je;moet ér maar niet aan trekken'had de leverancier destyds gezegd." Maar nu Is dan proefondervindelijk gebleken, dat men er vooral ook niet te hare op moet drukken.; De dochter van den veehouder had drie van deze klappers in een briefpakketje gepakt; om.:., er haar broer in Aalsmeer gelukkig mee te maken, maar ln plaats van „onge- noode gasten ln -diens kweekerlj'-' werden nu een onschuldlgen ambte naar de stulpen op liet iyt gejaagd. De Martin Behrman Volgens offlcleele Necerlandsche bron is het bericht,"dat de kapitein van de. „Martin Behrman" door de Nederlandsche marine van zijn commando ontheven is, onjuist.-Wel ia naar aanleiding van" zyri;-weige ring de orders van -dén havëncom mandat op te volgen het schip' naar een andere haven overgebracht om een begin te maken met het lossen van de lading. De kapitein "blijft; echter het gezagoverhet schip uitoefenen. Néd. handelsdelegatie in - Londen Beginnende, op 11 Maart, zullen te Londen tusscheneen. Nederland- sche celegatle, ónder leiding van drs. SpëehenbrLtik," en een Engel- sche.-tender leiding 'van dén; heer Ellis Rees, voor een drietaldagen naderehandelsbesprekingen plaats hebben. dic.'een' voortzetting zuHeri zjjn'yah 'dé onlangs.- ln.; Den Haag gevoerce Op wegVéaar de tien millioen DAT onze; bevolking met rassche schreden 'de tien m.lüoen zie len nacért; bewijst het Statis tisch Bulletin fvan,-het Centraal Bureau voor, ;de Statistiek. In 1946 werden 283.802 Nederlan ders gebo ren. Achter ^dit nuchtere getal schuilt bet levensgeluk van bijna tweemaal zooveel ouders, d.e hun gezin met één of meer kiemen ver rijkten. Het aantal1 tn' Nederland overle denen bedroe? in 1946 79.7R4, het geen nauweiy^cs meer te dan *t ge middelde over de. Jaren 1936—1939 (74.688). Wannéér wy afzien van de vestlgings? en vertrekcljfers, d:e elkaar op hét. oogenblik nog niet veel zullen' onhoopen, dan is de Npderlancteche bevolking netto toe genomen- pet 204 118 jonge bur gers. Men is'in de statistiek gewend het aantal lévend geborenen per 1000 inwoners, en per^jaar aan te Jaar 30.2: dit is bijna anderhalf maal zoo hoog als in 1936—1939, toen het geboortecijfer 20,3 bedroeg. Stellen wy daarnaast het z.g. sterf- tectifer (het aantal overledenen per 1000 inwoners en per jaar), dan is dit m het afgeloopen jaar (8,5) zelfs lager geweest dan in 1936—'39 (8,7); een bewijs c.at dé na-oorlog- sche_ gezondheidstoestand van ons volk zich snel'heeft hersteld. Uit deze getallen mogen wl) de ge rechtvaardigde conclusie trekken, dat het Nederlandsche volk op het oogenblik een welhaast ongekende vitaliteit vertoont, die zelfs de meest optimistische bevolkingsdes kundigen perplex heeft, doen staan. Vóór den oorlogkon men voor spellen dat de bevolking weliswaar toenam, doch dat aan deze toene ming welcra eeneind zou komen. Verbeterde hygiëne én goede socia le voorzieningen zouden een leef- tijdsverhooging; veroorzaken, waar door het sterftecijfer tydelOk sterk zou worden geflatteerd.Daarnaast zou de geneigdheid van ce vrouw om kinderen te krygen afnemen, waardoor de z.g.n. aetto-reproduc- ticvoet beneden één zou dalen. De statistische zwartkykers. hebben ongelijk' gekregen, ook al zal het buitengewoon hooge geboortecijfer een typisch na-oorlogsch ver schijnsel zich op den duur wel niet handhaven- „lllegaol"-werk als bijverdienste De 46-Jarige A- A: E. had. als waarnemend chef' van het centraal register te Rotterdam ln de periode Mei 1943—Augustus 1944 ,',quittun- gen", .Auswetse" en Z-kaarten ver strekt aan Nederlanders, óm hen uit Duitléhland te houden. Vol gens hent zou dit kosteloos gebeurd zyn, maar het feit, dat hij ondanks een salaris-van f .175,— per maand groote uii gaven had gedaan voor boeken, sieraden en eetpartytjes in dure restaurants, leek den advocaat fiscaal mr. Donker ullerma'.e, ver dacht, Uit getuigenverklaringen gisteren opde zitting van het Bij zonder Gerech'shof bleek, dat ver dachte voor het verstrekken dezer papieren, geld had gevraagd, een maal zelfs tot een bedrag van f 13.000,—, om, zooals hy beweerde Duitschers om te koopen. Ook ver klaarde hij groote bedragen aan de illegaliteit te hebben geschonken, wat echter nimmer is bewezen. Mr. Donker zeiöe, datde ervaring ge leerd 'had, dat" om 2-kaarten en dergelijke te verkrijgen,,; het heeie- maal niet noodig was Duitschers in' (e: schakelen, daar voordeIlegall- teit werkende ambténaren van het gewestelijk arbeidsbureau daar wel beter raad op wisten; Ook beweerde E. regelmatig ten beh'oeve van onderduikers ongeveer 36 bonkaarten te hebben ontvangen. Deze waren bij verbreking van de relaties van E met dé ondergrond- sche, waarvan hij eenlgen tijd deal had ultgemaak', wegens zyn sleu telpositie bi) het gewestelijk arbeids bureau, nimmer; overgedragen, net- geen volgens mr..,Donker de gedach te rechtvaardigde,; da* deze ónder duikers slechts-in zyn -éigeii ver beelding hadden bestaan en de bon kaarten verder ten eigen bate zou den zijn aangewend. Verder had hy onderduikers, die - in een „baan" moesten worden- ondergebrach maar naar Hoek van Hólland ge stuurd." waar ze voor de; Duitschers moesten werken..-''••.ï' W-; De: advocaat-fiscaal elschte een Jaar, waarvan vier maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie Jaar en on'zetting uit de belde, kiesrechten.; ZONNESTORINCEN Over een groo* deel van dé wereld zijn de radioverbindingen door zon nevlekken en magnetische storingen verbroken. Volgens den - directeur van het' planetarium van 't FTankr lin Inst 1 tute 'e' Rhiladelphia'zal een vlek met een diameter, van. ongeveer 120,000. km totïDinsdag radiostorin gen biy ven veroorzaken. Zes kustvaarders naar Indonesië vertrokken Rotterdam—Zaterdag Vanmorgen te 11.30 uur zijn de zes kustvaarders. Beta, Baltic, Erna, Unitaa, Wilda en Henk, die op de werven Wilton-Fycnoord, De Groot, Van Vliet en K. H. van Brink voor de. tropen in gereed hcid zyn gebracht, uit de Schieha- ven naar Indlë vertrokken. Bij het vertrek hebben mr. 3. M, Vos van het directoraat-generaal van de scheepvaart, dg. K. S. J. Zijlstra, ds. J.. W.- Sclioklcing cn gevoerd. v, Air. Vos wees óp de beteekenis van dc lange reis, die een novum vormt in de goschiedenis van onze moderne kustvaart. De schepen zullen lp Indonesië als - feeder- schepen voor de copravaart wor den gebruikt, om zoodoende de verzamelrndon handel in dit voor dc Hallandscho huisvrouw zóo be.r langrijke -artikel, te vérgemakïtc- lijlcen. De geeatelijJten hebben enkele behartigenswaardige woorden ge sproken, bij welke gelegenheid zij lectuur hebben aangeboden. De kapitein van het tódendc schip vertelde ons nog, dat hij in de reis absoluut geen risico zag, omdat de kustvaardershebben bewezen zeer goede zeeschepen te zyn,-.c Indien de tocht door den Water weg naar zee zonder "mankemen ten verloopt, zal men de reis naar Makassar in tachtig dagen kunnen volbrengen. Voor moedige daden Uit Batavia wordt gemeld, dat voor het bedrijven van bijzonder en beleidvole daden tegen den Dul!- schen inval ln Mei 1940 de bronzen leeuw is .toegekend aan den reserve eersten luitenant Infanterie der Ko ninklijke Landmacht D. de Jager en aan den reserve-majoor T. J. A. Boers, terwijl de reserve-kapitein R. Pol en de dienstplichtige soldaat J. M. Ryswijk met het bronzen kruis zijn onderschelden. Toewijzing van 'n huis leidt in Amersfoort tot een conflict Kantonrechter werpt overheid den handschoen toe Amersfoort schijnt het spits te moeten afbUten voor de andere gemeenten in ons land wat hetrert dc uitvoering van het besluit „Vor dering woonruimte". Er Is tusschen de gemeente Amersfoort en den kantonrechter aldaar een conflict ontstaan over de toewijzing van een huls, dat door den eigenaar voor woonruim te werd terugverlangd. De gemeente wil het hute aan den huurder la ten, doch de kantonrechter etechte ontruiming per 1 Februari J.L en voor eiken dag dat de huurder langer ln het huis zou vertoeven een dwangsom van f 2,—. - De door den minister gesancti- onneerde vordering van het huls door de gemeente werd na de uit spraak van den kantonrechter Sractisch. onmogeiyk gemaakt, want de kantonrechter, diedeze vordering voorzag, nam ln zyn vonnis de clausule op, dat de dwangsom van f 2,— ook verplicht zou. blijven Indien de autoriteiten den huurder machtigden hethuis te.blijven, bewonen, Hier heeft de kantonrechter dus doelbewust de gemeente-overheld den handschoen toegeworpen. Het geschil, dat in Amersfoort wordt uitgevochten, gaat niet alleen den betreffenden huurder aan.: Hier wordt beslist over een principieele vraag en het antwoord kan voor vele gemeenten en duizenden bur gers van ons land van verstrek kende beteeïcenls. rijn. V' De 2e Zondagsdienst- in de mijnen een groot succes Dë tweede Zondagsdiensttn dc mÜncn is een nog grooter succes j geworden dan dc eerste Zondags- j dienst op 2 FcbruarL Voor den z.g. „ochtenddienst", I die 2^terdagnacht óm 12 uur bc- j gon, verscheen 75 pCL van het per- sonccl wy willig: m de mijnen. Voor den. zjt. „middagdienst", die om 8 uur Zondagochtend begon, 69 pCt. (69.1 pCt.) Over beide diensten ge rekend was de opkomst gemiddeld 73 pCt. Het staat nu reeds vast. dat de productie hooger zal zijn i dan de ruim 26.000 ton van 2 Fe- bruarL j 35000 Ton; kolen naar j boven gehaald. I Met een opkomst van gemiddeld 73 procent van het vaste personeel hebben de Limburgsche mijnen bij den tweeden Zon dagdienst een pro ductie gehad van. 35.100 tón. Deze hoeveelheid is gelijk aan die van een normale dagproductie en ligt rond 9.000 ton hooger dan die van den eersten werk-Zondag op 2 Fe bruari ]1. Er is weer ontzettend hard gewerkt. De indivïdueele pres taties lagen stukken hooger dan normaal, iedereen gaf het uiterste tot leniging van den kolennood in het Noorden. Nieuwe commissaris ir» Utrecht Benoeming van den heer Reinalda te verwachten Binnenkort is de benoeming te verwachten van den burgemeester van Haarlem. M. A. Reinalda,.tot commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. De heer Rei nalda, die Haarlemmer van ge boorte is, was van 1923 tot IG28 wethouder van openbare werken, volkshuisvesting en arbej^szakci aldaar en was van 1921 ■>il leider van de fractie der S.D.A.P. ill dc Provinciale Staten van Noord- Holland. In 1937 volgde zyn ver kiezing tot lid van de Eerste Ka mer voor dezelfre party. In 1945 werr hy burgemeester van Hear- lem. ';.f; Vfijheidsplaquette bij Philips Op den dag, van de herdenking van onze vrijheid zal in he* ont- spannlneslokaal van de PhiHpsfa- briekenIn Eindhoven een plaquette worden onthuld, die de herinnering levend houdt aan het moment, waarop de Koningin voor het eerst In he; Zuiden van het land het nog bezelte gebied toesprak. De pla quette. een geschenk van Radio Ne derland in overgangstijd, ln ont werp en uitvoering vïtn den beeld houwer Pieter Starre veld,- vertoont het beeld van een zwevende vrouw, symboliseering van de. vrijheid; naast een mannenfiguur, de onbe- vrilde merisehheld. De politie van Toulon heeft 17 Duitsche krijgsgevangenenhgeres teerd wegens het stelen %-an benzine, banden, voedsel en mill'aire uitrus ting tol een waarde van eenige mll- Uoènen francs uit een Britsch door gangskamp te Toulon. yan, onze. Rijnschippers De Nederlandsche. Parlicullere Rynvaart centrale, he- Centraal Bureau voor RUn- en Binnenvaart en de drie tot de Unie Verkeer ver- eenigde bonden van transportarbei ders zonden ons een uitgebreid overzlch' van de huidige regeling der voedselvoorziening in de - Rijn vaart, waarover kort geleden zooveel klachten' werden gehoord. Daar; er ln Duitschland nagenoeg geen levensmiddelen 'te krijgen zyn, heeft de Nederlandsche Rijnvaart Missie ln overleg met de geallieerden de- vocdselvoorzlenlng geregeld. De Ne derlanders wilden dl» later geheel in eigen beheer nemen door de ves tiging van winkels langs den RUn,-. De levensmiddelen worden nu per veertlendaagsche dlstributleperlode ln pakketten verpakt; die op'bepaal- de plaatsen worden uil gereikt.Hier tegen zijn verschillende bezwaren parozen, zoodat men te Duisburg den ultdeelpost heeft vervangen door een volledlgen winkel, waar men meer keuze heeft en waar ver schillende versehe levensmiddelen kunnen worden gekocht. Omdat de kosten der levensmiddelenpakketten zeer hoog bleken, zullen de werk-, gevers de koster), voor zoover deze de in Nederland geldende winkel prijzen te boven gaan. vergoeden. Door middel van reductiebonnen wordt deze regeling ln de practyk mogelijk gemaakt, Scholen bij Bagan De marlnevooriichtingsdlenst - meldt uit Batavia: Een sloep yan;Hr. Ms. korvet „Ceram" te ter hoogte van Bagan, gelegen aan de monding van de Assahan-rlvier (Sumatra's Ooslkust) van de kusl af beschoten, waardoor aan Nederlandsche zyde één man werd gedood en één licht gewond. Hr. Ms. „Ceram" heert daarop met het 191 cm kanon de mitrallleuropstelling op den steiger onder vuur genomen. Minister van Justitie >zocht een zondebok lilNISTER Van Maarseveen V heeft 'n stap op een .oneer en meer gebruikelijker! ofschoon niet sympatbieken weg" gezet: hij gaf bij de verdediging van zijn politieke-delmquentenbeleid de Londensch-Nedelandsche re geering een veeg uit de pan.. Van Londen uit, 200 betoogde de minister, heeft detoenmali- ge regeering streng en snel; recht beloofd en dat had zij niet mogen doen, want daar mede tastte zij de onafhanke lijkheid van - de rechtelijke macht _aan. Een spiksplinternieuw argu ment! De minister was jegens de Londensche régeering die in zijn oogen dus óók een soort po litieke delinquente was barm hartig genoeg om te erkennen, dat die belofte van snel en streng recht, practisch was: Bijl- ;dag werd ermee tegenge houden; Maar wat practisch ls, is nog niet geoorloofd. Een bijltjesdag zon óók practisch, maar niet geoorloofd zijn geweest Vrage: Wat ts het gloednieuwe ministërieele argument waard? Antwoord: Geen sikkepiti, .-; Een regeering, die snel en streng recht belooft, zegt daarmede precies d 11 toe: Wij zullen voor regelingen zorgen, die het den bevoegden rechter mogelijk maken streng en- snel recht te spreken. Het is des rechters taak zulks naar wet en geweten te d o en. Ja, maar die regelingen .be- perken toch den rechter in zijn. vrijheid? - Zeker, precies als elke wet,. precies als de grondwet, die al-; gemeene beperkingen van straf- moeilijklieden bevat, precies als het heele strafwetboek den: rechter „in zijn onafhankelijk heid beperkt". Of zou minister Van Maarse veen ons gezegend willen, zien met een strafrecht, dat geen strafmaten kent en den rechter zijn gang laten gaan tusschen één cent boete en de doodstraf?' Neen, de Londensche regee- ring gaat, in dit opzicht althans, vrijuit. Zelfs geen .Jicht ge val" Zeeppositie nog zorgelijk Nieuwe bon kan pas in'April, worden verwacht ^erlangend „_zicn^ vele^b vrouwen alweer uit naar. "he- i kendmaking van den nieuwen bon voor harde zeep. Er is even wel nog een belangrijke achter- stand ïn de aflevering op den ouden bon. De zeepfabrieken hebben wel opdracht gekregen tot den-aan- maak van huishoudzeep, maar deze za2 allereerst bestemd zijn voor het Inhalen van den ach- terstand. Het za) wel April wor den, voordat de nieuwe bon be kend gemaakt wordt. Eind Maart is een bonaanwij zing te verwachten voor zachte zeep en waschpocdcr. Ditmaal zal ln combinatie met de wasch- poeder 250 gram soda op een bon verstrekt worden. Kinderbijslag wordt belast By het departement van Binnen- landsche Zaken ia thans een wy- j zlging" van de inning der inkom stenbelasting in voorbereiding, welke beoogt belastingen op de sociale uitkeeringen nis b.v. krach tens de Ongevallenwet'fn de toe komst op de2Clfcie wijze ala loon belasting te heffen. Op deze wyze voldane belasting- penningen zullen later van ao verschuldigde inkomstenbelasting worden afgetrokken. Ook de uitkeeringen krachtens de Kinderbijslagwet zullen aan belastingheffing worden. Vv'' onderworpen Aan de Rijksuniversiteit te Lel den zyn gc-slaagd voor het candi- caatsexomen •rcchtegeleerdhelii' de dames: J. Hoogenboom, J. van Mul- tem en E. G. Schuring,allen te Rotterdam. Gerucht weerlegd Een wcordvoerder van het Britsche ministerie van buiten landsche zaken heeft Zondag brengen voor de velen, die thans gebrék lijden. Daarom, zonder zich te willen mengen in andermans rechten; gaf minister Bevln uitdrukking medPf/Prieeld dat veen rocenté aan dc ^Stlgn hoop, dat deze mMeitMWM. dat „geen recente re„,,nfe welke ,„lk eon TOClda- offlcleèle stappen- bij dé Neder landsche regeer Ing, waarbij de Britsche I regeering er bij de Ne derlandsche op zou hebben aan-* gcdrongen.de overeenkomst van Linggadjati te onderteekenen, zijn gedaan. Het: standpunt.van de "Britsche regeering. vervolgde de woordvoerder, is tot uitdruk king gebracht door den minis ter van buitenlandsche zaken Jv een réde op 27 Februari tijdens het debat over de buitenland sche politiek in het Lagerhuis; daarin zeide de minister, het; te betreuren, dat de overeenkomst, in October J.I. .door de Neder landers en de Indonesiërs gepa rafeerd, nog niet geteekend was". Bevln:voegde hieraan: toe; da1 de voedsel-en grondstoffen-- positie van de wereld zoodanig was, dat,- indien deze Overeen komst zóu worden geteekend en uitgevoerd en de stroom van Ned.-Indische goederen weer. voor de 'wereldmarkt ter be schikking zou komen,,., diteen aanzieaHJke vérUchtirig Izou regeling, welke zulk een welda- d'get. invloed zou hebben. op. vele mlllloenen, niet alleen in het Westen, doch ook Iri'het Oosten,'spoedig zou worden vol tooid. ;v De Empire Mayflower Ook de Britsche ambassade te,1* Den Haag heeft bevestigd, dat er. geen stappen zijn gedaan', door den Britschen ambassadeur.-/ te Den Haag met betrekking %tot.V Linggadjati. Wel is, zooals werd medegedeeld aan de Npderlarid-^; sche regeering een nota 'pver-fj: handled betreffende de kwestleV van ds „Empire Mavrover.".. doch; hierin wordt-niet gesproken.: over de overeenkomst van LirigéV;, gadjatl. Tien dagen eeledenris n.1; een;.'' nota Ingediend 'over het.; ,a houden van Britsche - schepén,^" waarónder'de MayroveE''-.iDeze nota 'van-de Britsche-règeeri werd Ingediend;'door/.den schen .'ambassadeur^'te*: Haag.' 8ir?LNëvüe/BlMidi>rn' stond-Inderdaad/ gadjatLi^j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1