i W'-m 9 W J0S.HART0G I 1 H -N ,DE SCHIEDAMMER «lil MJ Mofotov doet voorstellen inzake demilitarisatie OVERWINTERING OP WEG NAAR LEIPZIG Franschen willen filmen Amsterdam m URK BEVRIJD Academici ifiiiiifiï Communisten treden uit de regeering-Huysmans wss^. MÏM: ul/i|:t/ «tl ipstr'""-' ïstiêëSkSiië iiftSi S RED, EN ADlVt',liANGE. HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEI .EFOON «9SM 1 REDACTIE:'TELEFOON B6505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK li CENT PER KWARTAAL -14. LOSSE NUMMERS f 0.89 ET PARGDL /■- BRIUEM OP DOKTERSRECEPT OOK ZIEKENFONDS MAURIISWE6 33 ZEVENDE JAARGANG NO. 60 WOESDAG 12 MAART 1947 Groote Vier en Duirschlond In de conferentieder GrooteVier te Moskou kwam gisteren Molotovs voorstel; van Maandag ter. sprake, om den..toestand in China op de agenda-van dé besprekingen te plaatsen. Béviri en Marshall: gaven de voorkeur aan informeeie besprekin gen van dezen toestand, omdat de conferentie van December 3945 ;té Moskou, waarbij ook de toestand In China is bespro ken, geen bespreking van 'den raad van ministers is geweest en ook Bidault achtte het juister, dat geen op China betrek king hebbende kwestie ter tafel wórdt, gebracht, wanneer ChK 'na niet vertegenwoordigd is. Molótov zei dat hij niet; „inzag waarom China niet besproken kon worden en stelde een onof- flcieele bijeenkomst voor, op- dezelfde basis/als die van 1945 (waar slechts de Groote .Drie zonder Frankrijk dus aan wezig waren). ..f- DEINING IN CHINA In bedekte termen crïtiseerde Molotov vervolgens de manier, waarop de Britten en Amerika nen de clausules van Potsdam betreffende de demilitarisatie van Dnitschland tén uitvoer hadden gelegd. Hij stelde' voor, den bestuursraadte Berlijn op- dracht'te geven om de volgende maatregelen te nemen: 1. Per 1 Juli 1947 een plari op -• te - stellen voor; .eliminatie van de Duitsche oorlogsindustrie, welk -plan, niet later dan éind 1948 zal moeten zijn uitgevoerd.' •- 2.-De vernietiging van het Duitsche oorlogsmateriaal mede_ alle. militaire zee- luchtvaartinstallaties op Duitsch grondgebied, welk werk tegen- het eind van 1949 zal moeten •zijn voltooid. - 3. Tegen 1 Juni a.s. alle Duit sche militaire eenheden metin- begrlp van' de hulpdi ensten te ontbinden. 4. De ontbinding en opheffing van. /alle,;' niet-Duitsche eenhe den welker leden gerepatrieerd dienen te worden: Daarna ontspon ziech "een dis cussie over de demilitarisatie van Duitschland.. Marshall merkte, op, dat .ontmanteling van .fabrieken,; zóoals te -Pots dam voorgesteld, slechts; moger lijk is, wanneer/ economische,; eenheid vari"Duitschland werke lijkheid. wordt. Bèvin wees de beschuldiging dat er Duitsche half-militaire formaties 'in de /Britsche zone bestaan energiek van de /hgndeen zei dat het grootste deel van de Duitsche militaireeenheden,' die,thans ■nog bestaan, gebruikt worden voor het vegen en ruimen van zee- en. landmijnen; zij zullen- daarna .jWör^en, ontbonden.' .Bi- belangrijkste punt, namelijk dé eliminatie van- het Duitsche oorlogspotentieel nog bestaat: Men besloot, vandaag.-te,. beslissen of de discussie over de demilitarisatie zal wordenvoortgezet, dan wel dat de Dinsdag gedane voor- PAROLOSCOOP Paprika .in./- Moscovisch eten AMERIKA laat zich gelden te genwoordig. In- Indièfcbemer-: ken vrij het: aan de - handelingen 7 y&n de Martin Behrman 'en aan degevGlgen daarvan (o.a. dat 18 internationale .handelsscheepvaart- lijnen- dezelfde .faciliteitenen 1 po- sitie als de Nederlandsche onder nemingen elschen)het was hoorbaar uit: de laatste redevoering van president Truman -het-is. al zoolang merk-: en voelbaar, uit de bedelreizen van Európëesche staatslieden naar Dollarica (Blum, de;V Gasperi, e.t.q.), enz. Politiek wil Amerika ook toonen, dat het „voor niemand uit den weg gaat", en vooral zijn grootsten.concurrent, Rusland,- wil het: laten voelen, dat het ,:tough" op zijn doel afgaat. Bovendien-zit er thans te Washing- ton een generaal aan de. buiten- landsch-politieke touwtjes tetrek- ken.::;Marshall. Te -Moskou zal de tegenstelling met de komende; we- ken menigmaal voelbaar worden, én wél, .zooals'wy reeds meermalen uiteenzetten. in het uiteenvallen /van de Groote Vier in twee groep- Jes van twee: Washington samen met. Tonden tegenover;Moskou niet /Parijs. V. "Voor Iedereen aanschou welijkwerkt dié tegenstelling reeds door in r de economische samenvoe- ging van de economische belangen der /Britsche en - Amerikaansche zones in Duitschland. Over; dat- zelfde Duitschland wórdt de vre- - desvierschaar gespannen/ te- Mos- kou. Datzelfde Moskou dient - te weten, dat concurrentr - en met een voorsprong; atoomconcurrent Amerika onverschrokken op z'n doel -wenscht af te. marcheeren onder leidingvanzijn buiten- -laudsch^politieken. generaal.; Daar om- hééft 1 die generaal aan-den vooravond van de bijeenkomst 'te Moskou,een/ "gepeperd 'protest bij Moiotof -ingediend, over het .- feit; datde Russen, die de bezettende: macht zijn: in Hongarije denvroe- geren secretaris-generaal der kleine - boerenpartijBe ïa Kovacs,- hebben gearresteerd,wati Amerika ziet/ 'als Inbreuk .op-: de/blimenlandsehe sou- veréinlteit van Eoedapest. /Londen heeftzich niet"' aangesloten'/ bij dit protest,;'omdat het.,niet: weetWat ,er nog onthuld kan. worden' in het 'Boedapester /- hóogverraadsproces, - waarbij drie'./„kleine boeren" zijn :'t betrokken (o.itl //Donat, generaal Dalnoki)Als - het 'hoogverraad be wezen wordt, konden, er wel eens /verkiezingen ".worden /uitgeschrè- ven met als resultaat een pro- - russlsche regeering;v/ Amerikawil dit voorkomen,./ Londen weifelt, •Parijs vrees'; het; niet. -Metopzet wordt dit/kort geschetst, om te laten voelen, dat al is de Duitsche ■vrede- hoofdschotel-te Moskou,- pa prika een 'derkruiderijen is. Maandagavond.:' bleek, dat de Russen Amerika's protest./ 'hadden afgewezen h Mosko?i wenscht 'geen Inmengingvan 'derden inHónga-; rije's -.bihnenlandsche - politieke kwestieshet recht om /hun troe pen'; te beschermen, blijft, aan de Russen/;:V; i i^/Dit heeft Londen's gewelf el /overwonnènzoodat Be vin zich heeft aangesloten bij-' Mar- 'shall's (reeds afgewezen) -/protest/ stellen naar de plaatsver vangers zullen worden ver- -/ wezen. //v:-:.. Verzet üi China In. Cliina is lntusschen hevige .deining ontstaan over hetfeit; dat de conferentie overweegt, den binnenlandschen -toestand al daar te b espreken.Dr.. Wang Sjih Tsjieh, de Chine esche mi-- nister van buitenlandsche za ken, verklaarde dat China ntet in: een dergelijke/bespreking; zal- toestemmen; In Nanking werden affiches aangeplakt met leu zen als„China's souvereiniteit moet worden ,géhandhaafd; ver zet vu tegen buitenlandsche in menging" en Chineesche kringen te Moskou noemen-een; bespre king van Chineesche -aangele genheden „onrechtvaardig en onhoffelijk". •"•- Den Haag's standpunt inzake de Behrman ...Binnenkort verklaring Het mhdsterie van buitenland sche zaken deelde onzen Haag- schen redaoteur gistermorgen: me de,: dat op. grond van uit/Indonesië ontvangen telegrammen .vermoede lijk op:. korten termijn een/vèrkla- ring zal worden afgelegd. Het ant woord op de Amerikaansche de marche kan echter pas i in zijn ger heel worden gegeven/wanneer men het rapport ontvangen: heeft van een vertegenwoordiger van Buiten landsche Zaken te Batavia,. den heer Boon, dat onderweg naar Ne derland is.' Inmiddels verwees men ons naar deruiteenzettingen van1 prof; Ver- zJJl omtrent de volkenrechtelijke situatie;* Het- lossen van de ^Mar tin Behrman"/ geschiedt op grond van de havenregelingen- van- de Nederlandsch-Indische //•'•- regeerbu van 1916 en ,1917, resp." Staatsbl ad 743 en 500. De lm- en exportrege ling betreft uitsluitend ondemer mingsproducten en niet bevolf klngsiTroducten. die vrij /uitgevoerd ;,Wlf: onthouden wereld'rhlët dc.:rrcducten van Indonesld", ver- kaarde men ons ten departemente, „doch - slechts de gestolen produc ten mogen niet buiten ons om" ultr gevoerd wordc-n. Ieder - schipkan een republikelnsche haven aan doen, inits men daarna,in een,Ne rf erlandsëJie -haven laat onderzoe ken wat men geladen heeft" Geen onderhandelingen Engeland-—Egypte - - „Momenteel bestaat ernog geen plan, dat Bevin naar afloop van de conferentie - te Moskou vla. Cairo naar Londen' zal terugkeeren"; al dus een- woordvoerder van het Britsche ministerie van buiten landsche. zaken, .die commentaar leverde op. berichten' in deEgyp tische pers; volgens welke Bevln na de conferentie van Moskou een be zoek zou brengen aan Cairo, ten einde een laatste poging te doen een herziening vanhet Britsch- Egyptlsche verdrag van 1936 té. be reiken en zoodoend te voorkomen, dat de kwestie: naar den/Veilig heidsraad verwezen wordt. Van gezaghebbende zijde wordt te Londen vempnien, dat niets be kend is over een nieuwe Britsche poging/ de onderhandelingen met Egypte, weer te entameeren Offi cieel wordt ontkend,/dat den Egyp- tischen ambassadeur te Londen,- bij zijn vertrek uit Londen van Brit sche 'zijde' is vrZochte, de Egyp-, tische regeèring over de mogelijk heid van nieuwe onderhandelingen te polsen. - .- - Prinselijk gezin naar Zwitserland De geméente Zermatt heeft /het:' geheele prinselijk gezinnitgenoodigd Tnor een vacanueverbbjf van enkele weken. Hunne Koninklijke Hoog-, beden hebben déze bijzonder vrien delijke ui tnoodiging, welke de prin selijke familie in" staat stélt/tezamen: een vacanüe in de Zwitsersche ber gen door te brengen, gaarne aan- vaard.-/ Prins. Bernhard zai Donderdag avond 8 uur'over belde benders een dankwoord spreken naar aanleiding van de geboorte van prinses Maria Christina.-- Vacanf-ies worden bekort Verloren gegane schooltijd dient ingehaald Naar wij1 vernemen wórdt het thans 'iri onderwijskringen wensche- lijk.'geacht; maatregelen te nemen opdat althans een deel van de door de /lange vorstperiodevero ren gegane schooltijden door bekor ting van de vacanties kunnen wor den in gehaald. -Het is niet on- waarschijnlijk, dat- de Paaschva- cantiezal; bekort worden.. ^De examen candid aten hebben dit jaar zoo veel moeten missen,.dat thans overwogen' - wordt om de; examen- elschen iets soepelertoe; te. pas: sen.: Dit besluit.is, voor: kweek- schoolexamens reeds; aangenomen. STEMMTNCSBEELD UIT, OUD-SCHIEDAM. Hel staat nog niet 'vastj waT er wirt,- he( 0l<(je stadhuis sat. gebeuren, mi de plan+ien voor nieuwe vastere n vvrin aannemen. (Speciale berichtgeving.) Weer v:sa noodig voor refzën By het Departement; van/Finan ciën wordfthanseen nieuwe con trole bp -het/reizen naar België? en Frankrijk voorbereid. Reeds gerul- men tijd/ geleden heeft, minister Lieftinck 'eixjp gewezen, dat groote bedragen aan deviezen verloren gaan. door reizen naar het buiten land, waarvoor, officieel geen de viezen zijnverstrekt. Voor - groote bedragen aan kostbaarheden zijn naar het i bultentand gesmokkeld, waarzij ver beneden, den offi- cieelen koers voor vreemde; valuta worden ingewisseld. Het schijnt thans noodig te worden geacht voor hetverlaten van Nederland weer een uitreisvisum in te stellen. Drie jaar RWI voor P. Wapperom Het Haagsche /Bijzonder Ge rechtshof heeft den vroegerén me dewerker van de Illegale groep „De Waarheid". P. Wapperom - veroor deeld tot drie Jaar. rijks werkinrich ting, met aftrek van. voorarrest. Wapperon werd ervan beschuldigd na.zijn arrestatie cLen S.D. in de kaart 'te hebben gespeeld door het noemen van de namen zijrier ille gale vrienden.' HU werd vrijgespro ken van schuld aan de' arrestatie van1 den- bekenden illegalen werker dr.a. Kaste in. doch het Hof acht te hem schuldig, aan een poging om Gerben Wagenaar in de' handen van: de „Sichérheitspolizei", te-laten vallen. - D'E ontberingen ;bij het bezoek aan de Russische zone kunnen groot zijn. had de Necfrlandsche Kamer van Koophandel voor" Duitsch land den Nederlandschen bezoekers aan de Lelpziger Messe medege deeld, dochlk'ben er. vaii overtuigd, dat geen der zakenlieden, die Zondag voor een week, 's mórgens "om elf uur in een van de vier ATO- bussen voor het 'station in Den Haag stapten, wist wat hem boven het hoofd hing. Mén'had ook onmogelijk kunnen vermoeden, dat de heen reis ongeveer/achtenveertig uur zou duren voor den 'terugweg had den wij 'maar /vterentwhuig uur nOodig.dat meer dan twintigmaal geholpen zou '/moeten worden bij het uitgraven van ingesneeuwde auto's'en dat de heenreis zou-nltlocpen op een troosteloozen optocht van verkleumde; Nederlanders,, die zware koffers torsend met bevroren boren., neuzen en ledematen een goedheenkomen moesten zoeken. volgenden morgen in Osnabrück voorstelden'om, maar terug te- kee- ren,_ zijn zeker niet gesneden uit het hout: onzer voorvaderen-koop lieden, die tn vToegereeuwen de .wereldzeeën bezeilden. Maar al Is één nacht zonder warmte best uit te /houden, zesendertig uur ijl de Ijzige koude, zonder warm eten en drinken vereischt een,, constitu tie, die behalve/ onze bewonderens waardige AJ/O-chauffeuTs, slechts Weinigen bleken te_ bezitten. Hoe vaak 'wij dien Maandag hebben moeten s stoppen om ons een weg door de sneeuwwoestijn te banen, herinner ik mij niet meer, maar toen wjj 's middags om een uur of twee het„Uzeren gordijn";/ .bijHelmstedt doorboor den wat/óngeyeer driemaal zoo W.F.A. reizen naar J heT buitenland Onderling begrip, vertrouwen, cn vriendschap tusschen de volkeren van alle landen ter wereld als de eenige basis voor een nieuwen vrede, dat is de overtuiging, die in 1937 geleid heeft tot de. oprichting van de World /Friendship Association. Onder meer door middel vaninter-, nationale briefwisseling en uitwis- selingsbezoeken van jeugdigen en ouderen, hoopt de W.F.A. te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het gestelde doel/ In Nederland is'de W.F.A, vooral na de bevrijding snel In ledental toegenomen, zoodat men dit z jaar zelfs de lOO.OOfl hoopt te kunnen bereiken. Het vorig jaar konden 16.000 Jongens en meisjes tusscenh 14 en 17 jaar in hun zomervacantie worden uitgewisseld 'usschen Groot- Brittannië, NederIandr België. Noor wegen, Denemarken en Frankrijk. Dlt: jaar zal het mogelijk zijn, ruim 31.000 leden van de W.FA„ waar van 80 jeugdleden gn 20. vol wassenen,, een uitwlsseiingsreis. naar het buitenland te laten maken, waarby dit Jaar ook' op beperk'e schaal reizen mogelijk zijn naar Zweden, Zwitserland, Luxemburg en Tsjecho-Slowakije. Engeland kan dit jaar 25.000 W.F.A leden ontvangen, waarvoor een gelijk aantal Engel- sche leden naar Nederland komt, Het principe voor alle W.FA. uit wisselingen berust op gastvrijheid genieten en verleenen. Eén W.F.A- lid kan .de organisatie van de reis in groepsverband geheel aande W, F.A, overlaten, maar tevens kun nen scholen, fabrieken, kantoren e.d. zelf groepen vormen. Zelfs', is indlvldueele uitwisseling mogelijk 'en, van school tegen school, fabriek tegen fabriek'enz. Zij, die, zich. als lid -van. de- W.FA wenschen op te geven, kunnen zich wenden tot .hef W.F.A. hoofdkan toor, Damrak 89, Amsterdam, post rekening 145666. Contributie voor volwassenen boyen 21 Jaar bedraagt f 5.—. voor Jeugdleden f 2.— per jaar. -. /Verdere inlichtingen en inschrijf formulieren voor de reizen verstrekt het districtskantoor'van de W.F.A. voor Zuid-Holland, Jan van Nassau- straat 32, Den Haag. Martelgang van Mésse-bezoekers DE reis /door ;bns laud verdep zoo .vlot,'"' dat'":wy. atlen 'om een uur óf. zes/Hengelo verlieten in., de vaste overtuiging den -volgenden middag, in. Leipzig te :zullen .ami-' komen. Waaixim het ruim drie uür moet duren> éër;/tnen, /via een Ne der! andschen/r een -Duitschen en een Britschen /ricontröleppsfc r de Britsche bèzettóngszone mag bin nenrijden, /-zal/ óns wel/ altijd een raadsel blijven, maar deze /hinder nis werd nóg - lh/gen'/optimistische stemming" genomen Ook is het - best^hiogelijk omén nariifc':inVeen;buéTioor4te,/brengén/ v ~_y -,K. graden daalt* ëh /degenëj' degênén, die /dén Ook Engolsché versies hier gemaakt-? (Van onzenHaagschenredacteur.) HET' adet er -naar Tilt, dat" de filmstudio's aan de Duivén- drechtschekade teAmsterdam de zen zomer weer ln gebruik ge^ nomen zullen worden. Door be- aaide transacties tijdens den oor-- log Is hetonduidelijk geworden, wie op het oogenblik eigenaar van deze studio's is, doch zij staan on der de hoede van het /Beheersinsti tuut tót: deze' zaak opgelost is, en ons van, belang is Voor, de moge- lykheld rvan. „export /naar de En- gelsch sprekende landen. De hoofdrollen In ,Huy Bias" zullen worden/ 'gespeeld doorJean Marais en "Danielle Darrleux(als dekoningin)terwijl voor de- En- gelsche versie Vivian Leigh ge noemd wordt' Na déze .rolprent vol gen-/,,Le/. rouge et Je.-nolr" van Stendhal en een film naar het boek van Ben van' - Eysselsteyn /„Van Zuiderkruis /tot poolster", die mis-' schlen geregisseerd/.zat' wórden; door Ed mond de Grévllle y'l Philips krijgt de /-gelegenhélÖ dé het. Beheersinstituut la bereid hetvoortreffelijkheid van'1 het?/Philips-, gebouw te verhuren "aan een /Ne- Miller toonsysteem te - bewijzen, derlandsche combinatie, .die samen /daar dé Eindhovenaars.-/het. geluid met - een - Fransche maatschappij 'films, zal gaan draaien. - De VFransche productiemaat schappij .Burea'i -// Cinématogra^/ phique-/ et Musicale". heeft het voornemen in Juni mei haar tech nisch personeel en spelers naar'Ne- dcrland te komen om' ln canetone een i film te gaan maken naar het tóoneelstuk van VictorHugo. Ruy Bias,' ln bewerking, en obder regie van Jeari Cocteau. De Nederlandsche icombinatie, vertelde ons de heer Guus 'Ostwald./ die; de onderhandelingen' over /deze plannen heeft gevoerd, betaalt' alle kosten ln Nederland, .waarvoorwij het. recht - krijgen de films ln het buitenland te verkoop en. Op /deze wijze krijgen, wijr een /belangrijk bedragaan deviezen beschikbaar. De/IFransche maatschappij,: heeft' de circulatie ln Frankrijk, doch -het/.Is- mogelijk, datook ;een deel varr de verhuur-opbrengst /naar ons land vloeit, i zoódra deze boven, een minimum komt. -,;• J Verder/is'de-'kans niet uitgeslo ten,-dat-efm/Brltsché maatechappy voor hun rekening zullen" nemen. -Vóór -Inrichtingen/ verzorging van de. studio's 1st een'/bedrag van 300.000 noodig, waar/oor i- een crediet beschikbaar, is-gesteld.Be-, halve eenaantal projecteurs,/ die, voor. 5000 In Frankrijk gekocht zullen worden; kan het. benoodigde door/ Vide Nederlandsche Industrie/ .worden geleverd,/ zoodat- 'ditook geen/deviezen - behoeft, te kósten;' als het Nederlandsche-bedrljfsle- ven voldoende doordrongen 'is/van de noodzaak, om? aan'dit plan zijn medewerking: te verleenen. De1 belangstelling vande; bulten-: landers(ookvde.Fransche/Tnaat- schappy Metzger et Boog wil; in Augustus komen).// komt" voort /uit de enorm hoogeproductiekosten ln Frankrijk en de moeilijke arbeids- verhoudJzigen-' daar; Een in Neder land gedraaide film'; tederder ren dabel. te maken dan een in Parijs of Londen/ vervaardigde. De Nederlandsche 'film/profiteert ook mee van de regeling, daar deró gedurende tien -weken-/de;;:beschik king. krllgt :over :'de. volledlg 'Uit geruste studio's.//ÈiJ is gelegenheid; voor/het maken; van - twee. ;films Amafeurkampiocnschèppen A-klassèrs Zuid-Holland 'De Zuid-Hollandscheama teurs boksten Maandagavonc iri den Haagschen Dierentuin om de kampioenstitels a-klasse .van het district - Zuid-Holland/ De uitslagen luiden: 'Vliëggew.:; Vari: Oosten (Den Haag) wint door /opgeven /van Krapman (Den Haag)Ban- tamgew: Maas (R'dam) w.o.p/ van Schoemaker - (Den Haag); Vedergew.J. Dekkers (R'dam) w.o.p.van Mansveld (Den Haag) lichtgew.WeltersDen Haag) w.o.p. van Trumm (Den Haag) weltergew.: Van Kempen- (Rot terdam) wint'door. kn.ock-out in de tweede rónde van Bréedveld (R'dam)midd.gew.: Vink:(Den Haag) w.ó.p; vanDiessen Rot terdam); zwaargew.: a. Blonk (Dep Haag) w.o.p. J van Den Decker (Rotterdam). Om de derde en de vierde plaatsSnik (Leiden): wint door knock-out in de 1ste ronde van Keiler (Rotterdam). Vrije partijDe /VVolf (Rotter dam) 'w.o.p., vanHessing (Den Haag). Remkert (Den Haag) tegen Broscharfc (Den Haag) onbeslist. MUson (Den Haag) tegen, Nleuwkasteele (R'dam) onbeslist. Voorwinden (Rotter dam) tegen Bovelander (Den Haag) onbeslist. Naar Arnhem De volgendeZ.-Hollandsche amateurs boksers zullen worden afgevaardigd naar de Nederl. kampioenschappen," die 'Zater dag en Zondag-,verwerkt worden In Musis Sacrum.te - Arnhem VHeggewichtVanOosten (Den Haag)Bantamgew. i Maas (Rot terdam) en' SchoemakerJDeri Haag),-vedergewicht: Dekkers (Rotterdam) en Mansveld (Den Haag, lichtgewicht: Wotters (Den Haag) en Trumm .(Deri Haag), .weltergewlchtVan Kempen (Rotterdam) en Evers. Middengew.; Vink (Den Haag) •en Diessen (Rotterdam) half- zwaargewicht:/De;Wolf (Rotter dam) - én zwaargew.Blonk (den Haag). Politie xoekt een kind De wnd.commissaris van politie te Rotterdam /afd. recherche ver zoekt namens - den vader de opspo ring van - de verblijfplaats, en zoo mogelijk dë aanhouding van Traar- dina Visser, geboreri' te Rotterdam 16 Augustus 1933;/' r wonende Dok straat 3 a. Zü heeft ^ln gezelschap van: haar; moeder-Adriana de Klep per gebi te Rotterdam 29 Juni 1900 de öudériyké- woning verlaten. De moe der. - isgeesteiy k niet normaal en is al meer met eèn der/kinderen, weggeioöpen. 'Zij/was .toen bedelen de en verbleef .Iri een logement van teute Ko, nabij het station te Utrecht Verwacht wordt datde moeder, weer met het-kind bedelende is. De moeder- is gekleed/.'.in-een/bruLne mantel/, met .bontkraag en/ dratfgt' lage zwarte' schoenen.- Het,kind J een bruin r /kort'Jurkje/en Het-heeftiklom. :drafl^t|/ëen Brfwöhe zone? hadiléxi^T^j 'toci nog alle hoop een/paar uur later Leipzig te zullen binnenrijden, Twintig graden vorst wfearaan het nu heeft, gelegen, zal wel nooit -duidelijk worden, maar ten slotte belandden wij op een- buitenweg' welke uiteindelijk ontaóxdde in een volledig pool landschap en na ongeveer vijf uur sneeuwscheppen, duwen en trek- ken moest de' strijd op ongeveer dertien kilometer voor, Leipzig worden opgegeven. Twee man zijn toen bij meer; dan twintiggraden vorst op- verkenning uitgegaan en bij het krieken vanden morgen kwamen zfj terug, met het heug lijke nieuws, -dat een hulpexpedi tie uit Leipzig onderweg was en dat op „ongeveer twintig minu ten" van .de plaats des onheils een verwarmd-cafétje" met warme koffie wachtte. Die „twintig mi nuten" 'waren/wat. krap gemeten, doch indien zij zouden hebben ge zegd, dat de tocht ongeveer een uur zou duren, hgdden velen het vermoedelijk niet meer aangedurfd en de gevolgen zouden dan onover zienbaar. zijn geweest Deze twee en een halve 'kilometer Iri' de ijzige., koude vergden, van het gezelschap,dat reeds twee nachten nagenoegniet had gesla pen iets. schier bovenmenschelyks; waarbij lk gaarne een woord van lof toezwaai aan de vier aanwezige dames, die zich bijzonder kranig hielden./ //-. -/U De hulp uit Leipzig kwam ge lukkig betrekkelijk vlug- opdagen en -de warmte van het .carétje en de heete koffie deden de nieesten het. leed weer vergeten Gelukkig warenslechts bij weinigen de ge volgen. van waarlijk .emsttgen aard. Hoeve!en dezen tocht naar Leipzig zouden hebben aanvaard,, indien rij alles van te voren, had den geweten, weet lk niet, maar èëri aantal had het gedaan en/die zullen zeker ook slagen wanneer het op zaken dóen aankomt. Eindelek heeft Urk 'weer verbin ding /met de bewoonde wereld- Er is nog wel geen - sprake van snel vervoer, maar er kan. nu toch weer van alles worden aangevoerd. De stoomboot „Insula" Is „doorgebro ken" naar Urk en .het beurtschip van de. Gebr, Ro'mkes is naar Em- meioord vertrokken, De Urkers zijn gistermiddag ln nog grootereri getale dan Maandag opgetrokken naar de oevers van/het: kanaal, bezield met het. vaste; voor nemen om het ijzeren beurtschip desnoods over 'het. 'ijs te trekken, als het er niet door wilde. De geri zamenlljke; krachtsinspanning: Md succes en onder donderend gejuich der honderden toeschouwers be zweek het laatste ijs. De Insula" stoomde-.naar. Urk om de. eerste, lading goederen te-lossen.en het beiu-tschlp vertrok naarEmmel- oord om eeri tweede lading levens middelen te halen, Van heden af zal getracht worden dagelijks heen en weer te varen; om zoo .spoedig mogelijk het tekort aan levensmid delen en brandstoffen óptehef fen.. De levensgevaarlijke tochten, óver de kruin van den dijk .behoo- ren nu tot het verleden en de- vrachtrijders Van Slooten en Pat-' serkamp, die .dezen winter/ zeer veel gepresteerd nebben, hebben den dank J. der bevolking J ruim schoots verdiend. Afsluitdijk onbegaanbaar poor eerivhevige /stuifsneeuw géwordén!; is^Öë j Afsluitdijk Jhedén prac-^ G»nbegMafcwar.' Haagsche politiechef ontslagen De Haagsche commissaris van politie, H. D. Pool, die onlangs geschorst is als chef van de Haagsche recherche, is thans niet eervol ontslagen in verband met het aandeel/dat hij in 1943 heeft gehad bij de opsporing van een groep illegaleWerkers, die betrokken was bij een brand stichting. in het Laakkwartier in? Den Haag, Commissaris Pool leidde ver ledenjaar het onderzoek in :dé zaak van de bomaanslagen op St. Nicolaasayond in Den Haag, Collegegeld van in dienst zijnde studenten j De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen .heqft be- paalddat, he;- 5§Id.verscb ult- ÖUd.d<jor'ue8<"iiJ&t(exs/ noégë van den minister aantoonen, dat zy gedurende heb studiejaar 1946 7*46 entef het studiejaar 1946"47 door het verrlch-.en van militairen, dienst slechts een gedeelte der lessen heb ben kunnen bijwonen of kunnen'bij-/ wonen, nader, vbs'gesteld -wordt op een" bedrag van f 32.öO, per maand of gedeelte van een,.maand, gedu-/ rende welke z(1 het onderwijs aan de rijksuniversiteiten óf de-.- technische hoogeschool te Delft-hebben kunnen bijwonen, met dien/ verstande, dat na 31 Maart voor een academisch jaar steeds f-97.50 verschuldigd is. Ruim een millioén radio luisteraars Op 1 P/Taart bedroeg het aantal aangegeven' radiotoestellen in Ne-- deriand 750.806 tegen 726,324 op 1 Februari. Aangesloten op de Ryks- radlodistributie waren op 1 Februari 473.927; op 1 Januari luidde dit aantal 471.218. Hier is uw kans.,.. GEDEPUTEERDEN van' Overijse! zoeken een „commies ter pro vinciale griffie". Eischen: Mr. in de rechten, goed -stylist, ervaring ln Overheidsadministratie. Met andere woorden: een acade misch volledig gevormd maxi met enkele Jaren practyk plus de eigen schappen van een goeden steller.- Salaris? „De basis-wedde loopt van f 2850 tot 3800". De Jaar'Uksche verhoogin- gen bedracen f95per Jaar. Het weekloon" beloopt dus in het eerste Jaar rond f 65.ln het tweede zoowat f 56.82, in het derde f 58.64 en zoo voorts, totdat onze academi cus. op zijn plm. 35ste 'ft 40ste jaar per week plm.. f .73.— verdient. Dari kftn .hij niet hooger. Dit is maar een voorbeeld. Bij de magistratuur is het precies zoo. Vergulde armoede,, tenzij men ,/for- tuin" 'heeft. ri'.-. is Iets..mis met-de democratie, zoolang zij geen kans ziet, over heidsdienaren althans zóó te bezol- digen, dat zij fatsoeniyk, met een gezin, leven kunnen. Benzinewagen vliegt in brand. Een automobilist, die gisteroch- tend op den rijksweg van Rotter dam in de richting Gorinchem reed, bemerkte, dat, uit een voor hem rijdenden benzinewagen; vlammen lekten. Hij kon den chauffeur'van dezen' wagen waar- schuwen, waarna gestoptwerd. Op .hetzelfde, oogenblik. vlogende auto en de"daarbijbehooreride aanhangwagen geheel ln brand. 66 vaten benzine,/; benevens een partij stookolie gingen hterby ver loren. De auto was op weg naar Tiel. De - oorzaak van het ongeval is kortsluiting in den kabel naar/ den aanhangwagen. Disfribütfenieuws Eieren voor restaurants Deze maand zal een b«?Rln worden gemaakt met he: toewijzen van eie ren aan restaurants De toewijzing zal telkens' voor acht weken geschio- den en hel zal van de omstandig heden afhangen of de verstrekking ononderbroken wordt voortgezet. Per twee maaltijden wordt een el be schikbaar gesteld. De productie van eieren laat deze verstrekking op het oogenbl'.k toe. Vooral Is van belang. dat hierptede een van de afzetkana- len van den zwarten handel afge- sneden wordt. - Bon voor gedroogde zuidvruchten Voor. de jveekvan 23 tot /29 Maart zal een bon worden aan gewezen; voor 100 gram gedroogde zuidvruchten.; Dit/ rantsoen zal al leen verstrekt worden aan de groe pen. met een b-,c c- of d-kaart, /om dat de aanwezige/voorraden uitgebreidere distributie niet .toe-"> staan. 5cbeeTzecpjbort:rW^J.vj Maart zijn ingeleverd Het Centraal/ distributiekantoor deelt mede, dat de wheerzeepbon „textiel 1 m", die begin Januari/ were aangewezen, uiteriyk op Za terdag 15 Maart b(j een detalllht moet zij n ingeleverd. l Een late ontdekking In een koeienstal op een oeru - nu xronenjem tieert men een Rus aangetroffen, zekeren VaslU Rembofskl, die er uitzat als eeu Robinson Cruaoü, tnet; lange baren ca baard en (bklecd in lampen HU bleek deit(Jd* ont snapt te sün uit een; Dnltidi/ krllksgevangenenkamp bU .'•"Lef;' vanger en zich sindsdien verbor-' gen /te hebben gehouden In -dó: bosschen. HU kwam met <le han den omhoog /te voorschijn, want' hU had nog" niet vernomen va«: de Duitsche capitulatie.... jj Den geheel en winter vechten de schepen van den RT M'-vecriïienst HelievoetsulsJ-~Mitidelharms: tegen -ontiféienbare ijsvelden :om de ver.'. binding tusschenFiakkee en den vasten wal in'Mand te kÓttden.-«Hetp grootste schip van de Nederlandse he .binnenvaart, de ,,Stad Zïerikzee\t y is at telkensnog tn - geslaagd over - te komen, al duren de tochten een- grootdeel van den dag. In de havens, helpen andere schepen om het aanleggen mogelijk te maken.I!iet tjoveii ilè „StadZiérikeeè"^''de Jtoóéé j; -?•- -van Middelhqrn s ^m-icrdringend. Crisis in Brussel" Cyan onzen Brusselschen correspondent) ipiw. >£&~k u Dinsdag was een slechte dag ln de Wetstraat. Even na. tien uur /vernam v/déeerste/mlnlater het ontslag van. de communis-/ tischeministers (waarvan wij. nog In een deel onzer 'editie /van gisteren: melding konden maken -- Red.)- HIJ. stelde, den priris- regent. hiervan; in /kenn/s, maar naar later/ verluidt;; wilde Huys-, mans het ontslag nie1: aanne men.'/ De communisten kond er. zich rilet;vereenlgën met, de. vër- hóoglhg vari'den prijs /vari;;het staal ven/!;evenmin*- konden zij aanvaarden, dat de/aan 'de;,k'o-1 Ienmljnen te, betalem(prijs /voor. een ton kolen -van - eOD/.frarië/Öp 629 franc/werd gebracht/VTegen"' de verwachting'ln heeft'. Hnye^- mans geeri;verklaring ih/dé Kar/|; mer - afgelegd. Dinsdagavóridi';/ ech ter vond nogmaals een/ kabi-'|/ nelsraadplaats.yNa./andèrhalffe uur/:-beraa<telageriU>erUeten.f-aeL^^ communisten - het. gebouw.-/- ZIJ hebben hun 'ontslag/:-;, gehand-/,/;' A.N.P. meldt/nog, dat de vier^/f;, communistische 'ministers - zljnt^g A!bertuMarfceauxU(vdl,ksgèZi held)Jean/ BorremarisV:;(b bare; werkenïi^Edgar i'L'alf voedsel vó6rzlénirig)^ên^3èi T€i:£v"e/"/(w.iRia/erópltötïwy%.=,..w,„ (-/In verband met"de-regeeringsrl^ d'isis./in'^ België .zijn de ,ber kiagénrdle rvandaag/en 'mb fcu ;.s'9hérix-NedferIariöschei^_ 5Chë;/éri;/Luxémburgéctiëip gesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1