der Engeland niet meer en UNO nog niet tot hulp in staat mmmemsm ïc*SSS|ÊSllllPSSSlMwê DE SCHIEDAMMER TRUMAN VRAAGT CONGRES OM STEUN VOOR GRIEKENLAND EN TURKIJE Agressieve rede tegen politiek Binnen enkele jaren hebben wij I atoom-vliegtuigen Engeland houdt zich geheel aan Potsdam, zegt Bevin Vra ag en antwoo rd te Moskou Nederland wenscht weer naar Duitschland door te voeren Storm in een glas water óver Linggadjati Mmmmmrn SÜI Weer schoenenbonnen ,.rwi. ^:'yS:Vt-S% RED, EN ADM. LANGE HAVEN Hl SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TEIJCFOON 89300 - REDACTIE; TELEFOOti ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER. KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS f fl.W HEI PARGDL ZEVENDE JAARGANG NO. 61' •DONDERDAG 13 MAART 1S47 F INANCIHELE steun van 250 millioen dollar voor Grieken land err van 150 millioen dof lar voor Turkije, toestemming voor heT zenden van „burgerlijk en militair personeel" naar j deze beide landen en machtiging tot Het doen. opleiden van daartoe irv aanmerking komende Grieken en Turken, dat was het, waar president Truman .gisteravond het Amerikaansche Congres-om'vroeg. Truman motiveerde z|Jn verzoeken door te zeggen, dat de stennveriee- nlnp. van het grootste belang zou z|jn voor het - „handhaven-vvan de orde In riet Midden-Oosten" en «leed ln dit verband een hefteen aan val op de Sovjet-Unie, die al wordt haar naam ln Tramans rede niet één keer genoemd volgens den president verantwoordelijk Is voor het feit, dat „de volken van een aan lal landen den laatsteri tijd de over- heersehlng door totalitaire staten hebben moeten doorstaan". Belde landen moeten volgens den president zoo. spoedig mögelijk van de benoodigde goederen en uitrus ting kunnen worden voorzien. „Het voortbestaan van den Griekschen •7 staat wordt door de activiteit van verscheidene1 duizenden gewapende terroristen bedreigd", aldus Tru man." „Zonder hulp is de Grièksche regeering niet in staat de moeilijk heden het hoofd te bieden. Engeland kan na 31 Maart geen flnancieelen Of economischen steun meer ver- l leenen. Het is gedwongen zijn ver plichtingen ln verschillende deeïen dpr wereld te verminderen of te li quideeren-" 'lrEen' der'eetsfce doelstel]Ingen van onze buitenlandsche; politiek is het scheppen van voorwaarden, die ons en anderen in staat stellen vr|j yan dwang te leven. Hierdoor hebben wij 'ons ook laten leiden bij den oorlog tegen Duitschland en Japan. De volken van een aantallanden heb- ben den .Taatsten tijd dé' overheer- sching door totalitaire staten moeten doorstaan. De regeering ran de Ver- Staten heeft vele. malen geprotes teerd tegen onderdrukking en tntl- mldatlfi in Polen, Roemenië en Buri garije. die een inbreuk op de over eenkomst van Jalta' beteekent...Vor der moet ik verklaren, ..dat iri' een aantal andere) landen- hetzelfde ge- Bdiiedt Thans moet elk land. rijn levenswijze kiezen; doch de keuze sis maai* al te'dikwijls niet vrij,'doordat dv;, minderheid "gebruik- maakt ven terrem;-en/onderdrukking,-; censuur, eipde7 pers en c^radlo,^verkiezingen HARRY S. TRUMAN moeten Griekenland Turkije helpenM PAROLOSCOOP „Niet Marshall, maar Dulles!" DEZERZIJDS ten daarmee be doelen wü; in het Westen) is nogaleeiis beweerd, dat 'de Ameri kaans cshe generaal - Marshall zich .wil omhoog werken tot den grooten tegenspeler van Stalin en Moiotof; de Russen zelf echter zien ln „een zekeren John Foster Dulles veel meer: gevaar".- Zij schrijvenhet open enTbloot in hun bladen, en,zij dóen dat* precies eender, als toen zij van' leer .trokken tegen Fuincarè, T Austen Chamberlain, Hitler, Goeb- bels en de Duitsche legeraanvoerders wier meer dan levensgroote carica- turen de Moscovleten zoo. gaarne meevoerden op de transparanten ln htm optochten. Thans is .Dulles „leider no." I van de anti-Stalinis tische agressie", en men onderschat hem niet,; want men'weet zeer-goed van hem, dqt' hij geen volksmenner is doch een, politiek-wetenschappe- Ujk ideoloog/ 7' -.-,v - Hoewel- hij én, zijn naaste familie Europa goed kennen en overal een piet 'terre hebben kent.puropa de Dülles'en haast niet. De^caricatuur heeft zich niet kunnen meester ma ken van hem, want hü' heeft .een gewoon, gebrild uiterlijk, heeft, geen zetel in hetCongres .of in den Se-, haat.-én htt staat;nooit, op een po diummen zou hem 'een. Amerl- kaansch kamergeleerde kunnen noemen, die over veel invloed en over de prachtigste relaties be- schikt en wiens adviezen wet z||n voor wie achter de gToene regee- rihgstafel zitten.' Nadere informaties doen hem kennen als een onverwoestbaar Presbyteriaan, voot wien geldver- dicnen minder belangrijkis. ge- weest can het verbreeden en vcröie- i pen van rijnpolitiekeinzicht.. Met z'n negentiende was hjj r Chineesch, secretaris opde Tweede HaagscheVredesconferentiemet z'n dertigste was ihij1 te) Versailles de linkerhand - van .Woodrow. Wil son: het herstelbetallngenplan-Da wes had eigenlijk Plan-Du 11 es moe ten heeten enz.;'en thans duikt hU op als Marshall's voornaamste ■steun te Moskou. Met vcrwaarloozing van den be- leefdhejcstoon, die er moet heer- schen tusschen gastvrouw en gast, zegt de Moscovischè pers, datDul- 7 les. nog gevaarlijker is als groot-ka- pitalist dan als politieketouwtjes/; trekker. „Deze huichelaar tracht ons op alle gebied te'; ondermijnen, .'.hy is onzefeitelijke', buitenlandsche v|jand no. I. Overal spint, ;hy. zyn onzichtbare7webben."; Zijn naaste; 7. familie» zit-in Zürich, Weehen,-, 7 overat ;Deze - advocaat uit de firma v Sullivan: enCromwell die alTiri- ne/ gen -landen ce financiën heeftge- reorganlseerd 7— houd .hemin'.de. 7 gaten l'tr.7 'vAi/Er/zalgelegenheidgenoeg- zijh;".. ■A om ,:na te_ gaan.,; of het Moscovisch alarm "gronden ;van waarheidbevat. onder druk en beknotting van de persoonlijke vrijheden." „Onzesteun moet in de eers'e plaats van economisch-fmancieelen aard z|jn,M -:7" '777 7.", Doelend op de Grieksche verzets strijders, zei Truman: ..Als Grieken land het slachtoffer van de gewa pende minderheid zou worden, zou den de gevolgen daarvan-door Tur kije worden ondervonden. Het ge- hcele Midden-O06"en zou ten prooi kunnen vallen aan verwarring en onlusien, als wij Griekenland en Turldje in dit- critiekè uur niet te hulp komen. Daarom .moeten ,w|) onmiddellijk handelen. .Allé vrije volken zien verlangend 'naar onzen Steun.: Uit." -'7/7 Inzake de hulp aan Griekenland verklaarde Truman nog: „W|j hebben overwogen, of de Ver- eenigde Naties ln deze crisis .hulp kunnen bieden, maar.de' V.N. zijn nog niet ln staa: om onmiddellijk in te grijpen en dat laatste ls thans - nood Iff." Indien bulten de 3&0.000.000 dol lar., welke Truman reeds gevraagd heeft, nog bedragen noodlg moch ten .rijn om landen van den honger, te redden,, dan zou hij, naar- hll zei. niet aarzelen.om /het .Congres ook om deze bedragen,te. verzoekea Het is Trumansbedoeling toezicht te' houden - op de wijze, waarop Grie kenland. het ;1 gel d - 7. bes'eedtHij wenscht," dat- in dit land -„een1 ecor homie wordt opgebouwd, waarbij een gezonde democratie kan' ge dijen", ,J3e s Vereenlgde 'Statfenhebben 34J.000.000.000 dollar.',7bijgedragen; opdat detweedewereldoorlog* ge-, wonnenzoufcurmen /worden .v D ttlii :^k'nd^|;:;:ziou'een speciilë /zitting' van rde senaatscommissie voor biil.- tenlandsche -7 betrekkingen onder: voorzitterschap van den republikein Vandenberg bijeenkomen om Tru mans- verzoek aan. ;het - Congres te bespreken. Wanneer het voorstel wordt'goedgekeurd, zal de hulp iver- leeridworden voor, een - periode,; dié op 30 Juni 3948 eindigt": :7.'s Deaanneming van een .wetsvoor stel, dat de uitvoering van Trumans. hulpverleen in gsprogramma'mc^elljk: moetmaken, schijnt, verzekerd. Men verwacht, dat. zooveel republikeinen als democraten het zullen onder steunen.- V Coasters hebben pech Het convóoi kustvaartuigen,dat Za terdagvan Roti erdam naar B» - tavia is vertrokken, teneinde de taak van de tijdens den oor log, ver loren geganet prauwen b|j de Inza meling van copra overte'nemen, heéftrin he:,.Kanaal eehlgen tegen-, slag ondervonden. Door de mist Vis het convool uit elkaar geslagen -rfiet het gevolg dat de kapitein van de .,Bela", die dé leiding neefi; aan rijn collega's vun de ...Unttas" en tie ,Ema",' die zich nog in zijn na bijheid bevonden, opdracht gegeven heeft."de. haven, van Brest (binnen; te loopen. Dit is gisteren geschied. Aan de kapiteins van de .Baltic" en de WH da", wel jee schepen, utt den gezichtskring verdwenen waren, is radiotelezmflsch geseind even eens naar Brest te komen, teneinde het convool ïe 'completeeren.Aan gezien deze ^schepen wel een ont vang- maar geen zendinstalletle aan boord hebben; te niet bekend of zij deze opdracht ontvangen hebben, doch; aangezien belde coas ers niet ver uit de buurt kunnen z|Jn, te dit toch - zeer waarschijnlijk. Vermoede-' lyk zalin Brest wordengewacht op de,;Henk";J wélk schip zooais men, weet 7— voor de pieren - van Hoek van .Holland moest - terugkee-' ren om een; kleine reparatie te on dergaan, doch Zondagavond laat weer zee heeft gekozen. Zoodra het geheele oonvooi opnieuw compleet Is, wordt de verre reis voortgezet. BUITENLANDSCHE REACTIES TMldarte. de Grieksche minis ter van' bul'enlandsche zaken, heeft gisteravond nog president Truman telegrafisch bedankt" voor den „moreelen en mate rieeten" steun van - de 'V.S. aan Griekenland. -;-2 DeBritsche pers Ja verbaasd over de onomwondenheid van Trumans rede. Terwyr de Times veronderstelt, dat z|J in Moskou .vergrooting van de oprechtheid tusschen de ministers van; bui tenlandsche zaken moe bewerk stelligen. vreest de Manchesten Guardian, dat de wereld nogv scherper in twee vijandige blok ken zal worden verdeeld en het. vredeswerk nog moeilijker zal worden. - •De communistischeDaily Wor ker veroordeelt Trumans ver klaring. De socialistische Daily Herald zegt, dat het vooruitzicht van een gewelddadig oonfltct tusschen-de twee grootste mach ten ter wereld angstwekkend reëel wordt, wanneer de Ame rikanen de stelling zullen aan vaarden, dat het welzijn van de wereld voornamelijk berus-.' op de macht van de V.S. als tegen macht van de Sovjet-Unie. SPAAK FORMATEUR IN BELG IE Vorming'van drie partijen coalitie verwacht r*u] Henri Spaak, de Belgische minister van buitenlandsche zaken, heeft de opdracht ontvangen, een nieuwe? regeering te vormen. H|J zou zünbesprekingen vandaag nog beginnen. ..7 Voordien had de prins-regent 's middags De Schrijver, den voor zitter van de Chriatel|jke (katho lieke) Volksparty In audiëntie ont vangen. - Het politiek bureau der commu nistische - partij heeft zich ln een resolutie accoord .verklaard, met de door-, de communistische v ministers aangenomen^ houding. Z|] hebben; aldus: deresolutie, standvastigheid betoond bU-het verdedigen van het standpunt der.party;:de handha- ving der prijs- en loonpolitiek. 77 OnzeBrusaelsche. correspondent Door' oöeenlgh eid 'in eigenboe zem kwam er,, een;, slndaan: .het bestaan van'-.de;,zevende, 'regeexing sedert de bevrijding.Toenzij .in Augustos ?IB46 - -in-vïea ^r&xrdtyd dóor^amlel 7Hüy»matte; ijperd sa- datdié. ^yacaatiq?Ipe8-77geen^ïftng. bestaan^ zdu vheb^n.' - Z|j hield ihefc zeven - maandenülÉ/ v hetrecord .sedert het, eind vanden' oorlog. 'Dé communistische'ministers maakten een eind aan de coalitie. 7^ Men Taan niet "zeggen: dat Huys- mans' -peering niets gedaan heeft de franc te steviger geworden en hetbegrootingstekort nam af maar toch gaf zij deir Indrak een regeering te zijn die niet regeerde. De prils- en loonpolitiek liepf'ali- kant uit, de ontevredenheid onder de arbeiders steeg. Het riet ernaar uit," dat de communisten hetniet durven wagen nog 3 anger deel te nemen »,aan 's lands beleid(n deze moeilijke periode. Een verhooging van den prijs der steenkolen werd het,;voorwendsel"om uit- de regee ring te treden1 „WIJ communisten;'; luidt het, „willen niet. dat erdoor een vermeerdering van den .prijs der steenkool binnenkort, een alge-, studeértagy der /atoomenergie meene verhooging van het levens- België?" 7 peil Intreedt." Deoverige minis- ters daarentegen verklaarden, dat dit niet het geval1 zóu zijn. De keer'Vón?Leer, die Woensdag mei 't K.L.M.-vliegtuig „Tn-enlhe" een langdüpge zakenreis ging ondernemen, toont in de „werkkamer" aelke in het toestel is ingericht den keer. Schenk, directeur K.L.M aar. de karA vcn. de kaar ten,'een en ander over zijn voor- '7 77. ri genomen reis. '...7 7s7 Prof. Cosijns voorspelt: KUNSTMATIGE MANEN OP DUIZEND OF TWEE- - J DUIZEND KILOMETER HOOGTE IN de toekomst .zal het mogelijk zyh, dat vliegtuigen tot'een hoogte varieerend) van 1000 tot 2000 kilometer stijgen, op deze w|Jze hun richting bepalen, hun stxóom-energicmotor uitschakelen, gelijk de maan een; 'satteltet van de aarde worden en ln minder dan twee uur de wereld ,4rmdzijn. Deze sensatloneele verklaring legde de Belgische professoor Sosijns, van wien wij onlangs meldden, dat hij met den bekenden baJlonvaar- der prof. Picardin een sta'.m kogel naar de diepzee zal afdalen, af in een interview:, met een ANP-verslaggever, -- 7 Uitwisseling van gegevens „Wann.,er\ü€-nï:-. U (iat u.? atoom- energie.'7;.tÜ8danig bedwongen te, dat rij ,7gebriiikt kan worden voor lndüstrieelé$l doeleinden?", vraagt dé''Interviewer, }>"- 1 77.7'- 7-:De; profglimlacht en antwoordt; ;,Dé. atoomenergie Sis-;, sedert 1943 reeds .bedwongen .'en ln Amerika bevinden "zich;reeds); verscheidene fa.brieken£.7dié.S door^atoomenergie vófdep.'iffedreven.7 B|S2onderheuë^. hierover •SójtSÜ'. echterneg "niet 7 be kend. Ook;^^Frankr|jk zalmen binnenlrort'ïpveig&an v/toi-, de: :op-. richttag'ö;y^3;twèe;r7productiëcen- trales v.i ari7'|iiöiefeènergie ::'envan :ellngl is trouwens tv^vportgeséhreden.v^ lea-'tti- dat-.iblnnen jvénrizunerfw v den idoor atoomImwdit;!"7Aahv vankelljk' zal Chun; snelheid ge ringer .zyn dan die van schroef- of-straalvliegtuigen, doch hier-' tegenover zal staan dat z|J zwaardere- lasten tulien kun- nen transporteeren omdat geen verbrandmgszuurstof voor de motoren meegenomen behoef*, te worden. Vooral ->ln de poolstreken en ln woestijnen, dus plaatsen waar geen steenkool aanwezig te. zal de atoomenergie ln de toekomst een belangrijke rol .gaan spelen en deze gebieden zullen hierdoor oe- woonbaar worden. Verwacht, mag worden, dat de atoomkracht' op den duur de steenkoolenergie ge heel zal verdringen. In de- Belgi sche Congo is voldoende uranium'' aanwezig om de geheele wereld- behoefte aan steenkool te dekken" ,Eri hoe staat het met de be lli nemingen niet geheim te houden, doch- deze in het: belang der menschheïd bekend le maken. Van het studiecentrum zullen, deer uitmaken de professoren der hoogere scholen. Zij zullen worden 7 bijgestaan door de noodige specialisten. Er zal een' centraal comité worden op-! .7*7.., - Twee aspecten der demilitarisatie Bevln heeft tijdens dc der de bijeenkomst der ministers te Moskon gisteren geant wóo*"d op dc door MolotoT ge- nlte beschuldigingen, dat EngelantD de clausules^Jjetref- fendc d®&emilUarisajie in d overeei raet hoeveel 1)7bek< nog in Dultsche gehouden de öovj en wanne ien word verslag te Duitsche Uv>cie Sovjet-zone «fel ér is achter- oorlogsl gebleven unie voornemens clausu enkomst van economisch te zich te Potsdam, een geheel Hij zou keuren; voo tingen zou ito vs.. ui tV tel betreft! :n bestuunsf gedaan, ffiet goei it.hij hierovér-inilch-. bben verkregen. Bevin'verdeelde zijn analyse *yan de; demilita'rteatie in tweeën: de aspecten,bftrekklng hebbend 7,,op menschen, én die betrekking héb- bend op materiaaL -■•-.• f Al-Bevin vraagt. •In de Britsche zone,, zoo .deelde hijmede,z|jn drie millioen' leden van de Wehrmacht gedemobili seerd. De overige 81.000 werden on- dergebrachtj;in civiele arbeidsgroe- pen. Bevin was bereid volledige verklaringen.'te geven ten aanzien van de icrijgsgevangenen in de Britsche zone en vroeg tegelijk uit leg van Molótov over de'genachten, dat er Duitsche. krijgsgevangenen in het Sovjet-leger dienden ...;7- Bevin; informeerde wat de 'mate- rieele zijde der demilitarisatie' be treft, naar het „buitengewoon on-1 bevredigend: vage antwoord'der gericht; dat,> zal bestaan uit twee j sovjet-Unie op het verzoek om een professoren van iedere universiteit, i rapport betreffende de' vernietiging een lid vanhet Na'Ion aal Fonds 1 van Duitsche marineschepen op te voor Wetenschappelijk Ondèrzoek, stellen: Bevin was verbaasd: over een vertegenwoordiger van 7 het f in- I Molotovsopmerking,vdat .Jgroote stituuf tot aanmoediging van we- trusts en'kartels In. het Ruhrgebléd ...i./'De-bnte jreedsyzooè igeflT-' - Wat gaat- er nu gebeurenAlge meen wordt aangenomen, dat een drie-partij en-regeering, socialisten, CV.P.-ëre en liberalen, onder socia listisch beleid aan het "bewind zal komen, daar de konlngsstr|]d geen beletsel meer" ls voor de Katho lieken. Vrouw gedood bij auto- ongeluk Dinsdagmiddag te op denstraat weg Utrecht—Amersfoort b|J Breu- kelen door de. gladheid van. den weg: een ernstig ongeluk" gebeurd. Mr. M, Tydemaiï Iri Amsterdam woonach tig, reed met zijn vrouw ln de aute op weg naar huis' b|j Breukelen tegeneen boom, 7 waardoorzyn vrouw op slag gedood werd. De be stuurder, déheer Tydeman,: werd zwaar gewond en verblijft nogIn een ziekeninrichiing te Breukelen. Dringende nota aan Washington en Londen Practisch voorstel (Van onzen Haagschen redacteur) DE Nederlandsche regeering heeft I in V overleg met de Belgische regeering, een notagezonden aan het' Stele Departement te "Washing ton en aan riiet Foreign Office m Londen; waatln, z|} de ultnoodlglng aanvaardt to; een conferentiemet de Amerikaansche en Britsche auto riteiten over dé herleiding van het tranri'OTCrkeer met Duitschland naar de Nederlandsche en Belgische havens. De regeering deelt in de nota mede, dat z|j ..beseft, dat de Engél- schen en Amerikanen een vervoers- politlek,welke zooveel schade toe brengt -7 aan ;de: Nederlandsche en Bel^che havens, volgen om op de- vlezenVte; bezuinigen. C-. ;••.-;'vOfs: Als 7 opiossing der moeilijkheden stelt 7de 1; Nederlandsche regeering voor v 17 Het geheele transito verkeer, dat op grondvangeografische en eco nomische-. factoren over de Neder- landsché:én Belgteche havens ion b ehooren te worden geleW,fader- daad ook langs deren weg 7 tevoe- ren. - Nederlandsche 'rsgeering te bereid ;de hoogere tosten ln vreemde vmlnta, welke door eeit teragleidlng van het verkeer van Hamburg naar de Nederlandsche en Belgische ha vens; ontstaan, te betalen. Zoowel het daarmee gemoeid zijnde.bedrag als de richtlijnen voor de. terugbe taling zullen b|J nader overleg wor den vastgesteld, --r7"7 3. Tenminste vyftlgduhend top per maand van het hiervoor In aan merking komende verkeer va) over de Nederlandsche havens worden geleld en een even groote hoeveel heid over de Belgische havens. Ten aanzien van het verveer boven de honderddnkend .ten per maand blijft de keus tuwchen de Belgtsehe. en Nederlandsche havens vrij. De regeering spreekt haar voldoe ning uit over de maatregelen van de Amerikaanschebezettingsautoritei ten. tot herziening van d$ dtecrimi-- neerende spoorwegtarieven, welke de Duitsche havens :bevoordeelen. -V; De regeering heeft er nota van genomen, dat deAmerika a nsche be-, zettingsautoriteiten "bove) 7, én - be reid rijn exportprijzenva;, te stel len,; geldende voor;, levering f.o.b.V zoowel - ln nle t-Duit6che. als in Duit sche ha véns, - waardoor; denkoopér, de keus van den goedkoopsten ver-: voerswegi wordt" gelaten. ,JIoewel deze aangelegenheid tot nu toe wel werd bestudeerd en ,w|J voor proefnemingen een hoe veelheid «"an 100 kg uranium ont vingen,' oestaat er nog geen. elgen- Jljk. studiecentrum^ Binnenkort zal zoon .-„centre d'études" evenwel worden opgerichten meii hoopt dan ook" de beschikking te JcrUgën over. de voordiverse proefnemin gen benoodigde hoeveelheden ra- dluin. Ik geloór niet dat de Nederland sche geleerden er over beschikken, doch indien dat niet :het geval is rallen wy met hen samenwerken. Dit. geldt overigens voor alle bui tenlandsche geleerden. W|j *|Jn plas-het resultaat van onze proef- Geen Britsche stap; inzake Linggadjati Een woordvoerder 7 van het Britsche ministerie van buiten!, zake:, heeft in verband met de Inmiddels T tegengespro ken berichten, dat de -Britsche regeering bij de Nederlandsche regeering zou hebben aange drongen op bespoediging van dö oriderteeking der overéén komst van Linggadjati, het vü-1 gende verklaard t :77 7 j)e èenige uitspraak van Brit sche zijde is- geweest de- toespe ling die Bevin; de Britsche mi nister van v buitenlandsche za ken, in zijn rede van 27 Februari gemaakt Heeft. 'Natuurlijk is ln gesprekken tusschen :Neder iand- sche; en Britsche .functionaris sen van tijd tot-tijd .de overeen komst van Cheribon ter sprake gekomen.' :Van;Britsche z!jd- wordt 7, geen .poging- gedaan, eenigen druk. te. oefenen op Ne derland in een aangelegenheid, die-het zelf moet beslissen". Audiëntie minister van Wederopbouw Op 3 April a.s. zal de minister van Wederopbouw en Volshulsves- tlng des middags te 2.30 uur audiën tie verteenen. Na"dezen datum zul len de audiënties lederen' eersten en derden: Doqderdag -van. de. maand worden gehouden.; Aanvragen met duidelijke omschrijving van het te bpspreken - onderwerp dienen eenlge dagen te voren In 'het bezit te rijn van den kamerbewaarder. 'r-;7.'.7 7:'- .Woensdagochtend is Sjahrir te - BataviaT'teruggekèerd een vacantle van - eenige dagen, door-; gebracht - In zfln villa', te Linggar djati7;-" v-7 tenschappelijk onderzoek .in indus trie 7 en:- landbouw, alsmede 7;'drle, afgevaardigden7 der - regeering. Dït nieuwe ,-organismei; dat 7 door/vde 'staat gesubsldeerd zal worden, moetdeBelgische-, wetenschapen industrie in'Tstaat-. stellen dé- ken- riis; der^toomenérgle- te, ,ontwikke- kelen/en~ate;;eriergler)róri ^aari;,te O0rf,dë7 schepen^bLn- 'nehkórt door7 atooaiïkmcht'Tyóort- bewogen worden.: De ;.ruImte,' die w... de steenkool thans Inneemt, zal I MoIotoV vroeg, hoewel Bevin 'de dan benut kunnen worden voor het j kwestie'1 betreffende de arbeidsgroe- ven-oer van goederen. I pen eenlgszin* bad opgehèlderd,-;of bleven voortbestaan. De voornaam-, steIndustrieënworden onder/ het bestuur van .den .opperbevelhebber der. zone gebracht; zei- hUJTèri/nlefc aan de voormalige eigenaars/terug- gegeven. Dei geallieerden moésten; volgens: fievln,..voordat z|j -eetuplari opstelden:'voor de liquidatie .-vanTde; Duitsche?ooriogslhdustrie7wcten"of z|j TDülteriüand *eronörnls«At^c^ .en) Molotov, antwoórdf. Geen Engelsche druk (Van onzen correspondent.) LONDEN, 12 Maart. MET de mededeeiing van net Engelsche ministerie van Bm- ténlandsche Zaken, dat van Brit sche zijde dé eenige uitspraak van een wensch, dat Linggadjati spoe dig moge worden geteekend, de toespeling in Bevin's speecli van 2T Februari is geweest en de ver zekering, dat van 'Britsche; zijde geen poging wordt gedaan, om eenigen druk te oefenen op Neder land ln een zaak; die Nederland zelf ter .'besllsistig staat, leek,wat een stormpje in een heel klein glas water was, voorbij. De beroering begon Zaterdag, toen United Press en later ook, Reuter berichten ln de wereld stuurden, 'die o.a, inhielden, dat van Britscherijde het Initiatief Vas genomen om zoowel de Neder landsche regeering als ie Indone-' slsche nationale leiders aan te spo ren tot onderteekentag over te gaan. Het Reuter-bericht bevatte een bevestiging van de pers af dee ling van het Foreign Office. In offlcleele Nederlandsche krin gen d» toonde men zich over een en ander" zeer verbaasd en Maandag zijn stappen- ondernomen om de kwestie op te helderen, waarvan bovengenoemde verklaring kenne lijk het resultaat ts. - V Een onderhoud Deze verklaring wijst er v overi gens ook op, dat Linggadjati na tuurlijk ln gesprekken tusschen Nederlandsche en Engelsche auto- riteiten van t|jd tot t|Jd Is ge noemd.; In.zoover schijnen de be richten der nieuwsagentschappen juist te xlfn, dat Inderdaad bp 28 Februari een onderhoud tus schen een hoogen ambtenaar 'van het Foreign Office en den Neder- landschen ambassadeur heeft plaats gehad en dat in'dat onderhoud ook verschillende aspecten der- Indone sische kwestie ter sprake zijn ge komen. Op zichzelf Is een dergelijk onderhoud niets bijzonders;Immers tusschen een ambassade én het Fo-, reign Office heeft geregeld contact ln den vorm van bezoeken plaats. Dat ln zulk een gesprek eenige verdere aandrang tot teekenen zon z|Jn geoefend dan men In Bevin's speech kan lezen, wordt dus thans niet alleen van Nederlandsche, doch ook van Engelsche z|jde nog eens nadrukkelijk ontkend. Over bl|)ft dus Bevin's uitlating iri zyn Lagerhuisrede, waarin htl zelÜe, het Jammer te vlnderi dat' de overeenkomst' tusschen Indone sië en Nederland nog niet - getee kend was en waarin h|] verder ver klaarde, dat de; voedsel- én grond- stoffensltuatle in de wereld zoo danig was, dat, ;als slechts deze overeenlcomst geteekend en uitge voerd kon worden en Indonesië op gang kon, komen met eeri -.vrijen- stroom van goederen uit - datwaar devolle gebied in dé wereldmarkt, dit een aanzienlijkebijdrage rou leveren voor de velen,/,die; thans gebrek lijden. 'Si- 7 T/'"S •- 7. Zonder zich met de :.rechteri;'. van and eren iJ te bemoéiéri, "7 hoop té 7 h|J •7?....' /..A. weldadig effect zou- kunren: hebben op zoovele mlllloenen .niet slechts, in het' Oosten maar ook in het Westen, spoedig gereed zou riln Als men Bevin's woorden nog: eens herleest, -kan men zich. niet aan den indruk, onttrekken, dat hy de directe resulta'en van een over eenkomst voor de moeilijke voed sel- en grondstoffenpositle ln de wereld aanzienlijk overschat. Vertraging hinderpaal voor alliantie? A.N,P. meldde vanmorgen uit Londen, dot de Indonesische kwes tie de voornaamste hindernis 1 vorm-- devoor het tot stand komen van eèn -Brltsch-Nedcrlanische alliantie. Er zoudén narariük. te Londen „voorloopige peilingen" zijn gedaan metjhet- oog op het sluiten van een dergelijk verdrag tusschen Engeland en Nederland én het oplossen" van, het Indonesische vraagstuk zou voor het - serieus overwegen van zulk een verbond de mogelijkheid scheppen.; Dinsdag zouden in Londen ook inleidende, ''besprekingen zijn. ge opend voor -het sluiten van een Britsch-Belgische alliantie..- '7r Prof. Öfferhaus yoorxitter van den *laad voor de Scheepvaart De staatscourant van Dinsdag maakt melding van dé benoeming van prof. - mr. J. Offerhaus. hoog- leeraar aan, de Gemeentelijke Uni versiteit te-Amsterdam, tot voor zitter van den Raad voot. de' acheepvsart. Mr. W. A. Vos en mr. A; Dirk zwager zijn respectievelijk benoemd tot eersten en tweeden plaatsver vangend voorzitter. '—.Ir;Rieinens én) ir/'C) Staf zullen tot heteinde van dit studiejaar aan de Land- bouwhooge«hool cursussen ge ven respectievelijk, in groenten- teelt engrondverbetering;7 Zaroebln, Sovjetrambassadeur - te Londen,is, evenals zyn colle-, ga in Washington,-naar Moskou - 7 vertrokken in verband met 7 de conferentie der vier ministers,'. .- - aldus wordt van :de 7 Sovjet-ambassade medegedeeld. het niet mogelijk was, dat deze groepen geheel en él zouden wof-.vï den. géUquideerd, daar ln de ander»;:: zones deze" kwestie ai zoo goed ala// geregeld is. 7:- De berichten aangaande het ver- plicht dienstneraen van Dultechs krijgsgevangenen zijn onwaar. Ds - Sovjet-Unie was bereid cyfeis omr trent krijgsgevangenen -te geven, indiende anderen hetzelfdezou den doem:rvi - 'Tï.;-/'3?;:V;.?v.r^;s;; De Sovjet-autoriteiten'waren nog niet drivstaat geweest haar ver-7-., pilchtirigen volledig—; Molotov;;; legde den nadruk op •-dit woord na te komen w-at betreft, de yër-;7 nietlging van de Duitsche marine schepen. wegens den' technischen; aard vanhet ■vernietigingswerk..".;-;."' De Sovjet-Unie steunt het/voor-7' stel tot-herziening van hetiirivèaa't der'Duitsche industrie geheels Hij stelde voor, dat alle vin -hét rapport van den geallieerden 7 be- '7 stuursraad voorkomende onderwer penrieerst door de ministers zou/ 7 •deH/worden besproken en daarna "dodr'Tde jptoatsvervangers. s-, "•"Bevin/sing' met dit laatste voor- stél' accoord. Hij was bereid een. 7 datum- vasfte' stellenvoor de ont- bindtng der arbeidsgroepen1 maar wenschté: niet, dat de .werkzaam-;;, heden, waarmee deze thans bezig-; zijn;' onderbrokenzouden, worden. Hy zag. de Joegoslaveri gaarne naar huis terugkeeren. 7 - De vergadering werd daarop- tot morgen verdaagd. 77 i ;7 De nummers 18/4 en.0 zijn/: nu 'aan de beurt Het centraal dritributlekantóor7; deelt mede, dat de distribu tied.' sten van 17 Maart af op 'ns bekend te maken dagen' aan; hen»;;; wier stamkaartnummer: eindigt cfp$ i,? 8. 4 of 0; voor zooverzij' éedertU 1: April van het vorig' jaar' géén' schoenenbon-'tegen Inlevering bon 514 van) het inlegvel: hei- ontvangen,. een - schoenenbon): keuze; van. den, aanvrager,/: zi verstrekken; De tweede distributie-; stamkaart met - bljbehoorend inleg-7'. ;vel7 moet -7overgelegd', worden.;De).3' •bonrieri/fil2 en-ei4. zullen iyan/hét^ inlegvel verwijderd 1 worden. 1 - ^/Voorts/ zal/ m/ibóvenverinelfieriT dfttiim /aan kinderen, - gèbbrerif txÉa Maart':yan een ,der~'Jaren 1932 •1940: een; schoenenbon iworden vyerr/-' strekt ,yah; de soort/en mriat,::;wélke 7 tevereenkolmt^metj'ydeeftyd^én^B^I/; slaéhV;:viri/)liet'/* Jêgyehpjch" övergéJ^diga^Jbött-jffi^TWtó j.i-'.> Wat- is', een rantsoen tabaW;':.---s Tot een nader Twist te stellen" datum -wordtverstaan; onder een-V..J 'rantsoen .tabal?l/- Hetzy 20 af:<25. gram kerftabak,1 naar gelangde tabak wordt, ver-'7.: handeld -ln, verpakkingen ,van' 40 v.f' of 50 gram; hetzy '20 sigaretten;- hetzy 5 sigaren; hetzij 10 cl gar 11- los; betzij 20 'sprietjes; -hetzy 6 '.- knakjes; hetzij «énpraimroL•-./""• V.-iv '"7. ,-•-/-T vT-yr Hooge waterstand op dc Rijntakken In verband met-dool-en hevlgèn 'XJ' regenval: inhet ^èl^ragebled^vari;;^ den Rijn wordt'Vverwacht', dat de: --; huidige hooge stand op de Neder-, landsche Rljutakken nog eenige da- gen zal aanhouden. Ook de Maas Is \tU hoog. Alle sluwen behalve Grave en L'.th z|]n reeds geopend. v.t Flipsc dirigeert weer Op"'16 Mei in den nieuwen', r schouwburg )VN Zooals w|] reeds;., inedeceeld0n$^r' zal Eduard - Flipse. rijn taak;.'a!s' "dirigentvan het Rotterdamsch Phllharmonisch Orkest spoedig-weer) 77.-:; heevatteh. Het/ concert dat op 16 Mei voor het éérst weer ronder rijn lei- ding wordt, gegevenin den nieuwen - Schöuwburg, komt tèn bate van he pensioenfonds van het R.Ph.O.'*dat''// dringend versterking behoeft." De^lieer Reinalda worilt 7 commissaris in Utrecht Thans is;de benoeming van dèn heer M.A*Reinalda, burgemeesterj)^ van Haarlem, tot commissaris der'-'/t Koningin iri de-,provincie Utrecht of-';" fideel afgekomen, Het; ontslag als burgeméestèr - is'.^" den heer Reinalda verleend ;oader»7-y/? dankbetuiging .voor de goede :dIen-^tS sten, als zoodanig bewezen. Zacht weer in April? De afdeèling/klimatologieV'vari;s«t,Si?& K.N.M.I. deelt mode dat waarschijn- lijk- degemiddelde temperatuur ri April boven, normaal .zal rijn;zopdat een' betrekkelijk: warme Aprilmaand 7-j- verwacht mag worden Voor de, neer- slag is :het nietmogelijk een ..ver-" wachtlng op te stellen.v V> ip« .-•!-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1