- i Nol Tamboer Oft» men li^enyaal /L-' ftg vuitdt "Ud.t xri ^u^dl us«tiu»u^i Schiedamsche ouders dankten de Denen W: \0*3 1947 .1 i, QcUKC.MtPa^- M -n Claridqc Bodega BAGATELLE ADVERTENTIE BODEGA ..DESTIN" Centrale stadsverwarming jn het. nieuwe Rotterdam Mms, p| 11 |i| f'/ N FOLLOW THE BOYS HIly Koorengveel als kinder-ambassadrice Aarhus krijgt een glasplaat 'i 2waar u-aren de beproevingen dié <ms volk in de laatste oorlogs- maanden hadmoetendoorstaan. 3/Gelukkts 'werd ons van vele zijden .een Helpende hand toegestoken teneinde het ergste leed te ver- such em ,vBi' Ook -Denemarken droeg hieraan &vèei/by. De Denen the de. Dultsche bezetting; rdetsoo aan den lijve -hadden' ge\-oeld: als wy, begrepen hun taak. Niet minder 'dan 6000 .Kedérlandsche kinderen uit de voormalige hongergebleden vonden" v-nog.to den zomer van 1945 in het Deensche ./..land.. gedurende drie maanden een. gul onthaal» soodat «U weer op krachten konden ko men. Velen zouden nadien nog volgen. De otiders van de Schledam- mertjes. die in .den zomer van 1945 in Aarbus drie maanden lang een gastvrij verblijf, vonden, hebben dezer dagen als dank voor alles vat de pleegouders en het comité „Reet Barnet" voor de kinderen hebben gedaan,aan het stadsbe stuur een glasplaat aangeboden. De Pinsche. consul, voorzitter van Red Barnet te Aarhus, kreeg een Een dochtertje van den beta Koorengevel uit dc Huismans- straat, op wiens initiatief de aan bieding geschiedde, vertoeft om geeondsheidsredenen momenteel weer in Denemarken, zij was het. die op het stadhuis in Aarhus de gescnenken overhandigde. - Ta het te Aarhus verschonende dagblad „Demokraten" van 27 Fe- bruart-jJ. lezen wij hierover onder het opschrift .JDank gebracht aan Aarhus", het volgende: ..Een klein Holiandsch meisje stond vanmorgen wat ontroerd en -. verlegen In de kamer van Burge- meester Unmack harsen op het raadhuis. 2jj had de verantwoor delijke .taak aan' de stad Aarhus ,een blijk van herinnering .te moe ten aanbieden namens deOuders van de Schiedamschekinderen," ;.\'die -In- 1945 ln Aarhus eerivacantle- &>vèrbhjf hadden gevonden.Red ^•Sarneh^iRedïï hetkind", het co- ;:l;ihlté"datdit .verblijf organiseerde - -^begon-1'/» jaay. geleden zynwerk 5 door 5000kinderea uit te noodlgen vooreen verblijf van 3 maanden j in Denemarken. -- 1 iv Kinderen ult- de stad - Schiedam werden gelogeerd in Aarhus en omgeving.'i Een hunner, Elly Koo- :^rengevél/.:'wier gezondheid, ook na ,;Jaet verblijf in Aarhus nóg te wen- v:schen;_ overliep kwam In October NIEUWE BONNEN /'De /offieleéle bonnenlijst vÓor het i tydrak van - 6 ïm 29. Maart 1947, Êhiidt als volgt: '/jv'EÜc.^der vplgende;bonnen "geeft ^re^t^thefc koopen:,van:: ^SScmtiuiétent I^Tï|fcot«r| 1946 op uitnoodlgingvan haar Deensche pleegouders pervliegtuig naar Densmarken terug. Het was deze.EUy Koorengevel die: het aan denken, een groote zandgeblazen glasplaat, waarop gesymboliseerd MoederDenemarken,; twee kleine Hollanders met tulpeip-ontvangend. die' dankzeggen voor den heerlij ken i-.tyd, bU haar doorgebracht, aanbood. Ook voor consul Ostergaard, die veel met deze kinderen te maken gehad heeft, /was er een cadeau, een - mooie :&schb&k met typisch Holiandsch motief, De Schiedamsche oilders hadden voor deze 'gelegenheid échter geen betere afvaardigingnaar Aarhus kun-en zendendan deze, kind er- ambassadrice V*. Dienst jubileum Brugwachter j. Koning Dinsdagmorgen had t^i kantore van den Havendienst de huldiging plaats van: den heer Jl Koning, die op d:en dag: 40 jaar ais brugwach ter in dienst was. -'-v In tegenwoordigheid van vele zijner collega'swerd de H jubilaris, d:e vergezeld was ran zijn echtee- noote, gecomplimenteerd' door den Wethouder van den Havendienst, mr. P. van Bochove en den secreta ris van "de Havendienst-commissie' terwijl ook. de wdn. havenmeester woorden van; "waardeering sprak. De jubilaris mocht velé geschen ken la ontvangst nemen. x Van.hun waarrieerintr voor de voorkomende wijze, waarop Koning steeds zijn hulp m verschillende vormen heeft bewezen, -gaven ook de omwonenden van. de Ooievaars- brug blijk bijde ontvangst die zij den jubilaris hadden bereid ten kantore van de fa. v. d. Toom. Onder) fct matto 'lvoor de. vrijheid' tegen staatsinmenging - tegen fiscale dictatuur"'xcerd Maandag in geheel België, door den Midden,-, stand een staking- van 24 uur afgekondigd, waardoor alle winkels, theaters en bioscopen gesloten zoaren. De aankondiging aan 'één der thea ters. ;KAv|-KB;^KC '703 'y 800 gram brood ylVc-IOO gram brood .';j 125 gVsun boter Ïsi25''gnuit'i' margari- i;|;neYof .;1CW. gramjyét' ;/T r ne of 300 gram vet ly 65-1' mclk }- lliter melk uter melk M 11 S5-l vlee«h *100 gram vleeseh rleegch v'y400gram vlcescb algemeen',200 gram toasX"'1" 6S^k re«arve;''-'800 gram brood ,v IS^fBohloarfen KD, KE 703 (strook 3; Ë|^rpir^|^|80p^ -. --...V,' ne of"100 gram vet 65 5, ©6^3 melk 12 liter melk kaas raseJ^'4^800grant-.- brood -v v; 66-u reserve 500 gram rijst of ^^^êil?^^ï''kÖ»dOTiieéI:i M (uit ^:V' rijst bereid) of Bn- ii .'Gfr-s' reseïve s 1000 gram Bidstonden voor. het gewas Chr' Geref- Gemeente houdt hedenmiddag 3 uur .en vanavond half acht in de kerk aan de Wa- randw bidstonden voor het gewas. Da Polman van Rozenburg zal in aeze diensten voorgaan. De. Ned. Herv.-Geref. Evangeli satie _heeft eveneensom half acht een bidstond voor hetgewas, en wel ta,de kerk van de NPB. aan, de Westvest Sprekeris hier de heer Middelkoop. - Zomer; 1945.1. VÜf bittere-cor- logsjmen met alsslotstuk de ver- Ndirikkelijke hongerwinter van '44 liggen achter ons. Nederland her ademde en begon zich te bezinnen op het vele werk dat verricht moest worden voor we hier weer in vrede, in vrijheid en betrekke lijke welvaart zouden kunnen leven. Hinderwet Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 10 Maart 9947 de beslissing op de verzoeken van: P. B. K. Janse Thz.^ alhier, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het rooken en koken van vleesch- waren en het maken van worst in het pa dn Lange Haven 116,; en de firma Heilweg <Ss Copfer.- alhier, óm vergunning' tot oprichting van een meubelfabriek in het pand Boter- straat 65, ver da a g d.aangezien de drabeteeffeedfi onderzoeken inojr. alet ..ziJn;,, geëln^gd. '/Mils sr" Burgerlijke Stand - Geboren f Pieier,bz. van- P. J, H. van Zwam en P. Brand t, Parallel- 110; Theodora. d. van H- B. Matthyssen en A. A. Tas, Dr. ftoletstraat 1; .LouiseVA,. d.. van K. H. -SonneveWen M.- J. van Kat- wljt :Nass8Ulaan 575Theresla' A. M.;' ,<t> van W. J.- A^ 'v.v. d. Kamp enA. Kloos, Jac Catslaan lO; Maria'; A'r-'Lt/td.'.^.van.c 'Ai -M.'FL Teullngs en M.- C-''Kwakkenbos, St. Liduinastraat: 15: Wouter, z," van C. v.-d- Ree en - E. Bleecké,5 Rldder- kerkfitraat 24;Berendtoa. :dif van Jj; Meinster énr Bi' :E. .van Beek.: Nas - saulaan 75;5 Gerardus: van G. J.r den; Boef cn;r G. 5H. M. v. d. Berg; - Boerhavelaan' l; Inêke -Gi,'d. van -D^: Ho!leman en J. G.Kris pijn, 5: Boerh avelaan 1; ^Iévenl. -kind van .P/ J. ^Romein en AVisser, Nassa5uaan',75.' Overleden:H;" Groenweg, 83 J.f Ik; Nïeuwstraat 51; 5 J.'van Aperlo, 52. i-. :-vr."-; van dlofsen, Nassau- Iaan,75/-ö;^'^'';:y5':''t; ..- ^fM^rV'-'reserae.;-./-; 1500t (voorlnL), 1500 gram oiua>- appelen voorinL) 5 ■^6^ bróodV,4 |j 800 gram brood .65-4 botcr v 250 gr«n boter., (t'65-4 margarine 250 gram tnargari- ne of 200 gram vel ^65W'meïk'-.- 5 Uter melk 65-4 kaas 200 gram kaas £65-4 IvlétóCh r"' 300 gwiravleesch 65-5 vleesch 100 gzam vleésdi iïé&L eieren"5 5.eieren Óp'420 Maart-zullen bónnen wor- den aangewezen voor suiker,'- ver- •'ïsnap'erliigcn-; en tabak.7 fes Bovengenoemde- bonnenkunnen ièeds-yopVrijdag 14 Maart worden gebruiktrmet' uitzondering van de honneu- voor melk,-, waarop eerst f met ingangvan Maandag 17. Maart 5'magworden -.gekocht'V De bonnen 66-3 reserve én 66-v preserve voor sinaasappelen moeten v-uiteriijk op 19.Maart worden inge- 5.1cverd hU -eendetaillist', ia groen- fen en/of frult C'i' Defnlet-aangewezen" bonnen; van 5 strook. 2kunnen' worden vernietigd. Agendo Concert: - Maart, passageJtheater/ 2JC u.: i.y Toonkunst, Populair concert door het U.S.O. v Maart, Passage-theater, ta - vun Populair Orgelconcert Joop Walvis nun.v, Dubbelrcannenkw. Preclosa nimf! - *V. v Passage, theater. Da. 2, 6.45 en 9.15. Za en Zo 1.43. 4 J5, 6.43 en 9JS uur: De Bittere WaarhelA Op bettoonccl José Mario. Monopole, Da. 2 7, ca. uur, Za 2. 5, 7 en 9 uur, Zo 5. S, T en 9 uurt ..Een tweezijdige Vrouw". met Greta Garbo Fies.tultvo T Ineen e. d-: ii-15 Maart, Vereenfgingsiokaal. 7-10 uur Jublleumbazar CJLU. ,14 Maart. R.K Volksbond. 8 uur: R.A.O Guus Brox*'. Muzikale Pa- rade. -;. is Maart. H.K Volksbond, 8 uur: Feestavon dkoorvereen. N.P3 'v .15 Maart. VolkegePouw. 8 uur: Bonte avond „Nut en rOntspon- nunjt - DlSTBIBÜTIE-AOeNDA Vrij dag - word en - in het c bureau Broersvest 65 door den dlatributle- dienst nieuwe bon- en textfrikaar- ten,; uitgereikt aan personen tvier namen beginnen met de leteers Huk .t.eun. Jon, Het kantoor Is geopend van8— 12.30 uur en van 2—s uur. ,Het Groene;Kruis" in Kethel 25 jaar J v Een kwart iéeuw „Groene Kruis'' in Kethel vt&é deaanleiding h tot een officieule receptie, die het be stuur der plaatselijke afdeeling Woensdagavond in het voormalige raadhuis aan. den SchiedaBachevreg hielde -■ De'Talloozen uit Kethel, doch ook uit den omtrekt die hun gelukwen- schen kwamen aanbieden, getuigden van de achting en belangstelling, die deze af deeling van „Het Groene Kruis" in breed en' kringgeniet. Onder de aanwezigenbevonden zich o.a. mevr. Benthem—<le Wilde, als vertegenwoordigster van hét ge meentebestuur, fde -plaatselijke geestelijkheid en afgevaardigden van de afdeel Ingen uit de plaatsen rondom Kethel. 'K --",i - - De heer Van den Akker uit Maas sluis getuigde van de prettige me dewerking. en de samenwerking die men, sinds het onderling contact inniger wras geworden, van de zDde van de jubllecrchde afdeeling mocht ontvangen. 1 -> De heer' Van Oorschot.'die met mevr. Petit de afdeeling Maasland vertegenwoordigde, bood, ter plaat sing In' het nieuw te stichten wijk- gebouw, een -wandbord aan.; Even als mevr. Van 'Meurs uit Viaardin- gen, die hierna een. kort woord sprak, wenschte hij Kethel' ook to de komende 25 jaar het beste toe, U De medewerking van het gemeen tebestuur zegde mevr. Benthem de "Wilde ten volle toe, doch zij moest beginnen met een ^weigering. De schoollokalen, die de vereeni- ging had willen gebruiken voor de in Aprilte houden bazar, konden niet beschikbaar worden gesteld. Waarschijnlijk zal deze bazar; hu ;ehouaen worden in het- v.ml raad- huis. V- Na- de receptie vond tn zaal „Dé Vriendschap".een- grooteu feest avond plaats, - waar 'ook,:nog werd gesproken. Hier was het de- heer J/: v:r d. Griend.die in - het kort de gescïnedenls van deafdeeling schelste. In de toekomst zal in het pand-? Schiedamscheweg 31 de af deeling een wijkgebouw inrichten. Dr. v. d. Kuy. de arts der ver-- eerdging.die evenals zijn-voorgan ger. dr. Sauer, wiens weduwe to de zaal;aanwezig was,zoöVeelvoor ..H^t Groene Kruis" deed, werd een stel boeken aangeboden. Ook van de. onderafdeeltog ziekenhuisver- pleging -mocht r hij - boeken in; ont vangst nemen» >-1, -i-tf !?^HadfttBde beeri A.-T. :de» Jong uiti Hlllegeraherg, *:d veld "het' hoofdbe1' stuur, - nógeerSl/ propagahdawoord voor Het Groene Kniis" had ge- spioken.- is to vlot tempo bet feest programma, dat verzorgd werd door de: S.O.T. en S.O.M. uitSchiedam» afgewerkt. De heer Tom. van Zwie- tenoogsttemet - zijnliedj és ook Mpn urnenfenverórdening ligt ter image Van 10; Maart afis - tLoor B; en W. op de secretarie dergemeente ter lezing vooreen - ieder neerge legd de -door den gemeenteraadrop 30 Januari 1947 vastgestelde veror dening op de Monumenten -rtn 'ide, gemeente Schiedam. Uit het politierapport N. L. S. -werd wegens diefstal ln verzekerde bewaring gesteld. De hockey-kooien bleken gesto len te zijn door B. A. O. „Schiedam" kan dus weer gaan oèfenen voor de hoekey-cotapetitie-: in volgend sei zoen. J, P. en inej. Pi "W. uit Rot terdam waren Woensdag n Schiedam gekomen om hier de bloemetjes eens bulten te zetten. Bezwaren hiertegen bestaaner hier ter stede niet, maar wel vond de politie hetongepast dat het tweetal gisteravond omstreeks half zes de Schiedamsche stiuatsteenen „aaD dweilde^". Zij zya ter ont nuchtering meegenomennaar het politiebureau. Een hier woonachtige Pool, ge naamd W. KI, had de aardigheid om zyn hospita van de. trap te gooien. „-•'•••• Ook over, hem heeft de politie zich voorloopiq ontfermd. WEERBERICHT TIJDELIJK FLINKE OOOl Geldig van Don- lerdagavoad tot Vrfldagavondi i,V Zwaar bewolkt met nu en dan regen ia let e«- heele laad tUde- lölt flinke dooi. VleeschposiHe blijft precair Rantsoen afhankelijk van import veevoeder Het Is vrij wel zeker, dat het bestaar.de vleesch rantsoen ge handhaafd blijft. Verhooging van het rantsoen zal echter slechts mogelijk zijn als Nederland veel meer veevoeder kan importecren dar. op het oogenbük, zooals lijn koeken voor de koeien en mals- en ger9temeel voor de- varkens. Het is maar de vraag of de regeering de noodige deviezen voor den. im-, port. vooral uit Argentinië, be schikbaar kan stellen. Toen ott2c bir.nenlandsche; vleeschpositie rog zeer zorgelijk was. heeft de' regeering- in het, buitenland verscheidene - partijen In doozen geperst vezelvleesch, zgTL trimmings, aangekocht, die eerst thans geleidelik binnen komen en in distributie gebracht worden. Dc consument zal reeds hebben vastgesteld, dat 't vleesch van een andere kwaliteit is, dan bet gewend is. Bovendien is het vezelvleesch practisch. alleen ge-, schikt voor de verwerking tot ge hakt. Onze vleeschpositiA is' en blijft 2orgeljjk al is er hoop. dat in den loop van dit. jaw het rantsoen verhoogd kan worden. LUIEROVERSCHOT Toewijzing voor zes en negen achteraf verhoogd? Bij de vervaardiging van luiers is bij de fabrikanten en winkeliers een': overschot ont staan, datdoor ^de verhooging van dei toewijzing van twaalf luiersniet geheel tenièfcSiSi ge daan.- Het 'meest - voor; de; hand liggende zou zij n de,toewijzing 0 p n i euwt ever h 00 g enm a ar: dat is niet wenschelijk zoolang de productie nog: niet constant is. De -mogelijkheid wördt>nu over wogen dit;' overschot weg te werken door aan;ide jonge; en aanstaande jonge moeders,jdie slechtseen toewij zing voor zes en negen 1 uiers ontvingeh^een exira aanta'i ie verstrekken. Groep 1 O-lid houdt tien laac- De biltondete":Taad'.:.van.jfcassatie verwierp het beroep.'-van den ;Rbt- tevii&flr:c!;en.polkieman J.' H van Kampen.- met? de bepaling, dat-, bet voorarrestlnmindering; zou.; worden gebracht; - - - - Hijwas werkzaam gewee&t bij:de berachte Groep, 10 vande LEiot tor- damsche.poll He, 'welke groep; hauw con'act onderhield .inet den S D.VAis zoodanig? had hij aan talrijke raz-, zla's;-:huiszoekingen. $én '.arrest a Lies deelgenomen,; "Voor; dezé-feiten j had' het bijzonder gerechtshof:4e V Gra- venhagehem*» tbtöMén'i jaar'- veroor-, deeld. De eiscb-, van prof. Langc- meijer' wasverwerpingvan bet be- toep Radioprogramma Voor Donderdag 23 Maart Avondprogramma 1 HILVERSUM r. 3Gt,seM.: 18.00 Mannenkoor; 18.30 Ned.- Strijdkr.; 19.00 Nieuws; ?Q.15 Cr. p!.; 19^5 Lesingen; 20.00 Nieuws; 20.05 Weevoverz.; 20.08 Mandolinato;- 31.30 Band en plaat; 22.00 Nieuws? 32j5 Actueel geluid; 22.30 Clave cttnoet; 2243 Avond overdenking; 23.00 Ned. musiek. V HILVERSUM II, 415,5 M. en 218 M.: rS.óo' Nieuws; 18.25 Vie Skymasters1845 Sport;' 19.00 En nu naar bed; 19.05 Muzikaal, faogr.;: 19.30, Radio Volksmuziek- schoot; 20.00 Nieuws;:. 20.05 Echo v. dl dag; 20.1$ Piano 22.15 Hoor- spel; 22.00 Greta Keller; 2245 Le ung; 23.00 Nieuws. .A' Voor Vrijdag 14'Mhart Ochtend- en f middagprogramma HILVERSUM 1,302)5 M..' 945 Pianorecital;ïo.Oo- Londensch Philh.' Orkest; 10.30 Morgendienst; tl.00 Musando Trio," 22.45 Earn, her...v,1 oversee; :i2fiö Mariniers- G RA V EN DIJ KWAL 13» TEI.F.FUON 3H741 U weet het wei..' Er is maar één Aan de vleuget de vermaarde DENNY MILLER C. HUISMAN TEL, 49130 Bergweg 282 (h. Noordsingel) HENK v. d. JAGT DIERGAARDESINGEL 6 Hier had Uw kunnen staan Voorstel van B. en W. aan den gemeenteraad. Met aanleg kan snel begonnen worden Naar wij vernemen zullen fi. en W. van Rotterdam over en kele dagen bU den gemeente raad een zeer belangrijk voor? stel indienen dat betrekking heeft op den aanleg van een centrale verwarming te'Rotter dam. Het betreft hier het plan ..Hoenkamp'Y dat de destijds door ir. Ringersln' het leven geroepen commissie heeft geko zen uit drie bij haar ter beoor deeling ingediende plannen voor den aanleg dezer venvar- mir'». Ir. M_ C. Hoenkamp, direc teur van het G.E.B.; heeft bij het vaststellen van dit plan ge bruik gemaakt van een mé thode, die weliswaar reeds elders hl de wereld-wordttoegepast, doch.Iifjheeft deze zoodanig ult- gewerkt;'dat: idj volkomen .aan-! gepast; bjj;ld<^Jn iRotterdami b estaande. 'toestanden;^ '."ln het-plan» dat- weldra:v' den'":* raadsleden - ter kennismakingzal worden toegezonden, wordt ultge- .gaan van het systeem de:' opwöc-7 king van eleetriclteifCté, comb 1-? - neeren .met het opwekken van i- warmte, "hetgeeneenzeer/belangd rrijke grondstoffpnbesparing■■f 'mct Hiertoe zal een 'pedeelie van bet .water aan de turbines van hèVG.E.B. aan de. Schlebaven," dat: een tempera- .tuur heeft van circaWO graden; ont trokken worden ten via een speciale bliIsleldlng naar de,;5:.te verwarmeö stadswijken,geleld worden,,De;tempe ratuur, van hci;water In deze';hoofd leiding worm -£ overgebra cht op die van het water,tdat door deleiding' van de centrale verWBrinlngslnstalla- tles in de panden.stroomt Het water van de hoofdleiding .vtndt daame zijn weg terug'naar de turbines-van het G.EJ3. aan de SchJehaven. Het Ls ta' verbftöd mét de enorme kosten cn hel gebrek aan materiaal nier. doenlijk de- complexen in de bestaande s'adsdeelen langs dezen weg te verwarmen- en daarom-,zal het voorstel van B.. en W. alleen betrekking hebben op de verwar- teisterde gebieden van de stad zullen verrijzen. In het nieuwe Rotterdam zal men dus geen gebruik meer van kolenkachels behoeven te maken; terwijl de.woon-, winkels- enkan torencomplexen. die toch: centraal, verwarmd zouden, worden! warmte toevoer voor de Installaties van het G.E.B. zuilen kunnen betrekken. Indien het voorstel door 'den raad zal worden aangenomen, 'zal men zoo spoedig mogelijk beginnen met den aanleg van de verwanntogslei- ding van het vernieuwde centrum van de s'ad. Het tempo van de ver dere uitwerking van dit belangwek kende plan zou afhankelijk zijn van diverse factoren, waarvan een oer voornaamste is, of de regeering voor de benoodigde deviezen zal willen of kunnen zorgen. Het meerendee.' van het materiaal,- benoodigd voor Rot'erdams nieuwe centrale stads verwarming. zal uit het buitenland worden ingevoerd. v.;"»;.;7 Musici uit bestuur van R. Ph. Orkest? Dé afdeeling .Rotterdami van den .Ncderlandischen: .--toonkunstenaar»: bond;'hééftr; eén''brief"gericBt ^tot' B. Kénwaarin ;Wbrdtr,vérxocht een onderaock. inté.' stéllen ten :aan- zien van het beleidvan het bestuur dér). Stichting -^liet .Rotterdamsch PhChannonischOrkest. •In verbsnet tiiermede; vememfen' ;we, dat.:er.ln krlnigen vjm'v>dit 'or-] kèit;,-: ontstemming],heerschtten aanzien van het beleid, dait,;"? naar mén7 meentvantel wein 1 g begrip getuigt van dé positie derorkest leden. BIJ - een onlangs^gerezen 'conflict tusschen orkestleden en ivhet be stuur; naar - aanleiding van t een. schorsing,isy tot .uiting. gekomen, datirvin; hetbestuurde wensch leef;, in de toekomst het orkest niet langer door. twee musici.in het be stuur te'doen vertegenwoordigen. De heer Rceser. die-namens dén minister van O. K. en W. is opge treden als bemiddelaar, zou ook tijdensbesprekingen tekennen hebben gegeven, den minister, te adviseeren, het orkest niet meer in het bestuur te coen vertegenwoor digen, •- i.; In verband'daarmede 'voelt de „vwwi, VJ, -V iv,nw w T», VMIU UOiblUCUC VUCib UC raing van de panden,.die in.de ge- vakvereeniglng het aan, dat de po- sitie der orkestleden min of meer. bedreigd wordt, reden waarom ztf het college vanB. en W. veraoekt .ten aanzien \-an het beleid een on derzoek .- in te stellen. De vakver- eenlging wil. de medezeggenschap in-het.bclcljï dus.niet loslaten. tot krach- wi»a, to hoofdzaak tn«- schen Zuid: 'en yim -■ .c) ca. v, <ncJ': 373 :i:S: kapel; 23.00 >Nleuws; T3./4 Cinde- rella;':J4.00 Pianoduo;.. 14,20 Bpe- ken;^Ï440 Liebeswalzerp Erahms; 25.10 Orgelconcertt6X>0 Lodens-: gedichten; 16.30 :Atnstj;Kamerprki; 27.15 ':DoK:;, Kócakkenkoot;jjli7.30 Piano en orgel.= hilvërsu'm s- Q.50 Orgel;20.C0 Morgenwijding 20^0..De' Regenboog; -2645 Moor' Woiki; 10.55 ^<mg;cji'J^Vdór "di vrouw;) ii.3o freHige meiodieen;. 12.00Piano met'orkest; 4-12.30 Sport1235 Skymasters; 13.00 Wieuws;.pir3jS-Mylë^^mPl9^l' xif.ööKookkunst; 14^0 iRdveLcörV eert;.' 15.2c Vraolvke 'klanken;: 16.00. [Sopraan;))': JÓ.,?ó'; 'VUsschen twaolf; én) dért ien; i^b;Uddyf lValj; lis17.30 - Muzikaal babbeltje. lf\ Eerste weken nog geen voetbal Het regent en sneeuwt, het. vriest en 'doolt.het vriest opnieuw 1 De voetbalbond vecht machteloos tegen de narur. Pas zijn de velden van sneeuw ontdaan of er vormt zich ta den nacht 'n nieuw tapijt van wit dons. Doolt het en werken "de ver- eeniglngen met man en 'macht aan de afwatering van hun';velden, dan komt plotseling de vorst terug om de plassen en slootjes op het speel terrein te verstijven. Zondag zal er voor de competitie 7 niet gevoetbald worden, op geen Nederland.. :el terrein in Nederland.. Ook wanneer de dooi deze week nog zal invallen en aanblijven. duur- het minstens tot 30 Maart, voor één vol ledig Vcompetitieprogramma ?t^: kan: worden afgewerkt;aldus deelde de heer- Bodjon hoofdoonsul van den ZESDAAGSCHE TE 'PARIJS .AÓn^de Zesdaagsche te'Parijs, <J!e van: 18—24 Maart wordt gehouden, •zullen do volgendekoppela deelcB-' men: Schulte—Boeyen (Nederland),1] Kr.eeht—Kuebler (Zwitserland), Bru- neel—-De"Eruycker-'.;) ,en-f;;-ï K!nt~Van steenbergen (België)Morettl (ItaUft) pederaen (Denemarken) earFran- fienenseres—Lap c b I e,Pra t—Gra uss, Gulmbretlerei-LQ Nlzerhy, Gódeau— Gousset,: - DouEaeti-GJorgetti,.:;Teste— Keynes. - Glrard—LouvloC'.'Mignatr-: Guiller.>?Ign8t—Dore,-":; Pousse—Tour- nier en-Landrleux—Boulch. Uitgave Stichting „Het Parool"» Plaatselijk directeur: 3 de Vnes. PL hoofdredacteur: Th Ramaker. MARCEL CERDAN TEGEN HAROLD GREEN ly Marcél'Cerdan). mlddengewichlkam* pioen - van Europa en Frankrijk zal' op28 Maart^lii-'Madlson'.Sqüare) Gar den te NewYork uitkomen tegen Harold Green-y.(,nBelgique' Sports"), ITALl? EH O.S. r'-'.Het Itallaansche 'Olympische.comité heeftbeslotenuit de/Inkomsten der. voetbalwedstrüden tot: M tnlllloeri llra ter heschlkklhg;"..te slel]en van de Itallaansche i-sportbOrldcn I.vju. \de. trfllnlngivoori.deaj.'y'plyraPlscbe XT.-raóés op li ei' eiland Mart. v-.De Junior.1.' lightweight"'ért -senior Taurlst Trophy-raceB voot Yv motorcn zullen- cp:.8,5U en 13,;Junivop; Hel' .1ellBnd;;Man;pJaats,:vlnden,:De>autori- !.telfen''t: hebben ;;;tevena'5. besloten^ alle ;verkeerytep de "wegen van het4par- cours) gedurende;.acht ochtenden1 en 'drie riamlddBgen-stopY tev zettenten 1 behoeve: f;van d eelnemers."- die] 'zl ch wenschcn te oefenen. Y -i[ :f Manuel Ortix wéreldkamproen |||f||p^ bant'am^wicM'J^^I^ f'Maliél '.6 rtlz .v èrbverde teLos An gelos In ben; gevecht over 15ronden den werridtitel bantamgewlcht) door een" puntenzego ops Hafolg. Dade.'.:' fohan de .Meester in komende seizoen regisseur van Comadia" Het tooneelgezelschap „Come-, dia" zal het nieuwe seizoen openen met een Russisch stuk, waarvan wederom Peter Sjarof de regie 2al voeren. Bovendien Ls Johan'de Meester voor het volgende J aar als re gisseur aan dezen troep verbon-, den en zullen Dick van Veen en Mary Dresselhuys er deel van uitmaken. Rotterdamsch tooneet- gezelschap Naar wij vernemen hebben Rid GUhuys, Joan Remmelts en Ko van Dijk zich bereid-ver- klaard deel uit te maken van het te vormen-: Rotterdamsch tooneelgezelschap.; '■v Scheepvaait AANGEKOMEN SCHEPEN K Maart Wil po. Londen, Hfltnnmrstoln Jobi- Y hav. ledig; Ino, BrjMoi.- Muiier. Mer- wehav. stukg; MeJJdrecht. V Buenos'A^ Y Ayr es. Van Ommeren, -Pernis. OliejiS'Y; Biommersdljk, .New Orlcans,.H,AL'p;v' Lloydskade, stukg; -Texaco Tri, imo^rY' torUchter,\:Tern«uzen, -.„Vlnke, pémütói, Prague) Harwich, Hudlg - en -P,'" Hoek', vanj,HoUand; Vienna,. Harwich Navy; Hoek van "Holland; .Hondsrug Londen Jamö,..Merwehav,- cement. VERTROKKEN SCHEPEN Haet IV, AntwerpenCity of'Alma.' Mobiler: .Mepola^:Kópenhagen; Kat- 'wiJk. Terrieuzenr.YJullette, Low Nor- ."-1 folk;,Export; Londen; Deni, Amsber-1 ]der;;Harwich. dam; Antwerp. HarwjchOranjepol- Dé .wlri'd is; Zuid-Oost; mattge brie#;" kalme zee; regen.'.j. y,7 S C HEEPSB E WE GINO EN 'Y* v Aardenburg, Uó'van VHalfa n "Bey- routhAmstelveen,- 9 -te New -Port v •.News;.;. Aletta,- 10 te porfVsald V-'. Brltsum 10 .van Barry naar Rlo de Janeiro;Belialrlx, 11 te .Huil; Barnard/.Victory, 23. van New York •te -R'dam verw. - -e Shanghai n Mlrl ./Clio, te Aruba;1 Carella, 9 van L Doros, 8 te :La". Guayra; Doorman, 4 -van;Setë.naarOran; Durango Victory,;10vanBoston Mass naar Y R'dam, alwaar 24 verw; Derwenv. Field,-XI van, Curasao te R'dam ver- Erlnna, .6 te PuloSamboe; Edjnund Fanning,^10 van R'dam teGenua;;/ i1' Egret, II van) R'daip te; Barry;, Eton. ?9 vflnYR'dam to.Xonden;,,EemdIjk, te Nchrfolk; daarna Baltimore; ver-/, trekt' 19 van NewH York .-naar R'dam;';-) Henry -Hadley./ Ml-', van): R'dam v.to New York;- Hoogland,11 vanR'dam teBlytbHastII?6; van'Genua/naar;;;; San Antiovo./ Y"3"' "te R'dam verw; James ,M Gilles, 10 /]-; - James Lykes, 25 van New Orleans op 600mijl WZW van'; Land's Ihid; op weg naarR'dam; Jupiter, T9 te Kemphaan,-10 van Dover, n Kings^ wear, na reparatie. r-' Y Leizersgracht; 10fe Napele; Leor- dam; pass -12 VUsslngen naar; New - York;j, Loppersum. ip...van A'dam-ito 'Antwerpen;;Lakeslde van New» York?; riWR'dam. y 11A te)H Antwerpen;.Llnge,.V ■14 van Huelva te-. R*dam: verwacht;:'r;: V,MapJa/te* te ïBombay; Maaskerk,;l0\j?Y; van Matudi n Cablnda.;,v" NieuwaaL?40te"Antweroehr-Norih):fe.t- Down- 11 'van R'damte. Dublin1 Noordam. 14 vm van New York te R'damverwacht;? NancyLykes.f,va»g^ Houston) naar,. BMén&Jl teAntw.^^!( :;r:Papendrecht,. li'; van,-Port/Kembla;;-/'f near is Ab adanPrince Ion, Victory,'"17 van Havre, te H'dam; verw;Pericles,-.. evanv Punta - Arenas - ni-Monterideo.') 'Rapid 9'te;Houaan;Rottl/ 3 te Raa. TanOra; .Ruys,) B van jHonpcong nanr"/.; Shanghai, r-r 6l1'. - - ;)San ij; Antonio,/) 11.%/te:-" Lissaboni1;,/ Sparta',.'.Irvine; Samdelv Calcutta) nYR'dam;/'-i U;v UStdnden;/;/!) Sandwi ch,. §Sva»'.V R'dam te York;Simon Stevin," if vVEn.;:.Mobile, .s: v. 'naar/Antwerpen Baltimore;) Thomson/.Lykes, "24 •/Thomas J:Jarvie,).10;:van/R'dBm.. te Houston te: R'dam verwTheodora,:.-- io.'te.YLonden,f^ittis]i8/van:)La;]Goay»>|^ iro'' n: Gwmta. Y Union VICtory/vanNew Yorkinaar R-dam;;i2)rte;Anlweroen./fiY^/;ii?M:é/:j'v/ Veendam'/rlS■^yanY;New)Yorkrnaari:>;-,;ï /:.West':Ünn Vtotoiy.'r.lóAvan/YNew?.'. York'naar? R'da m ;/:Wln ters wijk, ver- trekt'13 van) Huelva'l'D; Ned er land f-k» Yaka, 6 vanv-New/York ;nAntwer/Y",:/1 'pén/ Getrouwd: ^-'4* TABLES] g^^^^rtit'bngelobHijTteVwa»^'»" onzéa /'.Ywaut de/ hulp .van 'mijn onzichtbare^ vriend, ^atbteretartdihadden' wèvgeheei Jngelooptra én/dc/i^n-l; ,f<ko"n ikallpm/wel een- poging- ondernemen. Tir-Jiep yAN, STRATEN» 13 MAM't; Handelskantoor vraagt/;';;/!- 'mannelök of vrouwel. i iBj&ëjsiïL. :HÜlsh"/;'/éh>/lndU8trle8Choo1S ;Vóor v Schiedaroi/.en'; Omalrén-- g Hedenoverleed)tot] ohzé 'dlepeV droefhel-d:/natèen J a ngdurlg -?/.UjdeirY'f1 mijn lie ve> Ma n/enrVOMe/' on- vergeteUJke:lBroer,>:.'de' 4 g. "m?L/> van -'t hoen Rotterdam,.'] «/'Maart/1847 stréet V '^.Fa^^mïyto^0]Hoen). - Schled amschewég" 1M a el^e^ ■/Vanaf Vrijdag 14'Maart GEORGE RAn^èri]VERA ZORINA/inl] - Atnerik^ansche SHÖW^ 20 songs doorberoeindérbands) én!Vele i grooté sferr^n; o.a.t M^RLENE DJEÏRICH?^ JEANE^E MC DON ALD-; I /fSOPHÏE TUCKER - DIN AH SHORE enz-/ enz./Toegang bile leeitij den| WertJsgen 2-7-9 uur Zaterdag 2-5-7-9 urn Zondaj J-5-7-? tidr 'Om op«n 10 i Wëggrioopeto4 geKeèi^zwBrte p lnchor,¥; ongecoupeerd'.^reu) •-i«istert-#5tMUttg3'.<le^rjBBam:: '.„Bla'ck'^Draagföróodês.hals-). Te .koop":)l-Ypersj/opklspbed ine t) ombouw wé; HüotnatSwé-ÖSSii®® ^efhuur^gie stookgelegei @éBN^KO£R(IBRSXBRti/démtKdemsrk'£;] MEDAILLES BH5.ERS TAKivFN cn L. !Góaveraéstrj^$8c))i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2