ACHTERGROND GRENSINCIDENT VENLO ISlllÉliB OP 9 NOVEMBER 1939 BIJ De Gestapo stelde een val op v naUücecktec DE MAN- Minder belangstelling voor de ambachtsschool 11 AjOR STEVENS was voor zijn-taak' een ongewoon be- to/*Vlto?gaafde /persoonlijkKeidi^Hij; sprak velev talen. Zijn Pulfsch, lijn Fraitsch;/xïjnfRüssisctowaren uitstekend, sijn 1 Fransch kon hij als Franschman of .met Engelsch accent spreken. i Crieksch was aijn tweede moedertaal» - hij sprak verder Arabisch, Hindoesfanisch, Mafeisch enz. Hij was een groot athléetv winnaar van vele bekérs in allerler sport. Ver der bezat hij de gave van tooneelspelen. Hij was trotsch op zijn vermommingen. meeste dienstjaren had hij doorgebracht in Indië; in to;de harde school van,de; Intelligence Service op de North- ijWèstern frontier.' Hij. had daar uitbundig zelfvertrouwen verworven en hij was een man van groote doortastendheid en.eerxucht. .-..en Major Stevens liep erin \A/iehem aanhet werlczagr.' kön YVniet anders dan hem bewon- deren.-Tegelijkertijd echter moest mcn.xUn liart vasthouden bij dc ge dachte dat de methoden der- Diüt- whera zoo: héél anders /waren dan- die aan:de. Brltsch-Indische grens. Bil mocht dan al In Duitschland' gertifcnen t|Jd hebben /gestudeerd, de sfeer, daar was aan hem on t-1 glipt. Twijfelachtige dokter NU kom ik op terrein, waar ik op; -• combinatie en toevallige me- dedeeüngen - en' ontdekkingen aan gewezen ben.. Captain Payne Beat,een!- sedert /twintig Jaren hier gevestigde en met een Nederlandsche"gehuwde Engeisch man, wiensmiddelen van bestaan soms zelfs voor zijn omge-f .vingwat mysterieus v' waren,had oude betrekkingen .met dé' intelii- 'gence Service, die zeer levendig werden onder het regime-Stevens. Naar het schijnt heeft hijden reeds genoemden dr. Franz Fischer aangebracht. Het dokterschap van dezen nogal ontwikkelden man blijkt overigens twijfelachtig. Fi scher bood zich als bemiddelaar aan •V.tusschen Duitsche to,.Wehrmacht- 'kringen", en. de Intelligence Service. toto-Die militaire kringen, zouden tegen Hitler en tegen den oorlog rijn. 'q r;i\ Major, Stevenswas vol ijver voor y /bet aangrijpen' van dezegélëgen- ;held. Zijn. militaire chefs weiger- to tof den hem daartoe de toestemming. .';De Britsche' legatie, in/Den Haag :di i.was medeer tegen.' Hij ressorteer- de eentrngebnilkelUke; flguu^^:;■~ mede/onder. de,, legatie als welker, .tweede .secretaris hU hier - Inge schreven stond. /-///- A' - -> Major - S levens liet zich echter .door allen tegenstand niet afschrik-/ '.ken.'*' HU- had-de spleet ontdekt, waarin de wig gedreven kon .wor- den,"die de Duitsche oorlogscon to structlekon/ doen' uiteenvallen: en h|J kon geen afstand doen: van de 'mogelijkheid, die zich aanbood..HU bracht het zóo ver den toenmali- :-Mgen Britschen 'minister van - Bttl- tenlandsche to Zaken,Lord Halifax; voor zijn plan te winnen.-Deze gaf i h' ei^opdi^htr^tbi^pértoffen]jvoort" Éen moeilijk geval k IET deze opdracht vervoegde IVI Major Stevens zich bü de Ne- derlandscho autoriteiten. HU deel de haar mede, wat zijn plan was en hij vroeg haar medewerking voor zoover die noodig was. HU legde er daarbU den nadruk op, dat niet •een Intrige tegen HiUer in de be doeling der betrokkenen lag, maar eenvoudig omstandigheden te schep- pen die een herstel van den vrede zouden afdwingen. Ten einde onzen autoriteiten zekerheid te verschaf- fen, dat niets geschiedde op Ne- iderlandsch gebied, waarvoor zU de ferautwoordeUjkheld niet" konden dragen, verzocht hij haar, hem door een Nederlandsch officier te laten vergcz'ejlen, die dan in de-ge legenheid zou zfjn een volledig rap port te verstrekken over het ge sprokene.- Het geval was .moeilijk voor een neutrale regecring, maar men wist welke - gevaren onweerstaanbaar dreigden. Men meende geen kans ongebruikt te moetenlaten, die dit 'gevaar kom afwenden. toto to Zoo-werd-met'toestemming van den opperbevelhebber, Luitenant Klop, van Gis. Hl voor deze taak aangewezen. 4 De eerete bespreking vond plaats in een lunchroom, bij het station te, Arnhem: Er vjerschenen twee Duit sche officieren,'typische Relchs- wehr-officieren, die een volkomen betrouwbaren indruk maakten. Zij verklaarden niet tot een eamenzwe- ring tegen Hitier bereid te rijn,- maar slechts den vrede te willen Vergemakkelijken. In hoeverredit waar- was, zU daargelaten. De omstandigheden en hetgeen veel later bekend gewor- den IS, pleiten er niet voor; de po sitie echter vcreischte deze 'verkla- ring. /v'to.to/to .'-toto-"/,-./ ■•De officieren verzochten volgen de besprekingen te houden op de Nederlandsche grens. Voor -een plaats als Arnhem was demede- werking, vanNederlandsche grens- au tori tel ten:b' noodig,::'bovendien - ^moest'*':óok>' -In:. ,X)tBtschland:hun %itócht overde - grens in hét.? 'oog. loopen. Dezewijze van: onüerhfca-, 'delen»;:was hun le gevaarlijk. Zoo werd'-.besloten' tot:,dé - ontmoeting bij-l/erüc. ,f." ki.-HetJia'"onbegrijpelijkdat een er- varenen gehaaldofficier:' vandé Intelligence Service-' de onvoorzich- jv&ttgheld heeft kunnen begaan,h'er- ihaaldelljk op];, dezelfde.' plaats":aan1 deSgrensbesprekingen'ite houden. %:fWaarschu wingtot 'behoedzaamheid vanNederl andschen kant was-niet' Captain Segismund.: Payne Best, Hét zich'inspinnen; uitgebleven Het istypisch voor den overmoed: van Major Stevens, dat hU het gevaar hierbij niet inzag. Zoo k.on'gebeuren wat gebeurd is, bü den,' naar ik meen, derden tocht naar dé grens, waren er.de officie ren niet, maar had de -Gestapo een hinderlaag gelegd.; Het -gezelschap werdbeschoten, waarbij Luitenant Klop werd gedood en anderen ge wond en toen dit; geschied was, kwamen de Duitschers over de grens cn sleepten de auto met het heele gezelschap, dat niet ontsnap pen kon, op Dullsch gebied. Hiermede eindigt het eigenlijke relaas der vermoede gebeurtenissen. Nu komt eenlge toelichting én dan nieuwe bijzonderheden voor zoover ik daarmee in aanraking gekomen ben.;-/. Agent-provocateur INTUSSCHEN gebeurde in. Den Haag. hetvolgende. De zooge naamde Dr.-. Franz Fischer woonde ten- huizevan- reen;Belersch" echt- p aar. De man was schilder, zU waren uitgeweken,niet; om rede nen van politiek of afkomst, maar omdat de schilder de "atmosfeer in Duitachland^te-i- <m^tlg':Vhad>;g%;: vonden voor1 éijn wérk-vDezèCllëden nu krijgen, op'den avond van Ö.Npr: vember teléfónistii bericht "uit éen emigrantenhotel in de:Warmoes- straat te Amsterdam, dat Dr. Franz Fischer.; zeifmoord.heeft;* gepleegd. Ditheëft Dr. Franz Fischer i nlet verhinderd in -België op le duiken. Vóór de invasie heeft hfj zich niet meer. :tn Nederland yertoond. Wat;is' zUU'-rol geweest? In den beginneis de heer, Payne Best hier i verdacht gemaakt - als verrader. Hfj r échter-heeft stelligte-'goeder trouw de .mogelijkheden;/aangebracht;^.dle Fischer hem voorhield...w Mén héefti ook gemeend dat het geheel 'van den1 begiime af éen op zet v is geweest van de Gestapocn dat ook de beideDuitsche officie- red dit sp el - meespseld en. ;Ik heb all reden oni aan te hemen,» dat dit' niet het geval is geweest/ Daarop kom ik'; nognader, terug. Fiseher. heeft' waarschijnlijk inderdaad be trekkingen 'gehad metde Keichs- vvehr. Iiy heeft hetspel aan; den gang gebracht en hetis even goed gegaan. Toen heeft de Gestapo het ontdekt en .het op haar manier overgenomen.' Het kan Ook wezen-dat zij het even heeft laten begaan en van den beginne" af ingelicht was. De hou ding van-' Fischer 'op 9 November schijnt het vermoeden te wettigen dat hfj een agent-provocateur Is geweest f' OPGELICHT TIPJE VAN SLUIER - door Dr.'M. VAN BLANKENSTEIN hoofdredactie van Hel Parool heeft;--bjf:ynjf\"ganfortrwrd%: «aar de beruchte ontvoering by Venló oP 9"jjovembcr J939. In ingewijde kringen is herhMldelijkr tnijnisWam^genoemd als mede-verantwoordelijk voor de1 bij die gelegenheid, begane,'fouten '- Te Londen heeft ome toenmalige minister-president, jhr.'De- Geer,-, zelfs reden gesien mij- 'dieiusrntrentiohïïópiwldering te vra-y gen. Een'aanleiding tot rechtvaardigingyis - mij;jiietyómvelkdnijiï nu de. vraag der redactie' daartoe den gezochte .'gelegenheid ^-biedt^K, >.'$iijn:. eenige .aanraking mét hel geval. is\g^veeesit-^oiMfMajori^ Stevens^.lang vóór .het incident, my 'inlichtingen vt oeg over-'een: 'mij onbekendenDuiischer,drPrcns 'F isclier. De.jnan was'mij onbekend, .hij gaf sich uit voor een'did):dèrjomgevirig -.vdh vón A Schleicher. Op de weinige gegevens afgaande, meende ik dnu- gendyoor hem te moeien waarschuwen: '-. --T'-'-'s *•-•' :Mtjn tweede aanraking met het geval-was/toen ik'van 'Neder- - -' landscke inüitaire.zijde vernam, dat MajorbSievens omhet leven b gekomen wds bij liei incident. Kort 'daarbp las -men van deze dingen in de "kramen. f 'P-'-P r-, }0-'Daar ik. met.bijna alle betrokkenen bif -hèllgeval 'in 'nauwe betrekking had geslaar!, hcb ik tocn aUe mlir.htitigen ingewonneti, - die; in <Sien tijd. te 'vereameteh waren 'en waarbij ik vwgclijkliedèn had,die biritr ii. alle journalistieke:, relaties vielen. Daardoor: is- het volgende verhaal mogelijk, dat vóór een -belangrijk :gedeèlle' ■Nóp -voor de .hand liggende combinaties berust.':Vóór; zoover' ik\ ..weet, beschikt niemand over alle feiten. X r Dr A/. VAN r ANKENSTEIN. ln dienst treden onderhandeld met den Inlichtingen- Dienst van de Relchswehr. Tegelijkertijd werd hU gejaagd, door de Gestapo. - Tusschen deze twee instanties door slaagde hi} er in naar Zwit serland 'te ontglippen, opnieuw bood hij zijn diensten aan de Tsje chen te Londen aan. Dezen meen den reden; te hebben .hem:op be-, paalde, punten téwantrouwen.- MU heeft steeds zijn rapportover rtja ontsnapping onbevredigend; geleken. HU nu dook in Nederlandop. Het is mU -altUd. een" raadsel ge bleven waaromonze autoriteiten, die tegenover onverdachte Duitsche viu chtelingen zoo;.meèdöogenloos konden zijn,- zijn aanwezigheid in ons land hebben geduIdC Het. liep zoo; dat Ik hem op mijn dak kreeg.HU bezocht mfj geregeld met - medeweten van onze autori teiten. Ik was;wei;gehoopt hem.té, ontvangen,- daar hij een te. gevaar- üjk -man. was om den. rug toe te keeren, zoo lang hU hier wérd ge duld: Spoedig bestOnd- hier - geer twU fel meer pat hU een agentder Wehrmacht was en .speciaal tot opdracht had op het doen en laten van schrijver dezes; te jletton. Zijn betrekkingen met' :deAVehrmacht verheelde hij allerminst- Hij streef de er naar in dienst te treden van den Engelschen Geheimen Dienst, die dit overwogen heeft, maar, be grijpelijk genoeg, het toch te ge waagd vond. Achteraf óprecht gebleken DEZE manbleek achteraf het; met rijn pogingen in Engel schen of weer T8jechLschen dienst le komen ernstig te hebben -ge meend. Op den dag der invasie had' hU tot opdrachthet hiiis- van sclirijver'dezes te bezatten én* daar; een grondig onderzoekin:-.te-istel-' Ien naar documenten,^ dié ?Nederr landsche samenweridn^ rm-t de Britt e ntó cnhog." neutraal moesten "zQn, zonden -bewüren. j Met groote- behendigheid heeft-,nU 'Pér? iiiiiiniiniiuuiiinutiiiiiiimtmiuuiiuiuiiniHiiHRiiiiiiniiiiiiminiiir óntdèkkingca' 'mogelijk té maken, was voortreffelUk bedacht, maar onwaarschUnlUk juist door het vele toeval. Zü vertelde dan dat Major Ste vens; in het BerUjhsche follzel- Prasldium lneen cel gevangen zat. De Reichswehr elschte hem:, als krijgsgevangene; op en had veel sympathie,voor den moed, dien,hU voortdurend - had betoond, maar de Gestapo, liet; hem niet los. Haar verhaal waa rvan uiterste nauwkeu righeid en bevatte allerlei bijzon derheden, die zü niet bedacht kon hebben. -Major,/Stevens, werd niet gemarteld,- maar nooit uit zjjn cel gelaten. HU werd. zelfs hj zün cel verhoord: De cel was goed, maar in de muren bevonden zich twee microfoons. Daar hyvolstrekt wei-, gerde Iets te; zeggen en op alle; on dervraging met goedmoedige n. spot, antwoordde, hoopte men hem doorS eenzaamheid muny te krUgén. De verwachting is dan dat hij tot zich zelf zal gaan spreken. De oorsprong van al deze. details en van vele andere was zeer wei verantwoorde Voor- óns echter be stond desniettemin nog- niet de minste zekerheid, dat Major Ste vens'werkelijk nog leefde: Tijdens den oorlog,echter mocht zijn echt- genoote in Engeland reeds brieven van hemontvangen. SPORT?, GEEN SPRAKE VAN-:.- Concentratie voor?een:hooge-kunst'-" prestatie. De pianist Vasseliy listerdie óp. 't opgenbiik'een toitrnee. door" Australië maakt, houdt zich vóór elk optreden -ecnMur lang'bestg:niet ■Yogi^befehihgen';. Hy; begint met. een 'kóuil Astóflbdd ;^eity,drinkt-;;daar;bijb water-doór Pn. nitus, dan staat hij een kuartierijè,onbeweeglijk op zijn; hoofd: en daarna doel hij so tniniitcn ademhalingsoefeningen. Zoudt A U;: 'm niet eens ^willen., hoorem-spelen? ■gevaar! ijke posities/ gered.' - Stevens leefde nog k-fU komen wfjweer, op het ge- IN "bied"-der, feiten. - Men. nam liier en ook fcr Enge land aan,dat Major Stevens dood was. Ik kreeg daarover echter, een andere inlichting. De bron was'ver dacht, maar kon "ook goed.rijn. •Er zat in Den Haag een gewezen adsptrant-offlcler der Haxnburgsche politie. Ikheb hem onder vier na men gekend. ;Onze rijks-recherche meende tien; namen van hem te kennen en had. zekergelijk. In Hamburg had hij. arrestanten der Gestapo laten ontsnappen. Toen was hij zelf gearresteerd. HU velnsdé'ziektolén óntkwam- uit- het hóspItaaL Daarop.trad hij ln dienst dér /Tsjechische;-contra-spionnage.. 'V/'Ih... diendienst :ïheef t; iüj groote dingengedaan, waarbij ö.a.' eenlge Gestapo-agenten hun Teven'hebben verloren kin Karde grensavonturen. De,:;TsJé<mitti..>:stelden;v hem/heel hoog, maar konden hem niet- red den toén - de DuitschérsPraag- bin- nenrukten. Daar heeft. hU overzUn' HU heeft'bü- zU" onderzoek alle correspondent er nog in.'; het huls aanwezig was. V/at moet mijn jongen later worden (111). K Oorzaken vloeien voort uit de bijzondere tijdsomstandigheden Vaklieden zijn echter dringend 'noodig TOEN de Vercenjging- „Dc Am- I bachtsschool" Indachtig' haar devies, dat de amhachtsuchool Korten rijd-na dit rapport ver- volksschool moet zijn, het vier- .1.1.. -i_ii .„II tiairinrpnïtslnom invnm'ilo 'ni <)m<i perste luitenant D. Klop, slachtoffer, van sij/i plicht scheu onaangenaamheden beeft bespaard, daar, dc Duitechers jaren lang leder spoor van betrekkingen metmU, van welken .aard ook, hebben vervolgd. HU 'is: er ook in geslaagd de Duitschérs door oor deelkundige .uitlevering en vernieti ging van geldswaardige papieren, volkomen van het spoor te brengen ton opzichte van mijn bezit: Ditwas noodig te vertellen om den aard en de mate van -geloof waardigheid van deze figuur üui- delljkte maken. v Zelfs Duitschérs geïmponeerd DEZE man nu, kwam op een dag bU mU en zeldé: GU allen ge looft dat Major Stevens dood is. HIJ leeft en wordt ln BerlUn ge vangen gehouden. HUbood aan voor een bescheiden; som zUn; vrouw naar BerUjn'te sturen om nauwkeu rig allegegevens omtrent den;Ma: Jor ;te verzamelen Er waren,, redé: nen omdit aanbod aan te nemen, ook" al verdiende bU /voorbaat het re.-ükfifl.t gr cn vpVto rwen -De Yrouw kwam terug met een zeer nauwkeurig verhaal.;-Het'Tc- 1 aas -.van al hetgelukkigetoeval/; dat noodig was geweest, om -haar scheen de .Duitsdie agent bij xnjj en vertelde dat de - zenuwen van Major Stevens bezig waren -te be zwijken en dat hij'reeds dingen had medegedeeld.. Het :bewUs daarvoor werd ons, zooals gezegd, geleverd, in dfr Duitschèradió-uitzending- van TO: Mei 1940,;waaringegevens .ston den,"-. diec.opi'eenrmisverstand be- rjstten,- dat; slechts hU kon hebben begaan. De, agent deelde ook- eens mede, dat/ twee:; officieren vande Relchswehr ::om> hét geval-Stevens waren gefusilleerd. De onderhande- H j kwam ter ug kjA„den Óóriogkwam Major Ste- I T/vens; gezond - en'-.wel naar »En-, geland toiug/HUheeft /echter- "allé contact- vermeden met; Nederland sche kennissen uit zijn -Haagschen :lialer kreeg -ik een brlef -vah een hooge'.vrouwelUkefunctionaris der Naal-paitU/'i-'die/ v^inyiwerkelU kheid stoeds anti-nazl/haar'da&rvoor.bU-;-, zonder-:géscnikte";;positle;.;had; ge bruikt óm slachtofler»dei-nazi's"te redden; eri té/laten - ontsnappennen' die ook bU dé hezoefcen aan; Neder land] in de laatste maanden /van 1939; Major: Stevens emzjjn. mede werkers had ontmoet. -p ZU had later in zijn yerkiaringen zoo duidelijk gefigureerd, ofschoon haar naam hem ontschoten was, dat zU de bitterste gevolgen daar van ondervonden had; die physlek een wrak van-haar gemaakt had den. Haar leven was- echter ge spaard gebleven doordat Major Ste vens zich bU een confrontatie ln een concentratiekamp met groot be leid had gedragen. Dit was dé laatstemededeeling ever et geval, die. mU eerst kort geleden gewerd, r;v.;; Duitschérs gebruikten incident als motief DE lezer zelf weet de rest. Onze rvgeenng heeft - geprotesteeru tegen de scliendlng 'van ons gebied op 9 November 1939. Het was mach teloos praten,de Duitschérs ant woordden niet.. Toen zij echter Ne derland. binnenvielen, werd het voor propaganda gebruikt om ons volk te bewijzen, dat Nederland zelf begonnen was. Dat gaf IndertUd voor de Duitschérs aan het-geval zeer groote waarde. .'/Gebouw te Cincinnati 'Ingestort' T Te OInclnnati (Ohio) is een ge bouw van vijf verdiepingen Inge stort.-. .Verscheidenepersonen werT déndoor Hetpuin van de buiten wereld afgesloten; :- Minstensvier, personenzouden vermist worden. :/Een ooggetuige verklaarrie, ;;dat hij het gebouw heën'. en - weer "zag zwaaien;, en toén togen den grond vallen. Het klonk/ alseenexplo sie." Het'; hoofd /van i'de /braildweer zet, dat naar zUn meening zes men-" schen; die door: hét» puin -zijn:inge sloten, ;nog inleven - zijn. 1- f- halfjarensystecm invoerde 'en dun tweemaal per jaar 'nieuwe Teerlin gen kon opnemen.. stroomden sindsdien-de jongens' de school poorten binnen. Btf. de laatste cinddiplomaultreiking werden :n de drie scholen. Beiikelsdqk, Tam- beerstraat en HUlevliet tezamen niet'.minder dan .350 jongens met een dergelijk „certificaat van aan komend vakmanschap verblijd. Deze v maand begint:1, een /hieuw/ «choólhftlfjaareirfmt f^'dlge/ als ,betrèurenswaii.r<lige ("/feit. vóór,'- /dat' dó! belangstel- "ling bU de ouders voor liet am-/V. f(t bachtstohóolóndcrwü*plotse-, Ung ia afgenomen.;\Vü noe-j /men dit/verschijnsel bètreu-';s^ :r:'renswaard_lg' cm,meer dan één >rln :-deeerste plaats.als ;er (ooit behoeftè'i heeftbéstaari -aan vak- kunchgë/'arbeiders.i'danis.datiwél ia het -Nederland Avan nu t-.-Niêt sléchts /de:, opbouwïy an ons land vergt êvaklieden, ook de -productie" Vaa^\lerlei:;soortBh^ftrrikëleh,;vah' h eel l groöte als schop énto t; kléine-. re 1 ii als :ö;radio,töèstéUch^dJej;«^Krig. moeten.:;e>^orteeren;;willenr;V\vij kunnen/bleven//levenvereischt vaardige handen. Onze Nederland sche artikelen móeten";van dé-béste kwaliteit czUnj hetgeendé Vcenige kans\isop het::.veroveren;/ resp: handhaven .van één plaats van im portantie op de wereldmarkt. Voorts.', kunnen' 'wy/niet. alleen goederen; maar- ook vakkennis 'ex- port'éeren, HU; 'die zijn vakv.ver staat,'" zal in den voorons liggen- den tU'd- in vele landenmet: open armen wordenontvangen.: HU zal rich »ln den vreemde een/goed be-i staan - kunnenopbouwen, niet slechts in het voordeel van hem zelf, doch niet minder in het be-, lang van Nederland in zijn geheel." Kundige Nederlandsche vakmen- schen in het buitenland dwingen bewondering .af - cn dragen niet bij tot dc .verhooging van ons aanzien en debiet ln do we reld. Blijver, wij dichter bij huls en bezien we. onze eigen stad, dan weten we allemaal, dat het naoor- Jogsche Rotterdam' ernaar atreeft naast, havens tad ook industriestad te worden, wat zeggen wil dat ook hier vakarbeiders, noodig zyn. Voor het eerst In het bUna tach tigjarig bestaan van het Rottcr- damsche Ambachtsschoolonder- wfjs moest:ertoe worden overge gaan in de'plaatse! öke, bioscoop theaters er de aandacht up te ves tigen, dat er plaatsingsmcgelUkheld ip/de": scholen' was. Déslagizin Laat.Uwjongeneeh.yakleeren" -wórdt thans den.: ouders onder oogengebracht.- N,A':' PNèV Oorzaken Dé vermindering der belangstel- Ung voor de vakopleiding heeft on- /etwUféld oorzaken, 'dieveen ver- laring vinden in "de Tvel zeer bU-. zondere t tüdsomstandigheden. waarin wü thans leven, waarmede we dus mogen aannemen, dat 2ij van Ujdelijken aard zal zijn. Daar is iii de eerste plaats de groote -vraag naar jongere arbei ders. die-niet heeft-nagelaten'éea. ongunstlgen - invloed op de aan melding van nieuwe, leerlingen u!t te oefenen. In menig gezin ziet moeder.geen kans meer..tengevol ge van de sterk gestegen, prijzen haar .-huishoudelijke Uitgaven in evenredigheid met de gezinsin-, komsten te houden. Geen wonder dus, dat de ouclm-s thans eerder can'vroeger trachten via hun kin deren iets extra's te verdienen/dit temeer nu het tegenwoordig wei nig moeite kost voor een jong ar beider tegen" ëén/behaortUk^IÓon; aan den slag te gaan. rr- N N:/ V-L Eecandere oorzaak,die c-debe- .langstelUng/voorhetvakonderwtJs TreéfTidóeh-drièni^Mét^e^éï^ gewórden verscMI/'ilh^/beloohing van geschooldéTton '-ongeschoolde arbeid ere..De uitwërldnarhl ervan Is vtweeledig. De Jongeonge schoolde 'arbeider,'die in eéntoe4- nemend aantalgévallen, betaald wórdt naar, zijn leeftijd éit niet volgens v zijn: vakkennis.zal moeiiyker toe te brengen zUn rich yoór/'-hét - Ieereh' ven>. een/-vak> te gaan inspannén. Aan den an deren" kant.ontstaat/bU-de géschooldé beiders een/bègrüpeiyk gevoel van.; teléurstëlltog tover i'de/geringe/ëx^ tr a-bëloónihpf/kdie zS> als^valtm ah metbelangrijkwaardevoller - pres taties,; ontvangen.-Heb/ikjto^r-; voorxnijnvbestgédaan/'vakkunrtig te wordenvragen ztf.jdch --"te- ré cht'; -Er is reden.te liopén"en'té',.ver-, waichtcm^toatHdé^aën tpchj weer; zulIenTerugkeeren.-dat/de/loon-r poliüek;..weerzoodanig^gévöerd zal kunnen worden, „dat „net /de, moeite 'waard ;1s vakmante/zijn.: Slechts.op die manier kan de wil om éen vak; te- leeren, iets ;y/atde vakmandie /zichzelf /respecteert nóóit in discrediet- mag' Tatcn' kp^' mèn.'vworden geatimuleerd.Want vakmedscliëh/.' eu/iióg;;! éé^^valCr mensch en h ebben wij broodnóodigl Het- gaat ora/het belang ;vah'/de arbe i aers zelve,; die .doortoxto .vak kennis een groote mate. van zekér-; ■held in.: het leven wordt gegevén.' als ook ln het /voordeel van/het" Nederlandsche bedryf eleven in 'rijn ëheel.'-:Nederland moet;bU blflveir 1;de wereld/ Hetmoet rich meu-' we welvaar t scheppen,s Dat»is 'slechts mogeiyk doorvoorÓp>/te; gaanln de technischeóntwlkke-; Jlng van Industritoa/nyverheid,' gepaard gaande met toen:steeds op hooger, peil 'i komende':,;vak.bë-, oefening. Laat uw jongen een vale leeren Het Ls waarlük geen re- clamezln zonder i-meer, maar de richtingwijzer naardenkweg /lei dend /tot grootere volkswelvaart in .het weliswaar verarmde;- doch. hard" werkende/Nederlar.d lv kunnen - zU;zóo i trouwhartig - a an-//// Mjkea':datfer^nf zwaar sc*jnto.te. bestaan- met-hèa/^.- in zee te gaan. Ook Freek was-tor.1/ bU yMértousV/togCTfcigeM'1^iitrIni»;/^ó die volgens Freek _yan" 'flèsschenV''!v -v trekkerij een 'sport maakte, maar wist hU'helaas. toog/niéttoénv:/"/ iifj den. - valschaard - die-//.'300,^^7-/: toevertrouwde om de; eerste- ingre^T'::// diünten te" koopenl voor eéh karwei,/ •waar ze', samen een dikke .-/ -2000,'-- aan'zouden, verdieuën. Prompt ging":'/-// Èfartinus fallhet en de slachtoffers konden.naar hun centjes fluiten,' maar Freek wilde die driehonderd popjes .toch ufograag, terughebben/'^./^ Pluk maar eens - veeren; van een to kikker;zei M^rtinvs, doch' Freek was er niet zeker van of die kikker': /wel. zoo kaai was en stapte op een - avond gedecideerd 'naar- hei woon- hiiis van' Martinus. Dat'onderhoud- is toen voor Martinus niet zoo: Jeuk//- verloópen/en-Freek ondervindt er/-;1 nu nog de naweeën.:van.waat'bin-^k nen- enkele minuten' zal hij -toer-." .córdeeld worden -.wegens -htosvre'derto^l breuk en -mishandeling. - Bekijkt-.u/die fofco eens.' rtoo-:'/.// digt de rechter en hfj toont Freek een /duidelijke kiek van een mans-, v persoon en face, maar waart: de; ;oogai hooren - te zitten riet» men- 1 >-/ twee zwarte/vlekken. Die lampies..// had .Treek mi: .-/potdicht vgeslagen./:;':'/" toen-, hijmet -Martinus cohfereerdè. over die/ 300,v Dat was zoo gegaan: toen Freek aanbelde, stond Martinushein -te woord door - een kiertje van de ï--.;/ 'deur,' maar. Freéic.llet- zich Tüét'./// afzouten, en stak-.z'n .voettusschen ito de deur. Daarna drong ;hU - rich-//'; naar binnen' en brak den huisvrede; HUnoodigde- Martinus uit 'samen-/ naar een politiebureau te gaan óm aangifte te doen van de opllchtLngH//5 Martinus trók z'n jas/aah en ging;/"./ mee, maar toen. de. heeren eexi 200'.to; -i meter gewandeld"hadden vielen ;er zeer harde woord»-.. PJotselliiR zei /Martinus: „ah je je bek niet houdr knal ik je neer." Dat wachtte Freek toen maar niet af,/-maar. - v- 'sloot met twee welgemikte vuisten Martinus' oogen. Zoo was dat gé-toe gaan en de officier zou het graag/' gestraft zien met twee maanden':/: voorwaardelijk en 100,-— boete.' - Maar dat vindt Freek- wel heel sneu: 300— kwijt en/ nu hog 100,—incassokosten er bijl. De rechterziet het in én ';vtndti vicrj weken- voorwaardcUJk voldoende straf voor den gedupeerden. Freek.4':,v Van koopvaarder tot V passagiersschip 'h j Atottóré n~t- •A'mcrikaanfiChë^.toeristeh/Europa/b'R/.C-l/: zóeken;.^óiit.Kbö»ëkV?.ïcheptotoëümgev|t,4; vervoersproblemen- omdat - bef 'aantalj^'-.- •beschikbare .transatlantische.- -passu-. glersschêpea als- gevolg - van.' den. oor-//- ;iogi sterkislvenntotferd>Xbj:de".Vér-fAV eenlgde Staten'- heef tarnen daarom/hetjp /besluit genomen - nSet;.mIndei.-^dan=y~ zestlen„\*racbtschepen/omt5teïb'ouwéng>;/ toto'passagjerascheperv-niet eenyacco^'// "mooa Ue;^voor>in-;6o,taaI"::15'.72S Zpasfia/l/Zï gtcrs.-Ree'ös'-ÓIt'd aar/rullen, >penMn^e-móord=uvtisbittsche<<henstónS®/S: Avdrden;opgenomèa^Men//röcèntpt«r„qff"f echter op,dat:, de „uetlo-toenam^ .derF'i^- 'passagiers-accomod-iife iitei groeier.'. zal zijn. .-dan'-S.OOO.'^passagiers;-; omdatto/S- ecnaa ntaLachepen-sIëchtstUdelUk:.://, voor passagieraaoelelndeni zal;worden."'/!'', 'gebruikt.'.:toOe:?.-benoodIgdc schepen "v. rullen.; hoofdziikelUk.-.bestaan/totjdoortoilto de Amerikaansche regoering geCxploU/ .teerde ■M Zweedsch vliegtuig/ straalaandrijving Dinsdag begonnen''bU Norrköpihgto4/ de -V eereto^próéfvlüch'feh^mét'ïi^it^S Zwêedsch/vhegtu^'/mefcaatraalaan-s'pf; drijving://Ofschoon "net /-vliegtuig '-/t/ hlet:met;marimum/snetoeld/vl<^,/^; geloovendeekundigéto'dat/defsïfeli^lj heidtovereen zal. .komen-' .mét j.die'Cv van de' Britsche .Vampier., Dei be--1/,,/ rtuurbaarheld ;,van'deiTnachtaënjrou^^p; volgens de berichten/zeer- goed /zljn.%/- EMPIRE MAYROVER LAADT RUEBER Het/in "'de haven'/'van1 Pakmbëhg liggendeBrl'.sche schip „Empire Mayrcver" neemt thans rubber in,/ die op Zirid-Sumfttra V alsbévolklngs product wordbeschouwd.; Degezag voerder - weigerde mededeellrigenl f# doen óver de hangende, ladingskwcs- die 'niet mocht terugkecren O'-iOP. wILLYCOHSARJ ^,BWlo> ik;keekuit het venat er .'en zag ,\Jé-1plotseling staan", -zél- hU- ;^crm binnen /Geef me -je koffer." Het -was. zoo/volkomen ;deoude, toon; van luchtige hartelijkheid, dat Sigurdopeens /hetgevoelkreeg, óf hU;nu pasv terugkeerde en; die., eer ste/maal tornaar/een vreemde,/be-; nauwende/ droom/ was/ geweest /HU. dacht, opeéns,v dat .Lilian wat- over spannenwas.. Misschien hadril /van; FelbcBhrofineer.-gehouden dan alleen '/als /van. een goeden /bekende en/Kaas.:moeizaam beheezschté;Zé--. nuwsparintog; /had,; allen/, omhaar heen. mln/of/meer, besmet. Ook' toen hU/even/totér/ntot^EWk to/dé serre? zat,-" leek/.het/haast of alles - Juist. jalriyroegerton'to*11 eerderabnonnaalzijn- geweest, "als de;'steiïiming ;hier volkomen onbe- yangen en opgewekt was geweest. Maar gaandeweg zouden-" ail vweer zichzelf worden;-, jonden /"plachten; té;-genezen; Ze lieten; soms ...een; Ut-; teeken/.na, maar dat zag;/Je/;öiet- van pultenaf. Over. een poosje /zou Erik wel een schip: vinden en daar op - monsterenen1 opnieuw ..vervuld' rijn/van de zee - en van .zijn, studie.-, En //Lilian:;/ zou' /.naar. .Amsterdam gaan /en/later -aan het tooneel'en zelfs'Ellén" zou genezen, ze had het. kind,- ze was nog zoo jong en/mooi, et zouwel een'ander komen Een vreemd lachje vérc'rók even zUn mond N toen' hij //dacht.Ik tori misschien, hét/langste aan hen btij- ,ven denken. De /band/ die f mij aart hen 'btodt/^is /misschlOTf-de sterkste. la den m!ddaa cm? hij m*t Erik uit.':Ze/' zrien /wat in. eencafé/te praten; met; een,oud. schoolkameraad, dien ze ;daar/aantroffeh./ Erlk/toek; nu volkomen gewoon, maar. 's avonds, voeldeV Sigurd soms', den bllk/ivan: zUn vrlendtop /'ziéh ?mtoh/ëntotod restantjé. cognac opdrinken'.':'/HU' had/toenfle«ch -bU/;zich-en!twee; glazen /en. was nog gekleed, „Ge kregen' van/'een Ganadeee, -; dien w e hier/ln-huis. hebben/gehad"/zel/hU; terwUl-/hU de'" glazen vol schonk, to Sfgurd ging in bed liggen en' Erik' zette zich op/denrand.; Zoo, hadden' ze invroeger;, tij denontelbaremalen samengepraatin//den nacht];-als' Sigurd bU zUn;vriend/bleef/logeeren/ Ze:'dfónkëh den; .cognac .top1 én star ken een sigaret op.-. j&fAl'VdJen ;tUd had': Erik;:"opgewekt "gEpiaar/óver.-.alierlei'/dlngen./'.Nu stönd' hU op ën i/^óh. ;heeri'.kén Weer .'tetojóopen ih/fde :karaet-.y:HU; wasplotselln g stil 1> géworden en/rijn gezicht//: was- versfrakt;/;/Na' 'ijdJevroeg hij.3n wat virid je nu eigenlijk van .ons? Mijn goede moe der; zou'zeggen: hUna- net als/vroe ger. Somsgeeft zeroe. bet gevoel/of, ik éen - stuk, zié/dat 7 ikïvroegefaèrg' leuk vond en nu moe to d enkenet isverouderdof/ce-lui/dle/t/spelen/: zUn/.er/nief'/gèschikt meér .voohrtc oud /gewordenvUf Jaren tefoud/to Sigurd/.zei: tor. Je,.-moeder/ is '-r^let; /oh, ::ja./?Ja/:;: zeisErik."".-.HU ging weer op den rand van het/bed zit- ten en staarde ln denfroók/.van rijn rigri:et. i.ZU vóélt: het andersik bedoeldat met Fellx.'toto - „Zij ./zal het rich toch zeker .ook erg hébben aangetrokken?".^;?- .-/ -„Het is niet de .vraag.rof Je je- lets aantrekt','///:- zei-'Erik,:?;4naar. -/ op. welke manier. Ikbijvoorbeeld/./f' HUbrak/ af ./Tóen- zei/hij - op ande ren-/ toon: i.Ikzou /wérkeUJk^graag- willen' weten. welken indruk? je /van ons.- hebt: JU komt er "zoo - frlsch invallen,'; jebent/: om .zoote -zeg-' aeneenV'toobjectief ./toeschouwer.' Wat- denk Jü-f bijvoorbeeld van? Lt- Uan?"'/to/'//to:--'/.- -.riv to; Sigurd. antwoordde.behoedzaam- „Ze „ls, nogririervem'D^Nj, 'ZEriklachte.-kort:.to/;Nogal? -*Geén spoor .meer/van;.dè/óude Lil,'-die,zóó natuurlekwas: én/ zoo vrooüj ken niemand die zoo kón /lachen en :-dat?/ was eigcnlUk -bcwonderens-/ /T'Nlétdlveel ^andèrs'. dan /vroeger:/ 'Erik haalde ctcq de schouders op. .Dat is ln hét" begin waarschijnlUk grootendeels - medelijden - gewees t, teen zUn vrouw ziek werd en stierf, Later hebben zo rich aan hem ge hecht,1 en als Je mUvraagt,vooral omdat niemand hem. mocht' lijden.: Zoo hechten menschen zich soms ook aan een lastigen grommlgen hond. die niemand aardig vindt;, Ze zeggendan wel eens: Ik* zalhet beest; wegdoen, maar ze kómen.'er' nooit'toe, omdat ze „Weten, "det.nle-" mandanderser goed voor zal .zUn. HU heeftonatuui-JUk-massa's kennis sen, dat heb Je altijd, als.je rtlk bent. maar :lk; geloofniet,- dat/bU één .werkelUken vriend-bezi:to bulten vader en moeder. Nieman d houdt van- hém, -zelfs riJn:--dochterV niet/ maar moeder .lsaan .'hem gehecht.' zooals.'- ze vroeger.^ gehecht wasaan allerlei V afschuwelijke /dlngento/en akelige ./beeldjes/,-eenvoudig vomdat/ die er, nu eenmaalwaren en "dus h\}ons-hoorden. ^—--*■' *- te zeggen een/de^ blenunt^lÉ^wordra^j ^SÏgurdiz^Aallmiaïöi /v.'to-r -In Engeland'zal Zondag-;afstof de/zomertUd/wordcningevoerdt/zijto zal f gelden tot 2,/ Noveinberto-;intode/| perio1é;: van l3 'Apriltót. lO/Augxuj-to; tus ;zal;.errdubbele/zomertUd heer/,to to'toto De 'nUmve-Ncommüsuft^-'def^^b^, ninginAn'Ae:,p.r(wincle."lÜtreihtpf,de^ heer M,';Rieihalda'{ wjUtisilicnóêfj f lïngXtiïzrts- f fideel is''', btketidj 'gè-'ü """'"N TÜINKALENDER: r 13maakt De GéraöWis,ldie^d^/fÖén^ winter/in-' éen ::-kóelè, ^yöratyrtUë^ ruimtej/werdento': overgehouden^ zijn weer.» tot? grpei^gek'oniehH; Nieuwe/scheüten-.saantozlchiónt^ wikkélen. Lange rf'of.^spichtlgtf1 planten; towbrden""rnettoëèii^raé5 inen/betertovertaktóto^/bgsslge, ëxeinplaren;^.De/?raardew,WöÈ4t Terverscht) en'./d e-.p tahten/^Tiei ^yöUè^Hcht^öi^dj^ëhs'të^r^ gehoudèn.to.Erj?rwördt^th'aris?; h- m atig/{;togë"gb tén.^^U^éfisr/thu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3