JaneEyre DE KRACHTPATSER mm li RfiBOÜCf Bing Crosby >n oe sesie rol van zun leven 'EILIGE HAVENI KLEINE BRIEF EnCOUilTERl Metaaldraaiers m DEVPfiuw^'U LSHG 3 ..v"b. A' c h't a -uii o azun STAATSLOTERIJ IN HET VENSTER capqi 'ifSiJEAN GABIN mSM Columbus Paféntkop PTT. itrarï EN KAN NIET KRASSEN PRINSES LUTUSCA REX JOE. E.BROWN COLOSSEUM CINEAC NETTE MEISJES Dönszelmann Co. N.V. \\:Voor jqoede Kaas MEISJE^ KOERIERSTE RS «nawi IETS GEVONDEN EEN KOERIERSTER BREHGTUDENEIBENORR 25430 ,r "i.U .V; i'v Britsehe regeering grijpt in Sportwedstrijden voorloopig ailee.i op Zaterdag Het g»volg van. 'het' ver zoek'van de Brilsche regeering aan de betrokken autoriteiten van sportbonden om voor dit seizoen gêen mldweeksche weds try den meer vast te stellen ls, dat alle voor de volgende week vastgestel de wedslr^den op weekdagen zijn atgeïnsL I- Oertoestand is op het oo&enbHk 'aldus:-.-. - Voetbal: Alle mldwéeksché wed- «trörten vastgesteld voor de vol gende week z^jn afgelast. Verdere beslissingen zflri hot niet genomen en zullen vermoedelijk niet voor Zondag aanstaande wanneer FA, en Leagnebestuur coefereeren, ge nomen worden. Paardensport; t>e opening van het vlakkebaanaeizoen zal door gang vinden zooals aauvnnkvlyk bepaald was, namelijk:op Maandag 24 Maart, te Lincoln, terwijl ook de eerste groote vlakkebaanrea. de Lincolnshire-handicap op 26 Maart verreden zal worden. HonÖenrennen: Het bestaande verbod bljjft gehandhaafd. Voor stéllen van de regeeringWorden, besproken door. de betrokken auto riteiten. Rugby; Dit seizoen geen mid- weeksche wedstrijden mwr. Cricket: Cricket-officials zullen in de nabije toekomst besprekin gen voeren met den minister van binnenlandsche zaken, den heer Cliuter Ede. - -//'-•V' Motorsport: Voorstellen der regeering worden alsnog over wogen. IJshockey: Voorloopig gevrij waard voor verbod. De Britsehe wel tergewicht Arthur Dan&har boekte Dinsdagavond in Seymour Hall, Londen, een pun- teno verwinning op den Franschen bokser Kid Marcel. Danahar dank te deze overwinning vooralaan aljn effectieve linksche, waartegen de Franschnlan. die zich taal en moedig verdedigde, niet: bleek op gewassen. Het gevechtging over acht ronden. Romefnschc bouwwerken in Zuid-Frankrijk Voqr de AUlance Frangatse en het GenootschapNederland—Frar.krUfc heeft de heër J. Stals glsleravoi t in de aula van museum Böytnans een lering gehouden over ,Xes 'r~ jnu- ments contains de la Provênco". Mét geestdrift, verleide deze NedcrUtuische Frankrijk-kenner van de schoonheid van het warme sub-lropisché Rhörve -dsl met', rijn blauwe luchtenen zachte pasteltinten De Romeinen 'hebben prarhtlge bouwwerken In dit klare landschap achtergelaten, die geheel passen in het milieu. Spreker beschreef de Arc:de Trlamphe en het zeldzaam fraaie Theater, tn Orange, het oude stadje aan de Rhóne, dat door het huwelijk van Claudia van Chilons met Hendrik, van Nassau voor ons vorstenhuis en dus ook voor ons volk een bijzondere fbeieekënis heeft gekregen. Ook Vienno, Arles. Nimes. en Avignon bezitten Roméln- sche cultuuruitingen als amphithea ters. areana's, tempels en aquaducten die den hedendaagschen mensch ver baren door hun schoonheid en hun technische perfectie. De heer Stals: die lijn lezing met lantaarnplaatjes Illustreerde. eindigde met het uit spreken Van den wensch, dat weldra veel Nederlanders tn. de gelegenheid zullen zijn dtt mooie onderdeel van Frankrijk te bezoeken. Per 1 April weer expresse- brieven Per 1 April zal voor het geheelc land. de mogelijkheid worden open gesteld om. briefpost per expresse te verzenden. Dit geldt nog niet voor aangeteekende stukken .en post wissels. Zwijntjesjagers weer actief Als gevolg van het slechte weer In de afgcloopen weken ward In Rotterdam heel wat- minder ge fietst dan1 normaal. Het aantal fiets diefstallen daalde: dienovereen komstig;maar nu het weer: -wat milder is geworden en de: wegen in'de stad beter begaanbaar en be- fietsbaar, hebben de zwijntjesjagers klaarblijkelijk hun activiteit ver dubbeld- .- Dinsdag werden in de stad. niet minder dan geven fietsen gestolen, waarvan één uit de gang van een woning. Gistermiddag ls de heer Van Leex mot de „Twenthe" vertrokken voor zUn reis naar drie werfild- deelen. Per ongeluk zijn vrouw doodgeschoten V" Maandagavond heeft de dienetgo- lelder J. H. te Ohe en Laak (Llmb.) door een noodlottig toeval zfjn vrouw gedood. De heer H. maakte zijn revolver'schoon en verkeerde in' de meening, dat: het wapen ontladen was; Er heeft echter nog een par troon in den loop gezeten. Tijdens; het poetsen van hét wa pen klonk, plotseling een schot. Dé kogel trof de vrouw In de borst; Een mede-aanwezigekennis haalde on middellijk een geestelijke en medi sche hulp, hetgeen echter niét meer kon baten. Het slachtoffer wag 40 Japr oud. De heer H.> was stads 1943 in Ohe en Laak gestationeerd en zou deze maand naar Oud-VrOen- hoven overgeplaatst worden. tfe Heer en Mevrouw „gBverj roet dankbaarheid en vreugde Kennis van de ge boorte van hun. Dochter ."■"•v.; CONNÏ. De Heer en Mevrouw* Frank- de Knegt geven tnet blijd schap kennis van de ge boorte van hun zoon EX WIN CLARK JACQDES .Rotterdam; H Maart 194" Zwaerdecroonstraat 50 b Verloofd:- -. ANNIE EMEN5 SAN BAZUIN .Marechaussee le klas -. R'darn 16 Maart 1917 Woel wil kstraat 91 a TLibanonweg 44 B - Receptie; /-;-. Te Maart van 3-5 uur Woelwijkstraat Bl a Zaterdag 22 Maart a.s. hopen onze geliefde oudera. HEINRICH MULDERS en CORNELIA VAN VTJET 'töen dag te herdenken dat zij voor 65 jaar ln het: huwelijk traden unj wen- schen onze geliefde ouders nog een lang lever, en goede gezondheid coe. Hun dankbare kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Van Heusd es trast 55 a Receptie 23Maart, P. Toorn- vliet. Spartastraat 54. R'dam West. - HUWELIJK Is D niet ln de gelegenheid of zijn uw relaties of ken nissenkring beperkt, wendt U dan in volste vertrouwen tot het oudste gevestigde Bureau hier te lande met meer dan '30-Jartge ervaring op dit gebied.- Zoowel in binnen, als buitenland zijn i reeds vele goede huwelijken door onze bemiddeling tot stand gekomen Selecte ro taties in de betere kringen. Inlichtingen kosteloos. Kant. uren 9—9. Bureau „Search", Diergaardesingel c telef. 3S707, Rotterdam. .GOLD WAVE Varrnf heden leveren wij Gold Wave-behandelingen tegen vastgestelde^ prijs van 9.—. Permanent zon- Apt warmte en zonder stroom. VJ. a ,B D C H T E B Damesfra psilon en &'1 Pedicure-inricht£ng GoaAricherijweg. 41, EAUDECOIOGNË BRILLANTINE CRÈME •- POEDER LOTION - PARFUM RUNSTGEBiTTEfi ln een '/a uur. klaar. Claea de VrleseJaan 21b, Rotterdam - -Telet 37518; ""auto-impobteub"' '-.W "voorzijn kantoor: ^JONGEMAN en/Of -. V Mi:-JONGEDAME T.16-2L j. ..alg' ontwikki 'Goed:> handschrift,en - -'" kunnende: typen, ;Uitv, :-,':C®oEL no.7469, adv, Bur.' Harte. Zaag- fnólendrift 35a, R'dam' f Ta buur nieuwe 4-fcons - vrachtwagen i per dag,per mek en langer.^'-T.'t SgJvaJ^plEB:TOEIJDEV Öudedök V 251 "Rotterdam, Telefoon' 2174L Een toestel, dat een revolutie op fcookgebied be- teefcent! U spaart er tijd. geld en voedingswaarde mee. als U kookt, bakt en braadt U heeft er minder afwasch door. Er kookt nooit iets over. U hoeft nooit, meer nieuwe pannen te koopen. En lerwijl U kookt bakt of braad t. fcun t U Iets anders doenl Vraag ket grvtis boefje ova- dt Cditmbcu Patatikap, Lea de vele tet**Je,*eulsbetoigi^! (De Coktm- - te» geml Uie hede leven met}.' swea s». tts.tB. 4»ssi veriirljgbaar bjj WED. KRAUS N.V. BOTTERDAMOude Binnenweg 146. Telefoon 24067 SCHIEDAM Hoogstraat 122. Telefoon 6872S _«l<rijgbaar bii Uw wintdier a 23 ct per f/S5ch Btj het Gemeentelijk WonUigbedrtjr te .Rotterdam ts te vervullen de betrekking van WONINGINSPECTRICE Verelschten: diploma HBS 5 j. c. of daarmede ge-, lijk staande opleiding, alsmede diploma School voor Maatschappelijk -werk (richting - Woning- inspectrlce). Leeftijd tot 30 jaar saiarlsgrenzen (inclusief tijdelijke tóelageny. 1933.90 2815.33. TT" Sollicitaties cp zegel te richten tot Burgemeester en Wethouders van Rotterdam ec tn te zenden aan Bureau Fersoneelvoorzienlng, kamer 331. Raadhuis, binnen 14 dagen na bet verschijnen van de;en oproep, onder No 104. VRIJ WONEN Cmcterneratag vraagt voor vesting van haar bedrijf in Rotterdam SOCS-TERRAIN of PABTERRE-RÜEHTE Als tegenprestatie vrij wonen voor den verhuurder. Brieven onder no. 1478 Bureau Het ParooL 1/201/1 loten verkrijgbaar. A 4.per 1/20. 24 MAART TREKKING COLT iE U'l u aS L. T. VAN GENREREN - H. B. KUYPERS Ttendstraat. 13 (bÖ de klok) TeL 31855, Rotterdam ÏVg staan- weer. blaar óm Uw Ideèdmg te versorg&ii KLEERMAKERIJ C. ZWARTS GORDEL WEG 101 Wij helpen U vlug •r Bfl den Têchnlachen EHenat van het TELEGRMFKANTOOR TE ROTTERDAM kunnen worden geplaxtjt a. Instrumertmakerj b.-- bankwerkers c. electrlciens d. meubelmakers Leefttld 23-28 jaar. VerelachteDiploma Ambachtsschool. Bollldtitles achrtftelfik met vermelding ran diploma en leeftijd aan den Directeur van hel Telegraafkantoor te Botterdam, afd. Technische Dienst. Dajn« :met zoon zoekt GEST. KAMERS met gebr y keuken of ged won. „-Event "samenwon m dame kj gez zonder meube len, R'dam-Den Haag. r.«'iif;.;:-Er3amus8lngel.;"'.4 A Sch leb roek v Gevraagd tegen 1. of 15 April: VERKOOPSTER heerenmode. Br. m. - leefL en- verL RaL no. 1466,'Bur- Het ParóoL 1 - PRETTIGE WERKKRING AANGEBODEN CONSERVENFABRJEK te Z^ljadredit vraagt vooi spoedige indiensttreding C O R R E S P O N D E N T E';'- in staat stenogrammen op te nemen en'uit té werken AANKOMEND BEDIENDE een!ge administratieve ervaring gewenscht- Brieven met voll. inl. no. 1476 Bureau 'Het Parool. ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING aithma, neut; verkoudheid. Hooikoorts, bronchitis, en moeilijke ademhaling KEN WONING' EEN KOERIERSTER! Ja, inderdaad fei hel vuil vliegt vreg- ...en daarom vraag ik altijd Vim' Of ze flelijk heeft. Natuurlijk Vim. en niets anders, want het schuimige Vim maakt het vuü niet alleen -mei los. het neemt het ook volledig weg. OÈ BEKENDE GELE BUS» DIÈ MOET IU HEBBEN! Gevraagd door a.s. echtp.: gedeelte van huls 2 kamers en keuken. Heer z goede positie. Tel. 30273. A Slingerland, Rondeiaam Rotterdam. MRS. COERT. DROST BINK Meent 1D6 vragen voor onmiddellijke indiensttreding JONGSTE BEDIENDE OP *ET TOONEEl 1 Ofc KORITAS COMEDIAN ACEOROEONISTS FILMPROGRAMMA'S voor pi VOLGENDE WEEK VICTORIA joan Fontaine IN 0E UUSTEKêNDE SPEELFILM TOEGANG M JAAR PASSAOF, SIMONE RENANT, JEAN MARAIS EfnSSS'SSSti LOU,s SA100 1W (VOYAGE SANS ESPOI8) HARMONIE JOAN. FONTAINE SO.IH. CENTURY.FOX BLM 01?SEN -WALUS u.hoóroe.hen in hêï radiohoorspel - \UZIET EN HOORT HEN BEIDEN IN DEZE BOEIENDE-fILM UC W IC VU W SUGGESTIEVE RLMSCHEPPING -. (THE WOMAN IN THE window) met EDWARD G. ROBINSON;joaN eENNEn, COLUMSJA HIM BOOKING OFFICE "RAYMOND MASf-EY OP het TOONEa. J FR£DY SALTEN EN ZUN1S SOLISTEN Jose Mario toegang is jaar. pAG's^s-v tsguR CONTOBSIQNlVr ZATERP. EN ZOND. IJO-4^45.4» UUR IDO ETl'S LUTUSCA-ORKESI (NEDERLANDFlMJ ffOEPÊfN KENT HëT HOORSPEL 'OEGanG 'a iaaB IEDEREEN ZAL DEZE FILM WILLEN ZIEN rcSo "'Sla.iS |N ajN DAVERENDE UCHFILM TOEGANG (4 MAR - Wr PaRAMOUNTOlM OER M.PLA. TOEGANG VOOR OE HEEtE.FAMILlE (REWOROUES) mmi MICHELE MORGAN - MADELEINE RENAUD JEANNGR?MIU.ON CAS PUPERS EN* ZUN 18 SCUSTEN I OP HET TOONEa: DE WILBY*5 EEN AVOND IN D£ HAVENKROEG I TQEG 18 JAAR.QAG. T.6»5^.I5 U. ZAT EN ZOMP. ta0.4Ï&4).91S U. J iiiiiniiiinrimiinniinmnntfinnmmiiiiinn NOEL NOEL frankruk'S GROOIE KARAKTERSPECER IN EEN RIM VAN ONTROERENDE EENVOUD (IE PERE TRANOUitlE) SCENARIO EH DIALOOG VAK Nb EL NOËC OP HET TOO NE EL: 4 MIRELII'S KRACHTIG EN LENIG I NIÉUWS o.».: ACTUEELE OPNAMEN UIT Palestina - dr. plesman opent nieuw VLIEGVELD OP CURACAO UITGEBREID N.EUWS UIT INDONESIË - ONDERTEEKENlNG VAN HET FRANSCH-BRITSCH PACT IN DUINKERKEN - Dé UITBAR. STING VAN DE ETNA VOETBAL IN ENGELAND. 9-5.30 U'. 6.8 EH TB U. EEN VROOLUKE 7££K£Nf/LM AAN DE WANDEL EEN AAPOIGE SPORTFILM JBWESK H0EL COWARD'S MEESTERWERK lAMiK^fUpLLN LÉN PAO TEVQCEH MOCaLK „THE GOLDEN DANCING" in Geb DE SPIL. Dordtschestraatweg Tel. 70697 - Iedere avond (behalve Vrijdags van 8 tot»I uw GEZELLIG DANSEN bij Teddy Cottoned-„Black Devils" A.s. Zaterdag ea Zondag als BUITENGEWONE ATTRACtltS optreden van de KILIMA HA W A I I A N S in hun nieuwste show, ook tijdens de Thé Dansant van3 tot 6 unr tintréeprijs voor de Tbé Dansant f I *8 avonds f 2.— BODEGA „DE SPIL WEST" Schiedamscbeweg 15 (naast Pri^sestheater) De Bodega waar men elhaar ontmoet OOK DAAR IJ! a.s. Zaterdag-i*n 2Sondagavond„ optreden van de KILIMA HAWAIIAN*; Kntrée vtjj. ENKELE GEVRAAGD Persoonlek aanmelden: Rozenlaan 115 EXCELSIOR C.V., Rotterdam-N. gevraagd voor het verpakken van levensmiddelen Leaf tijd 15^18 Jaar Strulsenburgdwarsslraat 2 s. Ter overname gevraagd:'. PIANO Br. met opg V^n merk èn yr*js onder leiter T. S M «an Ntjgh «e Van Dltxnar, Rotterdam ..H.y.i vrxart voor divers* boven is jaar, voor; Inpakwerk. en lichte fabrtekswerkzaam- j heden. Hoog loon. Aanmelden: iederen werkdag tussclmn 3-4 uur (behaJve ■Zaterdags), Hugo de Groot-: straat 41. »eiVrrtjgb*«r lot «ik Ul (foelaindto. mtt mt vtnéar J Aflo«Hrg b> 2 J 10 )MT EERSTE ea TWEEDE HYPOTHO» ALTO-riNAJJCEPtNC hi'fpecbe Intermediair"* Ptotei L«*tm<nVad* 100-TeJ. 90498 AMSTERDAM T—10 mm f tIEDERE 8 mm MEER L- Een arts in een uithoek van Twente. r- die zocht een bekwaam assistente, Door .JCoerierster" succes, Kon'hlJ kiezen uit ze» 'T'. 'v 01 dat voor'; slechtsluttele, cenlen. y* ^Inzender** J.:H Zoon. Bergschelaan 338 c. Rotterdam, kan na ontvangst van bericht 2^0 tn ontvangst komen -nemen aan ons bureau-,Schiedamschestngel 5Z ■^ifddrXèïTeptm' aangeb i-voörporlog- 'E^sdJClikmderWagen.v.Leeu- wen, Kcrtekade 116 koop:' 'M; Dwergkéesjes, i^Cockerspanlels'3 m, zwarte Bouvier 8 m< J D St Jacht-, hond-, .Huisman,:: de /Jager- straat 29 A. -/rr ^Tai-köóp:/-'Bulten mod mil/ J ttnlfurm gervlcedrrss ook ge- 'schikt voor-part chauffeur ?lteven« iwandélwagentje. A: P Beek Coolschestraat, 82 cT 'f&é-y/ kooprv bruin emaüle ii haardkachel zonder gebreken V kan' olie soorten.;kolén'/la. ^/gest^kt,/^'worden/;;-/"' 100, tevens. 2./nieuwe wollen 3 i'-pers 'dekens licht groen, keu- jSkentafelQe -(4.' laadjes) Ver- l/haaff, Soeriitr B,Bi ijdorp koop:" Zwarte.Dultsche -//- Krulssnarige Plano - .voor /425.— ook genegen :te' rui- P'ïénivoor-hulsorgel. Zaagmol; fyjeqgteMiVX Yr /ftKriüp«^ëi ta koop /pracht /;L-'"f:dler>:14'.;"mrid„oud met stam- lAraf Adr /Milder- i .gtrakt 78; „R'dam; l/iTe/kCKïpS/ï/nw/ultaeembare sJdppeiahokkérilf'ev?/-:inet^ ren; geheel'tAfgewerkt/; Gebr V.Ho-, jnelta^OudeS-RaadhuIsIaan'^r 4: /söedsteL/Zëergiri'PtwthumuB? ^T«Ml»^^angeb6den:;/:Ra/: dlotocsfe! .T7adfrr> priuw ^élf^f/P5lMlerldstraat:.3t': Te koop aangeb - Anker Kasregister. Br. No. ltn. bur Het .Parool, Te' koop: HecienrtJwiel als nieuw met n b en b banden. Vaste prijs 150. A Maat, Hofstedestraat 29 (W); Te koop: 2 stofzuigers "(l'de- lectl./petroleumköchel, ha»J- weef toestel; D j:,van Goeren- stete.-: Kleiweg 94 A.'na/fl .u. Chow-chows. auwh Eng FoxierrJerspup s ;met - stsm- boona, - Kennel. r,;van >Spijk'_', van Speijkstr 53b. R'dam Té. koop: /Prima- stofzuiger merk-/ Rttséma *60en jlo motor125-,*cc -voor -• carrier. Waterlnghectra'at 17..v» :-;v Të Koop: Koffergramofoon en/elecr. gram.„met plcfc-up met/circa 75 platen.. Na. 7. uur. Meijer. Berkelschel 78 a Te koop: Wittedwergkees- Jes, ruwh terrier met stain- boom,* Cocker spaniels alle soorten hulshondjes, leder waren Wêd Blazer, Zaag molenstraat 41, Tel 49390. Grijpt Uw. kans! Voor/ alle soorten nieuwe en gebruikt»; meubelen, machines..muziek instrumenten. huishoudelijke artikelen,- kleeding/ enz.i enz, Veiling en Verkooplokaal Jonker Fransstraat 24B;tel. 26815.'- Bétere, prjjs en stand. Te koop: Fransrhe Herder e maanden 50.--" Naordanua, Jan Kruiffstraat U/B. Te. koop:s singer .-.trap naai machine. inzlnkbaar. een Vampier stofzuiger,.- een haardkachel: theewagen. een Artallkweef toestel/, borduur- raam, kaplamp. damesmantel m !"44. Te zien' na S- uur Molenvijver 5,' 1* bellen. Te koop: Philip», radio geen mooie kast maarJSr toestel. K en Ig 6 lamps 115 tevens goede stofzuiger 45.—. K Onder de Linden St Agata- straat 26 na 6 uur electr bel Te koop: een 200 goed als nieuwe schuur, geheel ult- neembaar. groot - 5—4. Ge schikt voor werkplaats -of i- d. Br 1467 bur Het. ParooL. Heden weer ontvangen ge zeefde bruinkool voor haard kachel.' eh' centrale 'verwar ming - 3.80 p HL. 33 p bon. Zend: briefkaart v.d Bergelaan 72 Hterg/'V Te koop: 2chique zwarte dameshoedjes./ Tel 71237. Tékoop:; Trouwjapon maat 44-46 -met-tasje 75. v Vliet Disselstraat: 28 er- R'dam (Z). Krulssnarlge plano merk Antonie Mes 900. Rldf, Brlelschela on 72, tel 73843. - 'Té koop: Heéréncostuiam,' d bT pr kwal. mod maatjverk grrh a at. v Cittersstraa t 35 a Je etage Te koop: -8 nlenwe Julers,: 4 mi?keeper flanel."Br no 378 kiosfc. Schleweg, - Téj'kbop: 3-deeIlg; bedriet in ledikant'; 2: pers en/'.wringer; met/' stond a ard.-Tel; "49535;^ Ténor-Saxofoon/te koopaah^ geboden;:-;--":-vèrzllverd,'.-;carppr kof ferA/:ini;//standaard i'; -J/'Hte/—ftérsfè'..-:i5rljs^5Van'! R/sö/Hül-SVliet 742i2 - Te koop: d bij en grijs h costuum 60 en 100; win termantel 30;: h schoenen m 41' 7.50; overhemd m 14 ,17^).1 Honlngerdijfc 7a. Kinderwagens al» - nieuw,1; 2 zlt-wafldelwagentjes 20- Hes sing, Busken Huetstr, 48 electr. /Bei. -V- Te koop*-/ Eiken litsljuznean met spiralen;, /boekenkast," 2 faut-, dressoir, naaimach en - ander meubilair; Zaag molenstraat: ,106 a,//,Tel- 4823». Te koop aangeboden. 113 FK, 220 vplV* compressor- /voor verfspuit, z g a aATétbevr:/ Tel 3/659 - - - Te -/Koop;pt-K- old-flnish schuiftafel, /dressoir.; 2"stoe-- len/;,rauteulls ;;;5r- -.beklee ding V ook /afzonderlijk'/- P .:;Tt Spcrmoo, Zwaanshals 85,- "-* sK/S;,,. ■MMBHlÉ Te koop r /Mool dames eri heerenlij wieJ.;;/Jx-'; b.Hzgan.- Waterlnghstraat' 4i«.'y/^Vv^ iïliSSSSSiÉiiSl Trouwlustigen.? Speciale aan bieding Engelsche huiska mers 2 fauteuils, 4 atoelen, dressoir met theemeubel; bijpassende/ tafel.' allesteza-' men 1 470, 525. f 595. „De Meubelbeurs*.*, Groote. ;VIa- scherijstraat 8—10,R'dam. Te - koop: Radio, 5-Iampa super, type "47.. in pracht kast. Kleiweg 104 b,(el 44101 Te- koop: Prima veerende divan, 30..Rietveld, Zwaanshals 69 b.. PERSONEEL GEVRAAGD Stoomw DE Vlijt.' soph/astr 105, kan meisjes 'en strijkster» plaatsen, loon volgens rijks regeling. Na 5' uur:. Sophia- kade;67' boven. Eenv Huishoudster gevr In gezin'm 4 kinderen voor tijd. Aanm Banlerstr 112a na u. Muurvlakté tehuur "voor reclame aan het/ Vasteland. Te bevr Vasteland 26-b, R'dam P Brent v Woerkom, HUWELIJK Voor een /serieuze, succes volle - huwciyksbemiddeUng. Bureau Search". Diergaar desingel. 79c, Tel;' 38707, Rot terdam, 'Kantooruren 8—9.: Juffrouw 35 Jaar eigen home zoekt ser vriend. Br" onder no. 1471 bu He: Parool. TE KOOP GEVRAAGD t Té koop gevr Hand /of /trap-: naaimachine. J. Bakker. Bi." Geer/46 R'dam (Z):1- Te koop of te.buur. gevraagd een huis mét schuur of'grond of/in ruil voor Burgerwon. a. 'd. Kerkédijk.: Brrio bur Het Parool; Gevr:costuums colberts, boeken,- Japonnen - 42-46/ A- Haanstra. Oleanderstr. 72 B., Kunstschaatsen te koop gev?: een p. ijzeren /kunstschaat sen: zonderschoenen 'm 41-42 schoenen tel. 44993 Dringendhulp gevr tn - huis- gerin v 5 kinderen l'/« tot-13 j,:moedef opgenomen ln zie kenhuis wegens ongeval. J C Franssen, Russischestr 34 B, na/B uur 's avonds Atelier Arteforte yr bekw lampekappennaalrierv,geen' perkament. Aanm InauHnde- str .222./tel 40530/" Mpvr, H. J^ FUlekes: vraagt Meisje. v« halve dagen, hoog loon;insullndestr, 222, - tel- no/ 40530, - Gevr dienstbode ,v en n, V R g v Jb kl gezin, yar.te, Stateriwèg 132 c. tel 47025 Gevr goede werkster of dienstbode van 8-3. zelfst -k werken,Spiegelaar, Usch-, str iaa. aanm 7-8/uur'. Gevr ile hoedenmod.onver- schj welke leeft, voor ;kl /'ate-1 lier."/ Brtnet.verI/% sal .no: 1473. bur.-/ Het- Parool... „Tv../" Wegens Hüwelljk van/tegen- wóordige, Net/ meisjegevr. boven.18 jaar,Woensd en: Zaterd.middag eri. Zond.) vrij. Evers, Paradijslaan 131..;' TE HUURv L)e; 20, klOHkén in Rotterdam,Uw: boek-.. nandelftar,/ ad ver tënUe-bureaux ;;/en onze. 0 ezorgehs nem en Koerl ersters voor. U aan. Jok noteereii A*tJ telefonisch. s -j' - - - Te koop gevra-igd: Ideaal duo tevens Cllroön type B ruilen voor prima zijspan combinatie. Heemraadssin gel 36/, Gevraagd: 2 Fauteuils. 4 stoelen ultschulfiafel, thee- meubel. Br P 3D7S adv bur Zaagmolenstraat 47. Gevr 10 12 ton brandhout- agd. Br m prijsopgaaf: upper. Sluisjesdijk 117 Ik koop alles wat goedkoop Is: kleeding, rommel enz.j Kroet, Gaffelstraat 80. Plano te koop gevraagd. 500 of meer contant, ll Bonten, Heistraat 22 Te>te- ringen. Kinderwagen te koop gevr. Moet in goede staat rijn. Br No 1172.. Bur Beyerlandszhe- laan 180. Stalen kinderstoel te koop gevraagd- P Noordermeer. Statensingel - 154 c. Tel 48710 LESSEN ANWB Bonds-Auio-MotorriJ- school Eversteyn. Bezitter Ned.- Grootvaardlgheidsdt- plcma. School van vertrou wen.;, Vlolierstraat 32. - telef. 73150.. thans ook Henegouwer: laan 8. bU Beukclsdljk-tun nel; telefoon no. 36656 Leert een zelfstandig beroep: of verhoogt-- Uw,./ inkomen door het/.volgen yah/.de- nwe- Curs'"-;, te Amsterdam, Den Haag, Rotterdamof; Utrecht, voor. Opleiding tot ..Chiropo- dlst(e)'' (pedicure énalge-' heele voetverzorging). //Mid dag en avondlessen. Aanvang medio April Inl en .Prosp Be stuur. Academie voor Chiro pody; Dir L H Kulpéra;/Adm Hertenlaani 31 e, DenDolder Pr* accord, piahlste b x a/.lés te geven bij 'leerl tBüIs; Mèj' T van'der,Meer; Plasoord 2D Tel 44541 •/-V./?,- WONINGRUIL/ Aangeb/heelhuistC':Utrecht Kamer ensuite. /keuken, tuin; 3- slaapk'-met.zolder.tegen.' won omg - R'dam:', C/ of /W./- Knorr, J v;-.d; Utrecht-//^ won omg-/R'dam Aangeb Nieuwbouw Noorden :vt, _achterk; /keukem wa-: rarida.^,'..£oldér^-.;:Jsté'>£étagë!r .'mool,'üitzScht;yoqri/'Kroó?ere: 'wo'nf ngg.BXi.no 556/ b 0 ek h:;E n-- gelman Zwaanshals '~30l/V%;^ Rotterdam-Hoevelaken. 2 k ens*alte keu, bljkeu. 3 slaspk tuin rondom huls^/ 26 p m tegen won R'dam -36 p m. Bf .no 1464 bur Het-^arool Wonlngrull: Woning R'dam West voor-, tusschen-. ach terkamer, tuin m Keuken rullen voor woning omg- R'dam. 3r no 1472 bur Het Parool. Aangeb gezel zonn bcnedenh 3 ka. keu. bad kelder, tum m loods. Sehleweg BUI huur voor1 grooter cenedenhuis Metst -randgem of N. Br no 1474 tour net Perooi. PERSONEEL AANGEB. Accordeonist voor uw feest avonden en partijen Desgew., met bar.d.'K-Abom, KorfT makerstraat 59, R'dam fW). Costumtère neemt vanaf he den weer werk aan zooals Japonnen, blouses en klnder- kleeding Zaagmolenatr 186B Coupeuse vraagt naathulzen of thuiswerk. Br no 1966. kiosk Eendrachtsweg Gescheiden vrouw met kind 20Ckt -een haar -passende werkkring 24 .jaar Br no l kiosk Math.laan.. B z a nette j werkster voor enkele degen p w. Liefst omg Krallngen. Br 1470 bur. Het Parno'.. Bza He banketbakker ook venson bij Magnla p'a St 'voor /café-restaurant;? 1/ Ste- Agatha R 18. Werkster b z a voot-Donderd Net echtpaar z k vraagt ge deelte van woning'met Mei te betrekken Br J c Beer- man, Bloklandstr 91B. Te huur gevr.: Kamer met stookgelegenheld. Jong echt paar. zonder;' kinderen; /Om geving1 R'-dam, W</pf Schie dam Anderson Kiosk Schie dam- Koemarkt,■"-> Gevraagd: Woning /of V twee kamers:. met-li'gebruik; van keuken teRotterdam dOorr jong echtpaar zonder' kinde- ren Brieven/ aan Agéht; Het Paroal .Markt. Brlelle no3- Gezondbe)heer- ln-bezlt v beden radio vr -zlt-slaaplc.; met pens. niet L Maasoever C Liefst: Blijdorp,; geeri. bero.eps- perisj/Bf;. 1475; bur=/P'areiol-1 Jong 'Zechtpzcekt /S."kamérs en keuken of gebr daarvan tegen IS April (ongem.). omg N of H'berg, van der KlUt, Schietbaanstr. 21, Tel.,"32583 DIVERSEN Gelieve -jyen geld of goede ren af- te'geven" aan mëvT. E D. Verhagen—Pellikasn, Ridderspoorst 30 B. R'dam Zuid, daar door mij niet» betaald kan worden. -'.W. Verhage, BeukelsdUk" .'43, Rotterdam.' .Huisnaaister -b z aDinsdags om de 14 dagan- J Glirnmer- vceh.Kral Kerklaan 32. -/ WEGGELOOPEN' WegBeloopenli.-/ruwharigen witten krulhondjï'.bVulnêri platten /'neus, naam Bobble; borstriémpje om./ T .bterug bezorgen Hulswit/ /Nocrdmo- lenstraat :6B, 1 nvB.-,l;>i Weggeloopen. Iersclierterrier (roodbru[ri,';kortharlg/ Wit vlekje op>v* borst)-,naam Patrick, t b - tbr" Hooi drift 108 b,. telefoon 30625 sTE HUUR GE.VRAAGD JPTX^t altü d h ereld!>WèIdra volgt-.'vordering.-./.WJeT helpt; PTTer aan.slaapetagë/bf-;2 ongemeubileerde kamers met- kookgelegenheidNletriZüld?: Br;I468 hur Het/aProol vloeba vanaf 'ƒ7 p kamer Witten, schilderen,"- plas- Ueken, behangen, ;vzeü v én loopera leggenVenz. Woning-// onderhoudbeidrijf H, Hooger- wèrf,-Bas Jungeriusstrsat 233, -/zendt,.briefkaart:*';' - Uwkunstgebit;'; gebroken?. WJJzorgen Voor/'een - shell e en 'goede/, reparatie./Drogis: .teriJ-',.:.V,De Hjgef'', -;Dord<- schelaan.18 a, ../-/a.-:-.-;!, Reparaties opV Ukvoorscbrift voor-jfalle weegwerktulgen, vleeschsnJjmachines/nlkkclen.' lakken,/:-slijpen/van ■/crikel- m ess en. ï/Hennlngen? zn Goudscbesingel510,V-„tel»!',75321 Laat Uw hbut;/<m8(MU8él.;/ klaarmaken; //".Zagen/;1/ .scha- .- ven enz.- Vlug.; net eniblUiJ1^* H.T-.Touwslager./ Rosespoor- ;'s tr 6,'Z uld,:/telefoon-7360a/;/;T; ^^/vVERLOREN^I^It: verloren:; n>3f:. damespoTshpr!//: Sch Jew eg? lij n5 en 8 naar; Nwe BItonenweg 387.:;,,T b."t b.9; cde Jong./rrwe Binnenweg 337.^ s -.f,;,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4