m tl''" DE SCHIEDAMMER Nederland antwoordt lop de Amerikaansche vertoögen k, Pleidooi van Marshal! voor democratische vrijheden Tilburgsch textielfabrikant krijgt drie maanden v - - ENGELAND fgsSmmm - H£J3 JCN.ADM LANOE HAVEN i«l SCHIEDAM ADMINISTRATIS TRIJCFOON «9300 REDACTIE; TELEVOO.V 6U04 ABOIS'NT.MENTSPRUS HER WEEK W CENT PER KWARTAAL t LOS9E NUMMERS f a 09 HEI PAR€D1 ,Ov waal khdmqX smetteloos fe/Vi wttdf ZEVENDE JAARGANG NO. 63 ZATERDAG 15 MAART 194? CONTROLE OP LADING BEHRMAN GERECHTVAARDIGD DAAR VOOR UITVOER VERGUNNING NOODIG IS Ryan's protest te Batavia ingediend Hel antwoord van de Neder landsche regeerine op de mon delinge en schriftelijke \ertoo- een. door de Amerikaansche re geering geuit tegen de in- en - uitvoerregelingen, die op 28 Ja nuari j.L door de Nederlamloc-h- Indische autoriteiten werden af gekondigd en het aanhouden van het Amerikaansche koop vaardijschip „Martin Behrmair, is aan den Amerikaanscnen zaakgelastigde in Den Haag overhandigd. Het beperkt zich in afwachting van vollediger gegevens over dé „Martin E»ehr- man" tot een uiteenzetting over de uitgevaardigde in- en uit- voerbe palingen. Het Nederlandsche antwoord omvat zeven punten, die, wan neer ze worden "Samengevat, aïntoonen, dat ingevolge ic In- en uitvoer-,en scheepvaartrege- iingen van 28 Januari 1947: - a. voor allen uitvoer uit het Nederiandsch-indische douane gebied, dat de jure en de facto staat onder het gezag van de Nederlandseh-Indische regee ring, een vergunning van de di rectie van economische zaken is vereischt; b., alle uitvoer van bevol kingsproducten uit het.Neder- landsch-Indische douanegebied, dat 'de jure, doch niet de facto onderhetgezag "staat van de NederL-Indische regeering, is toegestaan; c. alleen de invoer van mili taire en semi-militaire goederen is verboden, waarbij de reeds bestaande wettelijke beperkin gen van .kracht blijven. Het pro test, van James Ryan, waarvan geméld werd, dat het 13 Maart zou worden ingediend, is eerst gistermiddag: te Batavia Overhandigd. Het protest is mede onderteekend door zes of ficieren van de .Martin Behr- man", den purser en twee leden van de bemanning. Ook de Amerikaansche vice- consul heeft zich bij het protest aangesloten. Het "geheele docu ment Is gezonden aan het Ame rikaansche ministerie van' bul- tenlandsche zaken, de Neder landsche en dé Nedefl.-Indische regeering. Als nieuw gezichts punt in bovengenoemd protest wordt naar-voren gebracht, dat de ..Martin Behrman" bij bin nenkomst .te Cheribon- zeven mijl bulten de kirt dit zou dus buiten de territoriale wateren zijn) door de -/Nederlandsche marine, is/aan?ëjhouden en on derzocht. Een hooggeplaatst marineofficier heeft deze bewe ring inmiddels weerlegd. Toch UNOzitting voor Palestina? Het wordt"'thans mogelijk ge acht. dat de Palestijnsche kwes tie toch voor een speciaal bij een te roepen,* algemeene verga dering van de V.N. zal worden gebracht,aldus verluidde Vrij dagavond iii':Lake Success. De1 hooge' functionarissen der 7. N. hebben thans de kwestie oonleuw in studie. DOODSTRAF, CEEISCHT TÉGEN TISO De Tsjechoslowaaksche openbare aanklager heelt ce doodstraf me elacht tegen dr. Joseph Tlso, tij dens de Duitsche bezetting „presi dent" van' Tsjechoslowakije. die zich voor- een rechtbank te Prasg. - -moet verantwoorden voor ten laste gelégde oorlogsmisdaden. Tydëris .-hèt procés bekende Tteo. dat z*Ja regeërlng den. Duitscherk militairen «beun verleend had. RU-..ontkende echter een oorlogsverklaring aan Groot-Brittannie en de V. S. ge- teekend to hebben. V. r" PAROLOSCOOP De meeuw, die toch omrolde Dk meeuw op een poot is omgeduikeld. Het 1s Kamiel Huysmans, die zichzelf in Augus tus 1946 vergeleek met de Jan "in Gent's, die In de Antwerps che ha ven. rustig temidden van al het rumoer, op één poot blijven staan met den kop In den wind. Toen hij ruim zeven maanden geleden >ij zijn ambtsaanvaarding als premier dit merkwaardige beeld gebruikte, citeerden wij bet gaarne ,(8-8-'46> \vy niet alleen; de geheele Bel gische pers deed het. telkens, zoo wel vóór als n& de groote feesten bij den 7Ssten verjaardag van. .d'i Kamiel",litterator, burgemeester van Antwerpen en leider van het kabinet, en- vooral onlangs, weder- om, toen .-'j een.bezoek bracht aan' ons land. om er z'n beroemde, reeds Jaren geleden neergeschreven en ook voor de radio uitgesproken, rede te houden over Tyl Ulenspie- gel en den Vos Revnaerde. Het was de Gazet van Antwerpen, die.2iéh erg opwond over Kanlel's succes in Nederland met die.brillaate 'it- teralr-politieke rede. „Geen nocd". schreef het blad, dat altijd tegen hem had gefulmineerd, „hoe meer succes des te beter, want dan stijgt het hem naar z'n hoofd, en-een maal duizelig geworden, valt de meeuw op één poot wel >m!" Niet door zijn-successen, ls Huys mans gevallen, doch op ander, ter rein, rui. door een breuk In zijn kabinet: de liberalen wilden de kolenprUzen yp^oogen. iets waar van de comn. .sten ntet wilden -. weten.-Verzoening bleek ditmaal onmogelijk-—en op die verzoe- ringapoging. moest even worden ge wacht. gezien de vele malen, dat het 'Huysmans gelukte .wel zijn veelsoortig kabinet bijeen te .hou den maa'. Woensdagochtend ok Huysmam dan toch naar 'den prins-regent. Karei, om het ont slag van de.regeering aan.te bie den. - De clerlcale pers jubelde, want. nu kwamen er. weer groote kansen voor de C.V.P. (christelijke volks partij) om, alsgrootste groep, te worden opgenomen in een kabinet op nattonalen grondslag, en zoo'n keblnet is. democratisch gezien, noodlg do», den nood der tijden én door de constellatie van het Bel gische parlement. De traditioneel geworden boos heid en argwaan tegen ren scc'a- ltsb a1 l'lder (Spaak of een *nder)- zal dlenén te wijken. Totdusverre heeft, na den .oorlog, die argwaan tegen een soclalistlschen leider be- teèkend: gramschap over .de voort - during van de ballingschap' van den koning. Het was Juist met net cog op het zoo spoedig mogelijk weer aan de orde stellen van Je koningskwestie, -dat de Leopoldts- ten ter rechterzijde als het ware baden om een kabinetscrisis. i.c. om een vaJ van Kamiel Huysmans, ...den litteralren Tyl Ulenspfegel.en tevens als politicus, voor de rech- - zijde een Vos Reynaerde, lie - zichzelf, bij .wijze van een onschul- dlge grap, had vergeleken met een soezende meeuw op één poot. - Treedt da C.V.P.' toe, dan 2al óf 'zlftelve de koningskwestie laten rusten., het. aan de conservatieve pers overlatend ze telkens op te ra- kelen, óf .het nationale kabinet haar 'niet' langer sch aan de orde stelten. Zaak-Buchenwald in April voor Bekende figuren als getuigen? OP 11 April zal te Dachau het 'procps beginnen legen 31 moor denaars van het grnwelkamp te Buchenwaltl en de moeeHjk bestaat, dat een aantal internationale be- roemdhedrn. dfe de ver?chrü<k(n<en van bet kamp hebben overleefd, zal worden opgeroepen om getuigenb af te leggen. Bij de beklaagden bevindt zich één vrouw: ïlsie Koch, die er van beschuldigd word dat zy hei ver vaardigen van iampekappen. band schoenen en andere artikelen uit de huid van geallieerde solüa'en heeft ingevoerd. Ambtenaren van de pro- secutle deelden mede, da- rij rede-; hen hebben om aan te nemen, dat sommigen van deze ongelukkiger) levend - rijn gevild.- ofschoou de meesten gelukkig dood waren. 'Frau Koch, een roodharige plom pe 45-J&rige vrouw,, is de echige- noote van een voormalig coiuaaa- dan' van het kamp en volgens de aanklacht zou rij In het beheer rijn plaatsvervangster zyn geweest. .Een. af.dere. beklaagde la^Pfled- Hch'Wilhelm, rbeke^-i. als „do naai- denman". HfJ wekdt er van beschul digd. duizenden onder voorwendsel, hun medische hulp >te bieden, door Injecties ia den dood te hebben ge jaagd. Fransche Assemblee weer rumoerig Er zat een „moordenaar in de zaal In de Fransche Nationale Ver gaderlng zyn wederom rumoerige tooneelen ontstaan tijde os de voort zetting van het debat aver Indo china,. De voormalige premier Paul Reynaud, citeerend uit een officieel .rapport, verklaarde; dat de vtetna- meesche leider Eac Mal verant woordelijk was voor den moord op. ÏTanscben in indo-China.' Recht- sche afgevaardigden schreeuwden, ..HU- is daar op de tribune. Sluit de deuren en arresteer hem." Cam- muxiistische af ge vaardigden riepen daarop, zich naar de tribune wen dend: „Blüf waar u bent." De Vlet- namsesche leider stond op, glim lachte, boog en ging weer zitten. Er heerschte een ice minuten verwar ring, totdatde voorzitter,.Harriot, de vergadering onderbrak. Waar nemers in de wandelgangen, voor- spe den een mrgeUlken. val van reseerhig Indi-.n dergelijke Inci denten zich h-Uvet voordoen Toen het debat werd voortgezet en Reynaud opstond om zijn rede te vervolgen, verlieten de. commu nisten de zaal. maar keerden terug nadat Reynaud zUn rede beéirtdlzd had Het debat zou vanochtend worden voortgezet^ Rijwielen naar Brazilië Dr. J. Gebral, groót-indu?triee) uit Rio cle Janeiro, de hoofdstad van Brazilië brengt op het ooeen- blik bey/x»k aan ons 'land. D:* bezoek heeft ten doe! goederen als 'andbouwmachlnes. rails, spoor- wegmaterlaa!, walsen, generatoren d!ese'motD>en. transformatoren tur bines. asphalt- en betonmo'ens te koopen. Nederland zal op den duur zeer veel van deze artikelen kun nen, leveren. Binnenkort zullen 2* Ned^rlsndsche Petsen naar Brazt'.:» worden gezonden en verwacht wordt dat dit aoo popu'.a're Ned*?- ■andsche vervoermiddel veel. ongeng in Zufd-Amerika za-' realen Het ra' voor de riiweifabrikanten echter v-coralrnoe niet mogeiyk zijn san de vraag te voklooen. Tot de overigen behooren Her mann Pister, kampcommandant in */«- 1942. en Max Schobert. bekend als ®-erj- wordt, een Franseh vlieafuig me» 23 inzittenden zoek Een lUnvUeTtulc van de Fran sche luchtvaartmaatschappij ,.A1r France", werd Vrijdac,m1d- dag met 23 passaelors aar boord als vermist opgegeven. Het vliettuts dat op den ge- regelden dienst Nice-Lyon vloog, had te Montélfmar. op 130 km afstand van Lyon. voor het laatst brandstof ingenomen en wordt sindsdien vermist. Fran sche Alpentroepen zijn ingezet bij het zoeken naar het vlieg tuig; .tfatigiatferavond. reeds 5 uur të'iafifwró.' De reddingsploegen werden Vrijdagavond Iaat naar de Toumicl-pas in de Alpen gediri geerd. ongeveer 25 k.m. ten noorden van Mcntélimar. waar Ir. den Sld'lsschnmvbii'g le Ulretht led in tegenuourdtuheid .van 2. K.H. Prins Be'tnhard de uitreiking pluuts van Ainenkuansche onder s< heidtr.gen aan liO pilotenhelpers. Dt militaire attaché der Ver, i'.'o ,'Cri. kot. Frank Johnson.'decoteert den t>ekt-.den Utreihtsihen specta list. ar. Kruimel. Sillevis 25 jaar bij de K.L.M. Op 22 Maart za.' de K L M-pUoot Leender Sillevis vijf en twuitig jaar in dienst zijn van de KLM. De heer Sillevis werd 17 Augustus 1895 te Vrijenban (bij Delft) ge boren In 19H kwam hij bij de ge-; ple. In 1918 behaalde bij het inter nationaal vliegbrevet en in Maart 1922, zyn verkeersvliegers-brevet Op '22 Maart 1922 trad Sillevisin dienst h') da KLM Lang vóór den'oorlog was hij reeds een der lucht-mUlionnairs der Nederlandsche burgerluchtvaart OP 21 Februari J.L begon hl) aan zijn vijftigste vlucht op de Indi'é- route. Momenteel Is hij op .weg naar Nederland. Op Januari 1938 had SUlevts al 12.615 vlieguren ,p zÜn naam staan. Molotov;verzoekt wijziging der agenda NADAT Malotal gisteren np de Moskousche conferentie om „tech nische rededen" onverwachts verzocht had de agenda te wijzigen eerst de onderwerpen verplaatste personen en territoriale rrorguul' salies eD dan pas de economische principes cn hersfelb«,talingen gaven Marpiall, Kevin en Kidault cijfers over de krijgsgevangenen In hun zones, hetgeen Molotof hel<M)f«le later op_ilen dag te zullen doen Ook Bogomolof. üe Sovjct- Russ«sche ambassadeur in Frankrijk. Is nu naar Moskou vertrokken In gezelschap van Zaroebln. zijn collega te Lon den. verliet hij gisteren Parijs. Dr. Plesman in Washington Dr Piesmac, directeur der K.L.M. heeft to Washington besprekingen gevoerd met functionarissen van het Amerikaansche Departement van Buiten!andsche Zaken, in bij zijn van den voorzitter van de Ci vil-Aeronautics Board. James Lan: dis. inzake luchtvaartaangelegen- heden betreffende Amerika en Ne derland. Volgens de zegslieden moeten de besprekingen worden beschouwd als onderhandelingen. Amerika wil uniforme regeling Tevens bracht' Marshall drie ge schreven vetklarlngen ter afel: over demorratiseer:ns, krijgsgevangen-n en te vernietiging van oorlovsfa- br:eken ie de Amer:kaacsche zone Hij zeide. dat he: te Potsdam' ge nomen besluit. cm, Dui'^chlaiiüs politieke leven weer op democrati- schen grondslagop te bouwen nauwkeuriger moet worden im- schreven.-'^enéicde uniforme tnaa - regelen Sn alle. zones van Du:tso.b- nd ic tc voeren. Garantie voor burgerrechten „Naar de meen fag van de Ameri- tanscbe delegale !s er geen u.t- forme garantie voor burgerrechten in alle deelen vkn Duitschland'al dus MarshalLV „Dit geldt ook voor Goodwill Tour door Europa Per auto in xeven dagen langs zeven hoofdsteden „de dronken ploert" van Buchen- wald. Volgens Inlichtingen uit den kring der prosecu: ie sloeg 14) de kampbewoners, „terwUl hij van den morgen tot den avond Jenever dronk".- Welbekende overlevenden, die wel licht zullen worden aangezocht om getuigenis af :e leggen, zijn: Léou Blum, voormalig Franseh premier; mevrouw Coillot. zuster van gene raal De Gaulle;Christophoner Bur-; ney. "een Engelsch tooneelschriJver Yeo Thomas, yoorinaIlg: bevelheb ber van' een afdeehng vlieg ulgem van de Royal AirForceJean ROtis- set. redacteur en uitgever ui- Lyon: Charles Richet. professor aan de Académie de Méceclhe te Parijs, en Alfred Balschowiky, lid van het las;Ituut Pasteur te Parijs. ONTHULLING OVER DEN MOORD OP TROTSKY Louis F. Budenz. de vroegere hoofdredacteur van het Ameri kaansche. communistische, blad J)aily Worker", die: de, commu nist! scheparty- verlieten katho liek rwerd,verklaart ih zijn bio- graphie „This Is my story", dat het oorspronkelijke complot voor den moord, op Leon Trotsky, den verbannen Sovjetleider, door' een Sovjetrussischen ge heimen agent' in de comriunu- nistische partijte New York is gesmeed. hevige ontploffing heeft - ge- hoord._ 'Het vermiste vliegtuig is een Dakota. Ongeluk op IJsland Een vllegboot. van de Ijsland- sche .iuchtvaajrtmaatschapplj is giisteren kort na den start in de buurt ;van Budardalur -aan .de Nóórdwestkust van IJsland in zee gestort. Vier van de acht in zittenden - werden gedood. De vier overlevenden - werden door een vaartuig gered. De oorzaak van het ongeluk staat nog niet vast. Ook. elders Een C-64 van het Amerikaan sche leger wordt •vermist- tus- schen,Goose Bay en Cape Har rison.- Een. vliegtuig, 'vermoedelijk een Chineesch militair toestel, is tijdens mist bij Sjanghai neer gestort. Tot dusver zijn drie dood en geborgen. ■v'—- De 30 rijtuigen, die: de Ned-r- .landache - Spoorwegen migcveer rier en een halve maand van de "neen- scue Staatsspoorwegen .-fa"- bruik leen hadden, gaan-terug naar De ne markt waar zy weer noodlg ör» Onze spoorwegen krijgen nu JO twee-asslge' rtltuigen var. Zweden, ih bruikleen. Coupons stof xwart verhandeld - De zaak van de Tilburgsche textielfabrikanten, die wegens knoeierij voor den Bredaschen bijzonderen politierechter te recht moest staan, werd Vrij dagmorgen behandeld. Hij hac. 300 coupons stof afgeleverd zon der de daarvoor benoodlgde punten te incasseeren en dit tegen een hoogeren dan - den vastgestelden prijs. In totaal kwam het bedrag, dat hij er voor had ontvangen neer op on geveer 10.000 gulden. 'Dat was ruim'5000 gulden meer,'dan hij er voor had mogen rekenen.' Het merkwaardige van -de zaak was, dat de fabrikant'J. Blomjous de coupons textiel aan zijn chauffeur L. Eerhard had verkocht tegen ongeveer"35 tot 45 gulden per coupon (een cou pon is'ongeveer 3 m.) en deze chauffeur verhandelde de. stof fen weer zwart, waardoor 'hij 'aan het handeltje ruim .2000 gulden verdiende. De fabrikant beweerde op de zitting dat 'hij er toe over ge gaan was op aandrang van zijn chauffeur, die geldgebrek had. De officier was van.meening. dat de Tilburgsche textielfabri kant een t'zware lea moest heb- uuie, ben. Hetgeen, in. Tilburg ge- tn Twente ztin evenwel niet minder slecht,-aldus de officier. „Er mogen dan menschen zijn. die zeggen, dat er'maar eens bewezen moet worden dat er in Tilburg zooveel verkeerds ge beurt. Dezen kan ik.antwoorden, dat "dit bewezen .al worden. Het is ergerlijk, dat zij die denken onaantastbaar te zijn. door hun kapitaal, de wet meenen te mo gen overtreden.". Hij gaf overi gens toe, dat B. niet te beschou wen is als een exponent van de typische Tilburgsche textielfa brikanten-kliek, die zich op de borst slaat en verkondigt: „Zoo iet- doen wij niet". Spr. waar schuwde de textielfabrikanten dat hij geen geldboeten meer zal vragen, doch dat hij tot fnke vrijheidsstraffen zal overgaan.r, In het onderhavige geval eischte bij een gevangenisstraf van 4 maanden, met aftrek van het voorarrest van 2 maanden. De verdediger mr. Van Wij- men, wees erop, dat op een om zet vah rulm 2 millioen door B slechts een overwinst is ge maakt van ca. 5000 gulden.De bijz. politierechter- uitspraak doende, veroordeelde-den fabri kant tot 3 maanden gevangenis straf met aftrek en tot een boete van /:5.625. Tegen den chauffeur/werd-,3 maanden ge- t. De;- uitspraak luidde '2 :en-- .1 Britfldhé'^autofabriek;de Austin Motor Cy. te Birminghan, heeft een-'z.g. Goodwill Tour geor ganiseerd. die met drie Aus tin- wagens type Sixteen zal, worden verreden. De auto's zijn Donder dagmorgen onder groote belangstel ling vttn de zijde van het publiek uitOslo gestart voor het afleggen van het- eerste 368 km. lange tra ject naaJ" Orebro (.Zweden), dat hoofdzakelijk langs gladde, door sneeuw versperde, bergachtige we gen leidt. De sportieve prestatie van deze tour moet bij dé huidige abnormale, weers-. .en. wegenorostandigheden hoog' worden -aangeslagen. .Vooral de Noordelijke - route en ."de" tocht door.Dultschland zullen de hoogste eischeh aan beetüurdets en wagen stellen.: De. tocht gaat .van Oslo via Stockholm/ Kopenhagen. Amster dam, Brussel, Parijs en Bern naar Genève. waar men zeven dagen na den start, hoopt te arrivceren op d« Internationale automobieltentoon- stelling. De afstand .bedraagt 3350 km, die als blijk van betrouwbaar heid van de Austin op een nauw- keiuig tijdschema zal worden ver reden. .Naar de N.V. Handelsmaatschap pij R. S. Stokvis Zonen, impor- trice van de Austin,-ons mededeelt, zullen de auto's Maandag in Am sterdam aankomen, alwaar burge meester d'Ailly een- kleine Neder landsche vlag op de wagens zal be vestigen. Dit kleine ceremonieel zai ook in de andere Europeesche hoofdsteden door de burgemeesters worden herhaal A de rechten van politieke parken en w.kvereenlgingen. Er Is ook geen uniforme .garantie voor de vrijheid van pérs en radio In alle deelen van Duitschland- De Amerikaansche de legatie is van meenins. dat er geen reden meer voor is om de vrijheden der Duitschers. binnen het .land, te beperken en da-de tijd ls gekomen om een einde te maken aan alle beperkingen, die thans in dit op- 2icM van kracht zijn." - Marshall vervoleüe: „Wij zullen Du!'land nooit kunnen democra- 'iseeren: als wij slechts vasthouden aan de nevat'eve handeling om de nazi's hun posities en invloed te ontnemen Wii moe'en liever actieve maatreerien nemen om de door nsy genoemde ga ran les te scheppen. „Geen agressie: Mo'.otof antwoordde, dat de schrifelljke verklaring van Marsha.i over deicocra t'seering een aan'al bruikbare TOor3reUen beva ,- waar mee allen, bet eens rijn Naar aan- by'dinu.-van Marsha-lh woonler. over} persvrijheid zeide Mofotof, dat de Sovjerussfeche tn'erpreta'ie van vrljbed van pers en vrijheid van spreken .met insluit: vrijheid, voor de Duitschers om agressie, lë. pro- paereèren iri Dnitschland. Verder verzekerde Molotof, da: de gisteren door Bevin afgelegde ver klaring over vijf nazi's, die rim de S.ovjetrussischë zóne hooge ambten bekleeden, op juisrieid zat worden ennauwkeurig zal- worden „Prof." Mengelberg Een Ütrechtsch hoogleeraar, d en wij deswege dankbaacvLzyn wijst ons op een fout in onze beschou wing over het ..raaile professoraat' van Mengelberg aan d« Utrecht- sche universiteit. Die fout is. cat wy te goeder trcuw de voorstelling wekten, dat Utrecht Mengelberg tot .hoogleeraar" bombardeerde. Neen. dat deed Den Haag, meer ln het bi]zonder de toenmalige minis ter- vari onderwijs, mr. H. P. Mer chant. De "Utrechtsche senaat was eenstemmig tegen de benoeming, maar ce minister zette door en ic wetenschappelijke' kringen - in Utrecht bewaart mén dan ook de herinnering aan eenABO op een genoeglijken avond uitgebroed, waarin de regels: „M Mar£hant, die vooveel van zijn krachten moet vergen, om zyn vriend Mengelberg in zijn toga- te bergen.", voorkwamen. WH nemen gaarne acte van Utrechts verstandige houding ter- Geen buigings-n in officieeie stukken In de nieuwe spelling, die op 1 Mei in Nederland en in België zal worden ingevoerd, is. zooals bekend, de buigings-n facultatief gesteld. - Het ligt echter, naar wij verne men, inv.de bedoeling van de re geering,. om ln de officieeie stuk ken# du? ook in de memories acn het parlement-b.v., de ,ji" niet .te, gébruiken. y~'-- De sigaren -worden duurder Door de stijging der tabaksprözen op de wereldmarkt is het noodzake lijk geworden, de sigarenprijzen te vprhoogen. Tot na toe was de gemiddelde kleinhandelsprijs 12.7 et. zonder opcenten, doch Ln 'de toekomst zal de donrsneeprijs van de sigaren UA d bedragen. Damesconfectie goedkooper Voor, jt confectlormeeren van ja ponnen,' blouses, rokken en over- goolers rijn op. 28 Februari nieuwe prijzen vastgesteld. Het was n.L ge bleken. dat met deoorspronkelijk vastgesteldeprijzen een meer dan normale wms> kon worden gemaakh Ook de; kwaliteit liet in sommige gevallen.te wenschen. over, doch op deze fabrikanten is' druk uit geoefend om de kwaliteit van hun product binnen drie maanden te verbeteren. v'"-/. ri- Alleen studenten in dienst? Het lid der Tweede Kamerde heer Schoonenberg heeft aan den minister- van Oorlog gevraagd of hét Juist ls, - dat van de lichtingen 1941, .1942, 1943 en T944 alleen z(j als - gewoon dienstpUciitlgen zullen worden -opgeroepen, die studeeren voor-arts. tandarts en ingénieur of deze studie beëindigd hebben. In dien dit het geval is is dan. over wogen aldus de vragensteller dat hiermede nu, maar ook voor de toekomst diegenen uit. het. burger lijk leven worden gehaald, waaraan een groote behoefte is. terwijl rij in den oorlog" reeds het meest gedu- jiéurd zyn .door sluiting der utü /er- sitetten. Gevraagd wordt of de mi nister bereid is maatregelen te treffen, opdat zij naast hun- dienstvervulling gelegenheidkrij gen hun studie voort te zetten. Prïj* van aardappelen v. onveranderd :«u dé verkoopprijs voor consnmp- tie-aardappelen bij levering aan den kleinhandel is vastgesteld op f 9.—- per L00 kg. voor zandaard- appelen en op f 10— per 100 kg. voor kleiaardappelen, wordt er aan herinnerd, dat de consumentenprijs onveranderd blijft. Deze bedraagt dus per kg. H cent voor zand- en 12 cent Vocn- kleiaardappelen. Geen geifen slachten Daar er. ;te-, veel gelten geslach* werden,; heefthet bedrijfschap voor vee en vleesch het Slachtverbod voor gel'en' weer Ingevoerd. Verboden ls ook het vervoer van. gel te- en bok-» 1 Operaties per televisie uitgezonden De chirurgen 'van het John Flop kinsxiekenbuls in Baltimore hebben een reeks van vieroperaties uitge voerd. die „xc'elevbeerd" ziin aan de collega's, die zich in andere ge deelten van "het. ziekwnhots .bevon den., Het was een proef om vast te stellen of de televisie bruikbaar ls bil het onderwijstn dc chirurgie. De directeur van het ziekenhuis •deelde meöe.; dat de proeven heb ben uitgewezen, dar de „televisie bul engewoon geschikt, Is - voor dit soortonderricht Driehonderd leden van de John Hopkins Medical and Siwglcal As sociation volgden ln andere kamers elke bewening der chirurgen op tien televisie-schermen en zij verklaar den, dit twart-witt e beeld scherp en .duidelijk was. "f rr - '-Per.radio werden .bovendien de: r'dië chimreeii ma Handhaving toewijzing gedistilleerd Eenlgen tijd geleden bestond de mogelijkheid,: dat de toewijzing van melasse;-welke grondstof voor de distilleerbedrljven onmisbaar is, niet op het huidige peil gehand haafd zou kunnen blijven. In ver band daarmede deed bet gerucht- de ronde, dat de toewijzing aan de handelaren ln gedistilleerd met 40 verminderd - zou worden. Thans vernemen wij van de züde van de vakorganisatie to gedistil leerde dranken, dat de huidige pro ductie van melasse achteraf te mee gevallen en derhalve het huidige peil gehandhaafd zal kunnen, blij ven. Omtrent de mogelijkheid van het bereiken van een „verzadi gingspunt" kon -men om - nóg geen mededeelingen' doen. Vennootschapsbelasting - De persdienst van het ministerie: van Financiën 'deelt mede.dat reeds ln de memorie van antwoord op de belastingherziening 1946 18 medegedeeld dat'voor de vennoot schapsbelasting een percentage van 331/3 werd voorgesteld. Dit. per centage Is thans gehandhaafd ge bleven voor belastbare bedragen boven r 45-000- Ten aanzien van be lastbare bedragen beneden - f 45.000 is een gunstiger regeling ge troffen. Voor bedragen van f37 500 en lager ls het' voorgestelde belas ting-percentage thans 30 Voor bedragen boven f 37.500 tot aan f 45 000 30 Va plus 1/5 van-het be- d'ftg '-oven f 37.500. Verliezen Nederlandsche strijdkrachten De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de navolgende verliezen rijn gerapporteerd: ge sneuveld of overleden tengevolge van oor'cgshandelLügenkonfn- kiyke marine: matr. 2e kl. o vw.ro. huis. legerno 4519022. afkomstig uit Maasdijk/ gesneuveld op 28-2- 1947 te.. Bagar. .Kontokiyke land macht, - KoninklijkNederlandsch Op Goeden Vrijdag vrij De regeering heeft beslo ten, dat op Goeden Vrijdag ft.s. alle rijksihstanties den geheelen dag gesloten zulten zijn. •En wij ONS volk ztt zelf zoo diep ln zorgen, dat het een slech te gewoonte op die van een buurman nauwelijks acht slaat. Maar het zou getuigen van-on vergefelijke ondankbaarheid, zoo Nederland in deze dagen naliet zich rekenschap te geven van den nood, waarin een va«n zijn .beste buren. Engeland, ls geraakt. - Engeland heeft inde „battle of Britain" in 1940 niet aUeen. voor zichzelf, maar voor geheel West-Europa, ook voor ons va derland, braaf standgehouden. Engeland -heeft met "nimmer te vergeten gastvrijheid onze: Koningin en haar Kabinet vijf jaar lang geherbergd en het heeft op onnavolgbaar coulante wijze onze menschen daarginds in duizenderlei zaken geholpen. Engeland heeft zich in de oor logsjaren "alles ontzegd om in een formidabele krachtsinspan- ning de invasie en daarmee den val van Hitler's rijk voor te-be reiden. Engeland heeft een overwe gend aandeel gehad ln de. be-, vrijding van het Zuidelijk deel! van ons vaderland en ln het, tot capitulatie brengenvan d« Noord-Westelijke Duitsche leger groepen. - >-■ Engeland heeft in dien laat st ':'i oorlogstijd *e verschrikking van d& vliegende bommen en de V2 doorstaan met een koelbloe digheid, die elk volk ten. voor beeld kan worden gesteld.- .:r Engeland heeft, om den eer sten nood na den Nederland- schen hongerwinter te lenigen, groote eigen voorraden ter be schikking van onze Regeering. gesteld; Engeland heeft, vijf jaar lang, Radio-Oranje de onbetaalbare gastvrijheid van de B-B.C. ver leend. Nu is dat Engeland in nood.. Wij hebben geen behoefte, naar schuldigen te zoeken. Dat blijve politici voorbehouden. Maar wij hebben diepe behoefte om woorden te spreken van warme sympalie eu van stelliae hoop. Van warme sympathie voor een volk dat zijn zware deel in de lasten van de nooriog zóó eensgezind en moedie droeg als het Engelsche en dat, helaas,, van zijn enorme Inspanning nu no« zoo drukkende nadeelen ondervindt Van stellige hoop ep verbete ring en uitkomst omdat wij er diep van overtuigd zijm dat een volk, dat zóó een oorlog wist te w men, ook den vrede, ook,déze „battle of Britain", winnen zaL. Verarmd en. geplunderd., ais Nederland is kan het -Engeland niet méér bieden' dan de vepze^ kering vanr zijnmedeleven- ifjn' bewondering en zijn vertrou wen. Dé&rin wil het niet te kort schieten, want- dat ware- .een gruwelijke miskenning van, de eerescbuld der dankbaarheid, waartoe de oorlogshouding-van het Britsche Rijk ons volk in de allerhoogste mateheeft ver- plicht. - v „Wilda" nog niet in Brest - - De kapiteins van de ..Henk" en de .Baltic" hebben rich met'hun* sd:epen" bij het convool voor Tndië bestem de kustvaar- u:gen ge voes d dat, zooals men weet, de haven van Brest was binnengeluopen om zich weer te verzamelen. Het eenige. schip, dat rich nóg; niet heeft 'gemeld. Is de Wllda". maar er ls geen enkele reden to* ongerus held. Opkomst dienstplichtigan Dlens püchtigen. bestemd voor tee 5e regiment Infanterie te Schalk haar, die op 3 Maart J.L hadden moeten opkomen en wier opkomst «werd tl Kees eld. moeten nu op Dins dag 18 Maart opkomen. ZtJ moeien i Dinsdag per eerste reisgelegenheid, na 7 uur naar Deventer vertrekken. De beide Ploegen, die elkander m de troditioneeie bootrace tusschen Oxford en Cambridge, die op eg ,1 taart cal plaats vinden, zuilen be kampen tijn ijverig in tfaintng. De Cambridge-mannen in actie te' Put ney. J BINNEN DRIE JAAR DEFINITIEVE OUDERDOMSVOORZIENING Mét premiebetaling van werkgever en jarbeider. Van verschillende zijden ls in het voorloopig verslag op het wetsontwerp „noódregeling ouderdomsvoorziening" bezwaar gemaakt, tegen het ontbreken van de verzekeringsgedachte in. het ontwerp. De voorgestelde regeling droeg naar de meenir dezer Kamerleden te zeer het karakter van staatsarmenzorg. tn de Memorie van Antwoord zegt de regecring, dat' zij in- verband met-de nood onder vele ouden van dagen gemeend heeft niet te moetén wachten tot-een derinttleve régeling haar beslag gekregen zou'hebben, doch reeds thans het ontwerp meende te moeten Indienen. Haar streven is het binnen drie jaren met de definitieve regeling gereed; te -.. komen. Tegen het bezwaar, dat de voorgestelde mtkeeringsbedra- gen te hoog zouden ztfn. wordt aangevoerd, dat bij verlaging het beoogde doel, n.L opheffing ven den nood der ouden-van dagen, niet zou worden bereikt: Naar'aanleiding van de opmer- -.v'fï'tj king, dat bij een stelsel van premiebetaling de voorgestelde ultkeerlngen niet kunnen wor- :C>^ den bereikt, moet zoo zegt dfr;_%:;t Memorie.— In het oog gehojden;. worden/ dat de toekomstige re-é geling bijdragen zal vragen èh,-^ van den werkgever èn vamden;-1 arbeiden èn gedurende een..; overgangstijd van deover-/; heid. .y Medegedeeld wordt, düt 'd&Z uitbreiding van de,1!verpHchté?'- socialeverzekeringvanif.kJeln^ zelfstandigen en overige "ihlèb® loontrekken'den een: deir.hbof .ten: vörmt;Van 'de^ komlnbê«i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1