amm jl. VXZieh //te WSi DE SCHIEDAMMER AUTOS LO OP E RII Duitschlands structuur reeds even ter sprake gebracht i^iüsp® EN ZOO KWAM DE GEUS IN DEN BR1E-HIE-HIEL! Speurtocht in de oude veste Guriositeiten genoeg, maat niets van de Geuzen Watersnood in Achterhoek en Noord-Oost Brabant HE Bunker in de lucht gevlogen n SSSI RED EN ADM, LANGE HA VENHUI SCHIEDAM ADIÜNISTHATTÊ: TEIJCEOON 63309 -;'Xf REDACTIE: TELEFOON KW ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK Si CENT PER KWARTAAL LOSSE NUMMERS f 0.M v HET PAROL 5KZZ4DS.>gj4B907»B6uM gggjgpi 0PslpEPU(lI5:TERBHEE5CHEWED2S8RDBM ^g*aa5sEB ZEVENDE; JAARGANG NO. 64 MOSKOUSCHE CONFERENTIE: .Wisjinsky beschuldigt „West" var •praematüre grenswijzigingen ALBANIË, het vraagstuk der verplaatste personen en dat van de territoriale reorganisatie van Duitschland waren de on derwerpen, die de ministers van buitenlandsche zaken Zater dag bespraken.'Het eerste symptoom dat wees op een principieel verschil In de opvattingen over Duitschlands toekomstige struc tuur, kwam zooals te verwachten was, bij het laatste onderwerp te voorschijn, toen Wis j in sky. de Westelijke geallieerden er var beschuldigde grenswijzigingen-(bedoeld werd de furie Ier zones) té hebben aangebracht zonder voorafgaande toestemming van den bestuursraad jte Berlijn. MAANDAG 17 MAART. 1947 Verschil van meening over Albanië Het vraagstuk Albanië om vatte de vraag,:of dit land ver tegenwoordigd zou moeten zijn ln. een Raad voor informatie en. advies voor de procedure van het opstellen van een- vredes verdrag met Duitschland,-een raad, waarvan de oprichting .was voorgesteld door, de plaats vervangende ministers tegen woordig gewoonlijk „Kleine Vier" genoemd wiervoorzit- ter Wisjinsky nu verslag kwam uitbrengen aande„Groöte Vier".- Deze besloten echter de gerezen kwestie in studie te ne men;', er was namelijk verschil van meening over hetzitting hebben van Albanië in dezen raad: Britten en Amerikanen waren voor, Russen en Fran- schen tegen deelneming van dit land. -te:.. De verplaatste person cd Nadat Bidault over het vraag stuk van de verplaatste perso nen opgemerkt had, dat bij een overbevolking van Duitschland het oorlogsgevaar vergroot: zou worden, stelde Bevln voor, een speciale commissie in te stellen voor bestudèering van de kwes tie der berverdeeling over de verschllende" zones van'repatri- eerende Dultschers. Bevln gaf cijfers over de verplaatste per sonen ln de Britsche zone en een dergelijke verklaring van Molotovover de Sovjet-zone werd' door Wisjinsky voorgele zen Wisjinsky stelde tenslotte voor. de volgende instructies té zenden aan den bestuursraad te Berlijn: Den- vertegenwoordigers: van geallieerde landen, die kampen van V P's wilden bezoeken, vrij en toegangte verzekeren, in zage van lijsten en volledige faciliteiten om met de bewoners van Ijet jt amp te praten.1 i-TAZlê-própaganda j en agitatie, vijandig aair de geallieerden,, uit te te bannen alsmede alle maat regelen, welke den terugkeer van V P's zouden kunnen hin- deren. Onmiddellijk alle organisaties PAROLOSCOOP - - .-Politiek-met atoom? aandrijving. ALLE hooge lichamen van Congres en Senaat te Washington ver gaderen achter, gesloten deuren over Truman's spoedvoorstel om Griekenland en Turkije met zeer veel geld, en op militaire wijze, belde het voortbestaan te. verzeke ren, daar Engeland bekend heeft zulks niet meer te kunnen- Er staat een en ander op het spel en -daarom vergaderen ook de hoogste Lands verdedigingsau torfteiten achter dichte deuren. Zooiets tegelijkertijd met de conferentie van De Groote Vier te Moskou kan men storend noemen voor.den goeden gang van zaken aldaar, of tenminste sterk beïnvloedend. Het Kreml toont een groote zelfbeheersching, al is de Amerikaansche wereldpoli tlek recht- etreeks tegen bet streven ivan 'het Kreml gericht. Henry Wallace, de in het najaar ontslagen minister van landbouw,; die plotseling losbarstte met-feHe crltlek op Bymes, 'had gisteren reeds zijn oofdeel' klaar en zeide: „Door Amerika's gedoe op het ©ogenblik wordt', de - werelddichter bij een oorlog gebracht. Ik zeg: 'te' géén leening aan het ondemocrati sche Turkyel, geen Jeening aan Griekenland vóór het betrouwbaar isi, geen zenuwenoarlog tegen Rus- land!, geen forceering van. den toe stand; zoodat het. communisme zich over geheel - Europa en Azië verbreidt!". te, - :v- .Peker. de Turksche premier, is zielsdankbaar. voor Truman's, hulp- - voorstel; ,,wö zUn er slecht aan toe", zeltie hij in dit verband, „wU- moeteneen groot leger op de been houden; wij houden het haast niet v,"./'/-V\ .'te::tete te'-i v- Uit Griekenland "komen net een dere klanken, maar ook critische .woorden van de verzetsorganisaties aan de Macedonische grens: „Arae rla's hu.p zal onze tegenstanders .niet baten", zeggen zij,. „Truman en Amerika gaan het instituut van de Vereehigóe .Naties opblazen! Vooruit maar." - - Uit de Fngelsche reacties spreekt verademing, maar spreekt ook schaamte, dat het zoover met John Buil is gekomen, dat hij zich.van Uncle Sam afhankelijk moet maken. Als Truman's plan doorgaat, wordt er inderdaad eeif nieuwe si- tuatle geschapen, waarop wij, voor al in de afgeloopen dagen, te cezer plaatse telkens de aandacht vestig den. Natuurlijk zal Moskou zich niet onbetuigd laten, doch zoolang de Duitsche vredesconferentie duurt roet T boordevol progxainrda. eer,- dar in nauw merkbare tegenzetten dan ln veel fel offlcieelen cotfjnen- taar: zelfs- de bladen zullen vrij kalm blijven, tot er een „waar schuwingsschot van het Kreml". komt.' De vraag blijft.or Amerika z'n atoomvoorsprong niet op .een ele ganter wyze had kunnen omzetten in een stormenderhand veroveren van het monopolie van de wereld macht met Amerikaansc-he mldde- Jen. Elegant of niet elegant, het feit hhJft betzelfde, en men kan op z'n vingers nagsan, dat de kansbe- rekpnlng^te Washington zeer koel ls bekeken,- En: waar ls ce grens? Rus.and en '.Siberië prikkelen de- verbeel- :--yydingskracht; evensterk •afa.-Dolla-. :'fe rica, omdat: alle mogelijkheden ^er.' i'i voör onze' -begrip in de Westelijke zones,-strijdig met de belangen van eenige ge allieerde mogendheid, te ont binden. Aanwerving van V P's voor para-militaire organisaties in de Westelijke zones te verbieden en V P's, die. reedsIn dergelijke organisaties zijn, daaruit te ver wijderen. De V P-kampenbij voorkeur te doen beheeren door landslie den van de bewoners. Oorlogsmisdadigers uit te le veren aan de- belanghebbende landen.-, .-.tete.- ::tete;tete,; Een viermogendheden-com- missie in te -stellen ter onder zoek naar dé toestanden in de V p-kampen in de drie Weste lijke zones en om' zich te verge wissen - van de wenschen der V P's over repatrieering. Marshall gaf daarna nog te kennen, dat Amerika zijn hoop stelde op de Internationale com missie voor vluchtelingen vervolgens kwam de .territoriale reorganisatie van Duitschland ter sprake. - Wisjinsky las wederom na mens Molotov een verklaring voor. - -• Alle grenswijzigingen ln de Sovjetrussische zone, aldus zei- de hij, waren aangebracht voor dat de geallieerde bestuursraad ïn functie - was gekomen. In de Westelijke zones waren z*J alle nadien en zonder toestemming van den bestuursraad aange bracht. 'Onder aanhaling van protes ten van maarschalk; Sokolowski voerde hij aan. dat uit' hetrap-, port van den bestuursraad mede een tendens naar federatie bleek. Hij vreesde hiervan een vooruit- loopen op de politieke structuur van Duitschland en stelde voor, dat de bestuursraadgeïnstru eerd zou worden, dat in de ..toe komst territoriale -wijzigingen slechts" zouden kunnen plaats vindén bij eenstemmige, beslis- JL' w EEN WINKEL OP WIELEN. Een voortvarend boekhandelaar in Breskens 'heeft'van den (woning) nood een deugd 'jgetttaakt en., zijn tenten opgeslagen in een xuoonwa gen, om op deze wijse sijn,zaken - te kunnen, voortzetten: HIER moet het dan r^n gebeurd. 375 jaar geleden...Door dH 'straatje, waar" dé reiziger In ochtendvoer en kanarlcaaad zgn 'D;K.W. nonchalant «cheef lang* hcttrottolr heeft geparkeerd en de bak* ker met r(jn kneherfleta "den boek ornkorot. heeft h(J yeloopen, de veer man' ran 'Brlelle, Coppestock.recbtop.: met geheven hoofd, zich -bcwüsl vanzijn waardigheid." dé kostbare riem van Bloys van Treslong in de hand, op weg. haar dé vroedschap, dfe In angstige spanning «aamge- schoold. hem wacht achter de glas-in-lood-ramen van het statige stad huis.' - - - ;- Fantasie moet te hulp komen Na: eenige discussie, verklaar den Marshal], Bevln en' Bidault zich er over eens. dat het ge- heelé probleem eerst besproken moest worden alvorens beslui ten te n,emen over afzonderlijke punten. De raad d^r ministers zou Maandagmiddag weer. bijeen komen ter besprei: ng van eco nomische beginselen en schade vergoedingen. China: Amerika weigert Generaal Marshall heeft Molo tov medegedeeld, dat hij niet be reid Ja. aan'een conferentie intake China deel te nemen, ook niet als de- toestand in dit land op een officieuze zitting zou worden, be sproken, Wel stelde -hij voor uiter lijk: tegen begiQApril schriftelijk van gedachten te wlsseJen. De Chineesche regeering zou dan af schriften van de brieven moeten hebben. PARIJS HEEFT VANDAAG - WEER KRANTEN Pierre Bourdan, le Pransche minister van voorlichting, heeft voor de radio medegedeeld/dat de Rarijsche krantenstakin?, die "«n maand heeft, geduurd, geëindigd is. De bladen zouden vandaag weer verschijnen. JBom-dan ver-' klaarde/ da": het personeel,' dat - in held,en ambténaren zonder comm.. Ramp niet zoo omvangrijk als 'n jaar geleden KRACHTIC INCRI|PEN VOORKWAM ERGER ET riviertje de Berkel In den Achterhoek doet evenals vorig Jaar weer eens van rich spreken. Door het smelten van de sneepw en het; losraken van het lis In den bovenloop, kreeg het riviertje ge weldige watermassa's te verwerken, waartegen de dijken tenslotte niet bleken opgewassen. j Zaterdagmiddag Is de Bërkel een inn-'al meters bovenhet verdeel werk van Berkelén Bolksbeek even ten noorden :van het dorpje Haarlo. bulten h aar oevers getreden-. Haarlo stond binnen korten HJd ge heel blank, zooda1menschen en vee in allerijl geëvacueerdmoesten worden. - •- Even bulten Boreulo bezweek de Berkel dijk eveneens onder den druk van het wafer. dat echter bulten het stadje om maar de- Leerink- beek stroomde. Ook de dijken en kRden van de Bolksbeek dreieden het te begèven. Op de plaats, waar de beek ln het Twen-he-Rijnkanaal uitmond-, had ziph een groote. Us- dam gevormd, waardoor het gevaar van een dijkdoorbraak nog werd vergroot. Door vlug ingrilpen ven watersfaa'sopztchfers w erden S0f)0 zsuidzakken aangevoerd, die reeds uit voorzorg ln Lochem waren op geslagen. Mensehen van de Nede-- landscbe HeldemaH'schapplj. van het Waterschap en vele vrijwilligers hielpen de zakken vullen, waardoor men' 'tot nu toe de dijken van' de Bolksbeek .-optalie bedreigde, punten. Koning Winter blaast 'v den aftocht WeerSoverzicht van het K-N.M.I De ontwikkelingen In de alge meene luchtdrukverdeeling heb ben.zlcb in gunstlgén zin ont- heeft- Mumen - beboJiden- .Om^iheV- én gat., inden BerkeJdyktig mener na fen heelen f hach t wérken lti 'ge slaagd een nieuwe kadeaan te- leg- m.-i/.v:'- Ookvan de Aarstrang, even over de grens bij Dlnxperlo, Is de zuide lijke dijk.doorgebroken. In Bocho'.t werd de noodklok geluld. De water massa stroomde echter om Dlnx perlo heen naar den Ouden TJsel, Nieuwe krant voor de politie Dezer dagen zal Nederland de primeur krUgcn ran een lande lijk Bnllfleblad, dat elke veer- tien dagen zal worden uitge geven door de overheid -.ln sa menwerking, met de politieamb tenaren; aldus vernemen wil van bevoegde.ztfde. Naast het bestaande Algemeen Politieblad, waarin droge feiten, veizoeken: tot opsporing, foto's van gezochten,. enz; gepubliceerd wor- den, zalde inhoud van dit blad gevormd worden door instructieve artikelen van politie-deskundigen en anderen. Het doel is de voorlichting van het. Ned.- .politiecorps, -irf Elke politle-ambtenaar in Neder- land: krijgt-het'blad gratis Jn':zijn bur. Nederland Isln-dit'opzicht de landen vóór. Er bestaan elders-geen ndere politiebladen ..d'^drior "over- staking; was geweest, den om 25 p'-ocent loonsverhooginc en kortere» werktijd handhaafde. Men had echter toégeetemd vertier te-v onderhandelen na hervatvng van het w k. - cieeiï'.doel" worden uitgegeven. Öët' nieuwePolitieblad kmnt nietonder één-hoofdige redactie-leiding. Er, zal f een redactie-commissie worden gevormd, die;toezicht op de te plaatsen artikelen zal hou den. Hevige ontploffing bij Westerveld Met een daverende knal, die tot ln Amsterdam waarneembaar was, Is Zondagmiddag even na half ces ln de duinen achter Westerveld door tot dusverre onbekende oor zaak een bunker van 2D bU 4 meter ln de lucht gevlogen; Groote brok-, stukken beton werden over een afstand van 500 meter weggeslin gerd. Tallooze ruiten van hulzen uit de omgeving van Westerveld en zelfs ook in IJmulden sneuvel- Correspondentie betreffende ontwerp-overeenkomst ter image In overeenstemming met den In belde kamers der Staten- Generaal tot uiting gekomen wensch, om kennis te kunnen nemen van door de commissie- generaal en de Indonesische delegatie gevoerde - correspon dentie betreffende de ondertee- riing van de ontwerp-oyereen- komstvan Linggadjati," - heeft de minis ter van Overzeesche Gebiedsdeel en; - 'ter vertrouwe- llj kev. kennisneming door de le den, aan /denvoorzitter der Tweede Kamer': afschriften van deze correspondentieaange boden...-- m*. yj^lgor' Strawinski naar ":V Nederland «De.- dirigent Igor.--.Strawinski komt naar Nederland |om Kop v,29 Meimet^het-Amsterdajnaci/con-- NotawisseHr.g commissie- generaal De minister van Overzeesche Gebiedsdeelen heeftter ver- zooda- op Nederlandsch gebied eeen overlas- .werd ondervonden. Inmiddels Ls' het: watér overal, on geveer 70 cm gewikt/'waardoor om. dé toestand in het.; overstroomde Haarlo vee' gunstiger ls gewórden. Politie. Roode Kruis fenvrijwilligers hebben prachtig werk verricht door de. bewoners van tal* van huteen. »n Haarki en' .van vele ihoerderijen uit de omgeving van -Boreulo en Lo chem. uit hun benardepositiete bevrijden. Hoewel de beken-nog s eeds groote massa'swater aanvoeren.heeft, de ramp. - voor zooveriith'ans kon wor den, beoordeeld, echter op-geen stuk ken na den- omvang aangenomen zooats verledenjaarJ Ook in Noord-oost /Brabant' or/der- vindt men -hans zper veel overlast van'het-water/Doordat de Oeffelt- sche Raam butten haar oevers ls ge treden werden Oen - tlènal woningen in Vortum-Mullem ontruimd en ls practlsch he* geheele dorp geïso leerd. In Vlerlingsbeek staan alle binnenwegen onder water. r.u een meer noordelijke .baan, waardoor de koude lucht verder van onze grenzen gedrongen wordt en dus ook de koude lucht bij een eventueel 'erugkeerende ongunstiger situatie ons nfet zoo gemakkelijk opnieuw kan bereiken. Vooral, de ontwikkeling van de depressie over de fersche z^e heeft ln dit opzicht een gunsti ge uitwerking. Warme lucht wordt nu met groote snelheid de Noordzee opgeblazen. In midden- en zuid-Frank rijk ste gen detemperaturen Zondag middag tot 20 graden Celsius. In het zuiden van ons land ilep de temperatuur op tot bo ven 10 graden Celslus. in de Noordelijke provincies houdt de dooiende sneeuw 'en ijsmassa de temperatuur nog. laag. De sterke uitdieping van de depressie over de Iersche zee deed de wind in óns land op somige plaatsen tot stormkracht toenemen. De krachtige wind en de vrij hooge temperaturen doen de resten van den winter snel ver dwijnen. De barre winter van 1946/47 kan nu als geëindigd worden beschouwd. Dit^wil ech ter niet zeggen, 1 dat in, de bo mende dagen nog/niet eens een zware nachtvorst, kan optreden of een korte periode, met Maart- sche'buien (die ook: weldn:April voorkomen), waarin hagel of sneeuw kan vallen. Maar nacht vorst en Maartsche buien zijn normale voorjaarsverschijnselen. fVan onzen, speel alen verslaggever! DE VREEMDELING, die hei stad- je aan dén verzanden Maas mond binnenrijdt, moet wel V over eenige f antes te beschikken, om zich hetbeeld, dat hem uit zijn/school jaren nog bekend Is/hier op.de hls-: torische plaats zelve voor den «eest te halen; Natuurlijk ls-'Den Briel van 1947. nfetmeer he* Brlelle van 1572deNylonkous en de deukhoed hebben bU Heehvlie' geen haltgehou den en:een rookerige-speelgoed'raïn brengt thans binnen de. vese, waar gU eeuwen geledensléchts' per. roeiboot waart gekomen: .of/rover land. maar dan met- waterlaarzen, aan de :Spaansche soldeniers zouden U daar een boekje over open kunnen doen Indien de-.wachters aan de poort U althans/toelieten. Nu s'aai er een wachtmeester van' de Rijkspolitie op de Turfkade: en wanneer gij hem vraagt naar'- het stadhuis, staas hij U. welwillend .'e woord. r Maar: het stadhuis...^, ah," het s*adhuls is er nc^ cn ge'schraap* UwAmerikaanscheschoenen -goed schoon"op.de stoep voor:ge de. rui me, doch kille bal betreedt.-. Lumey, Van Treslong en- tallooze andere geuzen van naam hebben Immers ïn drempel ook overschreden, Ach, nieuwe teleurstelling: een keu rig bordje vertelt U. "dat dit: raad huis gebouwd isln -1639. - toen de eerste April al een hlstorlsche 'da- turn was geworden. Weg dus alt - deze sfeer van nuchtere zakelijkheid met rijn loketjes en fletio-ek, met zijn rikketikkende «tiriihnachlnes achter dubbele deuren en hup-, pelende secretarie-meisjes' met brl evenmap pen en «vullen Jum- pertjes. Zelfs het kanon kan ons tu.et boelen. Het is elgen^k een bonk oud roest en afkomstig vanhei schip „Brederode". gezonken ln de Sont In 1658. Witte de With com mandeerde he; «chip en hU was c-en zoon van Dt?n Briel. En. na .twee en een halve eeuw ;:op den ,;bodemvan dé>zeerie*^ebbén^yelegèhp'StaatT hér nu wéér hiér. te pronk.,:.' Maar admiraal Dubbel-witwas. nog niet eens geboren, toen de man nen van Lumey: de poort openrani- den.en zelfs. de. gastvrijheid van burgemeester Van Sleeh kan 1 óns niet weerhouden óm de kille buiten lucht weer op te zoeken.* O, .zeker.: het stadje Is ais alle. stadjes van dl;; soort, een opeeryry^Urig van curi ositeiten.. De historicus, kan er uren lang ronddwalen en de leek.: die' zich aan hem toevertrouwt, krügt ln die ureneen korter'evuë van de gansche vaderlandsche geschiedenis van Jacob van. Maëriaro vla Jacoba van Beleren, Rochus Meeuwszoon, de Gorcumsche martelaren, Philips van Almor.de.' Maria S:uart naar DEN, BRIEL, het oude stadje, aan den Maasmond; sol de eerste April van dit jaar bijzonder fees telijk herdenken, yjattf dan is het 175 jaar geleden, dal de Water geuzen de.. stadspoort rammeiden. Ome verslag gever tging erheen, ontdekte vele curiositeiten'en re-: -'ittuicên, maar geen degen van Lumey of de baret van Van Tres- lóngi Enkele rampzalige over blijfselen van de stadspoort vond hij. en hetsluisje, dat 'Rochus Meeuwszoon in stukken hakte toen de. Span jolen kv'amcn, maar. dal misschien niet eens'hit échte slu is je ,is. 'dr '.-j:'.V_ _.;V .-J den Franschén tijd en verder, des noods tot de Feldwebels van 1940 en de M.G.-officieren 'van 1945. Al len hebben hun sporen achterge a- tën: En de Geuzen! Maak de geuzen? j», het is droevig maar. waar: wie hier de degen van Lumey of de baret van Van Treslong zoekt, wordt teleurge steld. Wie vraagt naar het sluisje dat Rochus Mceuwszoon In stukken bakte, toen de Spanjolen Jcvamen. krijgt ;ten antwoord, dat het slolsje nu ja. er misschien nog wel js. maar de historici van mecning ver schillen. nf dit,wel het echte sluisje is. En de poori, die gerammeid werd? O. die is al vele jaren''geslecht En kele rampzalige overblijfselen 1 van dé fundamenten *zUn er nog. Maar er wordt we! een heel groot beroep gedaan op de fan'asle van deD vreemdeling, wil htj het gekne.ter der vlammen en de woeste kreten der Geuren nog kunnen hooren. Maar het-museum dan? Er ta museum. Oud. met dikke muren en kleine raampjes. Vitrines, kleme Ka- merries.. Helmen, dolken, musketten, pistolen, landkaarten, oude gravu res aan de' muren. Een bonfe verza meling allerlei en wie er langs scharrelt, op zoek naar. reli<ju;eën van 1572, verbaast: zich al niet'meer. wanneerHU hét -' pistool..van den l^an^env.eoïöm^uJdant4•^-vala?:^-IaxJ; eneen lótémpaal uit Borneo, mits gaders V eensweeps teaklot ontdekt, maar nog 'geen knoop van Lumey's battle-dress.- - Ja, Brielle >- stelt.-; teleur, -Maar maakt er den Brtelenaren geen ver- wij! van. Coppestock- dacht er ln rijn tijd niet aan, dat' rijn'.veerboot nog eens een museumstuk, zou war-, den en Rochus Meeuwszoou -kon zijn bijl nog wel eentijdjezelf ge bruiken. En hun nazaten sloopten du muren ende,; poorten, gebruik^ ten de oorkonden der overgavewel licht als boterhampapier, en stop! en de trompetten/die, hier de vrijheid blLezen, als oud roest ln den vuilnis emmer, En -ishetRijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie niet pas T^AN SLF.EN. Brietle's burger- vader een gastvrij mam ln 1945 opzericht? Welnd dan. ver- wjjt den Briellcnaar niets. Hoort ge het niet?..... DOCH sluit de oogen. wanneer 'ge op het pleintje voor de-Hoofd wacht k aat. vergeet het sweeps!eakr lot en de stoomfluit van de tram. SnuJf de zilte zeelucht' op, die U toewaait van Roekan je en Oos> voorne en'verbeeld* U. dat het-ca- rilioc van den toren van de Catha- rljnekerk weer rijn klanken uit strooit over de daken van het stad- Je.... en tien regen één. dat ge m de verte de trotsche tonen van een scheepstrompo'. hoor: en tromgerof- Tel. Misschien, waaneer ge goei luistert, hoort ge het klapperen vaa. zeiler, ln der. wind en het klo*sen van water tegen verweerde kleien. En dan zal een busschieter U laten schrikken, wanneer "hijeensaluut- schot los*, omdat de admiraal aan boord komt. Dan dreunen doffe bonzen op dé stadspoorh ge boort geloei van. vele- stemmen, gedraaf langs de hulzen, - kreten van vrouwen en hullende kinderen. F.n zware; mannenstem- men. die in triomf een lied aanhef- fen, een lied van de vrijheid, een lied van den strijd. Het carillon iad hun stemmen begeleiden, detrom petten schallen *en dc trommels k dreunen. En de oude Geuzenzang zal zich paren met het victorielied van tateren tijd: - ,JEn zoo kwam de Geus'fa En zoo kwam de Geus in Den Brlel^. Ameland drie maanden geïsoleerd -Ameland is thans reeds, drie maanden geïsoleerd. Gevreesd wordt, dat hét nog wel tot April kan duren, voordat (een boot het eiland kan bereiken. Vrijdag ls de burgemeester van Ameland In gezelschap van 'enkele ande ren over/het wad -van Friesland trouwedjke 'kennisneming voor naar..het eiland gelooperi. IDe de. leden-van-de Tweede Kamer -i overgelegd een afschrift van de door de commissie-generaal na haar terugkeer met de Indone-, sische delegatie, nver de onder- teekening van de ontwerp-ovei- eenkomst van Linggadjati ge voerde notawisseling ende daaraan voorafgaande notawis seling, over den buitenlandschen dienst! Arbeiderskampen weder- opbouw De kampen, waarin arbeluers worden gehuisvest, die in.de geteis terde gebieden werkzaam zijn ten( behoeve van den wederopbouw!' kunnen na de langdurige vorst door gebrek aan- kolen, defecte wa terleidingen e.d. niet ogenblikke lijk bU bet intreden van den. dool in bedrijf, worden, gesteld. Van de zijde van den wederopbouw wordt daarom medegedeeld, dat .de aan- nemers zich: éérst met le hexjfden van de bureaux :voor den wede1"op bouw in verbinding dienen je stellen, teneinde na té gaan wan neer; hun: arbeiders ln het kamp worden ondergebracht. "De Amerikaansche ambassa deurs In .Griekenland en -Turkije zUii naa.-:;;-.Washlngton outboden voorbesprekingenInzake .dev hulp- vurleenlm' aan deze.'belde landen. tocht" die twee uur duurde was niet zonder gevaar, want her haalde malen zakten de -wandel- laars door de. 'ijsmassa. Dat het op 14 Maart echter, nogmoge lijk was over het wad te loop en, is een unicum; voor zoover be kend is dit nog nooit in de ge schiedenis voorgekomen. Laat ijeen huisdieren op dooiijs loopen Het hoofdbestuur van de die renbescherming wijst'ei op dat de ingetreden dooi ook groote gevaren .voor dieren; meebrengt. Daar het 'ijs onbetrouwbaar geworden is, worden speciaal eigenaarsvan honden er op'ge wezen hun dieren aan de Üjn te.houden. Vice-admiraal Pinke op v Soestdijk - Vice-admlraal A.[ S. Pinke/ die. voor het voeren van intieme mari tieme besprekingen korten:;t$d :ln Nederland verblijft, zal/.vandaag opv het- paleis Soestdijkdóor v.de Koningin worden ontvangen. #$0 De. adrriiraaiiaV; voornemens Donderdag 20 Maart naar:Iudohfr?, siS tenig te ke. MILITAIR ACCOORD IN INDONESIË BEREIKT Technische moeilijkheden, opgelost, De Nederlandsche, ,en Repu-..; blikcinsche legercommandanten m Indonesië hebben een militaire overeenkomtter oplossing van de militaire moeilijkheden tot 8taild gebracht. De overeenkomst bevat de vol- gende punten: 1) van beide zij-- den zullen de- troepen tot'op twee kilometer afstand van de demarca- tielljn worden truggetrokken. 2) binnen deze grens zullen Nederlan ders en Indonesiërs met- weder-.: rijdsch goedvinden voorposten en- speclale stellingen bezetten. 3> ueiden partijen is toegestaan t© patrouilleeren tet aan de vastge- ;telde dcmarcatielUncn. Het aantal Nederlandsche voor- posten ls naar verluidt, vastgesteld op 29 .EeD gezamenlijk communique betreffende de2e overeenkomst wordt binnenkort verwacht. - Aneta verneemt dat deze over eenkomst-geen enkel nieuw prtn.-. clpteel gezichtspunt oplevert. Het., gold bier technische moeilijkheden bij het plaatselijkvaststellen van - de demarcatielijnen, welke ln do verschillende gevechtszones nog niet geheel waren opgelost. *m waarvoor thans in Bata.vla een.cen trale beslissing ls genomen. ..Van dexen toren wapperde voor de eerste maal de drieklur als symbool, dat het Nederlandsche volk met Cods hulp vrij en onafhankelijk wil gijn te» blijven", staal.te leienfaan.den torenvoet van Brietle's Calharijnekerk. Telegraaf- en telefoonkabel Denemarken-Nederland Tusschen Denemarken en Neder land zal een nieuwe,rechtstreeksche telegraaf- en telefoonkabelworden aangelegd. De uitgaven voor den aanleg be dragen zoowel vvoor Nedrl and als Denemarken 19 mfllioen kronen. De zeekabel zal worden gelegd tusschen het Deensche eiland Roemoe en de Nederlandsche-kust. v'-- Door den nieuwen kabel zal Dener marken in verbinding staan met Nederland, Engeland cn Frankrijk. Eerste houtboot na den winter De eerste houtboot na den stren gen winter, het uit Amerika af komstige Gneksche Libertyschip ..Michael" met 200 standaard hout en 2000 ton kunstmest, wordt dezer dagen ln de Zaandamsche haven verwacht. Met* een kustvaarder zullen dezpr dagen 2000 ton tarwe uit een regeeringsopslagplaats ;ln- Zaandam, naar Duinkerken; worden vervoerd. De tarwe is 'door de-.Nederlandsche' regeering aan Frankrijk geleend. -■ Zondagmiddag arriveerdeop i bet vliegveld Schiphol, per K/'L.1, M.-ccra- stéllation de.„Utredtf;,;mr.;H. van Blankenstelri/ïadvlseur.;" vande /Ne derlandsche delegatie bijdén sociaal economiBche :raad vande;. UO te ,Tante Bertha' „Toffe Chris" arrest en in Op last van den procureur-fiscaal rnr. L'. A Donker heelt de P.R.A ln arrest gesteld mevr. Van der H.-K., tn de Illegaliteit-bekend als „tante Bertha", en Chp. B., even eens uit de voormalige illegaliteit stammende en toen genoemd /toffe Chris": zy worden er van verdacht een dubbele, rol; té hebben gespeeld en zich goederen van anderen .te hebben toegeëigend. Mevr. v. d. H. werd na de bevrüdlngo.a.'gehul digd door de Witte Brigade, bty monde van Fldeiió. In 'de illegali teit is bekend, dat '-ante Bertha kort na de Duitsche bezetting reeds begonnen is personen ter herbergen en dat rij later prominente figuren uit KJ5, en L.O. onderdak en hu'p verschafte. Mevr. v. d. H_ .fa moe der van zeven kinderen. Rotterdammer door politic:te Venlo geatochï* De Rottérdammer K. Ensen is er, in'geslaagd .verscheidene pcraor nen ln Venlo cn omgeving' ;opté lichten door zich,uit tegeven '.als agente van een iglasverzekeringsf. maatschappij.HU stak. de*' geïnd gelden - In eigen zak.. De/.Venlcische pólltie, die een respectabel/lUatje' slachtoffers heeft/'r-vereoekt/aari-; '""'yah:: Britsch-Albaneesch geschil weer naar Veiligheidsraad De door den Veiligheidsraad cc- noemde commissie van onderzoek inzake de Britsche aanklacht tegen Albanië In verband met het leg gen van mUncn In het kanaal van Kor foe, fa na tien bijeenkomsten niet tot een slotsom kunnen komen Het Fbolséhe Hd van dc commis sie, welke voorts uit een Austra- llschen en Colurr.blaanschen afge vaardigde bestaat, verklaasde geen bewijs aanwezig te achten, dat cr op 13 November, toen'het kanaal werd geveegd, een mijnenveld aan wezig was. Hij zeide, dat er slechts- een Britsche verklaring, bestaat., welke als bewijs onaanvaardbaar ls, daar Engeland bU het geschil betrokken.fa. - "Wel gaf hij toe, dat de. mijnen, die op-13 November zijn geveegd,te slechts minder 'dan twee maanden ln het water hebben kunnen .Ur-te gen. - Verwacht wordt, datdé veüig- heidsraad Woensdag het debat 0verdekwee ti ezal openens Staat van beleg ten einde in Palestina A De staat van beleg in Palestina,-,':, die twee weken geleden werd af-, gekondigd en 250.000 Joden betrof,/ ls Maandagmiddag'om 12 uur op- gehevenIn het té; Jeriïzai em ui gegeven-te co mmtiraque;;dBt,§;hlervaa^ meld lng maakt, - word t: 'gezegd.;f Jftfc?/ de tetaatvan "beleg; zoo;noodig, opte-te nieuw kan enzal wordenafgekon-// 'Gisteravondhébben, zichin rusolem .weer ohtploffingen-vvoórtetete/ gedaan, \die In';één straat gevólgd -te/-- werden.' door - machinegewcervuu r.tete; In Tiberias fs. een-lulde/explosl^ i';* oiètev-, ment rlnte vèi;bah»^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1