lil ■f DE SCHIEDAMMER t CAFE-RESTAUR ANT Bevin tegen speciaal statuut voor Ruhrgebied 4180** De Boer vraagt ontslag als commissaris-generaal Regeering za! Tweede Kamer eindelijk inlichten N.V.V. wijst fusie met E,V.C. definitief af Willem Pijper overleden X 4 RID EN ADM. LANGE RAVEN 14J SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEI-ETOQN UW REDACTIE; TELEFOON &SMA ABONNEMENTSPRIJS PER WEER II CENT PER KWARTAAL t 1. LOSSE NUMMERS f fl.M HEI PAROOL Z_" - atet WÉSTEN QeAekomHjuArfji kjudbm, RnCHU55ENSTR.iu)3 T£l-3B270-38521 ZEVENDE JAARGANG NO. 67 DONDERDAG 20 MAART 1947 STEENKOOLUITVOER ZAL AFHANGEN VAN ALGEMEEN PEIL DER DUITSCHE INDUSTRIE' Vier vragen aan Molotof V;. - Berin, die het Woensdag In Mos- -kou tó hoofdzaak eens bleek te iyn 'met Molotofs ver klaring van Maari- i verklaarde, dat - Groot- BrUtah nlë bereid -was, zich aan te sluiten bij een overeenkomst inzake toezicht der groote mogendheden op de Dult sche Industrie, maar verzette zich tegen speciale voorwaarden voor het Hukrtebled. De toestand daar moet wiveranderd biy ven, zoo meende hy. Ooi kan hy Bidaults voorstel, bij voorbaat het exportcijfer voor den Duitschen steenkootexpon vast te stellen, niet aanvaarden. De expor. hanet af van het algemeen ,peil der Dultsche Industrie.De -Ürftsche' mi nister- kantte "zich voorts* tegen Mo lotofs voorstel voor hers él betalingen uit de Joopende Dultsche productie gedurende twintig jaar. HIJ verzocht rijn Russlschen collega te. antwoor den op de volgende .vier vragen: 1." Moeten alle Dultsche hulpbron nen als één geheel worden be schouwd en alle gemaakte en nog te maken onkosten- worden ver- deeld? V.;. - 2. Zal men zich vrij kunnen be wegen in alle yier zones? Zal er een vrijeuitwisseling zijn voor handel -en denkbeelden tusschen de vier zones? - ,3. Moet.de bestuursraad uitelnde- hjk een gemeenschappelijk export- én Importschema vasts ellen? 4. Moeten er centrale economische bestuursorganen voor Duitschland worden, gevormd? Molotof meende dan de tijd ge komen om de kwestie van een cen trale -Dultsche regeering te bespre ken. Over de economische eenheid van Duitschland zou, gehoord da op vattingen der andere mogendheden, wel overeenstemming te bereiken sdJn, meende htf. Hij was het' er echter: niet mee eens, dat de herstelbetalingsclausu- tes van Potsdam te beschouwen wa ren .als tegenwicht van de besluiten van Jalta. Ruslandis bereid, ver antwoording af te leggen voor lede ren kopek aan herstelbetalingen, die het ontvangen had. De Russische minuter drong aan op verhooging van de steenkoolproductie in de Brlteche zone en- meende, dat het BIDAULT TERUG? Fransche kabinetscrisis zou dreigen- Er ls" thans een speciaal vlieg tuig voor Bidault naar Moskou gezonden om het den minister mogelijk te maken zich onmid dellijk naar Frankrijk te .be geven, indlén de Fransche poli tieke omstandigheden hem daartoe zouden nopen. Waarneriiers hebben reeds eerder op den dag de mogelijk heid van een Fransche regee- rlhgscrlsls,; wanneer vandaag in de Nationale Vergadering over de begrooting van Indo-China zal worden gestemd, onder oogen gezien. Men verwacht, dat de communisten, die de grootste Fransche partij vor men, tegen zullen stemmen. mogelijk zou zyn, de eischen van Frankrijk In te willigen. Geruchten te Moskou De correspondent van een Ameri ka, arisch blad te Moskou maakte Woensdag melding van geruchten, volgens welke- Marshall met Molotof en Stalin geheime besprekingen zou hebben gevoerd.-Na een diner, dat Molotof den gedelegeerden had aan geboden, zouden de belde mannen samen naar het Kremlin zftn ge gaan. Ook laten de geruchten niet af, die beweren, dat er te Moskou bui ten de eigenlijke conferentie om nog slappen worden ondernomen om te komen tot een hernieuwing van het Britsch-Sovjetrussische 't verdrag. 'Antwoord op Britsche ';\V nota V;;;. Aanhoudingen niet'ïn strijd met rechtsregelen - Op 28 Februari werd In een nota van de Britsche ambassade ié 'a-GraT5nhaée;; de-' -iaaridaciht- teveatigd op het aanhouden en opbrengen van Britsche schepen in de Nederl andsch-In djsch 3 Wateren. f In het Nederlandsche ant woord op deze nota wordt er op gewezen, dat de Nederlandsche marine met het aanhouden van deze Britsche schepen, geheel in overeenstemming met het in ternationale recht en de be staande regelingen- in' Neder- •l&ndsch-Indische wateren heeft gehandeld. De vermelding van een blok kade ln de Britsche nota moet derhalve op een misverstand be rusten. PAROLOSCOOP De „laatste dictatuurstaat" ZUID-AMERIKA is het Dorado voor omwentellngszuchtigen. ."De .groote A E c-staten ge dragen zich tegenwoordig vrij koest (n.L Argentinië, Brazilië en Chili, maar de kleinere republieken hou den onderling een wedstrijd wie de -meeste en wie de bloedigste op standen op z'n naam vereemgt. Onlangs waren. Bolivia1 en Venezue la wild bezig men herinnert rich hoe president Qualberto Villaroëi van Bolivia door de ramen v-an zijn paleis wérd geworpen en aan een straatlantaren werd gehesehen als schietschijf ivoor 'namateurschut- tersbacchanaal. Thans is Paraguay bezig aan z'n driehonderdste omwenteïings- poging; de president, Morimgo, heeft den staat van oorlog uitge roepen geen wonder, want de op standelingen hebben het noorden van het land in hun bezit, alsmede, de stad Conception; en de hoofd stad Asuncion wordt door hen be- cirèigd. De opstandelingen zijn. uit Bra zilië binnengekomen, geleid door ballingen; hun eerste veroveringen (Bella Vista, Perdo, Juan Caballe- ro en Capitan Bado), alsmede hun marschrichting wijzen daarop; zij komen ml. door het dal van de Ypane opzetten. Als men den neo-fsscistischen toestand Ln Argentinië met heel veel korrels zout ook nog democra tisch wil noemen, kan men zeggen, dat Zuid-Air.er.ka in de. laatste ja ren. afscheid heeft genomen van dictatoriale toestanden en door middel van allerlei verkiezingen op moderner peil tracht te komenal leen Paraguay was nog een. dicta tuur.'. Dictator Lopez en de verlam mende, bloedige oorlog om de Groene Hel ('32—'35, oorlog met Bolivia om den Gran Chaco) heb ben den Paraguaanschen binnen st aat een eind achterop geholpen. Helaas overleed in 1940 de jeugdi ge soldatenvader en winnaar van den strijd in de Groene Hel, Esti- garribia en sindsdien zwaait gene raal Morinigo den scepter. In Juni 1946 dwong de chef van den staf, Machuca, hem, om het al te mjli- talre karakter van rijn dictatuur te verzachten en overste Franco in zijn kabinet op te nemen. Thans echter wordt de laatste aanval op Morinigo's dictatuur ge daan, een dictatuur die ln de bur gerij alleen steun vindt by de kleine extreem-nationalistische groep der conservatieve Colorudoa. die zichzclve de Quibn Rojo noemt hetgeen men kan vertalen met de Roode Standaard. Op Morinigo en op ce Guión Rojo strooraen nu de opstandelingen af, geleid door zui verder beginselen dau zij, die thans nog. in Paraguay „de laatste dicta tuur"- verdetLgen. SPAAKS KABINET GEVORMD Spaak,de Belgische minister van buitenlandsche zaken, heeft heden het nieuwe kabinet ge vormd. Het kabinet, waarin Spaak eerste minister èn minis ter van buitelandsche zaken is, bestaat uit 8 socialisten, 9 ka tholieken en 2 partjjlooze vak ministers. Jenan veroverd Hoofdkwartier der Chineesche communisten i Chineesche Tegeeringstroepen heb ben gisteren Jenan,. dé hoofdstad vaa het door de communisten bezet-, ■te gebied, ingenomen. Er' is hevig gevochten «n - erzouden aait eoin- mmüstischeC' kant- lOiooo -teaotón' doodéh ën' gewonden zUri gevalled; Verliezen bij actie om Modjokerto Vij£ dooden en 17 gewonden De Legervoorlichtingsdienst deel de in een radio-uitzending naar Nederland over de militaire actie ten Zuiden van Soerabaja en de bezetting van Modjokerto, uitge voerd om de inundaties aldaar ongedaan te maken, mede, dat daarbij 5 militairen him leven ver loren en 17 werden gewond. In hoofdzaak werden deze verliezen door landmijnen veroorzaakt. WAAR IS VERMISTE DAKOTA? Bericht over vondst nu weer ontkend Het van het Fransche pers bureau Agence France Presse afkomstige bericht, dat de ver miste Dakota op het vliegveld van Kalidjati op republlkenlsch gebied zou zijn gevonden, ls Woensdagavond van offlcieele republikeinsche zijde tegenge sproken. Na een telefoongesprek met Soebartg 15 kilometer van Kalidjati waar niets bekend was, deelde de of ficieele republi keinsche woordvoerder aan Aneta mede. dat het volkomen uitgesloten Ls. dat het te Soe- bang niet zou bekend zijn, in dien een vliegtuig, dat reeds tien dagen vermist wordt, te Kalldjati was geland. Van Ne derlandsche zijde wees men er nog op, dat na de vermissing.' van de Dakota ook het vliegveld van Kalidjati uit de lucht eeni- ge malen werd waargenomen, doch dat. hierbij geen vliegtuig ls gezien. Het republikeinsche ministe rie van voorlichting heelt me degedeeld „Naar aanleiding van het be richt, als zon het hoofdkwar tier van de T.R.I. geweigerd hebben de plaats van de neer gestorte Dakota aan te duiden, wordt op het volgende gewezen: 1) De T.R.I. heeft geen aan wijzingen kunnen geven, terwijl een onderzoek heeft uitgewe zen, dat het vliegongeluk niet in de nabijheid van den sector- Bandoeng kon gebeurd zijn; 2)Alle sectoren hebben op dracht gekregen naar het wrak te zoeken.; 3) Daar de plaats van het on geluk nog niet bepaald was, kon de desbetreffende T.R.I.- commandant aan den comman dant van de W-brlgade geen vergunning verleenen zich naar deplaats van het ongeluk te begeven. Op 18 Maart verzocht de voor zitter van de arbitragecommis sie te Tjiandjoer aan den briga decommandant te Poerwakarta om inlichtingen. Op aanwijzin gen van Nederlandsche zijde, als zou het vliegtuig waar schijnlijk te Pasir Gambit zyn neergestort, is op 15 Maart een reddingsploeg van 18 man uit gezonden. die evenwel geen suc ces had en daarop verder naar Sanggaboewana trok. as - Jeugd yon V.S. maakt opstel over ons land De eeuwfeest-commissie 'van het stadje Holland heeft een. ipstelwedstrijd uitgeschreven mder de leerlingen der middel bare scholen en studenten in de Vereenigde Staten over den in vloed van de Nederlandsche ko lonisatie op de Amerikaansche beschaving. Zes winnaars zullen een zeis naar Nederland mogen maken waar sij gedurende zes weken gast der Nederlandsche regee ring sullen zijn, terwijl zes an dere winnaars een bezoek aan de stad Holland in Michigan zullen brengen als gasten der plaatselijke commissie.De op stellen ,tno.'.en voor den eersten Mei worden ingezonden. HELGOLANDS BEVOLKING NAAR SYLT "Dé voormalige barakken van het Dultsche leger op het Noordzee- eüand sylt-' Worden opgeknapt vom woningen.1;-tée vö-sehaffeh i' aan-hé Dultsche visschereren'hun gezinnen; die van Helgoland zijn geëvacueerd naar Sleessrijk Holstéin. Sylt biedt hun ongeveer dezelfde - mogelijk heden als Helgoland en rij kunnen7 daar hun risscherij voortzetten. Men verwacht, dat de nieuwe ko lonie dezen zomer gereed zal rijn om de evacué's te. ontvangen, die, nadat de geweldige militaire Instal laties op Helgoland door de Britsche vloot zullen zijn opgeblazen,; niet langer op dit eiland zullen kunnen leven. Wel zullen twee' havens den vlsschers nog een schuilplaats tegen stormen kunnen bieden- Ceschiedenis der atoombom wordt verfilmd De Metro Goldwyn Mayer ver filmt thans de geschiedenis van de atoombom onder den titel „The beginning or the end". Het atoom-technische gedeelte, staat, onder. leiding van dr. H. T. Wen- set, één van de atoom-autoriteiten der Ver. Staten. Ook by deze film opname wordt de grootste geheim houding betracht. Bezoekers wor den niet in de studio's toegelaten. Godfrey Tearle, een Engelsch. acteur, speelt de rol van President Roosevelt terwijl ook de groote ge leerde, prof. Einstein 'aam deze film medewerking verleent en op op het witte doek te zien zal zijn. Protest tegen houding van zekere kringen in Nederland Hedenmorgen vroeg bevestigde Aneta het gisteren reeds door Ass. Press gelanceerde bericht, dat prof. J. H. W. Verrijl en prof. S. Posthu- ma ontslag hebben gevraagd. ZU verklaarden, dat rij onder de hui dige omstandigheden niet bereid waren, deel uit te maken van de C.-G. Wat betreft hun positie als adviseurs van de commissie-generaal wilden zij zich niet uitlaten. De koning van Engeland eh prinses Margaret Rose stopper hier uit het vliegtuig, dat hen op hun Zuid-Afrikaansclte reis naar Bulfontein bracht, op weg «car de Oranje Fr ijst aat. PARLEMENT EN LiNGGADJATI Interpellatie was reeds in de maak (Van onzen parlementairen redacteur) NADAT Dinsdagmorgen in Der. Haag bekend was geworden door berichten nft Batavia, dat de Regeei$ng de Commissie-Generaal machtiging had verleend om de basis-overeenkomst van Lïnggadjati te teekenen, werd algemeen verwacht, dat de Regeering. die waarschijn lijk door de publicatie uit Batavia overvallen was. zich haasten zou om; In de Tweede Kamer mededeeling te doen over de motleven voor haar beslissing. Dinsdagmiddag .n de Tweede Kamer was er van eenige haast om de volksvertegenwoordiging met spoed op de. hoogte te brengen met den gang van zaken, niets bemerkbaar en pas gister middag jnadat de wet Uitzending Dienstplichtigen was afgehandeld, kon de voorzitter medëdeelmg doen van een brief van den minister president, waarin deze het voornemen van de Regeering te kennen gaf om.de Tweede Kamer zoodra mogelijk in te lichten over »et verloop der 'politieke onderhandelingen in Indonesië, bjj voorkeur tn de eerste helft van de volgende week. Door déze mededeeiing heeft de Kegeering op het nippertje een interpellatie voorkomen; die naar wy vernomen reeds in de maak. was. Driejarig jongetje vermoord Tegen den 19-jarigen l&ndbouw- knecht H. P. F. uit Ambt-Delden. die een driejarig zoontje van de- fa milie S,. vermoordde om zich te wreken op de moeder, tegen wie hij een wrok koesterde, werd door het OM. by dé rechtbank te Almelo zes jaar gevangenisstraf met ter beschik kingsielling van - de regeerlug ge- eischL De hoofdbesturen van de organisaties, aangesloten bU het Nederïandsch Verbond van Vakvereenigingen, hebben op een in „Krasnapolsky" te Amsterdam gehouden vergadering, nadat zij hun diverse bondsinstanties hierover hadden geraadpleegd, de fusie met de Eenheids Vakcentrale definitief afgewezen. E.V.C. xou instrument van C.P.N. xijn Van de 298.308 geldige stem men werden er 289.231 stemmen voor een daartoe strekkende resolutie uitgebracht. Slechts één bond, de Algemeen e Neder landsche Bond van Arbeiders ln de Textiel- en Kledingindustrie „De Eendracht", met 9077 Leden, stemde tegen. In de resolutie wordt er op ge wezen, dat het bestmr" van het N.V.V., gedreven door den op rechten wil de verdeeldheid in de vakbeweging te overwinnen, gedurende meer dan een jaar, met grooten ernst en soepelheid, fusie-onderhandelingen met de E.V.C.-lelding heeft gevoerd. Tij dens deze onderhandelingen heeft de E.V.C. echter bij herha ling gepoogd, het N.V.V. en zijn organisaties afbreuk te doen en oneenigheld ln zijnrijen te verwekken doorhetuitlokken van. onverantwoorde stakingen, woordbreuk, het overbieden. van door N.V.V.-organlsatles gestel de eischen, enz. Bovendien heeft, naar het oordeel van hét N.V.V., de groep der ln de E.V.C. georganiseerde C.P.N.-leden zich, op aanwijzing van hun. partijleiding, door de ondemocratische manoeuvres vrijwel geheel van de Leiding der E.V.C. meester gemaakt. Duardoor is de E.V.C. thans, al dus het N.V.V., een partij politiek Instrument geworden, hetgeen reeds tot felle onder linge twisten heeft geleid. Het aangaan van een fusie met de E.V.C. zou ook het N.V.V. tot een tooneel van scherpen georganiseerden politieken strijd maken, waardoor zijn -strijd vaardigheid en zijn aantrek kingskracht op de ongeorgani seerden zou worden verlamd. Deze fusie zou geen eenheid, maar wel politiek gekrakeel ln de vakbeweging brengen. Ten slotte doet de resolutie een dringend beroep op alle Nederlandsche arbeiders, als ook op de E.V.C.-ers, die de eenheid in dè'vakbeweging, naar gezegd wordt, waarachtig willen, om toe.te,treden tot het N.V;V. Prof. Römnr.e niet tevreden Prof. R o m m e (K.V.P.), die over deze mededeeiinghet woord vroeg kon rijn. teleurstelling maar nauwe lijks verbergen. Zijn voorkeur voor den tijd van de Regeringsver klaring was gericht op een dag in deze week. En hij maakte er een duidelijke toespeling op dat de Re geering -reeds eerder in het geven van inlichtingen is te kort geschoten en dat bet voor haar prestige niet goed zou zijn, als zij wederom zou moeten erkennen op dit punt ge faald te hebben.: De heer Schouten (A.R.1 onderstreepte de woorden van prof. Romrne, met dien verstande, dat hij de verklaring van de Regeering vandaag reeds wilde doen ge schieden. Daarop kwam de heer Wagenaar (C-P.N.) tot groote hilariteit van de vergadering ver klaren, dat hij geen haast had met de Regeeriugsinlichtingen en geen bezwaar had tegen het begin van de .volgende week. De Voorzitter zal de Re geering laten weten, welke ver langens er ln de Kamer leven. De P.v.d.A gaf geen standpunt ie kennen, zoodat wij niet weten, of zij zich in dezen achter de K.V.P. schaart of achter de CF.N. Overigens bracht deze flits van „groote" politiek even wat deining in de Kamer, die zich bij de verdere afhandeling van het wetsontwerp Uitzending Dienstplichtigen niet erg bewogen had getoond, al waxen er wat schermutselingen tusschen de communisten en minister F i e- v e z. die daarbij op alle fronten overwinnaar bleef. De bewindsman heeft, zeer be grijpelijk, alle opmerkingen. Dins dag over het al gemeen e beleid der Regeering gemaakt, onbeantwoord gelaten, en hij is ook, na alles wat daarover reeds vroeger ls gezegd, niet meer ln beschouwingen getreden over de noodzakelijkheid der troe penuitzending. Hij uitte zjjn be wondering voor het prachtige werk van de geestelijke verzorgers bij. de troepen ln Indonesië en verklaarde, dab aan de voorlichting alle zorg wordt besteed. Hij bl'eek het niet erg te vinden, indien Inderdaad de Commissie-Generaal toezicht hield op de mededeelingen van den Legervoorlichtingsdienst. Hy ontkende, dat geen behoor lijke mededeeiing werd gedaan van de geleden verliezen. Ten overvloede gaf hij een overzicht, waaruit bleek, ■lat tot 15 Maart j.l. in totaal ln. Indonesië 453 militairen zijn ge sneuveld, waarvan 32 officieren. In dit totaal zyn ook begrepen 81 In donesische soldaten van het K.N.TL. De minister sprak woorden -an deelneming met de gesneuvelden en hun nagelaten betrekkingen. Hij zegde toe, dat de regeling der ver goedingen nader onder de loupe zal worden genomen. Aan de verzen ding van brieven en paketten wordt zeer veel zorg besteed, doch er zijn ln Indonesië veel transportmoeilijk heden. Al voelde hij voor limitee ring der correspondentie niets, er zal 'toch Iets moeten gebeuren zoo lang het transportvreagstuk niet is opgelost. Ih dit verband dacht de minister .aan het gebruik van post- btaden ln plaats van brieven. Uit de - lichtingen 1941. 1942 en 1943 zullen vermoedelijk alleen dok toren, tandartsen en ingenieurs worden opgeroepen, echter na vol tooiing van hun studie. Of dit laat ste ook zal kunnen gelden voor deze categorieën der lichting 1944, wordt nog bezien Van deze laatste Uch ting zullen ln totaal hoogstens 10 000 man worden opgeroepen. Naar aa' leiding van de opmer king van den heer De Groot over provocatie van Ned. zijde, protes teerde de minister krachtig en ver- klaarde,..dat dergel Uke, opmerkingen, 'een' Slagtin""hét "gericht rijn' v&h' onze jongens ln den Oost. Uitingen over een kolonialen oorlog, welke Néderland zou voeren, zyn aller minst bevordelijk voor een goede ve: standhouding met de Indone siërs. De communisten interrum peerden den minister herhaaldelijk. Na replieken, welke geen nieuwe gezichtspunten brachten, werd het wetsontwerp met 66 tegen 9 stem men aangenomen. Alleen de C.P.N. stemde tegen. Daarna werd begonnen met de behandeling van het wetsontwerp tot instelling van een Ziekenfonds raad, waarvan de strekking is. dat het in plaats van den Commissaris, ingestold krachtens het tydens ie bezetting uitgevaardigde Zieken- fondsbesluit een raad stelt. Be zwaren waren er weinig tegen dit wetsontwerp. Ook werd vanmorgen officieel be richt, dat de heer De Boer een ver zoek om ontslag als lid van de corn - missie-jf en er aal naar Nederland ver zonden heeft. Welingelichte Nederlandsche krin gen te Batavia die verwachten, dat de heeren Vereijl en. Posthuma niet aan zullen blijven als adviseurs van de commissie-generaal leg gen er de nadruk op, dat het on slag vragen van den heer De Boer niet zoozeer beschouwd moet worden ais een uiting van critlek op de ontwik keling der onderhandelingen me: ae Indonesiërs dan wel ais een protest tegen de houding, welke door zekere politieke kringen iti Nederland is aangenomen ten aanzien van de door de commissie-generaal gevoer de politiek. Volgens dezelfde kringen is het standpunt van den heer De Boer altijd geweest, dat op de parafee- ring van het basïs-accoord op 15 November 1946, de officleele on- derteekening zoo spoedig mogelijk had moeten volgen. De heer De Boer betreurde de vertraging, die door de motie Romme-Van der Goes van Naters is veroorzaakt. Kringen uit de omgeving van de Indonesi sche delegatie betreuren het heen gaan van de commissaris-generaal De Boer zeer. Zij deelden Aneta mede: ,JDe heer De Boer beoordeel de de Nederlandsch-Indonesische betrekkingen niet slechts naar haar politieke verdiensten, doch ook op zuiver realistische wyze. hetgeen voor de Indonesiërs van groot be- Gerordus Mooyman niet gegrepen Het bericht, dat „De Tijd'- gis- teren publiceerde, vermeldend dat Gerardus Mooyman. de on langs uit het kamp Armamen tarium te Delïfc ontvluchtte „rid- derkruisdrager" van de S.S., ge grepen zou zijn, is onjuist. Mooy man zo uvolgens het blad in het lntemeeringskamp te Laren op nieuw zijn ingesloten, doch de comandant van dit kamp deelde ons hedenmorgen telefonisch mede, dat over "een. aanhouding den: StS.-er niets -befeend is. Ook te Delft, kon men ons niets naders over den vluchteling me' dedeelen. - - lang ls geweest. Republikeinsche knngen, die weinig contact met prof. Verzijl en prof. Posthuma gehad hebben, waren van meening, dat hun vertrek niet vin grooten invloed zou kunnen zyn. Officieel Is medegedeeld, dat gisleren een overeenkomst tusschen de Nederlanders en de Indonesiër® betreffende Modjokerto geweekend b. Sjahrir: „Domme manoeuvre" Sjahrlr heeft in een bijeenkomst van bestuursambtenaren te Djom- bang, 60 k.m. ten zuld-ooc.ten van Modjokerto verklaard, dat de Ne derlandsche acties in het gebied van Modjokerto uit militair oog punt misschien als een succes, doch uit politiek oogpunt als een dom heid beschouwd kunnen worden. Sjahrlr wees er op, dat tegelijk met öe verbetering van de politieke situatie in Indonesië de politieke toestand in Nederland ongunstiger wordt en zeide voorts: „De Neder landsche militaire actie ls slechts een uitvlucht, waarmede raen het afnemen van het politieke prestige wil ontkennen. De Nederlanders be vinden zich in een verwarde situa tie. Omdat zij nog een sterke mili taire nibcht hebben, probeeren zij deze te gebruiken om hun prestige te redden alvorens deze legermacht alle waarde verliest. Groot verlies voor de muxiek LEWIS TREKT OPZECCING CONTRACT IN Zich schikkend naar de beslis sing van het Hooge Gerechtshof der V.S. heeft JJohn Lewis, pre sident van de Amerikaansche Mijnwerkersbond, deregeerïng verzocht zijn brief, waarin hij het contract van de mijnwerkers opzegde (hetgeen een nieuwe staking met ingang van 31 Maart ten gevolge gehad zou hebben) als niet geschreven te beschou wen. VERVOERSPROBLEMEN IN DEN SENAAT Rotterdams vliegveld heeft de aandacht Uitgebreid bodemonderzoek is beëindigd „Men kan tegenwoordig het auto bus vex-voer niet bespreken, zonder tevens over de Nederlandsche Spoorwegen te spreken", zei de heer Kraayenvanger (K, V. P.) Dinsdagmiddag in de Eerste Kamer bij de behandeling der begrooting van het Departement van Verkeer. Veel werd er inderdaad over dit onderwerp gesproken, waarbM de heeren senatoren er echter niet in slaagden iets op het tapijt te brengen dat niet reeds uitgebreid m." de Tweede Kamer besproken was. Waar de minister ln rijn me morie van antwoord reeds aange kondigd had, dat het ontwerp van wet „autovervoer personen" zyn departement reeds heeffc verlaten, rad men deze beschouwingen met een rustig gemoed kunnen uitstel len, zoo niet achterwege laten. De heer van Santen (C. P. N.j .weaschte nationalisatie van de Spoorwegen, de groote scheep vaart- en de luchtvaartmaat schappijen; terwijl de heer K r a- m e r' (Arbeid), de hoop uitsprak den minister met ordeningsvoór- stelJen te zien komen. Hy wensch- te het geheele vervoerswezen één hand geconcentreerd te zien. Minister Vos zeide in zfjn antwoord op een desbetreffende vraag, dat de aanleg van het ge projecteerde vliegveld tusschen Den Haag en Rotterdam eenige' den tallen mlllioenen zal kosten. Men heeft een uitgebreid bodemonder zoek ingesteld, aangezien een gun stige terreingesteldheid enkele raB- lioenen kan besparen. Dit onder zoek Ls thans aTgesloten en binnen kort kan eén beslissing, ln samen werking met de gemeente Rotter dam genomen, tegemoet worded ge zien. In de Woensdagmorgen voor'ge zette vergadering, welke weer door prof. Kranenburg gepresideerd werd. deelde minister Vos nog mede, dat bij 't ingaan van de nieuwe dienst regeling der N.S. op 4 Mei de fre quentie der treinen op-de lange „af- ar.den zal worden vergroot en dr rijtijden bekort zullen worden. We gens de beperktheid van het be schikbare spoorwegmaterieel zullen hierdoor op andere trajecten bus diensten Ingelegd moe en worden Aangaande de ordening ln het vervoerswezen zei de minister tèn slotte, dat de vrije organisaties er voor den oorlog nooit ln geslaagd rijn. een behcoriyke ordening 'ot stand te brengen. Er wordt overwo gen. deze organisaties een erkenning e geven, om hun -een plaats in de verordening te bezorgen. Tenslotte werd de begrooting zJas.. aangenomen. Buitenlandsche Zaken Nadat de Eerste Kamer, zonder veel discussie, gistermiddag de be- grooting van het Departement van Financiën had aangenomen, kwam de begrooting van Buitenlandsche Zaken ln behandeling, waarbij de heer Algra (AR.) een pleidooi hield voor goede voorlichting in het buitenland Hij verzocht den mi nister vervolgens te willen ver klaren, dat de faits et gestes van de militaire missie ln Berlijn zon der verschoon in g zullen worden onderzocht en zoonoodig berecht. Hy hoopte, dat de regeering open baarheid ln deze niet zal schuwen, Hy noemde blokvorming der Staten een stap terug, daar zij een duur zame wereldvrede in den weg staat. Neutraliteitspolitiek wees hy echter evenzeer af. De heer Stikker (P.y.cLV.) zeide. dat aansluiting by de Fransch-Britsche alliantie weinig aantrekkelijks had, gezien het feit, dat cle Britsche politiek zich meer van Azië afwendt en op Afrika richt. Hij vroeg den minister of de recente bi-lissing t.a.v. Indonesië onder buitenlandsche pressie ge nomen was. De heer Reljers (C.H.) ten slotte verzocht den minister zich nog eens te bedenken over het terugroepen van onzen vertegen woordiger in Spanje, gezien het feit, dat slechts zoo weinig landen een gelijken stap hadden onder nomen, en dat door dit feit Spanje niet geschaad werd, doch slechts de U.N.O. van haar prestige inboette. WILLEM PIJPER, - Nederlands, voornaamste .musicus, aie in Rotterdam leefde en zwoegde. Gisternacht is in zijn woning te Leidschendam, waar .hü zich sedert 1941 h'ad gevestigd, op 52-jarigen leeftijd Nederlands meest talentvolle 'compohist Willem Pijper, nog onverwacht overleden aan een - slepende ziekte, waaraan hij reeds ge- ruimen tjjd lijdende was. Plaats en tijdstipder begra fenis zijn op dit «ogenblik nog niet vastgesteld. i Ongetwijfeld heeft dit overlijdens bericht een schok ln de geheele Ne derlandsche muziekwereld veroor zaakt, waarin Wilteïh Pijper, die ook ver bulten onze grenzen naam heeft gemaakt, een zoo vooraanstaande innam. - 1 Tienduizend man van de lichting 1944 wordt opgeroepen Teneinde tekor en aan te vullen, voorai op het gebied van technici en jonge menschen, die geschikt zijn voor de luchtdoelartiberle. van de lichting ig47 zal he; noodig. zijn om ongeveer 10.000 man op te roe pen van de lichting 1944. Wanneer de Indeeling van de lichting 1947 heeft plaats gehad, zal men kunnen beoordeelen. wie men precies noodig heeft. Dat zullen, behalve-medische studenten en tandartsen; vooral menschen met een technische oplei ding rijn, daar men deze by be: zoo sterk gemechaniseerde leger hard ncodig heeft. Da oproepingen, zullen waarschijnlijk tn Juni of Juli ge schieden. rö Willem Pijper werd op 8 Septem ber 1894 te Zeist gebqren. Hij om ving zijn muzikale opleiding aan de Toonkunstrauzlefcschoal te Utrecht (o.Lv, dr. Joh an Wagenaar),; was van 1918 tot 1921 muziekrecensent van het Utrechtsch Dagblad, en eeraar in harmonie aan de muziek-, schoot van Toonkuns- te Amster dam. Van 1919 lot 1921 leidde hU het Utrechtsch Sextet., In 1924 werd hij te Amsterdam hoofdleeraar- ln de compositie aan. hét Conservato rium. Sinds1930 was hij directeur van het Conservatorium te Ro'ter- dam. HU was bovendien het hoofd van een groep jongeren.waarvan verscheidenen reeds naam hebben •emaakt. wy noemen Willekeurig: Henk Badinss. Berius van Lier, Piet Kefing, Oscar van' Hemel. Saar Eessem, Kees van Baam, R -Escher, GuiI2aume Landré. Jan van Dijk, Henrlette Bosmans, Karei Mengel berg, Wolfgang Wijdeveld en H. Henkemans. Tot zijn voornaamste composities behooren: het vele malen opgevoer de symphoniseh drama Halewijn, de derde symphonie, he:: concert voor plano en orkest, tooneetmuziek bij Sophokles, Euripides' Bacchanten. Euripides' Cycloop, 6 symphoniseh? epigrammen. DU is slechts een korte opsomming uit zijn omvangrijk oeuvre. De- tr> .1943 gereedgekomen hymnen voor bas en Orkest beleefden hun eerste opvoering eind November van het vorig )aar door het Amsterdam- sche Concertgebouworkest o.l v. Eduard van Be.num De overledene werkte sedert 1939 oon een opera. Meriy. die r.let ts voltooid evenmin uts een strijkkwartet, waaraan hU oczIh was (n 1946 benoemde de minister van O K. en W hem tot gedelegeerde van de Rijkscommissie van Adv'.es In/akei het orkest- en opera wezen, belast mer het toezicht op de var» rijkswege ge subsidieerde syuipbonleorkesien. De Jaren, waarin PU pet zich baap brak met zijn eerste werk en met zijn inzichten, liggen dertig Jaar terug, toen hU ala Jung criticus de verrichtingen van het Utrechtsch Stedelijk Orkest kreeg te beoor deelen Onmeedoogecd trok hij van leer tegen het zoetelijke en tegen het vertraditionaiiseerde.' tegen het r. uitgeleefde, terwyi de eigen tyd;" (de eerste wereldoorlog met z'n ge volgen) r.iep om - eigen kunstvor- i men, om. een eigen geluld, pyper heeft dien strijd gewonnen met al het vuur dat ln hem was. Daarna heeft hij met een waarlijk strate gische bedachtzaamheid zijn vurig heid bewaard voor zijn composities en voor ren heel enkele,'zeer goéd' geschreven, litteraire uiting. ;'vte 'M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1