DE SCHIEDAMMER I 'I Bijzondere rechtspleging wordt gewijzigd Crisis in Frankrijk schijnt onvermi Bidault wil geallieerd bestuur over Ruhrgebied De deviezenpositie dwingt tot verlaging levenspeil Belgisch vliegtuig maakt nood- fartding bij Schiphof Doelmatige verdeeling van de woongelegenheid /Tante Bertha7 Nederlandsche schepen in V.S. metboycot bedreigd W» SS a ft-) EK ADM. LANGE HAVEN 141 SCJJTEDAM ADMINISTHAT1E: TEl^KOON 69300 REPACTIE: TELEFOON 61505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 1 4. LOSSE NUMMERS f 0 09 HET PAROOL SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN WITTE DE WITHSTRAAT 46, TEL. 27513, R'PAM ZEVENDE JAARGANG NO. 6B VRIJDAG 21 MAART 1947 Recht van cassatie voor aile ter dood veroordeelden (Van onzen parlementairen redacteur;. De berechting «ui de politieke delinquenten Is in ons land lang zamerhand tot een „cause eëlêbre" geworden. Er is eigenlijk niemand, die door den gang van zaken bevredigd is behalve de collabora teurs die ongemoeid worden gelaten en de voorwaardelijke huiten vervolgingstelling van de z.g. lichte gevallen, waartoe minister Van Maarseveen rijn toevlucht heeft genomen, vindt in ons volk zeker meer bestrijders dan hewonderaars. Dat nu het Besluit Bijzondere Rechtspleging", dat de opsporing en berechting van de politieke misdadigers regelt, op de helling is gebracht, wordt algemeen als èen «tap in de richting van verbetering gevoeld. De Kamerleden, die over het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van dit besluit het woord voerden, waren zich daarvan ten volle bewust, al ontbrak het niet aan crltiek. Wijzigingen in kort bestek Van dit ln hoofdzaak fcechnisch- jurklsch wetsontwerp kunnen uit den. aard der zaak slechts enkele punten binnen den kring der ai- gemeene publieke belangstelling getrokken worden. Wanneer wy ons tot daze punten bepalen, dan omvat de wijziging der bijzondere rechts pleging: a. vermindering van het aantal leden, waaruit de Kamers van een Bijzonder Gerechtshof zijn samengesteld van 5 tot 3. leden 2 juristen en 1 militair Ud); b. vereenvoudigde gerechtelijke af doening door raadsheeren van een Bijzonder Gerechtshof; c. Invoering van gerechtelijke con- trole op de detentie. De schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen den minister en de Commissie voor pri vaat- en strafrecht der Tweede Kamer heeft o.a. ook nog. aan de volgende wijzigingen het aanzijn gegeven: d. uitbreiding van de cassatiemoge lijkheden, zoodat in ieder geval voor ter dood veroordeelden cassatie openstaat; e. beperking van de verbeurdver klaring; t. het vastleggen van de toeganke lijkheid van de dossiers voor de raadslieden der delinquenten. De redevoeringen hielden ',ich in hoofdzaak met de hier vermelde punten bezig en het was verklaar baar, dat deze herhaling van de in de schriftelijke stukken gemaakte opmerkingen, vrijwel geen ruimere belangstelling had dan die van de ■Juristen in de Kamer. De heer Donker iP.v.d.A.) bleek niet alleen een voorstander van de ln behandeling zijnde wijzi gingen, doch ook van het beleid van den minister ln zijn geheel. Hij achtte het onjuist, dat het Amster- damsch Bijzonder Gerechtshof de ter dood veroordeelde Ans- van Dijk geen recht op cassatie had toege- ten, hoewel bekend was. dat cas satie voor ter dood veroordeelden op Instigatie der Kamer verplicht zou worden gesteld. Hij was den minis ter, daqkbaar. voor zün -ingrijpen- to- dezqrzake. Hij achtte het onjuist óm dè gratieverleenlng als sabotage te qualificeeren. De gratieverleenlng Is noodig als overbrugging tusschen de opgelegde doodstraf en de ver andering In het rechtsbewustzijn, welke ln den vorm van matiging op treedt, wanneer een oorlog of een revolutie al eenlgen tijd voorbij rijn. Een sneller afwerking der gratie verzoeken achtte hij noodig^ omdat het oïunenscheiijk is om ter dood veroordeelden maanden op de be slissing op hun verzoek te laten wachten. De heër T e r p s t r a (A.R.) kwam evenals de vorige spreker op voor de belangen van het personeel der P.R.A. en der hulppolitie, dat moeilijkheden ondervindt bU po gingen om terug te kernen In het bedrijfsleven omdat zij onderzoekeu hebben verricht in collaboratie zaken. De Regeering dient wat voor deze' menschen te doen. De heer Sassen (K.V.P.) waar schuwde ervoor, in verband met "ie plannen om na31 Dec. van dit jaar de zaken der politieke delin quenten naar den gewonen rechter te verwijzen, dat de rechtbanken met werk zijn overladen. De.heer Stokvis (C.P.N.) liet een meer critlsch geluld hooren. Er is, zooals hy het Uitdrukte, verbitte ring in de kampen en buiten de kam pen omdat kleine zondaars streng en groote, zooals Arnold Meijer, met zachtheid behandeld worden. Het vervangen van het recht door barmhartigheid beteekent rechts- verwaarioozing en rechtsverkrach ting. Deze spr. keerde zich fel tegen het opnemen van politieke delin quenten ln Overheidsdienst. Het gratiebeleid van den minister on dermijnt het rechtsbewustzijn van het volk. Mej. Wttewaai van Stoet wegen (C.H.) bepaalde zich geheel tot een parafrase van de gewisselde stukken, doch de heer Burger (P.v.d.A.), die deze materie krach tens 2ijn Londensch ministerschap door en door kent, had nogal wat aan te merken. Hij betreurde het, dat door de militaire eigengereid heid van het M.G. inplaats van de decentralisatie, waarin het Lon- densche Tribunaalbestuit voorzag, een centralisatie istot stand ge komen, waardoor wij in deze misère zijn geraakt. En' nu gaat de mh is- ter de misère nog vergrooten door de overbelaste Bijz. Gerechtshoven er zaken bij te geven en de onder- belaste tribunalen op te heffen. Vandaag wordt de behandeling voortgezet. PARKHAVEN" in de Park haven. PAROLOSCOOP Crisisgeruchten uit Parijs IN EEN KLEIN FRANSCH dorp, I Colombey les Deux Eglises, in de buurt van Chaumont. leeft een be langrijk soldaat een teruggetrokken leven, dat hij hoofdzakelijk besteedt aan het bestudeeren van politiek; zijn eigen gevoelens en zijn eigen Inzichten toetst en herziet hij aan wat die 6fcudie hem leert. Het is de bevrijder van. Frankrijk, generaal Charles de Gaulle, die zich in Januari 1946 uit het openbare leven heeft teruggetrokken, omdat men 'n Frankrijk binnenlandsche ..her vormingen voorbereidde, waarmede hij het geheel oneens was. Bij twee, drie gelegenheden, waarby hy een redevoering moest afsteken", waar scherp op gelet werd (o.a. bij het graf van Cle- menceau, den TUger), dacht men, dat hij zijn terugkeer voorbereidde, maar dat bleek een voorbarige ver onderstelling. Toch is en blijft de veronderstelling gewettigd, dat vroeg of laat generaal Charles de Gaulle de stilte, die hy min of meer kunstmatig om zich heen ge schapen heeft, zal verbreken, maar dat hy wacht tot een economische en politieke crisis zich voordoet. Is er dan kans op zoo'n crisis in Frankryk? Ja, en zy kondigt 2ich, onder meer, aan met regeerlngs- moeiiykheden. De Parijsche psrs uitgerust van haar maand ge dwongen vacantie, Is er al heftig mee doende: rechts valt de com munisten aan over de Indo-Chi- neesche kwestie en hun staatson- dermynende houding; de socialis tische pers tracht de gemoederen te -bezweren door luide te roepen «Stort het land niet in een avon tuur!"; en decommunisten willen, dat er vrede wordt gemaakt tout prix in viet Nam ln plaats van een ordeherstel geiyk generaal Leclerc doet uitvoeren. Dus wat de een voor een verderfelijken, venverpe- htken kolonialen oorlog houdt, acht de ander een slap-uitgevoer- den politie-maatregel. Terwyi men ln Parijs steeds leier tegenover elkaar, komt te staan, gaat er een regeeringsvlieg- tuig naar Moskou, om Bidault (een van de Groote Vier) direct te kun nen terugbrengen. mocht het noo- zijn. Dat wijst op een voor- .:Jn-óea geprikkeld Parijs staan scnerp-iLnks en scherp-rechts te- genover elkaar; de MRP-er Bidault MT c. Mcskou Hnstig op bezoek aUn: tot wederzij dsch genoe- ff,TColombey les Deux Egli- ontvangt De Gaulle stapels expresse-maanbrieven, om «Frank rijk te redden", wiens uur slaat? Het uur van een dictatuur, of de het gedrang o- mende democratie? Buileniandsch beleid in den Senaat Nadat Donderdagmiddag in de Eerste Kamer ook de heer Koe- jemans (C.P.N.) zijn stem tegen blokvorming had laten hooren, verklaarde minister Van Boet- laer in zijn antwoord aan de Kamer dat rijn departement ïn het algemeen en de voorlichtings dienst inhet. bijzoncer;-. te«tampen heeft met gebrek aan ambtenaren. De minister was het met alle sprekers eens, verklaarde zich tegen blokvorming, voor, een eigen poli tiek gericht op het overbruggen der tegenstellingen tusschen Oost en West, en meende bovendien, dat wij een dergeiyke politiek reeds uit voeren. Daartoe uitgenoodigd door *den afgevaardigde Schneider (K.. V.P.) verklaarde de minister uit drukkelijk, dat het landoorlogre glement onverminderd van kracht is. hetgeen dus Inhoudt, dat ook de ii 1937 aan de ambtenaren gegeven instructies volledig gehandhaafd biyven; een verklaring dus, die niet zonder belang is voor diverse ^ambtenaren, dia zich voor zuive ringsraden e.d. te verantwoorden hebben. Met betrekking tot de berichten en geruchten over de Ned. militaire missie in Berhjn zeide de minister, dat hy, zoodra hij deze geruchten vernam, met spoed heeft inge grepen. ilet onderzoek is in vollen gang maar wordt berooeil'Jkt door dat- een groot aantal personen moet worden gehoord, die veèial in ver schillende plaatsen van Duitsch- land vertoeven, en doordat omvang rijke documenten onderzocht moe ten worden. Het Nederhmdsche' prestige in het buitenland Is er niet mee. gediend, dat ln dit stadium van de zaak hierover veel wordt geschreven. De Staten Generaal zullen van de resultaten van het onderzoek volledig op de hoogte gesteld worden. De begrooting werd zha. aan genomen, met de aanteekening„ dat de communistentegen varen. 'f Bevin blijft zich er tegen verzetten De zitting der Groote Vier te Moskou werd Donderdag ge- open£ met een verklaring van BidaulL Het RuhrgeMed moest, zoo zei hij, zoo spoedig mogelijk onder geallieerd bestuur worden gesteld. „Wij hebben nooit gevraagd, aldus de Fransche minis ter, een vaststaand cijfer voor den export vast te stellen, veeleer willen wij een soepele formule, aan te passen aan den graad der productie, en rekening houdend met (de Duitsche economie. Frankrijk houdt het echter voor mogelijk, de Duitsche betalingen aan het buitenland en de behoeften van de geallieer den aan steenkool met elkaar in evenwicht te brengen. rapport van de plaatsvervan gers voor Dultschland voor, met vermelding van de. punten van overeenkomst öb verschil. Molotof zei, dat de Brltsche Opvoering industrieel peil moet zonder gevaar blijven Frankrijk zou zich niet ver zetten tegen een wijziging van het tn Maart 1946 overeengeko men peil voor de Duitsche in dustrieën, onder twee voorwaar den: a. het herstel van de Duit sche industrie zal niet tot gevolg mogen hebben, dat de slachtoffers van Duitsch- j land zich niet in hun drin gende behoeften aan steen kool kunnen voorzien. b. het opvoeren van het in- dustrieele potentieel- van Duitsehland mag geen ge vaar voor herbewapening vormen. Indien Duitsehland een groo- tere hoeveelheid staal noodig mocht hebben om zijn produc tie tpt :het -toegestane >peil>p;-të voeren, moesten Frankrijk, Bel gië, Luxemburg en andere Éuropeesche landen bereid zijn deze hoeveelheid te verschaffen. De Duitsche staalproductie, al dus Bidault, moest op lager peil staan dan dat van de Duitsche buur-Ianden. De- economische eenheid Bidault deed twee voorstellen aan de hand voor economische eenheid van Duitsehland: a. de plaatsvervangers moeten een definitie geven van de economische een heid; b. de plaatsvervangers moe ten- bij den ministerraad voorstellen indienen betref fende centrale organen ter uitvoering van de econo mische eenheid, rekening houdend met .de Fransche voorstellen van 17 Jan. j.l. Bidault verzocht de Fransche voorstellen Inzake herstelbeta lingen ter bestudeering naar de plaatsvervangers te verwijzen. Bevin, - die na Bidault het woord voerde, verzette zich op nieuw tegen een speciaal be stuur voor het Ruhrgebied, om dat het hier niet alleen om een economische .maar ook om een politieke kwestie ging. Ook Mo lotof. verklaarde, dat hij aan zijn voorafgaande vérklaringen niets had toe te voegen. Vervolgens las Wysjlnsky het In de omgeving van Nijmegen, waar door de oorlogshandelingen vele iwieen vermeld werden, wonen vel e 'gesinnen ihans nog onder de meest erbarmelijke omstandigheden. In dit krot, in de gemeente Groesbeek, woont een gesin van veertien personen. Minder goederen en meer bonnen Daar onze deviezenpositie niet der dag zorgwekkender wordt is te verwachten, dat het huidige levenspeil niet zal kunnen wor den gehandhaafd, vernemen wtf uit betrouwbare bron. Onze im port bedroeg in het# afgeloopen jaar ruim één milliard gu'den meer dan onze export, en Indien Amerika niet op zeer korten ter mijn besluit ons op ruimer schaal crediêt te verleenen dan tot dusver, komt niet alleen ons ln-, vesteeringsplan, doch ook het consumptieplan in gevaar. In dat geval-zou óverwogen moeten' worden om artikelen van een meer luxueus karakter als koffie en thee niet meer uit het buitenland te betrekken, wat tot het weder in distributie brengen van surrogaten v a leiden. Ook moet betwijfeld wor den of men in staat zal zijn de textieldistributie op het peil van thans to handhaven. Slechts een belangrijke op voering van onze productie zou dergelÖkc maatregelen kunnen voorkomen. Ook wordt, in verband met de algemcene voedselsituatie, in re-; geeringskringen overwogen grut terswaren wederom tedistribu- eeren. Van kermisgast1 tot millfonnaïr? Jet'.e Opdam uit Zwolle, die des zomers met haar man de kermissen afreist met een „kop van Jut", zal haar kermisspul waarschijnlijk spoe dig op zolder kunnen zetten, wan* op eenmaal is er uit Amerika maar eventjes 40 millioen dollar uit de lucht komen vallen, waarvan die goede oude Jet'e mede-erfgename schynt te zijn. Zij meent n.l. 'e kunnen aantoonen, dat zij de nicht Is van een schatrijke juffrouw utf Philadelphia, die genoemd astrono misch bedrag heeft nagelaten. De nicht van Jette heeft veertien jaar geleden het tijdelijke met het eeuwi ge verwisseld. Zij had evenwel de oogen nog niet voorgoed gesloten of de erfenis werd de inzet van on'el- bare processen, evenwel zonder dat uitgemaakt kon worden, wie de rechtmatige erfsenamen rijn. Thans delegatie de Duitsche regeering doet ook Jetto Opdam een eooi naar het recht toekende, haar ziens wijzen aan de vredesconferen tie kenbaar te maken „indien zulk een Duitsche regeering zou bestaan" endat Frankrijk het Britsche voorstel niet goed keurde. ...y Couve de Murville zeide hier op, dat Frankrijk.het voorbarig achtte, momenteel .van een cen trale Duitsche regeërmg te spre ken. Tenslotte besloten de vier mi nisters nog, den ^plaatsvervan gers voor Oostenrijk te verzoe ken, hun rapport voor. .te leggen. het geluk, daarbij geholpen door een pienter advocaat. Zal Jette ons de viezen inbrengen? We kunnen best gebruiken! Onderwijzer in één jaar Naar wij vernemen is bij bet departement veih Ouderwijs een Koninklijk Besluit ln voorbereiding, dat degenen, die ln het bezit zyn van het einddiploma H.B.S of Gymnasium, ln staat stelt bto iea één Jaar het onderwljzersdiploma te behalen. Zaterdag valt de beslissing (Van onzen correspondent te Parijs) Een regeerlngRcrisls Is thans on vermijdelijk. tenzij president Vincent Aurlol erin slaaft, een oplossing voor de moeilijkheden (e vinden en het eerst twee maanden oude coalltie-kahfnet van Ramadier nog kunstmatig iii het leven te honden- Algemeen is"men overtuigd van de wenscbelljkheid om althans lijdens de conferentie van Moskau, niet van regeering te wisselen, vooral omdat eeh langdurige crisistoestand de po sitie van minister Bidault in die conferentie aanzienlijk zou verzwak ken. De communisten hebben ech'er te kennen gegeven dat rij niet voor de militaire credielen ten behoeve van de campagne fn Indo-China zullen riemmen. hetgeen dus niet een tegenstemmen doch wederom een zich onthouden brieekent. Ministerpresident Ramadier heeft hierop terecht geriposteerd dat zich onthouden van stommen, als het gaat om het vo'eeren van credieten. onaanvaardbaar Is. De premier stel de daarop de kwestie van vertrou wen. Een wijze bepaling ln de nieuwe Fransche grondwet schrijft voor, dat tusschen de kwestie van het stollen van vertrouwen en de stemmlnr? 'n volledige dag moet verloopen. De stemming zal daarom eerst Zaterdagochtend hebben. Hierbij is uiteraard een groote meerderheid voor de regeering te verwachten. Volgens de bepalingen van de grondwet is het dan ook niet noodig. dat he; kabinet heen gaat, Ramadier kan echter niet aan vaarden. dut een van de regerings partijen zich aan de overeengekomen mtnis'erleele solidariteit onttrekt, en dat Is Juist de bedoeling van de communisen. Zij willen een goede beurt maken by hun kiezers en bij den linkervleugel van de socialisti sche par:Ij. maar tegelijkertijd wil len rij In de regeering biyven ri'ten. Bij de vorming van het huidige kabinet was afgesproken, dat deze combinatie regeering en opposi tie van macht zonder verant woordelijkheid. waarin de commu- nis'en zulke virtuozen waren, niet meer zal worden aanvaard. Dè con sequentie zou dus thans rijn. dat een regeering wordt gevormd zonder communisten, ofschoon men met het argument der communisten, dat een Machine zwaar beschadigd, piloten ongedeerd Mist belemmerde grondxicht der tot stilstand in een hoek van ,i V tl20 graden op de lancingsrichting. Een particulier vliegtuig, toebe- Ook de propelïors waxen daarby gebrokem hoerende aan den heer John Ma- hfeu uit Brussel, heeft Donderdag- iddag na een vlucht van Croy- m ln Engeland een ongelukkige landing gemaakt vlak buiten het vliegveld Schiphol, waarbU de pro pellers werden afgehroken. Het landingsgestel werd afgerukt, en de romp beschadigd. De heer Mahieu, die zich mét een metgezel hl het toestel bevond, kwam er zonder lichamelijk letsel af. Er hing een vrij dichte mint boven Schiphol, toen het kleine toestel, een Avro Ansan 19, ver schelde malen boven het vliegveld cirkelde zonder grondricht te krij gen. Tenslotte moest de piloot wegens benzinegebrek een lan dingspoging wagen. BU de eerste poging vloog het toestel recht op den grooten hangar aan. Op kor ten afstand doemde het gebouw voor den piloot uit de mist op,- die zijn machine snel en nog tydig omhoog trok. Toen dwong het toe nemende benzinegebrek een piloot een noodlanding uit 'te voeren. Hij daalde langzaam en zag plot seling de hulpweg voor zich, die langs het vliegveld vlak by de roï- baan loopt. De piloot trachtte het toestel op den Uulpweg heer te zetten, waarby het rechterwLe! tegen een heuveltje sloeg. Daarop veerde de machine over een sloot en kwam vervolgens met het lln- kerwfel met vrij groote kracht tegen den grond. De linker-vleu geltip klapte tegen een verhoog in# in den grond, het onderstel knapte af en de machine kwam even .ver- Terugbetaling grensgelden Door het Nederlandschverbond van gerepatrieerdeh ls dezer, dagen een schril ven gericht aan den minis ter van Financiën.;waarin nogmaals wordt aangedrongen op een regeling van de kwestie der z.g. grensgelden. Voorgesteld wordt een commissie in het leven te roepen, waarby die genen, die naar hnn meenlng min der rech'.vaajrilg .beoordeeld rijn ten aanzien van de terugbetaling dei* grensgelden, 'in beroep-kunnen gaan. In deze beroeplnstantle zou dan-ook een hoofdbestuurslid van 't N.V.V.G. zitting moeten hebben. Voorts ls, medeIn verband met het vraagstuk der grensgelden, aan den minister gevraagd, welk stand punt hy inneemt ten aanzien van die personen, die, om aan terugvoe ring In krijgsgevangenschap te ont komen. vla de gewesteiyke arbelds- bureaux een burgerlijke betrekking ln Dultschland hebben aanvaard. Buif van den C.C.D. ïn januari Ambtenaren van den C.C.D. maak ten In de maand Januari J.l. 6662 orocessen-verbaal op, waarbij 9279 verdachten be1 rokken waren, van wie er 267 ln voorloopige hechtenis werden gesteld. Het meerendeel Yan de overtredingen werd begaan op het terrein van de voedselvoorziening, n.l. 8367 van de 9279 gevallen. Een groote hoeveelheid goederen werd tn beslae genomen, o.m. .202.821 kg za den en peulvruchten, 142.945 kg fruit, 12,680 kg vleesch en spek, 73.552 eieren en 14.665 stuks textiel. Benoemd ls tot substituut-of ficier van Justitie bijde Arrondis-' sements-rechtbank teRotterdam mi*. B. van der Meuien. j De noodlanding is, de omstan digheden ln aanmerking genomen, niet zonderveine uitgevoerd- Het toestel ligt thans n.L tusschen groote brokken steen op een zeer. oneffen terrein, vlak naast e,en greppel, ongeveer 1500 meter ach ter den hangar en 800' meter van de Ringvaart af. De Rijksluchtvaartdienst stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. voortzetten van de militaire politiek .effen Vletman naar een catastrofe zaï leiden, kan sympahiseeren. is hun tactiek, die rij als dialectiek bestempelen, minder philosophiscb uitgedruk'. niet anders dan boeren bedrog. Zij zyn tot het kabinet 'oe- gereden op een coaiileprogramma, waarvan zij de uitvoering nimmer., hebben gewild. De kruik is thans, gebarsten. Men wacht met spanning. - af, of het Vincent AurioS zal geluk ken. de scherven nog voor morgen ochtend te lijmen. Zonder visum naar Engeland Regeling treedt 15 April in werking - De Britsche regeering heeft met Nederland, Denemarken, en Zweden overeenkomsten gesloten tot het wederkeerig afschaffen van aldus maakt bet Engeische ministerie van Buitenlandsche Za ken bekend. Onderdanen van deze landen zullen geen visa noodig hebben voor het blnnenreizen van Engeland uit elke willekeurige plaats, en hetzelfde geldt voor Britsche onderdanen reizende naar de genoemde landen. Visa zullen vereischt biyven voor reizen naar de overzeesche gebie den Y&r. de betrokken landen: Toestemming tot vestiging en het verrichten van arbeid is new steeds geregeld door bestaande wetten. De overeenkomst met Nederland treedt op 15 April, die met Dene marken op 22 Maart en met Zwe den op 1 April in werking. Weer dreigl rebellie in Labourporty Thans over den dienstplicht ïn vredestijd. Evenais in het begin van het Jaar. toen.meer dan 70 .parlements leden Van de'Z^ibourpartij zich on eens verklaarden met de buiten landsche politiek van de regeering, dreigt thans opnieuw een „rebel lie", ditmaal van ongeveer 100 leden/tegen het wetsontwerp be treffende den militairen dienst, dat in Engeland den dienstplicht in vredestijd wil invoeren. In sommige kringen te Londen wordt geopperd, dat uitstel van het debat over het wetsontwerp tot na Pinksteren een zekere ontspanning te weeg kan brengen, daar met Pinksteren de geheele LabourpartU ln conferentie bijeen zal komen. De regeering zou dan. kunnen trachten van de conferentie een mandaat te verkrijgen voor haar afwijken van de vroegere Labourpolltlek, welke tegen de dienstplicht was. De regeering zou de eischen van de „dissidente" leden hebben verwor pen. Alleen toewijzing op vergunning BU de Tweede Kamer te Ingediend het wetsontwerp „bevordering van doelmatige vcrdceling van woon gelegenheid". De memorie van toelichting wijst er op, dat in verband met den ueerschenden woningnood ln een groot aantal gemeenten in ons land een krachtig ingrypen noodzakelijk ls om chaotische toestanden op luit gebied van de volkshuisvesting te voorkomen, waarvan vooral de economisch zwakkeren het slacht offer zouden worden. De hoofdpunten van hot wets ontwerp zdjn: Vestiging, verhuizing en verdee ling van woonruimten worden te zamen als een onderwerp geregeld, ml. als ingebruikneming van woon gelegenheid. i Toewyzlng 'van woonruimte en vergunning tot verhuizing worden primair aan de „gemeente, toever trouwd. Voor het ,ln gebruik nemen of geven vj-n een woongelegenheid zal vergunning van den burgemeester der betrokken gemeente noodig zi)n. De bevoegdheid om een zonder vergunning, tn gebruik genomen woning doen ontruimen wordt toegekend aan den burgemeester, zonder dat gelijk ln het geldende vestiglngsbeslult bepaald etn rechterlijk bevel lot ontruiming U verelscht. - In een artikel wordt o.m. bepaald, dat de door den burgemeester aan te wyzen gemeente-ambtenaren, ter verkrijging van. gegevens omtrent woongelegenheid, het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede aantal,- leefiyd, geslacht en beroep der daarin gehuisveste personen. Opkomst dienstplichtigen De dienstplichtigen, bestemd voor het 3e regiment infanterie te Ber gen op Zoom, die op 3 Maari J.l. hadden moetenopkomen en wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Woensdag 2 April opkomen. ZU moeten dien dag per eerste reisge legenheid na 7 uur naar Bergen op Zoom vertrekken. De dienstplichtigen, bestemd voor het le verkennings regiment te Amersfoort, die op 27 Februari j.l. hadden moeten opkomen en wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Dinsdag-25 Maart opkomen. ZU moeten dien dag per eerste reis gelegenheid na 7 uur- naar. Amers foort vertrekken. gerechtigd zyn tot het binnentreden van woningen, tegen den wil van den bewoner, mits tusschen zonsop- en ondergang en voorzien van een schriftelijken algemeenen last of byzonderen last van den burge meester. Voorts ls de mogelijkheid open gelaten tot het instellen van com missies, die den burgemeester van advies zullen dienen. Tweede Kamerleden naar de republiek Naar wy vernemen, zUn de leden van de Tweede Kamer Ier Staten- Generaai, Ruys de Beerenbrouck en Palar voornemens zeer binnenkort gezameniyk een reis te maken door het gebied van de republiek. Weer is in Columbia een vlieg tuig verongelukt.De piloot en vier passagiers kwamen 'om, toen het toestel, een vliegtuig van de Coium- biaansche luchtvaartmaa'schappU, tusschen Bogota en Bucaramanga brandend neerstortte, ALWEER een oud-illegaal opge pakt; alweer een bewys cat er, in die kringen tijdens den oor log, maar ook .daarna, profiteurs waren, die misbruik maakten van de omstandigheden en zich ver rijkten. Echter, nu wij dit schrijven, is de affaire „tante Bertha" nog al lerminst, wat de politieman noemt, rond. Daarom ls het onmogelijk een beschuldiging te fonnuleeren. Dat kan in feite pas. wanneer de rechterlijke macht tot een uit spraak is gekomen. Daarom lijken sommige sensationeele publicaties over deze zaak, gegrondvest op ge ruchten, erg veel op een aanval op „de illegaliteit". In de tweede plaats staat vast, dat ook de oud-Illegaliteit maatre gelen die in een rechtsstaat nood zakelijk zijn, ten volle respecteert. Het spreekt Immers vanzelf, dat fraudeurs hun straf niet mogen ontlocpen, ook, al hebben ze in de UJegaTJtlet daden van heldenmoed verricht. Dus ook als „tante Bertha" ge durende cenige Jaren.tijdens de,do/ zetting-haar tevénvdat»van-r; baar/ man en van haar véle kinderêi" dageiyks in cé waagschaal heeft gesteld; ook, wanneer zy in haar huis de Leeuwenbrigade herbergde en verzorgde: als zy er njet tegen op heeft gezien wapens te bewaren waarmee jongens van de L. K. P. gevangenen der Dultschers ontzet ten: waarmee collaborateurstot meer toegevendheid werden ge dwongen by het-afstaan van dis tributiebescheiden, noodig om on-' derduikers in het leven te houden.' Ook als „tante Bertha" dageiyks de Dultschers opzichtig tegenwerk te. dan fceeft dit haar,- of wie dan ook. natuuriyk niet het recht, zich andermans zaken toe te eigenen.. Dat verklaarde ons. gisteren ook nog de leiding van de L. K. P., uit:'., naam van. deze heele groep, die het als een eerezaak beschouwt de eigen gelederen zuiver te houden en op grond daarvan de P. R. A of wie er dan ook met het on- derzoek belast zijn alle mede werking toezegde. Er zyn al te veel personen opge staan die tot „de illegaliteit" be weren te behooren. In feite is het, wat de L. K. P. betreft zoo, dat er tot September 1944 slechts 500 K. P.-leden ln hét heele, land be kend waren. Daarna rijn er onge veer 1100 bijgekomen en deze be schikken allen over een legitimatie. Ook daaronder kunnen zich dubi euze figuren bevinden, maar ln - welke groepeering treft men dia niet? Is het daarom niet beneden alle critiek om, zoodra de P. R: A. tot»: een dergelijke aanhouding overgaat terstond alle verzetslieden, in het geding te brengen en den indruk te wekken, dat een .troep despera dos, terecht of ten onrechte, door dik en dun zal probeeren een „ver-, zetsfiguur" te bevrijden. Dat dit geenszins in de bedoeling ligt. dat ook deze Nederlanders en Juist deze Nederlanders van discipline en ge rechtigheid alles weten en besef fen, meenden wij op dit.oogenblik uit, volle overtuiging te mogen ver-, klaren. De affaire „tante Bertha", „tof- fe Chris" en wat er nog meer ean moge hangen, zal; onderzocht wor den en inplaats van tegenwerking zal ,,de illegaliteit" slechts mede- - werking verschaffen —..in haar eigen, in het landsbelang. Amerikaansche koopvaardij-officieren in actie over Mortin-Behrman-kwestie De vakvereenlglng van Ameri kaansche koopvaardQ-officlcren dreigt een algemeene boycot uit te vaardigen voor alle schepen, die afkomstig zyn uit- of bestemd zUn voor Nederland. Men'wil by deze actie de loodsen en havenarbeiders uit alle Amerikaansche havens be trekken. Deze beslissing, die gisteren te New York werd bekendgemaakt, zou genomen zyn als represaille tegen de „gewelddaden", waaraan de Nederlandsche haven-autorltci- ten te Batavia zich ten aanzien van de officieren van het vracht schip „Martin Behrman" zouden hebben schuldig gemaakt. Volgens de verklaringen van een bestuurs lid der vakvereehiging, aldus Agence France Presse, zal de vak- vereeniging in allé Amerikaan sche havens een algemeene en ge- Hjktydige actie inzetten'tegen Nederlandsche schapen1 enladin gen, als het aan officieren van de „Martin Behrman" aangedane „onrecht" niet is hersteld vóór de vergadering der vakvereeniging op Woensdag a.s. De kwestie van het in beslag. nemen der lading van de „Martin Behrman." zal 24 Maart a.s. voor een landgerecht komen, meldt AFP nog uit Batavia. Prifxenboekjeop komst Het is voor het publiek zeer/ moeiiy k na te gaan of één wlnke-/ lier dè prijsvoorschriften ever- treedt. Het directoraat-generaal voor de prijzen heeft 'toarora' een Pryzenboekje 1947 samengesteld, waarin men kan vmden hoeveel voor de goedcren-too di-insten,'dia men voor zijn dageiyksch 'levens/*- 'on derhoud noodigheefI den berekend. Het ;',bo-kje/;zaI ligiiisai

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1