S - pi.1/CU AU TO SLOOP ER II DE SCHIEDAMMER Ook Sjahrirs delegatie tot onderteekening gemachtigd Teekening vandaag Het probleem Vietnam Een vrouwelijke gezante in Nederland Crisis in Frankrijk bezworen Molotof wil decentralisatie van Duitschland N.S.B.-ers kunnen vrij naar Nieuw-Guinea T ^22405.^/.4B907k»Buiib gjöB| 0P51PGPLnnr5;TERBREG5CHEWEG2S3fOMJ RED. EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON No. "69300 ABONNEMENTSPRIJS PEH WEEK SI CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS t 0.09 HET PARGD1 ZEVENDE JAARGANG NO. 70 MAANDAG 24 MAAKT 1947 Het accoord van Linggadjati Ook de Indonesische delegatie is thans gemachtigd, de overeen komst van Linggadjati te onderteekenen. In een speciale bij eenkomst te Djokjakarta heeft het kabinet van Sjahrir besloten, de delegatie te machtigen het origineele ontwerp-accoord te teekenen in overeenstemming met de resolutie, die het K.N.I.P. <het voorloopige republikeinsche parlement) deze maand te Malang heeft aangenomen. Onmiddellijk overleg met c.-g. verwacht De Indonesische delegatie Is voorts geïnstrueerd, een spoedi ge oplossing te eischen Inzake „alle overtredingen door de Ne derlanders, van de wapenstil- standsbepalingen in het alge meen en inzake de kwestie- Moöj'okerto in het bijzonder. Sjahrir en zijn delegatie zullen dezer dagen naar Batavia terugkeeren. Zij zullen naar verwacht wordt onmiddellijk in bespreking treden mefc de commissie- generaal en de onderteeke- nlng' zal volgens Reuter vóór hef komende weekend plaats vinden. De toestand bjj Modjokerto Bij Modjokerto is het water thans weer vrijwel overal tot be neden het wegdek gedaald. De bruggen zijn intact en de enet- giebedrijven werken. Br ls ech ter 2000 ha. sawah-grond ver loren gegaan en 2400 ton rijst. Het republikeinsche bestuur werkt in volkomen harmonie met de Nederlandsehe. autori teiten samen. Een verklaring van den repu- blikeinschen opperbevelhebber Soedirman, dat de Nedermiiders met rood-witte vlaggen en in republikeinsche uniformen Modjokerto zouden zijn binnen gerukt, is van Nedenaudsche zijde categorisch tegengespro ken. Naar einde Australische boycot? Dr. H. N. Boon, politiek -advi seur van dr. Van Mook, heeft de hoop uitgesproken, dat da on- Het teekenen van de over eenkomst van Linggadjati is. thans definitief vastge steld op heden, 24 Maart. 11 uur Ned. tijd ten huize van de commissie-generaal.1 De heeren Schermerhorn. Van Mook en Sjahrir zullen tijdens de plechtigheid een toespraak, houden: Na de plechtigheid zal dr. Van Mook de bevolking van Batavia toespreken. Sjahrir is hedenmorgen te Batavia teruggekeerd. derteekenlng van Linggadjati het einde zou beteek enen. van de boycot op Nederlandsehe schepen, nog steeds ..uitgeoefend door de Australische havenar beiders. SPAAK HAD AUTO- ONCELUK Zaterdagavond is de auto van den Belgischen eersten minister Spaak, toen deze van een mee ting ln Wallonië terugkeerde na bij Gembloers, bij het inhalen van een andere auto, tegen den wegkant aangereden en tégen -Geen.-boom gebotst^>»y;^w.-j=^p, De eerste minister liep talrijke kneuzingen op. Hij had echter niets gebroken. Dinsdag zal hij in de Kamer de bespreking van de regeringsverklaring bij wo nen. Stalin eereburger van Roemenie Generalissimus Stalin is, naar radio Moskou meldt, ter gele genheid van den tweeden ver jaardag .van de opneming van TTanssylvani e in Roemenie, eereburger van Roemenie ge maakt. Gerbrandy en Weiter in hoogen nood Handhaving .Rijkseenheid" telegrafeert weer In een vergadering^ Zaterdag te Utrecht gehouden door het comité Handhaving Rijkseen heid heeft profGerbrandy de aanwezigen aangespoord tot volhouden van het bewerken der publieke opinie, „opdat de bres. 'ontstaan in het regeeringsfront door de splitsing in de commis sie-generaal, zooveel "mogelijk verbreed, zal worden". De heer Chr. Weiter deed een beroep op de. K.V.P. om „zich af te wenden van de politiek der socialisten en communisten, die gericht is op verbreking van het koninkrijk". Er werd,een. telegram gezon den aan de'Köhingin. waarin o.m. staat, dat de onderteeke naars „Uwe Majesteit smeeken haar hooge tusschenkomst té willen verleenen, opdat de over eenkomst van Linggadjati niet worde onderteekend". In een resolutie, waarvan de tekst eveneens aan de Koningin en voorts aan den minister-pre sident, deh vice-president van den Raad van State en de voor zitters van Eerste en Tweede Kamer zou worden gezonden, geeft het comité uiting, aan zijn bezorgdheid over de „rampzalige beslissing der regeering tot het akngaan van een overeenkomst met de zg. republiek Indonesië". i Linggadjati laat land niet onbe- PAROLOSCOOP - Azië staat op beheerscht op het oogenblïk de Fransche politiek; England's bewogenste dagen zijn die welke over de toekomst van India móe ten-beslis het oude Nederland roerd. Viet Nam, India, Indonesië, zg zijn Azië, maar niet het e enige Azië. Herrijzend China, overwon nen. Japan, Birma, zorgelijk Tur kije,' geheimzinnig Tibet, onmete lijk Siberië, 20' alle zijn ook Azië en een Azië dat ten minste even belangrijk is, ala ie drie eerstge noemde gebieden; vooral in de laatste jaren. Geen wonder, dat de Aziaten zich dat overal bewust zijn -geworden, en evenmin is het verwonderlijk, dat zij, vooral na deh afloop van den wereldoorlog met al z'n verrassende up'a en down's aan die Bewustwording uiting geven. Zondag ia te Nieuw Delhi in Voor-Indië een merkwaardige con ferentie geopend, hl. de conferentie om alle Aziaten sociaal, cultureel en economisch n te doen wor den. Er waren.200 gedelegeerden uit 12 Aziatische landen, bezield met het vaste voornemen om deze eerste bijeenkomst in bet oude mongoolsche fort. in de, buurt van de heilige rivier de Juma tot een succes te maken en er de grond slagen te leggen voor volgende congressen van veel oreeder en dieper strekking. Pandit Nehroe. het eerste hoofd van de eerste zelfstandige Voor- Indische regeeriug, was voorzitter en hij greep dadelijk al buiten de agenda om door ook, hoewel niet- officieele, besprekingen ln te lei den, om „te komen tot een coöpe ratieve actie van geheel Azië tegen reeds bestaande of dreigen de vormen van kolonialisme". Van Egypte tot Australië en de Philippijnen spitst men dc ooren en daarbuiten ook. In de grens gebieden zal men'zich, nog-sterker dan ln de laatste 25 jaren, afvra gen waarop men zich moet oriën- teeren: op het oude Westen, of op het ontwaakte Oubteh. Groote dingen worden in de agenda opgesomd: „Aziatische .Vrijheidsbewegingen, .Rassenpro blemen, Immigratie on rechtsposi tie der Immigranten, Overgang van koloniale naar nationale eco nomie, Positie der Vrouw, Onze Luehtverbindingen". In psychologiachén zin1 voltrekt er zich te Nieuw Delhi een pan- Aziatische omwenteling, waarnaar Palestrjnen even2eer verl angen als Afghanen, Iraniëra, Slameezen en Indonesiërs. Want ook Indonesiërs nemen te Nieuw Delhi deel: vóóraant En geen Japanners. LADING BEHRMAN Toegewezen aan Ned.-Indisch Beheersinstituut Het Nederlandsch landgerecht te Batavia heeft zich hedenmor gen ten gunste van denelsch van het Nederlandsch-Indiscb beheersinstituut ten aanzien van de lading van de Martin Behr- man uitgesproken. De uitspraak werd bijl verstek gedaan, daar noch kapitein Gray, noch Ryan aanwezig waren. De „Isbrandtsen line", eige naar van de Martin Behrman, heeft gisteravond in een aan de pers verstrekt communiqué ge protesteerd tegen de regeling die tussehen: de Nederlandsehe regeering en het Amerikaansche ministerie van bultenlandsche zaken tot stand is gekomen. Ongeregeldheden in interneeringskamp Achttien „zware jongens" ir cellen opgesloten Zaterdagmiddag zijn in het be- waringskamp te Laren ongeregeld heden voorgekomen, die echter door energiek Ingrijpen van de kampleiding met behulp van een detachement van de Hilversumsche politie spoedig zijn onderdrukt. Het was de kampleiding eenige dagen geleden ter oore gekomen, dat een viertal z.g, „zware jon gens", die met 54- kornuiten ln de zelfde barak waren gelegerd, het plan hadden opgevat ln den nacht van Vrijdag op Zaterdag to out vluchten. In hoeverre aan het ontvluch tingsplan gevolg ls gegeven, ls slechts aan de kampleiding be kend, die hierover geen nadere In lichtingen wenscht te geven. Zater dagmiddag echter werden .den 60 gedetineerden uit de bewuste barak strafoefeningen opgelegd. Boven dien werd dezen zwaren jongens medegedeeld, dat zij in gevange- nenkleedij zouden; worden g sto ken en dat hun hoofden kaal. ge knipt zouden worden, teneinde hen het ontvluchten onmogelijk te ma ken. De gevangenen waren hier over uiterst verontwaardigd en toonden dit duidelijk. Zij begonnen een dreigende houding tegen de 20 mannen der .binnenbewaking aan te nemen, en werden op een rij tegen een mvur geplaatst. Een van hen simuleerde daarbij een flauwte en kreeg als straf het be vel, dat hij moest blijven liggen. Zijn „kameraden" kwamen daarop ln opstand en de commandant riep de. buiten het kamp gestationneer- de buitenbewaking, alsmede 60 man van de Hilversumsche politie te hulp, teneinde te verhinderen, dat ook de bewoners der andere ba rakken oproerig zouden worden. Gewapend met stenguns kwamen deze troepen het kamp in. Zij wa ren den toestand onmiddellijk meester. Achttien van de „zware Jongens" werden gearresteerd en overge bracht naar Hilversum, Bussum, Amersfoort en Naar den waar zij in politiecellen gevangen worden gehouden. Enkelen dezer 18, dia het actiefst aan de wanordelijkhe den hadden deelgenomen, zijn thans opgesloten in de Blaskowlte- bunker te Hilversum. WAAROM AMERIKA WIL HELPEN Geheime documenten, vannacht om 12 nur te Washington gepubli ceerd zetten de redenen uiteen van de Amerikaansche hulpverleen lng aan Griekenland en Turkye. De documenten schrijven aan Al banië. Joégo-Slavië en Bulgarije agressieve-bedoelingen jegens .'Grie kenland toe, waarvan zij tot nu toe slechts worden weerhouden doorde aanwezigheid van. Britsche troepen, die echter .met .meer. als een weer bare «troepenmacht .beschouwd,. kan .worden'.ï:.-De:rver£^ economische omstandigheden en de groeiende onrust ln Griekenland worden 'geweten aan de „onder lei ding der communisten staande link- sche organisatie". De thans gepubliceerde, documen ten spreken openlijk van een Russi- schen zenuwenoorlog" tegen Grie kenland en van een „misleidende tactiek" die de Russische vertegen woordiger bij de UNO-commissie van onderzoek zou.voeren. Het op Turkfje betrekking hèb- bende document zegt dat de vrees voor de Sowjet-Unie Turkije terug houdt van demobilisatie van zijn t TrH f t nm-nle* van de groote legermacht. Bijna de helft t ™ander staat ^perplex van ae der staatsinkomsten is gemoeid bij snelheid waarmede het herstel- het op de been houden van dat [werk na den oorlog is a&nge- r. 'pakt. Over eiikele dogen zal het lichtschip Texel het vroegere lichtschip Koord Hinder.'"'.: ligplaats krijgen in het Motengat op ia mijl van Den helder. Het vaartuig kwam. na te M;n „gebruik:"' door de Duilschers in deerniswekkende toestar.din ons land terug en werd door de Rijks werf te Den Helder van kiel tot masttop vernieuwd. De Texel in de -ojfóaalhoi'&i na te sijn gedemagnüiseerd. Cuba laat,zich in Nederland door mevr. Flora Diaz Parredo vertegenwoordigen LiET het s.s. Veendair van de; HoUand-Amerlka-LMn is s COMMUNISTISCH COMPROMIS REDDE RAMADIER De Fransche communisten, van mceniug dat de eenheid van de regeering behouden moet blijven, daar er in Moskou zooveel op het spel staat, hebben Zaterdag een compromis gevonden wat betreft hun houding jegens de begrooting van 8Vt miUioen francs voar den strijd iti Jndo-China, door haar vertegenwoor digers in het kabinet vóór te laten stemmen, zoodat de minis terieel© solidariteit gehaudhaafd bleef, terwijl de communisti sche afgevaardigden in de Kamer zich van stemming onthiel den. Doel: Voorkomen dat er weer kleine en groote Hitiers opstaan Organisatie van den Duitschen staat Molotof stelde Zaterdag het volgende voor ten aan zien van. Duitschland: Een democratische politieke structuur, een gedecentrali seerd bestuur, zooals vóór Htfefcr, een tijdelijke centra le regeering, met enkele administratieve departe menten, de .bestuursraad te Berlijn moet een voorloopi ge constitutie samenstellen, Lijst van buitenlandsche oorlogsmisdadigers bevat duizend namen Op een persconferentie heeft de I pie, om hen afdoe te helpen reeïas- mtalsfcer van Justitie, mr. Van j seeren. Dat wordt door een cotn- Maarseveen, medegedeeld, dat hij missie voorbereid. Westelijke maat- een verzoek heeft ontvangen van -regelen rijn thans ten deae te zijn ambtgenoot van Overzeesche 1 wachten.Daarbij steunt men op dr Gebiedsdeelen om politieke delin- ervaringen, bij de politieke delin quenten over te brengen naar Nieuw Guinea, zulks voor werk zaamheden, die tot heden verricht werden door Japansche krijgsge vangenen, die naar hun land te ruggevoerd worden. Inwilliging van dit verzoek heeft echter bezwaren. De minister had een commissie be noemd, die deze kwestie kreeg te onderzoeken. Deze commissie is tot de conclusie gekomen, dat over brenging op groote schaal niet mo gelijk is. Wel.zou .de minister van Overzeesche Gebiedsdeelen aan eenige honderden arbeidskrachten uit de rijen der politieke delinquen ten geholpen kunnen worden. Dat zijn dan menschen, die tot Inter- aeering veroordeeld worden en vrijwillig derwaarts gaan. Als ze niet willen behoeven ze niet -te gaan. Ten aanzien van de heropvoe ding in de kampen ls de opzet de menschen tot democratische ge zindheid te brengen. Verder kan men politiek niet gaan. Het ove rige. dient te geschieden door gees telijke en sociale verzorgers. Met de gewone gevangenen wil men een andere richting uitgaan, namelijk die van de arbeidsthera- quenten opgedaan. Dultsche oorlogsmisdadiger* Mevr; Diaz Parredo is ook een is schrijfster van naam. Schrijven gistermorgen mevr. Flora Diazis voor haar eèn liefhebberij en Parredo, gezante van Cuba b« haar. oogen schieten vuur wan de Nederlandsehe regeering, in meer rij over haar noveïïe's, co- ons land aangekomen. Mevr. medles en drama's alle in het Diaz Parredo was in gezelschap jSpaansch geschreven, vertelt, van haar zuster, die als haar Bent u reeds lang in re- fungeert. geerlngsdienst Reeds 13 Jaar ben iIr:d1pIo- matiek werkzaam, aanvankelijk als-secretaresse^ en later als-:re- zantschapsraad. Dc heb te Ma- drfd, Santiago en. Chili, Parijs èn later weer op Cuba en in Washington-gewerkt. Is het wonder dat' zulk een polyglotte en zulk eer. letter kundige, die de drie groote we reldtalen zonder eenige moeite hanteert, ook het Nederlandsch in korten tijd machtig hoopt te worden Gemoedelijk lachend vertelde rijons dat zij reeds zoover was, dat zij „goeden morgen" en „dank-u-wel" kan zeggen. Mevr. Diaz Parredo liet zich verder bewonderend uit over on ze Koningin.' In haar zoo zeide zij hebt U een voortref felijk voorbeeld van wat een vrouw vermag. Zij is de meest hoogstaande vrcuw van de we reld. De zuster van de gezante ver telde nog, dat zij goede beken den in Nederland nebben, o.a. een Nederlandsehe mevr, Van der Griendt—Barnet, dieeen dochter is van den voormaligen president van Mexico. Ook de consul-generaal van Cuba, de heer Wolf was ter begroeting aanwezig. Mevr. Diaz Parredo zal.haar. geloofsbrieven spoedig aan de Koningin- overhandigen waarna zij de goede betrekkin gen, die tussehen Cuba en Ne derland bestaan, zal verstevigen. wy hehbgn het genoegen ge-. hacLmW- DiaLPnrrédo blj haar, r aankomst eenige oogenbiikken te spreken. Bitteraard was onze eerste vraag hoe zij over., ons land denkt... In bloemrijk Frahsch heeft de gezante aan haar bewondering voor Nederland en de Nederlan ders uiting gegeven. Nederland is eenmooi land, het volk heeft veel geleden er. daar voor heeft de Cubaan bewonde ring. Het lseen.: sterk ras, die Hollanders, rij zijn harde, een voudige werkers en ieder - bul- op basis waarvan vrije ver kiezingen moeten worden gehouden voor éen voorloo pige regeering. ,DeDultsche regeering moet de, democra-, tiseering bevorder er en de economie, .frdoen herstellen en de permanente,'constitu tie moet worden geratifi ceerd door het yolki,- - Voor de organisatie van den Duitschen staat deed Molotof voorstellen tot het Instellen van een republiek met een uit twee kamers bestaand al-Duitsch parlement, dat den president zal moeten kiezen. Gelden zul len de al-Duits che constitutie voor het geheele gebied, daar naast de constituties van de staten. De parlementen moeten gekozen worden in vrije gehei me verkiezingen en volgens hét systeem van de evenredige ver tegenwoordiging. Ter toelichting van rijn voor stel zelde. Molotof onder meer het volgende: er bestaan plan nen om Duitschland te elimi neer en als onafhankelijker! staat. Het standpunt van de Sowjet-Unie is echter, dat Duitschland niet als onafhanke lijke staat vernietigd kan wor den of, met de hooge industrlee- le ontwikkeling welke het heeft .^band mefc de berechting bereikt, ln een achterlijk land Sfers 5mS2"OTnSer tan™»» veranderd kan Sb tend opliwten. LÏÏ5ÏÏ8? "orden Er bestaan verschillen- minister eraan, dat ln Februari de bijzondere raad van cassatie heeft uitgemaakt, dat de Nederlandsehe strafwet niet van toepassing ls op militairen der bezettende macht, die ln militair verband strafbare feiten, hebben begaan. Toen deze uitspraak bekend werd, zijn stap pen genomen óm te komen tot een wettelijke voorziening. Deze zal binnenkort in de Tweede Kamer behandeld kunnen worden. Deze wettelijke regeling kan in eenige maanden tot stand komen en dan kan de berechting van dergelijke misdadigers plaats hebben. Ook ten deze moet de berechting 200 spoedig mogelijk plaats hebben. Dp lijst van bedoelde oorlogsmisdadi gers bevat ongeveer 1000. namen, 440 van hen zijn aan ons land Uit geleverd, afgescheiden van dege nen, die nog hiér waren en ge arresteerd werden, als S.D.-ageii- ten Dultsche politie-menschen - e.d, ten, Dultsche politie-menschen en dergelijke. de plannen voor verdeelinq van Duitschland, zooals b.v. door fe deral Iseering, - afscheiding van West-Dultschland,etc. Deze plannen kan men niet anders zien dan als een poging om Duitschland als onafhankelij- ken staat te ellmlneeren. Instel ling van een federatief Duitsch land door de geallieerden, aldus Molotof, zou een .beweging voor de hereeniging van Duitschland uitlokken, oncfer leiding van de Duitsche müitairisten, die zou den gaan probeeren Duitsch land te regeeren in hun belang. Daardoor zou de wraak-idee naar boven komen en de om standigheden zouden gunstig worden voor het-herverschijnen van kleine en groote Hitiers. Bevin heeft Vrijdag zijn plan voor,de - economische eenheid van Duitschland ingediend. MAAR VERHOUDING BLIJFT GESPANNEN Op deze wijze kreeg Rama- dler's kabinet zijn motie van vertrouwen, die zooals wij Za terdag nog In een deel onzer oplaag konden melden, met 4il tegen nul stemmen werd aangenomen by onthoudmg der communisten. De verhouding tussehen rechts en links bleef echter gespannen. Topn Ramadier den sLijd der Fransche manschappen in In do-China prees, verhieven allen zich van hun zetel, maar de communisten bleven zitten, het geen de rechterzijde deed uit roepen: „Staat op, smeer lappen Opnieuw dreiging Zaterdag in den namiddag Is echter het kabinet weer voor een spoedzitting bijeengeroepen in verband met het feit, dat de vijf radicale ministers dreigden af te treden ingevolge het daar toe met 23 tegen tegen 20 stem men genomen besluit van bun partij. Naderhand vonden de radicalen twee stemmen blijk baar een te kleine marge om de regeering er aan op te offeren en besloten aan te blijven. Vol gens Reuter hebben ook de an dere regeerlngspartijen in. af zonderlijk gehouden vergade ringen hun houding tegenover de regeering bepaald., en beslo ten, het kabinet te blijven steu nen. Nieuwe Fransche partij Generaal Fran;óis Dastier de la Vigerie, in den oorlog een der naaste medewer kers van De Gaulle, heeft een nieuwe party gevormd. Zij heet „Verdediging van de Fransche vrijheden" en haar program vermeldt o.m. vrijen handel, „herziening" van nationalisaties en am nestie voor „lichte geval len". De rechtsche Fransche bladen kenschetsen het compromis van de communistische partij inzake de kwestie van militaire cre- dieten voor Indo-China als „schijnheilig". Linksche bladen schrijven echter, dat de commu nistische party „haar taak op vtrtd" Het öndfMnkelijk-recht- sche blad Epoque schrijft; „Het kabinet zal misschien blijven bestaan. Het is echter zoo goed als dood". Het onafhankelijke verzets blad Combat schrijft; „Het staat te bezien, of de oplossing, waardoor het kabinet gered werd, de kloof in het kabinet niet heeft verbreed. De patient- is voorloopig door een chirurgi sche operatie gered. Er is nu echter bewezen, dat de medi sche wetenschap voortaan geen hulp meer kan bieden". De „Humanité", het commu nistische blad, is van meening, dat de communistische minis ters. die aangebleven zijn, „in het belang van Frankrijk en de conferentie van Moskou" ge handeld hebben. Blum schrijft in de Populaire, dat Ramadier's prestige vergroot ls. Ceschiedenïs van het M.C, te boek gesteld Het ^bureau geschleschrtfvïng. onderdeel van het afwikkelings bureau van het Militair Gezag, heeft thans voltooid het over zicht der werkzaamheden, van het Militair Gezag gedurende den bijzonderen staat van be leg (van 34 September 1944 tot 4 Maart 1946), tot het samen stellen waarvan in Juni 1945 opdracht is gegeven. Dit om vangrijke werk zal omstreeks 350 bladzijden tellen.- benevens een 100-tal btllasen .'(kaarten, statistieken, tabellen enz.). Naar verwacht wordt, zal het werk etnde Mei bij de algemeene landsdrukkerij verschijnen. Nederland-—Engeland Op Donderdag 27 Maart zal de Leer Brian Downs ln den Kunst kring voor bovenvermeld genoot schap een lezing houden over >,The Elisabethan Playhouse". Ontevredenheid onder Belgische socialisten Spaaks kabinet een wankel geheel geacht (Van onzen correspondent te Brussel) In de nieuwe regeering. be- kleeden de socialisten de be langrijkste posten, ofschoon de C.V.P.-ers een portefeuille meer hebben. Nadat de partijen el kaar gedurende maanden gehe keld hebben, gaan rij nu samen het land besturen. De 8 socia listische ministers hebben reeds van vroegere regeeringen deel uitgemaakt. Van de 9 C.V.P.-ers is er maar één die reeds minis ter geweest b. Hoewel de nieuwe ploeg theoretisch in het parle ment op een overgroote meer derheid kan rekenen zal zij er practisch ale*, vast op kunnen vertrouwen. Tal van socialisten zijn ontevreden. Zij meenen, dat de partij zeker in de oppositie zou kunnen zijn gegaan, daar structuurhervormingen en na tionalisatie cr niet zullen komen zender strijd, die niet mogelijk is zonder de regeering in moei lijkheden te brengen. Daar er socialisten in de regeering zijn, zou er altijd op samenwerking aangedrongen worden, ook tus sehen werkgevers en arbeiders. De socialistische grondbeginse len worden te zeer met voeten getreden. Dat hebben cie com munisten gezien en zij zuilen den toestand te baat nemen om bij de misnoegde arbeiders in her'gevlij te 'komeir Nieuw posttarief tussehen Nederland en België ln verband met ae onderteeke- nlng van de Belgisch—Nederland sehe tolunle zal, ln het kader van de nauwere economische samen werking tussehen de beide landen, binnenkort een nieuw pos: car te? van kracht worden. Voor brieven lot 2Ü gram en briefkaarten, komt dit near op het nu neldcnde. daar het tarief voor Belgic, in afwachting van het tot stand komen van de tolunle, ln November JJ. niet werd gewijzigd bij de algemeene prijsverhooging. Voor postwissels zal het bLnnen- landsche tarief gelden, terwijl de grenstarieven zullen vervallen. Gematigde eischen voor de eindexamens Het ligt in de bedoeling van "den minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschap|>en te bevorderen, dat. indien kolenschaarschte of gebrek aan leerkrachten hiertoe aanleiding hebben gegeven, met be trekking tot de eindexamens dit Jaar aan scholen voor voorberei dend hooger en middelbaar onder wijs tocste/nxnlne te verleenen tot het vaststellen van eigen schrifte lijke opgaven te. die vakken, wtwin onder normale omstandigheden ge bruik werr. gemaakt van centraal schriftelijk werk. WILLEM PIJPERTEN AFSCHEID BI) DE BAAR ORGELMUZIEK leidde. Zater dagmiddag ln de aula van de begraafplaats Zargviied ,te Amster dam de plechtigheid in, die voor afging dan het grafwaarts dragen van' het stoffelijk overschot van Willem Pijper. Rondom de met orchideeën en rozen gedekte kist hadden zichde leerlingen en de kunstenaars uit zijn onmiddellijke nabijheid verzameld om van hun leermeester en vriend afscheid te nemen en uit dien kring betraden verschillende sprekers het spreek gestoelte om leder op eigen wijs te gedenken, wat deze musicus voor de muziek, en voor- hen persoonlijk hod be teekend. Als vertegenwoor diger van den minister stelde mr. H. J. Reinlnfc, secretaris-generaal van O. K. en W. de waarde van PIJper's werk, ook internationaal in het licht. De muziekuitgeverij in Nederland zoo zei hö ia nau welijks voor haar taak berekend en hierdoor was het vaak onmogelijk Pijper'3 composities te leeren ken nen. Zijn verlies,- aldus ging mr. Reinink verder, zal zwaar worden- gevoeld. W(] zullen zijn felheid en zijn hartstocht missen. Verdienste lijk heeft hU zich gemaakt voor het muziekonderwijs en - voor de reorganisatie van ons orkestwezen, waarvan de verwezenlijking weldra een feit 13. Voor alles wat ge ge daan hebt. onzen dank. Bij deze woordenvan erkente lijkheid sloot de voorzitter van de Maatschappil tot Bevordering der Toonkunst afd. Rotterdam, H. G. J. de Monchy, zich aan. Wanneer wij, zelde hij, u dank en hulde wilden brengen, dan trachtte ge dat te ontgaan. Door uw fijngevoe ligheid en uw snel begrijpen wist ge de leerlingen ook op de :xa- raens ophun gemak te stellen. In bestuursvergaderingen bracht ge uw zienswijze in prettige en colle giale gesprekken naar voren.- Ge ruste ln vrede. -Weemoed sprak uit de woorden van den wethouder, mr. A de Roos, die namens het gemeentebestuur van .Amsterdam afscheid nam van GRAVE GEDRAGEN hera, aan wien de hoofdstad zoo veel te danken heeft. Henn Zagwijn. afgevavdigü door het Genootschap van Neder landsehe- Componisten, stelde ln het bijzonder Püper's belangstel ling voor de moderne muziek op •den voorgrond en de heer C. Druk ker kreeg vervolgens de gelegen heid om, sprekend uit naam van de leeraren van het Rotterdamsche Conservatorium, de werkzaamheid van den overleden directeur aan de school, waaraan bij zijn krach ten gaf, te roemen. De heer G. J. Koppies van de Rotterdamsche loge De Drie Ko lommen deelde vervolgens mede, dat Pijper nog één keer herdacht zal. worden ojf-de plaats waar'hij zoo dikwijls met de logeteden sa menwerkte. Als symbool van- de wijsheid en de kracht, die samen komen in het symbool schoonheid, legde spr, drie aronskelken op de baar. Ds." Paul Cronheim, die als tolk van de Maatschappij tot Bevorde^ ring der Toonkunst, de Nederland sehe Opera en de Wagner vereen i- ging optrad, wees er op hoe Pij- per's esprit latln hem vaak voer de naar het land, dat hy lief had. Pierre Monteux, aldus spr., heeft mij opgedragen hier uiting te go ven aan zijn vriendschap en be wondering jegens den gestorven musicus. Hij rust waar de geest heerscht en met dien geest zal Ml geschiedenis maken. Moge deze wetenschap een steun zijn voor zijn zwaar beproefde moeder. GuUlB'ime Landrê van de sectio Holland van de I.S.F.C.M. voerde ten slotte het woord namens alle vrienden uit het buitenland, die met Pijper voor een Ideaal nebben gestreden, en Karei -.Mengelberg stelde er prijs op te verklaren, dat bij alie persoonlijke verschillen, die er moqea bestaan, er naar ge streefd zal worden om de cpgaven, die Pijper zich stelde, voort te zetten. Een waardig besluit van de sa menkomst vormde de uitvoering van een deel, het Largo, uit een jeugdwerk, hel eerste strijkkwar tet van den componist, waartoe Ferd. Helmonn, Lucie Lentz—vau •t Erve, Jaap Schroder en Piet Lentz hun medewerking verleen den. Toen werd dc kist uitgedra gen. Aan de groeve, waar de kran sen entakken lugen opgetast, brachten allen een laatsten groet aan hem. die zij in zijn persoon ea zijn ar bel vereerden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1