Het Parool If van STADSNIEUWS Hermes had geen last den winterslaap TE KOOP "uit x'n. VJr^r SCHIEDAM EEN TEEKENAAR-LABORANT 't. Gooi met 4-1 geklopt Bnilrijjlc na «*en rustperiode van bijna tlrle maanden werd gisteren weer In cf npetltie- verbantl gevoethald. wist heeft onze stad genot ten Her kies D.V.S. blikbaar geen schade gedaan, want met klin kende cijfers (4l) ivcrd 't Gooi aar', de Damlaan een nederlaag toegebracht. Deze uitslag gaf de verhouding volkomen weer. Vooral voor de rust waren het de blauw-witten die den toon aangaven. Na de pauze tapte 't Gooï wel uit een ander vaatje en waren hun aanvallen iets gevaarlijker, dat neemt toch niet weg, dat zij ondanks hun tijdelijk overwicht, technisch schromelijk te kort schoten. De Hilversumsche middenlinie was zeker het zwakste deel van de ploeg en de Gooiers mochten van geluk spreken dat Mosterd hun doel op uitstekende wijze verdedigde. Hermes vormde in de eerste speel helft een homo geen. team, doch na de thee gaf men 't Gooi de gelegenheid tot het offensief over te gaan, doordat de mïddenlinié in die periode haar aanvallende taak verzuimde en zich op verdedigen ging toeleggen Dit had tot gevolg dat er groote gapingen, in het middenveld ont stonden, waardoor de Hilversum mers. voldoende gelegenheid kre gen hun aanvallen op te bouwen. De blauw-witte voorhoede zette van begin af aan een hoog tempo ln, waardoor enkele hachèlgke si tuaties voor 't Gooi-doel ontston den. De Hilversumsche verdedi ging kon echter niet beletten dat na tien minuten C. v, d. Tuljn met een welgericht schot uit een voor zet van Seton de score opende (1—0). Even later was het weer prijs. Middenvoor Heyster kopte handig den bal over den uitloopen den Mosterd heen, doch het leder belandde tegen den paal. Seton was er echter snel genoeg bij om den bal in het verlaten doel te di- rigeeren. Nog was het niet genoeg en rechtshalf v. Buitenen maakte -"er met een daverend, schot 30 •Tyan..; V:j 't Gooi gaf zich echter niet ge wonnen en trok onverdroten ten aanval. Bij èèn daarvan werkte Hofstede den linksbuiten Blanke- atcin te hardhandig tegen den grond. Scheidsrechter v. d. Hoek kende terecht een strafschop toe, doch Kreuning schoot den bal netjes in de handen van Pil. Xa de pauze hadden de Hilver summers succes, toen D. Levert uit een voorzet van links van g-roo- ten afstand kon doelpunten (3—1) Dit deed de hoop hij 't Gooi her leven en enthousiast trok het ten aanval. De Hermes-achterhoede wist hiermede echter wel raad. Toen kort voor het einde Stolk in samenwerking met Borrani den stand op 41 braclit, verdween het laatste glimpje hoop uit de harten van de Hilversummers en kon Hermes twee kostbare punten aan zijn totaal toevoegen. Raadsvergadering Vrijdagavond half acht zal de gemeenteraad In openbare zit ting bij een komen. Voorloopig is o.a. op de agénda geplaatst het voorstel van B. en W. tot het Inrichten van kinderspeelplaats aan het Edisonplein, waarvan de kosten op f 14.000 worden geraamd. Ook wordt voorgesteld eenbedrag van f 77.000 In de ontwerp-begrooting voor 1947 op te nemen voor de uitbreiding en verbouwing van het kantoor van Gemeentewerken aan de Korte Haven.. Verder Is er nog eenvoorstel vanB. en W.om •over-te gaanrtot" vervroegde "air geheele aflossing van dé 3% (4)Va geldleening van 1937, als mede yam de 3, 5 en 8% leening van 1939. pro res to groot resp. f 1.020.000 en f400.00Ö. Voorge steld wordt dan, een nieuwe lee ning aan te gaan van f 1.420.000 4 pari rentende 3%% per jaar. Dinsdag de tractafie De tractatle die de schoolkin deren ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke zouden krijgen doch welke door de sluiting der scholen destijds moest worden uitgesteld, zal nu Dinsdag plaatsvinden. ;f; Prof. Salvarda de Grave j/.yv:' overleden Vrijdagnacht is na een korte ongesteldheid op 84-jarige leef tijd in l?an Haag overleden, prof. ,dr. J. J. salverda de Grave, oud- leeraar van H.M. de Koningin, oud-privaat docent en lector te Leiden en oud-hoogleeraar aan ,de universiteiten van Gronin gen en Amsterdam, Door het verscheiden van prof. Salverda de Grave Is een man heengegaan, die ontzaglijk veel gedaan heeft voor de Fran- ^sche taal, die hij liefhad er voor het land waar die taal ge sproken wordt, zoo was hij o.a de oprichter van het genoot schap Nederland-Frankrijk. De universiteit van Parijs verleende hem, als erkenning van. zijn verdiensten, een eere-doctoraat. Ook van de universiteiten te Straatsburg en Brussel is hij doctor honoris causa. v Prof. Salverda was een groot voorstander der vereenvoudi ging varw onze schrijftaal. Met Kollewijn en Buitenrust Hette- ma,» stelde hij een Nederland- sehe woordenlijst samen. Na zijn aftreden als hoogleer aar heeft prof Salverüt' zich nog met onverflauwde werk kracht gegeven aan de publica tie van velerleiwetenschappe lijke, geschriften. Talrijk zijn de onderscheidingen, die hem in dén loop der jaren als belooning voor zijn wetenschappelijken arbeid ten deel vielen. Hij was ridder in de Orde van den NecL Leeuw en: commandeur van het Legioen van Eer. Voordracht van dr. Paul Julien Voor de tweede maal heeft Dr. Paul Julien voor de leden van den Katholieken kriuy een lezing gehou den over de volken van nudden- Alrtka. Dé bekende medische on derzoeker, die de belangstelling voor donker Afrika bij velen heef: deen wekken en versroo en mei zijn ra diolezingen en zijn boek .Kampvu ren langs den Evenaar", besprak, deze maal de geheime genootschap pen die momenteel nog bestaan, le. het Westelijk deel van Afrika, in Liberia, Sierra Leoni en ach'erland. De oorsprong der gehe'me genoot schappen is onbekend. Er zijn ver moedens dar het een heidenscben en Mobammedaanscben oorsprong heeft De Povro. een verbond dat een sterk religieus-opvoedenden inslag heef' voedt in de grootste geheimzinnig heid de jongens op tot man. Deze opvoeding, die met verschillende ce remoniën gepaard gaat. zoo worden o.a. vele Urteekens op de huid aan gebracht, duurt bij enkele groepen wel vier jaar. Gedurende dezen tijd komen de jongens met niemand in aanraking. Het was ook Dr. Julien niet gelukt, ondanks alle pogingen in die richting, het geheele opvoc- dingsproces te weten te komen. Voor de meisjes rijn er ook dergelijke vopvoedingsinstitu en", doch deze zijn. meer openbaar. Gevaarlijker is de totemis'ische groep, waarin het geloof wedt ge- predik* dat de leden afstammen Tan een bepaald dier. De bloed- dorstigste hiervan zijn wel de z.g. paatermenschen. Dezen tooien zich met een panterhuid en hebben mes sen aan de vingers gebonden. Als de groep het noodig oordeel* dit een offer gebrach" wordt, dan komt, nadat het slachtoffer aangewezen is, een der pan'ermenschen in actie. Met één slag wordt het hoofd van den romp gesneden en van de huid ontdaan. Het bloed van het slacht offer word* over de „borfimak". een soort fetisch, die volgens het geloof groote macht bezit en die ziekte, honger en tegenslag kan verdrijven, uitgestort. De ..borfimak" die Ln dat- gebied de meeste invloed had, is nu in het bezit van Dr Julien. Pan'ermen schen. die bij deze ritueele plechtig heid zich ook wel schuldig maken aan kannibalisme, worden door he' Engelsche gezag zwaar gestraft. Dr. Julien, die te voet dit ge heimzinnige gebied doortrok voor zijn bloedonderzoek en schedelop- 'meüngen. kan hier uiteraard" veel van vertellen,ook wa' de gebruiken en toestanden betreft. Lantaarn plaatjes en een tweetal zelf opgeno men films, verduidelijkten nog zijn relaas, dat uitermate boeiend was. Dr. Paul Julien en de Katholieke kring hebben met deze lezing, die ook werd bijgewoond door mr. Peek, velen een leerzamen en genotvolle» avond bezorgd. A.N.G.B. 80 JAAR De Sehiedamsche leden van de A.N.GJ3. konden Vrijdagavond alweer een. jubileum vieren. Na het vijftigjarig bestaan der plaatselijke afdeellng was het nu de landelijke organisatie, die vóór tachtig jaar werd opge richt, waarvoor een feestavond werd georganiseerd. Het cabaret Frans Nienhuys zorgde dat de vroolljke stemming er in kwam en bleef. De heer J. Martijn van het hoofdbestuur sprak een herden kingsrede uit. BINNENBRAND j Zaterdagmiddag was F. H. J. G. F, ln een als keuken ingericht zoS- derkamer je in een pand aan de Voltastraat bezig een primusstel op e pompen. Op zekri" oogenbltk be zweek de tank door de luchtdruk, waardoor de pe.roleum door net ge heele kamer je vloog en op enkele plaatsen brand veroorzaakte. Mei behulp van beneden wonende fami lie wist F. de brand gelukkig spoe dig te bhisachen. De brandweer, die nog gewaar schuwd was, behoefde geen dienst ie deen. Redactie. EmmuirMi W. ViaardtnRCn Agenlschap VUardingei: Groen v Prtnstererstr O VUardlnger Ambacht! Merellaan Ji rt'%tvri«gjt*«vk:Jring in de Ttve ede Kamer oyer de OKderteekcu:*tg van het accwd van Linggadjali. Een kijkje aan de regeerittgslafcl, waar Minister Jottk man sijn rede houdt Hoofdprijzen Staatsloterij 1500,—: 19365. 1000,—: 6651; 21993. 400,—: 21448;4889; 11630; 8384. 200,—: 18421. 100,—: 3856; 2276; 12802; 6313; 20014; 4725; 15970; 2790; 2179. Kinderen van ons Volk" Met het tooneelstuk „Kinderen van ons Volk" van Antoon Cooïen. heeft „Kunst na Arbeid" een zeer goede keus gedaan. In de eerste plaats wei omdat zij dit stuk aan kan. De opvoeringen c:e Zaterdag- en Zondagavond in het Volksgebouw werden gegeven, hebben dit bewe zen. De hierin optredende figuren werden stuk voor stuk zeer coed vertolkt. Spelers en regisseur Focke komt hiervoor een woord van lof toe. Dat „Kunst na Arbeid" ook by de volgence stukken een. dergelijke goede keuze moge doen. Het succes van deze twee avonden was by het beide keeren zeer tairijke publiek, tfrecht groot. SPORTUITWIS5ELINC Zooals reeds eerder Is gemeld, zal de sportuitwisseilng onder auspiciën van de Engelsch-Ne- derlandsche Sport Organisatie tusschen Wandsworth en Schie dam zich dit jaar over een nau- merkelij k grooter gebied gaan uitstrekken, dan in het eerste jaar van haar bestaan dezer or ganisatie mogelijk was. Wij zouden in dit verband kunnen spreken van zoowel een verticale als een horizontale uitbreiding: vertical, dat er meer takken van sport dan voetbal en cricket bij betrokken zullen worden, te weten athle- tiek, tennis, zwemmen, tafelten nis en wellicht korfbal, terwijl de horizontale expansie tot uiting komt in bet feit, dat nu verschillende bedrijfs-sportver- eenigingen aan de uitwisseling zullen deelnemen. Zoo komt met de Paaschdagen een voetbal ploeg van de in Wandsworth ge Vkriigde firma Benham Sons Ltd., fabrikanten van keuken installaties voor hotels, can ti nes, cafetaria's, ziekenhuizen enz., een partijtje spelen tegen Pieterman-Schïedam. Met Pink steren komen leden van de sportvereeniging van de even eens in Wandsworth gevestigde Rediffusion-fabriek (moderne radio- en radar-installaties) zich meten met de sportmenschen van Wllton-Fijenoord Schie dam. Voorts komen in het week end na Paschen nog twee jeugd voetbalelftallen uit Wandsworth spelen tegen de Sehiedamsche jeugd, die inmiddels aan de hand van te houden selectie wedstrijden voor die ontmoetin gen zal worden aangewezen. Het ENSO-comité en de bestu ren der betrokken vereenigingen zijn reeds druk in. de weer, om bij leden, vrienden en kennissen onderkomen voor al deze gasten te vinden. Vitamine-tabletten Ten behoeve van kinderen van drie maanden tot. drie jaar zul len op vertoon van de distribu tie-stamkaart van het kind op Vrijdag 28 Maart. 1947 des mid dags van 2-4. en op Dinsdag 1, April 1947 des morgens van 9-11 uur in het gebouw van de G.G. en Tuinlaan 18. vitamine D-tabletten worden uitgereikt. Men wordt dringend verzocht deAtto!i?teteed=™lmin^D ^pSlBal woonf^.weliom -««*- geëindigd. Zwitsersche handballers naar Schiedam De llefhebbehs van de handbal sport zullen Zaterdagmiddag, 5 April een hoogst belangrijke en In teressante wedstrijd kunnen bij wonen. die gespeeld Wordt tusschen DWS en het Zwitsersche handbal- team „STV Bern". Gezien het spelpeil, dat ln Zwit serland hooger is dan hier, zal het spelen van een dergelijkcn. wed strijd voor de Schiedammers, die het volgende seizoen waarschijnlijk in de Hoofdklasse zullen uitkomen, een buitengewoon goede oefening bettekenen. De DWS-ers zullen vaa de Zwitsers veel kunnen leeren. daar dit elftal het handbalspel tot ln de perfectie beheerscht. Weerga loos snel en handig gaan deze ath- leten met den bal om, zoodat een spel ontstaat, waarbij geen enkele andere spart het in snelheid kan halen. Voor het Sehiedamsche sportpubliek is dit een uitstekende gelegenheid, om eens nader met de mooie handbalsport kennis te ma ken. Waar deze wedstrijd gespeeld zal worden wordt nog nader be kend gemaakt. Concert harmoniekapel Wilton-Fijenoord Een van de onderdedenvan de bedrijfsvereeniglng Wüton-Fljen- oord die wel hefc meest bulten het bedrijf bekend is, is het har moniecorps. Hoevaak verleende dit corps zijn medewerking bij HUIS INGESTORT Door bouwvalligheid sior te de achterzijde van het pand Heeren- srraat 33 in, dai bewoond wordt door he gezin van A. K. Een stuk muur dat nadien nog overeind stond, doch gevaar opleverde, werd door de brandweer omver getrokken. Uit het politierapport Twee fietsen werden er Zaterdag weer gestolen als gevolg van de onnauwkeurigheid der bezitters (ster), 's Middags plaatste mej. B. C. H. K. haar rijwiel voor een pand aan de Botterdamschedijk. Zij verzuimde het slot er op te deen. met het gevolg dat haar rij wiel bij terugkomst reeds meegeno men bleek te rijn. O. V. in de Nic. Beetsstraat deed de deur n'et op het nachtslot. Zondagochtend bleek rijn rijwiel uit de gang te rijn gehaald Zondagnacht rapporteerde* een men van de nachtve'Jigheidsdlenst dat aan de Adm. de Ruyterstraat een lantaarnpaal door Iemand zoo danig was omgebogen, dat h<y in een hoek van 45 graden was ko men te staan. Bij controle ter plaatse bleek dat niet één, doch vier lantaarnpalen op deze wijze waren bewerkt. Ook hadden enkele boompjes het moeten ontgelden. Deze king-kong-manieren zullen wel op rekening van eehige „niet meer geheel nuchtere" lieden moe ten worden geschreven. Filmavond He- Ge-ref. Jeugdverband hield Zaterdagavond ln het Vereenlgings- lokaal rijn derden en voorloopig laatsten filmavond in dit seizoen Vertoond werd deze maal de film Xajlo". een product van de Noor- sche flimlndus'rie dat overal groote waardeering vond. Het is te wenschen dat cok hl de efcorast he Geref. Jeugdverband deze cultureele avonden zal kunnen blijven organlsecren. Stedelijk Museum De '.entoonstelling van scheeps bouwkundige ttekeningen afkomstig uit de vroegere stadsteekenschooi in de k'»ine bovenzaal van het Stede lijk Museum, zal dagelijks van 10-5 uur zijn geopend. Sijkheden en plechtige gebeur enis- sen ln onze stad, waarbij steeds tot 'uiting kwam het hooge, peil waarop hè: harmoniecoxps rich ln de loop der jaren had weten te plaatsen. De belangstelling voor de uitvoe ring die Zaterdagavond in de zaal van de R.K. Volksbond vrevri gege ven, was zeer groot De heer Eh- rlch kon,in zijn openingswoord, een Agendo Concert: 25 Maart, ViTceiïlgingslokaal, 7.39 uur; Leerliagenavond muziek school „Centraal". Cabaret: 25 en 2B Maart, Musis Sacrum, 8 uur: Theater Florts Meslier met „Dat is 't toppunt" Tooneel: 5 Z5 Maart, R.K. Volksbond. 7.45 u.: Onsp. Ver. „Amigo" „In de scha duw van het verleden" van Ernst Zahn. Films:' Passage»theater. Da 2. 6.45 ca 9.15. za en Zo 1.». 4.15, 6.45 en 9.15 uur: Gaslicht. Op het tooneel Scholten en van 't Zelfde; Mono- pole Da. 2, 7, en 9 u, Za 2, 6, 7 en 9 uur, Zo. 3, 5, 7 en 9 uur: zij maakten mij een moordenaar. Lezingen: 25 Maart, Geref. Jeugdhuis, Lange Haven, 8 uur: Oost en West. Le zing dr. J- C. Modems. Feestavonden e. a. 25 Maart, Geb. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Filmavond W-J.V. DISTRIBUTIE-AGENDA Dinsdag worden ln het bureau Broersvest 95 door den distributie- dienst nieuwe bon- en textielkaar- ten uitgereikt aan personen wier namen beginnen met de letters Pa t.e.m. Pr. Het kantoor ts geopend van 8— 12.30 uur en 2-5 uur. Schoenenbonnen worden cr dien dag uitgereikt aan ben wier naam begint met de letters No t.e.m. P en van wie het stamkaartnummer ein digt op een 1, 8 4 of 0. 0jteeüuklokjes, onmiskenbareteeke- ~arièn\~vaK? de lente, steken hier en 'idi*ar.^reeds:ide%rkopjes boven den ftös t ïröhd. Radioprogramma MAANDAG 24 MAART Avondprogramma HILVERSUM I. 301,5 M.18.00 Sport; 18.30 Ned..Slrt/dkr.; 19-00 Nieuws; 19j5 Schilderkunst; 19-35 Orgelspel; 1945 Landbouw; 20.00 Nieuws20.05 Weerovers.; 20.08 Zang2045 Causerie; 21.05 Ka" merork.; 22.00 Nieuws; 22,15 Ac tueel geluid22.30 Piano; 2245 Avondwijding; 23.00 Philadelphia Symph, ork. HILVERSUM II, 415,5 M.: 18.00. Nieuws; *$,15 Vaudeville- ork.; 18.45 Lesing;. 19.00 The Ram blers; 19-30 Tenor mei piano20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van den dag; 20.15 Metropole-ork.; 20.50 Blijspel 22.15 T)e zilveren seven; 22.45 Hu-, man. congres; 23.00 Nieuws. DINSDAG 25 maart Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I, 301,5 M.: p.oo Nieuws7.15 Gynm.; 7.30 Gebed; 7,45 Orgel; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag 9.00 Gevar. poneert; 945 Lichtbaken; 10.15 Radio Philhann. ork1040 M aria-legende; 10.15 Gr.pl.; 11,30 Als de sfele luistert 2240 Maria ter eetji;1145 Pam. her. van overzee;, se.oo Angelus; 12.03 Frahlingssö nate, -. Beeth.12.30 Concert; 12.55 ZonnewijzerN; 13.00 Nieuws; 13J5 Concert; 13.45 Voor d/acht; 14.00 Punchkwarlel14-30 Radio-cocktail15.00 Onder ons; 15.30 Cotnp. z'. Dvorak16.00 pc Zonnebloem; 16.30 Nd schooltijd; 2645 Passicmus..1745 rrtj'i over sec. HILVERSUM II. 415-5 M. 7.00 Nieuzvs; 7.15 Gymn.; 7.30 Gr.muc.; 8.00 Nieuws; 8J5 Gr.muc.; 845 Concert; 9.15 Morgenwijding; 9.30 IVaterst. en pol. ber.79.50 Arbeids vitaminen; 10.30 Praatje; 10.35 Sfinph. Mosart; 10.50 Kleutertje luister; 11.00 Saxofoon en xylo foon; jiJ5 Causerie11.30 Piano- dito 12.00 Lyra Trio12,30 Ons platteland; 12.40 Orgelspel; 13MO Nieuws; 13.15 Metropole-ork.; 13.45 Piano14.00 Met naald en schaar; 1420 Piano15.00 De wondere we reld15.15 Toscanini; 16.30 Gr. mui:.; 1640 Dc schoolbel; 17.00 Dat kun jij ook!; 17.30 Aeolian Sextet. velé andere leidinggevende perso nen. Het programma dat op uitsteken de wijze werd uitgevoerd, vermeldde o.a. de ouverure La forza del Des- ttno van Verdl. uit de opera Les Hucenots van Meyerbeer ,ia ;bene- dictle de poignaxds". en het beken de SuiJe Ballet van Poppy. Na de pauze, is door de tconeel- vereenigln» „Kunstdoor Oefening" een opvoering gegeven van het blij spel 'ln drie bedrijven van Henk Bakker en Ed. J. Terlinge .Als een kwartel". De regie van .deze ge slaagde. opvoering was in handen van den heer P. de Bruin. Na de muziek en het tooneel ble ven publiek en uitvoerenden nog langen tijd in gezellig samenzijn bijeen. Klaverjassen - Vrijdag is door 22 Schiedammers die nog gaarne een „klaverjaaje". spelen, de klaverjasclub „De Kar se boom" opgericht. Het bestuur be staat uit de heeren W. van 't Hoen C. van Leeuwen en J. P. Schrumpf. Het clublokaal is gevestigd in café „De Karseboom" aan de Broers- vest, 21 Maart Een aanbevelenswaardigkamer plantje, dat langdurig en overvloe dig bloeit, is de Kalanchoë. Deze, die eigenlijk tot de vetplanten be hoort, prijkt thans met haar roode bloemtrossen. Ze is gemakkelijk te behandelen. Men plaatst de plant in. het volle licht en houdt de aarde matig vochtig. Indien noocüg kan dë aarde.;in den voorzomer wel worden ververscht. Gedurende den zomer wordt ze hst liefst bul ten gehouden. De KalanchoëIaat zich gemakkelijk door stek ver meerderen. Hiervoor gebruikt men niet alleen de stengels, doch' ook wel de bladeren. Het stekken kan wei In het voorjaar geschieden. 8. L. Rot*. PhJIh. Orkest Op het programma van het laat ste abonnementsorkest van het R. Fh. Orkest o.l.v. Piet van Mever —v stond één goed werk: Nachtgesaug feeste- lm Walde van Schubert voor man nenkoor en hoornkwartet. De. uit voering door Orplieus" o.l.v. van Mever getuigde in zijn homogeni teit, zekerheid en voordracht van grondige studie. Het verdere pro gramma was populair in den min der goeden zin van het woord. Was de goedgebouwde „Marche" van S&int-Saëns slechts oninteressant te noemen, by Déllbes L.Coppelia*'- suite) stoot men* zich ondanks enkele instrumentale'vondsten en handig gemaakte climaxen aan de banale gegevens, de conventio- neele trucs en de onverbeterlijke ge makzucht van den componist. Men kon van de uitvoerenden bezwaar lijk die perfectie en dat enthou siasme vergen, die hetwerk ver draaglijk hadden kunnen maken. Thomas' ouverture „Ralmond" ver liep vlot, maar in de twee walsen van J. Strauss voor koor en orkest werd ons weinig zoetelijkheid be spaard. In' tegenstelling tot de. meeste andere concerten in deze serie, was ditmaal de zaal geheel gevuld, het enthousiasme overdadig. Moge de belangstelling, die de uitvoerenden hiermee hebben ge wekt, zich ook ten opzichte van de artistieker prestaties, die wij van hen kennen, bestendigen. H. K. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes, z v K P van der Ent en J. Kalksma, Boer- haevelaan -1; Johannes, z v G de Kramer en J Dolstra, Nassaulaan 15; Wilhelmina Maria, d v H v Dijk en A M F Hersbaeh, Puttersh. str. 54; Adriana Jacoba, d v C J v d Vlugt en J C v Vliet, Boerha venlaan 1; Maria Geertruida, d v A H Groenewegen en E M Roesten burg, SL Liduinastr. 82; Paul "Wil lem Jan, z v J W de Graaf en N K Steünis, Nassaulaan 75. OVERLEDEN: A D M Hazevoet, 10 j. B K laan 237b; A M Opschoor 1 dg., Hobbemastr. 8. VLAAR DI NG EN OFFICIEEL Teneinde te bevorderen, dat de in Nederlands ch-Ind:ë verblijvende militairen spoedig worden verwit tigd van overlijden of in levensge vaar verkeeren van bloedverwanten in den eersten graad, eclitgenooten of verlooiden, kunnen aan t-'eze mi litairen voor Rijksreken:ng tele grammen worden verzonden. Door de iamllleleden kan een aanvraag worden gericht aan den Burgemeester van de plaats hunner inwoning. In voorkomende gevallen dienen de verwanten zich te vervoegen op de afdeellng Militaire Zaken, Markt 17, Loket 4. Voor zoover het ziekte of onge vallen betreft, moet een medische verklaring van den behandelenden geneesheer worden vertoond, waar uit blijkt, dat de betrokken patiënt in levensgevaar verkeert. 'De Burgemeester van Vlsardingen GESLAAGDE ADSPIRANTEN- UITVOEItïXG "Het was voor de jongens van Hollandia een groot feest Donder dagavond, zooals trouwens iedere uitvoering voor hen een groot feest is. Men kan er verzekerd van zijn, dat de zaal tot de laatste plaats bezet is. Mevr. v, d, L'.igt—v. d. Linden opende de avond met een kort woord, waarin rij de heeren A. Swantjes, voorz. technische com missie en A. v. d. Laan. secretaris R'damsche Turnbond welkom heet te. Vlot werden de verschillende nummers afgewerkt. De jongens en de meisjes vulden het grootste ge deelte van den avond, maar we za gen toch ook werk van de dames en de heeren. Het slotnummer was een mooie rekoefening, waar .drie heeren aan deelnamen. Begeleiding" H. de Ligt. HET KRUGER WILDPARK De "heer A. de Graaf, directeur avn de Chr. gaf Vrijdag- voand een Inleiding op de film „Het Kruger Wildpark", die werd vertoond door de afdeeling Vlaardingen van de MIJ. Tot Nut van het Algemeen. De heer A. de Graaf wees erop, dat de tech niek, hoe ver ook gevorderd, ons nooit zal kunnen geven, wat de natuur ons geeft. De techniek zal ons nooit het voedsel kunnen geven. De zon en de warmte zijn het, menschelijkerwijs ge vallen van ddUH.I-lm c ionsxze sproken, die het al of niet goed uitvallen van de oogst bepalen. Hij besprak verder de toestand van ons natuurschoon in eigen land en wees erop, dat de op pervlakte hiervan steeds kleiner wordt. Nederland wordt hoe langer hoe dichter bevolkt en telkens gaat er weer. oppervlakte af voor bouwland. De vereeni- ging Tot Behoud van Natuur monumenten-doet wat zij kar. om het natuurschoon te bescher men .en heeft eeni^e natuurre servaten gesticht, maar dit is immers toch slechts een druppel op een gloeiende plaat. Respect had de heer De Graaf voor den opzichter van de Vlaardingsche plantsoenen, den heer v. Wey- den. Hierna vertelde de spreker een en ander over het Kruger Wildpark;,, waarna de 'prachtige film*Werd vertoond,Hoéw,el;dé film slechts,kort is.'.was'het al leszins ;de moeite waard 'haar te zien. VISSCHERIJ T Binnengekomen aan de Vlsch- hal VI. 121 P. Bruyn met 250 manden versche visch. I ROTTERDAM Jeugduitvoering var; „Aspasia" De dames-gymxmstickvereeniging „Aspasia" heeft deze maand twee uitvoeringen, van welke de eerste Zaterdagmiddag in den Rotter- damschtn Schouwburg is gegeven. Kan men Dinsdagavond de senio res aan het werk zien, Zaterdag middag hebben uitsluitend ce kleu ters en de adspiranten van hun kunnen blijk gegeven. De zaal was goed bezet en voor het grootste gedeelte gevuld door de outers van de kinderen en hun familie-leden. De voorzitster van de organisee- rende vereeniglng, mevrouw Bos, heeft in een kort openingswoord, gewag gemaakt van het feit, dat de jeugd in verhand met de vorst en het niet verwarmd zijn van de oefenlokaicn, den laatsten tijd niet veel gelegenheid had geliad te oere- nan. Hst verheugt ons daarom .te meer te kunnen verklaren, dat de kinderen msttcmln uitstekend voor den dag zijn gekomen. Voor de pauze lieten de kleuters en de meisjes in den leeftijdsgroep van resp, 69 en 9—12 jaar zien hoe ver zij het reeds m de verschillen de onderdeelen hadden, gebracht. De bankoefenin gen, uitgevoerd door de afdeeling 3 ch lebroek, trekken zeer de aandacht. Het Har'ekijnclansjp kwam uitstel-end uit en vooral de fleurige kleeding sorteerde een alleraardigst effect te poppenkraam oogstte veel bti- vaL Na de pauze kwamen de adspi ranten van 12—17 jaar aande beurt. Aan brug en in het paard- springen toonden zij al de noodlge vaardigheid te bezitten. De rhyth- miscbe oefeningen, waarbij vooral het nummer „bewegingsstudie" „be langstelling trok, deden het zeer goed. De gebruikelijke knotsoefe ningen ontbraken natuurlijk niet. "*u vormden een aardig onderdeel van het lijvige programma, dat vlot werd afgewerkt. Het is een geslaagde jeugd-wapenschouw ge worden, waarmede alle eer. werd ingelegd. e VERLOOFD ONDERTROUWD GETROUWD JUBILEUM plaatst Uw familiebericht tegen speciaal tarief. Alle Kiosken in Rotterdam en alle Bezorgers1 nemen ze aan. wy noteer en ook telefonisch 1 gevruagd zaak mal f«brlc«ti*-v>r- gunning voor shawlï, dassen, nouvaauté'sanz, Br. ander no. A 339, Adv. Bur. fan Maarten, O.Z. Voorburgwal 225. 3S4. We keken nóg even toe hoe die krantenjongen zijn bladen weer btj elkaar zocht en liepen verder. ,vHoe vinden.we nu dien onzichtbaren'vriend van jou Ketelbinkie", bromde de professor„Hoe moei je iemand vinden, dié je niét zien kunt, dat lukt nooit". Ik grinnikte en zei ,.VVe zijn anders al «aardig oi> bet spoor, professor, Daantje kunnen we niet zien. m^ar de streken die hij uithaalt wél. En dat géval hier met dien krantenjongen is vast zijn .werk, Daantje zal een beeije jaloers gewórden _zijn omdat zijn haam niet. ïn de krant stond er die kranten- jongen heeft' dat moeten ontgelden.: „Aha", zei Sleekneu&i „Dan is <1 ie Daaiitjc nogniet vér neg. want we waren, vlakbij toen het gebeurde. Kom!*ee laten we vlug verder zoeken''., We begonen te zoeken én liepen laiigzaam' tfe stritj'-iV door, maar we dwaalden zoo een ba If uur do"r ;de stad en zagén niéts,, wat op de aanwezigheid; van Daantje kon duiden. Hoewel de professor veel aln- ger uas dan ik, zonk de u^oeil hem toch veel sneller in de schoenen. „Het i& hopeloos", zuchtte hij: „La ten we den korsten weg terug nemen naar het. sta tion en naar huis gaan: we vinden hem nooif'. Ik sjokte achter den professor aan, wist niets të ver- zintien maar keek toevallig iti een zijstraat. Wat ik zag, deed ine dadelijk stilstaan, Op het lerra9 van.' ecu café stond een klant met groote oogen naar' zijn léegc bord te kijken, het broodje dat hij pas besteld had was voor zijn oogeh in. de lucht verdwenen. Aan dch anderen kant van de straat, 2at een slungel van een jongen, die bezig geu^ést was een kleiner vent je te slaan, hard te huilen .omdat hij plotseling door ven harde, oorvijggestoord was„Kóm. mee, pro fessor". riêp ik blij: „Deze-straa'.: in, Daantje is in de buurt 1" De Wildzang maakt carrière. Luxor vertoont een aardige film van Joe Pasternak van bo venstaande titel. De film brengt ons ln een voorjaarsstemmlng en Is daarom alleen het zien al waard. Het verhaal heeft een humoristisch karakter en leert, dat geld alleen niet gelukkig kan maken. Wordt het zeehavengeld verhoogd? Op 1 April treedt de verorde ning in werking, waarin het Rotterdamsch zeehavengeld wordt verhoogd met ongeveer 150% ten opzichte van het voor- oorlogsch peii. Het tarief in ma ximum bedroeg 3.24 ct. per MS van de bruto scheepsinhoud, zoodat de verhooging neerkomt op de invoering van een maxi mum tarief van 8 ct. Algemeen wordt verwacht, dat ook Vlaar dingen tot' een verhooging van het zeehavengeld zal overgaan. Onderling grondbezit In dë Woensdagavond jl. ge houden vergadering van de N.V. Mij. TotExploitatie van On roerende Goederen Onderling Grondbezit, zijn de jaarstukken over 1946 goergekeurd en werd het dividend vastgesteld op 5%. Tot commissaris werd gekozen de heer A. Hoogerwerf. Engelsch schip op mijn geloopen Op dezelfde hoogte waar Woens dag by Terschelling de Alexandra op een mijn liep, is' gistermiddag het Engelsche schip Empire Spring Fjord op een mijn geloopen. Direct na de ontploffing zond het schip S. O. S. seinen uit,, die, echter spoedig, weer werden ingetrokken. Een onderzoek heeft uitgemaakt, dat de dubbele ballasttanks vol water zijn geloopen. Het schip heeft verder geen waarneembare schade en maakt geen water. De bemanning wil trachten Emden .te bereiken, v t* - I' Scheepvaart--^ AANGEKOMEN SCHEPEN 22 Maart Holland Dagenham v d^Schuyt Spoorh marinegoederenJelo Oslo Burger IJselhav stg; Leontlos Gai- vestone Erhard en Dekkers Maashav graan; Amsterdam Helsingborg Bur ger IJselhav stg; Texaco III Texel Vinke Pernis ledig; Ariadne Am sterdam Hudig en Veder Lekhav stgZeemeeuw Amsterdam Boete- meer en Fekkes Parkhav ledig. 23 Maart Theseus Palermo Hudig en Veder Lekhav citroenen;- Grebbestroom Amsterdam R'damsche scheeps^t. Lekhav ledig; Veen dam New York HAL. Wilhelmtnakade stg; Export Londen Muller Parkhav stg; Vienna Harwich Hoek van Holland; Oranje Nassau Harwich Heek van Holland; Magna Antwerpen Herfurth Mer- wehav stg; Loanda Londen Anth Veder IJselhav stg; Olydefleld Las Piedras Hudig en Veder Pernis olie; Atalanti Newport News SSM Waal- hav kolen; Prinses JulianaLonden James parkhav cement; Melrose Abbey Hull' Verg Humber agt Park hav stg; Rome ja Cowes Furnes Slikkerveer ledig; Egret Liverpool Van Es Merwehav sïg; Roepat Syd ney Holl Austr Lijn Merwehav stg; West Linn Victory New York Nle- velt Goudr Lekhav stg; Southland Savannah Ganstr Merwehavstg; Yaka New York Runclmann Waal- hav stg; Neptun Bergen 3urgèr IJselhav stg.. j.'-', 21 Maart Dulveland Grangemouth SSM Jobshav stg; Sheringham Hanv:ch Hudig en Pieters Lekhav stg; Em pire Wansbeck Harwich Hoek van Holland;- Bullfinch - Londen Verg Agi Merwehav stg. Aan de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam kan worden geplaatst In aanmerking komen zij, die ln het bezit zijn van het diploma M.T.S. werktuigbouwkunde of chemische, techniek. Benige practische ervaring strekt tot aan beveling. Jaarsalaris 2025,tot 2430,—, plus 240,voor gehuwden en 120,— voor ongehuwden. Brieven met afschriften van getuigschriften en op-, gaven van referenties te richten aan den Directeur der Technische Bedreven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. Gevraagd voor schoonhouden van Fabrlekskantoor W E R K S TER Werktijden:7.30 u.—9 u. Aanm.: N.V. Breeuwwerkfabriek, Wester kade 4—6, Schiedam. zoekt u een ZAAL Voor te houden partij, re ceptie,diner, vergadering eiu.T Gaat U dar» daar. waar het Intiem en gezellig Is ingericht. Komt u eens pra ten. WJ Maison Westhuis V Warande. 207 V 1MB Biliyke prijzen BBi Werkster b.z-a. voor heele of halve dagen. Adres: Sin gel- 132/8. Te koop: 2 fauteuils, 4 boe len leerbekL; ®afel;radio kasl; 2 petr. vergassers. J- W. Zuidgeest, Ant. Muy- straat G. Ifaard-, en Kachelblokken. Aanmaakhout 1 3,50 p. mm- zak thuisbezorgd. C Scheep maker, Stationstraat 30a.. i;g.st.z. Damesfiets tér oven- name aangeboden. Te öevra- gen HocEsh-cat 1S9, B.z.a.: Flink Meisje, goed kunnende werken, v. d. 'en n. In Schiedam: Br. Broers- ves 119. Witten. Gebr. Kieljuerg s Wtttersbcdrtjf. Hoofdstr. zj9, Schiedam. Laat nu uw wo ning willen. Zend briefkaart of Boodschap. Woningrull Gouda— scülrdam s Kamers met waschkamer, keuken, groo'e zolder, voor en achtertuin, huur f 6-23. Emmastr. 19. Gouda, voor.,, kleinere woning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2