RFC REDDE DE EER VAN DE MAASSTAD Wel verrassende uitslagen, geen Rotterdamsch succes Neptunus' troon wankelt DE MAN Groen-witten hebben overwirterd best Xerxes lijdt een verrassend groote nederlaag Neptunus op den voet gevolgd door Haarlem Ajax behoudt drie punten voorsprong rsE langdurige, gedwongen rustperiode heeft, zooals te ver- wachten was, een nadeeligen invloed gehad op het spel van onz, voetballers; ondanks de trouw volgehouden indoor- training, ondanks zelfs de talrijke vriendschappelijke wed strijden,'die gespeeld werden toen de keihard bevroren velden nog onder een dikken sneeuwlaag waren toegedekt. De -voor spelde, verrassende uitslagen zi;n inderdaad gekomen, maar de eerste competitiedag na dezen strengsten winter sinds men- schenheugenis, is voor Rotterdam geen blijden voetbaidag ge worden, al heeft R.F.C. de eer van de Maasstad gered. HERMES-DVS kampioens- can dictaat? De zwaar beproefde ploeg der groenwltten heeft aan den Es senburgsingel het Amster- damsche D.W.8. met duidelijke cijfers verslagen; een opmerke- ljjke overwinning, die een ge lukwensch waard is. In het Schiedamsche kamp heerschte met recht groote blijdschap om de overrompelen de zege, die Hermes-D.V.S. op 't Gooi behaalde (41). Maar daarmee was het ook uit met de vreugde ln Rotterdam en zijn naaste omgeving. In district I kwamen de beide groote" clubs, Fefjenoord en Sparta met een nederlaag uit de bus. De Overkanters verloren in Haarlem met 2—1 var» E.D.o. en de Spartanen In Den Haag met 5—2 van AJD.O. Emma behaalde een verdien stelijk succes met een 2—2 ge lijk spel tegen Ajax. De stand in district I is thans: Ajax HDVS DWS Feijenoord RFC vsv EDO 't GooL Sparta ADO 12 8 12 6 12 5 13 5 13 5 11 5 12 5 12 4 12 5 12 3 11 3 2 2 3 3 4 3 3 5 2 6 1 5 1 5 18 2 6 e 33—21 27—22 24—18 13 35—30 [2 32—37 LI 27—20 11 26—26 LI 23—! LD 25—24 9 25—35 21—25 In district H was er voor de Rotterdamsche eerste klassers geen succes weggelegd, Neptu nus werd door D.F.C. overrom peld (13), Xerxe8 door een veel wilskrachtiger D.O.S. op de knieën gedwongen (2—5) en Excelsior keerde met een 3—1 nederlaag uit Amsterdam terug. De ..titanenstrijd" tusschen De Volewijckers en Haarlem, op het Mosveld gespeeld, eindigde in een 52 zege voor de lands kampioenen, die nu, met nog één punt achterstand op Nep tunus, de tweede plaats op de ranglijst innemen. In district H luidt de stand: Neptunes 12 8 1 Haarlem 13 8 0 Blauw-Wit 12 7 2- Volewijckers12.';' 7 l DFC Xerxes DOS DHC HBS Excelsior 12 7 12 6 13 4 10 2 11 3 12 2 3 17- 27-12 5 16 41-33 3,16 30-23 4 15 44-33 5 14 31-23 5 12 35-30 6 11 29-36 strijden konden geen doorgang vinden, zoodat de oogst nog schraal was. De kwaliteit overtrof echter de kwantiteit. V.I7.C. nam met verbluffend gemak de Utrechtsche hinder nis en kwam met een 62 over winning op Velox terug, terwijl Unltas het op eigen terre' niet verder bracht dan een gelijk spel tegen V.F.C. Het verschil in verllespunten tusschen Gor- cum en Den Haag is daardoor tot 3 teruggebracht. Dat belooft wat voor Zondag:- V.U.C.— Unltas De eenige ontmoeting in 2B. had tot resultaat dat D.C.V- door een 41 nederlaag tegen u.v.v. definitief uitgeschakeld werd en de oude Utrechtsche club door het hoogste aantal winstpunten de leiding her overde. Voetbal. De uitslag van den voetbalwed strijd Frankrijk—Portugal is 1—0. Uitslagen in het Westen District I E.D.O.Feijenoord Hermes-D.V.S.—'t Gooi R.F.C.—D.W.S. EmmaAjax A.D.O.Sparta District II Neptunus—D.F.C. Volew.—Haarlem BI. WitExcelsior XerxesD.O.S D.H.C.Stormvogels 2—1 4—1 3—0 2—2 5—2 1—3 2—5 3—1 2—5 afg. EDO—Feijenoord Feijenoord heeft in Haarlem te gen EDO een sparmenden strijd geleverd, die eindigde ln een 2—1- overwtnning voor de gastheeren. Het ls er bij deze ontmoeting nog al warm toegegaan, nog meer bui ten dan binnen de krijtlijnen. Toen de Haarlemmer Verdam wegens natrappen van het veld werd ge stuurd. ontstond er n.L op een der tribunes tusschen het van mee ning verschillende publiek een formeele vechtpartij, waaraan de politie met geweld een einde moest maken. EDO heeft bijna steeds een tech nische meerderheid gehad; de doelpunten waren niet Iraai, maar verdiend. Dë Rotterdamsche ach terhoede, met Van der Heijde als uitblinker, en doelman Bijl hebben handen vol werk gehad- Van Steen- dam opende voor EDO de score. Bij Feijenoord. dat weer te veel ln de breedte speelde, deden Paauwe m De Vroet uitstekend opbouwend werk. maar Brandes was te lang zaam en Kilsdonck en Linssan waren ditmaal te weinig enthou siast. Een kwartier na "de rust maakte Karpes het tweede doel punt voor EDO. Feijenoord werd hierna wel veel agressiever en ten slotte kon Kilsdonck dan toch nog een tegenpunt maken, maar de nederlaag was niet meer te ver helpen. In de laatste minuut moest ook een Feijenoord-man (Van Munster) wegens natrappen het veld verlaten. Rotterdammers legden het niet tactisch aan met „stopper"-loos DFG CEN onjuiste spel-opvatting van enkele spelers is de vóornaam- ste oorzaak geweest van de 3I nederlaag, die Neptunus gisteren van D.F.C. te slikken kreeg. Te zeer vertrouwden de Rotterdammers op eigen kracht en behendigheid; te veel ver zuimden zij, den bal het werk te'laten doen. Hun speelwijze was ondoelmatig, vergde te veel van het uithoudingsvermogen en stond een hecht ploegvcrband in den weg. D.F.C, boekte een verdiende overwinning door technisch beter spel, dat minder lichamelijke inspanning van de spelers eischte. 13-29 19-27 15-26 16-28 Stormvogels 11 3 De tweede klassers De velden van de Rotterdam sche 2e klassers, alle aan de Linker Maasoever gelegen, wa ren nog niet bijgekomen van den ïjsschrik en reeds Zater dagmiddag afgekeurd. Ook de meeste overige wed- BI. Wit-Excelsior 3—1 De wedstrijd Bl. Wit—Excelsior was er een van matig gehalte. De Amsterdammers behaalden de zege zonder tot groote prestaties te zfm gekomen. Bij Excelsior stak '"het doel verdedigen van Van der Torre yer boven he middelmatige spel van zijn clubgenooten uit. Spil 'er- meer, die de bijzondere aandacht had, beantwoordde ditmaal niet geheel aan de verwachtingen. Rechtsbuiten Bak liet zoo nu en dan wel aardige dingen zien en hij wa3 ook de maker van het eenige Rotterdamsche doelpunt. De rood zwarte voorhoede, waarin Van der Stoep en Stolk voortdurend te ver achter bleven, was .te zwak om bij de stug verdedigende Amsterdam mers succes te hebben. Voor Blauw Wit scoorden Bergman, Westphal en De Wekker. Voetbaluitslagen District HI: Quick—Vitesse 2-0; AO OWNEO 2—3; Go Ahead— Enschedé 30; TubantiaHera cles 0—1; Be Quick—Wageningen 3—2. District IV: RKTW-De Baronie DNL 30; Willem II—Helmond 0—2; Helmondia—BW 0—0; NAC Longa 5—2; Vllssingen—NOAD 1—2. District VI:: BrabantlaSport club Emma 52; EindhovenPSV Q-5; Bleyerhelde—MW 0-3; Mau- rits—De Spechten 5—3: Llmburgla Sittardsche Boys 1—1. District II; 2A: Ve!ox~VUC 2-6; UnltasVFC 1—1. 2B: UW—DCV 4—1Portuna—uvs 1—5. 3D: EBOHDCL 8—0; RDM— Alblasserdam 1—6. 3E: VND—EDS 2—1; CKC—SVW 1—0 3F: Crote- viiet—The Rising Hape 3—1. 4D; Texas—WB 5—0. 4E; KRV D—Postalla 5—2; Stolwijk—Deltia DVK 1—1; DJS—GDS 4—2. 4H: SIODSchoonhoven 92; Ammer- stolsche SVBergambacht 3—4. 4J HIONSL Lode wijk 1—1. 4L: Di lettant—Dubbeldam 5—1. KNVB Res. Ie kl.: Sparta 2— Overmaas 2 1-2; SW 2—Xerxes 2 2—1; Excelsior 2—ADO 2 2—1; res. 2e kl. B: Xerxes 3—Overmaas S 76; O: Sparta 3Feijenoord 4 l—l; SW 4—cw 2 1—2; res. 3e kl. D: Excelsior 4—SMV 2 3—2 Poortugaal 2—H s Holland 2 3—3'. AfdeelLng Rotterdam KNVB: le •kl. A: DESVActLvltas 1-7; HW DSchiebroek 24; B: TAG— Eureka 34; C; Ons Huis—Germi nal 2—0; St. Ignatius—Dirksland 0—4; 2e kl A; SVTR—Crooewük 93; B; NestoroDCB 8—1; 3e kl. A: RJB—RKWIK 0—12; GBR ASB 0—1; B: BUJdorp-Don Bos- co 24; DNBGVMD 0—9; Züi- derster DOK 0—4; C: Telefoon-W F 5l; Varkenoord—Sportifia 0-1*. DVedero—SVO -1—14. De 'overige wedstrijden gingen wegens afkeuring der terreinen niet door. - - Leen Vente actief als vanouds Er werd In de Rotterdamsche ploeg hard gewerkt, vooral door Leen Vente, die vage herinne ringen opwekte uit den tijd dat hij nog in het Nederlandse!) elf tal speelde. Maar de Neptunus- voorhoede was en dit fs.zacht /Uitgedrukt i; voj#*; doej^onfó'r-; tuimjtffc., Dat ,b'ëgon~-.met C.een kwartier" spelen;" eh' "dat' blééf bijna gedurende den geheelen wedstrijd zoo. D.F.C. had uit. tactische overwegingen voor de zen keer het stopperspllsysteem laten varen. Wel hield Zwaan zijn tegenspeler Van der Horst scherp in het oog, maar zijn middenlinie steunde de voor hoede, onmiddellijk wanneer het noodig was. Grove fouten van Neptunus' achterspelers werden dqor de Dordtsche voor hoede, waarin Mijnders en De Ridder uitblonken, succesvol be nut. De eerste competitie-wed strijd na twee maanden, op een veld waar de „hal" hog inzat, bracht voor beide ploegen aan vankelijk evenveel moeilijkhe den mee. Er was eenige tijd noodig om te „accltmatiseeren" en het effect te berekenen, dat de bal maakte op het nog te soppige veld. Langzamerhand kregen de Rotterdamsche aan vallen een gevaarlijker karakter dan die der Dordtenaren maar na een goede twintig minuten zag de uitstekend spelende DF.C.-rechtsbuIten, De Ridder, toch kans Landman handig te omspelen (01). De vel dm eer derheid in den voor rust nog rés- teerenden speeltijd bleef daarna aan D.F.C., hoewel de voor sprong niet werd vergroot. Een penalty Een kwartier lang heeft men In de tweede helft een schijn baar geheel ander Neptunus fn het veld gezien. De Rotterdam mers streden verbeten om den gelijkmaker en het was meestal Vente, die de aanvallen leidde. Ravenschot, Batsleer en Lucas konden het net niet vinden, maar Van der Horst smaakte tenslotte het genoegen, den ge lijkmaker te scoren, toen doel man Groeneveld van D.F.C. een hoogen bal van Ravenschot Het glippen. Moreel gesterkt en de gemoederen van hun supporters opzweepend, bleven de Neptu- nianen in het offensief. Doch bij een Dordtschen uitval rea geerde de Rotterdamsche ach terhoede niet snel genoeg en midvoor C. In 't Veld gaf D.F.C. opnieuw de leiding (1—2). Hier begonnen de krachten der Rot terdammers te tanen en toen de in het nauv; gedreven verdedi ging den midvoor der tegenpar tij ongeoorloofd afhield, benut te Mynders onver&ddellijk den door dr. Van Moorsel toegeken- den strafschop. Neptunus ge raakte uitgespeeld en was niet meer in staat, het initiatief over te nemen. Er kwam nog een vierde doelpunt van D.F.C., maar dit werd.wegens.,bui.teöT spel-niet toegekend. .tvsfmi r-j I O V-S»•j.tól»" >.'ÏVVI.i Voetbal »n" Engeland De uitslagen van de Zaterdag in i de Eugelsche league, gespeelde wed strijden zijn; eerste divisie: Bolton Wanderers- Aston Villa 2-1; Charlton Athletic- Brentford 3-0Ciielsea-Sunderland 2-1; Grimsby Tovm-Br&ckpool 2-3; Leeds United-Arsenal 1-1; Liver pool-Derby County 1-1; Manchester Unite„-Everton 3-0; Midlesbrough- Blackburn Rovers o-i; "Preston North End-Hudderfield Town 6-2; Sheffield United-Wolverhampton Wanderers 2-0; Stoke City-Ports mouth 1-1. ï.jï'+vfi NA VIJF KWARTIER zwoegen zonder succes scoorde RF.C het eer ste doelpunt tegen DWS, Daarna kwamen er nog twee .goals bij. KNAU protesteert tegen KNVB-besluit liet bestuur en de nationale tech- juscne commissie van de 1LN.A.U. hebben ln een te* Utrecht genouaen VLJrg&atliiig ullvuuriff beraaastaa^ü oter as situatie,' die zat ontslaan aoor het besluit van aea R.N.V.B. om de voeioaicunjpcLkiie ook in de zomermaanden nurmari voort te zetten. Unaniem was men van oor- ueei, da^ dit' besluit in noage mate moet worden betreurd, daar dit voor de beocïeuidgr der zomefspor- ten funest zou zyn. Dit klemt des te meer, omdat het vo.gend jaar de Oiymp. öpeien wo*u«n. genouaen, waai voor itiit een jaar van Krachtige voorberei ding móet zijn. uaar dc atiuetieic op net uiynipiscti programma een acer nenuigiijKe pma-s inneemt, springen ae nuaeeien, cue üeze siiort zal ondervmaen aoor net uesiuit van uen K.N.V.B. aes te meer m het oog. Bestuur en jM.T.C. der K..N.A.U. zijn van oordeel, aat aisnog krachtige, stappen moeten worden ondernomen om deze nougst ongevvtuiseiiie gang van zaken te. vooiKutnen, reuen waar om oesiotcn is Zjcxi zoowei met den K.N.V.13. ais met net N.O.C, en ae daarbij aangestoten bonden in ver- binding testenen, leneuioe den KN.V.B.' ervan te overtuigen, aat net genomen -oesiuit -moet woraen herzien, daar dit in strijd is met de aigemeene Nederiandsche sport- beiangen. Het besluit van den K.N.V.B wordt des te. meer betreurd, om dat dit volgens de motiveenng ie genomen uit rinancieele overwe gingen/ X>s K.N.a.U. vertrouwt, dat ook van overhéidswege het noodige zal worden gedaan om den K.N. V.B. een anderegedragslijn le la ten volgen. ZESDAAGSCHE TE PARIJS be .stand Maandagmorgen' -m" dé ZesütLügsclie-' - tC'-cFarfja'luiddeJi ech-ulte -Boofj en-vi£ö--pn m? t-, l ron- de ;-achterstand':ii2.:.i Bruneel-Naeye pnt; met twee ronden achter stand 3. Seres-Lapeble 142 pnt; 3. Kint-Van Steenbergen, 94 pnt; 5. Quembretiere-Le Nizerhij 46 pnt. Wielrennen. Bij Zondag te bstende gehouden wielerwedstrijden won het koppel MiddelkampPellenaars den 75 km. koppelwedstrijd: Bfljarlcn. De Nederlandsche Biljartbond heeft aan den Belgischen biljarter G. van Belle te Gent het lidmaat schap van verdienste van den N.B.B. aangeboden. Drie doelpunten in het laatste kwartier Wel werd er als eeyolg van die felheid veelvuldig free-cick gemaakt., maar scheidsrechter Thijssen was de lankmoedigheid zelve en vermeed het angstval lig zijn fluit, te bespelen. In de D.W.S.-achterhoede viel het uitmuntende opstellen van den geroutineerden v. Stokken op; de gerenommeerde midden linie FangerHelckersv. d. Hoeven daarentegen bleek aan kracht veel te hebben inge boet. De R.F.C.-verdediging had van de Amsterdamsche les veel geleerd. Kil'werd steeds in een fuik gelokt; hij werd herhaal delijk opgevangen door stopper- spil Apon met daarachter den op het gevaarlijke af. moedigen keeper V rbrugh. Spannende oogenblikken Het spannendste moi nt uit de eerste helft kwam. toen de vallende Dijkstra een. afgemeten voorzet van zijn collega op den rechtervleugel, Kliffen, schitte rend inkopte: echter juist tegen den paaL Ook de tweede heift bracht, de noodlge emotie. Linksbuiten Sinjorgo, die .wat te voorzichtig is,. liet tot tweemaal, toe de ge legenheidv/voorbijgaan om.,/zijn clubVde lèidlhg .të' gêvèiiL- j Toch gaf R.F.C. rhet niet op. D3 groenwltten werden steeds agressiever en een kwartier vóór tijd kwam, overigens ge heel onverwachts, het eerste succes. Een als voorzet bedoelde bal van Snijders, die mei links binnen Oirschot de beste voor hoedespeler was, verdween, ge holpen door den wind, over Klein in de uiterste linker hoek. R.F.C. beging niet de fout, te gaan verdedigen. Het bleef aan vallen en weer was het een voorzet van Snijders, die via BROWN BO>11 BEF VAN HET BR1TSCH GUIANA. "Cliff Anderson de banïam-kampioen van Brilsch Guiana heeft een opmerkelijk bokste- cord gei'es ligd. Hij versloeg in de laatste zes maanden Jackie Pat er son. den Engelschen- en wereldkampioen vUeggewicht. dic bovendien En- gelsch en Europeesch kampioen in Aiet bcntamgewhh is, Anderson versloeg daarna den bantamgewiclkampioen van Frankrijk, Theo Me dina, den bantamkmnpioen van Australië. Mickey Frances en dén ban-, tamkompioen var, Ierland, De jonge neger heeft een aanbieding gekre gen voor dc Vereenigde Staten, maar sijn manager wil. dat hij eerst den Brtlschen veder gewicht-titel haalt. die niet mocht terugkeeren DOOR wuxy CORSAR1 20) Neen, er zijn géén grenzen! Dat is het juist, waarvoor Ik je wilde waarschuwen. Aan wantrouwen is geen grens en dat feit moet Je aanvaarden, anders kun je beter alles uit je hoofd zetten. Ik waar schuw Je nog eens voor alles wat er misschien aan den dag komt door dat wroeten en zoeken vnn Je. Went als je eerlijk bent. zul 1e moeten erkennen, dat het niet uit gesloten is. dat je moeder Iets heeft gehoord en er volkomen te goeder trouw over heeft gebabbeld met Bennet, dien ze sinds vijftien jaar kent en als een vriend beschouwt en het is niet uitgesloten, dat Li lian heelt gepraat met iemand, wie dan ook, misschieneen kameraad uit de illegaliteit er waren maar heel weinig menschen, die hun mond we-kelijk konden houden tegenover vrienden ook of dat 2e inderdaad niets heeft gezegd, maar weet. dat je moeder iets heeft verteld aan haar vader 2n daarover zwijgt, omdat ze altijd dol op hacr ls geweest. Begrijp me goed,.ik zeg niet, dat het gebeurd ls. maar dat het kan zijn gebeurd. Ik wil Je bewijzen, waartoe het kan leiden als je consequent door redeneert en zoekt. Je schijnt er zeker van te zijn, dat dié' oudé beeldhouwer nooit Iets oeeft ver teld over het verhuren van zijn huisje, maar is dat zoo zeker? Hij wist niet waar het om ging, moet je denken, zijn zuster mag dan stokdoof zijn. maar zulke men schen kunnen dikwijls uitmuntend van de lippen lezen en als ze pra ten, doen ze het gewoonlijk heel hard. en dat kan ook gevaarlijk zijn in,, zulke omstandigheden", E rik staarde hem on thust a an en lachte toen even, wat onzeker. „Je praat als een detective .uit een detectiveroman!" „Hoe moev ik anders praten als je wilt, dat ik je: help? Ten slotte Ls. dit bijna hetzelfde als een moordgeval uit zxt'n boek. Behalve dat het dan mee« tal iets geldt, dat paa gebeurd is, zodat er ten min ste kans bestaat, .achter de waar heid. te komen. Dij' is nu al bijna anderhalf jaar geiden gebeurd en' ln een tijd van chaos, waarin de onmogelijkste dingen mogelijk wa ren en de motieven voor verraad of misdaad soms. zoo vreemd- zoo nietig en onwaarschijnlijk, dat je ze niet zou kunnen: gebruiken iu een roman. Door verder te gaan met alles uit te pluizen over al lerlei menschen zul,.'je alleen be reiken. dat je er steeds meer caat wantrouwen en tochnooit achter de waarheid kamt. De kring ver dachten zal steeds greoter worden" Erik slaakte een diepe zucht. ..Het spijt me. dat ik er met je over gesproken heb", zei hij teleur gesteld, ,.ik had kunnen weten, dat Je het niet met me zou meevoelen". „Integendeel. - ik begrijp Je maar l/ENNELIJK waren de R.F.C.'ers hun. uiterst zwaar te bespelen veld betreden me1 den wil, zich genoegdoening te verschaf fen voor de smadelijke 71 nederlaag in Amsterdam, op den tweeden lang vervlogen speeldag van dit seizoen. De Amsterdammers echter toonden zich evenmin verlegen en zoo werd het al dadelijk een vinnige, enthousiaste party, met enerveerende en blikken voor de doelmanden, zonder dat daarbij de spelkwaliteit te lyden had. Wor5telkampïoenschap van Nederland .Zondag werden de worstelkam pioenschappen van Nederland te zaandam voortgezet ln de tweede afdeelfng. De uitslagen lulden; llcht-mlddengewicht: 1. Snijder (Achilles. Arnhem); middengewicht: L.Achterberg (de Halter, Utrecht) zwaargewicht: 1. A. Beukers (Achilles, Arnhem), JAN KLEIN VERLIEST DOOR K.O. Tijdens bokswedstrijden die tc Iseghem werden gehouden heeft Plet de Wilde, zwaargewicht-kam pioen van België (94 kg.) door k.o. ln de achtste ronde van Jan Klein, kampioen zwaargewicht van Ne derland <98 kg.) gewonnen. Klein was ln de zevrnde ronde al tweemaal gevloerd, resp. voor acht en voor vier tellen. BEB VAN KLAVEREN TEGEN JAN SCHOEN Op 15 April zal in de Apollo- hal te Amsterdam Jan Schoen uit komen tegen Beb van Klaveren. Aanvankelijk zou de winnaar tus schen Jan Schoen en Lefebre te gen Van Klaveren boksen, doch daar Lefebre geweigerd heeft tegen Van Klaveren Ln den ring te ko men zal Jan Schoen dit doen. Schermen. Voor de training voor de komen de Olympische Spelen is o.a. uit- genoodigd de bekende Rotterdam sche floretschermcr Bocvé. Worstelen. De Sovjet-Unie heeft zich be reid verklaard toe te treden tot den internationalen worstelbond. Klein's handen en de paal in doel rolde (20). Dijkstra kreeg een eenvoudige kans om een tegenpunt 'te maken, maar hij zocht het in de stratosfeer. Kort vóór tijd "verraste Oirschot, die zijn schotvaardigheid reeds vóór rust' getoond had, - Klein nog met een treffer en al was de eindstand wat geflatteerd, de overwinning was stellig ver diend. Als R.F.C. deze vorm. in haar resteerende zeven, wedstrijden kan bewaren, behoeft ze zich niet de minste zorg meer.om trent de laatste plaats ,té maken. ,,Hup, daar gaat-ie de lucht weer in" Daar zijn die twintig kerels [weer. Daar hollen zij weer heen en [weer; Daar staan de keepers weer in Pt doel; Daar klinkt weer het Intens [gejoel Der duizenden rondom het veld. Als de midrvoor naar voren [snelt En drie man ln de luren legt.. Schiethê, hoog over, hij [schiet slecht. Daar blaast de refrie weer zijn [fluit: We zijn weer thuis, we zijn weer [uit De lange voetbalslaap ontwaakt. Die heeft ons hongerig gemaakt. Naar goaltjes; toe vooruit dan [Jan, Laat zien dat je nog deel en kan, Als stoiid.je 'n maand of drie [opstal, Juist I keurig ingekopt die hal Luid brult het voetbalmannen- [koor Er driemaal een hoeraatje voor En danst en trappelt fel van [vreugd Hoe lang al heeft men zich [verheugd Op dezen Zondag, n'a de kou, Waarop de bal weer rollen zou. Daar gaat hij dan, van voet tot [voet En *fc voetballeven is weer goed, DESIDERIU5. BELGIE—NEDERLAND Dames en heeren hockey- elftab samengesteld Het Nederlandsch dameselftal, dat Zondag 30 Maart te Brussel tegen België'uitkomt. Is als volgt samengesteld: doel: "Jurrissen (Plnoke); achter: Loeb (Rood Wit) en Kieinbog (Gooi) midden: Buissant (Hilversum), Smithulsen (Amsterdam) en Wijn stroom (B.D.H.C.); voor: Broers (Be Fair), Dullaert (Hilversum), mevr. Hensch (Kam pong), Piel, (H.H.T.C) en Goeting (Rood Wit).: Het heereneiftal komt op den- zelfden dag, eveneens, te Brussel, tegen -België uit en dezeploeg ls •als- volgt .-saméngêsteld: J-' doel: Haltink-" (H.HAT.C.)"v echter: P. Nefkens (Venlo) en Dry ver (Leiden); minden: Lousada (H.O.C.), Log gere. (Laren) en Langhout (Delft-, sclie stud.); voor: Steinz (E.M.H.C.), -Cou- vret (H.D.M.), W. Nefkens (Ven lo), Krulze (H.H.Y.C.) en Esser (Togo). De Belgische hockeyploeg heeren zier er als volgt uit: - doel- Wiser; achter: Dubois en Henri Delaval; midden: Waterkeyn, Enderle en Van Weyóeveld; voor: Muylders, Toussalnt, Jose Deleval. Nlemegeerts en Kielbaye. DAMES ATHLETEN NAAR OOSTENRIJK? Bij de R.N.A.U. is "een uitnoodl- glng binnengekomen van Oosten rijk, waarin gevraagd wórdt een 1 andenwedstrijd voor dames te organiseeren tusschen Oostenrijk en Nederland. Het bestuur van de unie zal deze ultnoodiging in over weging nemen. Schrale korfbal-oogst OSCR wint in Leiden van Fluks Van het lijvige koifbalprogram- ma is Zondag weinig terecht ge komen. Slechts twee wedstrijden konden worden gespeeld. OSCR trok naar de oude rivaal Fluks in Leiden, waartegen het vroeger in de eerste klasse uitkwam. Op sensationeelè wijze scoorde Fluks het eerste doelpunt. De bal werd uit het midden, direct naar een aan. de llJn stasnden aanvai- speler geplaatst, die binnen drie seconden inschoot. OSCR liet zich echter niet lnti- mideeren dooi- dezen aanvangste- genslag en na 10 minuten kwam door dameshanden de gelijkmaker. In de volgende opstelling bleef' OSCR het meest ln den.aanval en W v d Steen bezorgde den Rotter- cammers een 1—2 voorsprong. Doch juist even voor de rust werd deze voorsprong teniet gedaan door een goed doelpunt van Fluks. In de tweede helft deed zich. de vermoeidheid gelden en het spel peil zakte aanmerkelijk. Tien min. voor het eindsignaal smaakte aan voerder J v d Werf het genoegen het winnende doelpunt voor OSCR te scoren C2—3). OSCR staat er op de ranglijst gunstig, voor; t vijf tien Wedstrijdpunten .ultHen ont moetingen. Gymnasiasten <2 ia Fp. Uit 8 ,ën ALO .14 uit 10; In de derde klasse woa Rood wit met 3—2 van Fluks 2. Ondanks den achterstand In de competitie ls de kans otn in de diverse afdeellngen de promotie- en degradatle-candldatenvast te stellen nog niet verkeken. Sparta's terreinknecht i gehuWigdf';^;'' SSaterdag is Cor Pleten, die ge durende 25 jaar terreinknecht bij Sparta is geweest. In dc groote zaal van het Sparta-Xasteel ge huldigd. De heer J. M. Salters heeft hem ln zijn. kwaliteit van voorzitter toegesproken. M. J. Over eynder richtte vriendelijke woor den tot Pieters. De heer De Kor- ver vertolkte degevoelensvan de Z'l veren Voetbal commissie en de heer Al H. W. Weekenstroo die van de afdeeling Rotterdam v. d. KN VB; verder spraken nog de heeren J. Senn, Vestegaard en L. Caste- leyn. De Jubilaris heeft de noodlge c- schenken in ontvangst mogen ne men.. Wilskrachf en tempc sterkste DOS-wapenen DAT het Ufcchlsche D.O.S. een moeilijke tegenst^der voor Xcr.xes zou zijn, was te verwach ten, maar dat de Utrechtenaren in staat zouden zijn Xerxes dat nog een redelijke- kans op de eer ste plaats had ccn 5~2-neder laag toe te brengen, was bijna niet te gcloovcn. D.O.S. had drzc groote overwinning hoofdzakelijk te dan ken aan zijn wilskracht en aan liet hoogc tempo, dat lot het einde toe werd volgehouden. Bovendien was het ploegverband van de Stichtenaren veel beter dan 6at van Xerxes, Wel zat het Wil kes en zijn mannen in sommige gevallen niet mee, maar dat alles nam niet weg, dat D.O.S. de over winning volkomen verdiende. Voor al in de eerste helft ctond de Xerxes-achterhoede dikwijls raar te schutteren. Dat er in die periode door de D.O.S.-voorhoede slechts één doelpunt werd gemaakt, vond zijn oorzaak in het slechte afwer- al te goed. Ik weet wat het betee- kent, jezelf te kwellen met getob over -dingen, die toch niet meer te veranderen zijn en jk ben er van overtuigd, dat je ln zoo'n ge val beter zooiets als het ware kunt wegsnijden uit je". Erik zei geërgerd; „Een mooie struisvogelpolitiek 1 ik snij het weg. DUS het heeft nooit bestaan"^ „Neen, je snijdt het weg, DUS kan het- niet voortwoekeren als een gevaarlijk gezwel. Maar ik', wilde je alleen waarschuwen, dat ls alles. Als je er toch m*e doorgaat en ik kan je helpen, sta ik tot Je beschikking. Je zegt maar wat ik moet' doen". Erik zat een tijd zwijgend naar zijn vriend te kijken. Toen schud de hij het hoofd en zéi: ,Ik ken Je nu al zoolang en toch heb ik dik wijls het gevoel, dat Ik eigenlijk niets van je afweet. Niets wezen lijks. Als ik er over ga nadenken, hoe je - eigenlijk bent, is het .net, of ik probeer de brokstukken van een legkaart aan die niet bij elkaar hooren en geen geheel willen vormen". Sigurd haalde even de schou ders op. „Ieder mensch is gespleten" zei hykortaf. Erik wilde Sets antwoorien, maar op dat oogenblik klonken [n 'de gang stemmen en hij zei..Daar, is Ellen en tk geloof, dat ze Anna Grovers bij zich heeft, -ie weduwe van Teun, over wien tk je verteld heb.... die met Fellx samen werkte aan die uitvinding," Ik bsn benieuwd hoe je haar zult vinden Het eenige, waarover je - haar aan. het praten kunt krijgen, is haar man. Als Je over hem begint, komt ze los. Ze is er van overtuigd, dat. hij een genie was".' - '.^Mry" HU brak want de deur erd geopend.' Ellen kwam binnen met 'Anna Gravers, en de kleine Fee. Wordt vervolgd,! ken v&o de aanvallen. Na ruim'.30 minuten maakte Van Veen met een scherp schot het eerste doel punt. De bal, die eenlgszlns van richting veranderde, had doelman. Van de Peppelvolkomen verrast (0-1). Tot aan de rust bleef de stand ongewijzigd, hoewel er nog wel eenige goede scoringskansen door Bog aart en Van Veen werden gemist. - Nadat er voor de tweede helft weer was afgetrapt,! wierp Xerxes zich direct ln den aanval. Tal van goed opgezette aanvallen werden ondernomen, maar de D.O.S-ach terhoede wist steeds .op het goede moment ln te grijpen. Geheel on verwachts werd de stand 0-2. toen Van Veen na een snelle doorbraak hard in het net schoot. Kort daar op kogelde Wilkes een door hem ongevangen bal ineens in het Utrechtsche doel (1-2). Direct daarna volgden nog meer aanval len, mar De Koning liet door te lang aarzelen eenige goede kansen voorbijgaan. By ;een D.O.B.-aanvsl bewerkte Barzilay den bal met - zijn hand en hiervoor kreeg D.OS een strafschop toegewezen, die in een doelpunt werd omgezet (1-3). Hier-. :ia verslapte het spelder Rotter dammers en daarvan wisten de Utrechtenaren te profiteered Van Veen en Van Leur brachten den stand op 1-5. Kortvoor het. einde" bracht Beun den achterstand met een hard schot tot 2-5 terug. A.D.O.-Sparta 5—2 Sparta heeft na de lange periode in Den' Haag tegen A.D.O. een gevoelige_ nederlaag geleden^ Ondanks een Rotterdamsch over- wicht in de eerste' speel hel ft, wjst A.D O.doorBouman én Timmer-- mans tweemaal tedoelpunteh.';iii^f|| .Na de thee was het ADÓ 'die^dèn;^ toon aangaf eri mét de..: regelmaat-!; van 'deklok voerden^ ne/Hagéhaarstl door Ttmmermans,v.Bounmn:^m4vI; d. Zandt, de score op tot", VUf minuten voor het/etndej-i. De .;.Boèr;,^è\.Rotterdê^che;ieOT|'&; redden. doór^'tweemaal;/;-te4|a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3