l in couzy tistuiveks^óéim, Beeldenstorm in jmannenboek' SilSlS^ ROTTERDAMSCHE BANKVEREENlGING HRisnkaaflscii Plastic te de Vneselaan 211 I RADIO-REPARATIEDIENST eiken boekenkasten M.T.S.-er VIJFDE MACHINISTEN MEISJE A. DE HOOP N.V. <^4 KOERIERSTERS KHTWEGGELDDPEN? Von Napoleon blijft niets over MEN VRAAGT ons weieens naar een echt mannenboefc dus naar een boek, dat catgene bevat waaraan de meeste n-euwe boeken gebrek lijden n een Inhoud die echte mannen boeit Die vraag la met onlog^ch want de auteurs vergeten al te vee dat zy te ma ken hebben met een menschheid wier eenuwen, bevatLngs en voor «telLngs vermogen zich ln de iaat ste ten jaren niet met kindetach hge dingen hebben bezyj gehou den A-een het groote belangrijke trekt nog a_toos, het kleine en onbenut ge worct onverb ddelük afgewezen. ER IS WEER een mannelijk boek. van kloek formaat (600 pa gina s) van inhoud een beelden storm van taal en styi weten schappelijk romantisch van strek king een dubbel vonnis zoowel een vonnis over de leugen der kmipe nge Ja-broersromant.ek als een vonnis over de gemakzucht-ge h.s tor ermschrljverij wy bedoeen Na poleon, door dr j Pr ess er ui tg Elsevier Amsterdam Brussel Lon den Ne* Vork. 1948 VELEN HERREN als jongmensen vexeenng gekoesterd voor Napoleon ten hongerlijder tijdens de Fran sche Revolutie den meesleeper van een groote Onverzadigbare famjie den ongelukkigen aanbidder vau Joséphine de Beauharnais, den win naar van veldslagen en veldtoch ten den bezieler van oud en jong gediencen den ke-zer den wetten schepper den vader van den ro de Rome den eenzame nadat Moskou ln vlammen was opgegaan den balling van Elba, den heroïek en verliezer van Waterloo den gekool de van Sint Heena. Frankrijk s Bekenden Solcaat in t bedevaart Panthéon te Parijs den man die geheel Europa had kunnen vereen! gen, als niet HET IS des mans dapper een j Jeugdc_doo \aarwe te kunnen en vaarwe. te durven zeggen Pressers groote Napo eonboek .aal van al de hierbovengenoemde vereer-ngen n,ets hee Na lezmg zweert men Napoleon af en hem met al een Joephine de Beauhama-s toch teruef Hortense de gedweeë Euge ne de u-tgerekende oom Fesch de inhalige mama Lae t,a de schul digste moederschoot der Chr-sten hed volgens de cuchess of Alba n>) de verraadster Carol me en de Udee gek Murat Paul me (ia p-s se use voigens Napo eon zelf) Elrsa (het el endig wezen Jéróme Louis, Joseph Luc en (kwakzal vers en po tieate nu en) over a. len wordt de onmeedoogende doop ceel gelicht en de staf gebroken Plains mo d övol une s. mau iw famil e zede Napo eon Bek aag rd) dat k zoo n familie van slechtaards had op Sint Heena maar wat hadden zU met van hem kunnen zeggen as zy maar een gre-n van het scherp ont edend en historisch inz cht hadden gehad van ten auteur van dit boek de in een aanhangsel en ln ette Ijke voetnoter edere intla ting verantwoordt en iedere oor dee velling met goud heeft afge wogen EEN ILLUSIE armer leven wt) verder maar een standaa c.werk rijker En we staan ge wapender dan ooit tegenover alles wat naar een blind aanbeden dictatuur zweemt J W de Boer FILIP DE PILLEC1JN KRIJGT 10 JAAR De bekende V aamsche \chrij\er Fihp de PülecJjn w ens Soclaa Joh ai ook in Neterland opgang heeft gemaakt is door een Brus se cchen krijgsraad to 10 Jaar hech tens veroordeeld, na eerst la jaar tegen zch te hebben hooren e-schen De PJlecIjn had tijdens den oorlog cultureel politiek sa mengewerkt met de Duitschers Na het p e doo van zijn verded ger ze te De PJ ecijn zelf Ik denk aan het mooie gedicht van Frede nk van Eeden Mijn handen wat hebben zij aak zich venz-s Na het vonms ze de de pres dent Ik geef U tien dagen om m be roep te komen Reidansen 11 11 Nu Koning Winter ons b ijkbaar definitief zn hielen heeft aten zen nu we a. was het ook maar even de verwarmende stralen van het lentezonnetje heb ben gevoeld nu raadpegen we at lassen reisg dsen en kalenders maken we p annen voor de vac an tie m den angzaam maar zeker naderenden zomer Straks zal de jeugd er weer op uit trekken ce stad ontv uchlen m kleinere en grootere groepen naar jeugdher bergen en kampeerterreinen En daar ln die frissche Tje nat ïur zullen de echte treickers endeech te kampeerders en de Jongens en mesjes van de jeugdbewegingen ook weer hun vrooijke re dansen mtvoeren, -n een e gen Ho land schen stlj D e jongeren en voora hun elders za het verschijnen Wil em en Brom Strujck s voor de 4e en 5e maal herdrukte bundels re dansen zeker verheugen Zij kunnen m de be de fleur ge boekjes een aantal vertrouwde De Zevensprong Schoen ap pers dans etcmaar ook voor hen nieuwe dansen aantreffen OMDAT tk i rooi jk gestemd aas flóót tb bi het i er laten tan het kof ft s Bt de deur eat an aa ee a e e en nep op eens woedend Ben tk h er nu tn een café of tn ee kot enstalf Ferst dacl dat het een soort optn ondersoek uas naar uit de oogopslag ta den t o» bleek da he der^aa d g vond or ee café te flu ten Ik voel n e al t )d zwak staa n zulke st ua tes on dat tb e ge l jk geen n a eren heb Mtssclten s het a el schoft er g on te ft iter t een koff cl ts E bestaar boek/e uaar n je dat kunt opzoeken traar tk had geeneriet na si guerk bj de ha d en de nan drong op antwoord aan No ja eet tk daar bij die d u r tk dacht etget Ujk o n café Het as geen pt tig antwoord La ter tr b d bedaeft tk terschillende aard ge bescl eiden maar toen had tk er es meer aa De an keek mj aan met zulk een rovjndtepe verachting dat tk insti ct ef t n kraag opzette Toen trok hj ee verb Iterd ueekblad uu der zak en begon njdtg de ont I Ut gen te lezen Voor tt i; had het geer z langer b j de deur te blij en staan Jk verliet derhalve het par d tr aar keek nog een door het raam De nan eat de uereld nog steeds te ha e II uas zoozvat vijftig een heer van sake t met bolle tasch V/at tr oeten tt toch doen Iteve lezers iet al deze booze annen tn de kracht va het leven dte zoo bitter op de tra staan woede d in cafés sitte knarsela dc d voor de loket ter xtach enEn kwaad zijn op de oorb gangers zichzelf de lucht het Ieen de plasjes Alt d e lette t i eens dóórzette Heden overleed tot oase groote droefheid, geheel onverwacht onze Uev e Vrouw Moeder Doch-er Behuwddochter Zuster Behuwdzuster en Tante op den leeftijd van 47 Jaar V» aller naam H C VOSMAN HENK. en VERLOOFDE Rotterdam 22 Maart 1947 Baniersu-aat Sla Geen bloemen De teraardebestelling ral plaats hebben Dim dag 25 Maart as op de Algemeen® Begraafplaats Crooswlik Vertrek van bet Sterf huls te tl uur I iMMurun m a nu «mj mim ^■uujujwie a s DE HANDEL tn CERTIFICATEN van AMERIKAANSCHE AANOEELEN U t«r beurse HERVAT 320 ««wgicgea ia Nederland ventrekksa gaarne inlichtingen ta nemen opdrachten aan. hAan Costuum Regenjas KUNSTGEBITTEN Wegen slechts 16 gram en dragen daardoor bijzon der licht Worden direct na tros; ken geleverd Prtnloos trekken door Tandartsen Ook Lachgas narcoseI Omzettingen van met- passende gebitten ln plastic ln één dag gereed Reparaties ln een uur klaar ROTTERDAM Tel 37519 KA MER LAK wit crème en kleuren. Grondverf voor binnen Plamuur Vloerlakverf. Pr Behangverf Ooudbrons Bin nenvernfs Afbljtmiddel 2 H- BODE WE S Verfh. 4>e Regenboog Een dra cht» straat 143> 143> TeL 24342- Zooals bet nu gaat duurt bet nog negen Jaren voor leder zijn eigen racLo heeft Maar toch kunt U snel goed ea goedkoop Uw NIEUWE RADIO MASSA-B ETOOG I N G van de Eenheidsvakcentrale in het R-AI Gebouw groote zaal A dam DINSDAGAVOND 25 MAART A S Spreker BEREND BLOKZIJL voorz.der EVC Onderwerp WIJ EN DE FUSIE Met duizenden naar de RAI Demonstreert voor de Eenheid I Aanvang 8 u. Toegang vrij Zaal open 7 u 1 Middellands tr 72 met onzen schrifte- icscn cursus Radiopraktijk voor zelfbouw Zend ons deze advertentie au druk werk en U ontvangt het uit voerig prospectus proefles en proefbouwplaat tegen 11— rembours. Enk Schaaper Radio c. v 24 Blecstra&t «-4a Den Haag TE KOOP AANGEBODEN 5 massief afkomstig uit boekwinkel inventaris Zeer geschikt voor inrichting van boekhandel, sigaren winkel of iets dergelijks Totale lengte plm. 14 meter Brieven onder no 1639 Bur Het PafooL Voor spoedige Indiensttreding op GRAANKANTOOR gevraagd een ervaren STENO-TYPIST (E) Vlot kunnende opnemen ln het Nederlandsch en uit werken in de mod talen. Br met opg van leeft refer en verlangd salaris onder no 1653 Bur Het Parool Fabriek van Lederen Kleedlng en Lederwaren voor de rywielbranche hier ter stede vraagt voor haar atelier EERSTE MACHINESTIKSTER In staat leiding te geven. Hoog loon. Prettige werk kring Brieven onder no 1725 Adv Bur Alb Ouden broek. De Savornin Lohmanlaan 47a, Rotterdam De NV EIectriciteitsmij ELECTRGSTOOM* vraagt voor één harer technische afdeelingen jong afgestudeerd afd. Werktuigbouw of Elektrotechniek. Veelzijdige werkknng Goede vooruitzichten. Schr sollicitaties te nchten aan Pers afd Electro weg R dam N GEVRAAGD EEN GEREEDSCHAPSMID NV BOELES SCHEEPSWERVEN EN MACHINE FABRIEK TE BOLNES Vervoergélegenheld schikbaar MACHINISTEN By de N V Rotterdamsche Lloyd kunnen onmiddellijk geplaatst worden Verelschten A Voor loopig Diploma Leeftyüsgrens 23 jaar Sollicitaties in te dienen by Technische Dienst NV Rotterdamsche Lloyd Lloydkade Rotterdam ampZ—N> MEISJES boven 16 Jaar voor i lnpakwerk «n lichte fabriekawerktaam j heden. Hoor loon. Aanmelden lederen werkdag tuaachen 2 4 uur (behalve Zaterdag») Hugo de Groot straat 41 Mevr A Vinke s Graven dykwal 41 zoekt net TWEEDE v g g v per 1 Mei a.s TeL Chocolade Koek en Ban ketfabrlek G J Buuren Zn. Delftweg 84 Over achle vraagt voor directe Indiensttreding eenige vol slagen Banketbakkers en Chocolatiers Aanmelden by den portier van Maandag t/m Vrijdag van 91 uur F? FN MC De NV Vereehlgde Indu strleSn Rotterdam v h Ph verhagen Zn. Oudedpk 149 B dam vraagt voor het LABORATORIUM van haar fabrieken voor Gloeilampen en Ontladingsbnizen een ASSISTENT bij Voorkeur met HBS opleidii-j? Chocoladefabriek vraagt voor directe indlensttre ding voor auto v d direc tie een nette en ervaren Part. Chauffeur zy die autotechnisch on derlegd zi)n genieten de voorkeur Brieven met op gave van ref en verlangd salaris ondei no 1721 Adv j Bur Alb Oudenbroek Sa vormn Lohmanlaan 47 a Rotterdam I ELECTROTECHNISCHE FABRIEK WILUNBESTRAAT 2 ROTTERDAM W (Ch.rM« lij. 2> TEL 72915 5 LWIEW Voor direct gevraagd Voor buttendienst fabriek en i ERVAREN ELECTROMONTEURS voor scbeeps- ea landmstalUbes ANKERWIKKELAARS «N ANKERWIKKELAARSTERS; WERKPLAATSMONTEURS m ELECIROTECHKISCHE BANKWERKERS CONSTRUCTIE BANKWERKERS LASSERS DRAAIERS (ook voor rerdverdraaibttflkctt). Voor al deze categorie» lerens HALFWASSEN EN LEERLINGEN PRIMA F0RCEERDER, Atnktmtndt MAGAZIJN BEDIENDE bekend mei electrotechmsche matenalea M LEERLWG-MAG AZIJN- BEOIENOE Mondelinge solhcitafacs tusschen 8 ea K) uur v bi behalve voor sollicitanten buiten de stad Bij schriftelijke solhci- tabes gelieve men ons om toezending van een sollicitatie formulier te verdoeken. Gevri agd LETTERZETTER tevens leerling of meisje Aanb Drukkerij Roco Ael breehtskade 117 Tel 37603 Echtpaar z k. zoekt l of 2 ON GEM KAMER(S) liefat met gebruik van keuken Westen of "omg Kruiskade Brieven onder No 7682 Adv Bur J Gryseels Jr Nieuwe Binnenweg 166 De Firma R. MEES ZOON EN BLAAK 10 ROTTERDAM Vraagt voor baar diverse afdeelingen a MEISJES met MULO of H3S-opleldlng voor typen en admlnl atratlo. b MEISJES die ULO Onderwijs hebben genoten voor typen en een voudig kantoorwerk MEISJES voor magazijn en andere eenvoudige werkzaamheden d JONGE MNL BEDIENDEN 22 23 Jaar dipl 4-Jarige MULO of S Jarige HBS ter opleiding ln het bedrijf Brieven mei bijzonderheden en Inlichtingen te richten aan de afd PERSONEELSZAKEN Electriciteitswerken Fa. C. SCHIPPER AAN LEO EN ONDERKOU J VAN EïECTRISCHE LICHT KRACHT EN SCHEEPSINSTALLATIES STEEDS RESERVE ELECTROMOTOREN VOORR VDIO Eigen ankerwlkkelarij en draaierij ROSEVELDTSTRAAT 9 11 TET El OON 38474 32777 Na 6 unr 32 77 37174 en 66303 Stuwadoorsbedryf vraagt voor zjjn werkplaats 1 electmch lasscher, 1 autogeen brander-Iasscher t ijxerwerker (bekendheid met het repareeren van grijpera strekt tot aanbeveling) 1 draaier, 1 machine bankwerker, 1 bedrijfselectricieir bekend met het onderhoud van Omvormers Gelljknchters en electrische uitrusting van havenkranen. Brieven onder no 1641 Bur Het Parool Koopt geadverteerde artikelen. 1-19 mm L—IEDERE I mm MEER f L— Te koop Kinderwagen en Comm. samen f lüo Graaf land, Cothenstraat 13 Nood woning to Klnderzjiula Radiotoestel R S met menscbaal korte en lange golf. s Avond» na 6 uur of v m 10 uur v Vliet UU ilnxstr 122c Mooi groen bankstel pull manvulling met bijpassend lichtgr Smymakleeü en bü zettafel wegens verhuring Van woonruimte Straatweg 172 Geen kooplui Een wieg kindereommode en Beatrix Box allee als nieuw Na 5 uur Schlekade 99» Te koop Enkele Damesman tel» en Japonnen maat «o 42 te zien V 7 9 uur bebal ve Dinsdag en Donderdag ZUderveld Adr Milder straat 3Bd. koop posl prijs 1 50 au Het Pa positie conet z-f 50 Br no 1645 Parool Te koop Twee Gram ver sterkers met speakers ln kast resp f 225 en f 385 per ■tuk. Te zien Bergweg 148 Tel «5341 Prima Vox Humana Haw Guitaar In koffer metalen hals prijs f ïso Te zien Bergweg 166 Een nest pr witte Keesjes, 6 weken oud ook per stuk Koning Doornstraat 11 olj de Sehieweg Te koop schattig wit Jong hondje Bestebroer Staten Weg 42 tel 40213 Duits che herder te koop 10 maanden (reu) origineel ras Te bevragen Tel 21810 Besteedt bonnen Uw consumenten nuttig WIJ hebben i voorradig bedden le- sn dekens opklap wiegen enz Bedden nuis ,Het Oosten Goud schesfngel 412 416 tegenover tramhalte lijn 4—16 bij Oost plein tel 24173 o Bouwplaten 13 mm dik 205-250-300 x 115 cm f 2 p m2 Joh Groen Lzn tel. 30803 Korenaars tr 61a b Schrijfmachines. ndlen U een goede schrijfmachine zoekt wendt tJ dan tot Jonkera Kantoormachine- handel en reparatte-lnrich ting Harmgpakkerstraat «4 Telef no 34981 Electr Gehoorapparaat t 125 of rullen v goede haard event bijbetaling a. Visser Rusthoflaan 35 b Fauteuils ronde tafel dres solr eiken old finish zgan Berkhout Dirck Hoffstraat 34 a West Philips radio pr geluld f 185 nw v o HeerenriJ wiel f 140 Heeren rijwiel m g banden 190 schrijfma chine t g st f 150 Na 5 uur v Wezel Oladlolusjtraat 16 Hillegersberg Groot geh eiken cylinder Schrijfbureau veel be g' Jac Catsstraat los na 6 uu" Te koop lap «tof voor cos toum f «I l stel handkap pen Pleinweg 177 b bov koop FUmprojector 16 mm. Zeiss Ikon opn ca roera IS mm Paragon USA lens 3 5 nieuwe Philips dlo In h k kL mode! 1 en uk (geen opkopers] Van Nunen pa Orteand Vier ambachtstraat 24 c Opstand verchroomd met gord boxen (perm toestel droogmot 125 v fön kap waschbak ook ged elk aann. bod. Vteramhach straat 6 Kinderledikant Godin ka c iel f 30 D-mesmantel Schreuder Bergsche R Rot tekade 141 Hillegersberg Nieuw Mah Slaapk 3 deurs kast 160 breed Toogled- 190 X120 met 2 n kastjes 2 stoe len en tafel alles handwert Schrijfbureau eiken met S lader 90 X50 1 Mah salon tafel rond 85 Raephorststr No 29 a Te koop mod. mantel cos tuum m 40 v o kWat B(s terveld Franschelaan 228 b Invalidewagen ter overname duwwagen in z g st Br No 1529 Bur Nw Binnen weg 284 b Te koop nieuw H rijwiel compl tegen elk aann bod Gvd Vliet Russlsches r No 82 b H rywlel met goede banden vaste prijs f 75 W F v d Beijl Schoolstraat 12 Schiebroek (Adrianalaan) Te koop bl deux pieces f15 bl wol dames vest fl9 tl sportsch f 10 mantel 125 f 85 f 45 eenige japonnen ger rokje f 12 50 Nw Bin nenweg 59a S tr(J kin richting aangeboden gasmangel voor öjn goed Br No lï" nenweg 28 Bur Nw Bin Een Queen AmeubL m thee kast en een mooi buikbuffet en oorlogskachelt e W de Groot Pr Hendrikkade 82 c koop een portable schrijfmachine en groote Smith Premier complet H rijwiel zelljschtje en woon schip Br no 1638 bureau Het Parool Zgan Raielgh HeerenriJ wiel aportmodel geheel compl pr banden Sar is Bergweg 165 Tel 45341 Te' koop goed klnderledl kantje kinderwagen en bedje liefst s morgens voor 12 uur Groendijk Bergstr 48a tel. 41805. Huishoudelijke Artikelenzaak Textiel verkoop goed bestaan Koopprijs f 12 ooo J Te koop 1 g »t z Klnderwa gen met bedje f 35 Nlc Zas straat 29 drukbeL Te koopt 4 overgordijnen. J Rookers schip Adrlana 1 Rottekade over 79 Te koop compl tornldstoUet i f 100 tevens nwe groo e geyaer te bevr Joost vai Geels traat 55 a Te koop kl mod slaapka merameublement m bedden Zweedsch fabr bl berken hout alsmede gr smyrna tapijt en kroon (apart mod Telefoon 39373 Thuiswerk gevraagd Bekend met electrlclteit Br No 61 Het Parool Kleiweg 47 Bza. Chauffeur 45 J PG voor luxe en vrachtauto 8 jaar erv op autobus vggv Br No 1516 aan Bureau van Het Parool vierkster bz.a. liefst smor gens Br No 1647 san Bur Het Parool Eerste bediende 8 Jaar ln het leven, m d bedrijf werk raam ge-wees wil van be trekk veranderen en zag zich gaarne geplaatst als Vertegenwoordiger Br No 1644 aan Bureau Het Parool TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr 2 pers Op klap bed m ombouw en 11 vankleed Br No BI Parool Kleltveg 47 Buffet «oei en en eenige meubelen tevens eiken hangklok Br P 3128 Adv Bur Zaagmolenstraat 47 ORGEL Te koop WONINGBUIL wonlngrull Aingeb gr be nul9 5 k badk keuken gr kelder in Westen voor ande ben huls of le etage lie j» W Of BUJdorp Br NO 13 9 aan Bureau Het Parool Pakhuis aangeb ln ruil voor winkelhuls met kl woning Br No 1643 aan Bureau He ParooL Woningfuil Aangeb lan zonnig benedenh Kleiweg kwartier suite zljk keuk gr tuin m loods huur 131 Gevr Grooter huls Blijdorp of omg Walenburgerweg Br No l65i aan Het Parool Direct van eigenaar gesloten etagepand of vrij boven en ben buis Br No 477 Mi 7ljk s Boekh Telllngerstr 3» Te koop gevr Naaimachine eventueel te rullen V stof zuiger of haard Br No 1627 aan Bureau Het Parool Te koop gevr Opossum bont mantel m 42 en chique Amerlk of Fransche dames schoenen hooge hak m 36 37 Br No 1646 aan Bureau Het Parool Eiken Tafel vo en een stoommachine (klein) Den Adel Rietstapstraat 28 Rot terdam N Te koop zgan Gram comb Zwits fabr ln royale kast opbergr 50 moderne Eng Dansplaten wit aarden Waschbank 78X52X18 Hee ren werksch m 41 slaapk tafe tje Na 7 uur Pr Bern hardkade 43 a R dam PERSONEEL AANGEB coupeuse (evac ie bzia voor he maken mo dernlseeren van Japonnen klnderkleedlng en mant» 9 bij voorkeur aan hUls Bi NO 1630 aan Het Parool Net perfoon vraagt thuis werk plak of vouwwerk of lichte werkz heden Br No 1623 aan Het Parool. Dame ln bezit van typetna chlne vraagt thuUwerk B No 1628 aan Het Parool B^-a Net Meisje 18 j voor werkster of leen verkoon ster vggv Staring Berm weglaan 94 Capelle aan de TJssel. Te koop Pr D Herten - 71 zwart dek 8 wek f 15 7 Aaftrok L 13 Holten boekh. ïrijisel) J hala ML Juffrouw vraagt beleefd een nette wascb Br No 940 2waans Te koop gevr Licht ma rijwiel merk D K W mi R T nadere gegevens jaartal pry9 enz aan Si Bergweg 166 Tel 4534L Groentezaak ter overname gevraagd met) woning Br No 1642 aan Het Parool Gevraagd Ijzeren afraste ringspalen voor kippenren Lengte 2—3 M Br Aarnood se s-Gravenweg 463 Te Loop gevr opvouwbare Kinderwagen m chroom spatborden Igst J Tun derman Allard No 53 a Mooi orgel of pr piano gé vraagd cont bet merk reg en prijs H Bertus Patelne- straat Z6 Maassluis Accordeons koffergramo foons fc-njo s guitaren Slmonls Beljer andschelaan 29 Telefoon 71160 Goed onderhouden verzam«"- Ung en hetere postzegel tegen contante betaling 3 van Hoek Goudsche3lngel 512 Telefoon 24984 Wonlngrull Den Haag R dam vrije ie etage portiek rul me suite voor en achterzlj kamer Bronviietkade RJJs wijk. Br No 1649 aan Bur Het Parool Twee ie etages orag Heem raadsslngel aangeb v gr woning geschikt v samen woning omg Heemraad singel Br No 1840 aan he Bureau v Het Parool Wie ruilt dubb benedenhu West 8 kamers f 45 per m gesch v 2 gez tegen vaj bovenh ie etage of be etage Ambt gez 3 per géén Zuid Br lett S Boekh De Knijff Mathenesserw l4la Wonlngrull Aangeb bel etage omg Beukelsdljk be l gr en 1 kl kamer serra keuken W C en tuin bover 3 gr k zijkam keuken en w c zeer zonnig en geschikt voor samenw in ruil VO r ben huls geen Z Br Ni 1618 aan Bur Het Parool Wonlngrull nleuwb ben won Kral tuin waranda mooi uitzicht voor groo ete won Br No 1621 aan H Parool Aangeb op nette stand A dam z keurige 2e et (ka mer ensulte 2 slaapk keu ken badk met Ingeb bad WC) in ruil voor dergelijke woning te R dam (voorke r Blijdorp) Br No 1822 aan Bureau Het Parool Wie ruill mooi ben bui» bevat voor tusschei. en achterk voor 2e etage o i trek R dam Zuid na 8 uur Van Oudennaa den MiJUnk straat 58 Te koop gevr lgstz Eng Kinderwagen Noordermeer Brellnersbraat 62 c TeL 27748 ue ze Kiosken tn Kotierdam, Uw ouek i&ndelaar advertentie bureaux en onze lezorgera nemen Koerierstere voor U aan Jok noteeren wfl telefonisch. 25430 Ter ruiling aangeb etage- uonlng gelegen Maaskade voor woning Krallnger of Centrum Br No 1632 aan Bureau Het Parool LESSEN Gevr voor minstens i dag per week flinke werkster Adres N euwenhoomstr lllb Chariols □e lente komL Leert ma rijden bij Wessels met gratis theorie motortechn Scherm laan 21 Heemraadsingel 36 Telefoon 32029 ANWB Bonds Auto Motor rüscbool Eversteyn. Bezitter Ned Grootvaardlghetdsdl ploma school van vertrou wen viollerstraat 32 Telef 73150 thans ook Henegou werlaan 6 bij Beukelsdljk tunnel Tel No 36666 Auto Rijschool H P Take gedlpl KNAC instructeur ANWB Bondsautorfjschooï Jan Sonjésïraat 4 (nablJMId deltandstraat) Tel 36777 Een perfecte opleiding waar borgt u de ANWB Bonds autorijschool Correct en wordt desgewenscht thuis aan de zaak gehaald AN WB Instr J Wuljts Tel **0233 ■38497 Engelschestraat 47 Autorijschool Groote prijs verlaging Van ouds bekend adre«- ook voor dames H Koks Jacob Catsstraat 16 Te efoon 43097 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd Nette Werkste' liefst v Dinsdags of Vrijdags Mevr Rogman Statenlaan 6 Hillegersberg Gevr flinke natte jongen ca 17 jaar voor exped e en magazljnwerk Van syn ie M ddeilandstraat S6 b Rotterdam Gevraagd Nette Werkster 1 dag per week Mevr En gels 31 ngerlandlaan 19 Juffrouw gevraagd voor ad- min s ratieve werkzaamh op de fabriek M Jansen Chem wasseherlj en Ververij Heemskerkstraat 2a Pijper Straat 29—31 Kleermaker (A klasse) r jongen of meisje een gsz ns met vak bekend Gezellige erkkrlng L J de Leeuw le Gljslnghstraat 7 Jongste bediende gevraagd voor Beur vaartbedrijf G Zekveld Leuvehaven W z jongeman uit besch milieu zoekt samenwoning met j weduwe of gesch vrou Br letter J kiosk Veemarkt Voor een serieuze succes volle huwelijksbemiddeling Bureau Search Dlergaar deslngel 79 c Tel 36707 Rot terdam Kantooruren 9—9 TP BUUR Gevraagd voor best salon orkest goede amateurs flui Hst cellist enz Repetl les s 2ondags 10—12 uur mor gens Br No 1623 aan Bar Het Parool Gevraagd flinke schoentna I er In t bezit van diploma A Th A Keyzer Willem Buyiewechstraaj 223 R dam Werkster vraagt voor paar ochtenden per week kantoar schoonhouden Br A 6145 Bur Nw Bnnenweg 284 b Gevraagd tn klein gezin wegens penslonneering der tegenwoordige een hulp In de huishouding voor dag n nacht Vaste hulp aanwezig Aanmelden per Tel 22231 Gevr op handelskantoor Jongste Bediende eénigsrirs bekend met moderne tal n strekt tot aanbeveling Aan vangsalaris f 55 p m Goeie vooruitzichten Br No 427 Arcs Adv bedrijf Oud» Hoofdpletn 4 Rotterdam TE HI t R 4.EVRAAGD Jf 2 gem of onge a kamer(s) gevr nette stanl geschikt voor kantoorruit te In t W of C Kame s alleen in gebr van 9—5 u r (1 etst met Tel) Br No 16 1 aan Bureau Het Parool PERSER gevr voor machine en handpers. M Jansen Chem Tjrasscherij en Verve rij Heemskerkstr 2a PW perstraat 29—81 Stoom wasseherlj De Vlijt Sophlastraat 105 kan meisjes en strijksters plaatsen loon volgens rijksregeling Na 5 u Sophlakade 67 bove-n Voor direct gevraagd eenige nette naaisters en leerlingen Tevens meisje om opgeleid te worden v winkel Matsen Do an St aatweg 30 Hberg Net Meisje gevr voor halve dagen leeftijd 16—20 i Aan melden Mevr Dado Beu kelsdljk 143 R dam Aanm van 6—8 uur H H Kappers Gevr Half was en leerl C Godschalk Franschelaan 198c Aanmel den van 108 uur kantoor zoekt vo r haar hijkant 1 Of 2 ongero kamers liefst met Tel B No 1634 aan Bur Het Parool Nette Heer zoekt of 2 gem of gemenb kamers (z pens) Br onder No 1613 aan Bureau Het Parool Bentlncklaan zit en staap kamer met Tel en badk v eng echtp Tel 46965 Br No 1226 aa Bur Parool Te huur chique trouw brulds en avondjaponnen w tte en zilveren bontcape tjes zwarte heerenkleedtng Aleldlsstraat 74 b Tel 36310 DIVERSEN Model gevraagd vrouwelijk door kunstsch Ider lang (L postuur hoog loon Br No 1631 aan Bur Het Parool Wordt wakkeri voor meubel reparaties naar Joh Bakker Bergweg 162-164 Tel 49153 R dam Vraagt prijsopgaaf Laat UW hout machinaal klaarmaken Zagen schaver» enz Vlug net en billijk H Touwslager Roses: 6 Zuid Tel 73609 Een nieuwe mantel'' Maar dan verven of chemisch rei nigen bij De Valk Adam»- hofstraat 140 Na 5 dagen ge reed en 6 maanden garant e Bei op 74360 d ge aflevering Jac sum Hudsonstraat 157 Tele loan 34487—32782 Voor kunstgebitten répara ties snel en goed L Mon ster Kleiweg 111 Hberg s avonds t Verhu zingen planovervoer enz Alles ond«r garan le - Lubbenr Tel 46182 Zoomstraat 63 Vlotte jongedame 17 Jaar zoekt leuke vrlend(In) Br liefst met foto eerew ret. onder No 35 kiosk Krulspl jong echtp z k zoekt ong kamers met keuken Goede stand omg Zuid Br No 10 Bur Beijerlandschelaan 1» Jong echtpaar zoekt oagem kamers met kookgelegenh egen 15 April omg Noor den of Hberg v d Klift Schietbaanstraat 21 Tel 32583 Stalling kinderwagen gevr ook benedenhuis L J van Noord Schleweg 63 boven huia Gevr door echtp z k bb h h Slaapetage of kamer(s) met gebr van keuken (on gemeub) Br No 1650 aan Het Parool of Tel 25522 HUWEI IJK Goede bij verdiensten aangeb voor R K Dames en Heeren Geen colportage of verzeke ring Br H Oosthoek Bree jaar Br No 1617 aan Bur Rotterdam Zuid. i Het Parool Heer klein tenger goed n komen w k met dito Dam» eigen won hebbende hier of elders niet ouder dan Laat UW stoelen vakkundig repareeren zoowel gaatjes als blezenmatten zend brief kaart en het wordt afge haald door A van Hemert Jutphaasstraat No 3 Rot terdam Binnen komen loopen Pe klngees en een bastaard hondje zwart wit Schie eg 18a U e ruilt myn vergunning voor vloerkl v gebruikt ki Br no 1 kiosk Randweg VERLOREN Verloren Donderdag v m a 30 omg Kruiskade leeren want jaeger m zw (Noorscn Gelt b Lingeriehuis- Wes Kruiskade 47 VVEGGELOOPEN Weggeloopen ruwharige fox zwart wit luisterend naar den naam Rottie 2eer aan gehecht Thhtb Bovans Walenburgerweg 42a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4