DASiSACCOORD VAN LINGGADJATI HEDENMORGEN GETEEKEND illl! rJj^ iill m r infmaatfenSdyi DE SCHIEDAMMER Tijd van vriendschap en samenwerking nu aangebroken" zegt Van Mook Minder vleesch Dertien dooden bij mijnramp Sneltreinen om de twee uur op de hoofdlijnen UCstaciscfte- dag- Rest Faas Wilkes toch in de van Europa'? r>'4 Bunker van „Luftwaffe" had meer dan 100 kamers t cf WÊÊÉÊ v- *■/- - I;; "tN ADM LAKGÜ H A VEN hi. SCHIEDAM TELEFOON No. fi03OQ 3*?ONNKM.EN'frsPRlJS PKH V.'E£.K 3! -CENT" tv*l».:;iiWAKTAAI 'f V. UOSSfe'; NUMMERS, I u to" HET PARGDI MET KOLEN VAN KUNT U OE WINTER"eèZELLlóER MAKÉNiH? MArKEHESSERFLEIHI2-R-|IAM-TEL.3il^8-54255 wOfi.;A ARC ANG- KOt 71 DINSDAG 25 MAART 194? VANMORGEN om elf uur Nederlandsche f-ijd - half zes in den middag in Batavia is de basis-eyereën komst van Linggcdjati in Het paleis Rijswijk te Batavia onderteekend. De plechtigheid bestond uit het zetten van de handteekeningen onder de volgende, korte verklaring: Heden, den 25stën Maart 1947, is deze: overeenkomst; met inachtneming door beide partijen van de daarop be trekking hebbende tusschen de delegaties gewisselde en als bijlagen aan deze overeenkomst toegevoegde brieven en nota's, laatstelijk van 15 én 24 Maart, drór.'de?daartoe gé- machtigde delegaties namens de regeeringeh van; het, Ko- nfnkrijk dèr Nederlanden en dé; Republiek Indonesië onder*- teekend. Van deze overeenkomst zijn vier exemplaren in de Nederlandsche taal en vier exemplaren in de Indonesische .taal onderteekend." A; V.,;- kV „Nu Is hetv dan zoover", aldus den tusschen Linggadjati en dr. Van Mook In een redevoering, die hij na het oogenblik van de onderteekening hield, „dat niet alleen twee regeerlngen, maar inderdaad twee volkeren den eersten grondslag hebben gelegd voor een gezamenlijk verder gaan als gelijken, die voor elkander meer kunnen be- teekenen, naarmate zij dieper van de mogelijkheid van dit sa mengaan overtuigd geraken. Er ls haast bij de verwerke lijking van dit verdrag,, immers, het land is arm, het snakt naar herstel van de rust eh. hernieu wing van de werkzaamheid. Er kan nu een einde komen, aan alle locale twisten en plaatselij-, ken strijd, die tot dusver de re constructie hebben vertraagd en verhinderd. Van vandaag 1 af kunnen en moeten, 'openbare uitingen aan beide kanten, den toon van wantrouwen, verdacht making en vijandschap laten va ren en dienen publicaties zich te richten op het constructieve. 35e tijd van twist en on derhandeling Is voorbij, de tijd .van vriendschap en sa menwerking is aangebroken.. Wij zullen nog moeite heb- ben in de eerste dagen onze 'plaats in den nieuwen toe-" stand en onze gedragslijn te: bepalen. Laat ons echter den moed hebben het werk atevig aan te vatten, met opgewektheid en zonder wantrouwen of geestelijk -• voorbehoud. En in:" wezen -ls*-het -niet zoo moeilijk de juiste houding en de juiste richting te vinden. Want het is gemakkelijk in te zien, dat goed en krachtig werk van de beide partners niet alleen de 'verwezenlijking van ieders eigen 'doelstelling naderbij brengt, 'maar ook en juist voor den deel genoot van het grootste belang is. Wij kunnen het ook tot een voorbeeld maken in deze wereld door de handen ineen te slaan en een periode van strijd en ge schil voor goed af te sluiten. De lange en moeilijke maan- vandaag hebben .een zwaren wissel getrokken op ons geduld en onzen geestdrift. Het lang durige naspel j van den oorlog heeft ontmoediging en bitter heid gebracht.;: Wij moeten dit alles overwinnen. Laat ons juist daarom vandaag de spinneweb- ben: om ons wegslaan en ;.met overtuiging en vertrouwen het DR. H. J. VAR MOOK „Twist en onderhandelingen voorbij" Lid van groep" X veroordeeld De Rotterdamsche kamer van het Haagsche bijzondere ge rechtshof veroordeelde den 34- Jarlgen W. F. Los, lid van de beruchte groep 10, conform den eisch tot vijf Jaar gevangenis straf, met aftrek van den tijd ln detentie doorgebracht en ont zetting uit de kiesrechten, we gens het deelnemen aan arres taties en opsporingen van niet- Duitschgezir.den eh het in han den van den vijand spelen van verschillende personen. DR. SOETAN S1AHRIR Staatsman van formaat werk van den vrede beginnen". Na de plechtigheid begaven de genoodigden - ongeveer zeventig ln getal zich door den tuin van het palels Rijswijk naar het paleis aan het Ko ningsplein, vwaar .de lt-goüver-, nemr-gencraWAzoutVrectpieerWr Vanavond zal op het Konings plein een groot vuurkerk worden afgestoken. Alle scholen In Ba tavia hebben vanmiddag om twaalf uur vrij gekregen. Woensdag zullen in alle kerken dankdiensten worden gehouden. (Het gisteren door Aneta ge melde bericht dat de ondertee kening nog Maandag zou plaats hebben, werd In den loop van den middag door dit persbureau gerectificeerd). Kustvaardersconvooi heeft weer pech Het convooi kustvaartuigen, dat van R'dam op weg is naar Indo nesië voor de copra vaart, kan tot nu toe niet over een voorspoedige reis spreken. Moest bet schip van den convooileider, de „Beta", toen het door nog - nietopgehelderde oorzaak ln de Golf van Biscaye lek geslagen was, geassisteerd door de pUnltas" de haven van St; Nazaire opzoeken, thans komt het bericht, dat ook de „Baltic", en de „Henk" die haven zijn binnéngeloopen. ver moedelijk om het eonvooiverbanc niet al te zeer te verbreken. De .^ma" is nu onderweg van Brest en de „Wilda" van Vigo, belden met Gibraltar als bestemming, de oorspronkelijke plaats, waar de vloot zich weder zou verzamelen. had in het bureau van de Commisie-Ge- neraal om twaalfuur een bij eenkomst plaats van de' Neder landsche en Indonesische ver tegenwoordigers ter vaststelling van de procedure der ondertee kening. Hierbij waren, behalve de heeren Schermerhorn en Van Poll ook aanwezig de di recteur van het kabinet van den luit.-gouverneur-generaal, dr. Koets, de algemeen secretaris mr. Verbooket en de secretaris generaal der commissie-gene raal mr. Sanders. Van Indone sische zijde waren aanwezig de heeren Roem en Soesanto, ter wijl. Sjahrir zich liet veront- tewerkgestelde politieke deltquen- En verdere verlaging in uitzicht De extra-verg trekking van 100 gram vJeescb per veertien dagen aan personéxi van vijf jaar en ouder komt na Paschen te ver vallen. Bö^de bonaanwijzing voor de periode van 14 tot 26 April 3JS. zal het vleeschrant- soen dus weëir 200 gram per week zijn, eeo gévplg van de vermin derde vleesehaankoopen; in het I' buitenland."^ De' 'mogelijkheid bestaat ech ter, dat hetvxantóoen nog verder zal worden ^verlaagd. Als in den zomer het a&nbod van slachtvee In het binnenland terugloopt een jaarlijks terugkeerend ver- schiJnsel ^TS^sal met verlaging j van het rantsoen tot 150 gram per week rekening moeten wor den gehouden. PROF. IR. W'. SCHERMERHORN ambassadeur van onsen goeden wil. schuldigen, daar hij vermoeid was van de reis uit het binnen land. In den namiddag ts het overleg vervolgd met het boven vermelde resultaat. E.V.-, geeft het nog niet op In de gisteren te Amsterdam gehouden vergadering van den IandeliJkenL raad der E.V.C. is naar aanleiding van de door het N.V.V. afgelezen fusie een reso lutie aangenomen, waarin wordt geconcludeerd dat het tot stand komen van -een grootere eenheid In de vakbeweging, hetwelk op dit oogenbl'.k als het grootste be lang van de werknemers ge noemd mag .worden, ernstig be lemmerd wordt door de houding van de N.V.V. -hoofdbesturen- vergadering: Het strevèn van de E.V.C. om op basis van het. door N.V.V. en E.V.C. opgestelde en aanvaarde fusierapport':deze grootere een heid tot stand te brengen, zal onverkort doorgang vinden, waarbij dellandelHke raad. der E.V.C. nogmaals zijn bereidheid tot uitdrukking brengt om alle voorstellen;?'die -kunnen, bevor deren dat beletselen op den weg naar de-eenheid en liggende buiten het .fusïèrapport opgehe ven worden, In érnstige 'overwe ging te' nemén en1 eventueel aan de leden der^E.V.C. voor. te leg gen. - BRAK IN STAATSMIJN HENDRIK BRAND UIT Gistermorgen omstreeks elf uur heeft op de Staa*smyn Hendrik te Brunssum een ernstige mijnramp pl*ats gehad, waarbij 13 personen om het leven rijn gekomen. Vermoedelijk door een vonk van een mo tor, welke een afvoertransportband voortbeweegt,, ontstond brand in '.en.oude galerij van laag 13 op.de S36-meter-verdleping, welke zich zeer snel uitbreidde.HlerbU ontwikkelde zich een Bterke rook en kool- monozyde. Ul,in luchtvaartkringen bekende gezagvoerder bij de KJ..M. „Boon- tjf' Sillevis, werd gehuldigd in verband meizijn 25-jarig jubileum als piloot bij de K,L~,M Hij is de oudste piloot bij deze Luchvaartmaat- srkoppij en tevens de eerste vlieger die dit- jubileum heeft bereikt. Vj.nr, Oiloot AbsPoel. mevr SillevisEilders, de jubilaris, de piloten Viruly en Steensma. - De nieuwe dienstregeling TIJDELIJK OPHEFFING VAN VELE STATIONS EN HALTEN (Van onzen speclalen verslaggever! De dienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen, die op 4 Mei aanstaande wordt Ingevoerd, brengt ingrijpende wijzigingen. Op de hoofdlijnen zullen sneltreinen een tweeuuriUkschen dienst onderhou den, maar een groot aantal stoptreinen vervalt Bussen nemen deze taak van de treinen over, Ia verband hienfiede zal een groot aantal stations, halten en stopplaatsen tijdelijk niet gebruikt wor den. Het aantal daalt van 800 ln 1940 tot ruim 3üfl. Voor de stop treinen komen 240 bussen ln de plaats. Duitsche rijtuigen In gebruik; waar voor geen reserve-onreideeien aan wezig zijn. De Dïesel-electrlsc/ie treinstellen zyn uitgerust met May- bacii-motoren. maar de fabriek, die in de Fransche zone stond, is-naar Frankrijk overgebracht, zoodat on- derdeelen niet meer te krijgen zijn. De Maybach-motoren moeten ver vangen worden doorNederlandsche en dat kost rijd 1 Tekort aan Ijzer en staalt remt den wederopbouw van het bedrijf. Locomotieven moeten als zij 100.000 km hebben geloopen in: revisie. spoorwegen rijden maandelijks drie mlllioen locomotief-kilometers VANDAAG is een historische dng voor ce verdere ontwlkkrilng van onze betrekkingen met In donesië. Vandaag ls, met de teeke- 1 n-wg van de overeenkomst van LinggadjatJ de groote lijn bepaald, waarlangs de verdere onderhande lingen gevoerd zulien worden. En nog altoos loopen de stoke branden onze onderbandelaren voor de voetenHeelt niet bet „Comité Handhaving Rijkseen- heid" juist op den besiissenden dag weer een „resolutie" afgevuurd, waarin beweerc wordt dat het ge voerde beleid in strijd ls met de grondwet, dat alle krachten ln bet Nederlandsche volk mobiel gemaakt zuden worden om hieraan een ein de te maken en te voorkomen dat het Rijk geruïneerd wordt? In een deel van de soldatenkranten die ln Indonesië verschijnen, wordt ook danig gestookt- Ds. A- T. W. De Kluis, veldprediker-kolonel, schrijft m „Réveille" bijvoorbeeld zoo maar eens „in dienzelfden tijd zitten Nederlandsche leidslieden onder een gezelltgen dronk de „republiek Indonesia" op pooten te zetten, en verder op„Thans moeten wij zten. dat Indlë wordt overgela ten aan zJ;n verderf." Schermerhom zou dus de man zijn die den gezell.gen dronk prefe reert boven het heil des lands wij mogen er van uitgaan, dat noch bet „Comité Handhaving Rijkscenheid". noch deze kolonel, noch de anderen die roet ln het eten willen gooien, bij de onder handelingen die ons aanzien in de wereld en, wat nog belangrijker ls. onze goede verstandhouding met de Indonesiërs zullen bepalen, van nadec'.iccn invloed zullen zijn op de verdere ontwikkeling. Nog elf arbeiders vermist In den afgewerkten pijler, waar de brand ls begonnen, bevonden zich een opzichter en 6 mijnwer-. kers, terwijl zich ln dé nabijheid" der gang in den zgn. luchtweg nog 4 arbeiders ophielden. ZfJ werden door de sterke rookontwikkeling verrast en hebben vermoedelijk nog getracht aan het dreigend gevaar te ontkomen door zich in een 800 meter verder gelegen steengang in veiligheid te stellen. De rook drong Intusschen in dichte wolken door. naar de eerste Zuid-Oostelijke steengang op dezelfde verdieping. De zich daar bevindende arbeiders, Beroep van Frans van de Laar verworpen De Bijzondere Raad van. cas satie heeft gisteren, bij verstek uitspraak doende, het beroep van Frans van de Laar, bekend als de beul van Amersfoort ver worpen. Van de Laar, die eenige weken geleden voor de derde maal uit de gevangenis ls ontsnapt, zal, Indien men erin slaagt hem weer te arresteeren, vier jaar ln een rijkswerk-Inrichting moeten doorbrengen. Sabelwedstrijd om kampioen schap van Zuid-Hofland Zondag, 3D Maart,' zal te Den Haag de aabelwedstrijd on het districtkampioenschap van Zuid- Holland worden gehouden in de zaal van de Haagsche politie sport vereeniging. Dit zal dan tevens de voorronde zijn van het nationale kampioenschap. ^Voorzitter, van „Hermandad" eerste vooraltter van de - Politie ::.;.mannenz an gyereenlgixig?:::.,Herman-;; ?;dad^is.rgekdzehide beér; G:tJ.>Gar;: HET elftal van „De Rest van Europa", dat Zaterdag lö Mei ln Hampden Park te Glasgow uitkomt tegen de ploeg jfan Groot Brittannle, zal gekozen worden uit de volgende vijftien spelers Doelverdedigcrs O. Jensen (Denemarken) en J. Darui (Frankrijk); Achterspelers W. Steffen (Zwitserland), H." Nitbon (Zweden) en P. Petersen (Denemarken); Mlddenspelcra,J. Carey (Eire), Parola (Ita lië), Ludl (Tsjecho Slowakije) en S. Joksch (Oostenrijk) Voorwaart- sen C. A. Prest (Denemarken), K. A. Hansen (Denemarken), G.; Nordahl (Zweden), G. Gren (Zweden), E. Meïchlor. (Oostenrijk) en S. WH k és (N éd e r 1 a.n'd).;'.;,;:-??'.'" gegeven. -opdat men voor ieder een passend souvenir kan koopen. .Van de zyde van 'de- keuzecóm- missie - werd nog medegedeeld, - dat het buitengewoon moeilijk lsge- wees t een ploegsam en te stellen 1 Overigens werd met nacruk ver klaard, dat Groot-Brlttannlé in den wedstrijd te Glasgow geen kwestie van suprematie ziet, doch slechts een ontmoeting ter eere van het feit, dat de bonden van Groot- Brlttannië zich weer bij de FIFA hebben aangesloten. Elftal wordt gekozen uit vijftieiiTspelers De keuzencommisslé van de FIFA bestaande uit ce heeren R. W. Seeldraijers (Beigie) bLs president, K. J. J. L o t s y (Nederland) eu R. Frederlcksen (Denemarken) had niet de beschikking over de spelers uit Sowjet Rusland, daar van dat lanc bericht was binnen gekomen, dat men geen spelers voor het continentale elftal ter be schikking wilde stellen. Van Zuid- Slavlë was geen antwoord binnen gekomen. De keuze van de spelers is geba seerd op twee beginselen, n.l. op de uitstekende techmsche kwalitei ten cn op het felt. dat deze spelers m de termen vallen, het zelfce systeem te spelen. De Zwitser Rappan, die vele ta len spreekt en een uitstekend spe'.- kenner ls, werd tot" trainer be- noemd., De heer Lotsy werd belast met de algemeene leiding van de continentale ploeg. De spelers ko men op 5 Mei te Amsterdam bij een en - spelen den volgenden dag te Rotterdam tegen h«»t Bondselltal .welke wedstrijd bedoeld is als tra'-, hing.'" v/. Woensdag - vertrekt de ploeg, per vliegtuig naar Schotland. Na de ontmoeting te Glasgow, op 10 Mei,, gaan: ce spelers Zondag 11 Mei weer :per vliegtuig naar Amsterdam terug. De)speiers zulllen voor dezen wedstxyd een 'vergoeding krijgen; u e .zU ta hun land voor een derge lijke ontmoeting 1 gewend zijn te ontvangen. ;De amateurs- onder hen (k^gCT?g^n?|vërgt«ding;? ZESDAACSCHE TE PARIJS SchulteBoeyen staakten uit protest Maandagavond 1 uur, enkele uren voor het einde van den wed strijd heeft het Nederlandsche kop pel Schuite-Boeyen - opgegeven als gevolg van het niet toekennen van een ronde, welke de Nederlanders gencmen hadden. Toen de Jury weigerde té" erkennen dat zulks op regelmatige wijze gebeurd was, staakten Schulte en Boeyen den strijd. De eindstand van deze zes daags che wielerwedstrijden luidt: 1. Bruneel-Naeye (België) 810 pun ten Op drie ronden achterstand 2. Knecht-Kubler (Zwitserland) 319 punten. Op vier ronden achter stand 3. Girard-Louviofc (Fran krijk) 250 punten. Op vijf ronden' achterstand 4. Gu imbr e tiere-Le Nizerhy. (Frankrijk) 780 punten.: 5.Seres-Lapebie (Frankrijk) 483 - punten. De. overige drie nog aan den stryd deelnemende koppels-la-, v r' T rondenr op. denwin- ten, werden door den verstlkkenden rook bedwelmd. De 22-Jarlge SmJ- der -uit Groningen werd door de giftige koolmonoxydedampen zoo bedwelmd, dat 1UJ niet meer tot eenige ontvluchtingspoging in staat was, terwijl twee van zijn collega's die in zyn nabijheid waren, ook de kracht misten om hem op te nemen en ln veiligheid -te bren gen. Zelf-slaagden, zy er met veel moeite in het veege ÜJf te redden, doch raakten later-bewusteloos. BÜ het uitbreken van den brand begonnen terstond de sirenes te loeien er rukten van «11e kanten de reddingsbrigades uit, die in-de njjn- afdaalden en den strijd, tegen het vuur aanbonden.; Het vuur werd met behulp van zandzakken en steenen aan twee kanten Ingeslotenen omstreeks 5 uur was men erin geslaagd, den brand gvootendeels meester te wor den. Na eenige uren slaagden de mannén van de reddingsbrigades erin het eerste slachtoffer boven .te brengen en hoewel men aanvanke lijk nog noop had,- dat .van .de ove rigen nog eenigen,-in -leven zou den zijn, werd het des avonds dui- deiyk, dat allen byi de ramp om het leven waren gekomen, i^ct ge beurde wekte begrijpelijkerwijs ln de mynstreek diepe verslagenheid en hevige beroering, vooral omdat het gerulir.en tyd duurde voordat men een overzicht van de ramp had. Op een dag retour Brussel! Enkele van de belangrijkste ver beteringen zijn de volgende. Op het traject Vüssmgen-Groningen ko men vyf sneltreinen (thans één); Groningen—Maastrichtvzes snel treinen (thans één)Amsterdam- Maastricht acht (thans vyf). Voorts wordt op de trajecten Den Haag-Groningen, Rotterdam-Leeu warden, Den Haag-Enschedé, Am sterdam—Enschede en Amsterüam- Vlissingen het aantal verbindingen dagelijks met één vermeerderd. Am sterdam—Uitgeest en Haarlem- Uitgeest krijgen een electnschen halfuurdienst. De treinenloop naar 't buitenland wordt verbeterd. Men kan op één cag heen en weer naar Brussel en men heeft dan in Brussel zes en een half uur den tyd om zaken te doen. In het zomerseizoen eén'da- geiyksche trein naar Zwitserland. B?u«sehx-PariJs.C!Bas«hePraag,-fK<^ pehhagen eh Stockholm zijn zón-' der overstappen bereikbaar. Dit alles stelt hooge eischcn aan het beschikbare rollend materieel. Wel beschikken de spoorwegen thans over plm. 730 locomotieven tegen voor den oorlog 86U, maar toen was een grooter deel van liet net geëlectrificecrd. Er te wemlg materieel om een volledige voor ziening te bereiken. En daarom moest - radicaal worden ingegrepen. Van de rails naar den weg Een aantal diensten wordt nu van de rails overgebracht naar den Weg, doch de reiziger blyft op zijn spoorkaartje en onder de hoede van de spoorwegen. Enkele van de lngrypendst* ver anderingen rijn de volgende. Tus schen Assen en Stadskanaal rijden nu dagelijks negen treinen ueen en weer: Na 4 Mei komen er elf: bus diensten. De zeven treinen tus schen Zutphen en Winterswijk 99 dagen resideerde koning Winter op het eiland Ameland, maar tijt dens het weckend ls hy met" de noorderzon vertrokken. Mefc ingang van gisteren heeft de. hulpveexboot den gewonen dienst Nes-Hol werd hervat en vandaag ls de postboot weer in de vaart gekomen. ■- maand revlseeren. Er is een .reser vepotje" voor locomotief-kilometers maar meer dan 20U.000 per maand mag men daaru.t niet nemen, wil men de verkeersfrequentte handha ven. F.n dus kan men niet meer ioconiot even laten rUden. En dan; het materieel, dat Uit Duitschlanc. terugkwam, is hope loos gehavend. Dat van het ge roofde nog meer terugkomt is zeer onwaarschijnlijk. Aflevering van nieuwe rijtuigen begint het volgend jaar. Met deze feiten voor oogen moet men de nieuwe dienstregeling be kijken. Zij brengt vele vr.beterin- ser. er. alle bnsd'ensten. ook die, welke ln samenwerking met andere- worden gereden, komen in 't nieu- we spoorboekje. - Elke volgende dienstregeling zal weer verbeteringen brengen totdat in 1951 de etectxiflcatle van het boofdnvt gereed is. Dan zullen ook - --opt»»-j,»»n ri'.den en de tlians tydelijk uitgevallen verbln- de werkplaatsen en de particuliere drnsen cp rads bereikbaar zijn: industrie konden in ce 2e helft van resultaat, dat men gelelde Ijk 1946 slechts 20 locomotieven per»hoopt te bereiken TOEKOMSTIG OORLOGSMUSEUM Bouw duurde ruim anderhalf jaar (Van onzen Arnhemschen correspondent) „Voorzichtig, h:et weet Ik den weg óók niet meer. En ze zeggen, dat er nog bommen liggen" Het klinkt onheilspellend uit den mond van den gids, cie ons bege leidt op onzen tocht door den enormen bunker naast; het vlieg veld Deelen, die eenmaal het hoofdkwartier van de Luftwaffe" voor Wést-Europa bergde en die in de. toekomst wellicht tot oorlogs museum zal worden ingericht. Van hieruit werden de luchtaanvallen op Engeland gedirigeerd, onver schillig, of de vliegtuigen, die er aan deelnamen, gestationneerd wa- oF Nedcrlmdscte. Bdgttühe.or n die De beste self gefokte hond op de in ternationale rashonden show te Amsterdam was de Cocker Spaniel van 'mevr, T. vd.iSandt:de 'Venne .uh,;; ff eert. welke - bekroond rjwerdi busrltten heen er. weer. Apeldoorn' Dieren-Doesburg-Ai-nnem, een ver binding van dagelijks zeven, treinen heen en weer, krijgt nu twaalf keer een bus ln belde richtingen. Amersfoort-Rbeneri wordt gereden in vyf diensten. Het traject Dor- drecbt-Geertruidenberg wordt veer tien keer gereden en Geertrulden- berg-Den Boach achttien keer heen en zestien keer terug. Deventer— Almelo acht maal, Almelo-Hengelo zestien ritten heen en vyftien te rug- Eindhoven—"Weert achttien keer,Weert-Ftoermond-M&astricht negen'keer en Venlo-Roermond ne gentien keer. Tenslotte noemen we nog het traject Leeuwaxden-Sneek met elf diensten. Er wordt gereden.met de groote opleggers, als regel van station naar station, doch als in 'n plaats het station ver buiten de kom wordt de bushalte zooveel mog< verlegd naar de kom van plaats. Vervoer van fietsen, bagage en kinderwagens zal nt>g een keer per dag per trein :biyven geschie den. Al het onaangename ln de nieuwe dienstregeling is van tljde- Iljkcn aard, zeggen de spoorwegen.. Want in de toekomst zullen meer. en snellere treinen gaan loopen. Stagnatie door dë koude De strenge winter .heeft de:nieu- we dienstregeling ernstig gehandi capt. Zoo ls de lijn Utrecht-Eind hoven, die óp 4, Mei klaar zou zyn; niet gereed gekomen, al is de brug by Hedel wel berUdbaar. In plaats van electrische treinen komen er nu afwisselend stoom- en dleael- electrische treinen. Laatstgenoem de stoppen op:de tusschenstations, maar de stoomtreinen nog niet Zoodra de iyn geëlectrlficeerd is vervangen electrische treinen de diesels. De lijn Den Haag—Scheve- ningen hoept mén voor het bad seizoen geëlectrificeerd te hebben, dan volgen Utrecht—Arnhem en, als het kon nog dit Jaar, Am sterdam—Utrecht. Maar al dit werk ia Rchter tengevolge van den maandenlangen winter.. De spoorwegen hebben btj de nieuwe regeling bereikt, dat 70 V* van het aantal zitplaatsenvan voor den oorlog voor de reizigers beschikbaar. Is en dat de verbin dingen tusschen het Westen, met zijn 4,5 mlllioen menschen en de overige c deelen des lands worden onderhouden door sneltreinen, die om de twee uur met een snelheid van 80 kilometer rijden. De bussen „loopen" 45 km. per uur. Tekort aan materieel Verbeteringen' ln den treinenloop zUn te verwachten 2oodra er nieuw materieel beschikbaar' komt Er ls veel Viabestelling by de Nederland- sche,vlndustrle, nwar „er la :ook; zeez veel '.noodig l •- r w.' FTansche vliegvelden, Het is intern conker en men heeft moeite zich te realiseer en. dat hier nog maar enkele" Jaren geleden een enorme bedrijvigheid heerschte. In de z.g. groote zaal, die het middelpunt van het bouwwerk vormde, gaf een plateau, dat een geheelen muur iii beslag nam, de positie van de eigen toestellen met kleine lichtjes aan. Een lange ril. „Teleronmaecer registeerde alle= inkomende meldingen. Ook de schermen van de radar-installatie waren ln deze ruimte opgesteld- Een ravage; Twintig meter zijn we hier onder den grond. De Duitschers wilden Sn "45, toen zU de groote catastrofe duidelijk zagen aankomen, den blinker ln zUn geheel opblazen, maar alle pogingen daartoe mis lukten. Nog altijd staat de kolos er en van bulten maakt hy een gaven indruk. Binnen ls echter, een geweldige ravage aangericht; overal Ugge-n stukken beton en ga pen groote gaten, waarover de be zoeker telkens dreigt te struikelen. Meer dan honderd kamers be vatte deze bunker. Telkens 'ont waart men een smal gangetje, dat óf doodloopt, óf uitkomt ln een vlerkante ruimte, meestal gevuld met verbrande leidingen, stukken telefoondraad, pijpen en verwron gen yzer, In de groote zaal zijn nog overbiyfselen te. zien van de technische apparatuur. 75 Meter lang en 55 meter breed is dit toekomstig museum. Wat men boven den grond te zien krijgt, is twintig meter hoog, net zoo hoog dus als het ondergrond- sche gedeelte. Die bovenbouw diende voor het verblijf vande manschappenen 't technisch per soneel. Aan den achterkant, waar de springlading haar werk beter heeft verricht dan elders, - 'is-een flink gat in den 1 meter dikken betonnen muur geslagen. Niet voor Nederlandsche,1 oogen?! Dag-en nacht is aan dezen bun- ker gewerkt anderhalf Jaar lang. Toen hij gereed was, werden de Nederlandsche arbeider* weggezon- den eu begonnen de Duitschers. met dc montage van de verschil- lende Installaties. Groote electro- motoren. Ingewikkelde werktuigen en zware verwarmingsketels wer- der. aangevoerd. Drie maanden lang moest de b'inker het kunnen' uithouden zonder aanvoer van buitenaf.- jammer genoeg irijn de geoili- eerde vliegers er nooit in geslaagd - dit centrum van de ooriogvoerm? tegen Engeland met hun bommen te treffen. Wel werd het sanato- rium „Konlngsheide", dat er vlalc tegenover ligt en dat ook door do bezetters werd gebruikt, geheel in puin gegooid. Op het oogenblik - ls de bunker nog streng verboden terrein. Te recht, want mag men de verhalen var. omwonenden gelooverv tan Is het er nog alles behalve veilig. Gaan de plannen van de regee- ring door, dan zullen hierover enkele Jaren belangstellende be-»; zoekers dwalen om zich te verdto-" pen in al het verschrikkelijks, dat de oorlog ons bracht. De kosten, zullen hoog rijn want er valt heel-'-: wat te restaureeren. Maar een', betere plaats voor een oorlogs museum ls moeilijk te vinden. Aanbrengster krijgt drie jaar V: Wegens het aanbrengen' van twee agenten van politie,- dlo naar den Engelschen zender luis terden, veroordeelde de Rotter damsche kamer van het Haag-, sche bijzondere gerechtshof de 51 -Jarige N.S.B.-ster I. T. de". Boer-HordlJk conform den eisch tot drie jaar gevangenisstraf,^ met'.- aftrek van voorarrest^ ontzetting uit de belde kiesrech ten: I E ENS BOLWERK DER „LU FT- WAF FE*Een bétonnen 'g**£l yaorte van-75 meter lang, en 5a meter breed steekt met sa 'méferjf - boven en evenveel meters., 'ónder7 den grond,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1