1 1 1 ii DE SCHIEDAMMER ri Volksvertegenwoordiging voor voldongen feit, zegt Romme - PAROLOSCOOP Spaak ontvouwt zijn program „Beoordeel ons naar onze daden" Alle candidaten voor „De Rest" op 6 Mei in Rotterdam Spoedig einde verwacht van Australische havenboycot RED. EN AX»M LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON No. 60300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 3Ï CENT PER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS i Q.D9 JJLIJLJJ BR III EH or DOKTERSRECEPT OOKflEKEHfOHDS MAURITSWEG 33 ZEVENDE JAARGANG NO. 72 WOENSDAG 26 MAART 1947 Tweede Kamer over Linggadjati Motie-Schouten tegen regeeringsbeleid met 55 tegen 26 stemmen verworpen (Van onzen parlementairen redacteur) De min of meer demonstratieve opstelling- van dragers van aiitf- Linggadjatïspeldjes voor den ingang van de Tweede Kamer was gistermiddag wel een ongewone verlevendiging van het anders zoo rustige Binnenhof, doch politiek was zü slechts een machtelooze uiting. Het ontwerp-accoord was immers dien eigen morgen In Bata via gcteckend en dit beteekende zoo duidelyk een onherroepelijke be slissing, dat de debatten over de Kegceringsverklarïng er een niet miskennen matheid door verkregen. Het ccnige punt dat nog ter ge- dachtenwisscllng overbleef was de vraag of de JRegecring door haar machtiging aan de Com missie-Generaal afgeweken was van 't votum der Tweede Kamer van 20 December j.l. cn zoo ja, of er voor die af wijking gewichtige staatsbelangen waren aan te voeren. Doordat de onderteekcnhig inmiddels was geschied, stond de Kamer voor een voldongen feit wat betreft de toekomstige staatkundige ontwikkeling van het Indonesische eilandenrijk. Pleidooi voor een verloren zaak Ook de redevoering van den heer 6 c h o u j 4 n (A.R.), onbetwist baar de belangrijkste figuur op de banken der oppositie, droeg het stempel van een pleidooi voor een verloren zaak. Hij heeft zich, na de juiste opmerking, dat de Regeering met haar verklaring te laat was gekomen, groote moeite gegeven aan te toonen. dat de Regeering een ingrijpende wijziging in haar beleid had gebracht., Dit beleid was op 20 December nog gericht .op een wederzijdsche binding aan de inter- pre.tatie, dat de toelichting der Commissie-Generaal en ce Regee- ringsverklaxingen een onverbreek baar geheel vormden met het ac- coord. Aan deze gedachte gaf ook de mot'e-Romme-Van der Goes, van Naters uiting. De Regeering had eerst de Kamer behaoren te raad plegen, alvorens zij overging tot een afwijking van het Kamervotum. De heer Tilanus (C.H.) noemde dezen dpg van ce onder teekening van Linggadjati een neer smartelijken dag, waarop wij aan hef eind van een hellend vlak zijn gekomen. Romme in afwachting Nadat de heer Vonk (P. v. d. V.) beschouwingen had gehouden, welke van ede der belde vorige spre kers-niet essentieel 'verschillen, kwam de heer R o m rri e (K. V, P.) aan het woord, die onmiddellijk verklaarde, dat Linggadjati thans een onherroepelijk feit is.. De Volks vertegenwoordiging staat voor een voldongen feit Hij stelde de vol gende drie vragen 1, Was het noodzakelijk de Ka mer voor een voldongen feit te stellen:?.. 2. Werd dezè regeeringsdaad ge vorderd door het belang van het Koninkrijk onherroepelijke daad het Konink rijk De eerste vraag beantwoordende i betwijfelde spr. of de beslissing van De „doodeiijke dauw" IEDEREEN kent de vele positieve begrippen, die het verplichte ideaal van Vrede schragen. In iedere eeuw wordt de roep om een goeden vredestoestand tusschen allé. schepselen dringender er luider. Er zijn echter- ook negatieve din gen, die het steeds noodzakelijker maken dat de menschheid den oor log prijsgeeft, en nog nooit hebben zij zoo'n duidelijke taal gesproken als sedert Hlrosjima, Nagasaki, en Bikini: de modernste oorlog (de atoom-overval) zal zoo „erg" zijn, dat hU inderdaad zal gelijkstaan met een vernietiging van de we reld en een verloren gaan van alles wat de beschaving heeft opgeleverd. Dr. Stafford Warren, een van Amerika's belangrijkste atoomoor- logskundlgen, heeft. In een rede voor de medische faculteit van Califomië de artsen aangespoord zich zooveel mogelijk voor te be reiden op het verleenen van ge neeskundige hulp aan strijdkrach ten en burgerbevolking in geval van eenatoomoorlog. Wie bijvoorbeeld de- Vereenigde Staten bij verrassing met atoom bommen bestookt en ze hiermede nog niet geheel bulten gevecht stelt, moet rekening houden met een geweldigen tegenaanval. De bommen v van aanvaller en verdediger vergiftigen de atmosfeer met producten der radio-actieve splitsing en de „besmetting" zou zich mededeelen aan huizen, drinkwater en gewassen. Een „doo deiijke dauw" zou voor generaties neerdalen over de aarde. Wie eet of drinkt-, doodt zichzelf, want hij zou zijn bloedcellen ver nietigen met het genuttigde. En verder- is het menschdom overge leverd aan uitsterving door een al gemeen optredende onvruchtbaar- heid. -■ De allereerste atoombom die en kele jaren geleden In Nèw Mexico tot ontploffing werd gebracht. Is nóg niet uitgewerkt, daar thans nog radio-actieve deeltjes van die ontploffing door luchtstrooomingen worden, meegevoerd. De schepen, die bij Bikini „behouden" bleven, rijn eveneens nog radio-actief. Een totale atoomoorlog zóu deze besmettingen" zoo doen. stijgen, dat de gevarengrens Ineens over schreden zou zijn. Als de Vereenig de staten bij een eersten aanval op hun. gebied in één nacht 100 miliioen menschen .verliezen,kan de rest misschienblijven bestaan en een heviger tegenaanval onder nemen. mits de hulpbronnen on aangetast blijven. Dit is echter de groote, de angstige, de benauwende nu ook een wederzijdsche verbinte nis oplevert, gelijk de Regeering beweert. De Republiek heeft for meel het „onduidelijke" Linggadja ti aanvaard, doch het „duidelijke" niet. Het buiten de Kamer om tot stand doen komen van. overeen stemming: verdraagt zich kwalijk met de verhouding tusschen Kamer en Volksvertegenwoordiging, tenzij hier een landsbelang in het geding was. Ook zijn oordeel over de tweede vraag behield hü zich voor hoewel hij in de tien overwegingen van de Regeering de wenschelljkheid voor het komen tot een onmiddellijke overeenstemming wel onderkende. Bij, de behandeling van de derde vraag betoogde de heer Romme, cat .de verwezenlijking van het staatkundig doel van het duidelijke Linggadjati bereikbaar blijft. Het stadium van 'vandaag noopt ons allerminst tot het' verzaken van dat hooge dóe!. De heer J o'e k e s (P. v. d. AA ■verbaasde er zich over, dat men in plaats van zich ce geweldige be- teekenis van de onderteekèntng van Linggadjati te realiseeren, er. over gaat praten of de weg er heen wel"juist.geweest fs. Men beklaagt zich nu oven de afwijking van het Kamervotum. Doch dat had aan den Inhoud van de overeenkomst niets veranderd. De motie-Romme mag toch niet beschouwt worden ■als een belemmering voor de onder teekening Bovendien is het toch niet zoo. dat de Regeering van de uitspraak van een motie niet eeni- germatc zou kunnen afwijken De heer De Groot (C, P. N.) verweet de Regeering, dat zij met haar schipper-politiek veel te veel tyd- heeft verloren. HIJ gaf in overweging een parlementaire com missie In te stellen, die zou kunnen overleggen met een dergelijke com missie uit het Indonesische parle ment. De rij der sprekers werd beslo ten door den heerjs a n d t (S.G.) •di«^wa,fr-er-''EilRls^mHdïtene3i6'':^gé- beurt kenschetste als een- gong naar den afgrond. Motie is geer> voorschrift Minister Jonkman in de avondvergadering het woord ver- krij gend. weeser op, dat wij een historische dag beleven, waardoor de toekomstige staatkundige ont wikkeling van Indonesië kan wor den verwezenlijkt op den voet van een vrijwillige samenwerking tus schen het Nederlandsche volk en de Indonesische volkeren. De minister meende, dat door den brief van SJahrlr de opvatting van de Nederlandsche regeering. dat zij slechts gebonden- was voor zoover in de interpretatie was neergelegd, volkomen - wordt geëerbiedigd. Een motie, zei hij, kan nooit een voor schrift zijn. In de Kamerzitting van 20 December heeft de regeering de motie alleen aanvaard als een, wel kome steun. Terecht is gezegd, dat .de Regeeringsverklartng niets nieuws bevatte. Juist daarom wilde de Regeering met haar verklaring wachten, t.ot na de onderteekening. Bovendien meende de Regeering te moeten wachten op ce reactie van de Commissie-Generaal. Aan de Kamers waren echter alle inlich tingen vertrouwelijk verstrekt. In het verloop van de onderhan delingen beschouwde de Regeering den brief van Sjahrir als een dus danig bevrjjs van bereidheid tol samenwerken, dat een snelle be slissing gewenscht was en dit te meer door de situatie In Indonesië, die, indien de onderhandelingen geen resultaat hadden, 'geen ander alternatief liet dan een uitgebreide militaire actie. Van een internationale pressie geen sprake geweest. De Regeering had ook geen aansporing noocfig om tot een snelle beslissing te komen. De interpretatie van de Ned... regeering is in feite gebaseerd op de notulen, doch ook de Indo nesische delegatie beroept zich op de notulen. De regeering heeft bezwaar de adviezen ran de Commissie-Ge-^ neraal openbaar te maken. De mi nister erkende, dat zij niet homo: geen was; het ontslag van den heer De Boer Is bij de regeering in be handeling, verklaringen van de heeren Posthuma en Verzfjl worden door haar verwacht De Regeering zal zich op de samenstelling van de Commissie-Generaal opnieuw moe ten bezinnen; een mededecling kan daarover nog niet worden gedaan. Dé thans genomen -beslissing is geen afglijden of concessie; zij was Teekening van hef Duitsche verdrag Groote Vier nemen voorstal van Marshall in overweging In een zitting die tijcJg beëindigd werd Bevin, Bidault, Molotof en Marshall waren van plan, 's avonds een ballet bij te wonen hebben de vier ministers Ir. Moskou Dins dag besloten, een voorstel te over wegen van Marshall, die de ver antwoordelijkheid voor het onder teekenen van het. vredesverdrag niet in handen wildé leggen van één Duitsche regeering, maar een bepaling wilde opnemen over de verplichting van Duitschland, het verdrag na te komen. Alle landen die met Duitschland in oorlog zijn geweest, moeten volgens Marshall worden uitgenood igd tot de confe rentie. Daarna zou de raad van ministers ce uiteindelijke tekst moeten opstellen op basis van een aanbeveling met tweederde meer derheid van de vredesconferentie, rekening houdend met de andere aanbevelingen, die geen tweederde meerderheid hadden bereikt In het Bolsjoitheater hebben de Groote Vier gisteravond .het ballet Romeo en Julia bijgewoond, uitge voerd op muziek van Prokofjef.' Volgens de News Chronicle doet het gerucht ce ronde, dat Bevin na Moskou zou altreden als minis ter van bultenlandsche zaken. Att- lee zou van plan zijn hem te ver zoeken persoonlijk de leiding te ne men van de uitvoering der regee- ringsplannen ter bestrijding van de economische crisis. Hoover zegt„Sfalin kan helpen" De Amerikaansche ex-president Herbert Hoover, heeft te New. York op een diner, dat in verband met hulpverleeningaan Griekenland georganiseerd was. verklaard, dat één man in de wereld een groot deel van den chaos en de ellende in Griekenland zou kunnen ophef fen. indien hij dat wil. „Die man is maarschalk Joseph Stalin", al dus Hoover. „Het ligt in. zijn. ver mogen den agressie-oorlog, die In den vorm. van guerilla-aanvallèn van Joegoslavisch, Bulgaarsch en Albaansch grondgebied uitgevoerd wordt, tot stilstand te brengen. Dan'zou de hulp der V. S. gebruikt kunnen* worden om de productivi teit het werk der Grïeksche bevolking, te herstellen, terwijl -wij nu onze edelmoedige gaven aan militaire uitrusting verkwisten". ineen steenkoolmijn te Cen tralis (Illinois, V.S.) zijn honderd personen tengevolge vbd een explo sie inceslo'en." Er zijn nog geen ver dere bijzonderheden bekend. de laatste steen, die de.Regeering had bij te dragen tot de samenwer king op voet van gelijkheid. De in terpretatie was in wezen eenzijdig en het was - niet juist om het. als vanzelfsprekend te beschouwen, dat zö-ook.van Indonesische zjjde -gfotf wpnfe» Schouten ontevréden De heer Schouten (AIR.) bleek in de rede van den minister niets ontdekt te hebben van een noodzaak om met den snelsten spoed tot onderteekening te komen. De motie-Romme bindt de Regee ring, omdat zij zelve zich aan die motié gehouden heeft. De heer Schouten zette ten slotte zyn ontevredenheid over het ant woord van den minister om .in een motie, waarin de Kamer, overwe gende, dat de mededeelingen van de Regeering Inzake het tijdstip, waarop zij haar heeft ingelicht om trent de wijziging van het beleid met betrekking tot Nederlandsch- Indië, niet bevredigen, betreurt, dat de Regeering niet tijdig mededee- ling van de wijziging In dit beleid heeft gedaan, noch tijdig daarom trent overleg met de Kamer heeft gezocht. De heer Romme wees de motie zoowel wat haar inhoud, als haar strekking betreft af, ofschoon hy betreurde, dat de Regeering de Ka mer voor een voldongen feit heeft gesteld. Van een „wijziging van het beleid" is hier echter geen sprake. Of de Regeering goed heeft gehan deld zal de toekomst moeten lee- ren. Voor bloemrijke gelukwen- schen is hier' evenmin plaats als voor grafkransen. Nadat minister Jonkman nog maals had bet-oogd- dat na de ont vangst van den brief van SJahrlr oogenbllkkelljk handeten geboden was, verklaarde hij .de" motie- Schouten voor de Regeering on aanvaardbaar. Zij werd daarop verworpen met 55 tegen 26 stemmen, Vóór stem den AR, CH, PvdV en St. Ger„ tegen KVP, PvdA en CPN. Sandymore]' u-erpt.gijn jockey uit hel sad el tijdens de Opc>0JanJicap Chase ie Sandown Park. {Van onzen correspondent te Brussei). Dinsdagmiddag jwerd de re geer ingsverklaringTin. de Belgi sche Kamer iti de beide landstalen voorgelezen. „Onze inzichten zijn goed. Later zult ge ons kunnen béobrdeelen naar onze daden", aldus Spaak. Het uiteenzetten van,?.dle inzichten vergde veertig minuten. Het pro gramma is vol 'mooie beloften en de drie vraagstukken die in Juli van het vorige jaar een struikelblok vormden voor het samenstellen van en regeering met de C-V-P. blijken thans geen hinderpaal meer te zijn. De twistpunten waren de ko ningskwestie, het," vrouwenkies recht en het technisch onder wijs. Voor de koningskwestie is geen oplossing gevonden. De partijen: houdend-voet,- bij stuk. Het vrouwenstemrecht, zal op zijn laatst begin'van het vol- jende jaar w.oröeningevoerd. Het vraagstuk vah'het technisch onderwijs zal door de commissie worden bestudeerd: In de regeèringsverklaring worden verderde belangrijkste vraagstukken die ..zich in het land voordoen, 'onderzocht. De regeering zal de j'saneeringspo- litïek - van 's lands financiën voortzetten en hét belastingstel sel vereenvoudigen. De prijzen en loonen mogen'; niet verhoogd worden en er zal.;'gestreefd wor den naar prijsvermindering. Verder meent de - regeering dat er geen sprake kan zyn van een vrijheid. De Nederlandsche ver taling spreekt van geleide eco nomie.' Men is ook zeer voorzichtig wét de steenkoolbedrijven be treft. Er is sprake van cultuur hervorming waarvan de belang rijkste factoren zullen zijn con- ceijtratles en hergroepeeringen. De regeering is eveneens van plan, de coördinatie en de ver betering der hoogstrooyaverdee- ling te onderzoeken. De pensioenenvoor bejaar de lieden zullen van 14.500 op Hoog water teistert Duitschland en Polen Odor en Weichsel buiten hun oevers Door een 'dijkbreuk in de Oder is in Oost-Duitsehland een ge bied van 80.000 ha ten Westen van Küstrin onder water, ko men te staan, In een plaats zouden tweehonderd personen verdronken zijn, terwijl het aantal dakloo2en 17 h 18.000 bedraagt. Berlijn verwachtte Dinsdagavond 20.000 „water- vluchtelingen",-die dakloos ziin ■geurordén ^doordat ~het_wat.en.op. sommige plaatsen 4. 5 meter hoog staat. Ook Polen heeft te lijden van een overstrooming die de ergste sinds 150 jaar wordt genoemd, doordat de Weichsel bij War schau bulten haar oevers is „etreden.- Reeds 50,000 personen zijn hier dakloos geworden. Nog steeds brand in de „Hendrik" Minister Huysmans bracht èen bezoek aan de mijn De ministervan Economische Zaken, dr. G. W. M. Huysmans, is Dinsdag met een speciaal vliegtuig naar Limburg gegaan om een be zoek te brengen aan de Staatsmijn „Hendrik^'. De minister vertoefde gerulmen tijd op de mijn, in ge zelschap van den president-direc teur der. Staatsmijnen, ir. jr. Th. Ch; Groothof! en ontving een uit voerige uiteenzetting betreffende de situatie. in tusschen is men het vuur In de mijn nog niet meester. Omstreeks- drie uur gistermiddag heeft men het stoffelijk overschót: van het zesde slachtoffer, den 18-jarigen postsleeper Janssen uit Brunsum geborgen. Op de mijn heeft men een chapelle-ardante Ingericht. Verkiezing van Wilkes nog dubieus; hij en drie anderen komen in Bonds-elftal uit „Alle vijftien spelers die aangewezen rijn als candldaat voor het elf- A tal van de „Rest van Europa", zal men op 6 Mei in het Feüenoord- atadlon kannen zien voetballen", aldus deelde de heer „K. J. J. Lotsj mede In een onderhond. Vier spelers, waaronder In Ieder geval oofi Wilkes krijgen nl. een plaats In de Bondspioeg. De keuze-commissie, waarvan de heer Lotsy lia Is, kan op deze manier alle vijftien spelers onder de loupe nemen en bovendien wórdt het Bondselftal zoodanig ver sterkt, dat het een waardige tegenstander vormt voor de „Rest". WEERBERICHT MEER BEWOLKING Weersverwachting geldig van Woens dagavond tot Donderdagavond: Matige, tjjdetük krachtige wind lusschen Zuidoost en Zuidwest. Meer bewolking -vooral In het westen van het land. Hier en daar wat lichte regen of motre gen. weinig- ver- andering van tcmpcra'uur 2* Maart: Zon op 6.29 uur; onder' 19.05 uur. Wattmstandcn Rotterdam le ty 8.05 uur; 2e 20.41 uur. Bernard Baruch (links),voormalig gedelegeerde der commissie voor de atoomenergie, der U N.O;, feliciteert sijn broeder Herman B, Baruch na diens belediging tot gesar.t der Her, Si Urn in Nederland, welke plechtig heid te Washing ton plaatsvond Scandinaviërs xijn favoriet Pas na den wedstrijd 'n Rotter dam wordt de continentale ploeg definitief samengesteld. De beer Lotsy verzekerde nadrukkelijk, dat het niet zeker is dat Wllkes daarin wordt opgenomen. Alles hangt er van af, hoe hU in de komende we ken zal spelen en vooral, hoe hij in den wedstrijd te Rotterdam zal zijn. v> Enkele spelers zijn vrywel zeker van hun plaats, de beide backs Nils- son en Steffen. de spil Parola, de mïdvoor Nordahl en de buitenspe lers Melchlor en Prest. In den wed strijd zal vrijwel zeker het stopper- spilsysteem worden toegepast, Paro la, de Italiaan, is gewend dit sy steem te spelen. „Het zal opgevallen zijn", zoo zeide de K.N.V.B.-voorzitter, dat het: aan tal Denen en Zweden In de conti nentale ploeg vrij groot ls, naar ver houding b.v. met de vertegenwoordi ging uit Midden-Europa. Dat isntet zonder opzet gedaan, want Zweden en Denen hebben, en niet zonder succes, den Iaatsten tijd in Engeland getoerd. Zij staan dus niet vreemd tegenover het typisch Britcche epei. "Volgens de verkregen Inlichtingen zijn de Scandinaviërs snel, technisch uits-ekend en voor wat de voorhoede- spelers betreft, beschikken zij allen over een goed schot. Nordahl ls wel licht de meest nuttige speler, maar Gren schijnt verreweg de beste te rijn. Zooveel mogelyk zullen spelers ln een linie worden opgenomen, die het zelfde speltype hebben. Voor de middenlinie heeft men drie midden- Europeesche spelers genomen met den Ier Carey, den professional Van Manchester United, als een voetbal ler, die voor alle plaatsen te gebrui ken zalzijn. Of Darul, dan wel de Deen Jensen in doel zal komen te staan dient na den oefenwedstrijd te worden beslist. De belangstelling voor den wedstrijd ie Rotterdam is Jn het buitenland zeer groot. Zoo zullen zeker 50 buienlandsche jour nalisten op 6 Mei iri het Feyenoord- s'.adion aanwezig zijn. Van 28 April tot 10 Mei zal te Glasgow een voetbaltentoonstelling worden gehouden waarop voor elk der bij de. F-I.F.A. aangesloten lan den een sand zal worden gereser veerd. Ook de K.N.V.B. zal zich op deze-unieke expositie laten ver tegenwoordigen. 16.500 franct 'sj aars gebracht worden. Ook is er sprake van wederopbouw van de door den oorlog vernielde woningen, en van vergoeding van materfeele, lichamelijke en moreele schade, door den oorlog veroorzaakt. Een. regeering zooals die, wel ke thans aan het bewind is kan niet anders dan den status quo op schoolgebied naleven. De er kenning der vakbonden zal wor den geregeld. De middenstand en de boeren kunnen ook ver beteringen verwachten en voor de zooveelste maal werd een be perking van het aantal tus- schenpersonen aangekondigd, inzake de zuivering zal men een mildere politiek voeren. Tal van vraagstukken werden nog aangeroerd, maar alle op even vage manier. In de Kamer is de bespreking begonnen en zij zal Woensdag worden voortgezet. CANBERRA BESPREEKT LINCGADJATI James Haley, de secretaris van den Australischen vakbond voor havenarbeiders, heeft ver klaard, dat de boycot op Ne derlandsche schepen, nu reeds achttien maanden van kracht, zal worden opgeheven, onmid dellijk nadat de overeenkomst van Linggadjati zou zyn gerati ficeerd (ANP teekent hierby aan, dat de heer Ilaley blijk baar in de onjuiste veronder stelling verkeert, dat na de onderteekening ook nog ratifi catie noodig is). De Australische minister-pre sident, ChiXley heeft gisteren in het Australische Huis van Afge vaardigden verklaard, dat de Australische regeering vriend schappelijke betrekkingen zou trachten te vestigen en te hand haven met welke regeering in Nederlandseh-Indië ook func- tionneerde. Di| was een ant woord op door "een liberaal lid estelde vragen. Chifley ver klaarde verder, dat, wanneer de overeenkomst van Linggadjati was verwezenlijkt; de regeering van de Vereenigde Staten van Indonesië in de plaats zou tre den van de Jtfederlandsch-Indi- sche regeering. De onlangs aan de Neder- landsch-Indische regeering ver strekte leening is gegarandeerd door de Nederlandsche regee ring, Het is de zaak van de In donesiërs en de Nederlanders om hun- eigen financieele be trekkingen met betrekking tot de door de iNederlandsch-Indi- sche regeering aangegane ver plichtingen te regelen, aldus Chifley. Het liberallid had ge vraagd welke uitwerking de onderteekening van Linggadjati, gecombineerd met de Australi sche leening van 7.5GO.OOÜ pond, op de politiek van de Australi sche regering zou hebben. Ten slotte verklaarde Chifley, dat zijn regeering nimmer een boy cot tegen de Nederlandsche scheepvaart had uitgevaardigd. TELEGRAM AAN LORD KILLEARN Onmiddellijk na het teekenen van de overeenkomst van Linggadjati, hebben de Nederlandsche en Indo- nesische delegaties telegrafisch Lord Killeam van de onderteeke ning op de hoogte gesteld, en nog maals hun waar deer ing geuit voor de bijdrage, cle hij gegeven heeft tot de verzoening. Lord Killeaxn heeft eveneens te legrafisch den beiden delegaties rijn gelukwenschen doen toekomen met het bereikte resultaat. C.-G. zendt telegram aan min. Jonkman De commissie-generaal heeft gis- teren het volgende telegram naar minister Jonkman gezonden; ..Na de iri alle opzich'.en geslaagde plechtige onderteekening gevoelen wl) de behoefte uwer Excellentie te verzoeken aan Hare Majesteit onze eerbiedige overtuiging mede te dee- len, dal hierdoor een aansluiting op, de omstandigheden van dit- tijdsge wricht, op de meest doeltreffende en veelbelovende wijze gevolg gegeven is aan de algemeene richtlijnen, ver vat In de koninklijke rede van 7 De cember 1942, De dag van heden heeft otis bevestigd; ln het vertrou wen, dat langs dezen wég een duur zaam samengaan van Nederland en Indonesië onder het Huls van Oran je te verwezehjken ls en wij zouden dit gevoel willen opdragen aan Hare Majesteit, wier vérziend staatsman schap tot deze ontwikkeling den stoot gaf*'. - VERDRAG VAN LATERANEN IN ITALIE'S GRONDWET Doordat communisten, christen-democraten, de „partij van den gewonen man." en een deel der libe ralen vóór stemden, is het verdrag van Lateranen gis teren door de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden aanvaard als deel van ItalJë's constitutie. Tegen stemden de socialisten, de republikeinen van Mazzlni, de actie-partij en de demo cratische arbeiderspartij. Dit verdrag, in 1928 door paus Pius XII, Musolini en ex-koning Victor Emanuel geteekend, be staat uit drie deelen: een poli tiek verdrag, dat de souvereini- telt van de Heilige Stoel in Vaticaanstad erkenteen finan cieele overeenkomst, die de aanspraken van de Heilige Stoel wegens het verlies van de we reldlijke macht in Italië in 1870 regelt; een concordaat betref fende de positie van den gods dienst en de kerk in Italië. Chautemps veroordeeld tol- vifF jaar camille Chautemps, voormalig premier van Frankrijk, is door het Hooggerechtshof van Versailles bij verstek tot vijf jaar gevangenis straf, nationale degradatie voor het leven' en confiscatie van zijn be- jittlngen veroordeeld, wegens hét liegen van handelingen, die de na- :ionale eer van zijn land hadden geschaad. Chautemps, die thans te Washing ton verblijft, verklaarde bijhet vernemen van zijn veroordeellng „Het ls precies wat ik verwachtte". Hf] noemde het vonnis een „fla grante en schandelijke ontkenning van het recht." Wapens en munitie ontdekt En huis van „tante Bertha" De fiscale recherche heeft ln samenwerking met de recher cheurs. die met het onderzoek in de affaire „tante Bertha" be last zijn, een huiszoeking ge daan in de woning van mevr. B. M. van der H.—K. aan de Meck- lenburglaan te Rotterdam. Zijh ontdekten in een geheime bergplaats een compleet wapen arsenaal, bevattende explosieve stoffen, sfenguns en zelfs kara bijnen, een loopgraafmortier en een instrument, om gebouwen op te blazen, zooalsgemeld, is, deV .InVde v Illegale - werèld^als- „tante Bertha" bekendstaande mevr. B. M. van der H.K. medio Maart door de P.R.A. ge arresteerd. Veie personen zouden haar medeplichtigen zijn. Luitenant der marechaussee voor het Tribunaal: De lui'enant der marechaussee B. Kroon, die in 1944-'45 opdrachten zou hebben uitgevoerd voor den S-D. en den N.S,B.-burgemeester te Rid derkerk, stond gistermorgen voor het Tribunaal te Rotterdam terecht. De opdrachten hadden ten doel gehad het vorderen van onderwijzers, die met vacan'.le' waren, en van. burgers, voor het verrichten van werk voor de Dui'.sche weermacht. Ook zou hU opdrachten hebben uitgevoerd die het vorderen van een groot aantal rijwielen, wagens en paarden inhiel den, Tenslotte zou hy (wee mannen hebben gearresteerd, van wie een niet uit Duitsche gevangenschap is teruggekeerd. De beschuldigde die op vrije voeten is en ln uniform der marechaussee was gekleed, gal ver schillende feiten toe. doch verklaar de, dat hy gehandeld had op hoog bevel en niet van de beweegredenen der arrestaties op de hoogte zou zijn De voorzitter van het Tribunaal bepaalde de uitspraak op 8 April. Uitsluitend margarine van 13 tóf 26 April Iri de periode van 2 tot 15 Maart is in' het totale vetrant- soen 125 gram margarine ver vangen door eenzelfde hoeveel heid boter voor de houders van een A-, B-, of C-kaart. Dit ge beurde ln verband met de moei lijkheden In de margarine-in dustrie, welke een gevolg waren van den door de vorst gestrem- den aanvoer van grondstoffen. In de periode van 13-26 April zal ter compensatie 125 gram boter iri het vetrantsoen voor de betrokken groepen vervan gen worden door eenzelfde hoe veelheid margarine. Tot lid der Eerste Kamer in de vacature-Reinalda (P. v. Cl. A,), is benoemd verklaard de heer F. Wibaut, te Amsterdam, MeJ. J. C. H. Vink (K. V. P.) isbenoemd veridaard tot lid der Tweede Kamer. Opheffing van de H.A.R.K. Blij kens mededeellng van het - hoofdbestuur van de H.A.R.K. ia ons bericht, dat deze instelling per 31 Mei wordt opgeheven, niet geheel juist. Wel wordt opheffing overwogen en ls deze ook te verwachten, maar over den definitieven datum zal in de eerstkomende - bestuurs vergadering worden beslist. MARCEL KINT TE PARIJS ERNSTIG GEWOND Marcel Ktnt, de bekende Belgl-^. sche wielrenner, die tegen het ein de van c.e Parijsche Zesda&gsche een noodlottige val maakte, heeft in de Fransche hoofdstad eeri sche del-operatie ondergaan. Zijn toe stand wordt hoogst ernstig ge- noemd. BOKSWEDSTRIJDEN VOOR AMATEURS r. Theo Huizenaar organiseert qp Maandag, 31 Maart, wederom boks- v wedstrijden voor amateurs ;ln ge-- bouw „Odeon" te Rotterdam. Het programma luidt; P. Diesen (R'dam)—Van Dalen (Ryswijk); Breetveld (R'dam) Schram (Den Haag); Van Leeuwen (R'dam)—Evers (Den Kaag)P. Kleinheerenbrlnk (R'dam)Schoe- maker (Den Haag) J. Kleinhee renbrlnk (R'dam)—Wolthere (Den Haag)Coenraad (R'dam)—C. de Haas (Den Haag); Spangenberg (R'dam)—Hessing (RUswijk) ;\Over de Vest (R'dam)De Lange (Den Haag); Keiler (R'dam)—Boven lander (Den Haag); NleuwkasteeÏB-; (R'dam)—Pijtok (Rijswyk); Jans- Een (R'dam)—Bouwhuizen (Rijs wyk); Schreutelkamp (R'dam)— - Bovenlander (Den Haag). Motorfcampioenschappen ÏCj van Zuid-Hofland Z terdag, 19 April, worden op het landgoed „Dulnrcll" t* Wasse naar de kampioenschappen van Zuid-Holland der KNMV gehouden Wegens de te verwachten groote deelneming zullen deze wedstrijden alleen open zijn voor seniorrijders solo- en zyspan en voor veteranen.- Voor de eerste maal zullenserle- terrelnwedstrijden met finale wor den gehouden. Hcngelwedstrijd van I.O.G.T.: De geheelonthouders henge- laars-vereeniglng LO.G.T. zal Zondag 8 Juni, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een. grooten nationalen hengeltved- strijd organiseeren in de Schle, ter hoogte van de Kandelaar. Iedere vereeniglng kan met vijf hengelaars aan den corpswed strijd deelnemen, terwijl voor den persoonlijken wedstrijd het aantal deelnemers onbeperkt Is. Er zal tweemaal een uur wor-- den gevisclit. Inschrijving Is mogélijk tot 31 Mei bij den se cretaris, le IJzerstraat 43a. Dagvakschool voor kruideniers In Utrecht is een dagvakschool voor kruideniers geopend, ontstaan uit de samenwerking van ce NTVA, de vakgroep en de bedrijfsunle. On- geveer honderd leerlingen zullen den school bezoeken. Weer een nieuwe dienst vair Amerika op Rotterdam De president van de Moeller Steamship Company, die de Maersk Lijn exploiteert, heeft veridaard, dat ce Maersk Lijn op 2 Mei een halfmaandelijkschen dienst gaat openen tusschen Antwerpen, Rot terdam; Rouaan, New York en Philadelphia. Voorwaardelijke straf voor ex-illegaal •De Rotterdamsche rechtbank ver oordeelde den 2S-Jarlgen aannemer P. J. T., tijdens de bezetting com mandant van een illegale ontwape- ningsgroep, tot acht maanden-voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstehlng van een reclasseerlngsvereeniging, wegens poging tot diefstal van een varken en het aanvallen van, een politieagent. Als verzachtende om- s-andigheden werden het zeer gun stige reclasseeringsr'apport. en de na de bevrijding door verdachte onder vonden teleurstellingen ln aanmer king genomen.' Sieger legt de laat Hóóft, dat werd vervaardtgc '-•/.c w etnlè.A mstirdamlj iei-rborstbeeld dracht [vanjdejge-j: Ésilli

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1