Het Parool I C 3 STADSNIEUWS vwt'C iV yugdL" EEN EINDE... SCHIEDAM Meisjes SCHIEDAM OP 2!|N SMALST Geer» Hark-voorstelling op Zondagochtend Door de stichting Hulpactie noodc Krlus iou Zondag in hei passage- theater ren filmvoorstelling warden gegeven, waarvan de baten geheet Urn. goede zouden komen aan onze nood lijdende landgenooten. veetoond wou hierbij o.a. worden de documentaire ihtn „Na 5 Jaren Na een mandeHnge !0«egging die de heer S. J. van Creielö, secretaris der Bttchüng. van de züde van het gemeentebestuur ontving, werd door hem een beroep gedaan op de di recties v*n verschillende groene be drijven hier Ier stede om den kaart verkoop aan de arbeiders in hun bedrijf te zullen stimuleeren, De medewerking van deze zijde was al- lerwege groot, en de kaartverkoop üep prachtig. Van de ïljde van de directie van het Passage-theater werd de toezegging gedaan, dat het thea*' op Zondagochtend gratis ter beschik- King zou worden gesteld, zooda: bet batig saldo zoo groot mogelijk tou Kunnen rijn. Sh kan deze voorstelling toch niet doorgaan 1 Van de zijde van bet ge meentebestuur ontving de heer Van Crefeld namelijk bericht, dat men hier tot de conclusie was gekomen dat er geen absolute noodzakelijk heid bestond om de filmvoorstelling op Zondagochtend, te houden en dat het gemeentebestuur, gezien de ver ordening die openbare vermakelijk heden op Zondagochtend verbiedt, niet van zins was haar goedkeuring hieraan te verteenen. Ta een onderhoud dat de heer Van Crefeld nadien nog mei het gemeen tebestuur mocht hebben, wees hij erop dat men, bij het houden van de voorstelling op Zaterdagmiddag, ver plicht sou zijn de volledige huur van h« theater te betalen, terwijl men dan het risico liep geen volle zaal te krijgen, omdat tenslotte niet leder *s Zaterdagmiddag» om twee uur Klaar is- k1 Het gemeentebestuur bleet- echter volharden in zijn houding, zoodat men zich genoodzaakt heeft gezien, aan de personen die reeds met den kaartverkoop waren begonnen, mede 1* deden dat de voorstelling geen doorgang kan vinden. Het Zondagwetje, waaraan hïer nog met hand en tand wordt Vastgehou den, heeft onze noodlijdende land- gen ooten OP deze wijze minstens ïooo.— onthouden. Schiedam maakte een fraaie beurtl DE SCHIEDAMSCHE gemeenschap De vergadering van afgevaar digden .van cultureele organisa ties die beden in verband met de- plannen tot oprichting van een Scbiedamscbe Gemeen schap op het stadhuis zou plaatsvinden, is wegens ziekte van den wethouder van Cultu- rèele Zaken voorloopïg uitge steld, Tooneelavond „Amigo" .Amigo" gaf Dinsdagavond" in den R.KL Volks bond een tooaeelavond. Opgevoerd werd: „De schaduwvan het verleden", door Ernst Zahn, Het was de i eerste maal dat de tooneci- groep yan deze on'.spaaningsver- «enlgtng optrad en dit in aanmer- Jdng genomen werd er, vooral door de hoofdpersonen, goed gespeeld- Sommige spelers zouden er goed aan doen nog wat meer op de uitspraak te letten. In elk geval Is deze too- neélgroep op hetigoedevpad naar be schaafd en goed amateurstoóneel. De voorzitter van „Amigo", de heer VL de Hatert, opende en besloot de zen avond een sprak er sdjn spijt over uit dat de zaal slechts ten deele gevuld was. Na afloop van de opvoering bleef men nog eenlgen tijd gezellig bij een- Situatie bij de Schïedamschc korfballers Het 'ziet er naar uit, dat de korf- baicompetitie Zondag weer voort gang zal vinden. De competitie zal normaal afgewerkt worden, terwijl versterkte automatische degradatie zal plaatsvinden. Daar er vóór de vorstperiode reeds een flink deel van het programma verwerkt ia, kan de competitie bij normaal ver loop in Juli achter den rug zijn. De situatie van de Schledamsche clubs is dit jaar niet bijster gunstig alleen Succes neemt een goede po sitie in. Schiedam en DSKV ver- keeren zelfs in direct gevaar. sportclub Schiedam start Zondag op eigen terrein, tegen het Baag- sche Gymnasiasten 2. We hopen, dat rood-zwaxt goed overwinterd heeft en voor een prettigen uitslag 2al zorgdragen. Schiedam moet op eigen terrein nog spelen tegen Achilles 2. Algemeene, ALO, Dee tos 2 en OS CR. Er moet nog een be zoek worden afgelegd bij Algemeene Deetós 2. Fluks en Wion. De stand in 2A luidt: OS CR 10 15 Achilles 2 9 10 ALO 10 14 Schiedam 8 4 Gymn. 2 8 12 Fluks 12 s Zwervers 10 13 Dee tos 2 Algemene 9 12 Wion i DRIE EMS EEN PAASCHEI Succes heeft nog slechts één uit wedstrijd tegen Regenboog en moet nog bezoek ontvangen van O DO, Quick 2, Ready 2, Regenbooc en Velox. Zondag kin het tegen Reacy 2 toonen hoe het overwinterd heeft. Een overwinning ligt in de lijn der verwachtingen. Van veel invloed zal dit met meer op de ranglijst zUn. want de blauw-witten zullen zich met een middelmatige positie te vreden moeten stellen, gezien de stacc. nu in 3 B Is Naar vrij vernemen zal- op Maart een bon voor twee eieren bekend gemaakt worden en, indien de eiervoorraad dit toelaat, op. 3 April nog een bon voor één eL Deze twee of eventueel drie eieren zyn bestemd voor Pose hen. 1 I De datum 2S Maart voor bonaan- 5 j wijzing Is gekozen daar by een 31 aamvtfz ing kort vóór Pascben waarschijnlijk een stormloop op de wïnkek zou ontstaan. Maar twee ei is geen Paaschei, zoodat wy maar hopen, dat het mogelijk zal zün het derde eitje op 3 April aan te wijzen. Olyropiaan Velox Regenboog Spangen 2 Succes 10 O. D. Quick 2 Ready 2 Emma Partij van den Arbeid In de kleine zaal van het Volksgebouw hield de- plaatse lijke afdeeling van de Party van den Arbeid Dinsdagavond een ■huishoudelijke vergadering. MeJ. mf.'E. Ribbins Feletier werd csndidaafc gesteld voor het par tijbestuur. V Na afwikkeling van de agen da.- die zeer kort was, hield dr, P. B. Vermey een inleiding over „Indonesië", die met zeer veel aandacht werd beluisterd. Na •de inleiding was er nog een le vendige discussie over de pun ten, door den inleider naar voren gebracht. LEERLINGENAVOND „CENTRAAL" Voor de tweede maal in dit sei zoen werd door de muziekschool „centraal" in het Vereenlgiagslo- ka&i een leerlingenavond gegeven onder leiding van mevr. W. v. d. •HarstVan den Hoowaard. .Ook nu weer hebben de debutan tes zich weer danig geweerd. Leer-, lineen uit de .concertklasse en een mandolineclubje brachten zeer ver dienstelijk enkele aardige nummer tjes, - Oudere leerlingen en leeraren ver zorgden hét meer serieuze deel van het programma. Hun op'reden vond bij het publiek veel waardeerlng. De heer H, J. Bronneman, die oor spronkelijk de piano-begeleidingzou verzorgen, kon wegens ziekte niet aanwezig zfjn. Zijn plaatsvervangster mocht in den loop van den avond bloemen in on'vangst nemen. kelder Brand in een ïn de kelder van het woonhuis ;:.va L. aan den Vlaardingerdijk ontstond gisteren ten gevolge yan een tot nu toe onopgehel derde oorzaak, een brandje. De gealarmeerde brandweer wist het vuur met eenige emmers water - te blusschen. Er. was zoo goed als geen schade. Utf het politierapport Uit het fiebouw „Irene" werd, gisteravond een overjas gestolen. Vannacht geraakten eenige schepelingen weer slaacs m de buur* van de Vlaardingerdijk. Ditmaal was hc; een Laskaar die na afloop van zijn porteXeillc met geld en pa pieren bleek te zijn beroofd. Als het DSKV goed gaat, krijgt het Zondag kans om zyn netelige positie iets te verbeteren tegen Ro zenburg 2. Indien verloren wordt is de situatie zeer precair. DSKV moet op eigen terrein nog spelen tegen Barendrecht en HSV 2 ter wijl het nog te gast moet bij DKC 2, HSV 2, Rozenburg 2. Trekvogels en Zuiderkwartier. De ranglijst is in 3 D ais volgt: Achilles 3 8 13 DKC2 5 4 Trekvogels 10 14 Zuiderkw. 8 5 Barendrecht 6 9 Rozenb. 2 7-4 H. S. V. 2 6.5 DSKV 6 2 Juffrouw stak verkeerd over Een juffrouw die op de Rotter- damsche Dijk van de oversteek plaats gebruik maakt zonder op het verkeer te letten, was gisteren de oorzaak van een aanrijding tus- schen een motorfiets en een vracht auto. Doordat de vrachtauto plotseling moest remmen om de juffrouw, die meende den weg voor zich alleen te hebben niet te overrijden, vloog een achter de auto rijdende motor fiets,. bestuurd door den mare chaussee van C., bovenop de vracht auto, ondanks het feit dat de be stuurder op. het laatste moment nog uit alle macht remde. De mate.rieele schade aan beide wagens was aanzienlijk. Wonder boven wonder blééf de marechaus see<mgedéérdi De'juffrouw is on bekend gebleven. Geen surrogaten! Het gerucht dat koffie en thee geheel van den bon zouden ver dwijnen en vervangen moeten worden door suurogaten is niet juist. Naar wij van welingelichte zijde vernemen wordt het niet uit gesloten geacht, dat de rantsoenen verminderd zulten moeten worden. Maar er is geen reden om te ver onderstellen. dat deze genots artikelen geheel van de lijst van distributieartikelen zulten worden afgevoerd. **0— Prof. Limperg wordt ©eredoctor Over enkele weken sullen honderden Rotterdammers hun intrek kunnen nemen in de Carnissebuurt (Rotter dam Zuid), waar nu nog mei alle macht gemerkt wordt aan het nieuwe woningcomplex Agenda Concert: 28 MaaH 8 uur. Aula sted. Muse um: Kath, Cult Genootschap. Passteavond. Cabaret: 26 Maart, Musts Sacrum, 8 uur: Theater Florls Meslier met „Dat Is 't toppunt" To on ee I t 27 Maart. Passage-theater, 8 uur: Schied. Kunstkring. START met „Zesde étage" Films: passage-theater. Da 2, 8.45 en 8.15. Za en Zo 1.45, 9 15.. 6.45 en 9.15 uur: Gaslicht, op het tooneel Scholten en van 't Zelfde; Morvo- pole Da. 2, 7, en 9 u, Za 2, S. en 9 Uur. Zo- 3, 5, 7 en 9 uur: Zij maakten mij een moordenaar. Itilneen: 28 Maart, Geref. Jeugdhuis, Lange Haven, '8 uur: Oost en West Le zing dr. j. C. MolJerus. Feestavonden -e. au: 25 Maart, Geb. Cbr. Soc. Belangen, 8 uur: Filmavond NJ.V. 25 Maart. Vereenlglngslokaal, a uur, Ontsp. avond Geref, Reelt ver. „Geron". DISTKIBttTIE-AGENDA Donderdag worden in het bureau Broersvest 95 door den dlstrtbutle- dienst nieuwe bon- en textlelkear- ten uitgereikt aan personen wier namen beginnen met da letters Roo tem. Se. Het kantoor Is geopend van 3— 1249 uur en 2-5 uur. Schoenenbonnen .wanten er dien dag uitgereikt aan ten wier naam begint met de letters Sche t/m ve en van wie het stamkaartnummer ein digt op e<en 2,-g 4 af 0. De Senaat der Nederiandsche Economische Hoogeschool heefi be sloten aan prof. Th. Limperg, hoog leeraar in de bedrljfshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam, het doctoraar In de economische wetenschappen honoris causa te verieenen. De eerepromotie zal plaats hebben op Donderdag 8 Mei a.s. In de aula der hoogeschool. Als promotor zal opueden prof. dr. N. J. Polak. Oorlogsmisdadigers worden berecht Wetsontwerp ingediend De Bijzondere Raad van Cassatie heeft in een arrest uitgesproken, dat op grond van de huidige rechtsregels de rechter geen rechtsmacht heeft over de leden van de vijandelijke bezettende macht, die zich hebben schuldig gemaakt aan schending, van de normen van het oorlogsrecht. Om in deze leemte te voorzien, is thans bij ce Tweede Kamer in gediend een ontwerp van wet, re gelende de berechting van perso nen, die in dienst bij den vijand in strijd hebben gehandeld'"met'de wetten en gebruiken van den oor log. Amerika publiceert tekst van verdragen Teheran, Jafta en Potsda<p Het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft de volledige tekst gepubliceerd van de overeenkomsten van Teheran, Jalta en Potsdam. De clausules van het verdrag, die tot nu toe niet gepubliceerd waren, hebben betrekking op een over- I eenkomst, dat van Oostenrijk geen herstelprestaties zullen worden verlangd, op de zeeëngten van de Zwarte Zee, op de internationale zone van Tanger, het terugtrekken van de geallieerde troepen uit Per- zië en op de herziening van de werkwijze der geallieerde bestuurs commissie in Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Ten aanzien van de zeeëngten van de Zwarte Zeè er kenden de drie onderteekenende mogendheden, dat de conventie van Montreux met betrekking tot deze engten herzien moet worden, daar zy niet in de huidige omstan digheden voorziet, Op 7 April zullen ia de Ver eenig de Staten 287.000 employé's van de Bell Telephone System in staking gaan. Het geschil tusschen de arbeiders en de maatschappij is ontstaan door een verschil van in zicht ten aanzien van contracten. Nieuwe spelling op exaniens Zoowel bij de in 1947 te hou den examens ter verkrijging van de lagere akte als onderwijzer, r's bij alle overige in dit-jaar af te nemen examens op het ge bied van bet lager onderwijs zullen de spellingsregelen gel den, die bij de-wet van 14 Fe bruari 1947 zijn vastgesteld. n— Kleine motorschepen vertrokken Klokslag twaalf uur 2ijn de vier kleine motorschepen Bet,ma, Ben- tenan, Tapatoean en Taboelan van de Lloydkade naar Indonesië ver trokken, Voor het vertrek werd in het restaurant van de Rotterdamsche Lloyd het woord gevoerd door de heeren P. Koning, directeur van de K_P.M„ R. K. A_ Eertsch van het Ministerie van Overzeescbe Ge biedsdelen. minister J. A. Vos van het ministerie van Scheepvaart en gezagvoerder Van Meert en van den convooUelder de Taboelan. De nog geen 200 ton metende scheepjes maakten in het heldere voorjaars weer met hun vlaggen een keurigen indruk. BU het overdragen van de schepen aan de Indonesische re geering zei minister Vos, dat zy bestemd zijn voor het interinsulaire verkeer. Dv bouw, die bij verschillende Nederiandsche werven heeft plaats gehad, geschiedde onder leiding van den technischen dienst van de K.P.M. Waarschijnlijk zullen de schepen, na aankomst !n Batavia, onder beheer van de K.P.M. wor den geplaatst. Als aardige bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de ma chinist van de Taboelan, de heer Hennink. hoofdmachinist Is ge weest van het groote mailschip .Boïssevain". De heer Hennink. die de leiding op zich heeft gehad van een machine van 130ÖÖ pk, voelde zich in het geheel niet on prettig bij het eenvoudige motor tje van 150 pk, dat hij thans te bedienen krijgt. Hooge prijzen Staatsloterij 20.000,—4874 5.000,—21384 2.000,— 7955 1.500,— 12173 1.000,— 8454; 1954; 7096. 400,—11104 ƒ- 200,— 68t®7r2i35I;£2771f 27652. r :"'- 100,— 1888 3421; 15573; 11323; 11545;3524 Roterodamum begint met succes Boeiende voordrachten in Boymans Zoo groot was de belangstelling voor de eerste samenkomst van het in oprichting zijnde Historisch Ge nootschap Rcterodamum, dat de aula van Museum Boymans geen ruimte genoeg bood voor de talrij ke belangstellenden. Mr. H. F. Lichtenauer. voorzitter van de commissie van voorberei ding, heette alle aanwezigen wel kom, in het bijzonder een burge meester, die heeft toegezegd het eerevoorzitterschap van Roteroda- mum te aanvaarden., Burgemeester Oud hield een toe spraak, waarin hij wees „op de be- teekenis in breeders kring voor de geschiedenis van Rotterdam. Wie bouwt aan ce toekomst, wie het heden wil kennen moet het verle den beheerschen. Prof. mr. L. J. Hijmans 'van den Bergh, behan delde de vraag „Waarom Roteroda- nrata". Juist omdat in Rotterdam zooveel is vernield. Is bezinning op het verleden, noodig. Wij moeten ons zelf leeren kennen door inkeer en dit genootschap zal daarvoor stof leveren. Daarnaast moeten wij de historie beoefenen om te kun nen aanpakken. Het Schielands- huis wordt Historisch Museum en zal op dynamische wijze de stof levend maken. Als laatste spreker trad de heer L. J. Rogier op, die een tijdsbeeld gaf van Rotterdam tusschen 1840 en 1850. De wantoestanden van dien tijd schroomde de heer Rogier niet te noemen. Een klein deel van het volk bestond uit cuituurlooze geld- tellers en de rest, de vierde stand, leefde verpauperd op de grens van den honger. Sociale en hygiënische toestanden -waren erbarmelijk slecht, maar toch onstond er in die dagen al een kentering. Door de spontane wijze waarop de heer Rogier zijn voordracht hield, oogst te hij een warm applaus van de vele Eilandenbeurs te Brielle Op 27, 28 en 29 Maart zal in het groote veilinggebouw te Brielle een eilandenbeurs ge houden worden. Donderdagmid dag te 14.30 uur zal- minister Mansholt de beurs officieel openen. - Het aantal standhou ders bedraagt ongeveer -100, die ailêh"- In "bet ~,J •veilinggebouw, overdekte;buitenstands.: en* in een jaarbeurstent zullen worden ondergebracht. Burgerlijke Stand Geboren: Anne Louise Irene, d v M v Schle en A S Jongste, Dwars-. straat 43; Hedwig, z v P W A SeU- kens en A Feilner, Rubensplein 26; Marir.113 Leecdert, z v h WDe- crauw en W H G Lult garen. Boer- havelaan 1; Rudolp, z v M Staven- burg en. E A J Plomp, Dr Nolet- straat" 1; Marja. d v W Spruit en H C Hoek, Passage 18; Robert Her man, z v G H de Groot en A H van "Eijk, Dr Noletstraat 1. ;Ti: Overleden: A W Langelaan, 70 j, ^Kerkweg"59 J 3 Verveen,; 57 j, wed ,vv rA;Bos, .Nassaulaan 75W; Koning, v A' Nels, Nassaulaan 75 H;-J denr-Hoii(lng,..24 Jf- Nassaulaan i75ii,RA:|liliBaartinans, 2. mntt'poi-: C-- Radioprogrammo WOENSDAG 26 UAART Avondprogramma HILVERSUM 301,5 in.: 18.30 Ned. Strijdkrj -19.00 Nieuws; 19. r.5 Causerie; 19,30 Eng. les; 20.00 Nieuws; 20.05 Weeroverg.; 20.08 Orgel; 20jo Lijdensmeditatie; 21.10 Gewijde mus,; 21.30 Symph >- nm v; Sibelius; 22.00 Nieuws; 22.15 Actueel geluid; 22.30 Gr, mus 22.^5 Avondoverdenking; 23.00 Lichte gr.pl. Hilversum 11 415.5 m, en 218 in.; 18po Nieuws; 18.15 Vara-Va- ria; 18.20 Wed. cotnp.; 18.30 Psy chologie; 19.00 Piano-duo; 19.19 Het nieuws ut IndiS; 19,30 VPRO- cursus; 20.00 Nieuws; 20.05 Din gen v. d. dag; 20.20 Das Dre't- mdderlhaus21.20 Chansons en dialogen; 21.50 Eddy Walts; 22,1$ Kamermna.; 22.45 Lesing; 23.00 Nieuws. DONDERDAG 27 MAART Ochtend- én middagprogramma HILVERSUM I 301.5 »i.: 7.00 Nieuws; -7 t$ Gymn,; 7,30: Gebed; 7-45 Ochtendgloren v. Handel; 8,00 Nieuws 8.15 Pluk den dag; 9.00 Muziekkalender; 9.0$ Concert; 945 Wie kotrtt er in mijn hokje; 10,00 Leger desHeils; 10.15 Morgend. 1045 t'an£ ii.oo Zonnebloem 1145 Fatn. ber. cversee1200 An gelus; 12.03 Viool en piano; 12.30 Vaudeville ork.; 12.55 Zonnewit- zer; 13,00 Nieuws; 13.15 Vauds ville ork.; 13-45 Praatje; 14.00 Melropole-ork.; 1440 Causerie 15.OO Pianoduo; 15 30 Londt nsch Philh ork.; ró.OO Bijbellezing: 16.45 Roti. Philh Sextet17.30 Spoansche en Zutdamer. kl. HILVERSUM il 415.5 m.: 7.00 Nieuws: 7-15 Gymn 7.30 Gr.mus 8.00 Nieuws: 8 15 Gr. mus.: 845 Viool-eit altviool;- 9.15 Morgenwij ding; 0,30 Waterst. en po*, ber.; 9.50 Arbeidsvitaminen; 10,30 Van vrouw tot vrouw; 10.35 Symph. v. Haydn; 1045 Kleutertje luister; 11.00 Kamerork.; 11.15 Uit de we reldpers; it.30 Kamerork.; 12,00 Zang; 12.30 In H Spionnetje; 12.35 Star mus,; 13.00 Nieuws; J3J5 Vir tuoso sextet; 13.45 Gr.pl.; 14,00 Voor de vrouw; 14.20 Gron, Strijkkw.; 15.00 Causerie; 16.10 Praatje; 16:15 Ftlmprogr., 17210 Avro-Kaleidoscoop; 17.20 Welk dier17.30 Pianoduo; 77.50 Het rijk over see. - 'MÊm Het Zweedsche voetbalelftal „Mal mö", dat in ons land eenige wed strijden sal spelen, arriveerde per JC.LM.-vliegtuig op Schiphol, 6 'Verloofd: «ONDERTROUWD «GETROUWD jubileum: plaatst Uw familiebericht tegen speciaal tarief. Alle Kiosken in Rotterdam en alle Bezorgers nemen ze aan. Wij noteeren ools telefonisch 1 Scheepvaart AANGEKOMEN SCHEPEN 25 Maart Norwalk Victory, New York Nie- velt Goudriaan Lekhav stukgoed; Cyrus Adi er, Newport News S.H.V. Waalh&v kolen; Athelqueen, Ro- syth Van Ommeren R.D.M. ledig; Durango Victory, New York Rott. Oceaan Merwehav stukgoed; De mocraat, Londen Jamss Binnenhav cementservus,zaandam Fumess Merwehav ledig; Vera, Antwerpen Dammers en Van de Heiden Bin nenhav ledig; Prins Alexander, te rug van proeftocht ParkkadeTem po, Londen Wagenborg Capelle a. d. IJssel; Hondsrug, Immingbam Mublo Dordrecht gaasj Langyln, Bergen Vinke le Kathav visch; Vaderland, Quaensboro HudigVe der Merwehav stukgoed. 386. De eigenaar" van de griezeltent bleek zijn krach ten niet voor. niets li?, hebben gebruikt, er drongen zich wat menschen" naar vcrên en Professor Stcck- netis behoorde ook tót dié belangstellenden en Irnk me mee. „Treedt binnen, riep de man- in deze- tempel, der duisternis en.ontvang voor de belachelij-. ke prijs \an één d-ibhcltje «Ie schok van mv wv.-n „Kom mcc". zei <ie professor: r.We hoeven toch; niet meer naar laantje tc zoeken dtc vinden »u* hier nooit." De man van de griczeltert vond dal er nu genoeg menschen bij elkaar waren voor een rord-. pang door zijn tent.. '..Volg mij", riep hij: „Ik za! U vo<«rgaan in het duister en 1/ de a<lentbeiicmend$(e dii-g>n 'hu zien!" Hij slai»l« c'e tr.nl-in en wc liepen ln-"> terna. een beetje aatzclcnd en voorbereid op ane mogelijke verrassingen. 'In de verrassing was groo- ter dan \ve hadden kunnen vermoeden. Want de haas van de tent had-nauwelijks een paar slappen; gedaan of Hij maakte rechtsomkeert cn vluchtte gillend nafir.bui ten. hij was zelf veel erger ge schrokken dan ooit een yan zijn klanten. "De meu- schen tuimelden opzij, de haas kwam geheel over stuur neer voor de voeten van den professor en sta melde: ooh.. help., een spcuk.." en daarna begon bij van louter schrik zijn eigen hooge hoed op te eten. ..Heel vreemd", bromde de prof.: „Wat mankeert dit heerschap?" ..Ik weel het", riep ik: „Daantje. hel is het werk van Daantje; hij speelt voor spook in deze griezelienl. K°m '"ee. professor, dit keer knn.liij ons niet ontsnappen 26 Maart Nisse, Newport Muller Merwehav stukgoed; Mariston, Duinkerken Dammers en Vande Helden Lek hav ledig; Gudrun, Salonlki Her- furth Merwehav stukgued; North Tipperary, Dublin Hu dig Vedèr Merwehav stukgoed: Stad Schie dam, Vancouver Haicyonlijn RUh- hav hout; Taboelan, terug uit zee wegens motorschade Ruys Hoek v Holland; Quentln. Graisgemouth Burger iJselhav stukgoed; Nereus, Bremen Wambersie naar Duitscli- land graan; Tim. Harlingen Aiphen a. d. Rijn ledig; Empire, Wansbeck Hoek v Holland; Oranje Nassau. Harwich Hoek van Holland. VERTROKKEN SCHEPEN 25 Maart Orion, Mlddiesbro; Lahti, Huil; Prins Alexander, op proeftocht; Audacia, Dublin; Taboelan, Tapa- toean, Bentenan en Betana, kust- raarders Batavia; Teuna, Oslo; Liberty, Newcastle; Mulan, Mldd iesbro; Southland, Savannah; Delft dijk, Vancouver; Melrose Abbey, HHl; Loanda, Lnoden; Kongsstem Curacao; Bullfinch, Lnoden; Gaas- terland, Leitli; Margrethe, Londen Oleum, Newcastle; "Winsum, A'dam West Linn Victory. New York; Vienna, Harwich; Prague, Har wich, 26 Maart Ellinor, Antwerpen; Cape Spen cer, Baltimore; Roepat. A'dam. Wind Z.Z.O., matige bries, kal me zee, licht bewolkt SCHEEPSBEWEGIXGEN AldabL uitgaand 24 te Rio de Janeiro; Amsteldljk, 22 van Pe nang naar Java; Aardenburg, 24 te Oran; Atair, 28 van Palermo te R'dam verwacht; Arkeldijk, 24 van Havana naar New Orleans; Att S 19 van Narvik naar Kopenhagen; Aalsum, 21 te Bombay-, Agatha, 18 te Tarakan. janson B Houghton, 20 van Cu racao naar R'dam. Britsum. pass 25Fernando No- ronha naar Zuid-Amerika; Borneo, 24 van Grangemouth naar Londen; Berkehpss 23 Finisterre naar A'dam Birmingham, 25 van Delfzijl naar Goole. Congtistxoom, 24 van Bordeaux naar West Afrika; City of Yoko hama, 23 van Colombo naar R'dam Calvin Victory. 17 v R'dam te Esb- jerg; City of Lyons, v Shanghai n R'dam 22 te Tacloban. Douro, pass' 21 Cristobal; Dui- vendijk, thuis 23 te Belfast; Dione, pass 24 Gibraltar n R'lam; Dui- veland, pass 22 St. Abbs Head; Diana V ,25 v IJmuiden n Emden; De Ruyter, 24 te Swansea; Dicto, 23 v R'dam te Bordeaux. Eemland, 25 v Pemis te A'dam; Express, 23 v R'dam te Kingslyna; Echo 24 v Drogheda n Cork; Ed mund Fanning, te Genua ln brand geraakt, is als totaal verlies te be schouwen. Fort Oranje, 24 v Montevideo n Antwerpen en R'dam; Frederlk, 25 Londen n R'dam. Ga&sterkerk, ui tg 23 te Fre- mantle; Ganges, slbt 23 te Fal mouth; Gausdal. 23 v R'dam te Colombo; Grebbestroom, 25 van R'dam te Antwerpen; Gudrid. 22 v Ballangen 31 R'dam. Hast III, 25 v Porthoustock naar Shoreham; Hellenic, 23 te Hong kong; Hudson,' slbt 24 te Cher bourg; Houtman, 24 te Portland; Hoogland, 25 te Blyth; Hermes 18 v.Balik Papan n Soerabaja; Ham lin Garland, 24 V Curacao n R'dam Import, 24 te Havre. Jobshaven, 24 te Grand Lahou; Johan de Wltt, 23 v Melbourne n A'dam; Joost, 21 v Genua n Mar seille. •Kota Gede, uitg; ,pass 24. Suez; KSt^te,pass24.-Ouesè^tn;BUb^ Kota in ten, 22 .te' Emmahaven (Pe-; dangjKKamerlingh: onnes,. 22"y Nevi Orleans n New York, vertr 31 van' daar naar Java; Koningin Emma, 22 te Demerara. Linge- 24 v Cardiff n Huelva. Marpessa, 21 v Abadan n Singa pore; Marit M&ersk, 22 v R'dam te Haifa; Maartje, 25 v Grangemouth n Londen; Mies, 24 v Avonmouth n par; Marleen, 24 te St. Thomas; Marinier, 23 v Port au Prince naar Jamaica. Noordwijt. op weg n Trinidad 24 op 600 mijl z.W. van F&yal; Niger- Stroom. 22 v Monrobvia n Port Bouet; Nettle, ,22 v Londen naar Swansea. Oud-Beijerland, 22 te Londen; Omala, vertr 26 v Antwerpen naar Southampton, Reykjavik en Cura cao; Orestes. 25 v Esbjerg te A'dam Oranjefotitein, 23 v Kaapstad nanr A'dam; Orpheus, 25 v Tarragona n Barcelona; Oranjepolder, 23 van R'dam te Londen; Oglethorpe Vic tory, 22 v New York via Antwerpen naar R'dam. Polydorus, 24 te Batavia; Prins Willem IV, pass 24 Gibraltar naar Newcastle; Prima,-25 v West Hart lepool n Mlddiesbro; Phillips Vic tory, 17 v R'dam te Esbjerg; Plflt- tenberg, 29 v Kaapstad n Pointe Noire; Philip Wouwerman, 21 van Kaapstad n Port Elisabeth. Randfontein, 23 v Kaapstad fce Port Elisabeth; Rolf. 20 te Fre- mington; Robert Fruln, vertr 5 April v New York n Java; Ruys, 18 v Manilla n' Bangkok; Ruben Dario 20 v Baltimore n Nederland. Sumatra, 23 te Batavia; Speed well, 25 v Saffi n Cassablanca; Stathos J. Yannaghis, 20 v Balti more naar R'dam. Thorhlld, 22 v Curacao n. R'dam; Tyro, 24 v Waterford n Barry Dock Ton S.19 v Helsingborg n Oslo; Tasman, 21 te Batavia; Tjitjalenka 21 v Hongkong n Singapore; Titus, 19 v Paramaribo n Mobile; Triton. 22 te Port au Prince; Tiberius,-20 te Curacao; Trajanus, 22 te New Orleans. Vulcanus, 24 te San Fellü; Venus, 23 te Algiers; Valerius, 23 te Hous ton: Viking, 24 te Dartmouth; Vre de, 25 te Grimsby na stranding. Wiihelmina, 22 te Bahia. Zaan, 23 v R'dam te Rouaan; Zuiderkruis, 23 van New York naar Nederland; Zonnewijk, thuis ,25 te Antwerpen. en een begin! ki ET de onderteekening van da ,VI basis-overeenkomst van Linggadjati werd gisteren een hoofdstuk der Nederlandsch- Indonesische geschiedenis afge sloten en een nieuw begonnen. Het heeft een ontstellende mate van toewijding, energie en verdraagzaamheid gekost om zoover te komen. Een woord van oprechte waardeer!ng voor die bij beide onderhandelende dele gaties onontbeerlijke eigen schappen worde hier gaarne uit gesproken. Het richt zich vooral tot drie personen; Van Mook, Schermerhom en Sjahrir. Eerst wanneer boven Nederland de ne velen van verkeerd gezien eigen belang en van daaruit voortko mende geneigdheid tot plompe verdachtmaking zullen zijn op getrokken, zal men deze drie fi guren in hun werkelijke formaat zien. Ook voor hen komt de er kenning, eerst lang nadat zij zullen zijn afgelost. Het heden vermag -slechts te meten met zijn eigen, nu eenmaal kleine maat. Linggadjati js, wat de Jurist een „pactum de contrahendo" noemt; een overeenkomst om overeen te komen. Zijn inhoud is voor geen tiende zoo belang rijk als het enkele feit van zijn totstandkoming. De diepe betee- kenis van Linggadjati ligt ln zijn karakter van „acte van vertrouwen". Het weinig verhef fende gekluif en gesabbel aan de zeventien artikelen die het stuk bevat, openbaart een ver bijsterend tekort aan begrip voor de werkelijke beteekenis die het heeft. Zelfs een legioen van haarklovende juristen kan die beteekenis niet wegredeneeren: hier is de eerste steen gelegd van het nieuwe huis, waarin Neder landers en Indonesiërs als broe ders kunnen samenwonen. Kunnen! Want wij zeiden het al: één hoofdstuk werd gisteren afgesloten, maar een volgend vangt aan. Het is niet goed, op' den feestdag te spreken over de zorgen van de komende week an wij willen ons er graag van ont houden; Wij weten dat die zor gen vele en zwaar zullen zijn. Wij weten ook, dat zoo nu als in het verleden, bijna alles af hangt van den geest, waarin ge werkt wordt. Wanneer wij uit het verleden, begonnen na de bevrijding," één kapitale les die nen te trekken, dan is het deze: zoek voor de. sleutelposten men schen die met hart en ziel staan durven voor de zaak, die zü te dienen, hebben. Alleen zulke menschen zullen geen achter wegen inslaan en geen halve dingen doen. Alleen ztilke men schen zullen het, in Linggadjati geplante vertrouwen opwekken en verbreiden. Alleen zij kunnen wegbereiders zijn van den onher roepelijk in de' Aziatische wereld aangebroken nieuwen tijd.. - Nederland zal, zuinig als het moet zijn op 2ijn menschenma- teriaal want er zijn hier al zoovelen noodig! niet.'dan met moeite de welgezinde krach ten kunnen leveren, geschikt om in den wederopbouw van Indo nesië worden opgenomen. Maar/Jiet* zalj^die, bèschikbaac- "5telling 'hebbenté :ziën';;als'"af- lossing van «ereschuldèn' als dienen van groote landsbelan gen tevens. Over weinige jaren, -wanneer zichtbaar zal zijn, hoe wijd ,en hoe boeiend het Indonesische arbeidsveld Is voor Nederlan ders die het laatste restje kolo- nialisme uit .hun hart hebben, gehannen, zal de 'oppositie van vandaag zwijgen. Tot dien tijd kan het wachtwoord van de voorstanders van den' nieuwen koers slechts. „Weest op Uw hoede" zijn. Wij voor ons achten met Ling gadjati de groote taak niet be ëindigd, maar veeleer begonnen. Daarom gevoelen wij niet voor een plotseling opzeggen van de commissie-generaal en een „op- tulgen van de landvoogdii", een term, die trouwens in ons mo deroe woordenboek niet meer thuishoort. Zij, die een zoo groot aandeel in de afsluiting van het eerste hoofdstuk haddem zijn de eerstgeroepenen om het. tweede te schrijven en er moet méér 11]n en méér vastheid in de situatie zijn, vóór er plaats is voor een gerechtvaardigde ge rustheid. „Don 't change a winning team". Veemarkt Rotterdam Aanvoer totaal 4002. Vette koeien cn ossen 675; gebrulkavee 1127; gras- kalveren 34; nuchtere kalveren 044; varkens 8; biggen 626; veulens 9;- paarden 236; schapen 104; Jammeren 17; bokken en 'geiten 222. prijzen: KalfskoeSen 780—650—475; melkkoeien 760—650—475; varekoeien 525—4DO—350; vaarzen 575—450—275;, pinken 425—325—225; graskalveren 200 —180—100; biggen 62—42—22. Kalis- en melkkoeien aanvoer groo- ter. handel matig, prijzen onveran derd; varekoeien aanvoer ruimer, handel redelijk, prijshoudend; vaar zen en pinken aanvoer iets grooter. handel traag, prijzen stabiel; gras- kalveren aanvoer ruimer, handel flauw,, prijzen als vorige week; big gen aanvoer grooter, handel vlot, prijzen Iets Jager. Uitgave Stichting ,3et Parool". Plaatselijk directeur: B d« Vries. PL hoofdredacteur: Th Ramaker. voor alle afdeeïingen geoefend, of ongeoefend, kunnen wü steeds prettig vrouwelijk werk verschaffen tegen hooge belooning. KomtJU eens praten.. Sfoomwasscherij DE PAAUW STADHOUDERSLAAN 1-3 SCHIEDAM. WONINGRUIL woonh xnet werkpi, 4 kamers, keuken en zolder, plus event pakh m telefoonaansl v k* bedrijf, voot woonh 3 4 kamers, plus keuken. Brieven nö S 1490 bureau Het Parool.; Verhuur van compl. bnilds- kleedlng (dames en heeren). MeJ. Ham, No. 65, Schiedam (Spoorbrug over het waier bi) Post II). - Nette jongedame zoekt dito vriendin, flink postuur om gezellig' uit te. gaan.. Liefst kunnende dansen. Leeftijd eng .27 Jaar. Br no S 1431 tour Het Parool. :.Nttte eenvoudige juffrouw zoekt In of samenwoning m vdtto Juffrouw P.G.\'frbr, W.> D. Brocrsveld 153. Te koop, eiken hulsk ameu blement, haard en kachel, w. dc Zwijgerlaan 8. Nette dame P.G. zoekt plaats in Rusthuis, liefst ln Horter- dam. w D Broersveld 133. Zoo Juist Ontvangen platen zwaar gehard carton in de maten ,150 x 100 cm 1 mm dik. Zeer geschikt voor be timmeringen. .Verder alle maten, latten. Frans v Thle- nen, Broersveld 123. Tel 63799 Woningruimte aangeboden v dame alleen. Br no s 1488, bur. Het Parool, Schiedam- Te koop: mooie tweepersoons tourcano ,m één stel padllefl en een Phillps-Electrische gramofoonmotor .metPiek-., up. Liefst 'a avonds m zeyciföi uur. Oude Maasstraat 16b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2