EEN THUIS IN DE VERTE A. VIRULY DE MAN- Mijmering in een hotel, terwijl het regent in Batavia H Duizend verkenners naar de zesde Jamboree F h ebe n PLUIM OP DE PET VAN DEN b0UANE-MAN Hij bespaart de schatkist miliioenenschade een „sjekkie" „Laat ze maar doen en roepen Hotel des In des. Maart 1941 VANMIDDAG regent het zwaar In Batavia, En een K.L.M.-beman- nlng, die gisteravond Is binnenge komen, om morgenochtend terug naar Amsterdam te gaan, kfjkl uit in de grijze rust van al dat stroo- mende water over de palmen in den tuin van haar hotel. Gisterochtend boven de Golf van Siam beleekende zoo'n tropische zondvloed onafgebroken aandacht voor cylhulertemperatttren en car- bnratleverwarming; morgenochtend boren Maiakka zal de machine. In dien «enigszins mogelijk, wijd om de grijze dreiging van zulke buien heen gestuurd worden. Maar vanmiddag doet die regen een beetje glimlachen. Want hoe veel jaren hebben zulke bemannin gen nu al niet In zulke lange, luie namiddagen bij thee en een koekje ln lange kamerjassen van haar voor- galerijtjes met elkaar in zulken regen over Java zitten uitkijken? Druipende palmen, glinsterend gras, de vlndlooze val van 't lauwe water en de rust van het kijken in zoo'n natten donkeren middag naar al het groen en daarboven de lucht, die over een paar uur weer vol ver trouwd geworden zuidelijke sterren beelden zal staan: een mensch moet er om glimlachen, want allemaal bijeen beteekent het, dat hij weer thuis gekomen is. Bijna alle omstandigheden zijn natuurlijk veranderd overigens. Bij na twintig jaren geleden waren be manningen drie weken op Java tus- schen twee postvluch'en van fclèn dagen in. Die drie weken werden er twee, toen één, fcen vijf dagen. En de tien dagen vliegen werden er acht, '.oen zes, toen vijf -r terwijl de kleine Pokkers groate Fokkers werden die toen verruild werden voor kleine Douglassen, die op hun beurt in groote Douglassen overgin gen. Daarna is de oorlog gekomen. In den barren Canadeeschen winter of de lange donkere maanden van black out ln Engeland of ach'er de noodkacheltjes van bezet Nederland hebben Nederlandsche vliegers aan de Javaansche zon gedacht en*het heeft toen wel eens geleken, of er voor hen ook wel eens géén th-uis DOOR ZOO. ONGEVEER VLIEGUREN heeft 16,000 „Jon/', zooals zijn vrienden hem noemen op zijn naam. Maar hij zit dan ook al zoo lang in de vliegerij, dat hij zich bijna niets anders herinnert. Eerst was er Soesterberg en daarna Schiphol. Tot den oorlog. Toen was hij een tijd in dienst van Je British Overseas Air-watts Corpora tion. 31 Crossings over den Atlan- tischen Oceaan maakte hij van Schotland naar Canada. Maar toen eischte zijn eigen -maatschappij hem weer op en vloog hij de machines van 8e K.L.M. van Bristol naar Lissabon en Gibraltar, vice versa. Nu is hij algemeen chef-vlieger, dat wil zeggen, dat hij het hoofd is van alle lijnen, op binnen en buiten land. Zoolang hij bij de verkeers- luchtvaari is, geeft hij instructie en hij heeft een ontelbaar aantal jonge verkeersvliegers de fijne kus- pen van het vak bijgebracht. HOTEL DES JNDES TE BATAVIA. Van ecn lange vacantia in «en verrassend berghotel op de hellingen bij Bandoeng, is het verblijf der K.L.M.-'bemanningen geworden tot een enkelen dag om uit te bla sen in een hoteltuin in een afgesloten Batavia. op Java meer te bereiken zou kun nen zijn. Maar de oorlog is voorbijgegaan cn kijk: men kan niettemin weer glimlachend In denzclfden warmen ouden regen zitten turen. O, de groote Douglassen DC3 van 1933 zyn ondertusschen al weer heel kleine Douglassen geworden bij de DC4*s van vandaag, die Amsterdam voor- loopig op maar vier dagen meer van Batavia hebben gebracht en voor deze bemanning is een lange vacan- tie in de wijdheid van een vertrouwd prachtig landschap rond een verras send berghotel op de hellingen bij Bandoeng geworden tot een enkelen dag om uit te blazen in een tuin van een hotel In een afgesloten Ba tavia. Werkelijk, alle omstandig heden zijn veranderd, maar als een hervonden thuis wordt het hier toch ervaren. Waarom? Zwervende rondkijkers ET zal een mensch- natuurlijk niet invallen te glimlachen om een hervonden thuis, als hij alleen een vroeger geluk herkent; geen- plek kan aandoen als een thuis, als die niet ook als dragende een be lofte wordt aangevoeld. Nu \bestaan K.L.M.-bemanningen niet ui* politici met gedegen ken nis van verhoudingen en mogelijk heden; zy zijn maai" zwervende rondkijkers, die het van wat Intuï tie mesten hebben, omdat er tus- schen York en Java, Stock holm eh Rio nooit tijd voor studee- ren. wikken of wegen was. Zoo ook de bemanning ,vari dezen middag; zij ls geen Commissie- Generaal of geen couran enredac'ie- met-standpunt of geen Raad van Soekamo. noch samengesteld uit oiid-residenten. ze beslaa* maar uit vliegers, marconisten en meca- no's van twaalf in hetdozijn, die overal alleen maar wat aan het rondwandelen, -wat praten, wat luis teren en wat lucht-opsnuiven 'oe. konden komen. Zij behooren niet tot de omwik kelde Indlë-exper's, van wie som migen op grond van lange en ge degen politieke en economische stu die thans reeds met zekerheid kun nen zeggen, dat de" toekomst van Java zwart is, en anderen op grond van even gedegen studie, dat de toekomst van Java wit is. Zij heb ben maar één gevoel hl hun ouden regen: het gevoel van toch weer thuisgeraakt te zijn op dit eiland, dat glimlachen doet om de herken- nmg en om een belofte, .En wie hierin niet met hen mee wil gaan, moet dat dan maar la en ln de overweging, dat zoo'n gevoel op te weinig berust: wat hebben die menschen eigenlik In die paar uren gezien? Er waren - geen vijandige opschriften meer. de bevolking zag er weer vee! be'er gevoed uit, het stadsbeeld was als dat van tien jaar geleden, de ghurka's waren weg, de hotels waren weer hotels in plaats van A j.C.-kampen, de kali's waren weer schoon, men ving geen kwade blikken meer op en in plaats van voddon langs de straat gingen er al weer heel wat schoone. nleuVe sa- rones cn pakjes over den passar Bovendien heeft deze bemanning bij het uitstappen voor den hangar van Kemajoran gezien, hoe on roe rend twee passagiers werden be groet door hun vroegeren hulsjon gen en baboe en dan was dpar ver der alleen nog maar deze regen, die niet de striemende, koude regen van het Noorden is. maar de milde. warme rustige regen van Indië, die de menschen verzoend met het leven en met elkaar maakt. Toch ook experts IS dat u te .weinig? Gelooft ge liever he'zij het zwart, hetzij het wit van de experts? Dat is uw recht. Maar bedenkt dan daarbij, dat deze bemanningleden. op hun galerij'je achter theemuts en koekje in zeke ren zin toch ook wel experts zijn. Geen Indische militaire of politieke specialitei'en weliswaar, maar dan toch wel experts in het {huls-zijn en in hët ontdekken van wat bij wat hoort. Ze hakken ai zoo la' 1 met dat bijltje. Er is een dag geweest tien? twin'i&7 jaar geleden waarop ze, jong ln hun vak, voor het eerst uit het kleine land van de Hoilandsche huiskamers zijn binnengevlogen in de groote wereld, waarin haas' ner gens zulke huiskamers bestaan. Toen begon het groote avontuur van thuls-komen in de vere. Dat is in het begin niet altijd ge makkelijk gegaan. Ze hebben on wennig gestommeld me: een kaarsje door bungalows in Burma en ont hutst staan knipperen tegen de middernachtelijke explosies van de neonlichten van de Rue Pigalle, Montmarire. Ze hebbèn boven ondraaglijk hee e kamers geslapen op plat'e daken in Bagdad en in December onder zeven dekens in Zweden. AIs ze net zoo'n zin hadden in erwten soep, hebben ze smörgasbord moe ten eten. en alshun maag heele- maal weemoedig «was van heimwee om een Hóliandschen biefstuk met gebakken aardappelen, is ?r nie'S anders te krijgen geweest dan Foe Yong Hal of Loembia's. Terwijl ln hun gedachten in Hol land hun eigen Marietje, lekker uitgeslapen, in hun eigen slaapka mer in bed met een kopje thee op een beschuitje zat te knabbelen, hebben zij, op een onguur uur ge wekt, door een Maleier, moeten kij ken naar de gapende en ongescho ren* Wlllemses en Flipses onder hun s'ukke klamboes, kwaad krabbende over hun leelijk stukgebeten beenen. O, er is achter Roosendaal en Winschoten een ontzettend vreemde wereld voor hen opengegaan, waar in ze zfcb met de ondenkbaars'e zaken hebben moeten verzoenen: zoo trap je bij Alor Star in je tuin gewoon op slangen, zoo doen ze in Engeland nota bene eerst melk in le theekopje, zoo zitten er in Rutba Wells bij de menschen thuis gelijk met Jou ook kameelen ln de huis kamer en zoo staan er maar een- paar uur van den Haarlemmer meerpolder loodrechte bergen op de .wereld met het heele jaar sneeuw 'erop (ook zomers). Herkenning en belofte EN toch. Toch is er in dit soort bemannningen van Schiphol ten slotte een vreemd Ins'inct begonnen te schemeren, waardoor er allengs in al die vreemde vertes een thuis te speuren vlei. In Mahnö heeft er op een avond een klok tóch als het klokje thuis getikt. In de eisren huiskamer heef* Big Ben geslagen en den volgenden avond was er daardoor ln een botel vlak onder Bis Ben na het ..Good night, everybody", dezelfde stilte als er in ei een huiskamer was ge weest. UI* een open schoolraam bij Bandoeng heeft er in eens Iets van zeven huiselijke kikkertjes al in een boerensloot geklonken. Het boek. 's avonds onder lamp- Uch* bi} Marietie bezonnen, bracht iets van MarMfe mee onder de sterren van Egvpte. De glimlach van het Stemeesche prinsesie in vo^d en brons, eenmaal uit Bang kok mee «ot bii de eigen boekenIn Amsterdam gedvaven, lichtte van Amsterdam tot ln B'am in,menteen pos*vluch+avond. Daar was de een dere rezen. En daar waren de een dere menschen. Die waren -het misschien meer dan ai het andere. Het idee ..thuis" bestea* in een herkennen en een belofte. Maar dat heeft het gemeen 'met: de kameraadschap, die enrens ver. In de wereld menschen bijeen doet schuiven als hij het vuur ..van den eigen schouw en wat voor zin zou overigens een idee hebben, dat rich niet enrens met het men- schelijke verbindt? Zoo goed als ..thuis" een veel wilder begrip werd ondanks de afstanden, zoo goed kwam er een toenadering met verre -rrenscben ondanks de' kleuren en de talen. Serzeant Joe C.Rough uil Dal las', Texas. toont u de foto van zijn vrouw en zïln kleinen zoon met pre cies denzelfden trots als hulpmecano Mohammel Amar uit Jiwsm! Belu- ctiistan--den,-zijne,.;Dé' Chlneeren #:n Singapore, rumoeren om een"film ip- precieS" dezelfde momenten als de Dui'scbers" .het" vorige week in Berlijn deden-De stille Soendanee- sche met het kindje aan haar borst langs den weg bij Garoet' glimlacht zoo boven'yds als Sancta. Maria ceila Grazla in Florence. - Oorlog! Bergen Bdsen! Coventry! Hamburg! nirosjima! „Kood front!" Oranje Boven 1" .„Merdéka!" - \V.'. Laat ze maar doen en roepen. Het is goed uifkHken in den regen over Java, vanmiddag. Er is onder dc pnschenfle, glinsterende palmen van Batavia he* gevoel ran een groeiend, beter thuis voor ons, voor hen, voor. alle menschen van goe den wil. ■Opnieuw stijging van! prijzen in de V.S, j Van verschillende goederen zijn j de prijzen in de Vereënigde Sta'en opnieuw verhoogd. Dit beteeken dat de Europecsche- landen voor de hun toegestane dollarcredie en nog min der kunnen koopen. Hoewel ver- schillende economen hebben voor- speld dat in den loop van 194? een prijsdaling zou optreden, is daarvan op he' oogenblik nog nier veel te bespeuren. Landbcuwgoederen en metalen worden aldoor duurder, omdat de bultenlandsche vraag zeer groot is en omdat er in de "Veree- nigde Staten zelf nog een zekere ma e van schaarschte beerscht. Naast de prijsstijgingen zijn er échter ook enkele prijsdalingen vastgesteld, zoodat mag worden ver wacht, dat weldra een prijsstop zal worden bereikt. In leder geval zijn de voorspellingen omtrent een spoe dige prijsdaling niet bewaartield. 26 MAART Bij de aanschaffing van bloei- heesters houde men vooral reke ning met de zware afmeting, wel ke sommige kunnen bereiken. Een Goudenregen en een Meidoorn zijn in den zomer een sieraad voor den tuin, doch kunnen wel meer dan 8 meter hoog worden. Daarom be hooren ze in een. klein voortuintje niet thuis. Ook de bekende Ja- pansche Kers of Cherryblossom, de Sering, de Malus of Sierappel, de Boerenjasmijn en de gewone Sneeuwbal kunnen tot zeer zware heesters uitgroeien." Ze bloeien zeer rijk en verdienen .alle aanbeveling, doch vragen de noodlge ruimte om zich op rijn mooist te kunnen ontwikkelen. S. L. NIET AÏ.LE LONDEN SC IJ E POLITIEMANNEN behoeven een zaam de runde tc doen. Speciaal afgerichte Labrador-honden verge- tellen een aantal van hen, hetgeen goede resultaten schijnt te hebben. Om te maken, dat baas en hond volkomen op elkaar ingesteld raken, worden de houden bij de politiema nnen thuis ingekevartirrdHier sten n'ij zoo'n onafscheidelijk tweetal aan den maaltijd. Over vier maanden „IN NEGENTIEN VIER ZEVEN Nederland leent tarwe aan Frankrijk Op verzoek van de Fransche regeering heeft Nederland deze maand 4000 ton tarwe aan Frankrijk geleend, dat. daaraan dringend behoefte had voor zaai-doeleinden. De internatio nale noodvoedselraad, die de graantoewijzingen aan de iin- porteerende landen regelt, heeft Nederland de garantie gegeven, dat deze leening in April afge lost zal worden met een zelfde hoeveelheid tarwe: Fokker F VII, ket type vliegtuig, dat in den begintijd voor de v/uck-' ten op Indië werd gebruikt. Van kleine Fokkers werden het groo te.,.., van kleine Douglassen werden het DCfs. Moisten o. d. Seine het kampement De zesde wereldjamboree ivordtgehouden van 918 Au gustus in de omgeving van het Fransche plaa'sje Moisson. 70 km ten noordwesten van Parijs Moisson is een klein gehucht van 200 inwo ners. heel rustig aan de oevers van de' Seine. Dt burgemees'er, een voorkomend man, begin zich te voelen. De bevolking ran rijn ge meente zal zich" immers 150 200 keer sraan vergroeien in enkele da gen tijd,- maar oak slechts voor en kele dagen. Noordelijk van Molssen ln de bocht van tie Seine be- heerscht een geweidie boschrijk pla teau de Seine; he: daa't lanszaum af naar de rivier. Op deze groote Uitgestrektheid zullen 30.000 verken ners uit heel de wereld samensiroo- men. He* is een prachtig kampterrein van 1850 ha groot, met, een ideale, bodemgesteldheid en een prachtige, gevarieerde begroeiing. EIk,,6ubkamp is rong-eveer'8 "ftob'30 ha—groot;* er zullen 55 iroepen, elk van 36 man. kampeeren; per. troep is een terrein van 750 vierkante.meter beschikbaar voor de tenten en keukens Prac- tfsch alle subkamp'.erretnen hebben een stuk boschgrond, sport- en speel velden. Er zal een afzonderlijk kamp zijn voor de zeeverkenners op het eiland van Moisson dichtbij de algemeene zwemplaats,- DE REIS EN HET ETEN Alle contingenten zuilen vla, Parijs -reizen, zoodat ze in de gelegenheid rijn de hoofdstad van Frankrijk 'e bezichtigen. Na af loop van de Jamboree gaan de bul tenlandsche contingenten de provin cie in. waar zij ln Fransche verken-' nerskampen zullen verblijven of de gast zullen zijn van dbrkennersfa- milies. "V 7? V Er zullen twee .menu's rijn: een typisch Fransch en; een Engelsch; de contingenten kunnen kiezen, wat zij wenscben. Het is te ver wachten. da* het Nederlandsche con'tnsent aan de Fransche keuken de ..voorkeur zal geven. De Fransche jamboree-organisa tie heeft 20.000 bultenlandsche pad vinders uit 50 verschillende landen uitgenoodigd en 10.000 Fransche jonaens zullen in de gelegenheid worden gesteld, de Jamboree geheel mee te maken. 6000 bui'enlandsche leiders, buiten de contingenten om» zullen vijr dagen de Jamboree kun nen bijwonen, terwijl 30.000 Fran sche verkenners, elkander aflossend, acht en veertig uur. op de Jambo ree kunnen doorbrengen. Zoodoende zullen er doorloopend 42.GOO pad vinders te Moisson kampeeren. Elk buitenlandsch contingent krijgt de beschikking over 35 Fransche jongens, die als tolk optreden en gedurende het ge- heele verblijf in Frankrijk aan - het contingentverbonden bllj- ven. HERRIJZEND FRANKRIJK De jamboree-leiding wil, dat de bui'enlandsche bezoe kers een juist beeld van Frankrijk ohtvangen, met zijn. tradities, zijn rijkdommen, rijnschoonheden, en dat zij ervaren, dat Frankrijk her rijst, in weerwil van alles, wat het land heeft moeten doorstaan. Het woord Jamboree is afkomstig' uit het Indiaansch; het werd door de Indianen gebruikt om een groote bijeenkomst aan te duideh. Het vond ingang in de padvinderswereld Van 9IS Augustus a-s. wordt in Frankrijk de zesde Wereld jamboree gehouden. Onder de 30.000 padvinders uit heel de wereld zal zich een Nedcr- landsch contingent van 1000, verkenners bevinden. toen de s'ichter der beweging, lord Baden Powell, de eerste Internatio nale padvindersbijeenkomst in 1920 te Londen ermee aanduidde In de Olymplahal kwamen toen 8000 ver kenners bijeen. Tijdens deze eers e massale bij eenkomst werd bp=,o*en, om de viar Jaar een dergelijke Jamboree te houden. De tweede Wereldjamboree was te Kopenhagen. Denemarken, ln 1924. De derde In Arrowe Park. bij Birkenhead (Liverpool). Enge land in 1920. De vierde te Gödöilö. Hongarije, ln 1933, En de vijfde Jamboree bij Vogelenzang Nederland, in 1937; men weet het nog: „in negentig drie zeven" De Jamboree in Nederland was de laatste, waarbij de stichter „van de beweging. Baden Powell, aanwezig was: hij stierf op 8 Januari 1941 in Euid-Afrika. Te. Vogelenzang is de laa 'ste Jamboree voor den oorlog gehouden. - DE OPENING DE OPENING van de Jamboree ;;is 9. Augustus in den avond. Tegen dén -tijd, dat :'op dien Zater dag de schemering zal vallen over de bosschen en velden langs de Seine, arrlveercn op het terrein de estafe'teloopers. die van Vogelen zang een brandende fakkel brengen, die ontstoken is, aan een hrandend stuk hout van het laats'e Jamboree- kampvuur in Vogelenzang. Met deze brandende fakkel wordt dan het nieuwe Jamboree-kampvuur omsto ken, dat een reusachtig portret van Baden Powell verlicht: Aan den stichter van de padvindersbeweging word' een plechtige herdenking ge wijd. want dit is de eerste Jamboree zonder P. B, zelf. Na deze plechtig heid zullen bonderden fakkels het vuur over bet geheele kamp ver spreiden om overal de kampvuren te on'steken. Nog steeds stijging in de groothandelsprijxen Wie zou denken dat ons prijsni veau in het begin van 1947 nu ein delijk eens 'ot stilstand zou komen, heeft het mis. De groothandelspriJ- zen zfjn van December op Januari, verder gestegen, zoodat het index cijfer in die laaisie maand 267,4 be droeg tegen 265,9 in December. Dit beteekent dat de kosten voor levens onderhoud vroeg of laa;verder zul len stijgen. -De&tyging-kwam'-zoawel in de voedingsmiddelen als in de grondstoffen en afgewerkte produc ten tot uiting. Een schat van een fnan. Bij ongelukjes met jarretelles kunnen kleine munten of knoopjes vaak goede reddings diensten bewijzen, maar deze oude dame droeg kousebanden, dat wil zeggen zij droeg er nog één, want de tweede, diede rechter kous ophield, had zij zoojuist verloren. Met geheel, afgezakte kous zocht zij een oogenblik rond op het trottoir, maar al spoedig gaf zij het op en heesch de kous zoo goed moge lijk naar boven. Drie stappen verder was het wéér zoo: bloot been en de kous als een vod op de schoen. En nu is het mij een vreugde en een behoefte, goede, zorg zame echtgenoot van deze oude grijze dame. aan ieder die het maar lezen wil te vertellen hoe joeiig en aardig en gentleman like uw optreden was bij dat kleine Incident. Toen u met be zorgdheid de kous voor de tweede maal naar beneden zag glijden, nam u uw vrouw bij den arm en voerde haar naar een portiek. Het moet even ge- dat ik u beiden niet als een nieuwsgierige slagersjongen bespiedde: ik stond bij een tramhalte en al wachtend was ik getuige van uw roerend hulp betoon. Ik zag, geachte heer. en ik zal er altijd aan denken als een dame aan mijn zijde een dergelijk ongemak ondervindt hoe gij kordaat uw pantalon opstroopte uw sokophouder de monteerde en vervolgens met liefdevolle handigheid van het ding een kouseband trachtte te knoopen. Om de een of andere reden scheen dit niet te geluk ken en gij probeerde toen, het in zijn oorspronkelijker* staat- om het been van uw vrouw te winden en vast te leggen. Ook dit stuitte op. moeilijkheden, waarvan ik den waren aard door een zekere kiesche bescheiden heid in kijken niet vermocht te ontdekken. Na eenig gewurm gaaft gij het op en uw wijze van handelen, die daarop onmiddel lijk volgde verbaasde mij, aan vankelijk zeer, want ik kon op geen stukken na de bedoeling bevroeden: U trok uw overjas uit (om makkelijker te kunnen bukken, dacht ik), maar zonder aarzelen ontdeed u zich ook nog van uw colbertje en toen be greep Ik er niets meer van. Even leek het of u een goede grijze vrouw in een zonderlinge opwelling van drift te. lijf wilde gaan. maar terstond begon ik uw genieus plan re aoorzien. Van uw arm stroopte u een elastieken overhemdmouwop- houder af, sehoot schielijk uw jassen weer aan en toen was met een vlot gebaar in een óm-1 meziea een pracht van een kouseband ad interim 7 aange bracht: en zonder het geringste' spoor van paling in de kous I stapte uw vrouw het portiek uit, aan den arm van. haar triom- pheerenden echtgenoot;. 7^7:.: Aanvaard, geachte he er, hier-* voor de hulde varh een toevair ligentoeschouwer. -1 Begeerlijk leelrh'eFhW om"vböd té lang, heel lang .^tröuwdr'^A;^.- i DESÏDERIUS POTTENKIJKER in de SMOKKEL KEUKEN (slot) VAN «le schepen over ree heeft «le vaor smnkkclxalten geïnteresseerde verslaggever de Amerikaansche sigaretten by honderdduizenden van boord zien halen, sigaretten, die verstopt waren In dc hutten van de bemanning, onder bedden, kasten, stoelen or laden, Ln luchtkokers, reddingboeien en in dc machinekamers- Hy heeft op de NetJerland- sche schepen passagiers, officieren en matrozen zien foullleeren', di< voor duizenden guldens aan binnen- en buitenlandsch bankpapier ver stopt hadden in koffers en klecding, In Jam- en boterpotlen, in man chetten, sokken en stropdassen, in lucifersdoosjes en zelfs met leukopl ast op liet lichaam geplakt. beslag genomen goederen ln Den Haag. Dit rijksbureau draagt er zorg voor, da* de in de meeste gevallen verbeurdverklaarde artikelen zooveel mogelijk hun normale bestemming herkrijgen. Zoo mogelijk worden de goederen tegen door de prilsbeheer- schlng vast te stellen prijzen weer in d us tribui le gebracht,. Waar blij'ven de sigaretten EN wat gebeurt er nu wel met die honderdduizenden sigaretten?, zullen dc rookers zich af^vragen, „Kunnen zc ons daarvan nfet eens een extra rantsoentje geven?" Dit zon inderdaad mogelijk zjjn. Maar dan zouden de mokers nog ccnïge jaren geduld moeten hebben. Want al zouden in geheel Neder land per maand één mlllioen siga ret'en ln beslag genomen worden (wat niet het geval, is), dan no£ waren zestig maanden van sparen noodig om den rookers voor één keer een extra pakje Amerikaansche si- gare'ten ter beschikking te kunnen stellen. Er rijn in Nederland n.l. ruim drie mlllioen rookers. Nu vinden de op den zwarten handel buitgemaakte sigaretten een weg naar de regeerlngsbureaux, waar ze voor represen'atie worden gebruikt; naar de voor Nederland zeer 'belangrijke bedrijven (de Lim- burgsehe mijnen, Philips, etc.) en En draait, net ais u, HERHAALDE malen heeft hij ge merkt. hoe betrapte slgaxetten- of deviezensmekkeïaars de amb'e- naren, die een betrekkelijk gering salaris genieten, probeerden om te koopen, hun de helft van den bult aanboden, als ze maar geen proces verbaal wilden opmaken. Want de overtreders van de belastingwetten raken niet alleen hun smokkelwaar kwfjt, rij krijgen in de meeste ge vallen nog een gevoelige geldboete om nog maar niet tè spreken van gevangenLss'raf. De douaneman en vooral de la gere ambtenaar moet sterke beenen hebben om niet voor de verleiding te bezwijken. Hij weet, dat een zwar'e handelaar in de haven soms meer verdient op een dag dan de gemiddelde ambtenaar ln 'n maand. Dikwijls denkt het publiek en de slachtoffers doen dat ook dal de amb'enaren mooi weer spelen van de in beslag genomen artikelen. Dat Is niet het geval. De amb'enaar krijgt zelf geen sigaretje, geen bor rel en geen paar schoenen van wat hü in beslag neemt. Alle artikelen, waarop beslag ge legd wordt door douane, politie, C. CD. -en prijsbeheersching, gaan naar het algemeen bureau voor in dic niet mocht terugkeeren OOOH WILLY COR SAW 22) -, „Mij best", zei ze kortaf en voeg de er aan toe, ldjkende naar het' kind: „Ze is al precies als haar vader...ze krügt alles gedaan". Fee gluurde naar haar onder haar lange wimpers uit en zei met diepe ..overtuiging in haar stem: „Fee is zoet". „O Ja, erg zoet, als je maar ver wend word!" zei Anna Grovers.. Sigurd had zijn armen om het' kind geslagen. Hij zei zachtjes: •Maar nu moet je ook werkelijk slapen". Hij glimlachte toen ze meteen de oogen sloot. Anna Gro vers keek naar hen mét een dof fen, harden blik. Na een oogen blik vroeg SIgurd: ,Dle uitvinding had iets te maken met vliegtuigen, is het niet?" He; gericht van de vrouw -werd dadelijk levendiger. Ze zei: „Ja, ik geloof, dat het iets was met vlieg tuigen, -maar ik heb heetemaal geen verstand van.die dingen. Ik heb nooit Iets geleerd behalve op de lagere school en dat vergeet Je ook nog als Je naderhand geen tijd meer hebt om te lezen. Mijn man en ik, we kwamen, uit dezelfde buurt, We waren allebei armoed zaaiers en zijn.het altijd gebleven. Als we geld hadden gehad, hadden we ook weg kunnen gaan, zooals zooveelrijke menschen. Dan had den wé ook veüig ergens in het buitenland kunnen zitten en dan had Teun kalm verder kunnen wer ken en was nou misschien al een beroemde uitvinder en dan was hij u?' de. zorgen geweest". Sigurd zat haar aan te kyken, H(j vroeg zachtjes: „Was de uit vinding niet eigenlijk van Felix Enro?" Ze stiet-een lachje ui!, schamper en boos; „Dacht u dat? Ja, dat hebben ze u natuurlijk hier gezegd. Dat doen ze altijd. Zoo gaat het.als je maar geld hebt en kan studeeren, dan ben je altijd de knappe knul en Teun was maar een arbeider, hè? Maar mijn man had al jaren gewerkt aan zijn uitvinding, voor hij Felix kende. Och Ja. alles maar een kwes:ie van geld, meneer Teun zou nou niet dood rijn als we geld hadden gehad „Felix is nu ook dood", zei Si gurd, „geld of geen geld", „Och Ja", zei zé;-' „zoo gaat het,Ze 'keek neer op haar handen. „Het is nou allemaai voor bij;- Die arme Teun was zoo blU, toen meneer Enro dat geld gaf.... Ik merkte dadelijk wel, dat ze het allemaal zoo draaiden alsof hij Felix alleen maar hielp.... ik heb me genoeg opgewonden er over. maar nou...." Ze .haalde even de schouders op. ..Nou kan hef me niet meer schelen als Ellen en de anderen hier dat nou zoo graag willen gelooven van hun Felix dat hfjzoo ,.knap was. „Ze hebben er in den oorlog toch ook nog aan gewerkt, is het niet?" vroeg SIgurd. „Ja", zei ze en voegde er toen half onwillig aan. ?oe: „Fellx nog het meest. Dié gaf niet al zijn tyd voor illegaal werk..,:T... dat heeft Teun zijn leven gekost"..- „En Fellx kreeg evenmin üd om de uitvinding te voltooien". 7 ,Ai te maken bedoelt u?" Ze lach le schamper. Dat zou hij 'och nooit hebben klaargespeeld zonder Teun, u mag het gelooven of niet. Het ls maar beter ook Als he: nou af wasdan zou hU er toch niks meer aan hebben". „Maar het had misschien nog van nut kunnen zijn voor ons in den oorlog", zei hij, „Van nut?" Haar toon was op eens fel. „Wa* kan me dat sche len? Teun heeft het nooit bedoeld voor zooiets. Die had de pest an oorlog. Dat hebben alle arme men schen, meneer. Wat hebben wy, arbeiders, er an? Je kan crepeeren. als soldaat of vffh den honger. Nee laten die anderen maar dingen uit vinden voor den oorlog en, wat mij betreft, mogen ze elkaar er mee uitmoorden, het ls toch allemaal een rotzooi....-- geld, geld en nog 's geld en er is niks veranderd. Teun had altijd een idee, dat het na den oorlog beter zou worden. Misschien ls het maar goed. dat hij het nou niet beleeft". Ze zwegen beiden een tijdlang Ten slo'te wees ze naar het kind, dat was 'ingesluimerd en. vroeg: „Zal Sk haar nou naar boven bren gen? Als ze 'kenniaal slaapt, wordt ze niet zoo gauw meer wakker". „Och neen, ze hindert, me. niet", zei Sigurd.. I 7..'. Dc diens bode bracht thee en toen kwam ook Erik. SIgurd ver moedde, dat hff hen met opzet rii tijdlane alleen had gelaten. Hij ver- relde,-dat hij zijn vader nu,had te pakken gekregen. Anna schonk de thee in, maar ze sprak niet meer. Ze scheen weer teruggevallen ln haar norsche lusteloosheid en zat in elkaar gezakt als een oude vrouw. SIgurd en Erik spraken over een boek. Na een *ijd stond Anna Gro vers bruusk op en zei, dat ze moest gaan. Erik bracht haar tot de voor deur. Toen hU terugkwam, werd Fee wakker. Ze lag achterover ln Sigurds arm, met groate oogen, naar hem op te kijken, en duim in haar mondje. Erik zcl: „Kom, nu ga je;naar bed, als je moeder komt en ze vindt Je zoo, wordt ze boos. Ze .zegt toch al, dat we je allemaal ver wennen,":" 7 Hij nam het kind op, dat zich niet verzette. De kleine had alleen: een schelmsch lachje. „Fee-is Hef', zei ze slaperig: en toen Erik haar wegdroeg, keerde ze haar hoofdje nog eens om naar Sigurd en, zei vleiend:. „JU bent ook lief; hoor." Erik lachte „Je-hebt een ver overing gemaakt" Hij drukte de kl-'ine tegen zich aan. „Het is zoo'n vlelstertje. En al «en echte, vrouwbij vrouwen komt ze nooit zoo lief zitten...y.--':. (Wordt vervolgd." Dc tastende hand van den vérifi cateur vindt de platte doosen, listig verborgen in een met' zware boute?} afgesloten vcntilatorkast. voor een deeh haar. „Volksherstel". dat de sigaretten met den bekenden toeslag in den handel brengt. Een moeilijke taak DE vertegenwoordiger van de re dactie, die verschillendevlsita- lïeplocjfcn slechts enkele dagen.01»i hun speurtochten vergezelde, wil: zijn artikelcnserle niet besluiten, zond«*r in figuurlijken zin een pluim, te steken op alle Rotferdamschc" douanepettcn. Want deze hardwer kende en slechts karig beloonde, amb'enaren hebhen een bijzonder .moeilijke taak. Stij moeten aan dén ecnen kant soepel *Un, vooral waar het de bmtcnlandsehc scheepvaart, betreft, aan den anderen kant moe ten zfj zich streng honden aan de geldende dcvlezehbepallngen. Bovendien werden douane-amb- tenaren door een deel van het pu-l bliek nog altijd gezien als de lastig-, s'e menschen, zelfs als de boosdoe ners van de gemeenschap. .Vele, in; andere opzichten strikt eerlijke, landgenooten laten zich er niet- van weerhouden, de belasting te ontdui- 7 ken- en door op geraffineerde ma nier met bultenlandsche valu'a te smokkelen, de Nederlandsche schat- kls* onnoemelijke schade! tc berok kenen.- De zeer Intensieve arbeid van de ambtenaren kan deze praktijken niet geheel verhinderen. Hun ver-- richtingen in dienst van den staat, werken echter preventief - en alleen daardoori al besparen zij ons land jaarlijks een geldelijk verlies van miliioenenl Daarom zullen Neder- landers, die zelf hard moeten wer ken, om het hoofd-boven wa'er de houden; Nederlanders, die zelf da gelijks meezwoegen. om ons landje uit. den put (e helpen, begrijpen, dat het" werk var. de douane van. groot belang is. Die Nederlanders zuilen waardeering bobben en nog-meer dan da*v voor de speurende staatsdienaren. Weer massagraven ontdekt in de Waalsdorperduinen In de .Waalsdo^erdülnenï-bij 7 's Gravenhage zijn opnieuw en kele massagraven - ontdekt. Reeds zijn verschillende dood en. I geborgen. De 'opgravingen.; vin- den. voortgang.-. V:/, ;.t 7 7 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3