t CAFÉ-RESTAURANT DE SCHIEDAMMER Moskou' zal correspondeeren ever toestand in China Wilkes voercfe het Bondseiftal naar de overwinning Weef een nazi-organisatie in Duitschland ontdekt Sjahrir spoort zijn volk aan tot verantwoordelijkheid sjj, ij -Ln4nz WESTEN "J^(J//^-.U4tVfrunce-\^ keutest. RD CHU5SÉNSTR 403 TEL30Z70- 3B52I RED, EN ADM LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 33 CENT PEH KWARTAAL f LOSSE NUMMERS I 0.09 V -- ZEVENDE JAARGANG NO. 73 DONDERDAG 27 MAART 1947 Molotof heeft zich In een brief aan Marshall bereid verklaard, schriftelijk van gedachten te .wisselen over den toestand in China. HU vermeldde erbij,, dat naar zyn meening een dergelijke methode niet geheel bevredigend was en herinnerde eraan, dat ook Bevin en Mar shall zelf zich eerst voorstanders hadden getoond van een informeelfi bespreking over den toestand in China. Men vermoedt in Moskon dat de schriftelijke gedachtenwisseling nog voor 1 April zal worden op genomen. BIJna vijf uur lang hebben de vier ministers van buitenlandsche zaken "Woensdag vergaderd over de volgende punten: De twee nota's van Joegoslavië met het verzoek om te worden ge hoord over het Oostenrijksche vre desverdrag en over het rapport van de financieeie commissie voor Trlësfc. De beslissing hierover werd tot morgen uitgesteld. De deelneming /an China aan het bijeenroepen der vredesconfe rentie waarover geen accoord werd bereikt. Het procedurerapport van de plaatsvervangers, dat terugverwe zen werd. Ten slotte bespraken de ministers de agenda voor Donderdag, waar bij tot de volgende punten werd besloten: a) of en hoe Joegoslavië zal worden gehoord. b) de kwestie der Duitsche activa in Oostenrijk. c) de rapporten van de speciale commissie, welke eenige dagen ge leden is benoemd voor het.' regis- treeren van de punten der Duit- Bche kwestie, waarover men het eens en die waarover men het on eens is. Bevtn verklaarde deze rapporten slechts te willen hooren indien zij voltooid zijn. Naar verluidt, Is deze commissie slechts ten deele klaar gekomen en. is het niet zeker, dat" zij haar rap porten vandaag op tijd zal hebben' voltooid. Van Sowjet-Russische zijde werd een voorstel ingediend ora de'bor- iogsmisdadigers in de kampen voor verplaatste personen onder het militaire commando van de res pectieve. landen in verzekerde be waring te stellen, welk voorstel door Frankrijk werd gesteund. De Britsche en Amerikaansche afgevaardigden waren van meening dat er voldoende bewijs dient te worden overgelegd vóór dergelijke oorlogsmisdadigers worden uitge leverd. In Britsche delegatiekringen te Moskou verklaart men niets te we ten betreffende het gerucht, dat Bevin na de Moskousche conferen tie zal aftreden en tot hoofd der Britsche economische leiding zal worden benoemd. Een Britsche woordvoerder te Moskou zeide een dergelijke benoe ming zeer onwaarschijnlijk te achten. „Times" hielp mee, vloek af te wenden. Een 800 jaar geleden uitge sproken vloek werd afgewend, toen dezer dagen de verstrek- king van. meel aan de. armen van de Engelsche dorpjes Tich- bome, Cheriton en Lane-enb kon plaats vinden. Op haar sterfbed verzocht lady Mabel de Tichbome in het Jaar 1150 haar echtgenoot de 'jaariijk- sche opbrengst van een deel zijner landerijen aan de armen van de genoemde dorpjes te geven. Hij stemde toe, doch bepaalde, dat hij zooveel land ter beschik king zou stellen, als zijn vrouw met een brandende fakkel in de hand kon afbakenen. Lady Mabel verliet haar bed en kroop sterven de over een deel der landerijen rond. Voor zij stierf droeg zü haar echtgenoot en diens erfgenamen op de verdeeling. ieder jaar te hou den. Wanneer, men. in gebreke :zou blijven,zou hetgeslacht--Tichbome door de geboorte van uitsluitend dochters uitsterven. De iiifcdeeling - heeft plaats gevonden tot 1794,, teen de overheid haar-verbood. Er werden inderdaad daarna alleen maar dochters geboren en de vol ledige uitwerking van de vloek kon worden afgewend door de verstrek king aan de armen weer te her vatten, aldus de legende. Dit jaar weigerde, het ministerie van voed selvoorziening de voor de uitdee-, ling benoodigde extra-rantsoenen ter beschikking te stellen. Sir Anthony Doughty Tichbome heeft toen een beroep op de lezers van de „Times" gedaan, die voor 5.000 rantsoenen zorgden. Het ministerie heeft later het verbod ingetrokken en de vloek van de stervende lady Mabel kon opnieuw worden afge- wend. PARpLOSCOOP Opdracht voor 'n onderkoning L' ÖRD LOUIS MOUNTBATTEN is. naar Nieuw Delhi gevlogen, betrok als 30ste en laatste onderko ning her paleis aldaar en nog dien zelfden nacht, gelijk détraditie het vereischt, - vertrok veldmaarschalk lord W&vell, de voorlaa ste onder koning, naar .Engeland. Enkele vriendelijke, on ook wel oprecht-ge meende woorden van waardeering, en deze administratieve wisseling had zich. voor de 29ste maal even strak en even vlug voltrokken als, al'jjd, en dat waar, voor de Engel sche macht, di'maal groote veran deringen gekenmerkt worden met de nam'en Wavell en Mountbatten. •Veranderingen die bij menigeen hei: gevoel opwekken als zou Wsvell le's (óf veel) van de oude Britsche macht hebben willen behouden, maar dat Mountbatten hem moet vervangen om die mach* in Voor- Indië. grondig te liquideeren. Men vatte dat niet al te s'rikt op. En men .bedenke daarnaast, da- ,.ie's nieuws" nimmer volkomen, nieuw zal zijn, doch altoos elemen ten van ^.het oude" bevat. Zoo ook met de zgn. Indische liquidatie dnr.r Moun'batten. Want reeds nu kondigt zich aan (en hij is nog geen week in functie) dar Mountbat'ën in de 14 maanden die hem resten, al zijn. krachten zal inspannen Voor-Tndië te behouden voor het Groót-Britsche Gemeene- best, het doet er niet toe in welken vorm, en het ie doordringen van hei- besef. dat het militair, marl'lenv en aviatiek onmogelijk voor zichzelf kan zorgen en da: het dus niet be ter kan deendan een zoo nauw mogelijk verbonden, „front" aan te, gaan met een Engeland, dat dan toch maar zegevierend uit twee bloedige wereldoorlogen is te voor schijn gekomen en nog van alles be zit^ ook modernewapenen. En wie bezir meer overredingskracht dan de innemends man-van-de-Aziati sch e-prakijk. Mountbatten zelf? Is dit de naak'e bedoeling van de Labourpolltiek? Neen, maar de er fenis, welke Labour overnam dwingt haar hier en daar de werkelijkheid achter te stellen bij het Ideaal, en eiders beide zoo goed en zoo kwaad als het kan te vermengen. '.Als Mountbatten slaagt, sleept hij er een Indische vrijhaven voor En geland uit/—— vermoedelijk Karatsjl waar de Britsche strijdkrachten kunnen doen'" en latenwat. zijwil- len, em ook zal men. zien; dat hij Pandit Nehroe c.s, ertoe, krijgt de grenzen in het noordwesten en noordoosten sterker-defensief fee be- ze ten dan totdusverre reeds het ge val was; de' bedoeling is duidelijk. Lukt dit, dan krijgt Labour zelf in Engeland minder te vreezen van de steeds feller oppositie der Churchll- lianen, en -. andersbehooren ver-, vroegde Lagerhuisverkie2in'gen Juli -1943. nief den. Eisch tegen Milch doodstraf Tegen den voarmaUgen Duit- sehen veldmaarschalk Milch werd Dinsdag te Neurenberg de dood straf geëischt. De Amerikaansche aanklager Denny zeide, dat het bewijsmateriaal aantoont. dat .Milch betrokken was bij de syste matische uitroeiing van arbeiders, wanneer zij geen nuttige diensten méér aan de Duitsche economie bewezen. Hijbeschuldigde hem in het bijzonder ervan het" bevel gegeven, te hebben- krijgsgevan genen, die trachten te ontvluchten, dood te schieten en in de fabrieken op tehangen. Albrechf von Kabsburg wordt gezocht Volgens radio Leipzig zijn af schriften van het arrestatiebevel voor Aartshertog Aibrecht von Habsburg; wien Goebbels naar men zegt, eens de Bongaarsche troon heeft aangeboden, door het Hongaarsche volksgerechtshof aan alle politieke en militaire autori teiten in Europa en Amerika ge zonden- Volgens de radio wordt de aartshertog, wiens uitlevering in dertijd reeds door Joegoslavië werd gevraagd, door Hongarije van oor logsmisdaden en hulpverleening aan verraders beschuldigd. .Volgens de laatste berichten zou hij zich in Zuid-Amerika bevinden. STAKINGEN IN HET RUHRGEBIED Tengevolge van het feit,, dat In het Ruhr gebied, de voedsel-, rantsoenen der arbeiders - door vervoersmoeilijkheden en tegen houden van den import van 1550 calorieën tot minder dan 1.000 calorieën per dag zijn te- higgebracht, zijn in dit gebied stakingen uitgebroken en wor den demonstraties gehouden. In ver uit elkaar gelegen steden als Keulen en Bielefeld komen ongeregeldheden voor en vol-, gens een functionaris van de geallieerde bestuurscommissie verwachten de Britsche autori teiten, dat de onrust zal toene men, indien de voedselpositie zoo blijft. MIJNRAMP IN AMERIKA Tengevolge van een ontplof fing in een mijn te Centralia (Illinois, V.S.) zijn 141 mijnwer kers ingesloten geraakt in een j galerij die 160 meter onder den grond ligt. Volgens de laatste gegevens zijn er bij dè reddings pogingen tot dusver 30 mannen in veiligheid gebracht. Zeven tien zijn er dood, terwijd er nog 104 .ingesloten zijn. Engeland bovenaan in den scheepsbouw Blijkens de héden door Lloyd's Register gepubliceerde statistieken zijn er het vorige jaar, ongerekend de schepen van minder dan 100 brt. over de geheele wereld 747 sche-1 pen te water gelaten met in to- j taal 2.127.421 brt. waarvan 1.133.245 brt. in Groot Brittarmië en Ier land en 994.176 brt. in andere lan den. Het aantal in Groot Brittan- nië en Ierland te water gelaten schepen vormde 53,3 pet. van. het totaal. Brand in mijnschacht getocaliseerd Nog zes slachtoffers worden vermist Over de mijnramp in de Staats mijn „Hendr.k" wordt nog nader bericht, dat sinds gisteravonc. (Dinsdagavond) geen stoffelijk overschot meer Is geborgen. Van zes slachtoffers bevindt het stoffelijk overschot zich nog in de brandende galerij. Men heeft de brand geiocaliseerd. Doorcat zich een instorting heeft voorgedaan worden de werkzaamheden zeer be moeilijkt. Vanmiddag zal voor bet personee' der staatsmijn Hendrik gelegenheid bestaan een laatsten groet te bren gen aan de gevallfen itemeraden, door een défilé langs de rouwkapel Eveneens vanmiddag zal de secre taresse van de Koningin, mej. J. C. M. Geldens namens H. M. een krans léggen m de rouwkapel op de staatsman Hendrik, als een Ko ninklijke hulde aan hen, die bij de uitoefening van hun plicht geval len zijn. Zweden speelden technisch knap voetbal, maar kwamen niet tot doelpunten Moeilijke opgave tegen België RECHTS EN LINKS SAMEN TEGEN FRANCO Anarchisten bereid tot samenwerking De Spaansche anarchistische be weging heeft medegedeeld, dat na een bijeenkomst van afgevaardig den uit alie deelen van Spanje be sloten werd volledig met de monar chisten samen te werken om het bewind van Franco omver te wer pen en eenplebisclet te doen hon den ov„t de kwestie, of Spanje een republic: of een monarchie zal wor den. Dit is de erste linksche groep, die een dergelijk scherp omlijnd besluit neemt. Verantwoordelijke monarchisten te Madrid verklaar den/dat zij gaarne, met de links.*e groepen over de restoratie wilten spreken, maar dat dit „beslist" moet geschieden op basis, dat Don Juan onmiddellijk de macht zou overnemen en verkieezingen later zouden worden gehouden. Genoemd besluit der anarchisten zal de mo narchisten wellicht in verlegenheid brengen, daar sommige royalisten tegen samenwerking met links zijn en in het bijzonder met groepen als de anarchisten. MILITAIRE BOKSERS NAAR BERLIJN Dé ploeg, die Nederland op tfe In- ter geallieerde bokskampioenschap pen, die van 1 t/m 5 April ln Ber lijn worden gehouden, zal ver egen- woordigen,- is als volgt samengesteld: Bantamgevricht: Van Boeyen en Servaas; Vedergewicht: Hessels: Lichtgewicht: Brugman en Ebbela; Webergewicht': Mast en Van Ooyik; Middengewicht: Wezel en Rode- wijks; Halfzwaargewicht: -Larn- brlchts en Van Schaiek; zwaarge wicht: Kuyk. - ".'."''-v De leider, van de ploeg Is kapitein Kocxs;,,de heer Bergstroem, instruc teur van den .N.B.B., .zal als tech nisch JeideL-de_re!s^meemaken.. KLF.1N MAAR' DAPPER! Dinsdagmiddag klokslag twaalf vertrokken de vier kleine kustvaarders. Taboe lun, Tapatoean, Bentenan en Heta'-a uit de Sch'ehaven naar indie. Zij waren 's middags om half vier in see. Gistermorgen om drie u\tr echter is de konvooileider, de Taboehm wegens een defect aan den motor in Hoek van Holland teruggekeerd Ook al pech dus.net als hel vorige konvooi t'ok zes kustvaarders waarvan één. ie, Henk, eveneens wegens motorschade kort na het ver- trek in Den Hoek terugkeerde. DE „DUITSCHE VRIJHEIDS- EN VREDESBEWEGING" WERKTE IN'-BRITSCHE EN AMERIKAANSCHE ZONES SPAAK KRIJGT MOTIE VAN VERTROUWEN Een motie van vertrouwen in de nieuwe regeering van Spaak werd met 148 tegen 13 stemmen en 22 onthoudingen aangeno men. De communisten onthielden zich van de stemming, terwijl talrijke liberalentegenstemden. Tooneelavónden voor Parool-lexers HET verheugt, ons zeer, onzen lezers een tweetal tooneelavonden in den Rotter- damschen Schouwburg te kun nen aanbieden en .nog wel tegen sterk verminderde toegangs prijzen. Een ieder die van goed spél van een eerste klas gezel schap in onzen mooien nieuwen Schouwburg wil genieten, krijgt daartoe, thans de gele genheid tegen een matige en treeprijs. Zondagavond 8 uur wordt door1 de S.T.A.R.T. opgevoerd de succesvolle comedie „er komt een vriend VANAVOND" Maandagavond 8 uur brengt het gezelschap „Comedia" het: „JONGEN SLY CEUM" ,Er komt 'n vriend vanavond'* is een sterk stuk, spelend in de Fransche verzetsorganisatie in het millleu van een inrichting voor geesteszieken. „Jongens-lyceum", (eveneens een verfilmd stuk) toont Ank van der Moer cn Cruys 'Voor- bergh in zeer boeiende rollen een stuk van jongensliefde op een aanbiddelijke schooljuf frouw. Het Is ons. gelukt In samemver- king met de directie van den Rotterdamschen Schouwburg voor beide avonden een flink aantal plaatsen te reserveeren voor de lezers van „Het Parool". De entreeprijzen bedragen ƒ0.75, 1.50, ƒ2.— en ƒ2.50 {plaatsbespreken en gar derobe inbegrepen). Kaartverkoop van Donderdag middag 1 uur af aan ons kan toor Schiedamschesingel 42. Ook telefonisch onder no. 25430. Een bezoek aan beide opvoerim gen kunnen van harte aan bevelen. ONAFHANKELIJKE LIGA VOOR EUROP. SAMENWERKING OPGERICHT VORMING NED. COMITÉ IN president. Paul van Zeeland, Is voot- zltter van den voorlooplgen cenira- ien raad. onze oud-minister P. A. Kerstens vice-voorzitter. De Liga zal periodiek congressen beleggen,, waarvan bet eerste in begin Juni te Luxemburg zal worden gehouden. De vorming van het Nederland- sche nationale comité Is in vollen gang. Onder voorzitterschap van oud-minister Kerstens zullen voor- aanslaande figuren uit Nederiand- sche sociale, economische, cuitureele en politieke organisaties in het co mité zitting nemen. De ^oprichtersvan de O L.E.S hebben contact gezocht met de re geeringen der voornaamste gealli eerden, opdat hun werkwijze niet in conflict met de algemeens lijnen der geallieerde politiek zal komen. Naast steun aan de initiatieven van officieele instellingen als de Veree- nigde Naties en .de Unesco, wil de Liga ook pionierswerk, verrichten. Ten einde versnippering Van krach ten te voorkomen, heeft de Liga zich in verbinding gesteld met de voor naamst organisaties, die in dezelfde richting werken. Nationale camité's zijn tn oprich ting tn Engeland. Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg. Noor wegen. Italië, Griekenland, Veree- nlgde Staten, enz. VOORBEREIDING EENIGE internationale figuren,'on der wie verschillende oud-minis ters, zyn reeds maanden bezig om de idee ..van een Vereenigd Europa vorm te geven. Hun besprekingen hebben geleid tot de „Onafhanke lijke Liga voor Europeesche Samen werking" (O.L.E.S.).-Deze liga wil alle krachten vereenigen, die in Eu ropa :tot een zoo groot mogelijke sa menwerking willen geraken. Zij wil zelfs den schijn vermijden het iverk- t.uig van eenige wereldpolitieke machtsgroep te zijn en laat de poli tieke aspecten, welke een economi sche en cuitureele samenwerking met zich meebrengen, voorlooplg terzijde. Zij is niet gericht tegen eenige mogendheid of - groepeermg en wijst ieder autarkisch streven en iedere vijandigheid tegen wie dan ook, af-. Zij is geheel onafhankelijk, dus ook van regeeringen en haar hoofddoel is,- Europa een waardLge plaats +e geven in de groepeeringen van staten. De OJL.E.S. stelt dn de voornaam- stè landen nationale comité's In. De -presidenten van deze comité's vor- tot 'de onmogelljkhü- [men .den Centralen Raad van de Liga. -De;, Belgische oud-minister- Viertal leiders in arrest Het hoofdkwartier van het Amerikaansche bezettingsleger te Frankfort heeft bekend ge maakt, dat een nieuwe poging tot oprichting van eeUjOnder- grondsche nazi-organisatie is verijdeld. Vier leiders, vroegere hooge officieren vafrde SA, zijn gearresteerd. De aanvoerder van het vier tal. dat voor een militair tribu naal te München zal verschij nen, was brigadier-generaal Albert Wiczonke. Hun program ma schijnt een bijna woorde lijke copie te zijn. van het programma der na2i-partij. Hun doel was onder- meer „terugwer- ven van alle aan Duitschland ontnomen gebieden, genadeloo- ze vernietiging van verraders in de voormalige TVehrmacht en ^Luftwaffe, die verantwoordelijk zijn voor den nederlaag van Duitschland". v. Hun organisatie „SS-Deutsche Freiheits- und Friedensbewé- gung" geheeten, werkte, naar verluidt, zoowel ln de Britsche als in de Amerikaansche ?one7 zy wiJ.de het Huidig/bestuur^ der burgèriy in> Duitschland omver werpen ei tegen de bezettingsmacht sabo tagedaden verrichten. Oproepen tot het Duitsche volk door mïd- det van geheime radiozenders, gebouwd uit gestolen onderdee- le'n, waren in. het 'programma opgenomen. Het benoodigde geld werd uit een. uitgebreiden zwarten handel betrokken. Me deplichtigen in de Britsche en Fransche zone zorgden voor valsche persoonsbewijzen, an dere valsche papieren en rub berstempels. Volgens "een woordvoerder van het hoofdkwartier van het Amerikaansche leger waren de bendeleiders reeds verleden jaar Juli gearresteerd. Dit was echter niet bekend gemaakt om de opsporing van andere leden dezer organisatie te vergemak kelijken. Een der eerste voorvallen, die wezen op h'et bestaan van een dergelijke organisatie, was de ontdekking, dat een vrouwelijk lid der beweging, gekleed als Roode Kruiszuster, bij de vlucht van een aantal hooge Wehr- maeht-offieïeren geholpen had. Vergoeding overwerk voor ambtenaren (Van onzen Haagschen redacteur). Op 1 Januari 1947 is een nieuwe regeling ingegaan voor. de vergoe- ding van overwerk voor rijks perso neel. Bij deberekening yan deze ver goeding wordt als grondslag geno men de jaar lil kgchebezoldiging of belooning, vermeerderdmet de toe lagen Ingevolge bet K B. van 15 Ja nuari 1946, met ui'zondering van den kindertoeslag. Voor elk vol" uur overwerk ber draact 'de vergoeding 6 cent pér f 100; de loonbelasting komt -en laste van den belanghebbende met dien.verstande, datde..ne' to-ver*- voeding nooit minder dan f 1.20 per. uur bedraagt. v. Geen vergoeding zal worden ver- leend aan hen. die bij het verrich ten vanoverwerk me;,de feitelijke leiding der werkzaamheden vrijn be last, of aan hen. die zelfstandig overwerk verrichten. Ook Indien de opgedraeen arbeid een .wekelljkschen werktijd van 414 uurniet over schrijd - en voor opgedragen arbeid, welke ten hoogste in 1 uur aanslui tend ban den normalen werktijd wordt verricht, zal geen extra ver goeding worden verleend. BONNEN ONCELDIC •Het Centraal Distributiekan toor deelt ons mede, dat met in gang van 1 Mei a.s. de volgende bonnen voor serviesgoed en me talen keukengerei niet meer geldig zijn: :1. Groene bonnen met zwar ten opdruk „serviesgoed een punt". -• Rose bonnen met zwarten opdruk „serviesgoed' vijf pun ten.". 3. Blauwe bonnen met zwar ten opdruk „keukengerei een punt". 4. Oranje bonnen met groe nen opdruk „keukengerei tien punten". Na .i Mei a.s zijn uitsluitend geldig voor serviesgoed: 1. Bruine bonnen met zwar ten opdruk „serviesgoed een punt". - 2. Bruine bonnen met -rooden opdruk, „serviesgoed vijf pun ten". V j 3. Rose bonnen met zwarten opdruk „serviesgoed -een .punt". 4. Rose bonnen met rooden opdruk „serviesgoed, vijf pun ten".. 5. Bonnen B, C, D en E 33 re serve van de bonkaarten 604 (waarde 1 punt per bon). 6. Bonnen B, C, B 'en E 57 re serve van de bonkaarten 606 (waarde 2 punten per bon). Voor metalen keukengerei: 1. Lila bonnen met zwarten opdruk „keukengerei-een punt". 2. Lila bonnen met rooden opdruk „keukengerei tien «pun ten". 3. Bonnen 506 en 006 alge meen van de bonkaarten 608 (waarde 2 punten per bon). Prinses Juliana presideert Roode Kruis-vergadering Gistermiddag heeft Prinses Juliana, in haar functie als voorzitster de ledenvergadering van de vereeniging het Neder- landsche.Roode Kruis, dat- ge houden werd in de Utrechtsche Stadsschouwburg, gepresideerd. Mengelberg verliest een Koninklijke onderscheiding De Koningin heeft besloten dat de. Huisordevaii Oranje wordt, verloren door ."hen, die door'geesfc-óf' -bóÜdïhg'- de- vader- landsche ..zaak 'gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 hebben geschaad. Op grond van dit besluit heeft de Koningin haar besluit van 14 April 1913 waarbij, aan tien heer W. Mengelberg de eere medaille voor kunst en weten schap in goud van de Huisorde van Or an je. werd toegekend, in getrokken. Dr. Herman B. Baruch, de nieuwe Amerikaansche ambassadeur in Nederland. Is Woensdag met de We.sterdam van de Holland-Amerika lijn uit New York vertrokken om zijn ambtsbezigheden te beginnen. Tevens was aan boord dr. Alexan der Loudon, de Nederlandsche am bassadeur in de Ver. Staten. DE 3—0 overwinning, die ons voor- - Loopig Ncderlandsch elftal Woensdagavond in het Feijen- oord-stadïon behaalde op de Zweed- sche ploeg .JUatniö" mag verheugd stemmen, zij houdt tevens een waarschuwing in. Want de overi gens ruim verdiende zege op deze ploeg, die de avond tc voren ln Am sterdam met 10 van Blauw-Wit verloor, geeft nog geen reden tot optimisme ten aanzien van den wedstrijd tegen de Belgen, die. ons April in het Olympisch Sta dion te wachten staat. De Zweden hebben ongetwijfeld Knap voetbal gespeeld, de spelers afzonderlijk en het elftal als geheel, tactisch en technisch. Vooral tech nisch, misschien té technisch. Hun uiterst sportieve spel dwong steeds bewemc-ering af om baibehandeling, plaatsen en samenspel. De Zweden lieten, zooals de voetballers dat noe men. den "bal het werk doen. Doch nu kan een ieeren voetbal wel veel. maar niet alles. De ..finishing touch", het doelpunt na den door tastenden aanval, is het werk van de voorhoedespelers. En cat de Zweden geen enkel doelpunt maak ten. noch tegen het Bondseiftal, noch tegen Blauw-Wit, bewijst dat hun voorhoede slecht was m het afwerken van de aanvallen. Rechts buiten Jönsson. spil Martensson, linksback E. Nilsson en doelman. Wmqvist waren overigens schitte rende spelers. Wat de Nederlandsche ploeg be treft. die gisteren in het veld kwam. zijn we er ten opzichte een jaar geleden niet op vooruit gegaan. Toen destijds ln het Olym pisch Stadion de Bondspioeg, het elftal van de ..Royal Navy" met 10—1 verslagen had, bestond er re den, den eersten HollandBelgië- wedstrijd na den oorlog hoophol tegemoet te zien. Een 63 in ons voordeel was wel niet verwacht, maar de uitslag was er des te ver rassender om. Wie voor een komen den wedstrijd tegen onze Zuider buren een dergelijken uitslag durft te droomen, is ongerechtvaardigd optimist. KERN VAN VIJF Wanneer we het Neder!ancsch elftal, waarover wij op dit oagen- blik beschikken, nuchter beschou wen, mogen we er voorioopig iiiet meer dan een „eervol resultaat" van verlangen. Vyf spelers z{jn er waar we het op 4 April van moeten hebben. Dat zijn de gerenommeerde Internatio nals Kraak, Van der Linden, De Vroct, Itoozcn cn vooral JVïlkes. De overigen, hoe verdienstelijk hun spel ook Is. en hoc noodïg men ze op dit 'itógeóBh'k ndk" heertje bfehoö-" ren eigenlijk neg niet (of niet meer) tot de super-klasse. De twaalf voetballooze Zondagen en het nog niet volkomen beheer- schen van het stopperspil-syr teem dat waarschijnlijk zal worden toegepast zullen wellicht o->k hun stempel drukken op den wedstrijd te Amsterdam. Het Is daarom, dat de uitslag van deze internationale ontmoeting met een zekere gereser veerdheid moét worden afgewacht. Weer was het Wilkes, die ln den wedstrijd tegen Malmö met hoofd en schouders boven zijn teamge- nootcn èn de spelers van de tegen partij uitstak. im was het, die na ruim een half uur spelen, op schit terende wijze het eerste doelpunt maakte, a-ln-Huddersfïeld omspeel de hjj razend snel achter elkaar vier tegenstanders en passeerde ln êcn ren den Zweedschen doelman. Na Wilkes moet in de voorhoede direct Rooien genoemd worden, die zich wederom de beste Nederland sche middenvoor toonde en de part ner, die mét Wilkes het gevaarlijk ste deel van onze voorhoede vormt- Op een voorzet van Drager (die be paald zijn dag niet. had en maar ten halven wedstrijd speelde) scoorde Roozen uit moeilijke positie het tweede doelpunt. De al een dagje ouder wordende Bergman was verdienstelijk als altijd; Rijvers eigenlijk nog niet heelemaal rijp voor de ploeg bracht in samen werking met Wilkes de score op -0. Lakenberg. die na de rust Drager als rechtsbuiten verving, speelt in zün club middenvoor. Hij voelde rich op Roozen's plaats, die hij een tijdje innam, aanmerkelijk beter thuis dan op den vleugel. De Vroet bevestigde zijn reputa tie ais internationaal voetballer volkomen; Möhring's spel was zeer bevredigend. Spierenburg,, hoewel een handig speler en hard werker, deed het iets mmder tactvol dan Stroker. die üi de tweede helft zijn taak als rechtshalf overnam. De achterhoede voldeed als geheel. Kraak en Van der Linden hadden aan den M.V.V.-er Van Bun als rechtsachter een uitstekend team genoot. Bijna 50,000 toeschouwers hebben vooral vóór de rust- van een span nende» wedstrijd genoten. Eerste besprekingen na Linggadjati Woensdagavond heeft Sjahrir in een rede over radio-Djokjakarta o.m. gezegd, dat de overeenkomst met Nederland voor Je Republiek "meebrengt- dat haar een welom schreven taak en verantwoordelijk heid is opgelegd, welke niet licht opgevat kunnen worden. Sjahrir vervolgde; „Opze plicht tegenover de Nederlanders en de wereld is, dat wij onze kracht naar buiten in voldoenden omvang be houden, opdat deze vergeleken kan worden met die van andere landen. De overeenkomst van Linggadjati moet opgevat worden als een plech tige gelofte aan Indonesia om het uiterste voor zijn wederopbouw te verrichten". „De pogingen om de betrekkin gen van de Republiek met de vol keren van Borneo, Celebes en de Molukken te verstevigen en hen met ons te vereenigen zullen thans ook op de proef worden gesteld". Gisteren zijn de Nederlandsche en Indonesische delegaties voor de eerste maal na de onderteekening van Linggadjati bijeengekomen. Volgens een Nederlandsch com muniqué werden „zekere punten, welke voor Indonesië van primair belang zijn" besproken. Volgens betrouwbare zegslieden omvatten deze punten zoowel mili taire als economische kwesties. Morgen zouden eenige afgevaar digden wederom bijeenkomen ten einde een regeling inzake de be zetting door het Nederlandsche leger van Moujokerto definitief tot stand te brengen. Dr. Van Mook heeft aan Aneta medegedeeld, dat het ln de bedoe ling ligt spoedig een min of meer permanente vertegenwoordiging van de Nederlandsche regeering te Djokja, samengesteld uit deskun dige ambtenaren van verschillende departemen'en, te vestigen. Hier door wordt het contact met, de Re publiek ten behoeve van gezamen lijk onierzoek en behandelen van velschillendedepartementen be vorderd en de mogelijkheid om te arbeiden versneld. Dr. Van Mook zeide tevens uit Dr. J. F. Berkel tof hofprediker benoemd Dé Koningin heeft met In gang van. 15 April tot hofpredi ker benoemd: ds. J. F. Berkel, Ned.'; Herv. predikant te Apel doorn. V-. breiding van de ambtelijke verte genwoordiging van.de Republiek te Batavia ie verwachten. Met betrekking tot Borneo meen de dr. T7an Mook, dat thans het houden van behoorlijke verkiezin gen voor de samenstelling van een vertegenwoordiging var. Zu'd- Bomeo en van Oost-Bomeo binnen niet langen tijd mogelijk zal zijn, waarna de Bomeo-conferenüe ten sj&edlgste zal worden gehouden. Verwacht wordt, dat eerlang Re- publikeinschc journalisten en an dere waarnemers voor een bezoek aan Nederland zullen worden uit- genoodlgd. De „Nieuwe Post" in beslag genomen Gistermiddag heeft de economi sche politie te Amsterdam, geassis teerd door de recherche, bij de N.V. Boekbinderij Kusters te Amsterdam beslag gelegd op de eerste oplage van „De Nieuwe Post", welk week blad thans door den heer L. A, Ro- drlgues Lopez zou worden uitge geven. nadat deze met zfja staf uit ce redactie van „De Ochtendpost" trad. De reden, waarom de oplage ln beslag Is genomen, is nog-niet be kend. NEDERL. ELFTAL SAMENGESTELD Het Nederlandsche elftal, dat tweeden Paaschdag in het Olym pisch Stadion te Amsterdam een interlandwedstrijd speelt tegen België, is als volgt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels) Achter: Van Bun (M.V.V.) en Van der Linden (Ajax); Midden: Stroker (Ajax), Möh- ring (Enschede) en De Vroet (Feijenoord) Voor: Lakenberg (N.E.C.), Wil kes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Rijvers (N.A.C.) en Bergman (Blautv-Wit). Reserves: Van Kaalte (Blauw wit), Dotharst (Ajax); Smit (V.TJ.C.) en Dritger (Ajax). Dit elftal verschilt slechts op twee plaatsen van het team, dat gisteren den oefenwedstrijd speel de tegen Malmö. Men heeft voor derechtshalfplaats tochblijkbaar de - voorkeur gegevenaan den Ajacied Stroker bóven den-NU- megenaar Spierenburg, terwijl Lakenberg als rechtsbuiten de plaatszal innemen van -:DrSger.: Nuttige oefening voor jeugdelftallen *Dc Commissie voor het jeugd- voetbal van den KNVB had - ln verband met het internationale jeugdtournooi, dat van 17-19 April te Londen zou worden ge houden, en waarvoor een Ne- 1 derlandseh Jeugdelftal was in geschreven, doch dat door de verhoogde .afwerking van het competitie-programma geen doorgang kan vinden, een proefr wedstrijd vastgesteld, die giste ren in het stadion van Sparta is gespeeld. Uit alle deelen van het land.waren jeugdige spelers uit verschillende clubs bijeenge bracht, teneinde een overzicht te krijgen van het materiaal, waarover de K.N.V.B. beschikt aaft voetballers, die circa 18 jaar oud zijn. In totaal zijn 30 spelers in het veld geweest en als wij eenige uitblinkers zouden moe ten noemen, denken wij iri de eerste plaats aan den HW'er-C. Olthoff, die op den rechter, vleu gel van het „groene elftal" voor treffelijk werk heeft gedaan. De Venlo'er earlier was op links ook lang niet slecht. Nemen wij de voorhoede van wit onder de loupe, dan zijn wij wel. verplicht rechtsbinnen Moddejonge van Enschedé naar voren te brengen, en dan verdient ook Clavan van ADO op de linksbiimenplaats een woord van waardeering. Van de beide middenlinies was Ver beek van. Sparta, die bij wit als spil fungeerde, naar onze smaak de beste en als .wij de achter hoedes aan een beoordeeling onderwerpen, dan zijn wij ge neigd Brouwer van R.F.C. bij groen en v. d. Bronk van Labor een woord van lof toe te zwaai en. Van de doelverdedigers, zoowel voor als na de rust. deed Kouwen van Sparta wel het beste werk. Na de pauze deed de Jong van Willem II het op den rechter vleugel van de wit ten wonderwel. Het doelpunt dat hij scoorde-was er een van de beste soort. De groenen,' die over het algemeen het beste van het spel hadden, wonnen met 43. ROTTERDAM BOUWT AAN ZIJN HAVEN. Het heien voor de nieuwe kademuur van de Holland-Amcrikatijn; dat -maanden is nu afgeloopen'. De machtige schepen van de;] „Lijn'' hèb> een goede ligplaats. De loodsen, d ie men op de, Foto. sïet, 'j eens worden gemoderniserd. De .h"imachine heeft na hét' vanhoor taak de vlag in top 'gcheschenl-H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1