1 mm IS! DE SCHIEDAMMER Empire Moyrover" voor derde maal door Nederlandsche marine aangehouden Hermes D.V.S. vecht voor z'n kampioenskans staatsarmenzorg zegt minister Britsch visum zal half April worden opgeheven Nog een vliegtuig zoek in Australië mu mmmm gp&fgp RED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRIJS P2R WEEK 31 5- PER KWARTAAL f i. LOSSE NUMMERS t O.Ofl I SPONSEN - 2EEMEN - BORSTELS - KWASTEN V I WITTE DE WITHSTRAAT 4i, TEL 27513, 8'PAM ZEVENDE JAARGANG NO. 74 VRIJDAG 78 MAART 1947 II Amerikaansche vakbond dréigt met boycot op Nederlandsche schepen Voor de derde maal heeft de Nederlandsche marine het Britsche Schip „Empire Mayrover", toen dit Dinsdag met herstelgoederen van Singapore de haven van Cheribon binnenliep, aangehouden. Het schip kreeg bevel, naar Batavia op te stpomen voor een onder zoek naar de lading en eeiMnvoervergunnlng van de Nederland-, scha autoriteiten. GEEN GEWAPENDE MACHT ;AAN ÉOORD Het schip heeft geen escorte en •venmfn een gewapende macht aanboord meegekregen. Het be vel werd gegeven kort voordat de overeenkomst van Llnggadjatl ■onderteekend werd. De inventarislijst van de lading werd voor vertrek uitSingapore aan ambtenaren van het Neder landsche consulaat-generaal te Singapore getoond en, naar wordt beweerd, heeft de kapitein' toen mondelinge toestemming gekre gen om rechtstreeks naar Cheri bon te varen. De Nederlandsche; marine-autoriteiten te Batavia verklaren echter, dat Indien er toestemming is gegeven, dit een vergissing is geweest. Volgens hen moeten op grond van de Ne derlandsche bepalingen ter voor koming van export...,van.. Neder landsche eigendommen uit Indo nesië alle schepen, die onderweg itln naar Indonesische havens, eerst Batavia aandoen. Boycot In Amerika De New York - Times van Woensdag bericht, dat de b|j de A.F.L.(American Federation of Labor) aangesloten vakgroep van ^kapiteins, stuurlieden en loodsen "besloten heeft.de koopvaardU-af- deéling van de A.F.L. te verzoe ken een boycot van alle Neder landsche scheepvaart In de Ver- ©enigde Staten ült - te vaardigen. Kapitein-William C. Ash, secre taris en leider :van de vakgroep, heeft-x medegedeeld, dat hij -dit verzoek'Maandag op de bijeen komst van de koopvaardij-afdée- ling te Chicago zal indienen tenzij het Ajnerikaansche ministerie van buitenlandschezaken hem-ervan ln kennis zou stellen, dat „aan de Officieren en bemanning Van de Martin Behrman volledig herstel ta hun rechten, Is beloofd". - Ryan naar Washington James Ryan,1 rechtskundig ad- Viseur van de Isbrandtsenmaat- BchapptJ, heeft Aneta,meegedeeld, dat hflzich op .verzoek van den president van zijn maatschappij naar Washington zou begeven om alle gebeurtenissen, die verband CHEVALIER FILMT WEER HOLLYWOOD O Nieuw systeem voor tweetaligheid ■>i De RKO maakt thans-een nieuwe film met Maurice Chevalier, onder regie van -René Clair. Deze film .'.Golden; Silence" wordt ten ;deele in Parijs. ten deele in.Hollywood opgenomen. - Het ParUsche gedeelte is thans gereed, ondanks alle moeilijkheden. Door de drastische maatregelen t.R.v.'de kolenbesparing waren ech ter de studio's Woensdags em Don derdags zonder electrische stroom. Op andere dagen vwerd 16 uurper dag gewerkt, zoodat na 7 weken fil men Clalr slechts 24 uur op 'ttyÊ- schema achter was.. BU aankomst te Hollywood was Chevalier's eerste gang naar. Frank Sinatra' van wien hij alle platen had.. In „Golden-Silence" wórdt 'een heel nieuw systeem voor, de twee taligheid ingevoerd. De film is nX zoowel Fransch, alsEngelsch spre kend. De. vinding is nog geheim, maar men koestert er in "Amerika groote verwachtingen over. 'i' UNO GEREED VOOR Technisphe. voorbereidingen zijn getrofferj zegt Liev Aan de veronderstelling dat de UNO spoedig zal overgaan tot een behandeling van de Pa'.estynsche kwe6tie, is voedsel gegeven door een verklaring van Trygve Lie. UNO's secretaris-generaal, die kort voordat hij voor biimenlanrische aangele genheden van Noorwegen naar Oslo scheep ging, te New York heeft ge zegd' „Bij de UNO ls alles* klaar .om.de Palesüjnsche kwestie te be handelen. De technische voorberei dingen zijn getroffen." Cadogan, de Britsche. vertegen woordiger, heeft V/oensdag met Lie - de Palestjjnsche kwestie besproken. houden niet de Martin .Behrman, te bespreken. Intusschen ligt het in de bedoeling om de bemanning van het schip met de „Flying Cloud", die 30 Maart te Priok wordt verwacht, te repa trie eren. - In de New, York Times ge bruikt de lsbrandtsenlijn een hal ve pagina advertentieruimte 'om haar versie van de Martin Behr- mankwestle bekend te maken. De maatschappij brengt daarin de reeds bekende, tegen haar ^inge brachte beschuldigingen onder de aandacht. X? CHURCHILL DOET GEHEIMZINNIG Winston Churchill heeft Woensdagavond de ontwikke ling voorspeld van oorlogssche pen die niet tot zinken gebracht kunnen worden. In een rede voor het Instituut van vloot-architscten zei hij: „gegeven grooteboven-water oorlogsschepen waaronder ook vliegdekschepen kan liet niet anders - of deze scheper» moeten voortdurend beschermd worden tegen aanvallen van an dere bovenwater-schepen. Dit wordt anders als mén iets vanavond kan ik het geheim niet zeggen, nakar men zou het misschien een onoverwinnelijk oorlogsschip kunnen noemen uitvindt dat leiding kan geven bij alle operaties die rond een .slagvlootplaats hebben. 9 Examens ^Econ. Hoogeschoo! v Geslaagd- voor het candïdaatsexa- .- men inde economische wetenschap- - pen, de heeren F. ;P. -H. Dljkster-: hüisvJ.. R. L. van den Elshout, D.~ 7 'Hollenga. 'Af J/Kasteelen, E.Lu-; /nenberg, S. C.' van Nispen, J: J. Ivan 'Vliet, W. vvan •Wensveen 'en7 H. van/der Vorm, allen te Rotterdam ên" J. Houtman, te Schiedam. - Geslaagd 'voor het/doctoraal. exa men in de.economische wetenschap-, pen de r hèeren G. J/G. Docters te Schiedam, J.H. G. Ferman, R. Hartog.A G.. ter.-Hennepe, Lin Tong Blauw, J.v- Denes eh M. Pino, allen/Ié-Rotterdam. Dusseldorf heeft honger Massademonstraties Op verschillende plaatsen te Dusseldorf zijn gisteren, aan plakbiljetten neergehangen met de wóórden „wij hebben hon ger" en waarin de bevolking werd aangespoord Vrijdagmor gen aan een'massademonstratie deel te nemen. Soortgelijke pamfletten werden in de trams en In openbare gelegenheden verspreid. Het plan its. na korte bijeen komsten-in 'de fabrieken naar het centrum van. Dusseldorf op te trekken. Vertegenwoordigers der vakvereeniaingen en van het 'pla'atselijk bestuur te Dus seldorf zullen dan een bezoek brengen - aan den plaatselijken bevelhebber en den „onhoudba- ren tops tan d^der bevolking" met hem bespreken. - Alleen de pogt- en telegraaf-, beambten en het personeel van de electriciteftsvoorzlening, be nevens degenen, die bil de voed selvoorziening en bij het mili tair bestuur werkzaam zijn," zul len geen deel nemen aan de voorgenomen staking. X, ARRESTATIES IN BERLIJN Rüssiscfie yoórzorg tégen 1 opduiken van; nazi's,- - De Berlijnsche gemeenteraad heeft gistereneen resolutie aangenomen, inhoudende, dat aap. de autoriteiten yah den geallieej^eh .bestuursraad ver- •zoblït""' zal /"worden'- "ëêir nnder-" zoek in te stellen naar arresta ties van studenten en furictio7- narissen in de jeugdbeweging in den Sowjetrussischen - sector van Berlijn.' De^resolutfe. ;ingediend door de Xchrïsten-democraten, werd'ondersteund'door de. 'so-, ciaal-demacraten en" liberalen en tijdens een stormachtig de bat bestreden door- de „socialis tische 'ëénheldspartij". Volgens de Berlijnsche dag bladen behoofen bijna alle ge arresteerden tot den bond- van christen-democraten. Tijdens een -officieus onder zoek ,yan geallieerde zijde heb ben de Sowjetrussische.-autori teiten verklaard, dat de arresta ties hét gevolg zijn van een ln de~Oostelijke zone - gehouden ac tie na het ontdekken, van een uitgebreide nazi-organisatie door'de Engelschen en Ameri kanen. r Prijzen voor dekens De minister van Economische Zaken heeft een PrUzenbesehfkkfng „UtiHty-dekens 1947" uitgevaardigd. De dekenf abrieken vervaardigen vier soortenwollen dekens en-, vier. soorten halfwollen dekens 'van 'ver schillende maten. De prijzen zuilen varieeren van 2.82 voor een half wollen wieg deken tot'16.28 voor een groote wollen deken. LENTE IN T HOOFD, Aan het ^Strandbad Schicdamschesingel" sagen wij 'gisteren dit. tafereel,op dij plaats waar een wgek geleden nog-'ijsje gepiept werd. Beide, lief- hebberijérflijken ons even,gevaarlijk. A. propos, n<nuneer gooit de- ge- ineen te 'deze meren' dicht? Weinig voortgong te Moskou /Marshall zou vertrek'-- ;1 overwégen Nadat de vier /ministers' te Moskou het er over eöisl gewor den.waren, Joegosiavit's verzoek, gehbord te zullen worcien .wan neer :héts rapport van "de finan- cieele commissie voor Triëst. be sproken zou worden, niét in té willigen, bespraken zij de kwestie van: de Duïtsche activa in Óósten- rijk; een hachelijke - kwestie dié nog moet worden opgelost, voor men het over het Óostenryksche vredesverdrag eens is. -, Op een voorstel van Bidauit, in houdende dat de plaatsvervangers, een definitie zouden opstellen van Duitsche activa in Oostenrijk, stelde Molotof; "een amendement voor, waarna Bevin vond, dat er ook een clausule moest worden opgenomen omtrent twijfelgeval len. De 'vergadering wérd tenslot te verdaagd, om den ministers, ge legenheid te' gevèri het Russische; amendement te bestudeeren. Het Londenschè' conservatieve blad Öaily Telegraph bericht, dat Marshall, ontevreden als hrj zou zftn over den tragen gang. van zaken te Moskou, zou overwegen, da Russische hoofdstad te verla ten en terug' te keerën naar zQn departement ln Washington. ZOEMENDE SENATOREN In de -senaat van den Ameri- kaanschen staat Georgia werd dezer dagen een wetsontwerp be/ handeld sti kkende.tot he'. 'Onder toezicht stellen van de lmpor van btfen in Georgia. Senator Mason verklaarde voor men tot stemming overging: ik stel voor, dat zij die vóór. rijn. met „zoem-zoemV stemmen". Aldus gebeurde. Toen bét tot stemming kwam, lie', de.geheele senaat een zoem-geluld. hooren, teh bewijze, 'dat het wetsontwerp, i was goedgekeurd. De ^enkele 'e-N genstemmer werd overzoemd. I'itfUJ/tiépfwaterSporiïiefhebber bree kt nu de goede tijd weer aan. Atte ja.ttri^'-vadriuigjès worden weer gr ondig nagezien en zoo noodig, op- geknapt. I n Rotte roam twee plaatselijke 'v_ wedstrijden Het voetbal programma der Wes telijke eerste'Wassers bevat Zondag voor Rotterdam slechts één wed strijd in eik /der beide districten. In district I Is er de seml-plaatse- lüke ontmoeting op het Stadion in Zuid tusschen FeUenoord en Her mes D.V.S; en in district II de echte „derby", tusschen Excelsior en. Xerxes, -die up Woudestetn wordt gespeeld. In het Stadion zal Hennes D.V.S. ongetwijfeld' f én hevig offensief in zetten, 'want de Schiedammers staan er op het oogenblik lang niet ongunstigvoor, al zijn ze nog drie puntenachter bi) AJax, dat met achttien winstpunten de bovenste plaats bezet./ Voor FeJJenoord staat er wei niet heel veel. meer op het spel. maar de rood-Wlttefi zullen zich deson danks niet gaarne uit 'de kopgroep laten verdringen. Den beiden supportersscharen Archeologische vondst jn z. Indonesië Archeologen van de. Indonesi sche republiek hebben ln de na bijheid 'van Djokjakarta èen 1000 -jaar oud docurhent ifl-het Sanscrit, gevonden, dat terug gaat tot de oude Ilindoebescha- ving op Java. Men verwacht dat het docu ment, waarvan men aanneemt dat: het is geschreven onder de eerste; Mataram-dynastie, in be langrijke róate eennleuw:-.licht zal werp en- op de vroege geschil denls van Indonesië. /Het. werd ontdekt bij opgra vingen;, die verscheidene maan den geledenzjjn. begonnen bJj de beroemde Hindoetempel van Prambanan; -16kilometer ten oosten' >.van' Öe; V Indonesische hoofdstad Djokjakarta, -fVan onzen «Partementairen redacteur) DE Tweede Kamer zou bistersvón d het wetsontwei^i Naodrcjclinj Onderdomsvoorzleninr afgehandeld kunnen hebben, aU de, vnorzit- ter de stemming- over de amendementenhad ^aange^urfd. Zou b(j ééh. stemrnlnr - téble^éd ibhj^dat erheen 51 J^dên/aanwezif waren béid verlorënrzUiL Yandaaf volden dus de sternmlnxen orer de amen dementen 'éribver het wctsontwerp'xelf. V- dat verschillende sprekers ten on rechte den indruk, hadden geves tigd alsof deze regeling bedoeld is om - de mensclien wat~af té nemen. Dat hier van staatsarmenzorg spra ke zou zijn ontkende de minister, omdat de uitkeering niet''geschiedt naar behoefte of naar gezmsinkom- 5ten. Vrij stellen van. inkomsten uit bedrijfspensioenfondsen is voor de regeering onaanvaardbaar. De minister gaf daarna-een uiteenzet ting van zijn plannen, inzake de re organisatie van de sociale - verzeke ring, welke op emstlgen tegenstand zijn gestuit omdat nog steeds geen publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. is tot stand gekomen. Een wets ontwerp, voor de uitvoerende orga nen van de sociale verzekering Is aan de Stichting van den Arbeid gezonden om advies en hetzelfde zal spoedig het geval zijn met een ontwerp inzake de'zlèfcte- en onge vallenverzekering/maar met dé ouderdoms-en invallditeltsverzcke- rlngMs men nog niet ;zoo .ver gevor derd, rnudat zich daarbij verschil lende ffroblemen voordoen/ in het byzonder dat van de positie' van de bedrijfspensioenfondsen.'De gedacli- ten van ten minister gaan voorloo- pig in de richting van' een inscha- ke-ing van de bedrijfspensioenfond sen. hetgeen dan zou neerkomen op een verplichtend stellen daarvan. Minister Drees deelde nog mede, dat dc nunistef van Financiën het geld voor de noodultkeering alleen beschikbaar kan stellen, ':nd:en de Kamer ln de aanhangig zijnde be iast ingontwerpen geen vermindering aanbrengt Tenslotte bracht'hU nog een ver andering in het wetsontwerp ami, waardoor gedetineerde - poüteke delinquentpn niet ln aanmerking zullen kunnen komen, voor deze noodultkeering./' Gisteravondom halfelf begon de Tweede Kamer nog met de be handeling van- het Ontwerp-wet Belastingherziening en het'.wetsont- werp totwijziging; van het Besluit op deOnderntailngsbelastihg 1942. De heer V a n d e n H,e u v e,l (Ar*R,) bleek ér bezwaar tégen te hebben, -• dat by de ..belastingheffing andere dan7 fiscale' doeleindenwor den nagestreefd.. Hij hoopte, dat de minister in deze richting- niet zoo ver zou gaan als. hét Kamerlid van' dé P/v. d. A, dé heer 'rHdfstfa,' die ce belastingheffing/ dienstbaar' wil maken- aan de socialisatie.Hy vond het teleurstedend, dat de Duitsche .wijzigingen'.in .ons- belas tingstelsel bijna- geheel wordenge handhaafd. De Ondernemingsbelaa- tlng ïs een Duitsch/insluipsel/dat de mbiister had moeten afschaffen. Ook het stekel eer omzetbelasting is van de bezetters overgenomen. De heer S c h i 1 t h;Ul s (P. v. d. A) betoogde, dat de onderha vige wetsontwerpen - niets anders beoogen dan een retouche van de tijdens de bezetting genomen maaf- regden. De verhooging van het onbelaste bedrag eer .inkomstenbe lasting Juichte spr. toe, doch het dekt nog lang niet de noodzakelijke kosten van,, levensonderhoud, wat vroeger het uitgangspunt was. Er zal nog heel wat-aan ons belasting stelsel gewyzigd moéten - worden, eer het: tegenover de minst draag- krachtlgen derechtvaardigheid be tracht. Dé middelbareInkomens van 10.00 O—-tot120.000j worden door de wijziging van het tarief dér inkomstenbelastingIn1 een ongun- stige -positie' gebracht! Bpr. beplelt- té,vrijstelling van dag- en /week bladen, boeken en tijdschriften tod de omzetbelasting. - - Tègénmidcernacht werd de zit- wacht dut by dezen wedstrijd volop actie en spanning. Van R.F.C., dat op D.W,S. ruik een verrassende overwinning be haalde wordt Zondag, wanneer het in Hilversum tegen 't Gooi uit komt, een nieuwe krachtsprestatie geëischt. Het. ziet er 'umr uit, dat d- groen-witten dit seizoen tot een beter resultaat, komen dan het vorige Jaar. Voor Emma zooals het de laatste keer tegen Ajax speelde. Is er een niet geringe kans op de overwin ning. Met den moreelen steun van hun aanhang is er voor de Dordte- naren hij D.W.S. aan *.e Spaam- dammerdljk wel iets te bereiken, AjaxA D.O. wórdt een strijd "tus schen de nummers één en laatst van de ranglijst. De Hagenaars zyn hier de katten die in het nauw zitten. Maar "of hun evt. rare sprongen zullen ba ten? Wij kunnen het niet gelooven. V.S.V, en E.D.O., belde nog 'ploegen uit. de middenmoot en.uit de zelfde omgeving, zullen elkaar fel de eer betwisten. Plaatselijke rivaliteit gaat 'dok een belangrijke rol spelen bij Ex celsior—Xerxes, een voetbalont moeting die Xerxes de -grootste kans op succes biedt. N.eptunus' positie komt Zondag niet. ernstig in gevaar. VanDUke's pupillen zullen zich naar alle waarschijn lijkheid ln Den Haag H.B.S. van het lijf weten-te houden! zq behouden dan. vooralsnog hun eer ste; plaats.. ook wanneer. Haarlem bp eigen terrein óver Blauw-Wit zege\*ert, D.F.C.! .heeft verlèden week tegen Neptunus een uttste> kenden wedstrijdgespeeld en een ^«l*adfcrlaf,>ver-» -yéraféhdt»bversrifinirig'^bermwMir De De reorganisatie der söcftïe verzekering i Van ce sprekers der cohfessionee- le; party en, die 'gistermiddag nog aan hét- woord kwamen, wist alleen de heer H o o y (K. V.- Pd woor den van erkenteiykheid te - vinden voor deze belangrijke daad van de Regeerihg. De heer Buur h o f (P. 'V. d. Al) betoogde/dat door/crltlek' 'op onderdeelen de geweldige beteeke- nis van dit wetsontw;erp op den achtergrond wordt geschoven. Bo vendien begreep hy- niet, dat" die critiek juist kwam uit de kringen, die tot 1939 dé kabinettenvan de rechtenrijde hebben7geleverd, welke steeds hebben nagelaten de ln 1919 getroffen onvoldoende' regelingen aan te vullen. In" plaats daarvan hebben zij de positie der sociale verzekeringsfondsen uitgehold. Juist omdat vroeger ln het schatrijke. Nederland niets ls gedaan om de ouden van dagen behoorlijk, te-ver zekeren is deze noodregellng noodig en dient men voorzichtig te zyn met critiek. .- r: Spr.concludeerde, dat dit wets ontwerp in feite dé.'eerste stap'Is om te komen tot de omvorming van de social e verzekering! die in wezen een arbeidersverzekering ls, to 11 een volks verzekerin g. be heer K o/n e n (C. P. N.) vreesde,7 dat deorganen der open bare armenzorg niet geheel zuilen worden7 uitgeschakeld, omdat -de uitkeerlngen absoluut onvoldoende zyn/*; v Z -/ /••'/'•//'"- Minister D r e e' s' /verklaarde; ECO N OM I SC H -SOC! ALE RAAD DER UNO Voorstel van Van Kleffens aanvaard De Économische en Sociale Raad van de UNO aanvaardde Donderdag een ..voorstel van den Nederlandschen afgevaardigde, rar. Van Kleffens, om de econo mische commissie voor Europa .ook "de 'economische problemen van de landen, die geen lid van ,de UNO al)n/ doch wier;proble men den - leden wel .aangaat,te doen behand elen. -Van v Klef fens 'wees daarbij "op "Wést-Dultsch- land, dat. Nederland, België en Engeland kanbeïnvloeden; en legde' den nadruk '.opihet bijzun- dere /belang' van //de/;. .Duitsche eco nomie rin h aar - gehe eLs-^% ;-V> ting verdaagd-' Wie naar Engeland wil réizen moet zijn reis kunnen motiveeren land.. Men moet by voorbeeldin het bezit zijn van een vergunning van het Engelsche ministerie vanden arbeid, om in' Engeland een betrek- king te aanvaarden. Men zal er dus goed aan doen, by het. maken van een reis naar Engeland naast een geldig' Nederlandsch paspoort een uitnoadlging mede te-nemen van familieleden of vrienden Ln Enge land. teneinde ten behoeve van den immigratie-officier.te kunnen aan-. •.oonen, voor welk doel men naar. Engeland gaat! Naar wy van de visa-ardeeling van de Britsche ambassade te 's-Gravenhage vernemen, is thans uit Londen officieel berich-. omvangen over de a_s. opheffing van ,het Br. visum voor Nederlanders. Deze gaat zooals reeds eerder werd gemeld ln op 15 April, maar er'moet op worden gewezen dat dit nog niet beteeken da; een geheel vrij - «u onbelemmerd reizen naar Engeland zal kunnen plaats hebben. Het zwaartepunt van het verleenen van toes emmlng. Engeland te betreden, wordt, in principe van 15 April af verlegd van dè. Britsche vlsa-afdee- iing te Den Haag naar den immi gratie-officier van' de plaats 'van aankomst ln Engeland, he.zij haven of vliegveld/Indien de immigra'le- offlcier van meening ls. dat een; bezoek aan Engeland'niet is gemo tiveerd, dan volgt onherroepelijk te rugzending. DeEngelsche regeering rerleenr gaarne alle mogeiyke me dewerking voor het reizen naar En geland. maar men zal er zich dui delijk rekenschap van dienen te ge ven/dat door de afschaffing van visa, Nederlandsche onderdanen, die zich naar Engeland willen begeven, niet worden ontheven van de En gelsche wetten en bepalingen be- .reffende het binnenkomen, het ver blijf (tijdelijk of permanent) en het aanvaarden van een werkgelegen heid of het bekleeden van betrek kingen door buitenlanders in Enge- Zakenlieden zu Hen er goed aan doen. bewysstukken van Engelsche relaties, die men wenscht te bezoe ken; byzich; te hebben./ Nieuwe petroleum bonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dab de onderstaande bonnen van de kaarten voor petro leum voor kookdoeieinden en ver lichting gedurende de maand April 1947 elk recht geven op het koopen van vier 'liter petroleum. Kaarten UA 611:'bon a 21 tot en met a 24; kaarten UB 611: bon b 11 en b 12; kaarten UC 611 bon c 06; kaarten UD.611: bon d '11. Volewljckers' kunnen dus Zondag jn Dordrecht op: feilen tegenstand rekenen. D.o.s. mag men ln Utrecht een klein succes voorspel len wat betref/de ontmoeting met D.H.C. De tweede klkssers De wedstrijd der wedst'rijden In de tweede klasse wordt V.U.C. Unitas., De rood-broeken zijn nog steeds; in hetvoordeel» want zelfs bij een te verwachten nederlaag <ln Gorcum won V.U.C. reeds met 4—2) -behouden zij nog met een punt voorsprong dé" leiding. By een event aeele zege van Unitas daaren tegen is het pielt vrUv/èl beslecht. Coal en C.V.V. hebben rasp. tegen V.F.C.; en- H.V.V. geen. al te moei lijke uitwedstrijden. Hercules gaat haar zooveelste nederlaag* ditmaal op -het O.D.S.-terrein tegemoet; By Gouda—die op de rang- lyst gelijk staan, zal het resultaat wel riiet ver van remise af zyn. S.V.V. en 'U.V.S. moeten ln hun thuiswedstrijden' resp. over Sche ven ingen en V.l.p.S, kunnen triora- feeren, maar U.V.V. staatP in Den Haag tegen Quick, dat 'zelf ook nog kampioenskansen heeft, voor een zwöhs opgaaf. D.C.V.—Fortuna heeft weinig be- teekenl5, meer en Ellnkwljk—Slie- drecht kan alleen voor de thuis club r.og'van eenig belang zijn. In verband met de laatste plaats. Restant appelmoes xonder bon Nu de aflevering op de destyds aangewezen bonnen voor appelmoes 51—2 b; 57—2 c, 58—2 d en 58—2 e Reserve ls beëindigd; zal men de nog bij denhandel aanwezige ge ringe' voorraden appelmoeszonder bon kunnen koopen. De.' prijzen, waartegen- de appelmoes ten-hoog- ète mag worden verkocht, zijn iii blik per liter ongeschild 0.88, ge schild 0.94; in- glas per liter 1.16, per halve-liter 0.1& Laatste groet aan de mijn-slachtoffers Vele honderden mijnwerkers van de Staatsmijn „Hendrik" zijn giste ren langs het stoffelijk overschot van vijf van hun gevallen kame raden getrokken. Van de schacht begaven zjj zich naar de chapelie ardente, om enkele oogenblikken ia- stilte te vertoeven bU heh/dlqfzoo wreed en onverwacht uit hun ge-, zinnen zijn weggerukt Twee hou wers in mjjnwerkersk!eeding:- "de brandende mijnlamp ln de hand, hielden de wacht in. de rouwkapel. Des middags arriveerde mej. Gel- dens, de secretaresse van'Konin gin. die namens .deze - een groote krans met een lint in de, .nationale kleuren neerlegde. Na de kransleg- glng knielde mej. Geldenseen ooeenblïk neer en sprak een kórt gebéd. In -de kamer-.van - dé Ring, de organisatievan demynwërkera, bracht zij daarnaaan dè familie- leden de gevoelens van deelneming van ce Koningin- over. X: Van de .Kieft/ fractieleider derP'.v.d.A.in.Eërste.Karner In' de plaats van "dén heer NL A.- Refnalda, benoemd commis saris der koningin, in de provlh- cle Utrécht./is hedèh rgekozen tot-voorzltter.,vari. dAfractlevsh dè Party?/van den Arbeid in "de Eerste Kamer de heer J. van 'de j Kieft. -• I Behalve de Nederlahdscüe Dakota, waarvan wordt, aange- nomen, dat zij tn Nw, Queens-/ land is neergestort, wordt in Noord-Australië nog een vlieg-/v tiilg vermist. 'Ket - ls een". Mos quito op. weg naar NLeuw-Zée- land. Nederlandsche .vliegtuigen;? hebben nasporingen gedaan7 over'een groot gebied,1 doch'Jhé11* d en werd-de"' activiteitdbor '-.hÖ$s sléchteweer belemmerd.Aneta verneemt nog, dat twee Neder- landsche vliegtuigenspeciaal van Soerabaja. zijn opgestegen om tezamen meevier RAFvtoe stellen.. Lntenslave-- nasporin naardévermlBteNederiandscfie/7' Dakota té doen. Het zicht blijft echter slecht Kwade Hjden voor veesmokkelaars Reeds honderd rn arrest en er 'zullen nog honderd vólgen De Hilvarenbeeksche veesmokkel- affalre, die.ruim een maand ge leden. aan .het licht kwam, heeft geleld, tot dé ontdekking, van een smokkelbende, waarop een. stroom van -'arrestaties; is gevolgd. Zoo werd' ln Diesèen een complot1 ont dekt. tengevolge waarvan verschil lende perso nen kon den worden ge arresteerd.'. Voorts liepen sporen' naar Goirie wriChaam, welke laat- ste -plaats vooral bekend staat als een oord,van .veesmokkelaars..Tal rijke arrestaties werden ook ver richt ln Gllze-RIJen. Alphen, Riel en/Tilburg. In totaal werdén cr lOO arresta- tlés-verrlchfc„terwyi' er vermoedelijk, zoowel ln het! Zuiden als ln andere deelen vati hét land nog minstens '100 «uilen volgen.. Er lelden sporen naar Friesland, vanwaar het mcea- fcë vee afkomstig moet zijn. ifedere week verdwUnt voor ongp- veer een halr mllHocn. guldén aan vee op. an geoorloofde wijze uit ons land, hetgeen neerkomt op een mill kien rantsoenen aan vleesch. Nieuwe KNAC kaart Ten gerieve van de automobilis ten. die, eenbetrouwbare automo- blelkaart van Nederland maar al te lang gemist hebben, heeft de'K.N: AC. een nieuwe uitgave ter band genomen van haar;reeds voor, den oorlog reeds zoozeer, gewaardeerde kaart in drie deelen/ Als eerste kaart is het mlddenger deel te er van nu verschenen,: aan gezien de verkeersdichtheid in dit deel van ons land het; grootst ls. Op de nieuwe geheel herziene en bijgewerkte 1 kaart zyn o.m. de ge allieerde oorlogskerkhoven, vliegvel den, -golflinks, natuurbaden e.d. aangegeven. "De be teekenis vande wegen is zoo duldeiyk mogelijk uit gebeeld en ook de nieuwe wegen in aanleg of ontwerp rijn op de kaart vermeld. fa- Nieuwe autobussen voor de Nederlandsche spoorwegen. Een van. de nieuwste modellen uit de serie van 500 autobussen, welke als aanvul- ling door de Spoorwegen en andere belangrijke, ondernemingen, o.am de Ned. Buurtspoorweg My. door geheel 'Nederland in gebruik geno men sullen, worden. De bussen sij n To'b meier lang, hebben een d cyf/7 Dieselmotor van T50 PK, een Cros ley chassis, gebouwd in Engeland! %i:p, twee vicrdeelige "deuren, tuchtververschin& en bieden .plaats aan 43', personen en een condtjelrice. Een' der bij .Werkspoor te Utrecht in/ aanbouw zijnde bussen. Zwakzinnige gaaf zijn moeder te lijf En probeert daarna 'zelfmoord te plegen Donderdagmorgen omstreeks vier uur heeft een 30-Jarige man C. L. K., wonende aan de Noormanncnsingel te Maas- - tricht. met een broodmes een aanslag op zijn moeder gepleegd. De dader Js zwakzinnig en han-; delde In een7v)aag van ernstige!;-/ verstandsverbljsterlng.Zljn moe^--.;/ der - kreeg verschillen de stèkeri in het hoofd en in de armen/en is ernstig, maar/nié.t; levensge vaarlij k KewbnÓ/naar? hét. rieé kenhuls overgebracht/De dader was na het plegen van den aan- slag naar bulten geloopén' en probeerde, toen de politie hem wilde aanhouden, te vluchten/ terwijl hij tegelijkertijd trachtte zich het leven te benemen door een polsader door. 'te snijden." Door het lossen/ van enkele waarschuwingsschoten poogde de politie dat te verhinderen, en toen- dit- niet hielp, schaot'''riJ hem in den schouder/Daarna'-/ slaagde zij erin den .krankzin-/ nige te overmeesteren. Ook^' dë;'/;i nset goed. Het moeten er twee i dader is. ernstig, doch evenmin' MOEILIJKHEDEN TN de rechtszaal'slond een getuige en moest tnuèrcn dat hij niet sou jókken.. Ht}. was een man van dui zend aarzelingenén hadgelijk bleek, moeite met den eed niet omdat hij de larmule verkeerd ver stond, tnaar aangezien het hem m.et mogelijk was, de twee vingers van eijn rechterhand te samen op te steken. Een spierenkwestie men kan ei niets dan doen. Eerst probeerde ht; het met duim en pink, maar die eed was (e wijdbeens om er mee dóór 'te kunnen „De vóór ste vingers van de hand"., sei de rechter ongeduldig, ..kijk, s66n. Er. hij deed het voor. Nu stak de getuige een heele hoop vingers op en probeerde alleen de' middelste naar beneden houden. Dat is natuurlijk ook Vv$g wexen, anders kan het récht sijn loop niet hebben. .Zóó', riep de rechter, „is dat nou soo moeilijkt" Voor dien .man wel. Terwijl mevrouw Justitia de weegschaal geïrriteerd aan den haak hitig en maar wat op de stoep ging stilten,, totdat die getuige het fijne vnn de eedsaflegging door sou hebben, stond de stakker het sweetend te probeeren. Hij had sijn. rechterhand naar beneden gedaan en kneedde met sijn jinker.net aoolang, tot hij1 de twee goede vingers bij elkaar levensgevaarlijk gewond. leder gezin een stelt; fietsbanden? De A N.W.E. heeft- zleïi tot 'den minister .van Economische;Za-' ken gewend met een voorstel, in de komende tien maanden-voor' eik gezin, datAinds ;hct vorige jaar geen distributietoewijzing voor "fietsbanden heeft; ontvang gen, een-binnen-.' cn. buitenband ter .beschikking të--steil en//"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1