4 mmmm DE SCHIEDAMMER Dertien slachtoffers bij brand in Schiehaven Een millioen textielpunten vervaischt Voedseldemonstraties in de Britsche zone zee Economie en industrie komen aan de'orde Wm WêSê RED. EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELE FOON^Jo. 69300 ABONNEMENTSPRIJS PEK WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f A LOSSE NUMMERS f 0.09 HEI PAEC3DL waal kledinq smetteloos rein wordt ZEVENDE JAARGANG NO- 75 ZATERDAG 29 MAART 1947 Ontploffing en steekvlam in het ruim van t een lichter GI$TER3tïDDAG, omstreeks vyf uur, weerklonk aan boord «in het ia de Schiehaven b(| Wambersle voor anker liggende binnen schip. „VItalis" een zware, ontploffing. Onmiddellijk daarop schoot een steekvlam van circa acht meter hoogte uit het ruim, waar een aantal bootwerkers bezig nas, de lading, bestaande uit balen cmtaosehlllen, over te slaan in het langszij liggende zeeschip' „Farmsum". Door de explosie en het vuur, dat zeer snel om zich heen greep, werden de schipper van de „Vitalis", diens zoon en elf in het rnlm aanwezige havenarbeider» gewond, van wie velen ernstig. Eeo van hen overleed kort na aankomst in het Ziekenhuis. weg 29. Zy hebben allen meer of minder zware brandwonden, voor aJ aan handen en gelaat, opgeloo pen, terwijl Fabry bovendien een hielbeen brak en* Den Oude, den linkerarm. Lichtgewond werden de beide schippers H. en S. de Groot en de havenarbeiders G. P. Ketting, W. A. Schroten, L. Boers, P. J. Len- sen M. SchlUter. Hulp van vele zijden Direct na de ontploffing werd van alle kanten hulp geboden. Brandweer, rivierpolitie en G.G.D. arriveerden binnen 2eer korten tyd met groot materiaal. De der tien slachtoffers, waarvan enke len verbonden werden in de ver- bahdkamer van de Rotterdam sche Lloyd, hadden voor een deel zware brandwonden opgcloopen. Met vier auto's van den G.G.D. werden zij overgebracht naar het Ziekenhuis Coolsingel, Diaconea senhuis, Haven- en Zuider ziekenhuis. De 48-jarige havenar beider L. Broere uit de Herman Kosterstraat, die met een schedel - basisfractuur werd opgenomen, overleed In het Coolsingc-Izieken huis. •Inmiddels had het personeel van de bluschbooten een en twee en de autospuit drie van de brandweer, het vuur in het ruim van het schip krachtig aangepakt, zoodat dit naT" een uur hard wer ken was bedwongen. De rivierpo- Utiebooten twee en vjjf waren te vens ter assistentie aanwezig. Om een opnieuw oplaaien van het vuur in dc balen cacaoschiilea in het'ruim tc verhinderen, bleef motorspuit drie in reserve op de kade achter. Later in den avond heeft ook de bluschboot drie op nieuw ligplaats gekozen bij het schip om eventueel .onmiddeliyk te kunnen Ingrypen, sen en M. SchlUter. Ontploffing nog een Sri' raadsel Over de ooriaak van de- ont ploffing die in het voorruim van het schip plaats vond, was gister avond nog niets definitiefs be kend. De schipper van de „Vitalis", Hendrik de Groot en diens zoon, bevonden zich. op het moment van de ontploffing op hei gangboord. Door de kracht van de explosie werden de luiken in het water ge slingerd, Een geweldige steek vlam sloeg uit het ruim. Verondersteld wordt, dat zich ln de zgn.b'uitehhelling van het vsclüpi''dat:!3'dë'hoUe;hnrimïë:tus- •ch en-kiel en bodem, gas.ontwlk- keld heeft, afkomstig van de ca- caoschillen. Dit gas zou op de eeii of andere wijze tot ontploffing zyn gekomen met het bekende Kamp Boven-Digoel opgeheven Officieel is te Batavia medegedeeld dat bil besluit \*an,22 Maart 1947 de maatregel is'opgeheven, waarbij .de hoofdplaat var de onderafdeeling Boven-Ulgoel als verplichte verblijf plaats wordt aangewezen. Dit be tteken t dc- opheffing \van het itoer- neerlngskamp Boven-Dlgooi, Het w-as duidelijk dal bU groeiende nieuwe verhoudingen wenscheiljkheid van de liquidatie van het kamp steeds dringender word. De practlsche beteekenis van deze liquidatie is ntei meer dan een bezegeling van een !n de laatst§ Ja ren gegroeide situatie, 'liet kamp was reeds enkele Jaren tn liquidatie'en er verblijven nog stech»9 24 commu nisten van Java en Suma'ra. In de oorlogsjaren zijn reeds 267 geïnter neerden losgelaten. Er bestaat thans ock geen aanleiding meer om 24 communisten vast te houden. Met de opheffing van het kamp Is weer een stuk van het koloniale verleden verdwenen" zoo besluit de offlcleele mededeeling. Kardinaal Dekjong spreekt tot vertrekkende troepen In- da kathedraal-kerk ie .Utrecht waren gisteravond 2000 manschap pen vereend, allen behoorende tot de tweede divisie.' uie dezer dagen naar Indonesië zal vertrekken. Vrijwel alle militairen waren van he' Utrechtsehe garnizoen, waarbtf zich vertegenwoordigers hadden -gevoegd van. andere onderdeelen van de tweede divisie. Voor dit offlcleele afscheid bestond van regeeringszhde groo'e belangstelling. Aanwezig wa ren de minlster-presldent'dr. L. J. M. Beel, de -minister van Oorlog lult ënant-kotonct -Ai H; J; L. Fle- vez' ëö*'dé~inuflstervan '.Justitie^rori J.'TEvan 'Mharse«éetL?Y De kathedraal- was tot de laatste plaa*s. bezet. Majoor-aalmoezenier - G. F. H. Veldhuis en'kardinaal-De-Jong heb- gevolg. Zekerheid hieromtrent zal *fn de uiapchappen eoege^rroken. waarschijnlijk eerst het onderzoek opleveren,, dat door een deskundi ge zal worden ingesteld. -tri- Dé gewonden Tot de ernstig.gewonde slacht offers behooren, behalve 'de reeds overleden J. Broere, de 40-jarige A. van Hasselt uit de Schalkbur gerstraat,; de 32-jarige M,-van Aken uit de Veerlaan 40, J. S- P. Jaspers uit de Wieldrechtstraat 19, de 51-jarige C. Fabry.; uit de Thorbeckestraat 10: en de 51-jari- ge J. den Oude van den Plein- PARÖLOSCOOP Duurgeworden neutraliteit DE spoedhulp, die Amerika aan Griekenland -denkt te brengen Ie uitentreure besproken, de dito- hulp voor Turkije werd minder op vallend geacht, viel vermoedelijk niet opomdat hetne utraal-geb 1 e- ven Turkije'in dezen wereldoorlog geen' slachtoffer scheen te zijn ge worden, en omdat het geruimen tijd zoo veilig had gelegen in de beschutting van een vrlendschaps-. verdrag met Rusland. Men be schouwde het als "n soort Zwlfc- sersch-Zweedsch boffersland, maar dan ln de Levant. En - nu heeft Turkije een Intense spoedhulp noodig van den grooten Voorschie ter: nu komt het voor zijn armoede uit!rr - Voor ve^en ligt .de oplossing van dit alles inv het feit,, dat zij die Moskou wantrouwen, gaarne zien. dat Turkije ais naaste buur, tus- schen den Rus en de olie ln. z'n 'volledige legermacht op de been, houdt, maar dat is een dure bezig- held voor een land dat niet al te welvarend is. Sedert 1940 leeft Turkije in een toestand van vrijwel volledige mo bilisatie, want de strategisch-be- langrijke en voor ve'.en begeerlijke zeeëngter. (Dardaneller. en Bospo rus) vergen voortdurende waak zaamheid.Maax het" be toekent ook, dAt reeds meer dan zeven Jaar aan een stuk zeventig, procent van het budget -wordt opgeslorpt ,door het leger alleen, en dat is veel voor een arm land, waar deplannen voor Industrialisatie en economi- 'scheontwikkeling om; eindeljjke vervulling schreeuwen, Té. dat Turksche leger dan. van zooveelbeteekenis?' De speciale Amerlkaanzche snuf felaars die .willen weten waar de dure-Truman-millioenen hunner landgenooten- eerlang zullen ble ven, schatten dat leger der Turken, op een millioen man en zij achten de 'Turksche - verzekering, dat er met- gemaktwee millioen man op de bëen gebracht kunnen worden. lichtelijk overdreven, - want slechts' in de modernste landen r met de modernsteoutillages gelukt het om ;iets. meer dan een tiende van de bevolking behoorlijk -gemobiliseerd en - gevechtsklaar te .krijgen en. te houden, en daSrtoe is, i om te be ginnen. het Turksche wegennet te primitief .en te. ononderhouden. I.;'. Meer dan een millioen Soldaten devert de bevolking van I9,-millioen VvTurken: dus niet op,, driekwart van' •i.öatvmillioen is Infahterle-met- f muüezelsrvde vloot schijnt niet i^gxootert;; tfe. zijn dan het -Russisch Zwarte v Zee-eskader; - en(looi?de (luchtmacht is "niet „üij": een paar spitflrcs, baltlmore's,: Beauforts] c-i'FockeiWulTs', eu Junkers. - v. i Spoed-heruitrustlng zal In de; s^piëren-lixipènt en'tmiUioènenver - slinden,, n;LmillioenendoUarsl; Aan het, slot ontvingen de scheiden de militairen'den pauselijken zegen; Kunstlicht in stadion Feijenoord Vier masten met sterke lichtbronnen Er zijn plannen En voorbereiding om het Feyenoord-stad Ion ook ge schikt te maken voor ltd spelen van wedstrijden bij kunstlicht. Het ligt in de bedoeling bulten den bouw van het stadion een viertal lichtmasten te plaatsen van 50 m. hoogte, die door middel van zeer sterke licht bronnen en een 140-tal reflectoren het geheele speelveld *oo doelmatig sullen verlichten, dat zoowel spelers ais toeschouwers den bal gemakkelijk kunnen volgen. Ook de tribunes, de'wandelpadenf deT-rappen en de toegangen zullen verlicht worden..teneinde een gezel lige sfeer ;c scheppen. Met het ge- heele werk zal een achtta) maanden gemoeid zijn. Ook ligt het ln het voornemen een geluidsinstallatie aan :e brengen. Schotjch elftal komt niet Naar wij vernemen' zal de wed strijd lusschen het Bondseirial en het m Mei op het continent toeren de Schotsche elftal geen doorgang vinden in verband, met deviezen- moeJlljkheden. De wedstrijd was op 28 Mei te Rotterdam vastgesteld. Zij werden in Duitschland gedrukt Lente in Diet gaarde Bi'jdorj>. ciu- dehjk ij voor .de iwe beertjes, die vorig jaar December geboren -dier der., de dag aangebroken dot sij voor het eerst een zvar.deling kunnen maken. Onrust in Ruhrgebied - Invloed op^de conferentie van Moskou? Britsche militaire auto's werden omvergegooid en met stee- nen bekogeld t«dens Vrij dag gehouden hongér-demonstratles tc Düsseldorf. Meer dan 100.000 mannen, vrouwen en kinderen hadden zicb ln een park In bet centrum van de stad verza meld. Zij droegen borden met opschriften als „Geen voedsel, geen werk" en ,,Laat 0112e kinderen niet verhongeren". De plaatselijke vakvereenigingen hebben een algemeenp staking va» een dag bevolen, die het vervoer en dc fabrieken heeft stilgelegd. De gemeentepolitie te Kerkracc IS er in samenwerking met den C C D en met de Engeische en Duit- sche pobtleautoriteiten ln bezet Duitschland. in geslaagd, de hand te leggen op een aantal Nederlan ders en Dmtschcrs. dat er ziin werk van maakte valsche textiel punten te vervaardigen en te ver handelen. De zaak kwam aan het rollen, toen op 7 Maart een persoon te Hoogeveen were aangehouden, van wien vermoed werd. dat hi) textiel punten te koop hac. aangeboden. Hij bleek in bet bezit te zijn van 10.000 punten. HU verklaarde ze te hebben gekocht in Apeldoorn van iemand, die vermoedelijk afkomstig was uit Limburg. C. C. D.-ambtenaren hebben het spoor naar Limburg gevolgd en zijn uiteindelijk in Kerkrade terecht gekomen, waar het nanr de grens leidde. Daar woont in de Nieuw- straat (c.e 2gn. „neutrale straat") 2ekere L. Deze werd gearresteeiri en toen kwam er meer licht m de affaire. L. noemde de namen van twee Duitschers. In Duitschland is daarop bet onderzoek voortgezet. Na eerst in Herzogenrath bi] een boekhouder van een glasfabr.ek te rechtgekomen te zijn." die ook be trokken was bij den handel in val sche textielpunten, leicde het spoor teuslotte naar Aken. Daar arres teerde men den eeaigen lithograaf van geheel Aken, die de „bron" bleek van rie valsche textielpunten. Er werd op de drukkerij, waar hU werkte een cliché aangetroffen van de Nederlrmdsche textlelkaart. die in April geldig zal worden. In zijn geheel zijn in Aken drie Duitschers door de Engeische auto riteiten gearresteerd. In Kerkrade zit de eigenlijke hoofddader, die de textielpunten te koop had aange boden, bovengenoemde U., en er is er nog één voortvluchtig.- Men jcan wel aannemen, dat tiet om onge veer één millioen valsche textiel punten gaat. Prof. Van Loon niet in vrijheid'gesteld In' de' Tribünaalzitting, waarin de ex-president' van den Höo- gen Raad zich gisterenmoest verantwoorden,, zeide zijn ver dediger, o.m.: Prof. Van Lóón, beschouwde, als kenner van het volkenrecht, de .zaak van dit standpunt: Het landoorlog reglement geeft - den bezetter het récht en legt hem' ook de plicht op, het openbare leven n'aar behooren te lateii function- neeren. Wanneer- men dus uit handen, van den bezetter ieen functie aanvaardde, dan hielp men den bezetter bij het uit oefenen ..van een taak', die'hem rechtens toekwam. Van die zijde bezien kammen het aan vaarden van de' benoeming niét als hulpverleening aan den vijand kwalificeeren. Het tribunaal wees de ge vraagde. onmiddellijkeinvrij- heidstellü^ af. Uitspraak 10 Werkloosheid in de wintermaanden Het Statistisch Bulletin van het Centr. Bureau voor de Statist Sek geeft een overzicht van den stand der werkloosheid in de afgeloopen win termaanden. Op 28 Fe'oruari^w&s het aantal geregistreerde geheel werkloozen .gestegen tot;55.700 tegen 47,000 op 31 .December 1946.-Het aantal D.CJ.W. arbeiders, dat wer kelijk arbeidde, daalde tot 265, ter wijl het op' 31 December 1260 bel' droeg. Venvacht mag echter worden, dat het hoogc^ werkloozencilfer. Lu deze en ln de komende maanden snel 2al dalen. Doodvonnis voltrokken Namens* den minister, van justitie wordt bekend gemaakt, dat het" doodvonnis tegen F. H. Meyer, wiens gratieverzoek door de Koningin werd afgewezen, gistermorgen is voltrokken. WOELICE DEMONSTRATIES IN DÜSSELDORF. Sedert den vroegen morgen trokken lange rijen arbeiders, vrouwen en kinderen door de straten en tegen 11 uur nam de demonstratie nog steeds in om vang toe. De weinige Britsche militairen, die zich op straat bevonden, werden met schimp scheuten bejegend. De toegan gen tot het park waren geblok keerd om Britsche wagens, het binnenrijden te beletten. Fritz Stahl, voorzitter van de vakvereenigingscommissie, deel de de menigte door middel van luidsprekers mede, dat de vak- f ereeniglngenniet zouden rus-, ten alvorens-, de ^huidige; catar stropnu'"'t"zou zfjh'-nïgeWeti'd-éh' het' geweten'van - dë wêréld 'zöii zijn wakker geschud, Een Britsch officier van poli tie, zeide, .dat de politie, verster king had ontvangen. Hij wilde echter niet zeggen, of er Brit sche troepen gemobiliseerd wer- denv. -;.*üï-.,-; -Na de demonstratie heeft een delegatie van:\ arbeiders dén commandant vande stad een resolutie overhandigd, waarin wordt gezegd, dat men door den voedseinood spoedig aan het einde van zijn krachten zou ko men4 "In .één stadswijk haalden woedende demonstranten de in-, zittenden uit een auto van het Britsche militaire 'bestuur en reden daarop de auto in het water. Van verschillende Brit sche auto's werden de ruiten' verbrijzeld. Een lid van' de be stuurscommissie verklaarde :„ZÜ schijnen twist te zoeken en'een kleinigheid kan totgeweldple-' ging op groote schaial aanlei ding geven". Voor het.eerst sinds het begin der - „demonstraties verscheen kort na 12 uur.Britsche militai re politie in het centrum van de stad, terwijl, in de. buitenwijken een, lichte pantserwagen is waargenomen. r' Nadat de demonstranten uit eengedreven waren, bleven de winkels en fabrieken-te Düssel dorf gesloten. Oók het verkeer stond stiL-,Volgens berichten uit Essen zoudèn alle1 Industrieën, behalve de mijnen-aan een al- gemeene staking deelgenomen hebben. Er werd echter niet ge demonstreerd. Een delegatie uit Essen'is ln Düsseldorf aangeko men om besprekingen te voeren met plaatselijke Duitsche be stuurshoofden. v In'Hagen; ten Zuiden vjm Dort mund hebben 20.000 personen ge- denionstreerd tegen het' tekort aan voedsel en andere gbederen; Er deden'zich,geen ernstige In cidenten voor, doch het industrleele en zakenleven kwam goeddeels tot stilstand.-,v-;v 'a Een hóbgë Britsche functionaris verklaarde, dat de stakingen en demonstraties ih - het*' Ruhrgebied door politieke agitators worden ge organiseerd om op de conferentie te Moskou Invloed ulfc te oefenen. De woordvoerder gaf toe, dat de onlusten niet zonder de voedsël- crisis hadden ktuinen ontstaan, en KNAP STAALTJE VAN ZEEMANSCHAP Moeilijke-berging Vop Toen het Nederlandschekust vaartuig Bomrif uit Groningen met een lading kolen van Mary- port- naar Hayle voer,- bemerkten de kapitein, de Rotterdammer W. Werkman, en de man aan het. roer op ongeveerdrie mijl buiten* de eigen koersUin een klein vaartuig, dat heftig op de door een Wester storm hoog gaande zee heen ven weer slingerde. De kapitein besloot erheen te varen,, ga? een,paar stoo- ten op de sirene.- doch er verscheen niemand V s3ndek. Na veel gema noeuvreer gelukte 't aan twee man van; de Boriarif óver. te ;sprin5en, waarna'^ met HJnen een sleeptros kon worden overgebracht I,Inn. was toen pp; 30 mijl ten Westen van Holyhead. Het 'Scheepje bleek de. Engeische RJLF. rescue speed boat •?'5t)9 te ■-rijn.'- y 1 1Naeenzeer moeilijkeelswaar op rdetrostottweemaal- toe', brak;' bereikte, men;deSmaüs,-;'eengrbej? rotsen aan den ingangvan het Bristolkanaal. Daar sloeg de storm, die dwars Inkwam, het scheepje opnieuw- los. De 2509 dreef alseen ballon over het water naar de rot sen -met twee man van de Bómrif aan boord, die zich »>p het gladde dek nauwelijks staande .konden houden. Toen da afstand naar de rotsen nog slechts anderhalve mijl bedroeg en men de kokende bran ding reeds kon hooren, gelukte het ten langen leste eenige draden over' te krijgen, Nog juist op .tijd kwam de sleep verbinding tot stand en toen was het voor kapitein -Werkman een koud kunstje het nabijgelegen Melfordhaven binnen te loepen., Zoowel de Bomrif als de R:A.F. boot hadden de Nederland- sdie vlag In top. -.-\- In Meirordhaven hoorde men, dat de R.A.F; speedboot een week tevoren door een sleepboot verloren was en al dien tifd op zee had (rondgedobberd.Dé i Nederlandsche zeelieden? i krijgen - natuurlijb iëen be^ingsp remie, r en diehebben ze dubbel „en dwars*verdiendI- hil verklaarde voorts, dat er achter de troebelen ln geen geval nazi invloeden zitten. De leider van de Duitsche so ciaal-democratische partij, 'dr. Schumacher, heeft verklaard, dat hU dagelijks met de S.P.D. In bet Ruhrgebied to verbinding staat. Schumacher zeide, dat de vakver bonden dë démonstranU-u geheel in de band hebben. De demonstra ties hebben een ordelijk verloop, hoewel bepaalde politiek., stroo mingen er munt uit trachten te slaan. Schumacherachtte het - een groote overschatting van de macht der - communisten in het - Ruhrge bied, -indien men achter dc,demon straties .hun invloed zoekt. Vierduizend i:-bU de voRdseh-oor- zlenlng^werkzame arbeiders te Kétüëh hebben': gedreigd het'.werk .jaeéiSf8^égs?5s^al£Adn'ibro^^i,enL vetxantsoenen'niet. worden, ver hoogd. De arbeiders hebben giste ren een hongerdemonstratie ge houden. - v-.'.' ;.v Invloed "op „Moskou" Reuter schreef gisteren het vol gende:- „De woelige demonstraties te Düssridorf - yallen samen met;de. eerste verklaring van Moskou, dat- de SowJet-Russische regeerjng een beheer van de vier mogendheden over het Rhurgebied een onmisbare voorwaarde achtvoor dë i economi sche eenheid van Duitschland. Deze coïncidentie zal. naar 1 te. verach ten is, de conferentie .te Moskou een. stoot.geven..- De openbare orde- in Duitschland kanniet gehandhaafd (blijven, wanneer de Groote Vier 6teeds maar niet tot besluiten, kunnen komen, - ,;„yoor het ieerst sinds heteinde van den oorlog heeft een Duit sche menigte geweld gebruikt'tegen de Britsche bezettingstroepen.- He den beift Wysjinskiook aan de coördinatiecommissie van den raad van ministers van bultenlandsch zaken verklaard, dat het einde van uitsluitend Britsch beheer van het Ruhrgebied een absolute, voor waarde is voor de economische eenheid, die meer dan ieta anders zou bijdragentot .de verbetering der voedselsituatie in de Westelij ke zones van Duitschland. De demonstranten worden offi cieel gesteund door. de vakvereehi- gingen en het is lang-niet .onmoge lijk, aldus Renter's - correspondent .dat.men hun actte op dlt,tijdstip; heeft ingezet; Dm het verloop der besprekingen te Moskou te bespoe digen en te beïnvloeden. In deze omstandlghden wordt: Wysjinski's verklaring een van dé belangrijkste, die tot nog.toe te Moskou zijn af,-v gelegd/ hoewel beheer van het Ruhrgebied door de 4 mogendhe den niét de eenige voorwaarde der Sowjet-Unle voor een' algemeene economische fusie (der-zones is. De vermiste Dakota Eerste aanwijzing voor vindplaëfs Het eerste teeken, dat wel licht een aanwijzing kan rijn voor de vindplaats van de in Noord-Australië verongelukte Dakota is een bericht, dat Vrij dag van een klein veestation, minder- dan 500 km van Clon- curry in N W. Queensland te Brisbane is ontvangen. Volgens dit bericht heeft een groot vliegtuig te omstreeks negen uur in den avond van 25 Maart boven een boerderij gecirkeld. Juist in dit gebied worden door de Nederlandsche en Australi sche vliegtuigen dan ook naspo ringen gedaan. Stormachtig weer en slecht zicht bemoeilij ken de activiteit nog steeds. P. C. Hooft-herdenking in RoHerdam Naar aanleiding van den 300- sten sterfdag van P. C. Hoeft op 21 Mei, is te Rotterdam door sa menwerking van ?een aantal ver- eenigingen, de afdeellng Rotter dam van het Algemeen Neder- landsch Verbond, het departement Rotterdam van de maatschappij tot Nut van*'t algemeen en de Rotterdamsche Kunstkring een herdenkingsprograrr.ma opgesteld. Dinsdag 20 Mei zal de historicus dr. C. D. J. Brandt te Utrecht in de aula van het muspum Boymans een lezing houden. getiteld „P. C. Hooft ala geschiedkundi ge". Vrijdag 23 Mél zal de voor drachtkunstenares Claüdine "Wit- sen Elias uit Amsterdam, in de aula van; het museum Boymans optreden met een programma-on der den titel „P. Ci Hooft en de Muiderkrïng". iiAyoorteJieeft^ejsdlreqrieivm^fle. gemeente-bibliotheek hëthVoorne- men een: kleine tentoonstelling gewfjd aan P. C«» Hooft en zijn tydgenooten ln té richten, terwijl tenslotte overwogen wordt ln den Rotterdamschen Schouwburg een tooneelstyk van Hooft te doen op voeren.. Maaskruiserbouwers naar dc „Sahara" Zondagmiddag zijn de leden van de Rotterdamsche Lucht- vaartciub op het zandterein achter de Van Nelle-fabrlek. Dit is dus voor onze Maaskrui- serbouwers een prachtige gele genheid hun model onder des kundige leiding te testen. Dins dag over een week is het im mers wedstrijddag! Denkt erom wat ballast voor het zweefvlieg tuig. een stukje celiuoid, lUm en wat bouwmateriaal mee te ne men. Nederlands zorggn Zeiss werkt weer Volgens het onderRussisch toe zicht staande Duitsche'blad „Nacht-, Express" hebben, de beroemde op- ftvché fabrieken van Zeiss, nu aan de vereUchte leveringen.bij wijze van herstelbetaling voldaan ls, ge deeltelijk weer de productie ter hand genomen met machines,.'welke door de Ru,«sen warenachtergelaten. „Zooals bekend,onttrokken de Russen ,ln December -j.l. vele- vak specialisten enmachines aan „de Zelss-fabrieken; om deze naar Rus land over te* brengen. De Express beweerde, dat „meer dan duizend" machines, achtergeble ven waren en dat er nog voldoende grondstoffen aanwezig waren. Er werken op, het oogehbflk 4000, arbei ders bij Zeiss' en men hoopt dit aantal ln de naaste toekomst op te voeren tot 6000. Balletgroep Kurt Jooss worBt ontbonden Naar de ,J3anskrorviek" mede deelt zal de:-:-balletgroep van Kurt Jooss: aan het einde van het :seizcen worden ontbonden. Het échec van de tournee in Amerika wordt, geweten aan de verminderde belangstelling voor den dans in' de Vereenigde Sta ten, "de uitzonderlijk hoóge ex ploitatiekosten, de weinig doel treffende-reclame en de niet handig samengestelde pro gramma's. Rijksuniversiteit te V Utrecht. Ge~ slaagd .voor' hetpröpaedeutisch exa men godgeleerdheid G- d.Bo-; kerd.^Rotterdamt.:'vÓbr, he f (doctoraal examen rechtsgeTeercfhe'd: J, Stniyk van Bergen; Rotterdam., Duizenden tabaksbonnen gestolen TUdehs afwezigheid der bewoners hebben inbrekers zich Woensdag avond toegang verschaft tot een si garenmagazijn in het centrum van 's Hertógenbosch. Zij hebben daar bij een fiinken slag geslagen,, want bij ontdekking van de diefstal bleek, dat een annta'. gouden voor werpen was gestolen, benevens 4 5000 tabaksbonnen en een bedra; van 7000.—. De „S'oterdijk" naar Batavia vertrokken De „Sloterdljk" die reeds, menig maal; troepen Indlëwaarts vervoer de/ vertrok gistermiddag wederom, mi met 1500 militairen aan' boord, naar Indonesië. Het geheele derde regiment infanterie, afdeelingen van de-Indische "vorming, de KNIL' en.de mariniers, scheepten zich ge durende: den morgen en een deel van den middag - in, terwijl de ma rine-kapel en een geluldswagen voor vroolijke muziek zorgden. - Goede resultaten van Wm. H. Muller Co. -Het lijvig Jaarverslag van Wm! H. MÜller en C3p. vermeldt allereers* de verliezen aan menschen en mate rieel vin den achter ons liggenden oorlog,- Slechts 57 procent Van de tonnage bleef behouden en 'de scheepsbouwmoellilkheden -maken, dat het In leder geral.nog tot medio 1948 zal duren, aleer de maatschap pij over. nieuwe schepen zal be schikken.-De onder de - directie staande „Koninklijke. Hollanüsche Lloyd' hervar te zijn UJndiensr op Zuid-Amerlka met bevredigend re- sul taat, De tonale netto- winst be- draagt f 4.346.894. Na versterking der reserves zal dividend in con tanten worden uitgekeerd. Bovendien zal 15 dividend worden uitge keerd ln der) vorm van gewone aandeelen, waardoor het aandeelen- bezlt zal sUjgen tot f9.775.000. Hervatting D.U.W.-arbeid Naar bet Gewestelijk Arbeids bureau ons mededeelt, zullen Maandag 31 Maart alle D.U.W.- arbeiders Tn Zuid-Holland het werk-weer hervatten. Tooneelavonden voor Parool-lezers ZOOALS wij reeds meedeel den, Is het ons gelukt in samenwerking met de directie van den Rotterdamschen Schouwburg een flink aantal plaatsen te reserveeren voor. de lezers van „Het Parool" voor belde onderstaande tooneel avonden. en wel tegen -sterk ver minderde toegangsprijzen. Zondagavond 8 uur wordt door. Maandagavond 8 uur brengt het gezelschap „Comedia" het: be kende tooneetstuk .„JONGENS- LYCEUM" k De voor deze verstelling zeer matige entreeprijzen' bedrogen I 0.75, f 1.25, f 1.50. f 2.— en f 2.50. (plaatsbesprekcn en gar derobe Inbegrepen), kaartverkoop Zondag van 10—1 uur aan de Paroolcassa to den Schouwburg. Voor de voorstel ling van Maandag zijn de kaar ten ook nog verkrijgbaar Maan dag van 104 uur aan ons kan toor Schiedamschesingel 42 (tel. 25430) en voor zoover nog.be schikbaar 's avondsaan den Scboüwburg. No to von Lieftinck op komst Dr. Beel naar Amerika? (Van onzen Haagschen redacteur) Op het departement van Financiën is thans een nota in voorbereiding, waarin wordt uit- eengezet, hoe uiterst zorgelijk onze economische vooruitzich ten zjjn, nu het nog bestaande buitenlandsche credïet snel op raakt en de Nederlandsche ex port nog bü lange na niet in staat is op bevredigende wUze den benoodigden invoer te dek ken. In deze nota zal tevens wor- den uiteengezet, welke krachtige beperkingen Nederland zich op korten termyn zal moeten op leggen en welke andere maatre gelen noodig zijn om aan de toenemende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Ver wacht wordt, dat dit stuk vol gende week door minister Ltef- tinck aan de Tweede Kamer xal worden aangeboden. Aangenomen wordt, dat krachtige maatregelen ter ver hooging van productie en ar beidsproductiviteit in uitricht zullen worden gesteld en dat aan den anderen kant maatre gelen. voortvloeiend uit scherpe beperking van den import zul len worden aangekondigd. Iri buitenlandsche kHngen iri'de Residentie doet sedert eenige dagen het hardnekkige gerucht de ronde, dat mede met het oog op het opraken van onze dollar- credieten, binnen afzienbaren tijd minister Lieftinck en wel licht ook de minister-president, dr. Beel, een bezoek aan de V.S. zullen brengen ten einde daar besprekingen te voeren over de mogelijkheid van uitbreiding van het crediet. In offlcleele Nederlandsche kringen wordt dit gerucht on waarschijnlijk genoemd, doch een categorische tegenspraak werd ons niet gegeven. Uitrusting van eenige Duitsche fabrieken naar ons land? Volgens mededceling van het Internationaal bureau voor de herstelbetalingen zal Nederland.; de outillage kragen van de vroe- gere Zeppelin-fabrieken te Frie» •drielpdi »feu*r«^dïupBiq Pr ess.'^*' Bovendien zal Nederland ^een deel worden toegewezen van de installaties van drie chemische en elf wapen- en. vllegtnlgfa- brieken in Duitschland.; - (Op het' departement var. Buitenlandsche Zaken deelde men' onzen Haagschen redac- téurmede, dat dit bericht in hooge mate voorbarig is.;;. Meri: wees erop; dat de Nederlandsche brieksinstallaties in Brussel ter sprake kwamen, slechts -té' ken- vertegenwoordigers, toen defa- seerd te zljri. Nadere bijzonder- heden dienen nog te worden af-* nen hebben gegeven geïnterés- gewacht. Red. .Het Parool). Groote Vier en Duitschland Nog geèn accoord over Duitsche activa in Oostenrijk Vrijdag hebben de vier minis ters van buitenlandsche zaken op nieuw de kwestie der Duitsche activa in Oostenrijk onder de lou pe genomen, doch konden niet ..tot overeenstemm Ing komen.Tenslot te stemde Molotof toe, dat dc kwestie opnieuw door de plaats vervangers zou worden besproken en hij drong er pp aan. dat de ministers een beslissing zullen nemen, over dc definitie van Duit- Met ebn Brltsch-Amcrikaansch voorstel datde plaatsvervangers de kwestie; op basis van de vier voorstellen opnieuw in beschou wing zullen nemen, stemde Molo tof in. Men kwam .overeen, dót de plaatsvervangers een nieuw rap port over de kwestie zouden op stellen alvorens het Oostenrijk- sche verdrag in zjjn geheel op de hoofdagenda van den raad der ministers aan dc beurt zal komen. Vervolgens kvvain het rapport van de coördinatiecommissie tér sprake, dat de ministers Vrijdag ontvingen.v Marshall stelde voor de 'drie voornaamste punten van dit. rap port Inden raad van ministers te PREFBUNGALOW.}'Jn' den', TJaogschen .dierentuin kan men;, een volldig ■ingerichtegeprefa bi keerde bungalow', beakhtigetu die de; N.F.- 'P. van Reeuwyk -.mar een ■bntiver'v .von \de'architect en 'v'd,,-'.Linden" en- ■Swaneveld.'in.serie. gaat-ianceerenADe nonderdeeleni^wordeti^'volgens}.; .,het systeem Kemped'vervaardigd en unneti per "auto1 naar,-elkeJge- luenschle'. plaatsvervoerd s.WQrgen.KMoniagel%d;^t/(ot-M$'.wtkef^Hj^l tiet men.de voorayde van 'debungalow'met .terras^ en-pergola.^^ bespreken en de rest naar een speciale commissie te verwijzen, >velke vóór. 2 April aan de minis-1 ters rapport zou moeten uitbren gen. -■ - De drie belangrijkste punten noemde Marshall: 1) de economische eenheid en de herstelbetalingen. A: 2) het; peil der - Duitsche; ln- V dustrie en. de hervatting van de herstelbetalingen.. 3) de vorm en bevoegdhrid v van de Duitsche voarloopige i rcgeerlng. 'r. .Molotof vroeg, of in. het eerste punt de herstelbetalingen ln hun' geheel waren begrepen,' waarop Marshall bevestigend antwoord- de. Vervolgens stelde Molotof voor de Öemilltarisatie van Duitsch- land als vierde punt op de ljjst te'i plaatsen., %- -—V .ddn Marshall verklaarde dit; punt; achterwege gelaten té' hebben, daar het een;belangrijke 'kwestie,.; in het "voorgestelde viermogend- 5 hedenverdrag over de Duitsche ontwap eni ng uitm aakt én beter besproken' kan worden, wannéér dit verdrag aan de orde komt Hy zeide echter geen bezwaar te hebben dc ontwapening, van Duitschland In.;den raad dermi-v ulsters te bespreken. Later kwam de kwestie, ter sprake welke landen "aan- öe vredesconferentie zullen deeI-T: ;.;5 nemen en; Molotof 'zeide van'-^V: meenlng. te zijn, dat de te New^i? Yorlc opgestelde lijst'.van 18(^5 landen ook voor. dé'Vpö'nferen^ tie kan gejden. Marshall achtte' hetechter niet•-? noodig, dat (devininfstcrfl thappv over deze ;k\vcsüe - beBllMcm tó f- drong erop aan .dateerst ëon bet sllssing zou .worden 'genometo.tt^ aan z f en van de: verschil lende c' missies en'; sub-commissles.ri„, ,Ook .Bidaült. verklaarde ziel voorstander .van;?alle": procedure--^ kwestiesnaar de f plaatsyervaj^g^ gers te verwjjzen.:' Hy„zeidé,'''datl5v^- de Franschë; regeerin&riiiët/bereld:;: Léülicèraé^^t^'tëfétéïïÉëli'^aöéK1i hét-yan (belang achL'dat?ér-óhdét-^ BChëlöMvÖrdtMg (dë«r'j'"""v" - f co.r- S vr '.eduro- 9;^uliéerd$i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1