mm éssgsm mm DE SCHIEDAMMER „SPANJE WORDE EEN MONARCHIE MET DEN CAUDILLO ALS STAATSHOOFD" Geen enthousiaste ontvangst bij aanhangers van Dón Juan Nieuw plan Bevin van De Britsche regeering erkent Indonesia de facto Panieksfeer in Eindhoven Van straatsgewijze bouw dit jaar nog geen :-®l 4- - V"*« - ..'^"m-^ï-.- - r> -<- Sr.: ïr'-^öv» fcy" -f::; RED. EI* ADM. LANCE HAVEN HI SCHIEDAM ."-• TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS t 0.09 MET kol E n vAH^ittimaci tenSdiji KUNTUDE WINTER öKElLiöEO MAKEN"! MflTHEHï SSERPlEiH I2RI1AM TEL.ÏH4S-Ï43SS ZEVENDE JAARGANG NO. 77 DINSDAG X APRIL-1947 Nieuw wetsontwerp van Franco GENERAAL FRANCO heeft Maandagavond aangekondigd, dat aan flfet parlement een wetsontwerp zal worden voorgelegd, volgens hetwelk Spanje een katholieke en sociale staat zal worden, Ingericht als koninkrijk, met hemzelf (Franco) als staatshoofd. In het wetsontwerp wordt tot uitdrukking gebracht, dat generaal Franco zich te allen tijde fcet recht voorbehoudt een persoon aan t* wijzen, die hem zal opvolgen. De Identiteit van. den koninklijken opvolger wordt filet aangeduid, Het wetsontwerp bepaalt tevens, dat de koninklijke, opvolger de fundamenteele wetten van den huid!gen staat moet eerbiedigen. Het Is niet, erg waarschijnlijk, dat Don Juan, derde zoon van ex- koning Alfonso 'van Spanje, die door de Spaansche monarchisten als troonopvolger wordt erkend, zich hiermede, accoorü zal verkla-. ren. Ook word teniet vermeld, of het wetsontwerp, nadat het door het parlement' zifi zijn goedgekeurd, door een referendum zal worden bekrachtigd.:-,'-::!'- „Lkatste manoeuvre" Instelling van twee raden Het ontwerp voorziet in de In stelling van een „raad van het koninkrijk", omvattende een twaal- tal leden, en van éen „regent- schapsraad" bestaande uit drie lei den van den "STraad van .het ko ninkrijk". In geval van overlijden of onge schiktheid van het hoofd van den - staat 2al een persoon van konink lijken bloede, gekozen door den raad van het koninkrijk, hem pis hoofd opvolgen Deze persoon moet aan'de gestelde eischen voldoen en zijn verkiezing moet mef een meer derheid Van twee derde in het par lement goedgekeurd worden. De raad van het koninkrijk zal gepresideerd worden door den voorzitter van het parlement en bestaan uit den kardinaal-primaat, den chef van den centralen gene- ralen staf, den president van - den staatsraad, den president van het hooggerechtshof en zes afgevaar digden uit het parlement. Het 'hoofd van den staat moet overleg" plegen met den raad van het koninkrijk In aangelegenheden, 'die aanwijzing van* zijn opvolger, het verklaren van :en oorlog of hét sluiten van een vrede en het weder indienen van een wet betreffen. Indien de plaats van het hoofd van den staat openvalt, moet de Een hooggeplaatst zegsman uit ds omgeving vép.'den Spaanschen troonpretendent Don Juan heeft naar aanleiding van de rede van- Franco -verklaard, dat zij niet als .een. verrassing kwam. ,jn werkelijkheid", aldus ae. zegs man. „Is de stap van den Caudlllo de laatste manoeuvre om het ré- giem van Franco In stand te hou den. Franco kon geen monarchist om den tuin leiden, want bij heeft juist de beginselen vanr de monar chie aangevallen". De houding der U.N.O. Juridische deskundigen van 'de organisatie der.V. N;; hebben ver klaard, dat de .voorgestelde restau- ïtlc van het Spaansche koning- :hap oogenschijnlijk geen reden Is Duitschlands toekomst regentschapsraad, bestaande uit om te geloovendat de -V. N. haar den president,van het parlement, den kardinaal-primaat en den chef van den, genei-alen stal. deze ln- nemen.- Onmiddellijke behandeling - De rede van generaal Franco, hield in het algemeen een ver- r' dediging van zijn economische en sociale politiek, in. Slechts aan het eind van. rijn rede vermeldde hij kortweg, dat het nieuwe grondwetsontwerp aan het parlement was voorgelegd en onmiddellijk behandeld zou worden. Franco besloot: „Nu wij een van de. moeilijkste tijden ln de wereld geschiedenis - achter den rug.een helderen horizon voor ons en ons stelsel stevig verankerd hebben, ■t dlcr. ik.een - wetsontwerp Jn„ waarbij de opvolging geregeld wordt. Dit ontwerp betoekent geen wijziging van onze politiek". Indien geen persoon van vorste- ïykert bloede geschikt bevonden zou worden, zou volgens het wets ontwerp de raad van het koninkrijk een ieder kunnen voordragen als regent, dLe- hiervoor geschikt te- Ieder, die candidaat gesteld wordt voor het koning- of regentschap moet Spanjaard zijn, "katholiek en van het mannelijk geslacht en minstens 30 jaar zijn. Hij moet den eed van' trouw afleggen op de grondwet van deh Spaanschen staat. - -■ ;-.v-' Franco blijft Caudillo Reuters correspondent geeft nóg het volgende commentaar: Wat. bij dit wetsontwerp het meest ln het rog springt" is, dat het de toekomst van Spanje geheel in,handen van generaal Franco stelt. .Er wordt niet in vermeld, of Franco, als hoofd van den staat, ook* hoofd van de regeering zal blijven. Franco behoudt volgens het wets ontwerp den tftel van Caudlllo. Men kan er niet uit-le?en( dat' n|j den titel van koning zal aannemen. PAROLOSCOOP '/'...•Rome:, grootste zorg Y^ORLOGSGEVOLGEN leder U land kent de zijne, maar het «ene land kan ze „hebben", het an dere niet.Zoo heeft het romp-Italië van tegenwoordig te kampen met het S Icilian isme, d.w.z. met het Si- ciliaansch separatisme, met de her nieuwde afscheldingswoede der Sicl- lianen. ••-* Dat dit laatste geen klein gevaar is voor. Rome. wordt bevestigd door graaf Sforza. den tegenwoordigen minister van büitenlandsche - zaken, in woord eh geschrift. Hij beroept zich op'Crispi's woord: „Noord- en Zuid-Halië doen samengaan was vroeger moeilijker dan. 'n oorlog te voeren tegen Oostenrijk en is thans een grooter vijand dan Joegoslavië.' Het geboorteland van Crispi, Orlan do en Pirandello heeft in 1820, 1848, 1860 en 1866 geprobeerd een eigen, bestaan te leiden, maar thans staan. z'n*kafteen goed; primo behoeft het geen beroep te doen *op Engeland, secundoJ is Rome machteloozer - dan 'ooit. Trinakria (Sicilië) heeft overig Italië niet noodlg, vhet kan goud ver dienen, door zijn producten aan de wereld te 'slijten; het ligt zeldzaam gunstig ayi alle wegen; die oost met ""west en zuid met noord verbinden." „Waarom", te in de Itallaansche Kamer gevraagd, „waarom- warden Slcinaansche vrijheidsstrijders opge jaagd, aangehouden en gefolterd?" En de folteringen werden 'alle- om schreven Waarom doen S iclllanen jj .^h de bijeenkomsten van de Miaaellandsche Zee-conferentie? waarom richt de Itallaansche iiooge commissaris voor Sicilië, Aloisior niete uit tegen de 300.000 leden van de separatteüsch-autonome oéwe- rmg? Waarom loopen dP leiders Aprile- en Gal.o vrij rond. zich be roepend op het Atlantic Charter da* Sicdlë met eêr. s-mpcl plebisciet zijn wil kan doordrijven?" En het kwam tot wilde tooneelen in de Kamer. Separatisme is dikwijls een vrucht der ellende, vooral als de el lend® een gevolg te vam el een schuld. Se paratisme bloeit al'ljd in rand- en grensgebieden. Waar sterk en mei succes geregeerd wordt, komt de zwam van het separatisme niet on Soms ook herstelt separatisme nor male verhoudingen. Daarom moet men niet alle separatisme over één kam scheren. Het SJcillaansche Is niet prettig voor Rome. maar het is logisch", want voor Rome geldt nog aldoor Vergiiius woord ,urbs antiqua ruit', „d aloude stads ort ln" tAenaels), door eleen schuld. houding jegens Spanje zullen ver anderen. In dé algemeene verga dering van December j.l.. tferd ber sloten, dat- zoó lang het„regiem van Franco" tó.SpanJe zou worden gehandhaafd. Spanje niet tot eenlg lichaam der V -N. zou worden toe gelaten. De ISpaansche kwestie staat technisch, beschouwd nóg steeds op de agenda en zal onge twijfeld in den Veiligheidsraad of. ln de algemeene vergadering ter sprake worden gébracht. Bevin is verheugd Lfnggsdjati is eer»- bijdrage tot den vrede-' in het Oosten Dé Britsche ^ministervan bulten- ïandsche zaken, Ernest Bevin. heeft- van Meefcou xf!CA«e "rtdgerote bood schap aan de Nederlandsche. regee ring gericht: ...Ik ben verheugd te vernemen, dat. de ontwerp-overeen- komst van Linggadjati is ondertee-' kend. Zoo als u weet, heb ik persoon lijk .den geheelen lobpdér onder handelingen. met groote belangstel-, ling gevolgd en ben ik van gevoelen, datde vriendschappelijke gees', waarin de moeilijkheden zijn opge lost, en die de geheele wereld ten voorbeeld kan worden gesteld,- groot vertrouwen in de twee pardjen waar borgt. en een belangrijke -bijdrage vormt tot den vrede ln -het Oosten." De. Nederlandsche minister van buitenlandsche zakea' heeft namens de. Nederlandsche regeering, onder be;uiglng van zijn erkentelijkheid,'de ontvangst van het. telegram van Bevin bevestigd. -. De werkvergunning- van den AFP-correspondent m Spanje is ingetrokken omdat deze 'n bericht naar zijn bureau poogde door te geven, „dat onwaar, was en waar van hl] de onwaarheid gemakkelijk had kunnen herkennen" aldus .de lezing van de Spaansche regee- ringspersdienst. Bevin heeft de conferentie van Moskou een nieuw plan voorgelegd onder den titel „de toekomstige behandeling van Duitschland". Volgens dit plan moeten de bezet tende mogendhedenhet als hun voornaamste taak beschouwen het volgende te bereiken: 1).* Politieke omstandigheden, die de wereld voor een nieuwe agressie zullen behoeden. 2). Economische omstandigheden, die Duitschland in staat stellen zichzelf te bedruipen, de kosten, die de s bezetters'te zynep behoeve hebben gemaakt, terug te betalen;, oorlogsschade te .tegoeden en een Industrie op te bouwen, waarvan de Dultschers zelf en ook het bui tenland kan.profiieeren, zonder den grondslag té. leggen voor een nieu we» agressieve politiek. 3). Een. constitutioneel apparaat, dat de beide r eerste, punten kan waarborgen en aanvaardbaar is voor het Dultsche volk. \.fi. 4)Een zoo groot mogelijke ver antwoordelijkheid bij de Dultschers zelf. v/;' - Voor de ontwikkeling van de Dultsche .democratie noemt het plan-vier stadia, n.L; a) een -en- tra! e bestuursorganisatie op eco nomisch gebied, b) een vertegen woordigend lichaam, dat den' be stuursraad van .advies zal dienen Inzake een vóórlooplge grondwet, c)verkiezingen krachtens de voor- looplge grondwet en vervolgens een voorlooplge. centrale regeering, die het werk van de centrale'be stuursorganisatie overneemt. dl aanvulling ran de voorloop: ge grondwet, ratificatie' door het Dultsche volk 'en goedkeuring door dén bestuursraad, Tenslotte de ver kiezing van een nieuwe -regeertng. SJAHRIRS PLANNEN IR STRIJD MÉT LINCCADJATI Naar aanleiding van SJahrtrs verklaxing. inzake zijn vooraëmen over te gaan tot benoeming, van Indonesische' vertegenwoordigers in Australië en Egypte wordt van ofücieele Nederlandsche zijde het volgendeverklaard: blijkens de briefwisseling tusschen de delega ties is overeen gekomen, d at art. .15 van de overeenkomst van Llng gadjati- de' gelegenheid schept, waar noodlg, op de voordracht van'de republlkeinsche regeering Indonesiërs op te nemen in' den Koninkrijk.VertegenwoorcUglni? van öe republiek in'strikt Interna tionalen zin Is eerst mogelijk na de vormitig van de Vereenlgde Staten van Indonesië, zoodat de door Sjahlrr geformuleerde plan nen ln deze strijdig zijn met Llng- gadjatl. EEN SCHIP OP 'k' SCHIP! Zaterdag- morgen heeft 'n drij vende^ kraan twee binnenvaartscheóe-^ van het type Hage naar ei een kleine rvoonroefde Dank baarheiden de „Ouderzorg aan boord van de Lloyd- boot Kota Agóeng gezet. De scheepjes, degelijk vastgesjord op het voorschip van de Kota Agoeng, zui den geb'acht óm daar als aanvoer schepen dienst ce doen. Sog meer van deze vaar tuigen zuilen op dese .wijze naar de Qnsi worden verscheept. Slaking dreigt in het Ruhrgebied Groot verlies aan steenkool te verwachten Ongeveer 2000 -i mijnwerkers te Dortmund hebben gisteren :egen he: adviesvan .hun. vakvereenigingin besloten niet aan'het werk te gaan. Een groo'e, hongerdemons ratie te Keulen is, hangend de besprekin- :n, uitgesteld.' Woensdag zullen te Bochem afge vaardigden van vakvereenlg ingen van mijnwerkersbijeenkomen, die de mogelijkheid van een mijnwer- kersstaking in* het geheele Ruhrge bied, alsprotës: legen de voedsel- scbaarschte zullen bespreken. N^ar verluidt, zijn Britsche functionaris sen van meenlng,-dat er 50*/« kans bestaat, dat 'n'dergelijke staking zal worden uitgeroepen. Het zou de eer ste staking óp groote schaal zijn' shads Hitler .""aan de mach r kwam. 300,000; mijnwerkers zouden er bij be'rokkenzijn én b|jna 250.000 ton steenkoolzoudagelijks verloren gaan.;;;' Duitsch yerw|jt Dr. Konra'd -Adenauer, voomt er vande Ch riste lij k Democratische Unie in* dè.-- Britsche zone van Duitschland, heeft te Keulen ver klaard, da; ondanks dringende ver zoeken van de- bevoegde. Dultsche aan de Engelsche autoriteiten niet op rijd graanreserves zUn gevormd. Men heeft, aldus dr. Adenauer, nle*. voldoende gebruik gemaakt ran. de Nederlandsche havens- en de water wegen van den :R|in om het :spoor- wegnet' lasten." Gisteravond werd na ander- halven dag dreggenuit het Eindhovensch kanaal, ter hoog te van de gemeente .Mierlo, het lijk opgehaald van den 45-jari- gen W. v. A. uit Helmond, die sedert Zaterdag vermist was. SAMUEL MORSE WERD NIET MISKEND Seincode vereeuwigt zijn naam Samuel Morse, Amerikaansch ge leerde en technicus, die op 2 April 1872 driekwart eeuw geleden ie New York overleed, kwam reeds in 1832; op een reis van Europa naar de Nieuwe Wereld; tijdens een ge sprek over techniek, op.de gedachte een toestel te cons traeeren, waar mee' men n)et behulp van electro- magnetieme schrift*eekens zou kun nen overbrengen. Drie jaar later, kon hij op een lezing iü de universiteit van New York reeds een model van het -7» -w v.>. f - 'i lk' iKH Vertegenwoordigers van de Ar.ierikaansche.en dê' Canadeesche legatie brachten een besoqk' aan de klokkengieterijte Aarle-Rfétél, oni, be sprekingen te voeren ivoor de levering van klokken' aan-"Amerika en Canada: Een modelmaker aan het werk.\ Spoedige hervatting 'der betrekkingen In het lagerhuis heeft de Britsche eerste minister,|Attlee, verklaard, dat de- Britsche regeerlngde regeering' van de Indonesische republiek de facto heeft erkend, aldus meldt het A.F.P. Attl^e raegde hieraan toe, dat deze erkenning analoog !b met de erkenning door Nederland. Op* een vraag, welke diplomatieke of andere contacten zullen worden gelegd met de Indonesische, repu bliek, nu de overeenkomst tusschen óe Indonesische .republiek en Neder land is gel eekend, antwoordde Att- lee„Men hoopt, dat de thans be reikte overeenkomst den weg zal effenen voor een nieuw tijdperk van vrede éri welvaart, welke niet alleen Indonesië, maar de geheele weresd ten voorbeeld zal strekken. De re geering is voornemens de Indonesi sche republiek in dezelfde mate de facto te erkennen eüs door de Nc-, derlanóers is geschied en o*é con tact met de républiek zal voorlocpig worden uitgeoefend door den con sul-generaal .te Batavia," Een conservatief afgevaardigde vroeg daarop Attlee, of hf| in.over weging wilde nemen 'zoo spoedig mogelijk ambtenaren met kennis van de economische .situatie aan het consulaat-generaal toe te voegen, opdat een stroom van goederen/zoo spoedigmogelijk naar en uit Java en Sumatra kon vloeien: At'lee ant woordde ..Met. genossen zal ik mtji.t volle aandacht aan dit - voorstel schenken; ik meen, dat wij allen het "economische belang van deze eilanden erkennen." De Engelsche minister van voed selvoorziening. Strachey, heeft ver klaard. dafc haar zijn meenlng Ltng- ea djati - den „grondslag zal leggen voor de spoedige hervatting van de handelsbetrekkingen tusschen Groot- Brittannië en indonestë.'Oofe als de beschikbare hoeveelheden; klein zijn, dan zal een spoedige hervatting van den Kandel een krachrigen prikkel geven f tot het herstel van de voed selproductie, Groo'-Brittannië - zal conact. blijven onderhouden metde Indonesische., en. ..Nederlandsche autoriteiten en krachtige aanspo ringen,-uitea.. '-"kJ ;r> \- nieuwe apparaat Ia'en zién, maar eerst ln 1837 trad hij er mee ln 'de volle openbaarheid.. Z|jn naam zon stellig niet zoo bekend z|jn .geworden. Indien hö nlei b|] zijn toestel een letterende leverde, dien w|j thans 'als bel Mnrse-alfabet kennen. BJj den leek ztfn het meest de letters S.O.S. be kend, het bekende noodsein, dat met „Save Our Souls" wordt ver taald. Het te echter aardig te weten, dat de leltere gekozen werden om de duidelijkheid, drie punten, drie strepen en drie punten. De beteeke- nls Werd er pas later aan gegeven. Samuel Morse heeft niet het ver driet van de miskenning hoeven on dervinden. In Parijs kreeg hij in 1857, .volgens het besluit van de regeeringen van Hen landen. ;4(W 000 francs als erkenning van zijn ver dienste bij het legveh van denon derzeese!) en kabel tusschen Europa en Amerika. Ook zag hij, in Juni 1871, een Jaar voor zijn dood, in het Centraal Park van New York zijn standbeeld oprichten. RINKO WIERSMA, Palmpaaschwedstrijd van de Welpen Mr. Oud ontvangt, de mooiste als geschenk De Rotterdamsche Welpen, on geveer drieduizend in getal, hebben een mooi, oud Paasch-gebruikih eere gehouden door een wedstrijd te organteeeren. welk van-de Wel pengroepen de mooiste palmpaas ch kon maken. De wedstrijdcommissie had geen gemakkelijke taak om uit de'hon derden aardig versierde en met versnaperingen behangen „palm- paaschjes" de mooiste te kiezen. Tenslotte werd aan jroep 19 uit Delfshaven den eersten prijs toe gekend. Zaterdagmiddag waren alle Rot- terdamsche Welpen met .hun „palmpaasch" op het terrein aan den Schiedam5Cheslngei tegenover het Oogziekenhuis, -byeen, waar burgemeester Oud door den tien- jarigen Gerrit van der Made van de Welpengroep „Delfshaven", de mooiste palmpaasch, ten geschenke werd aangeboden. De burgemeester dankte de Welpen voor hun spon taan gebaar en wees op de goede daad, die zij verrichtten door. alle overige palmpaasch-stokken, ter' beschiklkng van de ziekenhuizen in onze stad te stellen. Tot slot van de samenkomst de fileerden de Welpen voorden burgemeester. Van de ondernemingen De N.V. Rotterdamsche Hypo theekbank voor Nederland heeft een bedrag van f 2,202.000 aan pandbrieven ui*geloot. Tegen een omwissellncskoers van TOO"/» kunnen deze uitgelote stukken worden om gezet in 3'/b pandbrieven.- examens Rijksuniversiteit Leiden. Geslaagd Voor het doc orual examen genees kunde: me. G. C. de Vries te Rut- 'erdam: voor het artsexamen twee de gedeel'e: de heer H. v. d. -Loo te Rotterdam. - Aprilmop over atoomnevel veroorzaakte groote verwarring EINDHOVEN 1 APRIL Öp de eerste pagina van het Eindhovensch dagblad stond in het nummer van 31 Maart on der de groote koppen over drie kolom „Een zwarte dag voor Eindhoven", „atoom-nevel be dreigt de Lichtstad met vernie tiging" en over twee kolom: „Onverantwoordelijke nalatig heid van ingenieur stelt 100.000 menschenlevens in de waag schaal". een April-mop, welke hier een halve pagina nam,en op blz. 5 van dit blad met nog meer dan drie kolom werd ver volgd. Deze „Aprilmop" heeft onder een groot deel van.de bevolking van Eindhoven en ver daarbui ten opschudding en paniek ver oorzaakt, ln het bijzonder bij éénvoudige en oudere menschen. De telefoons o.a. op het hoofd bureau van politie ïn Eindhoven en bij de N.V. Philips stonden geheel den dag niet stil voorts kwamen - talrijke inwo ners persoonlijk bij die instan tfes' inlichtingen inwinnen naar aanléiding'-'van ^hefc^ bericht. ^Dit was zelfs spoedig dóorge ori- gen..tot de R.A.F. inlDen Haag, die de politie telefonisch mede deelde, indien de berichten juist waren, niet over Eindho ven te willen vliegep. In bei aal- de straten .gelegen in* de om- geving.van de Philips-com- plexen, wilde sommige bewoiers de perceelen zelfs verlaten en naar de peri pherle van de stad trekken. Ofschoon de Aprilmop geen algemeene uittocht., veroor zaakte, was het toch noodlg, om de v allerwege ontstane verwar ring op-te heffen, dat de radio- omroep hedenavond een ophel dering omtrent het bericht gaf. Rotterdamsche V-man in hooger beroep Mr. A. J, M/ de Groot trad giste ren voor den btjzonderen raad van cassatie, als verdediger op ran J. J. C Baas. die door het Rot'erdamsche bijzondere gerechtshof wegens aa menwerking met den S.D. tot de doodstraf werd veroordeeld. B. zou hebben samengewerktmet de be ruchte Rotterdamsche „groep. 10', voor, welke instantie hij als „V-man" zou hebben gefungeerd, Mr. De Groot' was van meenlng, dat deze beschuldiging, en daarmede de ver oordeeling. aan. sterken twijfel on derhevig moest worden geacht. De procureur-fiscaal zeide. dat de wet telijke regelen en,.voorschriften "niet' ioelaten, dat de bijzondere raad zich bezig houdt met onderzoek naar de juistheid' van bewijsmateriaal; Spr: concludeerde tot verwerping van het beroep, dochgaf den verdediger een verzoek; om revisie ln overweging. Uitspraak 28 April. Reeds meer dan 325 werken boven f 10.000 in uitvoering AL zouden we het willen, dan nog kunnen we een nieuw Botter' dam maar niet een-ttvee-drle uit den grond stampen. Enthou siasme alleen Is niet voldoende om snel een nieuwe stad te doen ver rijzen. De groote problemen, dfe zich oa bij de financiering en materiaalvoorziening van den wederopbouvv voordoen, dwingen '- telkens weer tot een nuchtere beoordcellng van de feiten en moge* lykheden op betrekkelijk korten termjjn. Wat deze laatste betreft, hiervan gaf Jr. J. Rutgers ons een overzicht, als hoofd ran het. plaatselijk bureau voor den wederopbouw'en voor. de, bouw nijverheid te Rotterdam, dat belast Is met het verleenen van goedkeuringen voor de uitvoering van bouwwerken en het toewezen van bouw materiaal. v 'V/j noodgedwongen de handen, inéén geslagen. Grossiersgeboirw bö" D.P. en ïndustriestlchting aan.' Goudschesingel zijn hiervan voor beelden. V'/.vy.iv..\r Aan de Blaak zal tegenover den nieuwbouw van de Twéntsche bank, een blok van tién winkel» verrijzen. De kosten van de fim-"; deeringen worden gezamenlijk - door de betrokken winkeliers' gé- dragen, terwijl leder van de bou wers gemachtigd Is, z|jn pand een. Indh iihieel hotiw'karakter té "doen. geven. Naast dit winkel blok komt een .kantoorcentrum mét- een frontbreedte van circa 140 meter. De afsluiting van dit gedeelte van dé Blaak is evenwel nog niet geregeld In verband met de nog niet definitief vastgestelde plaat» van het nieuwe station Beur». Nog;meer coasten naar Indonesië Vandaag te de coaster „Helvetia"' van de K.P.M. alt Rotterdam naar Indonesië verrokken. Morgen zullen nóg twee kustvaartuigen de rete n>mr de Oost aanvaarden.. Voedselraad biedt1 ons stroop aan Naar w|j vernemen heeft de In ternationale Voedselraad aan Ne derland' een aandeel van 8% mil- lloen liter aangeboden uit de Cu- baansche stroopproductie, een aanbod, dat verbazing wekt op. het oogenblik, dat onze eigen stroopfabrieken dreigen te moe ten sluiten, omdat de bevolking den suikerbon liever voor suiker of jam dan voor stroop gebruikt. Verwacht wordt dan ook, dat de Nederlandsche regeering, indien het aanbod haar officieel bereikt, haar aandeel weder ter beschik king zal stellen. Hooge prijzen Staatsloterij f 20.000,—, 17262 f 1.500,—, 1171». f -1.000,—,' 8054;" 19798. f 400,—27447393. f 200.—, 13343; 20395. f 100,—, 6417; 9182; 10B88; 12103; 14555; 18153; 18369. 10941 18112: De economische en sociale raad der UNO heeft ln beginsel een Noorsch plan aanvaard, dat iedereen in elk der b|j de.UNO aangesloten landen, een dag loon wil doen dtrven 'en behoeve van een Internationaal noodfonda- voor kinderen. - Verwochtingen voor dit jaar De bouwmateriaal voorziening in 1947- zal niet aanzienlek beter zijn dan in 1946. De vooruitzich ten voor baksteen en kalkzand- steen en ook voor cement zijn niét ongunstig maar de hoeveelheid hout, die voor de bouwnijverheid beschikbaar komt, zal ondanks een hoogere toewijzing dan in 1946, dit jaar nog schaarsch zijn, terwijl de voorziening met Ijzer en staal ernstige zorg baart. In 1947 zullen er echter meer bouwvakarbeiders beschikbaar zijn dan in het vorig jaar door een voortgezette terugkeer van Rotterdamsche bouwvakarbeiders uit andere geteisterde gebiedéh, door het aantrekken van meer bouwvakarbeiders uit de omge ving eh door een' verhooging van de arbeidsprestatie, tengevolge van de invoering- van het thans wederom in beperkte mate toege stane tariefwerk. Al met al con cludeert ir. Rutgers, dat in 1947 aanzienlijk meer gebouwd zal worden dan in het voorafgaande jaar. Het bedrag, dat per 1 Janu ari -1P47 in de bouwnijverheid in Rotterdam was: gestoken, wordt geschat op circa 7%- van het be drag, dat dit jaar besteed zal worden aan den wederopbouw. Woningbouw Rotterdam telt-meer dan 10.000 woningzoekende gezinnen. Wat wordt er gedaan om, in den groo- ten woningnood te voorzien Op deze vraag kon ir. Rutgers geen al te optimistisch antwoord geven. Voor 3946 was aan Rotter dam de bouw van "2500 woningen toegestaan. Dit bouwprogramma is echter slechts voor 69.6% ge reed gekomen door de moeilijkhe den bij demateriaalvoorziening en' door de langdurige vorst periode- - 'v In 1947 mogen ln Rotterdam 3000 wohlngen gebouwd worden, terwijl .wij' er. feitelijk 7000 moes ten bouwen, óm den achterstand té kunnen inhalen" en den groei van de bevolking te kunnen bif- hóudéri. Mata^iri"TB4T zal ëf nog geert spraké ktihnén z|jn vftn het inhalen 'van den achterstand. Par ticuliere bouwers hebben plannen voor clrc^ 3000 woningen inge diend, die ook goedgekeurdzgn, maar Vab den bouw hiervan, zal niets Irunnen komen zoolangde particuliere bouwers niet accoord kunneh- gaan met de financie ringsregeling woningbouw 1947. Het Is de vraag, of de Rotterdam sche dienst voor volkshuisvesting nog met voldoende bouwplannen een aanvang kan maken -om .3000 woningen nog in 1947 te kunnen voltooien. Dé uitvoering van het homvplau' „Kralingen", circa 1500. woningen omvattende, zal dit Jaar met kracht worden voortgezet. Ook voor Oud Mathenesse is eeri wo ningbouwplan ontworpen. De op zet, hiervan Is nog dit Jaar met den bouw van circa 1000 wonin gen te beginnen. Met het architectenbureau ,N. F. W|jmer d. Brenkelmim jsTn principe overeenstemming bereikt over den bouw van 108 woningen volgens systeembouw, in de voor- mallge. gemeenteOvérschle.. Van drie groote firma's: Bijenkorf", C. A. en. Vroom, ês Dreesman, heeft alleen de laatste een bouwterrein gevonden achter de Beurs; Maar ook van de bel de eerstgenoemde firma's zullen dit jaar de onderhandelingen over een haar geschikt bouwterrein tot een resultaat moeten lelden, op», dat ook de kleinere firma's haar bouwplaats in het oudé centrum kunnen bepalen... Van de: voorgestelde, straatsge- wijze bouw, zal in 1947 niet veel kunnen komen. Wel zal de zaïtd- baan voor de nieuwe stationsbóu- j, levard dit jaar gereed komen en zal menook-een begin kunnen maJcen met den bouw van c&fètjes met terrassen en de boomheplah-. üng op het middengedeelte :van den boulevard..; - Tn .1947 ,zaï er dus belangrijk meer gebouwd worden, dan in 1946. Moge dé wederopbouwdag," die op 18 Mei in Rotterdam zal 'worden gehouden,' Ieder stadge- noot verder sterken:in dé over-; tulginp. dat er gedaan wordt, wat cr gedaan k.ln worden voor een snellen wederopbouw van onze Bedrijfsbouw Op- l: Januari 1947 waren in Rotterdam 325 werken boven 10.000 inuitvoering, waarvan slechts 77- 'binnen het. verwoeste stadsgebied. ,De; Rotterdammer ziet ln het oude centrum .slechts banken en groote kantoorgebou wen verrijzen.. Maar. deze worden gebouwd zonder steun van de overheid," terwijl^voor den gemid delden' particulieren bouwer de kosten van wederopbouw van zijn bedrijfspand doorgaans veel te hoog zijn. Zooals bekend, hebber, thans velé particuliere bouwers Hef ÉétglscliT'ë! ffq| Het Belgisch elftal dat 7 April te Amsterdam tegen Nederland speelt, Is als volgt samengesteld? Doel: Daenen Tillenrj Achter: Aernaudts (Berchen Sport)Pannage (Tilleur) UTlddèn': Ptittaert- {TTnlon St. Glllalse), Vermeulen; (Mechelen) en Debuck (Eendracht Aalst). Voor: Lemberecht» (Mechelen"), Ooppens (Mccliplcn), Decléjrn" (Mechelen). Cha,ves (Gent) en - Thlrifayt (Cltarlerol). Reser\'es: Meert (Anderïechtj, Van der Drlesche (Mechelen), Veroammen (Lyra) w Annul (Litfk). Nog een bon van een el Behalve de reeds aangewezen bon voor. iwee eieren,: zal deze-week in, de bonnenlijstnog een bon voor een et worden, bekendgemaakt De af- levering van dit'derde „Paaschèi" l zal echtereenlgen tijd vergen. De aanwr van eieren-is-nameiyk niet zoo, dat aflevering, van drie eieren voor alle leeftijdsgroepen *nog! deze week mag worden verwacht,- Ih het algemeen is de kans.' dat ,op den';..; tweeden nog aan te wil zen bon. voor Paschen geleverd wordt,;-niet groot. Auto-tentoonstelling in 1948 Gistermiddag ls in de bestuurs- en ledenvergadering van de Nederland sche vereenlging rijwiel- en auto- industrie te 'Amsterdam besloten m Febiuari of Maart: 1948 weer een automobleltentoonstelllng in -hét RAÏ-gebouw te organteeeren. Ertt zal de eerste automobieltentoonstelling na den oorlog ln Nederland zijn. De traditioneele^booircv. en Cambridge op 'de ?T winnende ploeg leidt rr, - -1 ■ems werd dóór. r-ónge-JeercsV' bo - :- ^;v!B'ndge.b-,t;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1