r~ DE SCHIEDAMMER Grieksche koning George ES plotseling overleden Bij den dood van George II Dakota.-bemanning leefde van drie sinaasappelen daags. inning van Nieuw Guinea reeds aangepakt Ml - p *1 KtX>. EN ADM LAUGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRU9 PER WEEK J! CENT PEH KWARTAAL t 4. LOS3E NUMMERS t 0.09 HET PARG01 MALAIS^ SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN WITTE DE WIJNSTRAAT 46, IEL 27513, R'DAM ZEVENDE JAARGANG NO- 78 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 2 APRIL 1947 Zijn broer, prins Paul volgt hem op Koning George II van Grie kenland Is gistermiddag plotse ling aan een beroerte overleden. HU werd 56 jaar. HU wordt opgevolgd door zijn broer prin9 Paul, die gistermid dag nog tot koning is uitgeroe pen. Koning Paul van Grieken land is 45 jaar oud en sinds 1938 gehuwd met prinses Frederika Louise, dochter van den hertog van Brunswük. Koning'George was In Sep tember 1946 na' 5Vi jaar bal lingschap weer op den troon, ge- komen. Dit was de tweede maal. dat' hlj na een ballingschap de kroon terug kreeg. De koning volgde in 1922 zijn vader koning'Constantljn op. In 1917 had hij op grond van een ultimatum der Entente het land met zijn vader moeten verlaten. Na het aftreden - van koning Constantijh in 1922 regeerde koning George een jaar lang een periode van qnrust, geken- merkt door een mislukten^ op stand der rechtervleugel, onder generaal Metaxas. Toen de're publikeinen zich in 1924 te Athene van de macht meester maakten, verliet hij het land. Zijn ballingschap bracht hU grootendeels in Engeland door, totdat :hij in November. 1935, nadat het Grieksche volk voor de.monarchie had gestemd, den troon weer besteeg. Zijn regee ring duurde 5V* jaar tot April 1941, toen hij door de invasie der Duitschers gedwongen werd zijn' land wederom te verlaten. Hij ging via "Creta en Egypte ■wéér naar Engeland. ;In September 1946 stemde het Grieksche volk-weer voor de monarchie; zoodat- koning Geor ge weer naar zijn land terug keerde. De- vorst was ln ,1921 ge- huwd metElizabeth, ,d,é: oudste dóchter van koning Ferdinand én kóningin Marie van Roeme nië,-wélk. huwelijk- in: 1935. werd ontbonden. Het huwelijk bleef Rinderloosb /r: Tri; tegenwoordigheid yan."allé kabinetsleden 'en .-. vele .parle mentsleden is koningPaul gis teren door denhoogsten gezag drager ;der /orthodoxe kerk be- eedigd.- Maximos, de eerste mi nister, bood den nieuwen koning volgens de traditie het ontslag van zUri; regeering aan en kreeg -«^-opdracht,»' een-nieuweVregeering te vormen. Vandaag is het in geheel Griekenland een rouw dag. In zijn eerste radiobood schap deed de nieuwe koning een beroep op het volk, zich te vereenigen. •De nieuwe Grieksche koning heeft drie kinderen: prins Con stants n (zes jaar; nu kroon prins), prinses Sophia(acht Jaar) en prinses Irene, die in 1942 te Kaapstad geboren is. - Deelneming uit geallieerde landen Attlee, de Britsche premier, heeft den Griekschen ministerpre sident Maxi mos de deelneming van het Britsche kabinet betuigd met het overlijden van koning George. -,>' Op het tijdelijke hoofdkwartier der U.N.O. té Lake Success hin gen de vlaggen van 55 landen halfstok ala .teeken van rouw. President Truman heeft ver klaard „Het bedroeft mij. de tij ding van den dood van den ko ning der Hellenen vernomen te hebben".' De Amerikaansche hulp aan Griekenland zal waarschijnlijk geen invloed ondervinden van het overlijden van den Grïekschen koning, deelde de speaker in het Aiherikaansche Huls van Afge vaardigden mede. Een republl- keinsche: senator merkte evenwel op, dat „het eenige gevaar" zou zijn een poging, van een minder heidsgroep, (hij doelde op de com munisten} om een. tusschentijd- sche regeering onder de maeht van een minderheid te vormen. „Daar zouden wq bezwaar tegen hebben" zei hg: Bij haar aankomst in Zwitserland werd prinses Jüliana hartelijk door prins Btrnhard begroet. Rechts opden voorgrond 'prinses Margriet. Koning George II van Griekenland in geselschap van sijn echt genoot e. •/VV"- ■&y PARÖLOSCOOP Confessioneels Republiek ZONDERdat Europa er veel aandacht aanschonk, ls Italië een -confessioneele republiek gewor den; de constituanteheeft mee de merkwaardige cijfers 350—149 aan- genomen, dat de Lateraaxaverdragen overgenomen zullen worden 'in. Ita- lië'snieuwe - grondwet'.». z*.';'- .Vóór stemden, de christen-demo craten,' een deel der liberalen, de Qualunquisfen van GugUelmo Gian- nlnl, de monarchisten en.de communisten; tegen waren' de re publikeinen, de actionisten,, de .bei-: de groepen van .'socialisten (van Nennl en van Saragat), de demo-' laboristen en het restant der iibe- - ralen. -.VV- -7:.- Als de communisten blanco of tegen hadden ges'emd. zou Italië toch eern aanneming- van de ver lenging van de Lateraanv.erÖragen hebben bèleefd en zou het evengoed een confessionele republiek, zijn geworden; de communisten hebben, dus bewust het aan al vóórstem mers zeer groot gemaakt en dat ls ln dagen, dat het Va'lcaan ztch be wust aan de zijde van Amerika schaart tegen Moskou, een des te opvallender tac ische zet, hoewel een zet. die gebaseerd was op koele berekening. Want uit de redevoe ring van -Togliatti, hun aanvoerder b.eek, dat, als hij zijn volgelingen in dit tijdsgewricht openlijk stelling liet nemen tegen de Kerk, her een klein kunstje voor riin bestrijders' zou zijn geweest„een grondzee vat» verontwaardigde gevoelens tegen hem en de zijnen op te Jagen" Een dergelijke averij-veroorzaker.de' grondzee leek hem, aan den voor avond van de geprojecteerde parle mentsverkiezingen, ongewenscht; „geen provocaties om der wille van een wetsartikel, dat tóch wordt aangenomen!" riep h« uit fen li« bedoelde: „Ik houd liever mijn krult droog en ik speel Jullie niet gaarne een wapen toe", met bet resultaat, dat dit besluit nog voort durend het gesprek van den dag is ln Ttalië. En ook met het resultaat, da: hun naastliggende concurrenten het den Togliatti's kwalijk nemen, dat, Juist nu bet er. op aankwam ten op zichte van een prfncipiecle'kwestie een princlpleele houding aan - te nemen, de Itallaansche communis- yfttén .«het bééld \vah: dejuiste .verhou I vertroebelden door/meër/aan - teybfferen;danj;aan Verklaring van Don Juan op komst- Don Juan, de Spaansche troonpretendent,, die.zich te Lis sabon bevindt, heeft verklaard, dat Franco zijn opzienbarende mededeelingover de Spaansche monarchie zonder voorafgaande toestemming van. Don Juan had gedaan. De troonpretendent zei- de in de nabije toekomst een verklaring over zijn standpunt ten aanzien van de nieuwe wet te.zullen afleggen. Een Spaansch monarchistisch woordvoerder verklaarde te Pa rijs, dat Franco's stap een laat ste poging is om hetregiem te redden. In Spaansch-republikeinsche kringen zelde men. dat öe. stap bewijst, dat het regieni niet lang meer kan voortduren. Een woordvoerder van het" Britsche ministerie van buiteniandsche zaken zelde, dat Engeland het decreet, van Franco toejuicht als het beteekent, dat het: huidige regiem .gaat. verdwijnen.' Hij voegde "er aa^tpè^dat ï^anco's^ voorstel Inzake 3e opvolging ae Britsche houding ten aanzien van het regiem niet wijzigt en niet van invloed is op de betrek kingen met Spanje. Parade te Madrid Een groote menigte verzamel de zich Dinsdag te Madrid voor het voormalig koninklijk paléls. Men juichte toen generaal Fran co, in gezelschap van het kabi net, tot drie maal toe op het balcon verscheen. Da laatste maal zelde Frahco: „Dank voor uw enthousiasme. Uw vertrou wen in Spanje maakt het on wankelbaar". Eerder op den dag hadden, eenheden van de gewa pende macht gedurende twee uur voor Franco gedefileerd ter gelegenheid van.de herdenking van het einde van den burger oorlog. Driemaal teruggekeerde balling IRONING GEORGE II van Griekenland plotseling overleden, 57 jaar oud,'i'ï'i't'i. Zijn broer, de 45-jarige kroonprins Paul, volgt-hem op en Is reeds gezalfd. Griekenland heeft weer een koning (Paul), een koningin (Fre- derica),. twee prinsesjes en een kroonprinsje van 7 jaar De telex en.de radio meldden het in korte woorden, maar men kan zich den schok indenken, dien dit alles in het door een ver beten burgeroorlog verscheurde land heeft teweeggebracht. Ook tot ver buiten het land der Hellenen wordt men tot diep na denken gestemd: weer een fase als van een Aischuleïsch nood lotsdrama voorbij! - - V' stellen zich met" mij teweer tegen den nieuwer vijand, dé Duitschers. Het gaat" om - ons leven, om ons lichaam, om onze ziel, o" kinderen van Hellas!",,. Maar, toen hij tot terugwijken gedwongen was, .-riepen zijn dappe ren in Thessaloplë tot hem: „Sire, lach dan toch!;"?lach verloren, al verloren!" miftar. hij kon niet meer lachen. - Paul, de nieuwe inmiddels reeds gewfjde koning- der Hellenen, kan dat weL Misschien redt dat „het steenen land", waarvan maar 15V. ontgonnen kan-worden. Drie jaar voor Kovacs Lajos HetGpoische Tribunaal 'deed uitspraak in de zaak tegen dén Hilversumschenmusicus, Louis Schmidt, meer bekend als „Ko vacs Lajos". In zijn uitspraak qiialifïceerde het Tribunaal hem als een rasechten N.S.B.-er. Hem werd' ernstig aangerekend, dat hij destijds in een rapport ver schillende collega's musici, werkzaam, bij „den Nederland- schen: omroep, als ongewenschte elementen had aangemerkt. Ge zien echter het rapport, dat thans over hem Is uitgebracht en zijnhouding ter zitting, waaruit inkeer tot uiting kwam, werd de straf beperkt tót een interneering van drie jaar met aftrek, zoodat Louis Schmidt op 1 Juli '48 in vrijheid zal worden gesteld. Voorts'ontzette het Tri bunaal hem uit de beide kies rechten en het recht om een leidende functie te bekleeden in het radiobedrijf voor den duur van het leven: - „Hen rare familie" Wellicht hebben de Rotterdam mers gisteren al genoeg 1 Aprll-hu- mor moeten verwerken om zich nog ln siaat/te voelen de eerste van dè. serie voorstellingen, van „Een rare familie" door Johan Kaart's Komedianten bij te wonen; Luxor was tenminste beklemmend, leeg: Maar daverde het gelach dan niet door de zaal, 't klaterde toch voort durend op om dé dwaze verwikke •lingen van de merkwaardige'fami lie Mérlowe, die" er op" eens een zoon bij krijgt die dé vader kon zijn van zijn werkelijken vader, die zijn vader niet is. Men ziet. bet ls allemaal zeer in gewikkeld en dat wordt er niet beter op als professor Marlowe, wiens leeftijd in dit. ensemble wat ln de lucht zweeft, aan zijn vrouw vertelt, dat hU een ouden vriend gaat opzoeken en vrouwlief ont dekt, dat deze en de knappe Jeugd vriendin, met wie ze gezellig zit te praten, één en dezelfde per soon zijn. Et cetera; het is werke lijk niet noodig om de verdere aantrekkelijkheden van John Ar- tak en Edvan Berkiris amusante comedie, die hier ln Rotterdam lang geen onbekende ls, in den breede te gaan uitmeten., Het en semble wist.er weer alles uit te. halen,: wat ér. uit te balen valt, waarbj Johan Valk, Harry Bod a en Minii "Lentvelt, met.;voorop; na- tuürlUkv ;,hetbuitenbeentje" Johan Kaars::-: speciale vermelding Paul I is reeds gezalfd Konsfantijns zonen ii ET PAUL I bestijgt de derde 'Y* zoon van wijlen 1 koning Konstantijn den Griekschén troon. 'Dë thans gestorven ko ning George .EC was driemaal buitenslands getrokken en is driemaal teruggekeerd. En de aan George II-voorafgegane ko ning Alexander die aan de beet van een aap overleed, was Kon- stantijns oudste zoon: Deze vor sten stammen allen uit het Huis Sleeswij k—HoIstein—^on derburg Gliicksburg dat, nog' betrek- kelijk kort geleden 117 jaar -—. naar Griekenland .werd ge- roépe»»Hom-'or-'e<eh^»4cehlrigage^' slacht te' vestigen, i Het Gridcen- land van- toen was een der betrouwbaarste Balkanstaten en een belangrijke macht tegen den Zieken Man aan de Bosporus (de Turksehe sultans)thans vervult het een nog véél belang rijker rol. - „Erkhete, Hij komt"* VUANT Griekenland bezet een sleutelpositie in het Oosten van'de Middellandsché Zee tus- schen .de zeeëngten naar de Zwarte Zee (Rusland!) en het Kanaal van Suez (Engeland!) Verder is het de eenige Balkan- staat die buiten' het IJzeren Gordijn ligt, dus buiten vden muur, die de oorlogsgeallieer den, thans te Moskou bijeen om den vréde, te maken, scheidt. .En de Griekschegrens met Slavi sche, pro-Russische landen ge lijk Albanië, Joego-slavië en Bulgarije, is in wezen een grens tusschen twee werelden. Langs deze noordwester én moorder- grenzen is de burgeroorlog tot ontwikkeling gekomen, die 'thans Griekenland aan den rand van den afgrond brengt, en die eerst. Engeland, en daarna Ame rika tot grootscheepsche inter ventie heeft verleid. Zij, met hun millioenen dollars, verte genwoordigen „de eene wereld", en de helft der grenspartisanen vertegenwoordigen, min of meer „die andere wereld" die van Griekenland een Russische be langensfeer wil zien groeien. Waar men ook komt in Grieken land, overal zijn de schuttingen en de muren volgekalkt met politieke leuzen van allerlei slag: E.AM.- leuzen, .Elas-leuzen, X-leuzen (van de mannen van den neo-nazi Gri- vas), pro~Brltsche eh anti-Britsehe, pro- en anti-Amerikaansche slogans en het woord Erkhete, hetgeen be teekent Hij komt, drw.z.: De wreker de koning, komt. Verder, dwars over ^ue les trou pes ariglalsés quittent la Grèce (laten.de Britsche troepen uit Grie kenland weggaan) uitroepen voor en tegen Tsaldaris, die'den koning terughaalde, den koning die thans, zeer onverwacht, op het on gelukkigste moment, ontvallen Is- aan een taak te zwaar voor de schouders van welken man ook; „De nooit lachende" Koning george'S opvoeding liep langs Potsdam, de Mili taire Academie en het Britsche Hof Hij schoot tijgers in Nepal, werd geen Casanova (hetgeen veel/Hel-' lenen beter zouden hebben begre pen dan al,het andere); hij huw de op zUn 31-ste jaar, in 1921, met de schoone Elizaveta van Roeme nië (zuster .van ex-koning Carol, dochter van Maria en-Ferdinand), werd niet gelukkig-en--scheidde ln 1935. en werd de. sombere, surakke man, dh» door zijn soldaten werd genoemd O Aghelasto®, Hij die nooit" lacht. Toch washU niet on geestig, getuige ztfn epigram ter gelegenheid van een Oxford-bijeen- komst: „Er zijn teveel boekenwur men en blauwkousen, teveellang harige mannen, en kortharlge vrou- W Hij. zónd Kondylls héén (1936) en werd populair; stelde Metaxas tot dictator aan; en verloor 4jn popu lariteit. Hij vocht met ..Thennopy- ïaeschen moed tegende Italianen, herwon de verloren, grillige voiks- eunst.Veen -volksgunst., idle hoog steeg toen hijde Grieken opriep: 800 Werktuigkundigenvan de .„British European Airways" en meer dan 200 ledèn van het. overige personeel op het ylIegveld-Northolt hebben -gedrefg^ na Pasch'en het In verband met gEruchten over aanwezigheid van den door de Fransche - politie wegens wapenie- veranties - aan de Duitschers ge- zochten Joanovici-in België, zijn politie en veiligheidsdienst gealar meerd Speciaal te Antwerpen wordt gecontroleerd. Het bombardement van Rotterdam Nederlanders zouden proces eischen Ass. Press meldt Dit Neurenberg, dat de Nederlanders een "Interna tionaal oorlogsmlsdadigersproces Iiebben geëiseht inzake het bom bardement van Rotterdam. Sommige geallieerde autoriteiten in Londen hebben dezen eisch be streden, omdat het bombardeeren van steden zonder meer op zich zelf niet als misdaad te beschou wen is. ongeacht de barbaarschheid wearmede het wordt uitgevoerd. De Nederiandsche vertegenwoor digers wijzen erop, dat de Duit-., schers de ergste soort van interna tionaal bedrog hebben gepleegd, toen zfj Rotterdam bombardeerden. Hitier waarschuwde drie uur van te voren, dat de stad gebom! ar- deerfl zou worden, tenzij alle mi litaire installaties werden verwij derd. Twee en een half uur na de waarschuwing kwam de „Luft waffe" boven de stad. toen de Nederlanders nog trachtten de stad tot open stad te maken. Zoowel de advocaten als de mili tairen van de Commissie oor logsmisdaden wijzen: erop, dat het d 'bfeus is of het bombardeeren van steden strafbaar ls. Leerlingenmiddag van de R'damsche schoolvereenïgïng „Oudermiüdag"/ zoo noemde ln zijn openingswoord de heer Krudde directeur van de. Rotterdamsehe School vereeniging Dinsdagmiddag het optreden van zijn óisc;pelen in den Schouwburg. Het ls een feest middag geworden, zoowel voor de kleintjes en de oudere leerlingen als voor c,e trotsche vaders en (vooral) moeders, die in grooten getale van hun. belangstelling voor de prestaties van hun kroost wa ren komen getuigen. Er werd gezongen.gymnastiek gemaakt en gedanst. Genoten is'er van de allerkleinsten, kostelijk in hun argelooze tfeergave van de „waschvrouwtjes". van. de. lets grooteren „muzikanten", „de ster retjes" an „als de lente komt"), maar evenzeer van de keurige oefe ningen der „groote" jongens en meisjes Cveerplank-paard-springen! en van zang en dans. De aanklee ding was keurig verzorgd, alles liep op rolletjes en de organisatoren en -trices van dezen leerllngenmlddag kunnen er met voldoening op terus 2leni - Op vloHen de rivier afzakkend In een Interview met den cor respondent van Aneta te Katherine heeft de piloot van de verongeluk te Nederiandsche Dakota, Van Nif- terik, het volgende verteld: „Dinsdagmiddag 25 Maart kort na 3 uur weigerde de electrische inrichting van het toestel. Op dat moment werd dt laatste radio boodschap uitgezonden. We, wisten, dat we Darwin niet konden halen de machine ergens aan den grond moesten zetten. Ik slaagde er in voor donker te lancen. Onder ons was dicht ge-: boomte. plotseling zag Ik heuvel ruggen voor mij oprijzen. Ik maak te een buiklanding, terwijl ik alleen in de cockpit zat en de an deren, op alles voorbereid, in den staart. Bij het landen raakten we enkele boomtoppen, waardoor een vleugel arbrak. Donderdagochtend om half ze ven zijn we vertrokken, op twee vlotten de rivier afzakkend, op elk viot twee man. Aan levensmiddelen hadden wij veertig sinaasappelen twee blikken gecondenseerde melk aan boord. We waren gewa pend met twee stenguns en drie pistolen. Toen een van de vele krokodillen die we in. de rivier zagen, het voor ste vlot naderde, schoot ik hem dood met een stengun. .Wij hadden twee honden, Bataan en Sikkie. Bataan was een pointer, die ik bij mijn vertrek uit Sidney gekocht had. Zondag was Bataan, doordat hij aan de pooten gewondwas, heel zwak en daar .we bijna niets meer te eten hadden, heb ik den hond maar doodgeschoten. Ge stroopt en half geroosterd hadden wij vieren er een kostelljken maal tijd aan. De andere hond, Slkkle, hield 's nachts de wacht. In den middag van den tweeden *dag arri veerden we in het Katherineravljn. Doordat ik dikwijls boven de streek gevlogen heb, kende ik het terrein hier. Den tweeden nacht kampeer den we bij het ravyn. Ons moreel bleef goed en wanneer we in den zonneschijn stroomafwaarts dreven was het soms grappig om te be denken, dat we waarschijnlijk doodgewaand werden. Een van de vlotten is in een stroomversnelling omgeslagen en.verloren gegaan. Ho unlet is daarbij bijna verdron ken, maar kon door Barnaart nog gered worden. We verdeelden on- Driehonderdduizend Nederfanders zouden .„,L-.^er..gen;bes,^ Gebied twaalf maal Tweede Kamer Belastingherziening aangenomen Ook agrarische bedrijven betalen ondernemings- belasting (Van onzen parlementairen redacteur) Minister Lieftlnck !s er gister avond om half acht in geslaagd zijn wet Belastingherziening 1347 de wijziging van de ondeme- mingsbeiasting, waardoor ook de agrarische bedrijven onder deze wet werden gebracht, aangenomen te krygeri. De Kamer moest daartoe, hetgeen sinds menschenleeft(Jd niet gebenrd was, In de week voor Paschcn vergaderen, omdat 't. niet mogelijk geweest was, ofidanks twee avondvergaderingen, de vorige week verder te komen dan de dik wijls zuiver belasttng-teciinische en I angademige redévoerl ngen, wel ke vele Kamerleden over beide wets ontwerpen ten beste'gaven. Men moet den minister toegeven, dat z|jn uiteenzettingen over de inge wikkelde vraagstukken, die aan de Orde waren, gistermiddag aan hel derheid niets 'te' weuschen over lieten,/-- Nadat by den aanvang van dé vergadering de heer Joekes ver lofhad gevraagd, om aan -niet/ min der dan vier ministers vragen te stellen in zake ce fraudes en onre gelmatigheden op - het gebied van voorziening en distributie, begon minister Lief tlnck met er den nadruk op te'leggen, dat het wets ontwerp zich bepaalt tot het weg nemen van de ergste belemmerin gen voor het herstel der ..welvaart en het verwijderen van- df érgste Duitsche - insluipselsin de belas tingwetgeving. Een meer. ingrijpen de herziening van ons belasting: stelsel ligt echter in het voorne- m. Tüsschentijcs zullen echter nog wel enkele technische herzieningen plaats vinden, o.a. van de succes siebelasting. Wat de doelstelling der belas tingheffing betreft, betoogde de minister, dat primair iedere belas ting een fiscaal doel heeft, h,I. het brengen van geld in de schatkist. De sociaal-economische doelstelling komt pas aan de orde-bij de beste ding van het geld. Bovendien ls ook de verdéeling der belasting druk. een sociaal-economisch vraag stuk. j De ondernemingsbelasting, welke verschillende Kamerleden wilden afschaffen, kan volgens spr. niet worden gemist, omdatde gemeen ten uit de opbrengst worden gefi nancierd. Verhooging van het be lastingvrije minimum, in het bij zonder door den heer Hoogcarspcl verlangd, zou leiden tot een min dere belastingopbrengst, van f 160 mlllioen. De opheffing van de om zetbelasting voor boeken en tij<w schriften zou de opbrengst met f 10 millloen verminderen. 'Na de replieken, welke geen nleu-, we gezichtspunten brachten, begon het spelder amendementen, waar-- bij 'de minister aan de winnende hand bleef door ongeveer alle amendementen af te wijzen, waar door .de opbrengst 'werd vermin- Jderd. - zoo groot als- Nederland VELEN onzer zullen zich nog de propaganda herinneren, dtp vóór den oorlog - van N.SJB.-zifde werd eemaakf om Nederlanders naar Nieuw Guinea te doen emlgreeren: Nu de minister van Ovcrzeesche Gebiedsdeelen, in overleg met zijn collega vanJustitie, voor estkeie honderden politieke delinquenten de mogelijkheid heeff geschapen vrij willig derwaarts te- gaan. geTooven wii. dat slechts weinigen van deze delinquenten van 'het aajibod ge bruik zullen maken. Nu ls gebleken, dat de z.g. demo- era* Lsc he opvoeding 1n de Intemee- ringskampen vrijwel vollediR heeft gefaald en een terugleiden van de voormalige N.SB,-ers in onze maat schappij nieuwe haarden van neo- (asclsme. kunnen doen ontstaan, ware het toch gewenscht wa' meer dwang toe te passen hy deze emi gratie. .V Intusschen is men ook in Indo-, neslë zeif met een merkwaar dige ac'ivitelt begonnen met het stichten van Nederiandsche volksplantingen op Nieuw Gui nea. Moet dit wellicht worden gezoch* ln de omstandigheid, dat vele Nederlanders en Indo- Europeanen vreezen, dat, zy ln de nieuwe politiekestructuur van Java en Sumatra overbodig zullen zijn? Wij hopen van nfet wan; juist, van Indonesische zijde ls bil monde van Sjahrir herhaaldelijk verklaard, dat men de Nederlanders zeer hard noodig zal hebben bij .den op bouw van het geschonden Indo- neslë, Regelmatig .ontvangen wU het maandblad „Onze Toekomst", dat ln Ba avla wordt gedruki 'en pro paganda maakt voor Nederiandsche volksplantingen op Nieuw Guinea. In een onlangs verschenen nummer van dit blad vonden wij enkele er varingen geschreven door een voor trekker:. wij zutien zehier ia het kort weergeven: „De. eerste groep kolonis'en la In Manokwarl aangekomen, na veer tien dagen bijEengehokt te hebben gezeten in de warme overvolle rui men van de als troepenïransparr- schip ingerichte Tabinta. .Men kan zich de ontroering en de spanning vooretellen bij den eersten aanblik van het land der toekomst. Het beloofde land is weliswaar nog niet overvloeiende van melk en honing. Gewond Noorsch schip den Waterweg binnengesleept Het Noorsche m.s. „Titanian" is, hoewel zwaar slagzij makend, gistermiddag den Nieuwen Wa terweg binnengesleept. Gister-, morgen was het schip, begeleid door de „Katwijk 5" èn, gesleept door de sleepbooten „Volhar ding", „Blankenburg", „Maas" en „Phöenix" reeds voor. de monding aangekomen, doch we gens den mist moest voorgaats worden gewacht tot .er beter zicht zou zijn en het getij gun stig. Omstreeks: een uur werd het oogenbtik gunstig geacht en een kwartier later was Hoek van Holland bereikt. Voorzich tig ging de sleep in de richting; van. Rotterdam, waar de V.Tita- nian" inde - Waalhavenvis - ge-; ■inëëntT'''''"*'' maar de kolonisten zijn Vol moed en hebben vertrouwen Lu war kamen gaat Monokwari bleek vrijwel met den grond gelijk te zijn gemaakt. Vrij wel niemand van de bevolking heeft: den bezetdngs-'ijd overleefd. Óp de ambtenaren van het Burgerlijk Be- sfaur en het Boschwezen na bestaat de huidige bevolking - uit ongeveer- 120 koelies en een even groot aantal militairen. Van deze militairen kre gen de kolonisten een aardig vee stapeltje en -wat kippen ln bruik leen. Het toekomstige kolonisatie- terrein, de Andal-vlak'e, ls nog een jungle en er zullen nog beei wat bruggen geslagen moeten worden- vóór de weg Manokwarl—Andal be rijdbaar is. Daarna volgt het opme- ,en van .het land, her uitzetten van ae perceelen en het bouwen van wo ningen. De muskietenplaag bleek mee te vallen, evenals het klimaat Ja* koeler is dan in Batavia. Het was dus een eerste noodzaak het voorlcopige kamp, dat waaraeh- ng electrlsch licht en een waterlei ding rijk is, wat op te knappen Hieraan wordt nu hard .en met zich baar resultaat gewerkt. Mano kwarl verkeerde een week lang in staat van absolute verduts'ering. De. geheele stad bleek geen monteur te bezit-en. die. het euvel aan de cen trale kon verhelpen. Eén der kolo nisten, kon het mankement echter- herstellen, zooda: Manokwarl weldra weer in een zee van licht baadde." Aanpakken! Urr 'dit sober verhaal kunnen wij niets anders dan bewonderinv putten voor de mensdien d£e ui zulke primitieve oms'andigheden zoo van aanpakken weten Natuur lijk mag niet- uit het oog worden verloren, dat het hier Nederlanders betreft, die een langdurige tropén- ervarlng achter den rug hebben en bovendien zal nog moeten worden afeewacht of zij het op den duur zullen kunnen uithouden. Het Ne deriandsche gedeelte van Nieuw Guinea wordt slechts door één mil- Hoen Papoea's bewoond; het gebied zelf ls rwaalf maal zoo groot als Nederland. Zoo men Inderdaad sal slagen de hooger gelegen gedeelten van het land te ontclnnen en voor ïandbouwvormen, gelijkend op de Europeesche. geschikt te maken, dan zullen volgens de verklaringen van deskundigen niet minder, dan 300.900 Nederlanders er een plaa-'s kunnen vinden. Voprloopig is slechts sprake van een zeer bescheiden begin, dat merkwaardig venoec is om' den gang van zaken in-N'emv GuIti<»«t met be langstelling te blijven volgen. Amerik. senafor wil Rusland weren Harry F. Byrd een democratisch senator uit Virginia, heeft ln den' Amerikaanschen senaat verklaard, dat de organisatie van de Vercenig: de Naties dient te worden gereor ganiseerd, waarby de Sowjet-Unie zou moeten worden uitgesloten.' in dien zij. het werk van de Vereenig-, de Naties door middel van het ve to belemmerd Naar Byrd's mèenlng dient de kwestie van hulpverleening aan Griekenland én Turkije ontniddel-. iyk aan de V. N. te worden, voor gelegd. - Het wetsontwerp volgens hetwelk de regeling voor den militairen dienstplicht met 5 jaar wordt ver lengd, ls gisteravond in het Brit sche Lagerhuis in twééde lezing', gegaan, nadat het - amendement: van. een aantal -labóurleden;-. hte ontwerp. te verwqrpen. met, 368, tegen B5 stemmen' was- afgewezen. ;-:V zen voorraad sinaasappelen zooda nig, dat we erdrie per dag aten. Op 29 Maart was alle geconden seerde melk gebruikt. We zetten de. reis Voort op een vlot, dat we, toen we te voet verder gingen, aan zijn lot 0verheten. Mei mijn - vulpen schreef - ik ,6e. positie van om vliegtuig op den rand en de mededeeling, dat we allen ongedeerd waren; Iarr-.'S den westelijken oever- van: de rivier gingen we in de richting van Ka theme. We wierpen het messte van onze uitrusting weg, behalve onze. spiegels, waarmee we signalen konden geven en dé gewe ren. Dien nacht roldenwe ons: in een dekzeiL De bergen waren ver schrikkelijk. We moesten zeer veel klimmen en eiken berg. kwam uit op een diep ravijn. Tegen den avond van den 29sten Maart wa ren we door gebrek aan slaap, en voedsel volkomen uitgeput en wer den bij tijden door duizelingen overvallen. De rotsen waren heet en Bar- naartsvoeten bloedden, maar we konden niet rusten. Zondag bleven we doorloopen, door struikgewas. Maandagnacht sliepen we aan deti rivieroever, slechts 12 km. van Ka therine. Vanochtend vonden we de sporen van een vrachtauto en waterme-. 'oenen. We volgden de sporen en toen we de rivier waren overgesto ken vonden we den politiesergeant- Smytli". Hoewel de vier mannen veel- ge wicht verloren hebben en hun voe ten en.knieën geschaafd zijn. zul len zij vrigens dr. Alderman van het ziekenhuis in Katherine. met rustbouden en medische behande ling spoedig weer beter zijn. Meer demonstraties in Dpitschland Steenkwlproductie dalende v ..:n Ruhrgebied! Een groote menigte jongelie den marcheerdegisteren - door de straten van Brunswljk. Auto's werden omvergeworpen en-, rui ten van militaire gebouwen in geslagen. Dit was een der eerste hongerden» on strati es, dié buiten het Ruhrgebied zijn gehouden. De eigenlijke demonstratie, waaraan fabrieksarbeiders deel- namen.- verliep ordelijk. Te Hannover demonstreerden,; 10.000 personen in den stroo menden regen. Naar. verluidt; is deze demonstratie georgani seerd door, een der politieke partijen. Zij verliep zonder In cidenten. De Britsche. nieuwsdienst meldt, nader uit 'Hamburg,dat Britsche' wielrijdersen Duitschè politieagenten door''de demon-:'; nenwerden gekogeld. D'e; prge;^ kon pas worden hersteld, toéri,h: pantserwagens- waren uitgerukt,:,,: De fabrieksarbeid ers te Bruns-ii: wijk legden tegen, den middagx; het werk neer en voegden zich» bij de demonstranten, aldus'de Britsche 'nieuwsdienst. De Steenkool productie1 in'het: Ruhrgebied is met - ongeveer twintigduizend ton per dag; ver minderd x tengevolge yaivv' het wegblijven van Dultsche mijn- werkers, die onofficieel in sta- king zijn gegaan vanwege den honger. Het aantal aldus stakende mijnwerkers wordt geschat-op ongeveer vij f tienduizend. Zij zullen hun, extra rantsoenen1 voor de komende periode moe ten derven. -1' Jan Nicolaas behoudt zijn titel Wim te ;Nuyl verloor van Harry Bos Dat Jan Nicolaas, ondanks zijn :.- leefUJd; nog steeds aan den- köp gaat, .heef!hU; gisteravond weer eens bewezen door met succes - zya lichtgewicht tl tel te verdedigentegen'. den Amsterdammer NolKlein. In de' achtste ronde mbes» Klein :wer';;t ;ns een verslagen hand opjeveri In de zesde ronde versloeg'Nol Klein zijn hand.Moedig:probeerde hij in de volgende runde het. gé-,;': vecht te forceéren, doch zonder- sue- ces. Na het einde van de zevende ronde was da hand dermate opga- zwollen, dar Klein' ori adviés van den dok!er. den strijd staakte: Doch ook zonder dat. was öe .uitslag van dezen wel zeer omeïyken strijd 'aan een twijfel onderhevig. Nicolaas speelde met: zijn teeenrinnder. Tot rie vierde ronde .liet.hl.) Klein storm-/ loopen op rijn sublieme dekking, foen nam hii he1 gevpchtoveren van dat oocenb'.ïk af liet hy hem ni«u meer met rust. Wim te Nnyl heeft he* gepres teerd om acht ronden uit te slaan even ..bomber" Harpv Dcch ^-nntr v»oe ^11 d:l beeft klüft"- eespeeld. To' twee keer toe heeft Bos hem door de touwen heen re- slagen. waarvan een keer zelfs tot'ln pnbüek. en de kee-en. da; Te Nov! op den rand van de k.o. heeft verkeerd, waren lecio. Tenslotte heef Hannes Schneider voor üe derde no»1 o») oun'en wonnen van den Havenaar Henk <i» Bruin cn verloor de Kot'er(inmm«r Kees Graafland od punten van den Hagenaar Jan de Pauw. Van de ondcmpmlnqen De Rotterdamsehe Boaz-Bank NV. zegt in haar jaarverslag dat de za ken in 1946 alleszins bevredigend waren. He; bedrag der ut staande credirien steeg van f l.8l0.0ou tot- f 3 690.000.—De interest- en provt- slerekening seeg daardoor van 1 f 141.000,— In 1945 tot f 254 000 in 1946. Hoewel de onkosten toena-' men bereikten de bank een bedryis- winst van f 130.179— (f 57.279.- in 'j 1945). Na reservcering en afschrij ving wordt voorges eld 4'A divi dend aan de aandeelhouders uit ;e. keeren. Gedurende de maand Maart zijn den Nieuwen Waterweg bbmenge- komen 469 schepen metende 794.779 'n.r.t. (in Maart '46 '376 schepen metende 519.223 n.r.t:)' Sinds 1 Januar: 1947 2ijn aangekd-' men 1235 schepen metende. 2.151:6 n.r.t (in 1946 949 schepen .'meten 1.327J281.' XLI.tOi^r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1