I! f:'-"-IS DE SCHIEDAMMER Vliegende storm overvalt de p a r o l o s c o o P Inbreker schiet politieman en burger neer Maandag is de luchtvaartdag van „Het Parool" Wimbledon geen apostel van het Engelsche voetbal r gaap HOLLAND-BELGIE BIJ HET PAROOL Molotof antwoordt op vragen van Amerikaansch journalist I al Süii üil RED. EN ADM LANOE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS f 0 09 ZEVENDE JAARGANG NO. HET PARGDL zuaal smetC&loos rein woédf Ondfhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 5 April 194? Drie leden der bemanning over boord geslagen en verdronken Eén vierde doodelijk gewond Tijdens een bevfcen storm, die Donderdag In de Golf van BIscaye Woedde, xtfn drie leden van de be manning van het met repatrianten naar Nederland uit Indonesië terup- kee rende mjs. „Oranje" van de Maatschappij Nederland overboord («slagen en. naar moet worden aan genomen, hi de golven omgekomen. Een vierde lid der bemanning, de vierde stuurman S. A, Fris, liep tijdens den sterm zulke rware ver wondingen op, dat hij spoedig is bézweken;;';,;'- De drie andere slachtoffers zdjn: de chef-hófmeester G. W. Meijer, de hofmees eres mej. J. Broer en de verpleegster, mej. H, J. G. A.Schim- mei; De.naas'e familieleden zijn op de hoogte .gesteld- Gevecht;van aren Volgens nog niet bevestigde be richten' bevond de „Oranje" zich midden in'de. Golf van BIscaye, toen Donderdag omstreeks het middaguur de reeds sterke wind tot de hevig heid van een orkaan aanwakkerde.. - Nog eenlgen ÜJd koers e het 20.000 ton metende schip stampend op de golven voort, tot kapl ein I. Bakker het bevel gaf bU te draaien 'ot de ïtorm was geluwd, omdat verder va ren te groo e risico's opleverde. Uren achtereen vocht de beman ning van het schip tegen. den orkaan tot deze '.egen den avond in kracht minderde. De vierde stuurman. S. A. Fris. zou-door de lucht: zijn ge slingerd en liep doodelijke verwon dingen op, waaraan hij kor'en tijd later overleed. Eerst In de vroege avonduren zak te de orkaan tot een sterken Zuide lijken wind af, waarna bU een appèl F. de'Boer.op Schiphol teruggekeerd Ik kon 'het standpunt van den minister niet deelerr Vrijdagmiddag da de heer F. de Boer, dfe onlangs zijn ontslag vroeg, als lid van de commissie- generaal, met het Indonesië- vllegtulg op Schip teruggekeerd. De heer De Boer achtte het niet noodig veel te zeggen. „De reden van mijn heengaan is volkomen duidelijk", zeiae hij. „De com missie-generaal Is met een nauwkeurige opdracht terugge gaan, nadat de Tweede Kamér de motie Romme-v. d. Goes -van; Naters had aangenomen. Ik meende/ dat er? geen aanlei ding was om nieuwe concessies - te doan-en dat-het}ook van tac tisch standpunt gezien noodza kelijk was het been nu stijf te, houden: Die. meening heb ik' daarginds ook duidelijk uitge sproken. Van-een conflict ln de commissie-generaal' is geen sprake. Ik kon het standpunt van minister Jonkman niet dee- len, dat is alles. Ik vrees name lijk, dat de jongeren onder de Indonesiërs die van samenwer king niet willen weten door toe geven onzerzijds nog ln hun houding zullen worden versterkt wat de moeilijkheden voor hen - die wel bereid zijn tot samen werking, zal vergrooten. Prof. Romme heeft gezegd, dat bij het onderteekenen van Ling- gadjatl elke partijeen verlles- punt heeft genomen. Ik vrees, dat wij meer dan één verlles- punt moeten boeken. Men weet. constateerde de heer De Boer, dat mijn ontslag nog niet offi cieel Is, al brengt dat ln de situatie geen wijziging, want In verband met den 2den Paaschdag zijn de bureaux van „Het Parool" Maandag 7 April gesloten. De krant zal dien dag niet verschijnen. DINSDAG J.L om!4 .uur 30 over leed onverwacht George II. ko ning- der Bellenen, 57 jaar' oud, na zoo goed als geen geluk te hébben gekend noch bij zijn volk, noch bij zichzelf. De Jaren van zijn balling schap waren nog de rustigste ge weest; voor het overigs beeft hij oorlogen gekend, revoluties en broe der krijg. HIJ stlei f kinderloos, en daarom volgt de „diadooch" (men kent het woord sedert de Jaren die er volgden op den dood van Alexan der den Oroote) zijn tien Jaren jon gere broeder, kroonprins Paul op. ook Dinsdag door het Grleksche ka binet tot Paul I uitgeroepen en door den patriarch gezalfd. Wat staa; ©r op Paul's Parolos- coop-pas poort? Dat hij groot Is, een ingenieurs type, een man vol ambities en rol liefde voor land en volk der Grie ken, veel minder stroef dan wijlen zijn broer, wiens terugkeer hU mee had voorbereid. Tijdens den oorlog, na de uitwij king, woonde- hy met vrouw en kin deren te Cairo en leidde van daaruit zoo goed en kwaad het ging Griek- Bche acties tegen den vijand. Zijn opvoeding genoot hij, evenals zoovele aanstaande en uitgeweken vorsten, op do Engolsche vloot. De Grleksche royalisten staan als één man achter hem. De politiek echter houdt weinig rekening met iemands persoonlijke hoedanigheden, en meer rekening met de grillen van de volksgunsten deze laatste houdt er dikwijls en vooral ln de Levant een gevoels- waardeering op na, voortgesproten uit rampen, tegenslag, schijnwel vaart en verscheurdheid. Nog vóór de begrafenis van Geor ge II (morgen. Zondag) sprak men in Kolonnakl te Athene, waar de voorjaarsbeun wordt gehouden, en op den Pelopponnesos over Paul I els. ..de hoop der Witten"; maar de pamfletten der guerilleros bil den Olympus spraken van „den nieuwen fascist-der rechterzijde". En -dat,'nog geen -week na zijn op- roep V om eenheid enbroederschap. ■:-om^overbruggingvan.' de -te.diep, ge- mijn beslissing staat vast. Het is voor minister Jonkman ook geen verrassing geweest, want hij wist hoe ik erover dacht", tof ieders ontze'.ting bleek, dat Fris niet het eenige slachtoffer van den orkaan was geworden. Drie andere leden der bemanning, waaronder tweè vrouwelijke, waren spoorloos verdwenen, hoewel niemand kon be- ves igén. dat zij overboord waren ge slagen. Een nauwkeurig onderzoek door het geheele schip leverde geen enkel resultaat op, zoodat men ten slotte tot de treurige conclusie moest komen, dat zij door overboord zwie pende golven waren meegesleurd. Voor zoover bekend hebben de passagiers (het zijn er in -otaal 743, waarvan er gis era vond 140 in Southampton van boord gingen), die zich tijdens den orkaan angstvallig in hun hutten en kajuiten ophiel den, geer. van allen verwondingen van emshgen aard opgeloopen. Martin Behrman leeg vertrokken Ryan is beleedigd Het Amerika arische "vrachtschip .Martin - Behnnann" heeft Don derdagmiddag de haven van Bata via verlaten. Het aanbod van de Nederlandsche regeering, het schip een andere lading te geven, gelijk waardig aan de in beslaggenomen lading, is door den kapitein gewei gerd,, zoodat het schip dus ledig vertrok. Het zette koers naar Sin gapore. Donderdagavond heeft Ryan aan Aneta medegedeeld, dat de immigratieautoriteiten hem ver gunning, om zich wederom naar Batavia te begeven, hadden ge weigerd. Zij deelden, aldus ver klaarde Ryan, hem geen rede nen mede en gaven ook niets op schrift; Ryan fs voornemens deze „uiterste onhoffelijkheid" met het Amerikaanscbe ministerie van bultenlandsche zaken op te nemen. >•-/' >;.v Onder tusschen heeft dr. H. H. Boon, politiek adviseur van dr. Van Mook, aanRyan medege deeld, dat de zaak van de Mar tin Behrman niet langer te Ba tavia kon worden besproken en nu een aangelegenheid w^s, die moest worden geregeld tusschen het Amerlkaansche ministerie van bultenlandsche zaken en de' Nederlandsche ambassade- te Washington. Ryans voorstel tot een regeling was voor de Neder- landsch-Indische regeering on aannemelijk; - Twintig textielpunten geldig verklaard Het Centraal Distributiekan toor maakt bekend, dat met In gang van 1 April van de nieuwe textielkaart VA 705 zijn geldig verklaard .van elk der stronken A en B: 1. de 5 bonnen ter waarde van 1 punt en 2. de bon ter waatrje van 5 punten. De bonDen „Reserve A" en „Reserve B" zijn niet geldig voor den aankoop van textiel- goederen. Het verbod tot het ln ont vangst nemen van losse punten der textielkaarten geldt niet voor de thans geldig verklaarde bonnen der textielkaart VA 705. Het publiek wordt aangeraden om, teneinde verlies van de kaart te voorkomen, uitsluitend de geldige bonnen bij het. doen van aonkoopen mede te nemen. De opbouw van de Coop, aardappel meelfabriek „Oranje" te Smildg een der grootste aardappelmeelfabr ieken in ons land, 'die ih;}l945 dóo de Duitschers werd vernield, vorde rt snelMen hoopt de fabriek jaar of begin volgend jaar gereed te hebben. De productie sal dd\ Sa.000 H.L. aardappel meel per tveek bedragen. Eerst na hevige vechtpartij overmeesterd Richtlijnen voor grootsten wedstrijd van modelvliegtuigen ooit gehouden in Rotterdam ^AASKKUISERBOtTO'ERS en leden van de luehtvaartclubsMaan- 'T dagmorgen negen uur wordt aangetreden voor den wedstrijd met modelvliegtuigen, die ,Jiét Parool" ln samenwerking met de Rütterdamsche Luchtvaariclub beeft georganiseerd. Ons wedstrijdter rein fa de „Sahara", het opgespoten terrein In den Spaanschen Pol der, waar wö,' dank zfj de'welwillendheid van het gemeentebestuur, één dag heer en meester mogen zijn. De directie van de Van Nelle- fabriek stelt van. twaalf tot één uur de fabriekscantlne voor alle deel nemers open.. Daar kunnen ze dus even van de vermoeienissen uitbla zen en rustig de meegebrachte proviand verorberen. Om negen uur present op de „Sahara" Vader van groot gezin doodelijk getroffen Toen Donderdagavond een hoofd agent van politie te. Amhem thuis kwam, maakte zijn vrouw hem erop atten*. dat er bij de burenges'om- me! in huis merkbaar was, terwijl de zekerheid had. dat de- familie uit was. De agent ging op onderzoek uit en ontmoette aan den achterkant van het betreffende huls inderdaad een man. die In. groo;e haast via de keukendeur trachtte te on'snappen.. De politieman greep den dief in den kraag, waarna een hevige worsteling volgde en belden over den grond "ulmelden. Tijdens deze vechtpartij haalde de dief een automatisch pistool te voorschijn, dat hij op den agent richt'e. Twee schoten knalden, waardoor de politieman ln" de buik en ln het rechterbovenbeen getrof fen- werd. Op zijn hulpgeroep snelde een buurman, dè 47-jarige H. J. van Dijk, naar het (ooneel van den strijd, echter ook deze werd door den on verlaat neergeschoten. Het schol trof hem in de hartstreek en was doode- MlWv.y'- Ook nog een andere buurman kwam op het lawaai af, die grooV.n moed aan den dag legde, door on danks het schieten een stok te grij pen en daarmee den inbreker, te Ujf te gaan. Met een harden klap.klief de hfj hem bijkans den schedeL De inbreker was daarmee onschadelijk gemaakt- 'f &j-\: 'j Zoo snel mogelijk werd medische hulp gehaald, evenwel ls onderweg naar liet ziekenhuis' de heer "Van Dfjk, die vader is van acht kinderen, overleden. De dader, de 30-jarige F. J. G., handelsreiziger van beroep, doch d:e zich in feite met allerlei ongure zaken schijnt bezig te houden, was gewapend me: een automatisch pi stool. dat hil aan een koppel droeg. Koppel en pistool waren afkomstig van een op 25 Januari bi] een in specteur van politie gepleegde in braak, waarbij behalve het wapen o.m. geld ges olen werd G. is een oude bekende van de politie. Hij heeft onlangs gerulmen :ljd vastge zeten, verdacht van diefstal van Zweedsche spoorwagens voor de Ned. Spoorwegen Donderdag zijn twindg rijtuigen, die de Zweedsche spoorwegen aan de N.S. in bruikleen hebben afgestaan, via Oldenzaal ln Nederland gearri veerd. De rijtuigen zijn naar de cen trale werkplaats te Haarlem doorge zonden.-Hei zijn roodbruin gekleur de wagens van eenvoudige construc tie, waarin veel glas is verwerkt. Aan voor- en achterzijde, zijn zij van bal cons voorzien. De Nederlandsche spoorwegen hopen de nieuwe rijtui gen binnen enkele dagen gereed te hebben voor den dienst op verschil lende trajecten. Sparta won- met 3-2 Een goedé, vooroorlogsche tra ditie Is weer ln eere hersteld. Sparta heeft op Goeden Vrijdag tegen de Engelsche amateurclub Wimbledon, gespeeld en lang geen onaardig resultaat behaald. De Rotterdamsche roodwltten wonnen verdiénd met 3—2. In de eerstehélffc kregen we niet: bepaald een.grootschen indruk van het Engelsche amateurvoetbal. En Wimbledon heeft nog wel enkele weken geleden tegen Duwlch. Ham let den halven eindstrijd gespeeld om de FA. Amateur Cup en door een 4—2 overwinning den eind strijd bereikt, die op 19 April a.s, in het Wembleystadionzal wor den gespeeld. Maar ook in de com petitie moet Wimbledon het uit stekend doen. .Of de Engelschen den overtocht nog in hun becneu hadden, weten we niet, - doch ln de eerste helft van den wedstrijd tegen Sparta, welke niet veel pu bliek had getrokken, .speelden ze met het spreekwoordelijke Britscne flegma, hetwelk door de Spartanon met twee doelpunten, een van de Boer en een van Van Male werd afgestraft.- 'i. Meer vunr In: de tweede helft van de tweede helft werd de Brltsche leeuw wakker.Plotseling lieten de - Engelschen xieh, dat <lj, als zij dat willen, ook ënthonstas* kunnen voetballen. Het was de linksbinnen Head: die; het eerste tegenpunt scoorde sn dit inspireerde de Engelschen om allés op alles te zetten, hetgeen na een half uur den gelijkmaker ople verde, uit een schot van den rechtsbuiten Nash. Er ontspon zich zoowuar nog een vinnige strijd 301 het winnende doelpunt, dien Spur- ,ta verdiend won Een fout van,den keeper?- Haydock,^ dleïna- eén^voor- zet van Weber den bal liet glippen, werd keurig door De, Boer .afge straft..- De Engelsche league De uitslagen van de gisteren ge speelde League-wedstrijden luiden: Arsenal—Huddersfield -Town l 2; Bolton Wanderers—Sheffield Unitied 3—2;, Brentford—Ports mouth I3Charlton Athletic Portsmouth 33Chelsea—Black burnRovers 02; Everton— Blackpool 1—1; - GrimsbytcTen— Stoke city 2—5Preston North End—Liverpool 00; Sunderland— Aston Villa 4—1. De uitslagen in de tweede divisie; Bamsiey—Newport County 3—1; Bumely—Southampton 1—0; Buiy —West Ham United 4—0; Chester fieldWest Bromwich Albion 1—i; Manchester City—Luton Town 2— 0; MUlwall—Leicester City 10; Newcastle n^ted—Blrgrcingham City 2—2; Tottenliam Hotspur- Nottingham -Forest 20. Jongens en meisjes naar Wimbledon De .commissie voor de kampioen schappen van de All England Lawn Tennis Club In Wimbledon heeft alle landen, die deel nemen aan de wedstrijden om de Davis^ Cup, uitgenoodlgd hun Jeugdkam pioenschap! en te zenden naai- de tweede week van de wedstrijden om de „all England, kampioenschap pen" die op 23 Juni beginnen, Tot duver hebben, België, Tsje- choslowsWje, Denemarken.- Egypie, Frankrijk, Nederland, Noorwé gen en Zwitserland geantwoord dat zU hopen de uitnoodiging te' kiin nen aanvaa.-den. .'1 TUdens hun verblijf In Londen zullen de Jongens en meisjes ds gast zijn van de All England Club De mogelijkheid bestaat, dat 3e Jonge spelers voor-hun terugke. na ars huls; nog wedstrijden, spelen." schrijf- en telmachines: maar de po litie moest hem vrijla'en wegens gebrek aan voldoende bewijs, De ver- dachte heeft vroeger „ook al eens -en jaar ln voorarrest gezeten, verdacht van roofmoord, maar werd •oen vrii- aesproken. De toestand van den gewonden politieman wasgisteren naar em s'an dieheden giinstle. Ook de in breker. die w het ziekenhuh onder cons ante bewaking staat, za! waar schijnlijk ln leven blijven. Duitschers plunderen winkel in Venlo Rijke buit over de grens gesleept In, den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben enkele Duitschers kans gezien de grens bij Venlo over te steken. Na eerst, nog op - een andere plaats geprobeerd e hebben een etalageruit te forceeren,. hebben zeIn een winkel van .de coöpera'. ie aan den Herungerweg. kans gezien hun slag te slaan, De dieven' verzamelden laltóns, koffie, snoep en allerlei waren,-Xdie maar -voor het grijpen lagen.? en poe sten de plaat. Toen ze den gr^ns- weg naar Herungen een éindVrèegs hadden afgelegd, hebben de diéveh stilgestaan om hun zaakjes wavjseter ln de.lakens te^wUdmlen. Terwyl ze daar stonden werden ze opgemerkt door een doch er van een dèr-^ om wonenden en ze hoorde hen .-ln het Dul'sch praten. Hetmeisje beging evenwel het verzuim niet" de politie op -e bellen, hoewel ze vlak jsy de telefoon stond. Alle Nederiandsche gn zjin gewaarvcfc uWdf< «m aar diwven ls nog geen spoor gevonden. KOSTEN noch moeite zijn ge baard om een tip-top-wed strijdorganisatie te verzekeren. Dit uitgebreide voorbereidende werk 'zou echter voor niets zijn gedaan, indien blijkt, dat de deelnemers zich weimg of niet aan de wed- strijc.voorschriften storen. De leden van lucht vaartclubs, die uit alle deelen van het land naar Rotter dam komen, hebben meer met het bijltje gehakt, en zullen dus weten wat ze te doen staat. De Measkrul- serbouwers echter, die.ln een apar ten wedstrijd voor de eerste maal uitkomen, zullen, alvorens zfj Maandagmorgen op stap gaan, zich voor - den .uchtvaartcag extra eerst nog-eens terdege het wed-1 aantrekkelijk voor het publiek te strljdreglement moeten doornemen I muken, door het brengen van. eenige en voorts'de aanwijzingen van de 1 bijzondere attracties, waarover we controleafdeeüng stipt moeten op- vanwege het verrassend element, volgen. Wij eischen natuurlijk geen geen nadere mededeeUngen mogen kadaverdlsclpllnc. wy willen er een j doen. t gezelligen luchtvaartdag van maken j Dus jongelui tot_Maandagmorgen de startbaan weg, om de andere aan de beurt, dan bUJft men van deeinemers niet te hinderen. Een sterke luidsprekerinstallatte verbonden met de tent waarin wetstrijdleidlng en jury zetelen, zal duidelijk hoorbaar gedurende den geheelen dag aanwijzingen voor den wedstrijd geven. Het verloop van den strijd wordt volgens een spe ciaal voor ceze gelegenheid ontwor pen systeem, op een bard gepubli ceerd. De leden van de luchtvaartclubs komen uit met diverse soorten zweefvliegtuigen, waaronder zich zeer mooie en groote exemplaren bevinden. Ook rubbermotormodellen zullen vliegen, waarvoor 'n speciaal grondstartplankler is aangelegd. De Rotterdamsche Luchtvaartclub stelt én dat kan alléén, als alles vlot en .ordelijk verloopt. WIJ sturen het er op aan. om yijf uur 's middags met het uitreiken van'de vele; prijzen te kunnen beginnen en dat moet luk ken l Zin voor orde vragen we ook van het publiek. Wij verwachten en ho pen ook, dat heel wat menschen naar deze. bijzondereluchtvaartge beurtenis zullen komen kijken. Er zal genoeg: te zien zijn, want. mei. minder dan acht startbanen zuden op volle capaciteit werken Laat het publiek op eenigen afstand van het eigenlijke wedstrijdterrein blij ven en niet de deelnemers in den weg loopen of staan. De deelnemers moeten "s morgens om negen uur met hun modelvlieg tuig en van naam en adres voor ziene startkaart bij de' controle afdeeüng aanwezig zijn. Daar wor den zü en hun vliegtuigen geregis treerd en t verdeeld over de acht startbanen voorzien van de letters A tot en met H. Krijgt men b.v. startbaan B toegewezen, dan meldt men zich na de inschrijving bij den startpfaatsleider van B en legt het modelvliegtuig In het modellenpark, dat bij Iedere startbaan ls aange legd. Men heeft ook een nummer ^gekregen-en wacht-dus rustig af-tot dit wordt opgerpepen. is men niet negen, uur op. de „Sahara". Duimen Jullie allemaal voor gunstig vlieg- weertje en.happy landings VETKOOLMIJNEN IN V.S. GAAN DICHT Ruim 500 door de Amerikaan- sche regeering: beheerde vetkool- mynen zullen voor onbepaald en tÜd gesloten worden, omdat men den toestand in die mjjnen i gevaarlijk hondt. In de meer dan tweeduizend my- nen. die als teeken van rouw over de mijnramp te Centralis week gesloten zijn geweest, dreigt voor de arbeiders geen gevaar, heb ben technische opzichters verzekerd 1 De order tot'sluiting van de 500 mijnen werd door minister Krug uitgevaardigd, terwijlJohn Lewis voor een subcommissievan het Huls van Afgevaardigden aandrong op meer velligheidsniiatregeJen in de mijnen. Volgens;Lewiswijzen de statistieken uit dat- per 6 Jaar gemiddeldleder,., oie, ln de mljcen werkt.- om-hef ieTea -koiac' of- wond wordt- Herstelbetalingen uit Duitsche productie Voorstel van Marshall te 'Moskou De ministers van buiteniand- sche zaken zijn Donderdag on der voorzitterschap van Molotov bijeengekomen. Amerika stelde voor, herstel betalingen uit de Duitsche. loo- pende productie ais hiertoe mocht worden besloten slechts te doen geschieden.in de plaats van kapitaalgoederen, die aanvankelijk waren bestemd om uit Duitschland tè worden weg gevoerd, doch die daar zullen blijven om het peil van de Duit* sche industrie op te voeren. Als de kwestie van herstelbetaling uit de loopende productie op deze wijze wordt opgevat, aldus Marshall Is de Amerlkaansche delegatie bereid haar door des kundigen te doen bestudeeren. Marshall zeide, dat de uitvoering der overeenkomst van Potsdam in ieder geval een herziening van het in 1A4G vastgestelde peil der industrie zal vereischen, waarbijom. met de volgende overwegingen rekening moét. worden gehouden: het Duitsche volk moet een behoorlijke levensstandaard hebben, zonder dat bultenlandsche hulp noodig is, hierbij uitgaande van de in 1949 verwachte bevolking en-re kening houdend met mogelijk verlies van hulpbronnen (bijv. het Saargebied).. .Voorts zou men zich moeten laten leiden door de vredesbe-- hoefte van de Europeesche lan den aan Duitsche producten en aan een herleving van den han del met Duitschland. Door herstelbetaling uitde loopende productie, zoo zeide - Marshall/mogen de bezettings- kosten in geen geval stijgen. Voorts mag een redelijke ver- dealing van steenkool en andere grondstoffen onder hiervan af- hankelijke landen niet worden belemmerd. Tenslotte merkte Marshall op, dat herstelbetalin gen uit de loopende productie niet zouden kunnen plaats vin den, zoolang de politieke, on economische eenheid van Duitschland niet is tot stand gekomen. verzocht terug te keeren De Nederlandsche commissie- generaal heeft Donderdag den In- doneeischen premier, Soetan SJah- rir. telegrafisch verzocht, zoo spoedig mogelijk vande inter- Aziatische conferentie te New Delhi te willen terugkeéren. Volgens de commissie-generaal werden belangrijke1: kwesties be treffende een Nederlaiidsch-Indo- nesisch vergeiyk door zijn afwe zigheid vertraagd. UITSPRAAK IN DE ZAAK MATTEOTTI Drie der acht .van moord op den Italiaanscheri socialist.MateottL be schuldigden zyn tot 30 Jaar gevan genisstraf veroordeeld. .Vierwer den vrijgesproken. De achtste ts vermoedelijk niet meer in leven en. derhalveniet veroordeeld. De moord vond ln 1924 plaats. DE EERSTE TRAAK ven de Nederlandsche vealvischvaort uit de Ussee wordt te Vlcardingen utt het tankschip „Nucella" gepompt Dokota-wrak op Java waargenomen Geen. spoor .van leven Het wrak van du Nederlandsche Dakota van den dienst Batavia Bande eng, tllo sinds 12 Maart ver mist wordt, is heden van uit de lucht door een ander vliegtuig van denzelfden dienst 16 "km. Noord-Noord-West van Bandoeng waargenomen. - Het toestel schftnt tegen den berg Boerangrang opgevlogen te zijn. Men zag, dat de romj> intact was; de vleugels uuren afgebro ken. Geen spoor vau vuur uf loven werd waargenome». Een rod- dlngspatrouillc heeft Bamlneng voor een onderzoek verlaten. EVENALS vorig jaar 'Ta!voor ons gebouw. Sch'.edamsche S:u 'gel 42. de radioreportage van den wedstrijd Holland—Belg' worden uitgezonden en. wei van half drie tot half vijf. Voor. den aanvang van den wedstrijd zullen formuilerci worden uitgereikt, waarop de vermoedelijke uitslag kan wordei ngenald. Deze..formuüérerii moeten m de rust worden ingele verd. Na het begin der tweede h elft worden geen oplossingei meer aangenomen. Ten'f gerieve rvan. onzelezers:, diehet thu;1. mvulleri druilen, wij het op pagina 2 .in de advertenties.af. Voor hen, dié, den I juisten uitslag geraden hebben, worden prijzenbeschikbaar gesteld en wel 5 maal 2 toegangsbewijzei voor den wedstrijd België—Holland en 10 fraaie boekwerker. van Karei Lotsy en Adrian! Engels Bij meerdere goede ultóla gen beslist, het loL De winnaars worden - ln ons blad van lf- April bekend gemaakt. Dus allen Maandagmiddag naar deiV SchiedamschesingeL Het .meedcen aan den uitslag wedstrijd - 'staat vrij voor iedereen, abonné en niet.-abonné. Wij wenscben u enkele genoeglijke uren en veel siieees. Putluod meenemen!! De Directie Ruhrindustrie lag Donderdag ,plat' Aan devier-en-twintig uur staking ran de mijnwerkers .in' het Ruhr gebied, in protest tégen den voedselnood, ls volgens qen officieele Brltsche verklaring door bijna honderd procent der arbeiders deelgenomen. De sta-; king breidde zich ook; uit' tot andere industrieën en gebieden. Overal vonden demonstratief pl aats,rioelr - van'--gewelddaden- ts geen melding gemaakt. De Britschenieuwsdienst meldt, dat in een verklaring van de sociaal-democratische partij ten aanzien van den voedseltoe stand een tiental eischen naar voren is gebracht, o.a. voldoen de en tijdige graanimporten. De Deutsche Pressed lenst, somt de zelfde eischen op als zijnde ge daan door het hoofdcomité van den landdag van Noord-Rijn- Westfalen in een aan de regee- ring gerichte resolutie, en pre ciseert nader, dat import van-'; broodgraan voornamelijk vla Rotterdam geëischtwordt,.-;; teneinde, den aanvoerweg' te/ bekorten. Uit verschillende plaatsen van het Ruhrgebied zijn Donderdag- namiddag berichten binnenge komen over nieuwe demonstra ties, echter geen berichten over; gewelddaden. Gisteren heerschte de normale. rust en fabrieken en mSJnbu- reaux waren ln verband met den Goeden Vrijdag gesloteru - De katholieke bevoLking begaf zich rustig ter kerke. Trams, electriciteits- en telefoonbedrij ven werken normaal. Twijfel aan nut van Trumans politiek I>e Sowjet-minister van bul tenlandsche zaken, Molotof, heeft geantwoord op vragen van den Amerikaanse ben radio commentator John Steel, die ceze hem tijdens een inter view stelde. Naar Amerlkaan sche correspondenten te Mos kou mededeelden, had maar schalk Stalin tevoren inzage gehad van vragen en antwoor den. De vragen en antwoorden luidden: Vraag: Bent u van meening dat de Amerlkaansche voorstellen voor de politieke organisatie van Duitschland tot een uiteenvallen van Duitschland zullen .leiden? Antwoord: Dat gevaar bestaat zeker. Vraag: Wat zouden naar uw mee ning de gevolgen'van een dergelijke beslissing zijn? Antwoord: De gevolgen van een dergelijke, beslissing zouden onge- wenscht zijn, daar zij den Duit- schen militairisten en ben, die van revanche droomen, in staat zou den stellen het werk van de unifi catie van Duitschland op zich te nemen, zooals dat bij voorbeeld ten tijde van Bismarck gebeurd is. Vraag: Acht u het mogelijk dat ereen compromis bereikt wórdt tusschen het Russische voorstel tot een Duitsche eenheid en het Ame rlkaansche voor een Federaal 'Duitschland? ";>v: Antwoord: Ik sluit die mogelijk-, held niet uit 'als het mogelijk zon zijn tot een vergelijk te komen, waarbij het Duitsche: volk de mo- gciykheid wordt verschaft dit vraagstuk bij plebisciet op té los-, sen.' Vraag: Zouden; herstelbetalingen tot een bedrag van 10 milliard dol lar. van Duitschland voldoende zijn om een behoorlijk gedeelte van de schade die door de Duitsche inval-: iers is aangericht te vergoeden? Ml •Aritwoocd^DIt^u: rmtuuriyk^tó^sulteteai^tó; weinig zijn voor de Sowjet-Unie, v maar het zou toch. het Russische volk eenige voldoening geven. Vraag: Is het vraagstuk der her- -i stelbetallngen voornamelijk van economischen of van moreelen aard?'. :.- t; Antwoord: Herstelbetalingen zijn belangrijk ln beide opzichten. Vraag: Wie heeft tot dusverre meer herstelbetalingen ontvangen:: Engeland en' de, Vereenigde Staten; of de. Sowjet-Unie? Antwoord: Zonder twijfel heeft de Sowjet-Unie veel minder ont-:k;:: vangen dan haar geallieerden. Vraag: Hoe kan de Duitsche pro- ductle In vredestijd het best ver groot worden zoodat de herstelbe talingen voldaan k\nnen -worden uit de loopende productie? AntwoordDoor middel van een bepaalde verhooging van het pell vV der Duitsche ïiedesindustrie, zoo- cat een gedeelte van de productie (metaal, steenkool e.cL) gebruikt kunnen worden als herstel presta- ties aan landen die van Duitsch- land het slachtoffer zijn geworden. ;- VraagHoe kan de democratie to";. Griekenland het best worden her- - c steld? \c': Antwoord: De beste weg is het ;'- terugtrekken van buitenlancsche mmengmg ln de blnnenlanascbe. aangelegenheden van Griekenland. Vraag: gelooft u dat de door^ president Truman voorgestelde^ Amer.kaanschb politiek ten aan-;.;;? zien van Griekenland de democra-;.:" tie in Griekenland zal herstellen? 1:- Antwoord; Ik twllfe] daar zeer aan, zooals'vele anderen. Vraag: Gelooft u dat - de Mos- kousche conferentie. van ministers:!;-: van bultenlandsche zakennuttig Beweest en bepaalde- resultaten, zal/-; afwerpen? Antwoord": Het' ls gewenscht dat de conferentie" van Moskou zooveel mogeiyk .--nutvoor';onzegemèeh^l schappelijke: zaak ';afwérpti.:^maar^^ dit hangt niet slechts' van de Rus- sische: delegatie zal- de,;':Russische';?:deiegaüe;-i.allesg| doen watlin^ haarmach t~;llgt:wö<'' de-,conferentle;loin;Hdezëgé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1