mm D tamnras en Nette jongedame C w wm Jongen van vijftien jaar wilde naar de S.S. ALBERT ORSBORN mm STADSNIEUWS Ketelbinkie-Voorstellingen T rouwen? SCHIEDAM fa. (f. A. StaveH&ucp Dam 10b Schiedam ISUW UURWERK STUK "W' HJ.HRGERflflïS V SCHIEDRÏÏ1 MEUBELEN PLATE Groote Markt 21 GENERAAL AUTORIJSCHOOL D. VAN ROSSUM MERCURIUS GoeéWIXCW C.C.S.1.Ü GoedAAHZlCHT siSémmysmmm WEDSTRIJD-FORMULIER UUslag. HOLLAND-BELGIË ISÊêÊmmê Tribunaal Huiselijke omstandigheden waren de oo rzaak V Hst Tri&unasl dwö in zyn zitting van Donderdagochtend ui spraak ui de zaken tegen G. p. v. d_ Kan en J. M. v, d. Velden. De eerste werd veroordeeld voor den työ reeds door- gebracht in interneering en verloor te kiesrechten. De s.raf voor v. d. velden bedroeg twee jaar en zes maanden, zoodat deze 5 November van dit jaar uit de interneering kan worden ontslagen. Ook hier ver tes der beide kiesrechten. Ruxte thuis, dus naar de S.S-... A C. v. ci. Nagel was nauwelijks vUftiea jaar geweest toen hU Zich aanmeldde voor de SS. Zijn geb.t bleek ech'er niet te voldoen en zoo werd deze a aspirant-Edelgermaan afgewezen. Hij gaf het echter niet op en in 1941 gelukte het den zes tienjarige Inderdaad. De strijd tegen Rusland ving Juist aan en de jongen maakte dan ook spoedig kennis met de Russische slagvelden. Bij de ,-her- smepeering" was hü in Pommeren en Thtiringen teruggetrokken, Raadsman tn deze zaak was mr. Kok, die wees op den grooten in vloed van de slech'e verhouding tus- schen dezen Jongen en zffn stief moeder op deze dienstneming btf de S.S. Eeranaal daar aangeland kon hy niet meer terug. Er was daar vol doende dwang om iedere poging in die richting te verhinderen De ouders zijn inmiddels overle den en volgens mr. Kok kwam v. d. Nagel, die zich ook al voor het werk m -de mijnen had aangemeld, In aanmerking voor de reclasseering. jV. Predikbeurten t - Eerste Paaschdag Ned. Hen?. Kwit. Gn»:e Kerk. ID uur: ds. J. Ph. Eggtnk. Detfshaven; 5 uur: ds. w. h. Kelder Jr.. Lei- den (Paasch-Jeugddienst)Nieuwe Ker^ 10 uur: ds. D. Broers; Wes- lerkerk, 9 en 10.30 uur: ds. K.de :>r:; Bel; Vredeskerfc, 8 en 10.30 uur: ds. J. G. Jansen; Jeugdkerkdienst „Ire- x: -ne", 10 uur: dhr. P. Gerritsen, Rot- Xterdam; „WUklok&al" Gorzen, 10 uur: dhr, E. Aleman. •4VNed. Prot. Bond. Kerk Wes'-rest, T 10.30 uur: ds. H. Faber. Evang. Lath. Gemeente, Kerk Lange Nieuwstraat, 10 uur: ds. J. van Leeuwen. Oud-Katholieke Kerk, Kerk Dam. 10 uur v.m. en 5 uur m: Pastoor Ravmaekers. Chr. Geref. Gemeente, Kerk Wa rande, 930 v. m.: Leesdienst; 3 vu: ds. W. Heenna van R'dam-C. leger des Heils, gebouw Lange Ha ven. 7 uur v.m.: Dienst; 10 uur: Sol da- enlnzegenin g6 uur: Open- Juchtsamenkomst; 7 uur: Verlos- singssamenkomst. Vrije Evang. Gemeente, Harmonie Nieuwstraat, 10 uur: J. Segaar, Op- drachtdiens:; Vèreenigingslokaal, Nieuw? Haven, 7 uur: J. Segaar. Oud-Geref- Gemeente: Geref. Jeugdhuis, Lange Haven, 10 en 5 uur: ds. H. Roos. Tweede Paasch dag 'Ned, Herv. Kerk. Groote Kerk, 10 uur: ds. C. Fortuin van Berfcel en Rodenrijs; Nieuwe Kerk, 10 uur: cs. Hoffman. - - Ond-Katholieke Kirk, Kerk Dam, uur v.m.Pastoor Raymaekers. vXvil'i-Chr. Geref. Gemeente, Kerk Wa rande, 9.30 uur vun.: Leesdienst. leger dea Hefls, Gebouw Lange Haven, 7.30 uur: Faaschjubelavond o.Lv. Majoor en' Mevr. G, B. Bak ker—Nebbeling van Rotterdam L Vrije Evangelische Gemeente, Ver- eenlgïngslokaal. Nwe Haven. 7.30 uur tun.: J. Sevensma. Ond-Geref. Gemeente. Geref. C;'r jeugdhuis. Lange Haven, 10 uur èjgï.ZrjB.? ds. W-'Roos.'"'-/;:-': He» Tribunaal achtte, na in de raad namer le zijn geweest, geen ter men aanwezig om onmiddellijk uit spraak te doen. Over veertien dagen volgt veroordeeling. Een actief N.S.B.-w Als I'd van N.SH. en W.A. was M. D, v. d. Most in den zomer van 1944 Ingedeeld by het Duitsche le ger. De invasie der geallieerden had hu helpen keoren me; het schoon houden van Duitsche legerwagens en het bouwen van onderkomens De »wee politiemannen v. d. Valk en Schoenmakers had hij by het overvliegen yan geallieerde vliegtui gen hooren zeggen: .iaat ze m*»r komen". DU had hij overgebriefd aan W.A-officleren, inet het gevolg, dat beide politiemannen zijn ver- hcord. Mr. J. R. Bouwer, raadsman van v d. Most, sprak over de oorzaak van het N.S.B.-ziJn van verdachte. Reeds vóór dra oorlog had hij zich tot deze beweging aangetrokken ge voeld. Hjj was van meerling geweest dat door de N.S.B. in den oorlog Ln- üjving bij Duitschland zou worden voorkomen. Ook in deze zaak zal het Tribunaal over veertien «Jagen uit spraak doen. Tippelaars naar Dordt Een groep leden van „De Schie- damsche Wandelaar" zal Maandag meeloopen in een wandeltocht die door „Victoria II" woedt georgani seerd. Het vertrek is vastges eld op 8,15 uur 's ochtends, vanaf het sta tion. jr ir,»i 'i> "ÏI--ÏI Hallo allemaal t 1 WAN eenlge Jongens en meisjes 'ontving ik brieven waarin ze schreven, het erg leuk- te vinden', dat zé weer een toon eel stuk van Ketelbinkie te zien krijgen. Ze zijn dolnleuwsgierig naar den inhoud van het stuk. Een klein pietsle wil ik jullie hiervan wel verklappen maar niet veel hoor!, ,v 't Is veel gezelliger als jullie, straks één der twee voor stellingen bijwoont en de groote verrassing zien. WanVeen verrassing zal het zeker zijn 1 Zooals Jullie weten zijn er ongeveer 30 medespelenderi. De. belangrijkste figuren zijn: de veldwachter Bobbelman, de boeven Knots en Knars, Juf frouw Grietje Griebus, - Pietje en Polly, de marskramer Mari- nus, de aap van Duinoord, dorpsbewoners, kampeerders en.Ikzelf L Het eerste bedrijf speelt zich af In hetdorp Duinoord, het tweede in het bosch! bij het ver laten huisje en het derde be drijf in een bosch bij een oude molen. Het stuk is heel erg spannend en duurt onafgebroken ander- - half uur Ziezoo, meer vertel Ik er be slist niet van - De voorstellingen worden ge geven op Zaterdag 12 April. smiddags hall drie en halfvUf in Musis Cacrum aan de Lange Haven. De toegangsprijzen bedragen f .0.35 voor kinderen en f 0.50 voor geleiders. Kaarten zijn van Woensdag a^. af verkrijgbaar b de bezorgers van Het Parool" en voor zoover voorradig ook aan ons kantoor Lange Haven 141. Tot de voorstelling Je vriendje Ketelbinkie. Agenda Hef Paaschprogramma van D.H.S. Naar men ons van de zijde van het -DJLS.-bestuur mededeelt zullen de oorspronkelijk voor den tweeden Paaschdag vastgestelde voetbal wedstrijden, nu morgen reeds wor den gespeeld. Het derde elftal krijgt om 12 uur Transvaiia 2 op bezoek en het tweede speelt haif drie tegen Overmaas 4. Nat. zwemwedstrijden in Sportfondsen bad Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van S.Z.C. en het feit da; 12J jaar geleden het Sportfondsen- bad werd geopend, zullen op Zater dagavond 17 Mei in het Spoitfond- senbad groote nationale zwemwed strijden plaats vinden waaraan door tal van bekende zwemmera en zwemsters zal worden deelgenomen DWS TOURNOOI AFGELAST Door de hevige regenval verkeert het Boschhoekterrein in een der mate slechten toestand, dat spelen hierop onmogelijk is. Het DWS be stuur heeft dan ook tot haar spijt de beslissing moeten nemen het Nationale Handbaltournooi dat le Paasch dag op dit terrein, zou plaats hebben af te gelasten. Door deze vroegtijdige beslissing konden de deelnemende vereenigingen uit Amsterdam, Eindhoven en Den Haag UJdig op de hoogte worden gebracht. Het toumooi zal nu wel licht naar le Pinksterdag verscho ven worden.-;' FILMAVOND ORANJE-GARDE De Oranje-Garde organiseert Dinsdagavond in het Vereenlglngs- lokaal een filmavond waarin o.a, een door Prins Bemhard opgenomen fBm van het bezoek dat hij bracht aan Suriname en Curacao zal wor den vertoond. Doel van een avond ia de overzeesche gebiedsdelen nader tot ons volk te brengen. S April, Julianakerk, 7 uur: Le ger fles Heus. Spreker Generaal Albert Orsborn C.B.E. T o o 0 f e I 5 April, K.K. Valksbanfl, s uur: Kunst door Oefening „Ais een kwartel". Films: Passage-theater. Da 2, a«3 en 9.15, Za en feestdagen 1.45, 4.15, s.45 en 9-is uur: Always In my heart. Op het tooneel The Nemees anfl Sonya Hana. ilonopole Ds. 2, 7 ?n 9 uur, Vr en Za 2, 5, 7 en 8 uur, Zo en Ma 3. 5, 7 en 9 uur: De onzichtbare spion met Peter Lorre. Feestavonden e. 5 April, Vereeniglngslokaal, fl Mondharmonicaver. „Vrienden kring,- - 5 April, volksgetrouw, 8 uur: Ont. Spanningsver. DP.W. 7 April, Musls Sacruni,, 8 uur: „Oudejaarsavond" H-DVS.,:j- Sportontmoetlnren: 5 April, svv-terreln. 3-30 uur: Kandbalwredstrijd D.W.5—S-T.V- (Bern); 4 uur: Voetbalwedstrijd SVPS—APV (Wandsworth!. 7April, terrein Rotterdam- scbedljk. Lunapark. D18TKIBUTIE-AGENOA Dinsdag 8 April worden in bet bu-> re»u Broersvest 85 door den cHsïxi- butledierot nieuwe bon- en textiel- kaarlen uitgereikt aan personen wier namen beginnen met de letters Wit t.e.m. z. Het kantoor is geopend van 9— 12JJQ uur en z-5 uur. PAASCHZANGDIENST Op 2en Paaschdag wordt in de Julianakerk aan de B.K.1 aan een Pa&schzangdienst gehouden, die 's morgens om 9 uur begint; Ds- K. de Moor, geref. pre<L, zal spreken over het --ondenverp,De -Bood schap van "Faschen-'i; terwijl muzi kale medewerking -wordt verleend door 't Geref. Evang. Kerkkoor olv. Laurens van Wingerden en den heer W. A. Houtman, orgel. Deze dienst ia een „samenkomst voor iedereen en is dus voor een ieder toegankelijk., Uitgave 6richting ,Jiei Parool" Plaatselijk directeur: B. de Vries. PL hoofdredacteur: Th. Ramaker. ..Always in my heart" Always in my hear:, eeri Warner Bros film, gebouwd op den schlager die in de oorlogsjaren op alle ge allieerde lippen was. beteekent een opluchting na wat we hier aan .nieuwere" en „betere" Amenkaan- sche films tot nog roe gezien heb ben. Gloria "Warren, een nieuwe jonge ster met een prachtig geluid, bezit rog een dergelijke onbevangenheid en frischheid, dat er nie' eenszoo veel fantasie voor noodig is om te denken, dat Je ze eiken dag in de Witte de Wïths raa' kan tegenko men op weg naar school. Haar Im pulsiviteit .voegt zich goed bij het;so bere spel van haar rader en he- be- slulteiooze van de moeder, aan welke ondankbare rol Kay Francis den julsten toon weet te geven. En Bor- rah Minewitch zorgt. - er mer zijn mondorgel Rascals voor dat deze aardige film niet afglijdt naar sen timental! eit. Hinderwet Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben by him besluit van 3 April 1947 de besliatlng op de verzoeken van: E. SWIDERSKI, alhier, om ver gunning tot oprichting van een timmerbedrijf in het pand Korte Haven r8; JOH w V d KNAAP alhier, om vergunning tot oprichting van een fabriek voor het vervaardigen van meubelen en winkelbetimmeringen in het pand Overschieschestraat no. 9 (achtergedeelte): en de firma A, SCHOLTE ZOON, alhier, om vergunning tot oprich ting van een lakspuitery in het pand Westerkfide 8a, VERDAAGD,aangezien de desbe treffende onderzoeken nog niet zijn geëindigd. -• Distribulienieuws DOOS DETAILLISTEN IN IE LEVEREN BÓNNEN VOOS DE WEEK VAN 612 AFItlL 134T Suiker; 65—s Als (S rU.)66—2, 65—3 aJg., 654 suiker (J rts.l; Versnaperingen 651 versnap. (0,8 rts.j. Af loss. week 915 Maart 1947;. 65rr3 versnap.. (0.4 rts.) Brood 67—D res. (16 rts-). 67— K, 68—R res.. 67—1. 67—4, 68—1 brood (8 rts.). 67—2-brood (4 rts,) Melk66—2, 66—3 melk 12 rts,), 65—2, 65—3 melk (7 rts), 65—4 melk (5 rts.), 65—l melk (4 rts.). Afloss. week 9—15 Maart 1947; Tabak (Detalll.) 65—1 tabak (3., rts.). 65—2, 65—3 tabak (3 rts.) Afloss. week 9—15 Maart 1947; TextielToew. text goederen. Toewijzingen Diste* MD 85, 1 tra 25 VA 510, 101 tm 140 VA, VB, VC VD, VE 605 plus B, C, D, E, F, (5 pnt), 101 tAn 200 VF 605 B 82 C 82: - - KeukengereiBlauwe ondergrond m. zwarten opdruk; Oranje onder grond met groenen opdruk; Lila ondergrond m: zwarten opdruk; Li la ondergrond met rooden opdruk 506. 006 Alg. v. d. bonkaart K (2 pnt) Petroleum: 61—3, 62—3 Alg. (1 rts.) A 17 hm A 24. B 09 t/m B 12 (2 rts,), C 05, C 06. D 11 (2 rts.). D 10 (3 rts.). ?v; v-;>x- Voor hen waarvoor deze week is aangewezen Brandstoffen. Industriekolen, Co kes Cou pures BC. D, E verbr. Geen vervangingstoewïlzlngen. Brandstoffen65 BV (3 rts.), WA 606 1—12 per. (1 rts.). WB Idem (5 its.). iKrti'dische' Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Maandagavond 12 uur zal de medi sche dienst worden waargenomen door: dr. G. in 't Veld, W. de Zwij gerlaan 23. téi. 68599; dr. H. J. Or- mel. Singel 76, tel. 68250; dr. j. van Buren, Buys Ballotsingel 16, tel. ®66I; dr. J, Ris, Tulnlaan 92, tel. 67856. Geopend ia de beide Paésch- dagen; apothefk J. H. Evers, Lan ge Haven 81. Lijn 8 geramd Donderdagochtend omstreeks kwart voor zeven is b(J oversteek plaats van de tram bij het pomp station san den Rotterdamschedïjk een vrachtauto met aanhangwagen tegen een motor- en bijwagen van Hjn 8 gebotst. Tram zoowel als auto kregen nogal eenlge deuken terwijl een passagier in de bijwa gen snijwonden aan de hand op liep. Het verkeer ter plaatse had ca, 10 minuten stagnatie. VLAAR DING EN JUBILEUM LEGER DES HEILS Het Leger des Heils in Nederland viert binnenkort zijn zestigjarig be staan. Men heeft nog veel plannen, die op korte termijn verwezenlijkt moeten worden, maar mist hier voor, tengevolge van de oorlogsom standigheden, de financiën. Men zal daarom over het geheels land een Jubileum-collecte houden. Ook in Vlaardmgen 'zullen de Heilssoldaten voor dit doel een offer vragen van de Vhiardingers. Van 8 April tot en met 11 April houden zij een huis- aan-huis-coilecte, terwijl zijn van de gemeente toestemming kregen een speldjesdag te houden. Deze wordt op Zaterdag 19 April gehou den. COVENA VERGADERT Covena is de onlangs opgerichte vereenlglng,: die tot doel heeft de natnurbeschermingsgedachte te ver breiden. Op 8 April vergadert zy ln het Zeemanshuis, waarbij de doelstellingen der plaatselijke en landelijke vereenlglng uiteen gezet zullen-worden, terwijl er bovendien eenlge mooie natuurfilms vertoond zullen worden. Behalve V. "D. Reis- vereeniging en N. J. G. zullen ook andere organisaties vertegenwoor- clgd zijh. tajSTBN TER INZAGE Op hei Roode Kruls-bureau, Han delsgebouw en in de sigarenwinkel van mej. Hofman, Voorstraat 37 Ugt .thans,ook E er inzage lijst G -25. var» het Infortnatlehureau van.hét Ned, Roode Kruis, van persoren, die- op 17 Maart XM7 uit Malang, Lawang en. Soloe in het Minangkabaukamp te Batavia zjjn aangekomen. DOKTER SDIEKSTEN Van Zaterdagavond 7 uur tot Maan dagavond lj uur zullen in bijzondere gevallen dienst doen de geneesheeren dr. P. C. Dwarshuls, Oosthavenkade 181, tei. 20IS en dr. A. H. Westen- brink, Binnensingel 62. tel 2SM. Geopend Apotheek G. A'. H. V. d. Corput, Schledamscheweg 88, teL 8224 Radioprogramma ZATERDAG j APRIL Avondprogramma HILVERSUM 1, 3Óï£K: JS.oo Nieuws; 18.J5 Gr.pl,; 18.30 Ned. Strijdkr,; iq.oo Cello en Piano; 19.30 foor dé. rijper* jeugd; .19.45 Wederopbouw 10,00 Nieuws, loeèroversicht. Dingen vau dén dag; 20.15 MeiropoU-ork.; 20,52 Dc Stem des Volks; 21.00 Social. Commentaar, gr, j 5 Brieven aan iedereen; v, 21.40 „Doodenhuis"; 22JO Gevar. progr.; 23,00 Nieuws; *315 Nob by-hoek; 23.30 Filmmu ziek, HILVERSUM fl, 415*5 en 218 M.: '18.OO Pianoduo; 18.15 - Jour nalistiek overt,; 18.30 Buffalo Bill; 39.00 Nieuws; 19,15 Vaudeville ork; 19-45 Banden die binden; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone tan 20.32 Voetbalreport.; '20.20 Orkest tonder naam; 20.30 Lichtbaken; 21.00 Zaterdagavond- prdgr.; 22,00 Muzik. tombola; 22 25 Ork, sonder iwcm (verv.); 22.40 Passiegedichten; 22,45 Avondgebed;2300 Nieuws; 23.15 Kaih. nieuws; 23.20 Gr.pl. ZONDAG 6 APRIL HILVERSUM I, 301.5 M. PaascJrwijdingsdiensi; 8.00 Nieuws; S.15 Paaschklokken8.16 Gr.pl.; 9.00 Paaschgedachten9.15 Orgel; 9.45 Geestelijk leven; 10.00 Kamer ark.; iojf5 In den tuin der poësie; 1/.00 Paaschklokken11.01 Gr.pl. 11.15 Kleinkunst progr.; 12.00 Beiaardconcert; 12.33 Gr.pi; 12.30 Zondagclub; 12.40 Mannenkoor; 13.00 Nieuws;, 13.15 Gr.pl.; 13.50 Spoorwegen; 1400 Gr.pl.; 14.05 Boekbespr.; 14.30 Philh. Ork.; 15.45 Filmpr.; ró.oo Skymasters; 16.30 Voor vrouwen; 16.40 Sportflitsen; i/.Oo G.G.-Cabaret; 17.30 Oome Keesje; 18.00 'Nieuws; 18.15 Sport; 18.30: Ned. Strydkr.; 19.00 Kerk dienst; 20.00 Nieuws, weer overs, en actualiteiten; 20.15 Waltz time; 20.45 Paul Vlaanderen; 21.15 AVRO-allerlei; 2tj20 Orgel, diana en sang; 21.55 Hersengymn,; 22.25 Muziek mosaïk; 23.00 Nieuws; 23.15 Mei een lied door de wereld. HILVERSUM II* 415 en 218 AI.: 7-30 Paaschsangdienst8-3 0 Kerkdienst; 9.J0 Nieuws; 9.45 In leiding Hoogmis; 10.00 Hoogmis; li.30 Kwartet; 12.00 Angelus; 12.03 Gr.pl.; 12.15 Boekbespr.; 12.30 Ork Klaas van Beeck; 12.55 Zonnewij zer 13.00 Nieuws; 13,15 Klaas van Beeck (verv.); 13.45 Vragen v. luis teraars; 14.05Kamerork.; 14.45 Kampvuren langs den evenaar; 15.00 Vrouwenkoor; 25215 Kamer- otk, (verv.); 16.00 Paascltvertelling 16.10 Zang (gr.pl.); 16.30 Vespers; WEERBERICHT. STIJGING VAN TEMPERATUUR iV«érsvemftcfatlnc geiaig van zater dagavond t«t Zon- dagavond t in den nacht: aterk toenemende wind tusschen Zuid en Zuid-West, ge- leldemk staging van temperatuur, vooral tegen den ochtend regenval. Morgen overdag: weer brekende be wolking, maar nog enkele verspreide buien, geleidelijk weer wat arnemende. doch «enigs zins buUge Zuid-WestelUke wind. Vri) UfhL PREEKBEURTEN Ned, Herv. Gemeente Groot® kerk: Zaterdagavond 8 uur Avond wij ding. Onderwerp „Slllle Za terdag": Zondag 10 uur, ds, Groot- Jans: J uur, ds. Van der Vloed, Jeugddienst;. Maandag 10 uur. ds. Van der Vloed Zangdlenst Nieuwe Kerk, 10. uur, ds. Kolkert; 5 uur ds. p. Quartel, Kethel, Bethelkerk:. 10 uur, dc. Schouten; S uur, ds. Van Noort; Maandag, 10 uur, ds. Oostenbrug. Thorbeckeachool, 10.45 uur zondag: ds. Oostenbrug. GercformeerdeKerk oosterkerk. 10 uur ds. Van Andel; 5 uur, dr. Krean; Maandag 10 uur, ds. Van AndeL Landstrastkerk. 10 uur, dr. Kraan; 5 uur, ds. Van Andel. Kulperstraatkerk. 10 uur, ds. Zand bergen; 3 uor, ds. Mulder. Mr. -Terpstraschbol, 10 uur, ds. Mulder; 5 uur ds. Zandbergen. KERKNIEUWS - '-I Ds. J. H, Mulder van c»e Gerefor meerde Kerk heeft een beroep ont vangen van dezelfde gemeente te Arnhem. VISSCnERIJ Binnengekomen VI 200 aog met K) manden visch, en K W 138 L. v. d. Plas. Beide schlppera zullen na Paschen verkoopen. 17.00 Kerkliettst18.30 Het kerk lied in de orgelmueiek; 19.15 Kent gij uw Bijbelt; 19.30 Nieuws; 1945 Gr.pl.; 20.00 De gewone man en ac tualiteiten; 20.15 AS ms. Progr; 2115 Hoorspel; 22.00 Nieuws; 22.15 Kath. nieuws; 22,20 Avondgebed; 22.35 Paaschgedtchtax; 22.40 Septet; 23,15 Symph. concert. MAANDAG 7 APRIL JULvERSUM I* 301,5 M.: 8.00 Nieuws; 8.15 Paaschklokken en gr. pi,; 8.19 Gr.pl,845 Kerkdienst; la oo Paaschdienstje; 20.45 Gr.pj - 12.00 Paaschklokken; 12.01 Staf. ■tnuaiekkorps; 12.30 Kalender; 12.35 Siafmuxiekk. (verv.); 13.00 Nieuws 13.15 Metropole-ork.; 2345Harp; 14.05 Koor; 14.25 Nederland-BelgiS; 16.30 Orgel; 17.00 Kinderkoor;!;.30 Paaschcongres AJC; 18.00 Nieuws; 18.15 Gr.pl.; 18.30 Ned. Strijdkr; 19.00 Attentia; 19.30 Agrarische le- x\ng; 19.45 Trio; 20.00 Paaschklok ken, Nieuws, Weerovers, en Actuali teiten; 20.15 Die schöne Galathee; 21.15 Hoorspel; 33.00 Viool en piano; 22.30 Ramblers; 23.00 Nieuws; 23.15 Gr.pl HILVERSUM II. 445 en 218 M.; 8.00 Nieuws: 8.15 hÜ Hoogm; 8.30 Hoogmis; 9.30 Nieuws; 9.45 Gr.pl,; TO.30 Kerkdienst; 1x40 Generaal Orsborn (L.d.H.) 12,20 Koper kwar tet; 13.00 Nieuws; 13.15 Songh en spel; 14.00 Orgel; 14.30 Gr.pl. 14,45 Meisjeskoor; 15.15 Oude kamermu- xiek; 16,00 Voordracht; 16.Z5 Gr.pl.; 1630 Voor kleuters; 17.00 militaire kapel; 17.30 Kamerkoor18.00 De clamatie; 18.30 Concert; 39.00 Nieuws; i9.i5 Gr.pl.; 19.30 H&ndels „Messiah". (Ide pause, pith. 20.30 Lexittg)22,00 Nieuws; 22J5 Ac tual.; 22.30 Orgel en sang; 2245 Avondconcert. - DINSDAG 8 APRIL j. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I, 301,5 AI.: 7,00 Nieuws 7.15 Ochtendgymn.; 730 Gr. fil; 8.00 Nieuws; 8.15 Gr.pl8.45 Pianomus.; 9.7Morgenv/.; 9.30 Arbeidsvitaminen; 10.30 Van vrouw tot vrouw; 10,35 Gr.pl,10.50 Vror kleuters; zi.00 Gr.pl.; zz.15 Reis- vertelling; 11.3a AI ar so Melfi speelt; 11.45 Familieberichten; 12.00 Me tro pole-ork.; 12.30 Ons platteland; 12.40 Orgel; Z3.00 Nieuws; 23,15 Romancers 14.00 Knipcursus; 24.20 Sextet; 15.00 Wetenswaardigheden; 15.25 pafHacci; 16.30 Gr pi; 2640 De schoolbel; 17.00 De Skymasters; 17.3°I Gr.pl,; 1745 Rjk oversee HILVERSUM 415 en 218 M,: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtèndgym- nastiek; 7,30M0 rgengebed; 7AS Gi.pl.; 8.00 Nieuws; 8J5 Pluk den dag; 9.00 Lichtbaken; 9.30 Water standen; 9.50 Gr.pl.10.00 Voor kleuters; 10j5 Gr.pl,; 20.40 Voor dracht; 20.50 Gr.pl.; 22.30 Als de sieU luistert; 1140 Gr.pi.: .12.00 An gelus; 12.03 Viool, en clavecimbel; 12.30 Orkest zonder naam; 12.55 Zonnewijzer; 13.06 Nieuws; 13.15 Orkest zonder naam (verv.); 23.50 Zwervend door Europa; 14.40 Sir Adrian Boult verjaart; 15.00 Voor vrouwen; 15,30 Koorzang; 16.00 Zonnebloem; 16.30 Na schooltijd; 16.45 Opera; 17no Kamerork; 17.30 Gr.pl.; 17.50 De Goudkust viert Pasclièn. - '"XX Dan Uw bruidskleedihg huren bij,. ÏN jJjSsieS.. HAM, Spoorbaan Schiedam-Dclft net over de brug. Witten GebrKletj hetg*s Wit- terabedrijf Hoofcislr. 238. Schiedam. Laat nu uw wo ning witten. Zenü briefkaart of boodschap. WERKSTER v. h. schoonh. v. kleine kantoorruimte. Aar.m. 9-12 uur v.m. L. Nieuwsx 73. Te koop: Klnderledlkantje. Singel 194 A. A'dam. Te koop: Keeshond, samo- jeeo, «mnd. Br. no S ÏS32, bur. Het Parool, Schiedam. Mevr. Korbee, B. Knap- perlaan 251a, vraagt DAGMEISJE of* WERKSTER Te koop: Geruiten Daroea of meisjes sportraantei m. 40-42 so of punten; 1 Jongens regenjas l4-« jaar 15 rt punten S jongens petten br en bL 140, Singel i7L Te koop mooie mah, 2-deurp linnenkast t e a b en gesl. eiken Spiegel. Korporaal, Ostadelaan 73, na fl uur Aannemers van timmer en metselwerk f -A Plannen en begrotingen Onderhoudswerken, N<euw-en Verbouw, p Maderi£'eren. Open haarden, Taxatiën. VAKKUNDIGE BEPABAT1E VAN UW HORLOGE KJ OK OE TOEWERK PROF. KAM. ONNESLAAH175.^675 51 HUISKAMERS 462; Dressoir, ultschulf- tafel, 4 stoel en, 2 fauteuils. MASSIEF, eiken slaapkamers 465; (niet hol) maar vol MEUBELPLAAT Bedden, kapok gevuld 7.0. tijk Keuken stoelen, prima kwaliteit. TEGENOVER STADHUIS SCHIEDAM. „Smuk t» Iets hiét pet-:. A :*oofJl^»l"zegt mevrouw A LMrtlno*, d» vrouw Jen fcantonreehla*.,' gevraagd Cartonnagefabrlek „NEFAVER" o'er straat 40, Schiedam ^LAAT HIER UW JJ l:,x Rijwielen moffelen voor f 25.— Ook levering van banden en rijwielen 'op eonsumentencrediet. FRANS WALTMAN, Rotterdjcliedyb 240, Tel. 68948 (internationaal Leider ran Het Leger des Hells, 5de Opvolger van William Booth) BEZOEKT SCHIEDAM AS. DINSD1G 8 APRIL, 'k'avonds \7 imr, JULIANAKERK vKaartm neig verkrijgbaar bij den Boekhandel, bij lïïét tmreftu:vain,dit,blad en Lange Haven 27.^; Alg. Ned. Metaalbewerkersbond AFD. SCHLEDA3I Wij roepen onze leden op tot bijwonen van EEN VERGADERING op Woensdag 9 April a s. om 8 uur in het VOLKSGEBOUW. Onze bondsvoorz. H. J, van den Born zal daar behandelen het onderwerp Waarom geen fusie met de E.V.C, Toegang alleen op vertoon van bondsboekje zonder contributie-achterstand. -HET EES77UUR. Speciaal adres voor RADIO-ONDERDEBLEN RADIOLAMl'EN KAUIOTAFELS SCHEERAPPARATEN met LEDEREN TASCII Radiohuis H. P. v. d. kAVOORDT HOOGSTRAAT 92 TELEFOON 68044 A.N.W.B. BONDS- GEVESTIGD SEDERT 1929 ROTTERDAMSCHEDÏJK 164 TELEFOON 69990 mr MODERNE WAGENS Btl.ANGRIJEE PRIJSVERLAGING Zij houdt .011 IWff. •otieke meubelan. kotl- Mr» gordijoan »n Pn» lischo kl««dan. Men», twrsingB it èro moeilijV In ha»r Iceui». a Daarom waszlj bijzonder V logenomemnetdekeuKe »an Nulft-bebang I W«nt Hulil-behang g«pli stijl, t ilemmlng eo slanding aan do kamors. I ht n B I* „dvur~ T - Avhanp. m»»r -va* V "'1* ■DU5- OOK UV/HUI5 BEMANG5ËL5 BftOER5VEST117 5CM1EDAM TÉL.697Ö2, BRONCHITIS?? Zend Uw naam ea adres onder letter B. aan boekh. Roza te Pemis. Postzegel van 10 ct. insluiten. Gev.-aagd ..,.5- kV Slaapkamer:'gevraagd zónder; onder-le'itJ B.V; aan.boekhan- d«l^Hoodboi;;nuben«piein^6i:; HET SPECIAALMAGAZIJN IS KANTOORBOEKHANDEL SCHIEDAMSCH VULFENHUIS LANGE HAVEN 77 SCHIEDAM EIGEN REPARATIE-INRICHTING Ook voor Kantoor-Machines EEN KOERIERSTER BRÉNGT HÉT U 1 Amerikaan Beha en zonder rand met zoo'n Bn'tyan COPIEERINRICHTING „CITO" LANGE HAVEN 1S9, SCfiJKDAM de ccnlge gespecialiseerde copi Berin rich ling hier ter sted©, aiaat met een modern- .eoutiUeerfl bedrijf en ervarea Verachten ;laar VOOR AL UW C0PIEERWERK snelle afwerkiag, lage prUzen, mooie uitvoering VereenlglogsbladenspecialLL TELEFOON «7047 t; vraagt Drogt-rteriJ VAN DER SMAV, voor lichte kantoorwerkzaamheden, niet beneden 20 Jaar. Aanmelden: Hoogstraat 115. PERSONEEL NOODIG WIJ KUNNEN U HELPEN! A'r de schoonmaak nadert: moet alles een kwastje verf hebben, nu J, VAN KATWIJK'S Verf- en Glashaadel Broers veld37 Tel: 68339 levert U „Victorie" Glans tak;hetwelk een mooie glans, zeer dekkend .en duurzaam is. Verdei ttve- rén wyGrondverven, stop verf, plamuur, vernissen enz Commode, ledLkantje, kinder- stoejtjes,* tafeltje.: boekenkast, Bureau nilnlstre. Tusschen- hroek Edlsonstr. SIA, *6 -■ - - 1 J Woningr ui)A'dam - (O) aan- geb.;, Zonnige 2e el age bev 2 gri kamers tusschenkameri sn zijkamertje met keuken. Vrij uitzicht met zolderkamer en- bergruimte aoiXper-maand Voor-.vonlnR inSchiedam orider^no.; SlB27 bu r:Het Pa rool Schiedam." ^wJM INGEZONDEN DOOR NAAM: ADRES: „.....„..h- WOONPÏ/AATS- LEEFTIJD JAAR "(Het- ingevulde formulier in te leveren .vóór of tydens de. ruafc van den wedstryd Holland—België' aan het kantoor van „HET PAROOL", Schiedam8chealngel 42). 'j'- je w f' -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2