u Ihoest Mmsxnsa0 :'l te-ivf'i-Tb; Groote stijging van het aantal nerveuze patiënten m AUWf'f éi» -ui *V uiSUj. Les Enfahts du Paradis' een meesterwerk rv; Paschén; T: BRILLANTINE HELPT vu w£ "SMv: MEN KEERDE ZIJN KOPJE OM Kom, kom, nief zoo somber Waarin GIJSBERT merkt, dat het Pasen wordt gebodenl Voor de kinderen FILM VAN 3Vz UUR LENGTE EN ONEINDIGE DIEPTE >5$^; m/OOKLOOPlO pPx; zal raen hier -^Marcel Camé's f achepplng „Les En- fcfanU du Paradis" •nog wel niet te zien krijgen. Er schijnt maar één cople van. In omloop te zUn en aangezien Amster dam daarop storm loopt, zal Rotterdam geduld moeten oefe nen. zooals steeds, wy rijn in het hoofdstedelijke Al- hambra gaan zien waaraan «leze film het te daöteo heeft, totriU druk b«I>ro«.M wordt «h "(I «tl? teruggekeeretinet de overtuiging, dat ook' Rotterdam er straks vol van rijn zal. Frankrijk heeft door deze film met jéén slag zijn; repu- '»'.taUe herwonnen als toonaangevend centrum der schep pende kunsten. Men weet, wie Marcel Caraé Is: de maker ;os, van „Qual des Brumes", van „Ls Jour se léve", van „Hotel du Nord" en van „Les visiteurs du sotr" welke laatste film de meeste Rotter- JEAN.WUJS BARRAULT als de perjomime. spelende Pierrot Ba pitste Dubareau, wel zullen herlnne- - ren, „Lea Enfants du Paradis" "komt echter ln geen enkel opzichtover een met genoemde films; trouwens ook niet met andere. Camé heelt gebroken met filmwet en proportie, met zjjn eigen opvattingen van clair obscure en met moderne zake lijkheid, Hij heeft het gewaagd in \een film die. drie en een half uur in beslag neemt, het Parysche leven van de negentiende eeuw, ten tijde van den burger-koning Louis Phl- lippe, te schetsen. Een waagstuk Inderdaad, want Camé heeft daar voor geenszins enkele dames en heeren in voor ons potsierlijke klee ding gestoken, teneinde, een rond verhaal te maken. HU gaf een wel haast chaotische verbeelding van dat lever). Hij fotografeerde meer sfeer dan menschen en, de instel ling van de camera welbewust ne- geerend, wierp hij zich roekeloos in de wirwar van menschen- kinderen, alvorens hij de nood zakelijke houvast, het detail, op Zijn gemak in atudle nani/ Massa-regie Wie er, als wij destijds, getuige van is geweest, hoeveel inspanning de, ook Fransche, regisseur zich moest getroosten om, bij de ver vaardiging van de Nederlandsche jubileumfllm „Veertig Jaar",-een dertigtal studenten, en-figuranten gelijktijdig te laten Juichen: „We hebben*,een Prinses!",':waarbij die studenten passende gezichten moes ten; trekken, die kan'niet begrijpen hoe/één man ieenduizendkoppige 'menigte in toom kan houden als in he*:'begin en aan het einde van deze film. Onvergetelijk is het slot stuk,'waarin een wanhopige pierrot het gelukachterna Jaagt, dwars door een Joelende, feestvierende -jnenlgte--waarin-hij-verloren"gaat, lila ln drijfzand. :v iHet isvolstrekt onmogelijk in deze schepping eenige methodiek te vindenMen wordt meegevoerd, al die uren door en geboeid door de wonderlijkste aaneenhechtlngen van close up en massa, die als wissel werking geen ander effect hebben, dan dat men gespannen en geroerd is. Slechts vaag op den achtergrond speurt men „het verhaal", dat uiterst melancholische situaties aangeeft, doch nergens opdringt. -Wat men dan ziet in het veel besproken „Les Enfants. du Para dis"? Menschen, een paar acteurs, een van de ouderweteche school, levenskunstenaar tevens, een van de pantomime, een. pierrot. >Tus-, schen die beiden een vrouw en ver der een moordenaar, een IJdele,: Ijskoude dandy, met een laffen assistent, een. klein en simpel" actricetje, een. graaf die vermoord wordt. Drie dezer figuren zijn historisch en leven nog voort in de Fransche geschiedenis, de panto mimes van Dubareau in de Funam- bules, de tooneelspeler Frédérlc Lemaltre en demisdadiger Lace- naire. -Enhet is natuurlijk geen toeval geweest, dat Camé voor de rol van Dubareau gekozen heeft Jeon-Louis Borrault, een van de meest op den voorgrond tredende acteurs in Frankrijk, wiens verfijn de mimiek en. expressie deze film onvergankelijk schoon maken. Doch ook de anderen, Pierre Brasseur als de doortastende comediant, die het geluk aanvat :.als een glas bier en 'Arletty, een - toch waarlijk niet beeldschoone vrouw, die echter met zwijgen, kijken en glimlachen dezelfde dramatische verwikkelin gen veroorzaakt die de Monallsa veronderstelt, zij vormen tezamen de kern van dit bovenménschelijke gewrocht. - En ongetwijfeld zullen er film- aesthetici met redenen omkleed kunnen aaatoonen, dat er fouten kleven aan dit product. Zij zuilen echter beslist niet ontkomen aan de spanningen en niemand zal,weg- loopen voordat hij de laatste centi meters heeft gezien van „Les En- fants du Paradis". Moge, althans niet voor de vertooningen in onze stad.uit zakelijke overwegingen misschien, besloten worden deze film te versnijden tot de „normale" Ej. A.'v De padvindersgroep 58 heeft in de Veemarkthallen een jamboree- bazar ingericht die op 5, 6en 7 April voor ieder vrij toegankelijk is. Er zijn diverse kermisattracties, filmvoorstellingen en andere ver makelijkheden - waar men. prijzen kan winnen. Bovendien- is er gele genheid tot dansen. Het batig saldo van de bazax zal worden aangewend voor uitzending van leden van groep 58 naar de jamboree in Frankrijk. Hockey-festïjn met Engelschen zullen Maasstad een bezoek brengen - Het Faasch-weekeinde zal te Rot terdam in het toeken van de En- gelsch—Nederlanüsche sportverbroe- dering staan. In het kader van de sportont moe tingen Rotterdam—Huil komen vier dameselftallen en een heerènelftal naar'de Maasstad. - Op Maandag 2den Paaschdag zul len de hockeywedstrijden plaats vinden op het terrelnencomplex LaagZestlenvcven tusschen Over- schie en Schi roek. De wedstrij den vangen aan om 11 uur en; zijn ge ëindigd te circa 5 uur." De belangrijkste ontmoetingen vinden plaats te 1 uur, wanneer het Rotterdams che heereaeiftal tegen Hull I speelt, terwijl, om 2 uur het Rotterdamsche damcseiltal -tegen haar Engelsche sportzusters uit komt. Wil hopen, dat vele hockeyers en niet hockeyers de aardige wedstrij den zullen komen bijwonen. Het Rottcrdamsche heerenelftal is als volgt samengesteld A. Blom (Victoria), A. Cara tl (Aeolus). C. van Dun (Aeolus), Ier- schot (M.R.H.C.). B. Rehtner (M.R. H.C.), N. Hoenderop (Leontdas), P. Blom (Victoria), J. Janssen (Aeo lus). B. Helders (Victoria), B. Knüppe (Aeolus). Het dameselftal M. Kwaal taal (Aeolus). I. Ver vloot- (Victoria), G. van Yperen (Aeolus), T. Koopmans (Aeolus), M. Kien (M.RJLC.), L Bentzon (M.RRC.). H. Neuerburg (Victo ria). W. Grootmeyer (M.RR.C.), R. Blauboer M.R.H.C0, N. Berend- sen (Aeolus), 'A. Kymmeil (Victo ria). Bovendien speelt op den r isten Paaschdag een Engelsch ó&rces- elftal uit Newport, tegen het eerste elftal van Victoria, te 12 uur '.op het terrein aan den Honingerdijk. Een klein programma Eerste klasse: District IV;Brft- bantia—Eindhoven. Tweede klasse: District II: 2a BMT-MDDS; 2B OvermaasVioe. Derde kl, A:, VCS—Blauw-Zwart B: Tonegido—LaakkwartierCr Leonidas-Musschen; D: DCL-Poor- tugaal; E:CKC—Martinit; F: De Spartaan '20—Archipel; 4e;kL B: Zwart Blauw—ESDO; E: SFO— Oliveo; F: WIK—FSV Pretoria; G DunoMaasstraat; H: Schoonho venDRZPechvogelsDONKI: NHS—DRL, Hlllegersberg—PFC; J Hillesluis—St. Lodewijk;' L: Zwer versSSW, (Ingezonden ntcdedeelhigen eoesTeis kwasten 'WlTTfc DE V/iTHSTR 46. TEt J7S13 R OAM '(MET ALCOHOL) - T' - TUIN KALEN DER B APT 1ST E (Jean Louis Borrault, rechts) in de nachtkroeg ,'Dc. Roode Keel".. niiiiuuiiiiiiiii!!iiiimiii!iiiniiiiimii[iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitmiii!i in i mm mi i un i id mi mi in nus nanlumiiiut mi i ji) IHET MEISJE, DAT EEN BAAN HEEFT 1 ttET MEISJE, dot een baari;heeft, draagt bij voorkeur een mantelpakje omdat zij daar verschillende blouses bij 1 kan dragen. Het kantoormeisje verslijt een rok tamelijk vlug;, daarom moet zij; indien ;g mogelijkï, twéé. jokken, pij het - écne watt.-; f leitje Héttten.^Tegenwoordigjjtdat best lep i dóen; ómdat combinaties weer in de modè zijn-. Bij "eeneffenjdsje past -zoowel een dito rok. als een gesellige ruit, 'bijj.wijn-: rood 'staan verschillende nuancesvan groen en grijs heel goed. DiezelfdeklcUr re» kunnen dan ook :op. jdêti hoed en voor. de strikgartieering^wordèn tóe' gepast.,Dat behoeft niet-kostbaar le wezen en het staat vlot-■■r-pB 'pp Slanke, jonge ht éisjeszullen. - met de horizontale-'tresghr- neéring van het plaatje veel succes, hebben* maar iemand ".die, ecnigszins gazel "is, hoede stek er vóór eoo iets le dra- g gen! Op allerhande manie- ren en in dc grilligste arabesken ivordi tres op Itet oogenblik voor j§ mantels ..en namiddag japonnen bruikt. Zij is ideaal om de kaal geveor- den of doorgesteten p lekken van Uw ouden g tailleuï te comoufïeèren. IVanneer men geen tres of. iets dergelijks machtig kan. ii- H worden, staat het ook aardig om door stiksels een ornament op het pnian!elt je paan te krengen. Een Grieksche rand g S of een krul-vwlief wórdt'dan eerst op het jasje geteekend en daarna g T g met de machine in een contrasterende kleur uagestikt. A I Wist. U, dat. de ouderweisclteshawls met of zonder franje voor. g - 's- avonds-weer --.in .de-, mode zijn? Zij worden wat in gerimpeld, er "''^Mp^óhftpeirfceintuur omheen gedrpgeneèn daaronderPonitleehïZakje ^^puilpÉat.het 'avondtasch je kan verva ngen .'■;Zij: -fleuren een-[eenvoudig. 'B' i'jitrfzjz zózdcnig opp da het ook voor den gtjottd geschiktis, *s De bekende veelkleurige Viool tjes of Viola.;:tricolor, die thans kunnen,worden geplant, houden van een .vochtlgen grond en bloeien zoowel in de volle zon als in de lichte schaduw. Indien men den grond goed vochtig houdt en men steeds de uitge bloeide bloemen verwijdert, kunnen ze tot* diep:;ln" den zo mer blijven doorbloeien. Ze kunnen zoowel in-perken, bor ders als in rotstuinen worden geplant. Wanneer de grond te droog wordt, is het meestal spoedig-met'den bloei afgeloó-. pen-;- V; ;v. Z Een zeer bekend viooltje is ook nog de Viola comuta,een vaste plant, die den geheelen zomer voortreffelijke snijbloe men voortbrengt. SX. In sommige scrccken van ons land hccrscht nóg die eigenaardig ge* bruik, het koffiekopje omkecren. Ten teeken, dat men niet meer wcnscht. Zelden ziet men nog di: gebruik van omgekeerde kopjes Zeker niet daar waar de Gruyter's koöië met haar geurig aroma wordt ge schonken. Deze koffie blijft altijd een genot en smaakt naar meer totdat de koffiepot leeg is. HOLLAND-BELGIË yj^LS men tien menschen spreekt, zijn er minstens zeven pes- shnistisch gestemd over de kansen op een Hollandsche overwinning, Faaschmaandag ln het Olympisch Stadion, te Amsterdam. Op grond van hun technisch overwicht zijn de Belgen favoriet, doch het zou de eerste keer niet zijn in de geschiedenis van het intrrlandvoetbal, dat de op papier zwak ste ploeg toch met de overwinning uit de bas kwam. En als dat niet zoo was, dan zou voetbal niet aardig meer zfjn Voor spoedige indiensttreding kunnen geplaatst worden: GEROUTINEERDE CASS1ÈRES en VERKOOPSTERS Persoonlijke aanmeldingen ces MATHENES5ERLAAN fOlJKZICHT/ FAAS WILKES, ons groofe kanspaard DIT wordt dan Maandag de 63eofficieele Holland—Bel gië-1 wedstrij d en de belangstel ling ervoor is grooter dan ooit tevoren. Wie op het Bondsbu- reau in Den Haag nog geen grijze haren had, heeft ze de2er dagen ongetwijfeld gekregen. De telefoon heeft er de laatste we ken niet stil gestaan en de aan loop £n de Van Spiegelstraat werd zoogroot, dat de portier een soort Cerberus werd dien men slechts met de grootste moeite kon passeeren en de heeren Boeljon en Staal zich in hun kamers hebben gebarrica deerd en men wel over bijzonder goede papieren moest beschik ken om tot hun heiligdom door te dringen. Als het Olympisch Stadion over 150.000 plaatsen de beschikking had, zou er nog om de plaatsbewijzen zijn ge vochten en daarom kan ieder een, die in het bezit is van zoo'n „Sesam open u" zich een ge luksvogel voelen, iemand, die door velen ln den lande wordt benijd. Een sportblad heeft geschre ven, dat de Belgen slechts twee duizend plaatsen toegewezen kregen, doch In werkelijkheid is dit aantal tweemaal zoo* groot. Dat de Belgen er evenwel niet tevreden mee waren, kunnen we ons voorstellen. Verliezen is geen schande MET 32 overwinningen, twaalf gelijke spelen en achttien nederlagen staan we er dus, sinda 1905, verreweg het best voor en kunnen we ons des noods een nederlaag permittee- ren. Dit als troost voor de pessimisten, met de optin ten zyn wfj van oordeel, dat wjj de nederlaag nog geenszins als een voldongen feit aanvaarden. Zooals wij hierboven reeds schreven erkennen wij, dat de Belgen ons technisch de baas zijn, maar dat waren zij het vorig jaar ook en toch wonnen we in Amsterdam met 63 en speelden we in Antwerpen met 2—2 gelijk. De Belgen mogen dan het voordeel hebben van beter geoefende spelers, wij heb ben Faas Wil kes. ons groote kanspaard. In den oefenwed strijd tegen Maimo heeft hi;' nog eens laten zien, wat hij lr.. zijn voetbalman? heeft en wij overdrijven niet als we zeggen, WILKES dat de gedachte aan hem de Belgen zenuwachtig maakt. Met Keesje Rijvers, die z'n inzinking weer te boven is en Roozen hebben we een bin- nentrio, dat ons geen zorgen behoeft te baren. Minder ent-, housïast zijn we over de vleu gels. Lakenberg is geen uitge sproken buitenspeler, maar toch prefereeren we hem boven den weeken Drager en Bergman mag dan ook al geen uit blinker zijn hij heeft z'ri en thousiasme en z'n routine-als oude rot. Als Möhring aan de verwachtingen voldoet hebben we met Stroken en De Vroet een middenlinie, die het den Bel gen op z'n minst lastig genoeg kan maken. Over de achterhoe de kunnen we kort zijn. De ver vanging van den Ajaxied Fat harst door Van Bun zal'niemand betreuren, het zal het spel van v.' d. Linden slechts ten goede komen. En Kraak is.Kraak. De samenstelling van het Bel gische elftal heeft bij onze zul-. .RotterdamAntw .--,-1»- a, P' Het elftal ,vsn Antwerpen,^Tfet|§ 2toadag,^a-s.ïv;tegenMberi;;-R<3 'damsch' elftal .zal,: spelen, vol gt sam engesteldDe Cot (Beerschot); Doek (Antwerp).: AemoudLs (Bexchcm). "Van de Ven-1 (Berchem), Mees (Antwerp)-., De Vos (Beerschot)Sta'.ens (3 cbem). Vamiten (Berchem), (Antwerp). Van een Au denaarde ;j (Antwerp). De Hert (Berchem). De wedstrijd begint om 3. uur. derburen nog al wat verra: teweeg gebracht. Vier Meche- laren en een vijfde als réserve zijn wel een bewijs, dat de keu- r. zecommissic van-den KJLY.B. 1 zich heeft laten leiden door het>°' feit, dat de Mecheische kam-;; pioensclub op het oogenblik. In: schitterenden vorm is. Endaar;;.: komt nog bij, dat de keuzecöm^f; missie niet bepaald conservatief is, want spelers als Coppens en Vermeulen werden nooit uitge-;^ hoodigd voor de training in het>; - Heijselstadion te Brussel, 'de Belgische .wondertent". 'zpfSi In het algemeen is men over de Zuidergrens van meening, dat het resultaat van den wed- - strijd te Amsterdam zal afh&n- gen.van de vraag hoe het ach- tertrio van deBelgen zich zai .- houden. En in tegenstelling met - het Nederlandsch elftal, waarin de buitenspelers de vraagtee- kens zijn, konden Lemberechts als rechtsbuiten en Thirifayt als linksbuiten zeker van hun plaats zijn. Betere buitenspelers heeft België niet. WAAR ALLER OOGEN OP GERICHT ZIJN Kraak Stormvogels Van Bun v. d. Linden M.y.y. Ajax Xp'p. Stroker i"1"--;,"' '\'L. Ajax: Lakenberg WiJkes N.E.G. Xerxes TibaMï Möring Enschede Roozen Haarlem De Vroet Feyenoord r", Rijvers Bergman N.AC. BI. Wit Frankrijk Coppens Lamberechts Thirifayt Chaves Decleyn Charleroi Gent Mechelen Mechelen Mechelen De Buck Vermeulen Puttarts Eendracht Mechelen Union Pannayé V', ;:.:Aerhoudt*v. Tïlleur Berchem .Daenen.'- Tilleur „De zenuwen" schuld van vele kwalen Bestrijding dringend N een film als „De Stevende Sluier" worden we geconfron teerd met het probleem en de be handeling van de neurose. Dat „de zenuwen" schuld zijn aan vele kwa- Ien 3s reeds bekend, zoolang als dé menschheid over ziekten ^den kt. De geest, de ziel, „de zenuwen", het zijn alle begrippen voor het- ónstof-.- felijke, het niet grijpbare in den mensch. Dat een zieke geest het 11-: chaam ziek kan maken en'omge keerd een ziek lichaam den geest, is ook niet nieuw. Zenuwen zön eigenlijk een anatomisch begrip en en wet degelijk te zien en aan te toonen, maar hetgeen in het spraak gebruik, met '„de zenuwen" bedoeld wordt, is de psyche. En alsviemand het „opzijn zenuwen heeft", dan is hij geestelijk uit zün evenwicht- Die stoornis zetelt niet in het net van zenuwen, zooals dit overal door het lichaam loopt, maar in de herse- nen,v ln het geöachtenleven. Met onze tegenwoordige methoden zijn er bU een nerveuze afwijking aan de', hersenen geeD ziekelijke ver schijnselen aan (e toonen Wel Is d?t het geval bU vele vormen van krankzinnigheid, wcarover we. het hier niet zulten hebben. te pakken, dan kan men gewoonlijk verder afrollen zonder weer het nar coticum te hulp te moeten roepen. Bij deze verkorte 'methode legt de patiënt niet zijn geheele zieleleven bloot tot diep in de jeugd, zooals dat b?j de zuivere Preudlaansche analyse oorspronkelijk bedoeld werd. Men volstaat met het ontrafelen van de actueele conflictsituatie, die den sleutel tot de tegenwoordige stoornis geeftAs"-^.^;. 1..T: Niet alleen m geestelijke oneven wichtigheid kan de neurose zich manifesteeren,minstens even vaak vertoont ze zich onder het beeld van de zoogenaamde orgaanneurose. Ook dat is welbekend als „zenuwen om het hart" of „op de. .maag", zelfs spreekt het volk van „zenuwérirheu- matiek" en is daarmee waarschijn lijk dichter bij dé waarheid dan vele geleerden, die rbeumatiek niet met zenuwen ln verband wenschen te brengen. Vaak Is het niet gemakke lijk iemand er' van te overtuigen, dat zijn maag- of ingewandsklach ten slechts hei gevolg zijn van een nerveuzen (veelal een angst) toe stand. Bestaat deze lang genoeg, dan zijn aantoonbare lichamelijke afwijkingen het gevolg en deze wij ken niet-na een enkel gesprekje met den psychiater."' Toch móet ln der gel IJ ke gevallen -alles worden "gepro- beeriLC'orri; dén geest gezondte ma- Medische Onevenwichtigheid DE nerveuze afwijking, die we hier -verder neurose zullen noemen, leeftalleen stoornis in het geeste- ijk leyen met als gevolg oneven- wichtigheld,-Vaak r en dh is uit-- sbeeld ln ,De - ZevendeSluier" i het geestelijk conflict verdrongen naar het onbewuste en heeft het plaats gemaakt- voor een heel ander beeld. Het kost dan de groo'ste moeite tot op den bodem van het probleem door te dringen en hei geli eel e beeld te analyseeren. te ont warren. Door Freud werd ons eer. inzicht- gegeven in de ana-yse van dergelijke toestanden en met zijn ..Eir.- führing in die. Psycho-analyse"; is er Inderdaad'" een nieuwe episode in de psychiatrie ingeluid. De oorspronkelijke Freudi- aansche méhode is echter zeer Ujd- roovend en daardoor te. kostbaar om op eenigszlns grooter, schaal te worden toegepast. Daarom heeft men in de Angelsaksische landen bij de legers de snelte me'hóde gepro beerd met analyse onder hypnose.; zoo noodig door chemische midde len.' Daarbij word', de tegenstand van den patiënt om den zevenden sluier op te lich en doorbroken door hem in een roes te brengen. Men gaat niet zoover, dat een totale, slaap oestand optreedt. Is er een aangename toes'and van ontspan ning - ontstaan, dan animeert men den patiën- den eluie.r van de ziel te openen en mces'al komt er dan al 'gauw een brok van het d:»pe conflict naar bulten. Heef- men 't het kluwen. ken en daarbij de lichamelijke be handeling te laten aansluiten. Enorme toename Niemand zal ontkennen,dat het1 aantal nerveuze patiënten de laatste jaren enorm is toegenomen, Hoewel uiteraard van deze ziekte getallen nog veel moeilijker te geven zijn dan van tuberculose of rheums.mag de neurose toch zeker als een volksziekte worden genoemd en als zoodanig verdient zdj syste matische bestrijding. Uit de ervaring, die men in Engeland met de Jeger.-. psychialrie heeft opgedaan, is aldaar het. plan ontstaan voor een neurose- befitrijding onder de burgerbevolking na den oorlog, geheel geschoeid op dezelfde leest als onze tuberculose bestrijding. met consultatiebureau, sanatoria en een socialen dienst met daartoe speciaal opgeleide maat schappelijke werksters. Natuurlijk kost zoo'n organisatie geld, veel geld zelfs. Maar als men zich goed voor oogen steh, hoe groot het leed is, dat door de patiënten word; geleden, hoe groot de moei lijkheden, welke 2fj hun omgeving veroorzaken, hoeveel energie er wordt afgetapt ln deze situatie, dan zal men tot de conclusie komen, dat de balans ten gunste van een doelma tige bestrijding van.de neurose zal moeten doorslaan, J Het lijkt niet onmogelük, ook voor ons land, een.dergeUJken dienst tot stand te brengen en deze. in de dun bevolkte gebieden te combineeren met de evenwijdige diensten ten op zichte van tuberculose en rheuma. Hoe de practische verwezeüjking moge uitvallen, het probleem ver dient zeker alle aandacht S. JOLES, ar s. NEE, GJJsbert kwam er wel ach ter, dat goochelen niet iets was, dat je zo maar uit je mouw schudt, hoewei hij moest toegeven, dal er veel in zijn mouw zat, daar nle' vanIedere dag moest hij hard en lang werken en soms dacht hij er maar mee uit te schelden en weer een gewoon burgerkonijn te worden. Maar dan was daar altijd Tschick, die hem er heel geduldig, maar toch streng aan. herinnerde, dat hij 'nu een cLrctzskonijn was en op weg naar roem. Dan deed Gijs- bert maar weer zijn best en goo chelde zoet bloempotten en kuiken tjes. '"-"v Het was op een prachtige morgen In April, dat Gijsbert zich in het voorjaarszonnetje zat te koesteren toen hij geheel tegen zijn ge woonte in, want hij-dacht niet vaak aan het verleden, wat héél verstan dig is ineens moest hij denken aan het Jaar geleden, toen hij nog in het bos woonde. „Wel, wel", zei hij tegen zichzelf, want er was nie mand anders omlegen aan te pra ten, ,,hoe zou het toch met die grit- ke Paashaas zijn?" En zo voor zich zélf heen fluisterde hij: ..Hokus po- kus Pilatus pas, Tk wou dat de Paashaas hier es was..>," Nauwelijks had bij het "gezegd; of er klonk een wonderlijke, zilveren melodie van no' en; die van boven naar beneden buitelden. Een ^ver rukte uitdrukking kwam om Gijs- berts gespleten konijnen! lp, want muziek wes wel het allerllefs'.e, dat hij ln de wijde wereld was tegen gekomen. Toen zei een bekende stem. alle soorten. Gekookt, van suiker, geroerd, geklutst en van i, chocolat": Hij nam zijn fluit en speelde een vrolijk Paaslledje, tweemaal, want; hij had haast, en de zes kleine haasjes zongen als refreintje „ei, ei,"; ei i" vijfstemmig, want één kon geen?.;. ,r..i «Ijs houden. j „Ken Je me niet Gijsbert onthutst over wat hy|2o-g| maar teweeg gebracht had. „Ik ben Gijsbert Konijn". „Juist Ja,'. Juist Ja", zei de Paashaas 2enuw- ach'iger dan oolf, ..lk heb het waan-'; u zinnia druk, waanzinnig druk! Nle-." mand helpt mi), niemand helpt mi). lk .moet alles alleen doen. alles al- leen...." en hij liet een lange'triI-",;5 ler op zijn fluit. „Maar wie zijn dat' dan?" vroeg Gijsbert en wees.op de- .'k zes kleintjes, die net haasje, overg aan het spelen waren. .Allemaal neefjes, zustersfclnde'- ren, zusterskinderen. Ze zijn mijn lakeieren. ik bedoel lakeien. Ze moe ten alles nog leren, alles leren. Te speels, geen ernst,, geen emst^ Morgen is bet Pasen en ikmoet nog drie en een half millioen ëierenl beschilderen. Ik kom nooit klaar, nooit kl aar 5 „Kan lk misschien wat eieren .be^; stellen", vroeg Gijsbert, die bedacht? dat hij de circusvrienden wou ver-'? rassen. „Hoeveel, hoeveel", vroeg de Paasliaas, „Honderd",' ze i GUwïèrt^J bescheiden, „kunnen ze helemaal goud beschilderd worden.HIJ:'; vond.'goud vrolijk.-"- p „Beunhaas, schrijf op, schrijf ópl!.', - riep''de Paashaas naar- het derde;;? nuwachtig. „Wie roept mij, wie roept mij?. Ik 'heb peen tij.d geen tijd en daar stond In eens de-Paashaas met zijn zilveren dwarsfluit. Achter hem, als een soort erewacht stonden zes kleine haasjes keurig in het gelid met óe pink op de naad van de broekjes,, die ze niet aan hadden, want zij waren die ren. De Paashaas keek Gijsbert met een opgejaagde blik aan, „Je komt me bekend voor, bekend voor", riep hij, „heb je nog bestellingen.-Ik, heb eieren in alle maten en soorten, in t;. tUeuW^K -<394- Allej teRcnslaR: behoorde nu tot het verleden. - r meiden ónzichibaren slapen den Daantje tu^schen óns iiï op ;deb;ink arriveerden <ie professor èn li» ;vëilig yoór tk* deur van het laboratorium. De taxi- chauffeur kreeg een flinke fooi voor den schrik en Haantje werd naar boyen redrage» en op een tafel vonder' een slerke 'iiimp gelegd, (die dwars door. hem lièen scheen1 Vpor mij bleef er. niets anders té doei; .laa maar rv.stig naar de verrichtingen van den pro fessor te kijken:.van vreemde formules en ingewik kelde instrumenten had tk geen kruimeltje versta <1. Professor Steek neus begon eerst in een dik, \er- veekl boek te snuffelen, en keek scheel van geleerd heid. Plotsling zei liij ..Ah", en ging de kamer uit om even later terug te kreren met een busje, dat hij 'j 'uil de keuken gehaald bad cn waar. gewoon peper 'zijn seisUuoidlieiü., vergist .bad maar, .hij bleek precies te weten wat hij wilde, want het busje werd zonder aarzelen omgekeerd boven de plaats waar Daantjes neus zich moest bevinden' ..Dekken", riep de professor, greep mij bij m'n arm'en sleurde me mee naar een hoek van de kamer-... precies op tijd! Want de peper die io Daantjes neus terecht kwam deed zijn; werk goed. „Hatsjie"- niesde Da an je en toen nog eens'en zoo twaalf keer'achter elkaar, een heel salvo! Jk begreep niet hoe hij door niezen weer zichtbaar zou kunnen worden, maar de professor fluisterde dat nu de kwade stoffen eruit gingen. „Het is een puik middel, kijk maar", zei hij toen het genics minder werd cn ik draaide me om en juichic! Want naast de tafel, stond Daantje. ik hoorde hem. niet alleen, nee ik kon zijn ronde lijf duidelijk zien. Eerst rag hij er nog wat glazig uit. maar terwijl ik keek. niesde hij nog een. paar maal krachtig en v.erd 'weer een normale dikke .-.jongen! - beestje var. rechts, dat een potïc_ uit zijn oor haalde en een atuk .elerf|%v schil en dsar de order op noteerdei^Sl „Ik moet weg, lk moet. weg';, :de;t? Paashaas werd plotseling óverstelpt;:?,, door zenuwen; „Watdóe Je '.blerF^ eigenlijk?", .-vroég hij'.GljsbertlrTjilltJf^ ben hier in het Circus", zei - dle,t? .,wistJedatniet?".. pètfj-.,. Nu greep de Paashaas zijn Oüïfcpt en liet hem klaterend een toonlad-,|5|| der op en af lopen.,, Hoe. kan:-ik;d»t|r^ nou weien", riep hij. „Mijnnaamg? is Haas, ik weetimmers nietsi" En ineens was hij Wég-g met fluit en Jakeitjes en al./ T -• (Wordt vervolgd.) MARIAN 'SMEÈTsii JEUGDPUZZLE Beste Jongens en meisjes - Jullie hebt nu Paasvacantie^^ dus tijd genoeg: om vier, inplaats van twee raadseltjes op te lossénf|?'w Hier komen ze 1. Ik ben een woord var. vijf !<-!,- ters en de titel van een. adelHjk|; persoon; neem de tweede letter^ef dan ben lk eenwater. "A-ïA 2. Het geheel is een vogel.; Het| voorstuk Is groter dan hetgeheelf en kan het achterstuk eten. ;f 3. Het eerste deel Is het tegen-| overgestelde van het tweede deel.'s Het geheel beteekentcompleet. 4: Welke val heeft Iets verhef-? fentls Onder de Inzenders van dejuistéS cp loss mg worden dr.e boeken; ver-1? loot. Inzendingen vóór Vrijdag 11?; April aan de redactie" van Het?P rooi, Schiedamscheslngel 50—52; de enveloppe vermeldenJeugd puzzle. - Ep d-ti Oplossing vorige raadsels'f l.ri ter, laster: 2. Mei,' Me. Na loting werd een boek- gewond nen óoor: Nel" van Haastert, "M vast raat 12. Rotterdam'N.';:Men Gnodde.St; Lidutnasteaat -*68b,?l Schiedam en Adri - r Boudestei Kerkweg .75, LekkerkeriKc$j»^'..| - De winnaars zal - het '/boekT onze ;- administratie.';. wordëi V zonden.-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3